Nøkkeltall Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall Bodø kommune"

Transkript

1 Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Begrepet KOSTRA ble tatt i bruk i 1999 da kommunene gikk over til denne nye rapporteringsmetoden. Fra og med 2001 ble alle kommuner pålagt rapportering til KOSTRA. Nøkkeltallene som genereres er like for alle kommunene, og på den måten kan man sammenligne seg selv over tid, eller med andre kommuner. For å gjøre sammenligningen med andre kommuner mer hensiktmessig, er kommunene delt inn i 16 forskjellige grupper, fordelt etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Bodø kommune er plassert i gruppe 13, som heter Store kommuner utenom de fire største byene. Gruppen består av 36 kommuner, bl.a. Sandefjord, Sandnes, Rana, Harstad og Tromsø. Dette heftet viser utvalgte tall for Bodø kommune og gruppe 13 for årene 2009, 2010 og Tallene for gruppe 13 er gjennomsnittstall. Foreløpige tall offentliggjort av SSB den 15. mars Definisjoner på nøkkeltallene og flere tall finner du på

2 Hovedtall kommunen 2011 Gr Gr Gr Gr Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter 33,9 37,7 37,8 42,0 36,1 40,8 37,1 42,1 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter 32,9 31,2 18,8 17,1 19,8 17,5 18,7 16,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter 2,3 2,8 8,6 9,2 9,0 9,1 8,3 9,1 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 3,2 2,0 3,3 1,9 2,6 1,8 2,8 1,9 Konsesjonskraftinntekter i % av brutto driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter 15 13,4 16,0 13,5 16,3 13,7 16,2 14,1 Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter 12,7 13,0 15,4 16,3 16,1 17,1 16,8 16,7 100,0 100,1 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 43,3 1,5 4,6 1,2 2,0 0,9 0,9 0,3 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 1,4 2,6 1,9 1,0 2,3-2,6-1,0 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 202,3 190,2 198,2 181,5 192,7 174,5 197,7 175,9 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 100,8 104,1 93,1 95,9 90,5 92,7 90,0 93,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 38, ,4 24,9 37,2 24,1 40,5 25,8 Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i kroner per innbygger Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190, i % av 9,5 7,2 11,7 8,3 8,8 8,2 11,6 8,7 Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 16,2 15,7 2,1 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter 25,2 25,7 29,7 30,4 31,0 29,7 32,1 30,4 Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter 4,8 4,0 5,4 4,5 5,3 4,4 5,4 4,3 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg. 26,1 30,4 32,0 35,3 33,6 35,8 32,1 35,7 Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter 7,1 5,8 7,7 6,1 7,6 6,1 7,7 5,8 Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter 2,8 3,1 3,6 3,6 3,3 3,6 3,3 3,5 Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg -1,9-0,9-2,5-1,0-2,4-1,1-2,3-1,1 Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg 1,1 1,1 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter 4,3 4,0 5,3 4,6 5,3 4,5 5,8 4,7 Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter 1,2 1,1 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,4 Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter 2,3 1,6 2,6 1,9 2,1 1,7 2,3 1,8 Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter -0,7 0,0-0,6 0,0-0,2 0,0-0,5 0,0 Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter -0,6 0,0-1,3 0,0-1,4 0,0-1,5 0,1 Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg 1,8 1,4 2,1 1,6 2,2 1,7 2,1 1,7 Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av t 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 99,2 100,4 100,6 101,1 100,8 100,3 103,9 101,5

3 Teknisk avdeling 2011 Gr Gr Gr Gr Vannforsyning Årsgebyr 120 m2 bolig Tilknytningsavgift lav sats Tilknytningsavgift høy sats Antall ledningsbrudd Brt. Investeringer Avløp Årsgebyr 120 m2 bolig Tilknytningsavgift lav sats Tilknytningsavgift høy sats Kloakkstopp Brt Investeringer i innsamlingsnettet Kommunale veier Brt. dr.utg. pr. km. vei Nto. dr.utg i kr. pr. innbygger Antall km. vei Ant km. reasfaltert ,2 Parkering Ant. off. avg.belagte plasser Ilagte gebyrer Ilagte tilleggsavgifter Overskudd parkering (i 1000 kr) Fysisk tilrettelegging og planl. Gebyr for oppføring av enebolig Gj.sn. saksbeh.tid byggesaker Gj.sn. saksbeh.tid kartforretning Gj.sn. saksbeh.tid reg. planer

4 Oppvekst og Kultur Skole (basert på skoleår GSI) 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 Elevtall grunnskole: Antall årsverk grunnskole: 722,8 724,7 692,0 698,0 657,0 Av dette antall lærerårsverk: 570,1 583,0 553,0 546,0 521,9 Elev pr lærerårsverk: 10,5 10,4 11,1 11,3 12,0 Antall barn i SFO: Gr Gr Gr Gr Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev: Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr elev: Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev i grunnskolen: Driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev i grunnskolen: Antall elever pr datamaskin: 3,3-3,3-3,6 3,4 3,5 3,8 Brutto investeringsutgifter til grunnskoleoplæring pr innbygger: Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO: 64,5 66,7 61,7 64,8 62,5 64,2 61,5 64,5 Brutto driftsutgifter til skolefrititdsordning pr kommunal og privat bruker: Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler pr bruker Barnehage 2011 Gr Gr Gr Gr Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,3 90,6 94,6 90,1 92,7 89,0 94,0 87,7 Andel barn 0-5 år med barnehageplass 79,2 77,3 80,7 76,5 76,4 75,1 77,8 74,0 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 88, ,2 80,1 84,2 77,7 87,1 75,8 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 98,1 96,9 98,6 96,8 98,9 96,5 98,5 95,6 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 97,8 95,3 96,6 94,3 95,1 93,2 94,3 92,1 Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 2,2 4,7 3,4 5,7 4,9 6,8 5,7 7,9 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Prosentvis fordeling av utgifter på: Funksjon Opphold og stimulering 78,6 80,3 76, ,6 80,0 76,4 79,9 Funksjon Tilrettelagte tiltak 9,1 11,6 11,3 11,4 12,0 11,6 12,8 11,6 Funksjon Lokaler 12,3 8,0 12,2 8,7 10,4 8,4 10,8 8,4 Fordeling av finansiering for kommunale plasser: Oppholdsbetaling 17,7 16,2 17,7 16,5 17,9 17,2 18,6 17,5 Statstilskudd 0,9 1, ,8 52,5 54,7 51,9 54,3 Kommunale driftsmidler 81,3 82,2 26,3 28,7 29,6 28,2 29,5 28,2 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 5,1 5,2 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 4,7 4,6 5,3 6,7 5,4 4,9 5,3 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 4,9 4,9 5,3 5,9 5,3 5,0 5,2 Kultur 2011 Gr Gr Gr Gr Bibliotek Antall utlån, bøker: Antall utlån, alle medier: Gj.snittlig utlån pr. innbygger: 3,7 4,0 3,9 5,5 3,6 5,5 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 1636,9 809,1 928, , ,9 839,4 Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i pro 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Besøk i folkebibliotek per innbygger 3 4,7 3,8 4,9 3,8 5,3 2,8 5,2 Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek Kino Antall forestillinger: Antall besøk: Antall besøk pr innbygger: 2,4 2,6 2,9 2,7 - Belegg pr forestilling (snitt) 42,5 28,9 43,3 29,9 46,3 36,1 40,0 33,0

5 Barnevern 2011 Gr Gr Gr Gr Barn med undersøkelse ift antall innb år, prosent 3,7 3,7 4,1 3,4 2,9 3,1 2,7 2,9 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 3,8 4,3 3,6 4,2 3,0 3,9 3,2 3,7 Brutto driftsutgifter per barn (f.244) Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 16,9 18,0 18,9 19,5 14,3 18,6 14,9 18,0 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 44,1 46,3 47,4 47,0 41,6 46,9 45,1 47,7 Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent 28,5 20,5 36,2 20,7 45,8 20,9 20,0 20,8 Flyktninger Bosatt i kommunen Herav: Familiegjenforeninger Flyttet fra kommunen Netto endring Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr. innbygger Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere 0,48 0,24 0,45 0,22 0,37 0,19 Brutto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr. innbygger Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) Kommunehelse 2011 Gr Gr Gr Gr Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,8 4,0 5,4 4,5 5,3 4,4 5,4 4,3 Netto driftsutg til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-5 år Netto driftsutg til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-20 år Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Brutto investeringsutgifter pr. innbygger Dekningsgrad Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 8,9 9,0 8,8 9,1 8,7 8,4 8,6 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,3 8,1 9,0 8,5 8,1 8,6 7,5 8,8 Forebygging, skole og helsestasjonstjeneste Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utg. av 8. leveuke Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved utgangen av 1. skoletrinn Årsverk i alt pr innbyggere 0-5 år. Funksjon ,5 111,7 88,3 89,7 91,4 89,9 Årsverk av leger pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 3,1 4,6 3,1 4,8 3,7 4,9 3,2 5,1 Årsverk av fysioterapeuter pr innb. 0-5 år. Funksjon 232 0,6 4,6 0,6 5,5 0,3 5,1 1,5 4,9 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon ,1 76,4 63,0 55,0 64,8 55,2 Årsverk av jordmødre pr fødte. Funksjon ,0 35,9 36,8 32,1 37,3 32,8 Forebyggende arbeid, helse Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 120 og ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 Diagnose, behandling og rehabilitering, funksjon 241 Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 241 7,9 7,5 7,8 7,5 8,0 7,4 7,5 7,4 Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater 21,2 21,7 7,8 24,5 8,0 23,1 8 Årsverk av fysioterapeuter pr innbyggere. Funksjon 241 8,2 6,9 8,3 7,3 6,7 7,4 6,7 8,1 Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater 24,6 26,8 24,2 26,6 26,4 25,1 25,3 24,3 Diagnose, behandling og rehabilitering, funksjon 253 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,40 0,42 0,45 0,36 0,28 0,33 0,27 0,34 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,44 0,32 0,38 0,31 0,77 0,30 0,37 0,35 Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 11,3 11,6 9,8 7,2 9,3 7,1 8,5 Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 13 10,2 8,6 20,8 8,6 10,2 9,1 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. innbygger F 232, 233 og Herav: lønnsutgifter pr. innbygger F 232, 233 og

6 Helse og sosial Pleie og omsorg 2011 Gr Gr Gr Gr Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenest Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk, pleie og omsorg i kroner Prioritering - Hjemmetjenester Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, i prosent av netto driftsutg ,2 Andel netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester Dekningsgrader - hjemmetjensten Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr innb år Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr innb år Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr innb. 80 år og over Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner Lønnsutgifter pr mottaker i hjemmetjenesten (i kroner) Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg 1,2 1,3 1,3 1,4 0,5 1,3 0,4 1,2 Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål Andel kommunalt eide omsorgsboliger 51,8 51,8 59,6 51,0 59,5 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 2,7 3,9 3,1 3,5 Prioritering - Institusjon Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over Netto driftsutg. pr. institusjonsplass Avskrivninger, institusjon, i prosent av netto driftsutgifter, institusjon 3,4 3,6 3,4 3,8 Netto driftsutg.,institusjon i prosent av nto driftsutg. pleie og omsorg 50,2 43,7 50,3 43,8 50, Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 15,0 15,0 17,6 15,2 18, ,4 Dekningsgrader - institusjon Andel beboere 80 år og over i institusjoner 64,9 68,9 65,7 70,2 65,5 70,1 63,8 71,9 Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 5,8 5,2 5,4 5,3 5,5 5,6 5,6 5,2 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14,9 12,6 13,9 12,5 13, ,6 12,3 Andel innbyggere år i institusjon 2,0 1,6 1,7 1,6 1,9 1,7 2,0 1,5 Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 7,2 9,3 7,1 8,5 Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 20,8 8,6 10,2 9,1 Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 28,7 29,2 29,4 23,0 29,8 21,5

7 Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. plass i komm. inst Korrigerte brutto driftsutg., pleie i institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutg til drift av institusjon pr. kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon 93,3 91,0 93,7 90,6 94,6 90,8 94,9 91,4 Lønnsutgifter pr institusjonsplass i kommunale institusjoner Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 12,5 14,2 11,9 14, ,9 11,1 13,9 Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale institusjoner Andel kommunale institusplasser av totalt antall institusjonsplasser , , ,4 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,7 99,3 93, , ,0 Prioritering - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over Andel netto driftsutgifter til aktivisering 9,2 5,7 8,4 5,9 8,1 5,9 8 5 Brukerbetalinger Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd Sosial 2011 Gr Gr Gr Gr Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 5,1 4,0 5,9 4,7 5,7 4,9 5,9 4,7 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggend arbeid 29,1 33,5 30,4 31,9 30,5 30,3 32,9 31,0 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp" pr. innbygger år Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 43,8 51,2 46,3 53,1 43,9 53,5 42,3 54,1 Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer 27,1 15,3 23, ,6 16,2 24,8 14,9 Dekningsgrader Sosialhjelpsmottakere Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 2,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år 4,2 4 3,9 4,1 3,7 4,1 3,4 3,9 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,8 3,8 3,5 3,9 3,4 3,9 3,2 3,6 Stillinger i sosialtjenesten 37,6 39,9 38,06 28,0 40,07 38,0 40,85 Stillinger i sosialtjenesten pr innbygger 0,78 1,01 0,83 0,99 0,59 1,00 0,82 1,05 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker Utdypende tjenesteindikatorer Samlet stønadssum (bidrag + lån) ######## ######## ######## ######## ######## ######## Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 4,2 4,5 4,9 4,3 5 4,5 5 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 3,7 4,3 4,5 3,7 4,6 3,6 4,4 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 4,4 4,7 5,1 4,6 5,2 5,0 5,3 Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Andel av de statlig veiledende utgiftene som inngår i den kommunal stønadsnorm Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, andel 54,5 47,2 54,8 49,2 60,7 50,6 55,5 51,6 Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon herav driftsutgifter til funksjon Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger år Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon Stillinger i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak 37,6 39,9 43, , ,92

8 Eiendomskontoret Prioritering 2011 Gr Gr Gr Gr Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner -307,3-23,1-200,9-10,5-81,9 14,1-152,5 14 Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter -0,7-0,1-0,6 0-0,2 0-0,5 0 Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig Utdypende tjenesteindikatorer Husbankindikatorer Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 0,5 1,5 1,6 0,9 2,9 1,6 0,6 1,2 Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbygg 2,2 1,5 0,8 1,3 6,4 2,3 0,8 1,7 Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken Husbankmidler videretildelt av kommunen Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innby 3,0 2,0 2,5 1,8 2,9 1,5 1,5 1,3 Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innb 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

April Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra

April Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra April 2010 Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra 2006-2009 Innledning Rapporten er utarbeidet på grunnlag av en anmodning fra fylkesmannen etter henvendelse

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene

Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene 1.1 Grunnskole Brutto driftsutgifter for grunnskole omfatter funksjonene: Brutto driftsutgift grunnskole 202 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 222 Skolelokaler

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

samfunnsokonomisk-analyse.no Dokumentasjonsrapport database

samfunnsokonomisk-analyse.no Dokumentasjonsrapport database samfunnsokonomisk-analyse.no 13.02.2017 Dokumentasjonsrapport database Notat 01-2017 Notat nr. 01-2017 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tilgjengelighet:

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune NØKKELTALLSANALYSE Basert på regnskapstall for 2014 Audnedal kommune Januar 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Oppbygging av rapporten... 2 1.2. KOSTRA-tall... 4 1.2.1. Oversikt over ressursbruk ifg

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR

RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR GAMVIK KOMMUNE RESSURSANALYSE TALLDEL TEKNISK SEKTOR UTARBEIDET AV BEDRIFTSKOMPETANSE AS 2017 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledning... 4 1.1 Om KOSTRA... 4 1.2 KOSTRA-grupper for sammenligning...

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

RÅDMANN. Nøkkeltall 2017 RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer