Nøkkeltall Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall Bodø kommune"

Transkript

1 Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. Begrepet KOSTRA ble tatt i bruk i 1999 da kommunene gikk over til denne nye rapporteringsmetoden. Fra og med 2001 ble alle kommuner pålagt rapportering til KOSTRA. Nøkkeltallene som genereres er like for alle kommunene, og på den måten kan man sammenligne seg selv over tid, eller med andre kommuner. For å gjøre sammenligningen med andre kommuner mer hensiktmessig, er kommunene delt inn i 16 forskjellige grupper, fordelt etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Bodø kommune er plassert i gruppe 13, som heter Store kommuner utenom de fire største byene. Gruppen består av 36 kommuner, bl.a. Sandefjord, Sandnes, Rana, Harstad og Tromsø. Dette heftet viser utvalgte tall for Bodø kommune og gruppe 13 for årene 2009, 2010 og Tallene for gruppe 13 er gjennomsnittstall. Foreløpige tall offentliggjort av SSB den 15. mars Definisjoner på nøkkeltallene og flere tall finner du på

2 Hovedtall kommunen 2011 Gr Gr Gr Gr Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter 33,9 37,7 37,8 42,0 36,1 40,8 37,1 42,1 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter 32,9 31,2 18,8 17,1 19,8 17,5 18,7 16,1 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter 2,3 2,8 8,6 9,2 9,0 9,1 8,3 9,1 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter 3,2 2,0 3,3 1,9 2,6 1,8 2,8 1,9 Konsesjonskraftinntekter i % av brutto driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter 15 13,4 16,0 13,5 16,3 13,7 16,2 14,1 Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter 12,7 13,0 15,4 16,3 16,1 17,1 16,8 16,7 100,0 100,1 99,9 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 43,3 1,5 4,6 1,2 2,0 0,9 0,9 0,3 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 1,4 2,6 1,9 1,0 2,3-2,6-1,0 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 202,3 190,2 198,2 181,5 192,7 174,5 197,7 175,9 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter 100,8 104,1 93,1 95,9 90,5 92,7 90,0 93,0 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 38, ,4 24,9 37,2 24,1 40,5 25,8 Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i kroner per innbygger Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, ekskl. funksjonene 170, 180 og 190, i % av 9,5 7,2 11,7 8,3 8,8 8,2 11,6 8,7 Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 16,2 15,7 2,1 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter 25,2 25,7 29,7 30,4 31,0 29,7 32,1 30,4 Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter 4,8 4,0 5,4 4,5 5,3 4,4 5,4 4,3 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg. 26,1 30,4 32,0 35,3 33,6 35,8 32,1 35,7 Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter 7,1 5,8 7,7 6,1 7,6 6,1 7,7 5,8 Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter 2,8 3,1 3,6 3,6 3,3 3,6 3,3 3,5 Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg -1,9-0,9-2,5-1,0-2,4-1,1-2,3-1,1 Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg 1,1 1,1 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter 4,3 4,0 5,3 4,6 5,3 4,5 5,8 4,7 Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter 1,2 1,1 1,4 1,3 1,5 1,3 1,5 1,4 Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter 2,3 1,6 2,6 1,9 2,1 1,7 2,3 1,8 Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter -0,7 0,0-0,6 0,0-0,2 0,0-0,5 0,0 Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter -0,6 0,0-1,3 0,0-1,4 0,0-1,5 0,1 Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg 1,8 1,4 2,1 1,6 2,2 1,7 2,1 1,7 Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, i % av t 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 99,2 100,4 100,6 101,1 100,8 100,3 103,9 101,5

3 Teknisk avdeling 2011 Gr Gr Gr Gr Vannforsyning Årsgebyr 120 m2 bolig Tilknytningsavgift lav sats Tilknytningsavgift høy sats Antall ledningsbrudd Brt. Investeringer Avløp Årsgebyr 120 m2 bolig Tilknytningsavgift lav sats Tilknytningsavgift høy sats Kloakkstopp Brt Investeringer i innsamlingsnettet Kommunale veier Brt. dr.utg. pr. km. vei Nto. dr.utg i kr. pr. innbygger Antall km. vei Ant km. reasfaltert ,2 Parkering Ant. off. avg.belagte plasser Ilagte gebyrer Ilagte tilleggsavgifter Overskudd parkering (i 1000 kr) Fysisk tilrettelegging og planl. Gebyr for oppføring av enebolig Gj.sn. saksbeh.tid byggesaker Gj.sn. saksbeh.tid kartforretning Gj.sn. saksbeh.tid reg. planer

4 Oppvekst og Kultur Skole (basert på skoleår GSI) 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 Elevtall grunnskole: Antall årsverk grunnskole: 722,8 724,7 692,0 698,0 657,0 Av dette antall lærerårsverk: 570,1 583,0 553,0 546,0 521,9 Elev pr lærerårsverk: 10,5 10,4 11,1 11,3 12,0 Antall barn i SFO: Gr Gr Gr Gr Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev: Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss pr elev: Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr elev: Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr elev i grunnskolen: Driftsutgifter til inventar og utstyr pr elev i grunnskolen: Antall elever pr datamaskin: 3,3-3,3-3,6 3,4 3,5 3,8 Brutto investeringsutgifter til grunnskoleoplæring pr innbygger: Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO: 64,5 66,7 61,7 64,8 62,5 64,2 61,5 64,5 Brutto driftsutgifter til skolefrititdsordning pr kommunal og privat bruker: Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk og kulturskoler pr bruker Barnehage 2011 Gr Gr Gr Gr Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,3 90,6 94,6 90,1 92,7 89,0 94,0 87,7 Andel barn 0-5 år med barnehageplass 79,2 77,3 80,7 76,5 76,4 75,1 77,8 74,0 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 88, ,2 80,1 84,2 77,7 87,1 75,8 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 98,1 96,9 98,6 96,8 98,9 96,5 98,5 95,6 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 97,8 95,3 96,6 94,3 95,1 93,2 94,3 92,1 Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 2,2 4,7 3,4 5,7 4,9 6,8 5,7 7,9 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Prosentvis fordeling av utgifter på: Funksjon Opphold og stimulering 78,6 80,3 76, ,6 80,0 76,4 79,9 Funksjon Tilrettelagte tiltak 9,1 11,6 11,3 11,4 12,0 11,6 12,8 11,6 Funksjon Lokaler 12,3 8,0 12,2 8,7 10,4 8,4 10,8 8,4 Fordeling av finansiering for kommunale plasser: Oppholdsbetaling 17,7 16,2 17,7 16,5 17,9 17,2 18,6 17,5 Statstilskudd 0,9 1, ,8 52,5 54,7 51,9 54,3 Kommunale driftsmidler 81,3 82,2 26,3 28,7 29,6 28,2 29,5 28,2 Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager (m2) 5,1 5,2 5,2 5,1 5,2 5,1 5,2 Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager (m2) 4,7 4,6 5,3 6,7 5,4 4,9 5,3 Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 4,9 4,9 5,3 5,9 5,3 5,0 5,2 Kultur 2011 Gr Gr Gr Gr Bibliotek Antall utlån, bøker: Antall utlån, alle medier: Gj.snittlig utlån pr. innbygger: 3,7 4,0 3,9 5,5 3,6 5,5 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 1636,9 809,1 928, , ,9 839,4 Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter (i pro 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,8 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Besøk i folkebibliotek per innbygger 3 4,7 3,8 4,9 3,8 5,3 2,8 5,2 Årsverk, antall innbyggere per årsverk i folkebibliotek Kino Antall forestillinger: Antall besøk: Antall besøk pr innbygger: 2,4 2,6 2,9 2,7 - Belegg pr forestilling (snitt) 42,5 28,9 43,3 29,9 46,3 36,1 40,0 33,0

5 Barnevern 2011 Gr Gr Gr Gr Barn med undersøkelse ift antall innb år, prosent 3,7 3,7 4,1 3,4 2,9 3,1 2,7 2,9 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 3,8 4,3 3,6 4,2 3,0 3,9 3,2 3,7 Brutto driftsutgifter per barn (f.244) Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 16,9 18,0 18,9 19,5 14,3 18,6 14,9 18,0 Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent (f.244) 44,1 46,3 47,4 47,0 41,6 46,9 45,1 47,7 Andel undersøkelser m. behandlingstid over tre måneder, prosent 28,5 20,5 36,2 20,7 45,8 20,9 20,0 20,8 Flyktninger Bosatt i kommunen Herav: Familiegjenforeninger Flyttet fra kommunen Netto endring Netto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr. innbygger Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere 0,48 0,24 0,45 0,22 0,37 0,19 Brutto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr. innbygger Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) Kommunehelse 2011 Gr Gr Gr Gr Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 4,8 4,0 5,4 4,5 5,3 4,4 5,4 4,3 Netto driftsutg til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-5 år Netto driftsutg til forebygging, skole og helsestasjonstj pr. innb 0-20 år Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Brutto investeringsutgifter pr. innbygger Dekningsgrad Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,9 8,9 9,0 8,8 9,1 8,7 8,4 8,6 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,3 8,1 9,0 8,5 8,1 8,6 7,5 8,8 Forebygging, skole og helsestasjonstjeneste Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen utg. av 8. leveuke Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved utgangen av 1. skoletrinn Årsverk i alt pr innbyggere 0-5 år. Funksjon ,5 111,7 88,3 89,7 91,4 89,9 Årsverk av leger pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 3,1 4,6 3,1 4,8 3,7 4,9 3,2 5,1 Årsverk av fysioterapeuter pr innb. 0-5 år. Funksjon 232 0,6 4,6 0,6 5,5 0,3 5,1 1,5 4,9 Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon ,1 76,4 63,0 55,0 64,8 55,2 Årsverk av jordmødre pr fødte. Funksjon ,0 35,9 36,8 32,1 37,3 32,8 Forebyggende arbeid, helse Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 120 og ,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 Diagnose, behandling og rehabilitering, funksjon 241 Årsverk av leger pr innbyggere. Funksjon 241 7,9 7,5 7,8 7,5 8,0 7,4 7,5 7,4 Andel timer av kommunalt ansatte leger og turnuskandidater 21,2 21,7 7,8 24,5 8,0 23,1 8 Årsverk av fysioterapeuter pr innbyggere. Funksjon 241 8,2 6,9 8,3 7,3 6,7 7,4 6,7 8,1 Andel timer av fysioterapeuter med fast lønn og turnuskandidater 24,6 26,8 24,2 26,6 26,4 25,1 25,3 24,3 Diagnose, behandling og rehabilitering, funksjon 253 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,40 0,42 0,45 0,36 0,28 0,33 0,27 0,34 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,44 0,32 0,38 0,31 0,77 0,30 0,37 0,35 Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 11,3 11,6 9,8 7,2 9,3 7,1 8,5 Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 13 10,2 8,6 20,8 8,6 10,2 9,1 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. innbygger F 232, 233 og Herav: lønnsutgifter pr. innbygger F 232, 233 og

6 Helse og sosial Pleie og omsorg 2011 Gr Gr Gr Gr Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenest Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk, pleie og omsorg i kroner Prioritering - Hjemmetjenester Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger Avskrivninger, hjemmebaserte tjenester, i prosent av netto driftsutg ,2 Andel netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester Dekningsgrader - hjemmetjensten Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr innb år Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr innb år Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr innb. 80 år og over Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestebruker i kroner Lønnsutgifter pr mottaker i hjemmetjenesten (i kroner) Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg 1,2 1,3 1,3 1,4 0,5 1,3 0,4 1,2 Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål Andel kommunalt eide omsorgsboliger 51,8 51,8 59,6 51,0 59,5 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 2,7 3,9 3,1 3,5 Prioritering - Institusjon Netto driftsutgifter, institusjon pr innbygger 80 år og over Netto driftsutg. pr. institusjonsplass Avskrivninger, institusjon, i prosent av netto driftsutgifter, institusjon 3,4 3,6 3,4 3,8 Netto driftsutg.,institusjon i prosent av nto driftsutg. pleie og omsorg 50,2 43,7 50,3 43,8 50, Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 15,0 15,0 17,6 15,2 18, ,4 Dekningsgrader - institusjon Andel beboere 80 år og over i institusjoner 64,9 68,9 65,7 70,2 65,5 70,1 63,8 71,9 Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 5,8 5,2 5,4 5,3 5,5 5,6 5,6 5,2 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14,9 12,6 13,9 12,5 13, ,6 12,3 Andel innbyggere år i institusjon 2,0 1,6 1,7 1,6 1,9 1,7 2,0 1,5 Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon 7,2 9,3 7,1 8,5 Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon 20,8 8,6 10,2 9,1 Andel plasser i skjermet enhet for aldersdemente 28,7 29,2 29,4 23,0 29,8 21,5

7 Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. plass i komm. inst Korrigerte brutto driftsutg., pleie i institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutg til drift av institusjon pr. kommunal plass Korr.bto.driftsutg, pleie, av korr.bto.driftsutg, institusjon 93,3 91,0 93,7 90,6 94,6 90,8 94,9 91,4 Lønnsutgifter pr institusjonsplass i kommunale institusjoner Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter 12,5 14,2 11,9 14, ,9 11,1 13,9 Korrigerte brutto driftsutgifter (f.261) pr. rom i kommunale institusjoner Andel kommunale institusplasser av totalt antall institusjonsplasser , , ,4 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,7 99,3 93, , ,0 Prioritering - Aktivisering av eldre og funksjonshemmede Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 67 år og over Andel netto driftsutgifter til aktivisering 9,2 5,7 8,4 5,9 8,1 5,9 8 5 Brukerbetalinger Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd Sosial 2011 Gr Gr Gr Gr Prioritering Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 5,1 4,0 5,9 4,7 5,7 4,9 5,9 4,7 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggend arbeid 29,1 33,5 30,4 31,9 30,5 30,3 32,9 31,0 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp" pr. innbygger år Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp 43,8 51,2 46,3 53,1 43,9 53,5 42,3 54,1 Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb år Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer 27,1 15,3 23, ,6 16,2 24,8 14,9 Dekningsgrader Sosialhjelpsmottakere Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,6 2,5 2,4 2,5 2,3 2,5 2,1 2,4 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år 4,2 4 3,9 4,1 3,7 4,1 3,4 3,9 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,8 3,8 3,5 3,9 3,4 3,9 3,2 3,6 Stillinger i sosialtjenesten 37,6 39,9 38,06 28,0 40,07 38,0 40,85 Stillinger i sosialtjenesten pr innbygger 0,78 1,01 0,83 0,99 0,59 1,00 0,82 1,05 Produktivitet Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker Utdypende tjenesteindikatorer Samlet stønadssum (bidrag + lån) ######## ######## ######## ######## ######## ######## Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) 4,2 4,5 4,9 4,3 5 4,5 5 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 3,7 4,3 4,5 3,7 4,6 3,6 4,4 Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år 4,4 4,7 5,1 4,6 5,2 5,0 5,3 Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Andel av de statlig veiledende utgiftene som inngår i den kommunal stønadsnorm Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, andel 54,5 47,2 54,8 49,2 60,7 50,6 55,5 51,6 Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak Netto driftsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon herav driftsutgifter til funksjon Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger år Lønnsutgifter til sosialtjenesten inkludert funksjon Stillinger i sosialtjenesten inkludert stillinger til sysselsettingstiltak 37,6 39,9 43, , ,92

8 Eiendomskontoret Prioritering 2011 Gr Gr Gr Gr Netto driftsutgifter til kommunalt disponerte boliger per innbygger i kr Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner -307,3-23,1-200,9-10,5-81,9 14,1-152,5 14 Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter -0,7-0,1-0,6 0-0,2 0-0,5 0 Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbygger Kommunalt eide boliger som andel av totalt antall kommunalt disp. boliger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter per eid bolig Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig Herav: lønnsutgifter per eid kommunal bolig Utdypende tjenesteindikatorer Husbankindikatorer Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere 0,5 1,5 1,6 0,9 2,9 1,6 0,6 1,2 Antall utbedrede boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbygg 2,2 1,5 0,8 1,3 6,4 2,3 0,8 1,7 Beløp per måned per husstand i statlig bostøtte fra Husbanken Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken Husbankmidler videretildelt av kommunen Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innby 3,0 2,0 2,5 1,8 2,9 1,5 1,5 1,3 Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen Antall boliger godkjent av kommunen for boligtilskudd til etablering, per 1000 innb 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 Beløp per innbygger i boligtilskudd til etablering videretildelt av kommunen

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS KOSTRA erfaringer videre utvikling Bernt Mæland Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Vi sikrer fellesskapets verdier! www.rogaland-revisjon.no 1-4. Standard prosjektfaser Prosessflyt

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014

KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014 KOSTRA-analyse 2013 Bodø kommune - publisering pr 17. mars 2014 KS-K rapport 08/2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 4 2 Innledning 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Valg av sammenligningskommuner 5 2.3 KOSTRA 9 2.4

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

ASSS V: Finansielle nøkkeltall

ASSS V: Finansielle nøkkeltall Prosjektrapport nr. 15/2003 ASSS V: Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud Tittel Forfattere ASSS V : Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ «Bestillingen»: En overordnet KOSTRA-analyse av alle tjenestene som vil vise tjenestenes profil og mulig handlingsrom ved bruk av

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

Alta kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Alta kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Alta kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13 1 Forord Agenda Kaupang AS har vært engasjert av Alta kommune

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan Kostra analyse 216 Økonomiavdelingen kommune KOSTRA analyse 216 Økonomiplan 217-22 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. Innledning... 4 Om

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05. 27282/ /4267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/79 Formannskapet 01.06. 11/100 Bystyret 16.06. Kommunebarometeret Sammendrag Kommunal rapport

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Innhold: 1. Bakgrunn og formål med analysen 2. Hvordan er analysen bygd opp? 3. Oppsummering og «mulig handlingsrom» 4. Analyse

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSC-14/18264-2 93657/14 14.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester

1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av alle tjenester 08 30 ca. 11 15 Analyse av handlingsrommet i ulike tjenester, hva kan kommunen gjøre? v/spesialrådgiver Geir Halstensen. Gruppearbeid underveis. Pauser ved behov 1700 indikatorer i KOSTRA på å tvers av

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre)

Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre) 1 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA - revisited (hva er gjort og veien videre) Hans Viggo Sæbø Statistisk sentralbyrå hvs@ssb.no Samordningsrådet for KOSTRA - September 2013 Kvalitetsindikatorer i KOSTRA hva

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2015 Kostra-analyse 2015 for Drammen kommune

Vedlegg til Årsmelding 2015 Kostra-analyse 2015 for Drammen kommune Vedlegg til Årsmelding 2015 Kostra-analyse 2015 for Drammen kommune Rådmannen 12.04.2016 KOSTRA-Analyse 2015 Drammen kommune Innhold Innledning... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT

Fjell, Askøy, Sund og Øygarden. Kostnadsgjennomgang. Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Kostnadsgjennomgang Analyse av kommunenes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner RAPPORT 8. februar 211 Oppdragsgiver Fjell, Askøy, Sund og Øygarden Rapportnr. 746 Rapportens

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Benchmark-modellen. Modellen produserer diagrammer og rapport fra nivå 2 og nivå 3 i kostra for de variabler som er valgt.

Benchmark-modellen. Modellen produserer diagrammer og rapport fra nivå 2 og nivå 3 i kostra for de variabler som er valgt. Benchmarkmodellen Modellen produserer diagrammer og rapport fra nivå 2 og nivå 3 i kostra for de variabler som er valgt. Bruker kan selv definere utvalget innenfor modellens 8 kolonner. Modellen har en

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

Bergen kommune. Behovs- og konsekvensanalyse. sosialsektoren

Bergen kommune. Behovs- og konsekvensanalyse. sosialsektoren Bergen kommune Behovs- og konsekvensanalyse av helse og sosialsektoren Bergen kommune Behovs- og konsekvensanalyse av helse og sosialsektoren AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks

Detaljer