KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune"

Transkript

1 KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

2 Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne Alta med de 5 andre store kommunene i Nord - Norge : Bodø, Narvik, Rana, Tromsø og Harstad, i tillegg også landet uten Oslo og Kostragruppe 13. Analysen er gjort på grunnlag av konserntall for å få organisasjonsnøytrale sammenligningsgrunnlag. Utgifter og formål sammenlignet med andre Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Side 2 av 97

3 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Grafen viser netto drifts utgift per innbygger og tjeneste. Beløpene er justert med privatskoleandel og vertskommune tilskudd PU. Totalt sett bruker Alta mer per innbygger enn de andre kommunene og det gjelder stort sett for alle tjenestene. Utgiftsbehov Grafen viser utgiftsbehov for egen kommune og sammenligningskommuner både sammenlagt og per tjenesteområde. Utgiftsbehov er statens beregning av kommunens utfordringer på det aktuelle Side 3 av 97

4 tjenesteområd et i forhold til landsgjennomsnittet og gjelder forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. Utgiftsbehovet defineres i Statsbudsjettet (grønt hefte). Alta sitt utgiftsbehov er for 2017 beregnet til 1,68 % over landsgjennomsnittet. Det betyr at Al ta kommune er en mer kostnadskrevende kommune å drive enn landsgjennomsnittet, og det blir vi kompensert for gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. Alta kommune har 3 tjenester der vi er beregnet til å bruke mer enn landsgjennomsnittet: grunnskole, der er vi 13 % dyrere enn landsgjennomsnittet barnevern, der er vi 16 % dyrere enn landsgjennomsnittet barnehage, der er vi 9 % dyrere enn landsgjennomsnittet Ressursbruk Ressursbruk er forholdet mellom kommunens egne utgifter på tjenesteområdet og landsgjennomsnittet korrigert for kommunens eget utgiftsbehov. Er ressursbruken høyere enn 100% så bruker kommunen mer penger enn landsgjennomsnittet korrigert for kommunens utgiftsbehov. Side 4 av 97

5 Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr) Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Pleie og omsorg 71,3-7,2 73,4-1,6 48,4 71,7 72,4 Grunnskole 35,2-1,5 34,3 22,1 10,4 20,8 35,9 Barnehage 2,5-11,1 2,5-21,2 5,3-12,7-9,3 Adm, styring og fellesutgifter - 8,0 7,5 7,5 20,5 2,1 4,8 12,7 Sosiale tjenester - 4,0 8,4-0,6 14,5 8,8 9,6 10,8 Kommunehelse 10,2 20,0 25,1 26,5 19,1 21,6 24,4 Barnevern 10,4 19,0 15,4 10,9 5,6 8,5 13,5 Kultur og idrett - 6,6 13,3 8,6 6,7 3,3 7,3 8,8 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 1,7 1,9 2,3-0,8 6,4 1,1 1,7 Andre områder - 15,0 1,0 6,3-1,5 15,7 6,3 10,6 Brann og ulykkesvern - 0,7-1,7 5,2 5,9 0,1 4,2 5,5 Kommunale boliger 0,2-0,1-5,2-13,3 2,0-1,7-2,4 Samferdsel - 13,8 0,5-8,2-0,3 10,1 0,8 4,0 Næringsforv. og konsesjonskraft 2,3 6,6 18,0 5,4 6,2 7,5 5,9 Kirke - 2,9-4,3-3,6 0,8-2,7-4,5-2,5 Totalt 97,6 51,2 174,8 76,1 124,9 139,0 181,4 Grafen viser tjenesteområdene som bruker mer/mindre enn sammenligningskommuner justert for utgiftsbehov, privatskoleandel og vertskommunetilskudd PU. I grafen vises m erforbruk over streken. Eks. hvis vi sammenligner oss med Bodø på pleie og omsorg kan vi spare 71,3 mil l. k r. ved å drive tjenestene med samme kostnadsnivå. Hvis vi sammenligner oss med Narvik (- 11,1) og Tromsø (- 21,2) på barnehage s å har Alta vesentlig billigere barnehagetjenester enn disse to. Forskjellene kan analyseres videre i tabellen på neste side. Budsjettdrøftingsnotatet inneholder en analyse av teoretisk e handlingsrom for de viktigste tjenestene. Side 5 av 97

6 Tjeneste Indikator Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRA - gruppen - kroner Gjennomsnitt for valgte kommuner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Grunnskole Netto driftsutgifter Vadsø , ,0 pr. innbygger til Grunnskole (B) Pleie og omsorg Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B) Alstahaug , ,9 Barnevern Netto driftsutgifter Sunndal , ,6 pr. innbygger til Barnevern (B) Barnehage Netto driftsutgifter Vadsø pr. innbygger til Barnehage (B) Kommunehelse Netto driftsutgifter Sunndal , ,8 pr. innbygger til Kommunehelse (B) Sosiale tjenester Netto driftsutgifter Årdal ,2 pr. innbygger til Sosiale tjenester (B) Kultur og idrett Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B) Lindås , ,1 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B) Meløy , ,2 Adm, styring og fellesutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm, styring og fellesutgifter (B) Årdal , ,2 Brann og ulykkesvern Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B) Vefsn ,4 Kommunale boliger Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B) Vefsn , ,0 Samferdsel Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B) Alstahaug , Næringsforv. og Netto driftsutgifter Odda , ,8

7 Tjeneste Indikator Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Lavest i KOSTRA gruppen Lavest i KOSTRA - gruppen - kroner Gjennomsnitt for valgte kommuner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % konsesjonskraft pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B) Kirke Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B) Alta , **) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov Tabellen viser teoretisk handlingsrom i kroner og %. Det teoretiske handlingsrommet fremkommer ved å beregne differansen mellom Alta kommune og gjennomsnittet for de valgte sammenligningskommunene. Tall for Grunnskole er korrigert for elever i private skoler og tall for Pleie og omsorg er korrigert for evt vertskommune ti lskudd PU. Her vises nøkkeltall med beløp justert for kommu nens utgiftsbehov. Hensikten er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold. «Utgiftsbehov» er et begrep hentet fra inntektssystemet for kommunene i statsbudsjett et. Hver kommune får beregne t et utgiftsbehov på grunnlag av alderssammensetning (demografi), geografi og sosiale forhold (andel uføre, ugifte eldre, innvandr ere osv). Utgiftsutjevningen i statsbudsjettet er basert på denne beregningen. Utgiftsbehovet per innbygger i hver kommune ber egnes som en prosent i forhold til landsgjennomsnittet (100%). Det er nøkkeltall som viser nettoutgift og bruttoutgift per innbygger som kan justeres. Rapporteringsområder (sektorer) som k an justeres for utgiftsbehov er: Barnehage Grunnskole Kommunehelse Pleie og omsorg Barnevern Sosiale tjenester Administrasjon (inkluderer miljø) Det er ingen behovskorreksjon for ulike tekniske tjenester, kultur og kirke. Inntektssystemet forutsetter at behovet for tekn iske tjenester, kultur og kirke er likt per innbygger i alle kommuner. Det er laget to typer behovsjustering av enkeltindikatorer. Det er mulig å justere for behov per innbygger i kommunen og for behov per inn bygger i hovedmålgruppen (aldersgruppe) for den aktuelle tjenesten. Det er laget behovsjustering for den viktigste aldersgruppen for tjenesten. I disse faktorene er vektingen av den aktuelle aldersgruppen i utgiftsbehovet nøytralisert. Det er laget slike aldersnøytrale behovsprosenter for følgende tjenester: barnehage, grunnskole, barnevern og sosial. Ut giftsbehovet er beregnet med kriteriedata fra tabell - e - k i Grønt hefte for sitt respektive år (Vedlegg til statsbudsjettet). Denne tabellen viser hver kommune sin indeks for utgiftsbehov for et sett av kriterier (blant annet aldersgrupper). Hv er sektor sitt utgiftsbehov framkommer ved å summere indeksene for alle kriterier. Det vil si produktet av kommunens utgiftsbehov for et kriterium og sektorens vekting av det aktuelle kriterie t. Hver sektor vekter et utvalg av kriteriene. Side 7 av 97

8 Hovedtall drift Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten 2016 Oslo Kostragruppe 13 Økonomi Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,8 % 2,4 % 2,8 % 1,8 % 6,3 % 3,3 % 6,1 % 4,1 % 4,3 % Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe

9 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Alta hadde et netto driftsresultat i 2016 på 2,1 %. Netto driftsresultat for kommunesektoren som helhet var i 2016 på over 4 %. Bedringen i netto driftsresultat fra 2015 til 2016 hadde i hovedsak sammenheng med at inntektsveksten (skat) ble høyere enn utgiftsveksten (forbedring i brutto driftsresultat), mens endringer i kommunesektorens finansutgifter hadde liten betydning for utviklingen i netto driftsresultat. De andre kommunene med unntak av Narvik hadde et høyere netto driftsresu ltat enn Alta. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Side 9 av 97

10 Når netto driftsresultat er positivt og samtidig høyt medfører det som regel at andelen som kan avsettes til disposisjonsfond øker. Vi ser at Alta øker sitt disposisjonsfond fra 2015 til 2016, men samtidig er andelen av disposisjonsfond fortsatt kritisk lavt, kun 2,4 % av brutto driftsinntekter. Handlingsregelen tilsier at disposisjonsfondet over tid skal være på 5 % av brutto driftsinntekter. Sammenlignet med de andre så har Tromsø og Bodø mindre «på bok» enn Alta. Rana kommune har over tid både styrket netto driftsresultat og bygget opp disposisjonsfondet. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld har vært ganske stabil i Alta de siste årene. Av de stor e kommunene i Nord - Norge er det kun Rana og Narvik som har lavere netto lånegjeld enn oss. De andre kommunene har mye høyere lånegjeld enn Alta. Det som blir utfordringen fremover er at netto lånegjeld kommer til å øke kraftig. I vedtatt økonomiplan er n etto lånegjeld beregnet til å øke til 119 % av brutto driftsinntekter i Dette som følge av store låneopptak i forbindelse med utbyggingsprosjektene. Handlingsregelen sier at netto lånegjeld over tid ikke skal overstige 80 % av brutto driftsinntekte r. Dette vil medføre at Alta kommune må være forberedt på en lavere investeringstakt etter 2021 enn det vi kommer til å ha i kommende planperiode. Side 10 av 97

11 Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter til grunnskole (202), i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Andre nøkkeltall Delindeks: Grunnskolepoeng Delindeks: Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 20,8 % 19,5 % 18,9 % 16,4 % 17,9 % 18,6 % 19,3 % 19,0 % 19,2 % (korrigert) 97,65 0,00 102,61 102,13 99,89 99,80 99,44 0,00 0,00 læringsmiljø 94,73 0,00 98,22 99,08 98,47 100,75 98,16 0,00 0,00 Effektivitet Grunnskole Ståstedanalyse 1 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss Alta 30,8 % Side 11 av 97

12 Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per elev som får skoleskyss Bodø 7,6 % Narvik 11,3 % Rana 23,3 % Tromsø 21,9 % Harstad 25,7 % Landet uten 23,1 % Oslo Kostragruppe 13 14,0 % Ståstedanalyse 2 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker Alta 42,6 % Bodø 61,9 % Narvik 36,3 % Rana 36,3 % Tromsø 73,4 % Harstad 53,2 % Landet uten Oslo 57,8 % Side 12 av 97

13 Kostragruppe 13 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker 61,2 % Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 13 av 97

14 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (21 5), per innbygger 6-9 år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 14 av 97

15 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 15 av 97

16 Prioritet - Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 16 av 97

17 Prioritet - Netto driftsutgifter til voksenopplæring (21 3), per innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 17 av 97

18 Andre nøkkeltall - Delindeks: Grunnskolepoeng (korrigert) Alta 0,00 0,00 97,65 0,00 Bodø 0,00 0,00 105,61 102,61 Narvik 0,00 0,00 100,66 102,13 Rana 0,00 0,00 100,37 99,89 Tromsø 0,00 0,00 97,55 99,80 Harstad 0,00 0,00 95,84 99,44 Landet uten Oslo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostragruppe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 18 av 97

19 Andre nøkkeltall - Delindeks: læringsmiljø Alta 0,00 0,00 94,73 0,00 Bodø 0,00 0,00 97,81 98,22 Narvik 0,00 0,00 103,05 99,08 Rana 0,00 0,00 99,74 98,47 Tromsø 0,00 0,00 100,83 100,75 Harstad 0,00 0,00 100,27 98,16 Landet uten Oslo 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostragruppe 13 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 19 av 97

20 Andre nøkkeltall - Effektivitet Grunnskole Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 20 av 97

21 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Alta 2015 Alta 2016 Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet Kostragruppe uten 13 Oslo 13,8 % 13,5 % 14,4 % 12,6 % 12,7 % 17,4 % 13,3 % 14,6 % 15,7 % Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90,8 % 89,9 % 93,8 % 91,1 % 94,3 % 95,7 % 93,2 % 91,5 % 92,0 % Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 78,2 % 78,8 % 76,4 % 63,4 % 76,7 % 76,9 % 82,3 % 75,6 % 75,5 % Side 21 av 97

22 Ståstedanalyse 1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Alta 89,9 % 50 Bodø 93,8 % 43 Narvik 91,1 % 51 Rana 94,3 % 48 Tromsø 95,7 % 47 Harstad 93,2 % 43 Landet uten 91,5 % 50 Oslo Kostragruppe 13 92,0 % 48 Side 22 av 97

23 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale Alta 13,8 % 14,1 % 13,8 % 13,5 % Bodø 15,5 % 15,7 % 14,8 % 14,4 % Narvik 12,7 % 13,3 % 13,0 % 12,6 % Rana 13,1 % 12,9 % 13,1 % 12,7 % Tromsø 18,7 % 17,9 % 17,5 % 17,4 % Harstad 13,5 % 12,9 % 13,5 % 13,3 % Landet uten Oslo 14,4 % 14,9 % 14,7 % 14,6 % Kostragruppe 13 15,6 % 16,1 % 16,0 % 15,7 % Side 23 av 97

24 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 24 av 97

25 Produktivitet - Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 25 av 97

26 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager (kr) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 26 av 97

27 Produktivitet - Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 27 av 97

28 Produktivitet - Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 28 av 97

29 Dekningsgrad - Andel barn 1-5 år med barnehageplass Alta 89,6 % 89,6 % 90,8 % 89,9 % Bodø 94,9 % 95,0 % 94,7 % 93,8 % Narvik 89,0 % 91,8 % 91,3 % 91,1 % Rana 94,3 % 94,6 % 94,2 % 94,3 % Tromsø 96,5 % 96,2 % 96,2 % 95,7 % Harstad 95,4 % 93,0 % 92,7 % 93,2 % Landet uten Oslo 90,8 % 90,9 % 91,0 % 91,5 % Kostragruppe 13 91,1 % 91,4 % 91,5 % 92,0 % Side 29 av 97

30 Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige innvandrerbarn 1-5 år barn i barnehage i forhold til Alta 86,5 % 81,0 % 78,2 % 78,8 % Bodø 90,4 % 87,1 % 78,0 % 76,4 % Narvik 64,0 % 77,5 % 67,8 % 63,4 % Rana 84,5 % 79,6 % 80,4 % 76,7 % Tromsø 78,2 % 75,5 % 77,9 % 76,9 % Harstad 79,9 % 87,0 % 83,1 % 82,3 % Landet uten Oslo 72,8 % 74,8 % 73,9 % 75,6 % Kostragruppe 13 72,4 % 75,3 % 74,3 % 75,5 % Side 30 av 97

31 Barnevern Prioritet Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Produktivitet Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Andel undersøkelser Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 54,8 % 55,4 % 54,5 56,0 % 53,6 53,8 % 51,8 % 57,7 % 56,6 % % % 15,4 % 13,5 % 9,2 % 8,7 % 6,2 % 4,6 % 12,8 % 11,4 % 11,1 % ,0 % 92,0 % 93,0 87,0 % 94,0 83,0 % 89,0 % 86,0 % 0,0 % % % som førte til tiltak 46,9 % 36,4 % 38,6 31,7 % 44,6 49,0 % 27,2 % 42,8 % 0,0 % % % Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. 6,0 % 5,9 % 3,8 % 3,9 % 5,2 % 4,2 % 4,3 % 4,9 % 0,0 % innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid 64,0 % 47,0 % 48,0 94,0 % 92,0 79,0 % 89,0 % 85,0 % 87,0 % innen 3 måneder % % Stillinger med fagutdanning per barn 0-17 år Ståstedanalyse 1 4,5 4,4 5,8 4,5 4,1 5,4 6,0 4,7 4,4 Side 31 av 97

32 Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Alta 5,9 % Bodø 3,8 % Narvik 3,9 % Rana 5,2 % Tromsø 4,2 % Harstad 4,3 % Landet uten 4,9 % Oslo Kostragruppe 13 0,0 % 0 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) Alta 54,8 % 47,1 % 54,8 % 55,4 % Bodø 57,1 % 51,0 % 47,5 % 54,5 % Narvik 51,9 % 53,4 % 57,6 % 56,0 % Rana 41,6 % 45,1 % 53,9 % 53,6 % Tromsø 51,3 % 53,0 % 57,6 % 53,8 % Harstad 49,7 % 52,5 % 53,1 % 51,8 % Landet uten Oslo 54,6 % 55,8 % 57,7 % 57,7 % Kostragruppe 13 53,7 % 55,5 % 56,7 % 56,6 % Side 32 av 97

33 Prioritet - Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251 ) Alta 15,0 % 19,8 % 15,4 % 13,5 % Bodø 1,4 % 5,5 % 10,3 % 9,2 % Narvik 14,7 % 6,5 % 8,4 % 8,7 % Rana 13,7 % 16,4 % 8,1 % 6,2 % Tromsø 7,6 % 6,1 % 4,4 % 4,6 % Harstad 13,4 % 12,5 % 13,1 % 12,8 % Landet uten Oslo 13,0 % 12,1 % 11,5 % 11,4 % Kostragruppe 13 12,6 % 11,3 % 11,2 % 11,1 % Side 33 av 97

34 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger år, barnevernstjenesten Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 34 av 97

35 Produktivitet - Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Alta 89,0 % 89,0 % 95,0 % 92,0 % Bodø 86,0 % 83,0 % 75,0 % 93,0 % Narvik 87,0 % 85,0 % 74,0 % 87,0 % Rana 85,0 % 83,0 % 93,0 % 94,0 % Tromsø 74,0 % 76,0 % 87,0 % 83,0 % Harstad 85,0 % 76,0 % 74,0 % 89,0 % Landet uten Oslo 78,0 % 82,0 % 86,0 % 86,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 35 av 97

36 Produktivitet - Andel undersøkelser som førte til tiltak Alta 39,5 % 45,3 % 46,9 % 36,4 % Bodø 36,1 % 30,1 % 33,3 % 38,6 % Narvik 43,3 % 36,5 % 29,8 % 31,7 % Rana 30,8 % 42,1 % 33,3 % 44,6 % Tromsø 47,2 % 52,4 % 46,2 % 49,0 % Harstad 35,1 % 51,8 % 41,5 % 27,2 % Landet uten Oslo 43,4 % 44,3 % 42,8 % 42,8 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 36 av 97

37 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere år Alta 6,3 % 6,2 % 6,0 % 5,9 % Bodø 3,4 % 3,2 % 3,3 % 3,8 % Narvik 3,8 % 3,8 % 3,7 % 3,9 % Rana 5,1 % 5,3 % 5,2 % 5,2 % Tromsø 5,3 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % Harstad 5,0 % 5,0 % 5,0 % 4,3 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,9 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 37 av 97

38 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Alta 82,0 % 76,0 % 64,0 % 47,0 % Bodø 53,0 % 53,0 % 53,0 % 48,0 % Narvik 81,0 % 87,0 % 87,0 % 94,0 % Rana 54,0 % 58,0 % 89,0 % 92,0 % Tromsø 79,0 % 69,0 % 81,0 % 79,0 % Harstad 92,0 % 87,0 % 85,0 % 89,0 % Landet uten Oslo 73,0 % 78,0 % 82,0 % 85,0 % Kostragruppe 13 75,0 % 82,0 % 85,0 % 87,0 % Side 38 av 97

39 Kvalitet - Stillinger med fagutdanning per barn år Alta 3,8 4,5 4,5 4,4 Bodø 4,0 4,7 4,3 5,8 Narvik 4,2 4,6 4,7 4,5 Rana 4,5 3,7 4,5 4,1 Tromsø 4,4 4,9 5,1 5,4 Harstad 6,1 5,7 5,9 6,0 Landet uten Oslo 3,9 4,1 4,3 4,7 Kostragruppe 13 3,8 4,0 4,1 4,4 Side 39 av 97

40 Pleie og omsorg Alta 2015 Alta 2016 Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet Kostragruppe uten Oslo 13 Prioritet Gjennomsnittlig antall 5,6 6,7 4,4 6,4 6,2 7,2 6,5 4,9 4,9 tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Gjennomsnittlig antall 15,8 12,5 8,1 10,3 10,5 11,4 4,0 9,8 10,0 tildelte timer pr uke, praktisk bistand Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 29,4 % 30,8 % 27,6 % 40,9 % 33,6 % 30,2 % 33,6 % 31,2 % 30,8 % Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Produktivitet Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Dekningsgrad Andel innbyggere år 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % som er beboere på institusjon Andel innbyggere 80 år og 17,1 % 17,0 % 12,6 % 13,6 % 14,0 % 15,1 % 14,3 % 13,0 % 11,6 % over som er beboere på institusjon Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie - og omsorgstjenester 18,7 % 15,8 % 16,9 % 17,0 % 19,2 % 18,1 % 15,7 % 17,1 % 16,9 % Side 40 av 97

41 Ståstedanalyse 1 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Alta 24,2 % Bodø 18,5 % Narvik 18,0 % Rana 19,0 % Tromsø 20,8 % Harstad 18,9 % Landet uten 18,0 % Oslo Kostragruppe 13 16,4 % Side 41 av 97

42 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 42 av 97

43 Prioritet - Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 43 av 97

44 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 44 av 97

45 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 45 av 97

46 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 46 av 97

47 Produktivitet - Lønnsutgifter pr kommunalt årsverk ekskl. fravær, pleie og omsorg Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 47 av 97

48 Dekningsgrad - Andel innbyggere år som er beboere på institusjon Alta 2,6 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % Bodø 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % Narvik 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,9 % Rana 1,9 % 1,8 % 1,5 % 1,5 % Tromsø 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % Harstad 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % Landet uten Oslo 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kostragruppe 13 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Side 48 av 97

49 Dekningsgrad - Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon Alta 15,6 % 16,9 % 17,1 % 17,0 % Bodø 14,3 % 14,0 % 14,0 % 12,6 % Narvik 13,9 % 13,5 % 13,6 % 13,6 % Rana 15,2 % 14,8 % 14,7 % 14,0 % Tromsø 14,9 % 14,8 % 14,3 % 15,1 % Harstad 14,7 % 13,5 % 14,0 % 14,3 % Landet uten Oslo 13,5 % 13,4 % 13,2 % 13,0 % Kostragruppe 13 12,4 % 12,3 % 12,3 % 11,6 % Side 49 av 97

50 Dekningsgrad - Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 50 av 97

51 Dekningsgrad - Mottakere av hjemmetjenester, pr innb år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 51 av 97

52 Dekningsgrad - Mottakere av hjemmetjenester, pr innb. 80 år og over Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 52 av 97

53 Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie - og omsorgstjenester Alta 19,4 % 19,1 % 18,7 % 15,8 % Bodø 15,0 % 16,8 % 16,8 % 16,9 % Narvik 18,0 % 18,3 % 17,4 % 17,0 % Rana 21,3 % 20,1 % 20,4 % 19,2 % Tromsø 16,9 % 17,6 % 17,6 % 18,1 % Harstad 15,9 % 15,8 % 15,5 % 15,7 % Landet uten Oslo 17,9 % 17,8 % 17,4 % 17,1 % Kostragruppe 13 17,0 % 16,9 % 16,5 % 16,9 % Side 53 av 97

54 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Produktivitet Brutto driftsutgifter per innbygger 0-5 år. Helsestasjons - og skolehelsetjeneste Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Kvalitet Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet 2016 uten Oslo Kostragruppe ,5 % 5,8 % 5,4 % 4,4 % 4,4 % 4,0 % 4,9 % 4,7 % 4,3 % ,2 10,5 11,5 11,2 9,8 8,7 12,5 9,2 9,0 13,4 13,7 9,3 9,7 11,2 11,4 13,0 10,7 10,3 51,0 56,9 92,1 89,6 75,3 75,0 106,5 73,1 69,4 87,0 % 77,0 % 92,0 78,0 % 95,0 107,0 % 102,0 % 98,0 % 98,0 % % % 94,0 % 79,0 % 89,0 103,0 105,0 120,0 % 99,0 % 97,0 % 97,0 % % % % 26,0 % 54,0 % 78,0 94,0 % 99,0 93,0 % 80,0 % 92,0 % 91,0 % % % Side 54 av 97

55 Ståstedanalyse 1 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten Alta 13,7 10,5 Bodø 9,3 11,5 Narvik 9,7 11,2 Rana 11,2 9,8 Tromsø 11,4 8,7 Harstad 13,0 12,5 Landet uten 10,7 9,2 Oslo Kostragruppe 13 10,3 9,0 Side 55 av 97

56 Prioritet - Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 56 av 97

57 Prioritet - Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons - og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 57 av 97

58 Prioritet - Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 58 av 97

59 Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Alta 46,5 55,2 51,0 56,9 Bodø 77,5 78,9 85,6 92,1 Narvik 83,6 91,9 94,7 89,6 Rana 72,3 80,8 77,2 75,3 Tromsø 76,2 75,0 75,4 75,0 Harstad 95,6 97,7 99,1 106,5 Landet uten Oslo 59,9 64,7 69,0 73,1 Kostragruppe 13 57,3 61,1 66,3 69,4 Side 59 av 97

60 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder Alta 98,0 % 91,0 % 87,0 % 77,0 % Bodø 0,0 % 89,0 % 95,0 % 92,0 % Narvik 77,0 % 94,0 % 90,0 % 78,0 % Rana 64,0 % 102,0 % 98,0 % 95,0 % Tromsø 92,0 % 84,0 % 108,0 % 107,0 % Harstad 100,0 % 91,0 % 90,0 % 102,0 % Landet uten Oslo 96,0 % 99,0 % 98,0 % 98,0 % Kostragruppe 13 96,0 % 97,0 % 99,0 % 98,0 % Side 60 av 97

61 Kvalitet - Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder Alta 83,0 % 92,0 % 94,0 % 79,0 % Bodø 0,0 % 81,0 % 89,0 % 89,0 % Narvik 76,0 % 103,0 % 100,0 % 103,0 % Rana 118,0 % 94,0 % 96,0 % 105,0 % Tromsø 95,0 % 88,0 % 112,0 % 120,0 % Harstad 100,0 % 80,0 % 94,0 % 99,0 % Landet uten Oslo 94,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % Kostragruppe 13 95,0 % 97,0 % 99,0 % 97,0 % Side 61 av 97

62 Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Alta 42,0 % 54,0 % 26,0 % 54,0 % Bodø 0,0 % 89,0 % 62,0 % 78,0 % Narvik 89,0 % 88,0 % 95,0 % 94,0 % Rana 90,0 % 98,0 % 99,0 % 99,0 % Tromsø 84,0 % 85,0 % 92,0 % 93,0 % Harstad 69,0 % 81,0 % 89,0 % 80,0 % Landet uten Oslo 85,0 % 86,0 % 89,0 % 92,0 % Kostragruppe 13 85,0 % 84,0 % 86,0 % 91,0 % Side 62 av 97

63 Sosiale tjenester Prioritet Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe ,4 % 4,1 % 4,7 % 3,5 % 4,5 % 3,7 % 4,1 % 3,9 % 4,4 % ,6 % 5,1 % 3,6 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,8 % 4,0 % 0,0 % Ståstedanalyse 1 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Alta 5,1 % Bodø 3,6 % Narvik 4,6 % Rana 4,1 % Tromsø 3,7 % Side 63 av 97

64 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Harstad 3,8 % Landet uten 4,0 % Oslo Kostragruppe 13 0,0 % 0 Prioritet - Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 64 av 97

65 Prioritet - Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Alta 3,5 % 3,5 % 4,4 % 4,1 % Bodø 5,7 % 5,3 % 4,8 % 4,7 % Narvik 3,3 % 3,0 % 3,4 % 3,5 % Rana 4,8 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % Tromsø 3,5 % 3,7 % 4,1 % 3,7 % Harstad 3,7 % 3,8 % 4,1 % 4,1 % Landet uten Oslo 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % Kostragruppe 13 4,2 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % Side 65 av 97

66 Prioritet - Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 66 av 97

67 Prioritet - Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 67 av 97

68 Dekningsgrad - Andelen sosialhjelpsmottakere år i alderen år, av innbyggerne Alta 5,5 % 5,4 % 5,6 % 5,1 % Bodø 4,0 % 4,0 % 3,8 % 3,6 % Narvik 4,4 % 4,5 % 4,5 % 4,6 % Rana 4,3 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % Tromsø 3,0 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % Harstad 4,6 % 4,4 % 4,0 % 3,8 % Landet uten Oslo 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Side 68 av 97

69 Kultur og idrett Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) 12,0 10,3 8,9 13,3 12,1 11,3 11,1 13,3 12,7 Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg 1,2 1,5 0,8 1,1 0,9 0,7 1,1 0,9 1,0 og idrettsanlegg (f381) i forhold til kommunens totale dr Netto driftsutgifter til idrett (F380) 12,6 9,2 6,6 3,9 6,5 15,3 2,7 9,2 9,3 Netto driftsutgifter til kino (f373) 3,7 2,3-1,8 0,3-3,2-3,5 0,6 0,1-0,6 Netto driftsutgifter til museer (f375) - 0,8-1,4 2,9 3,2 3,2 1,8 3,7 3,4 3,0 Netto driftsutgifter til musikk - og kulturskoler (F383) Økonomi Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter 11,9 9,5 9,7 10,6 10,1 14,8 7,3 14,0 11,2 3,8 % 4,0 % 5,2 % 3,1 % 3,9 % 4,2 % 4,3 % 3,9 % 4,0 % Prioritet - Netto driftsutgifter til folkebibliotek (F370) Alta 16,0 16,4 12,0 10,3 Bodø 9,0 10,6 8,9 8,9 Narvik 12,8 10,9 11,6 13,3 Rana 13,5 13,0 13,2 12,1 Side 69 av 97

70 Tromsø 11,1 11,6 11,7 11,3 Harstad 11,6 11,6 11,4 11,1 Landet uten Oslo 14,2 14,0 13,6 13,3 Kostragruppe 13 13,9 13,6 13,5 12,7 Prioritet - Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381 ) i forhold til kommunens totale dr Alta 0,8 1,2 1,2 1,5 Bodø 0,3 0,7 1,0 0,8 Narvik 1,1 1,2 1,2 1,1 Rana 1,0 0,9 1,0 0,9 Tromsø 0,9 0,6 0,7 0,7 Harstad 1,0 1,0 1,0 1,1 Landet uten Oslo 0,7 0,8 0,8 0,9 Kostragruppe 13 0,8 1,0 0,9 1,0 Side 70 av 97

71 Prioritet - Netto driftsutgifter til idrett (F380) Alta 17,7 12,4 12,6 9,2 Bodø 22,5 5,6 5,3 6,6 Narvik 4,3 4,8 4,4 3,9 Rana 6,1 6,3 5,0 6,5 Tromsø 17,2 17,7 14,6 15,3 Harstad 2,9 2,6 7,0 2,7 Landet uten Oslo 11,0 9,0 9,4 9,2 Kostragruppe 13 11,1 7,8 8,8 9,3 Side 71 av 97

72 Prioritet - Netto driftsutgifter til kino (f373) Alta 2,5 3,9 3,7 2,3 Bodø 1,8-0,6 0,8-1,8 Narvik 0,4 0,3 0,3 0,3 Rana 0,1-1,1-0,8-3,2 Tromsø - 9,2-3,4-3,2-3,5 Harstad 0,9 0,8 0,4 0,6 Landet uten Oslo 0,5 0,7 0,4 0,1 Kostragruppe 13-0,2 0,1-0,1-0,6 Side 72 av 97

73 Prioritet - Netto driftsutgifter til museer (f375) Alta 4,9 2,2-0,8-1,4 Bodø 5,3 4,6 1,4 2,9 Narvik 3,3 3,1 3,4 3,2 Rana 2,8 2,9 3,1 3,2 Tromsø 2,1 2,1 2,0 1,8 Harstad 3,6 3,8 3,9 3,7 Landet uten Oslo 3,5 3,2 3,3 3,4 Kostragruppe 13 3,1 2,9 3,0 3,0 Side 73 av 97

74 Prioritet - Netto driftsutgifter til musikk - og kulturskoler (F383) Alta 12,4 12,0 11,9 9,5 Bodø 13,5 12,7 9,9 9,7 Narvik 11,4 11,1 10,3 10,6 Rana 11,3 11,3 10,3 10,1 Tromsø 14,4 14,2 14,5 14,8 Harstad 10,6 7,7 7,4 7,3 Landet uten Oslo 15,3 15,2 14,3 14,0 Kostragruppe 13 12,7 12,6 12,0 11,2 Side 74 av 97

75 Økonomi - Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter Alta 4,0 % 4,0 % 3,8 % 4,0 % Bodø 4,3 % 4,3 % 5,3 % 5,2 % Narvik 3,0 % 3,2 % 3,0 % 3,1 % Rana 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,9 % Tromsø 4,5 % 4,3 % 4,0 % 4,2 % Harstad 4,3 % 4,1 % 4,3 % 4,3 % Landet uten Oslo 3,7 % 3,8 % 3,8 % 3,9 % Kostragruppe 13 3,8 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % Side 75 av 97

76 Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Prioritet Netto driftsutgifter til bygge -, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto d Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdager Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad ,1 % 0,1 % - 0,1 % Landet uten Oslo Kostragruppe 13 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % ,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % Prioritet - Netto driftsutgifter til bygge -, delesaksbeh. og seksjonering som andel av kommunens samlede netto d Side 76 av 97

77 Alta 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % Bodø - 0,1 % - 0,2 % - 0,2 % - 0,1 % Narvik 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % Rana 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % Tromsø - 0,2 % - 0,1 % - 0,2 % 0,0 % Harstad 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Landet uten Oslo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Prioritet - Netto driftsutgifter til kart og oppmåling som andel av kommunens samlede netto driftsutgifter Alta 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Bodø 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % Narvik 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % Rana 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % Tromsø 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Harstad 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % Landet uten Oslo 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Kostragruppe 13 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % Side 77 av 97

78 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 78 av 97

79 Prioritet - Netto driftsutgifter til plansaksbehandling samlede netto driftsutgifter som andel av kommunens Alta 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % Bodø 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Narvik 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Rana 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Tromsø 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % Harstad 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % Landet uten Oslo 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Kostragruppe 13 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Side 79 av 97

80 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid Kalenderdager for byggesaker med 1 2 ukers frist. Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 80 av 97

81 Produktivitet - Gj.snittlig saksbehandlingstid Kalenderdager for byggesaker med 3 ukers frist. Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 81 av 97

82 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Økonomi Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 6,1 % 5,6 % 8,7 % 6,0 % 7,1 % 6,4 % 7,1 % 8,1 % 7,2 % Prioritet - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Alta 6,5 % 6,8 % 6,1 % 5,6 % Bodø 8,5 % 8,2 % 7,8 % 8,7 % Narvik 7,0 % 7,1 % 6,9 % 6,0 % Rana 7,1 % 7,5 % 7,5 % 7,1 % Tromsø 6,7 % 6,7 % 6,6 % 6,4 % Harstad 7,4 % 7,1 % 7,0 % 7,1 % Landet uten Oslo 8,1 % 8,2 % 8,1 % 8,1 % Kostragruppe 13 7,1 % 7,2 % 7,3 % 7,2 % Side 82 av 97

83 Økonomi - Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 83 av 97

84 Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Økonomi Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe ,1 % 3,7 % 4,6 % 5,6 % 3,6 % 5,2 % 5,2 % 4,9 % 5,1 % 1,2 % 1,2 % 1,5 % 1,0 % 1,4 % 1,2 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Side 84 av 97

85 Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Produktivitet - Avløp - Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 85 av 97

86 Produktivitet - Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 86 av 97

87 Produktivitet - Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 87 av 97

88 Økonomi - Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg Alta 6,0 % 4,1 % 4,1 % 3,7 % Bodø 4,7 % 5,0 % 3,3 % 4,6 % Narvik 5,6 % 5,4 % 5,3 % 5,6 % Rana 3,2 % 3,4 % 3,6 % 3,6 % Tromsø 4,8 % 4,9 % 5,2 % 5,2 % Harstad 5,5 % 6,0 % 5,8 % 5,2 % Landet uten Oslo 4,6 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % Kostragruppe 13 4,8 % 4,9 % 5,0 % 5,1 % Side 88 av 97

89 Økonomi - Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av totale lønnsutgifter Alta 2,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Bodø 1,6 % 1,5 % 1,2 % 1,5 % Narvik 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,0 % Rana 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % Tromsø 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % Harstad 1,9 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % Landet uten Oslo 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % Kostragruppe 13 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % Side 89 av 97

90 Brann og ulykkesvern Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad 2016 Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Antall boligbranner pr innbyggere 0,75 0,29 0,25 0,21 0,23 0,24 0,12 0,34 0,32 Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, 1,5 % 1,7 % 2,0 % 1,9 % 1,4 % 1,4 % 1,9 % 1,5 % 1,5 % i prosent av totale netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) Prioritet - Antall boligbranner pr innbyggere Alta 0,61 0,35 0,75 0,29 Bodø 0,20 0,40 0,02 0,25 Narvik 0,05 0,21 0,00 0,21 Rana 0,31 0,08 0,15 0,23 Tromsø 0,32 0,21 0,11 0,24 Harstad 0,41 0,61 0,36 0,12 Landet uten Oslo 0,57 0,50 0,36 0,34 Kostragruppe 13 0,49 0,42 0,33 0,32 Side 90 av 97

91 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 91 av 97

92 Prioritet - Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 92 av 97

93 Prioritet - Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg Alta 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % Bodø 1,7 % 1,7 % 1,6 % 2,0 % Narvik 1,9 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % Rana 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,4 % Tromsø 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % Harstad 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % Landet uten Oslo 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % Kostragruppe 13 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % Side 93 av 97

94 Kvalitet - Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1 ) Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet uten Oslo Kostragruppe Side 94 av 97

95 Eiendomsforvaltning Prioritet Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter Alta 2015 Alta Bodø Narvik Rana Tromsø Harstad Landet 2016 uten Oslo Kostragruppe ,9 % 9,3 % 9,0 % 7,6 % 9,0 % 8,8 % 9,8 % 8,9 % 8,8 % Ståstedanalyse 1 Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Alta 5, Bodø 5,5 959 Narvik 5,0 916 Rana 4, Tromsø 3, Harstad 5,8 902 Landet uten 4, Oslo Kostragruppe 4, Side 95 av 97

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2016. Sula er sammenlignet

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg

Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Årsmelding 2017 KOSTRA vedlegg Rådmann 10. april 2018 Innhold Vurdering for kommunen... 5 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 5 Hovedtall drift 7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta

Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Analyse av grunnskole og barnehage 2017 Alta Bjørn Brox, Framsikt AS Versjon 23.5.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Samlede kostnader... 6 Grunnskole... 10 Barnehage... 22 Eiendomsforvaltning...

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes

Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes Økonomianalyse 2017 Nye Lindesnes Bjørn A Brox, Framsikt AS Versjon 4.4.2018 Sammendrag... 1 Mandat og metode... 4 Finansene... 11 Grunnskole... 15 Barnehage... 22 Barnevern... 28 Pleie og omsorg... 32

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

"PERSPEKTIVMELDING" KOSTRA 2018 "FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN" NØKKELTALLSANALYSE MÅL OG STRATEGIER ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER

PERSPEKTIVMELDING KOSTRA 2018 FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN NØKKELTALLSANALYSE MÅL OG STRATEGIER ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER "PERSPEKTIVMELDING" KOSTRA 2018 "FRA KOMMUNEPLAN TIL ØKONOMIPLAN" MÅL OG STRATEGIER NØKKELTALLSANALYSE ØKONOMISK STILLING RAMMEBETINGELSER KONOMISKE HANDLINGSREGLER Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 ØKONOMISK

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017

VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 VEDLEGG 7 KOSTRA-HEFTE ÅLESUND KOMMUNE 2017 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Rådmannens forslag KOSTRA og nøkkeltall 2017 Ålesund Vurdering for kommunen Dette er en analyse av regnskap

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: Fredrikstad kommune RAPPORT NR: 1020323 RAPPORTENS TITTEL: Fredrikstad 2030 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Skaun kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2017) 1 Hovedfunn/oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Skaun kommune 2017 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Gran kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse

SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse SULA KOMMUNE Fagutval for kultur og folkehelse TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 04.10.2017 Møtestad: Rådhuset, møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell

Detaljer

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Veiledning/forklaring

Veiledning/forklaring Veiledning/forklaring Modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk hensyntatt kommunens utgiftsbehov og frie disponible inntekter Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne

Detaljer

Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr

Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr Foreløpig versjon grunnlagsdokument pr 20.05.2015 Til formannskapets handlings- og økonomiplan seminar 10. og 11. juni Innledning Rådmannen ønsker å lage en relativt kort beskrivelse av offentlig tilgjengelig

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018)

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune (Foreløpige/ureviderte KOSTRA-tall 2018) 1 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Grimstad kommune 2018 Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Veiledning/forklaring

Veiledning/forklaring Veiledning/forklaring Modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk hensyntatt kommunens utgiftsbehov og frie disponible inntekter Gjennom KOSTRA har kommunene data til både å kunne

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018 Kostra analyse 218 Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 218 1. oktober 218 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 1.1 Gruppering av kommuner... 3 2. Sammendrag... 4 2.1

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst

SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst TILLEGGSINNKALLING MØTE NR. 6/17 Møtedato: 03.10.2017 Møtestad: Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Sentral stab og støtte. Ståstedsanalyse Foreløpige tall

Sentral stab og støtte. Ståstedsanalyse Foreløpige tall Sentral stab og støtte Ståstedsanalyse 2018 Foreløpige tall KOSTRA og nøkkeltall 2018 Larvik Innhold KOSTRA og nøkkeltall 2018... 1 Larvik... 1 Demografi... 6 Hovedtall drift... 9 Framsikt - Brutto driftsinntekter

Detaljer