Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015"

Transkript

1 Økonomidokument 2017 Steinkjer kommune Vedlegg 2 KOSTRA-analyse 2015 RÅDMANNENS FORSLAG 31. MAI 2016

2 Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Steinkjer Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren pr innbygger 6-15 år utgjør kr i Steinkjer kommune. Sammenlignet med Elverum kommune er dette kr høyere pr innbygger 6-15 år, noe som kan tyde på at det her kan ligge muligheter for kostnadsreduksjoner. I vedlagte kostraanalyser er dette omtalt nærmere, noe som også gir grunnlag for vurderingene i mulighetsstudiene innenfor avdeling oppvekst. Side 2 av 153

3 Utgiftene til kommunehelse pr innbygger ligger kr 191 over nivået i billigste sammenlignings-kommune. Det er flere årsaker til dette, men en viktig årsak kan være organisering av tjenestene. Steinkjer kommune har en netto driftsutgift pr innbygger 80 år og over til pleie og omsorg som er lav i forhold til sammenligningskommunene. Til sammenligning ligger nivået i Elverum kommune kr høyere enn Steinkjer kommune pr innbygger i målgruppen. En viktig årsak til lavere enhetstall i Steinkjer kommune er satsingen på hjemmebaserte tjenester kontra institusjonsplasser. Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år innenfor barnevernstjenesten er høyere enn sammenligningskommunene til tross for at det i Steinkjer har vært en positiv kostnadsutvikling innenfor området i Innenfor samferdsel er netto driftsutgifter pr innbygger høyere i Steinkjer kommune i forhold til Ringerike og Elverum. Hovedforklaringen er antall kilometer veg i kommunene. Netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr innbygger i Steinkjer kommune er kr Steinkjer har erfaringsmessige lave utgifter innenfor dette området. Det konstateres at Ringsaker i 2015 har lavere utgifter. Indikator Steinkjer RingsakerElverum Lavest i KOSTRA gruppen Grunnskole Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Pleie og omsorg Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Barnevern Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Barnehage Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Kommunehelse Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Sosiale tjenester Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Kultur og idrett Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Plan, kulturminner, Netto dr.utg. til natur og nærmiljø fys.planlegg/kulturminner/natur og nærmiljø per innbygger Adm, styring og Netto driftsutgifter til administrasjon og fellesutgifter styring i kr. pr. innb Brann og Netto driftsutgifter pr. innbygger i ulykkesvern kroner Kommunale Netto driftsutgifter til boligformål pr boliger innbygger i kroner Samferdsel Nto. dr.utg. i kr pr. innb., samferdsel i alt Næringsforv. og konsesjonskraft Nto driftsutgifter, kommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft, pr. innb. (kroner) Kirke Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Lavest i KOSTRAgruppen - kroner Innbyggere i målgruppen Teoretisk handlingsrom kroner Teoretisk handlingsrom % Oppegård , Steinkjer Sola , Karmøy Røyken , Røyken Askøy Askøy , Larvik , Askøy , Tønsberg Sarpsborg , Rana , Skedsmo ,3 Side 3 av 153

4 Hovedtall drift Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 6,1 % 5,6 % 22,4 % 2,0 % 6,6 % 7,6 % Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,7 % 2,7 % 4,0 % 1,7 % 2,9 % 2,9 % Side 4 av 153

5 Økonomi - Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Steinkjer 4,4 % 6,0 % 6,1 % 5,6 % Elverum 2,7 % 4,8 % 0,6 % 2,0 % Ringsaker 20,3 % 20,6 % 21,0 % 22,4 % Landet uten Oslo 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,6 % Kostragruppe 13 7,2 % 7,2 % 7,5 % 7,6 % Side 5 av 153

6 Økonomi - Frie inntekter i kroner per innbygger Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Side 6 av 153

7 Økonomi - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Steinkjer 2,9 % 2,0 % 0,7 % 2,7 % Elverum -2,4 % -2,2 % -2,5 % 1,7 % Ringsaker 3,7 % 4,4 % 4,0 % 4,0 % Landet uten Oslo 2,9 % 2,7 % 1,2 % 2,9 % Kostragruppe 13 3,0 % 2,6 % 1,3 % 2,9 % Side 7 av 153

8 Investering, finansiering, balanse Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Økonomi Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot 29,9 % 28,3 % 35,1 % 10,0 % 20,2 % 22,2 % brutto inv.utg Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 49,5 % 53,0 % 62,7 % 85,9 % 81,0 % 85,5 % Side 8 av 153

9 Økonomi - Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i prosent av tot brutto inv.utg Steinkjer 21,4 % 34,7 % 29,9 % 28,3 % Elverum 9,5 % 13,0 % 9,2 % 10,0 % Ringsaker 22,2 % 27,5 % 32,5 % 35,1 % Landet uten Oslo 17,5 % 17,5 % 19,7 % 20,2 % Kostragruppe 13 18,6 % 18,4 % 20,4 % 22,2 % Side 9 av 153

10 Økonomi - Netto lånegjeld i kroner per innbygger Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Side 10 av 153

11 Økonomi - Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Steinkjer 47,8 % 50,7 % 49,5 % 53,0 % Elverum 81,0 % 83,0 % 81,4 % 85,9 % Ringsaker 41,5 % 46,5 % 54,2 % 62,7 % Landet uten Oslo 74,4 % 76,0 % 80,0 % 81,0 % Kostragruppe 13 79,6 % 79,7 % 83,4 % 85,5 % Side 11 av 153

12 Grunnskole Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent 24,4 % 24,5 % 25,7 % 22,0 % 24,1 % 24,1 % av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede 0,3 % 0,3 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Produktivitet Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 9,6 % 8,4 % 7,2 % 8,7 % 7,9 % 7,4 % Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 4,7 % 3,4 % 5,6 % 4,6 % 5,3 % 6,1 % Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 40,7 % 44,1 % 62,5 % 54,0 % 60,0 % 64,4 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 19,7 % 17,7 % 13,5 % 13,3 % 17,6 % 17,4 % Kvalitet Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 3,4 5,1 5,3 5,4 0,0 0,0 ganger i måneden eller oftere (pros Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 2,8 2,9 4,3 5,2 0,0 0,0 ganger i måneden eller oftere (prose Frafall i videregående skole 23,8 % 21,0 % 26,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 13,9 14,0 12,2 14,9 13,5 14,5 Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,5 40,4 38,5 39,9 40,7 0,0 Side 12 av 153

13 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Steinkjer 25,2 % 24,2 % 24,4 % 24,5 % Elverum 23,2 % 22,1 % 21,8 % 22,0 % Ringsaker 26,1 % 25,7 % 26,0 % 25,7 % Landet uten Oslo 24,9 % 24,2 % 24,0 % 24,1 % Kostragruppe 13 24,6 % 24,2 % 23,9 % 24,1 % Andelen av kommunale ressurser som benyttes til grunnskolesektoren er forholdsvis lik landsgjennomsnittet. Ringsaker benytter en noe større andel til grunnskole, mens Elverum benytter en noe mindre andel til denne sektoren. Dette handler i stor grad om kommunale prioriteringer. Andelen grunnskoleelever i forhold til innbyggertallet vil være en viktig faktor som grunnlag for denne prioriteringen. Side 13 av 153

14 Prioritet - Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Kostnaden per elev til grunnskoleopplæring i Steinkjer er litt over landsgjennomsnittet. Dette skyldes at lærertettheten i Steinkjer er noe bedre enn i disse kommunene. Dette har blant annet sammenheng med skolestruktur. KOSTRA-tall viser at gjennomsnittlig skolestørrelse i Steinkjer er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Utgiftene til skolebygg og skoleskyss er også noe høyere i Steinkjer. Driftsutgiftene til undervisningsmateriell, inventar og utstyr er forholdsvis lik sammenlignbare kommuner. Side 14 av 153

15 Prioritet - Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Utgifter til skolebygg per elev i Steinkjer er forholdsvis likt landsgjennomsnittet, men noe høyere enn i sammenlignbare kommuner. Dette skyldes trolig at Steinkjer har en forholdsvis desentralisert skolestruktur, og at antall kvadratmeter per elev er forholdvis høy ved noen av skolene sammenlignet med gjennomsnittet. Det er spesielt to faktorer som vil kunne bidra til reduksjon av utgiftene til skolebygg - færre skoler og opprustning av dagens areal. Side 15 av 153

16 Prioritet - Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), i prosent av samlede netto driftsutgifter Steinkjer 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Elverum 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % Ringsaker 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % Landet uten Oslo 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Kostragruppe 13 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % Andelen av kommunens driftsutgifter som benyttes til voksenopplæring er lavere i Steinkjer enn i de fleste andre kommuner. Dette kan blant annet forklares med at kommunes voksenopplæring har blitt drevet effektivt og at tilbudet i større grad enn i andre kommuner har blitt finansiert av statstilskudd og salg av tjenester til andre kommuner og private. Asylmottaket var en bidragsyter til dette. Det kan videre spekuleres i om tilbudet om voksenopplæring har vært noe mindre på enkelte områder i Steinkjer enn i andre kommuner. Dette gjelder spesielt spesialundervisning og fornya grunnskoleopplæring. Til og med 2015 har antall elever ved voksenopplæringen vært lavere enn i sammenlignbare kommuner. Fra 2016 vil elevtallet bli betydelig høyere med økt mottak av flyktninger og opprettelse av asylmottak. Side 16 av 153

17 Prioritet - Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Denne indikatoren viser at Steinkjer i mindre grad bruker ressurser til voksenopplæring enn andre kommuner. Noe av dette kan ha sammenheng med at antallet flyktninger og asylsøkere var forholdsvis lav til og med Side 17 av 153

18 Produktivitet - Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Ressursbruken til inventar og utstyr har de siste årene vært ganske stabil rundt gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner, men med en liten nedgang i For å kunne supplere og fornye inventar og utstyr, herunder tekniske hjelpemidler, er det viktig at ressursene på dette området videreføres minst på dagens nivå. Det er også behov for større innkjøp av pulter og stoler på flere av skolene som ikke har fått nybygg eller hatt en større oppussing. Det er satt av kr årlig på investeringsbudsjettet til dette i planperioden. Side 18 av 153

19 Produktivitet - Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Ressursbruken til undervisningsmateriell har de siste årene vært ganske stabil rundt gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. Det er viktig at ressursene til undervisningsmateriell videreføres minst på dagens nivå dersom skolene skal kunne ha tilgang på oppdaterte lærebøker og læremidler. Side 19 av 153

20 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Steinkjer 10,7 % 9,9 % 9,6 % 8,4 % Elverum 9,4 % 8,9 % 8,8 % 8,7 % Ringsaker 7,7 % 7,0 % 6,7 % 7,2 % Landet uten Oslo 8,6 % 8,4 % 8,1 % 7,9 % Kostragruppe 13 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,4 % Andelen elever med vedtak om spesialundervisning er gradvis redusert de siste årene. Dett er også trenden på landsbasis. Fortsatt er andelen noe høyere i Steinkjer enn gjennomsnittet. Spesialunderving er et komplekst område og henger i stor grad sammen med annen opplæring i skolen. For å kunne redusere ressursbruken til spesialunderving er det en forutsetning at den ordinære opplæringen kan bidra til at behovet reduseres. Side 20 av 153

21 Dekningsgrad - Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Steinkjer 4,3 % 4,5 % 4,7 % 3,4 % Elverum 4,6 % 5,2 % 6,0 % 4,6 % Ringsaker 4,9 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % Landet uten Oslo 5,5 % 5,7 % 5,5 % 5,3 % Kostragruppe 13 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,1 % I Steinkjer er det 3-4 prosent av elevene som får særskilt språkopplæring. Tallene viser at andelen har vært jevnt økende de siste årene, med unntak av en nedgang siste år. Dette har sammenheng med inn viss "innstramming" ved skolene i vurderingene av hvem som har rett til særskilt norskopplæring. Antallsmessig går de fleste av disse elevene ved Steinkjer skole og Steinkjer ungdomsskole. Andelen vil trolig øke betydelig i 2016, med bakgrunn i økt antall flyktninger og opprettelse av asylmottak. Skolene mottok ekstra statstilskudd for asylsøkere, men de mottar ingen fast overføring fra integreringstilskuddet som kommunen får for mottak av flyktninger. Dette betyr at ressurser til særskilt norskopplæring må prioriteres innenfor de rammene som ligger til undervisning. Side 21 av 153

22 Dekningsgrad - Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO Steinkjer 40,8 % 39,2 % 40,7 % 44,1 % Elverum 59,3 % 60,4 % 51,8 % 54,0 % Ringsaker 61,0 % 62,5 % 64,6 % 62,5 % Landet uten Oslo 61,6 % 61,8 % 60,9 % 60,0 % Kostragruppe 13 66,7 % 66,1 % 65,2 % 64,4 % I overkant av 40 prosent av elevene på trinn i skolene i Steinkjer deltar i SFO. Denne andelen har holdt seg ganske stabil de siste årene. Dette innebærer at i overkant 400 elever har plass i SFO. På landsbasis ligger andelen stabilt på godt over 60 prosent. Andelen elever i SFO på hvert årstrinn viser at andelen reduseres for hvert år. Det er likevel påfallende at andelen elever med SFO er lavere på alle trinn, og at andelen reduseres i større grad i Steinkjer enn i resten av landet. På 3. og 4. trinn er andelen elever med SFO under halvparten av landsgjennomsnittet. Noe kan forklares med at høyere pris i Steinkjer trolig medvirker til lavere andel, og at flere slutter tidligere. Det kan også være andre forhold som kan medvirke til dette. Lav andel elever i SFO bidrar til at kommunens utgifter til SFO er lavere enn sammenlignbare kommuner. Side 22 av 153

23 Dekningsgrad - Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Steinkjer 20,4 % 20,1 % 19,7 % 17,7 % Elverum 16,5 % 15,5 % 14,4 % 13,3 % Ringsaker 13,9 % 14,7 % 14,0 % 13,5 % Landet uten Oslo 18,0 % 17,8 % 17,4 % 17,6 % Kostragruppe 13 17,9 % 17,4 % 17,3 % 17,4 % Andelen timer til spesialundervisning er redusert noe i 2015, og ligger nå på landsgjennomsnittet. I Steinkjer har ressursbruken knyttet til spesialundervisning på trinn vært litt nedadgående de siste årene, mens ressursbruken på trinn har økt. Dette kan skyldes at styrkingstimer på trinn bidrar til å holde nivået nede, og at behovet for spesialundervisning da i større grad viser seg noe senere. Å kunne redusere ressursbruken til spesialundervisning vil kunne gi skolene større handlingsrom i bruk av sine totale ressurser. På sikt vil dette også kunne bidra til en effektivisering. Det er likevel en forutsetning at den ordinære opplæringen er så god at den bidrar til reduksjon av behovet for spesialundervisning, både når det gjelder antall elever og ressursbruk. Det er fortsatt viktig at alle med individuell rettigheter til spesialundervisning får slik opplæring. Side 23 av 153

24 Kvalitet - Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere Steinkjer 0,0 6,8 3,4 5,1 Elverum 0,0 3,7 6,1 5,4 Ringsaker 0,0 4,8 5,2 5,3 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 13 0,0 0,0 0,0 0,0 Elevundersøkelsen på 10. trinn viser at andelen elever som opplever mobbing er likt landsgjennomsnittet i Resultatet er noe bedre enn i 2013, men noe dårligere enn i Side 24 av 153

25 Kvalitet - Elevunders. 7. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere Steinkjer 0,0 2,5 2,8 2,9 Elverum 0,0 5,0 6,5 5,2 Ringsaker 0,0 2,5 4,6 4,3 Landet uten Oslo 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostragruppe 13 0,0 0,0 0,0 0,0 Elevundersøkelsen på 7. trinn viser at andelen elever som opplever mobbing er noe lavere i Steinkjer enn gjennomsnittet i andre kommuner. Dette har vært en stabil trende de siste årene. Side 25 av 153

26 Kvalitet - Frafall i videregående skole Steinkjer 0,0 % 0,0 % 23,8 % 21,0 % Elverum 0,0 % 0,0 % 25,6 % 25,0 % Ringsaker 0,0 % 0,0 % 28,3 % 26,0 % Landet uten Oslo 0,0 % 0,0 % 24,5 % 0,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Denne indikatoren viser at frafallet i videregående skole er litt lavere enn landsgjennomsnittet og sammenligningskommunene Elverum og Ringsaker. Side 26 av 153

27 Kvalitet - Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Steinkjer 13,2 13,6 13,9 14,0 Elverum 15,2 14,8 14,9 14,9 Ringsaker 13,1 12,7 12,7 12,2 Landet uten Oslo 13,5 13,5 13,6 13,5 Kostragruppe 13 14,5 14,5 14,6 14,5 Gruppestørrelse beregnes på to måter. Gruppestørrelse 1 er gjennomsnittlig antall elever per lærer når alle undervisningstimer er medregnet. I beregningen av gruppestørrelse 2 er timer til særskilt norsk og spesialundervisning trukket fra. Tabellen viser gjennomsnittlig gruppestørrelse som inkluderer timer med særskilt norsk og spesialundervisning (gruppestørrelse 1). Denne har vært noe økende i Steinkjer de siste årene. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er litt høyere enn landsgjennomsnittet og litt lavere enn sammenlignbare kommuner. Det er spesielt på ungdomstrinnet at Steinkjer har høyere gruppestørrelse enn landsgjennomsnittet. Side 27 av 153

28 Kvalitet - Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Steinkjer 39,4 40,0 39,5 40,4 Elverum 37,8 39,4 38,7 39,9 Ringsaker 38,0 38,1 39,0 38,5 Landet uten Oslo 39,9 40,0 40,3 40,7 Kostragruppe 13 0,0 0,0 0,0 0,0 Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet standpunkt og eksamen legges sammen og deles på antall karakterer for å få et gjennomsnitt. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som har mindre enn halvparten gyldige karakterer, er ikke med i beregningene. Tallene viser at resultatene i Steinkjer er forholdsvis stabile rundt landsgjennomsnittet. Resultatene de siste årene har vært gjennomgående noe bedre enn sammenligningskommunene Elverum og Ringsaker. Side 28 av 153

29 Barnehage Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens 14,3 % 14,1 % 14,1 % 14,2 % 14,7 % 15,9 % totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Dekningsgrad Andel barn 0-5 år med barnehageplass 81,0 % 81,9 % 81,4 % 79,0 % 77,4 % 78,1 % Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 25,9 % 26,2 % 50,9 % 50,0 % 49,6 % 40,6 % barnehage Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn 6,4 % 7,0 % 9,1 % 10,6 % 13,4 % 15,1 % med barnehageplass Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 37,7 % 41,6 % 39,6 % 38,9 % 36,4 % 36,5 % Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 97,7 % 99,4 % 99,5 % 99,2 % 92,6 % 93,0 % barnehagelærerutdanning Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager 6,4 6,1 5,8 6,1 6,1 6,2 Side 29 av 153

30 Prioritet - Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Steinkjer 13,7 % 13,6 % 14,3 % 14,1 % Elverum 13,4 % 12,9 % 13,5 % 14,2 % Ringsaker 13,6 % 13,6 % 14,9 % 14,1 % Landet uten Oslo 14,6 % 14,3 % 14,9 % 14,7 % Kostragruppe 13 15,7 % 15,5 % 16,0 % 15,9 % Andelen av kommunale ressurser som benyttes til barnehagesektoren er litt under landsgjennomsnittet og likt med Ringsaker og Elverum. Andelen barn i førskolealder i forhold til innbyggertallet vil være en viktig faktor som grunnlag for bruk av ressurser i barnehagesektoren. Side 30 av 153

31 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Tallene viser at Steinkjer kommune ligger noe lavere en sammenlignbare kommuner når det gjelder netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen. Dette skyldes i hovedsak at grunnbemanningen i barnehagene i Steinkjer er lavere enn i andre kommuner. Andel barn med barnehageplass er noe større enn i andre kommuner. Utgiftene til barn med særlige behov er noe høyere enn gjennomsnittet, mens utgiftene til barnehagebygg er noe under gjennomsnittet. Side 31 av 153

32 Dekningsgrad - Andel barn 0-5 år med barnehageplass Steinkjer 82,0 % 80,9 % 81,0 % 81,9 % Elverum 78,6 % 79,1 % 79,3 % 79,0 % Ringsaker 76,2 % 78,0 % 80,3 % 81,4 % Landet uten Oslo 77,2 % 77,4 % 77,5 % 77,4 % Kostragruppe 13 77,6 % 77,9 % 78,3 % 78,1 % Andelen barn i barnehage er noe høyere i Steinkjer enn i sammenlignbare kommuner. Stor tilgang til plasser sammenlignet med andre kommuner er trolig en medvirkende årsak til dette. Andel barn uten rett som tas inn i private barnehager er hovedårsaken til at andelen er større i Steinkjer. Side 32 av 153

33 Dekningsgrad - Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Steinkjer 25,7 % 25,2 % 25,9 % 26,2 % Elverum 54,6 % 52,9 % 51,5 % 50,0 % Ringsaker 50,7 % 50,3 % 50,5 % 50,9 % Landet uten Oslo 50,8 % 50,4 % 50,1 % 49,6 % Kostragruppe 13 42,3 % 41,6 % 41,3 % 40,6 % Tallene viser at ca hvert fjerde barn i Steinkjer går i en kommunal barnehage, mens i landet for øvrig er det en jevn fordeling mellom kommunale og private barnehageplasser. Ny kommunal barnehagestruktur med økning av kommunale plasser, har medført at den kommunale andelen har økt til nærmere 30 % fra Side 33 av 153

34 Dekningsgrad - Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Steinkjer 5,7 % 6,1 % 6,4 % 7,0 % Elverum 9,8 % 10,8 % 10,1 % 10,6 % Ringsaker 7,0 % 7,6 % 9,0 % 9,1 % Landet uten Oslo 10,1 % 11,2 % 12,4 % 13,4 % Kostragruppe 13 11,7 % 12,7 % 14,1 % 15,1 % Andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen er tydelig mindre i Steinkjer enn i andre sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at mottak av flyktninger og innvandrere i aktuell aldersgruppe har vært mindre i Steinkjer enn i de fleste andre kommunene. Økt mottak av flyktninger og opprettelse av asylmottak i kommunen vil medføre at andelen trolig vil ligge rundt sammenlignbare kommuner de nærmeste årene. Side 34 av 153

35 Kvalitet - Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Steinkjer 40,0 % 37,0 % 37,7 % 41,6 % Elverum 36,5 % 36,2 % 36,8 % 38,9 % Ringsaker 34,3 % 36,6 % 37,0 % 39,6 % Landet uten Oslo 33,7 % 34,1 % 35,0 % 36,4 % Kostragruppe 13 34,4 % 34,4 % 35,0 % 36,5 % Nærmere 42 % av de ansatte i barnehagene i Steinkjer har utdanning som barnehagelærer. Andelen har stabilt vært over gjennomsnittet de siste årene. God tilgang til barnehagelærere og oppfølging av bemanningsnormen i barnehageloven er medvirkende årsaker til den høye andelen. Side 35 av 153

36 Kvalitet - Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Steinkjer 98,5 % 97,1 % 97,7 % 99,4 % Elverum 97,4 % 98,3 % 101,7 % 99,2 % Ringsaker 94,9 % 97,6 % 98,4 % 99,5 % Landet uten Oslo 87,1 % 88,4 % 90,9 % 92,6 % Kostragruppe 13 88,4 % 89,2 % 91,3 % 93,0 % Tilnærmet alle styrere og pedagogiske ledere i Steinkjer har godkjent utdanning som barnehagelærer. Gjennomsnittet i landet og i KOSTRA-gruppe 13 er i overkant av 93 prosent. Det er god tilgang på barnehagelærere i kommunen. Side 36 av 153

37 Kvalitet - Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Steinkjer 6,8 6,7 6,4 6,1 Elverum 6,1 5,9 5,7 6,1 Ringsaker 6,4 6,1 6,0 5,8 Landet uten Oslo 6,3 6,2 6,1 6,1 Kostragruppe 13 6,3 6,3 6,2 6,2 Kostra-tallene viser at samlet bemanning i de kommunale barnehagene i Steinkjer nå er lik gjennomsnittet. Stillingskategoriene som medregnes er endret f.o.m. 2014, noe som medfører at tallene ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Ny barnehagestruktur vil medføre at antall barn per ansatt vil øke. Steinkjer kommune benytter en større andel ressurser til barn med særlige behov i barnehagene sammenlignet med andre kommuner. Side 37 av 153

38 Barnevern Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Produktivitet Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan 96,0 % 93,0 % 73,0 % 61,0 % 86,0 % 0,0 % Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,7 % 4,1 % 5,4 % 4,6 % 4,8 % 0,0 % Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 65,0 % 67,0 % 84,0 % 81,0 % 82,0 % 85,0 % Side 38 av 153

39 Prioritet - Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Steinkjer kommune ligger høyt på netto driftsutgift pr innbygger 0-17 år, barnevernstiltak. Det ble i noen år fram til og med 2013 plassert et stort antall barn utenfor hjemmet. Steinkjer kommune har et samlet høyere antall barn plassert utenfor hjemmet enn andre sammenlignbare kommune. Flere av disse plasseringene har vært krevende i form at barn har ervervet moderat og alvorlig diagnoser i etterkant av plasseringene. Dette har medført større grad av forsterkning av fosterheim og dermed større utgifter. Flere av barna med kostnadskrevende tiltak vil være i barnevernets ansvar i mange år framover. Det ble en reduksjon i antall kostnadskrevende institusjonsplasseringer i 2015 sammenlignet med Tre ungdommer flyttet i løpet av 2015 ut av institusjon på grunn av alder. Det må beregnes et tilflyt av 5-10 nye plasseringer pr år. Side 39 av 153

40 Produktivitet - Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan Steinkjer 69,0 % 96,0 % 96,0 % 93,0 % Elverum 89,0 % 79,0 % 60,0 % 61,0 % Ringsaker 78,0 % 73,0 % 68,0 % 73,0 % Landet uten Oslo 80,0 % 78,0 % 82,0 % 86,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Steinkjer kommune ligger over sammenlignende kommuner med hensyn til utarbeidelse av plan for frivillige hjelpetiltak i hjemmet. Kommunen har hatt avvik ved tilsyn fra fylkesmannen på dette området tidligere, og det har vært jobbet aktivt for å rette på forholdet. Dette medfører større grad av brukermedvirkning og mulighet for evaluering av igangsatte tiltak. Det er stort fokus på innhold og brukermedvirkning i utarbeidelse av tiltaksplanene. Det er i tillegg fokus på jevnlig evalueringer av familiens behov og måloppnåelse. Side 40 av 153

41 Dekningsgrad - Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Steinkjer 5,2 % 5,4 % 4,7 % 4,1 % Elverum 5,3 % 5,5 % 5,4 % 4,6 % Ringsaker 5,2 % 5,1 % 5,7 % 5,4 % Landet uten Oslo 4,8 % 4,8 % 4,8 % 4,8 % Kostragruppe 13 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Steinkjer Kommune hadde i 2015 kontakt med og jobbet aktivt med til sammen 205 barn. 154 av disse ble det fortsatt jobbet med ved utgangen av Det er fokus på at en jobber intensivt og målrettet med tiltak i familier i en 3-6 måneders periode. Dette vil si at en jobber med mange flere saker en det som framkommer på statistikk for rapportering ved årets slutt. Mens netto driftsutgift til barnevern pr innbygger 0-17 år i Steinkjer ligger høyt, har andel barn med barnevernstiltak gått ned. Denne trenden startet i 2014, og det forventes at den skal fortsette. Utgiftene pr. barn er dermed høyere i Steinkjer sammenlignet med de andre kommunene. Det er et mål at andelen barn med hjelpetiltak i hjemmet skal økes, og at kommunen i større grad får satt inn hjelpetiltak, som på sikt vil føre til en reduksjon i antall plasseringer utenfor hjemmet. Det er et mål å videreutvikle nye tiltak, for å kunne møte de sammensatte og komplekse behov i risikofamilier, for eksempel gruppetilbud til foreldre både som forebyggende tiltak og etter vedtak. Det arbeides med å videreutvikle veiledningstilbud som allerede gis i dag. Side 41 av 153

42 Kvalitet - Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Steinkjer 60,0 % 44,0 % 65,0 % 67,0 % Elverum 66,0 % 60,0 % 70,0 % 81,0 % Ringsaker 75,0 % 57,0 % 81,0 % 84,0 % Landet uten Oslo 76,0 % 73,0 % 78,0 % 82,0 % Kostragruppe 13 0,0 % 75,0 % 82,0 % 85,0 % Steinkjer kommune ligger under alle sammenligningskommunene med hensyn til andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder. Dette gjelder fristbrudd på undersøkelser og har en sammenheng med utfordringer også i andre deler av tjenesten. Tjenesten arbeider aktivt med å tilføre ressurser for å bedre måloppnåelsen knyttet til undersøkelsestid i familier. Det er gitt muntlig melding fra fylkesmannen om skjønnsmidler til opprettelse av midlertidig årsverk (halvt års virkning i 2015) En ser at målrettet arbeid med fokus på faglige begrunnelser, gode rutiner og tilføring av 1 100% årsverk høsten 2015, førte til at tjenesten i siste kvartal 2015 kun hadde fristbrudd i 2 av alle undersøkelser saker tjenesten hadde ansvar for. Det ble i 2015 gjennomført 120 undersøkelser, hvorav 111 resulterte i opprettelse av tiltak. Det kom i tillegg inn melding om bekymring på 55 barn hvor det allerede var iverksatt undersøkelse eller tiltak. Fylkesmannen har i tillegg gitt 0,5 årsverk til drift av barnevernvakta med virkning fra Side 42 av 153

43 Pleie og omsorg Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter 2,1 % 2,5 % 6,6 % 3,9 % 5,3 % 5,7 % til plo Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 6,7 7,8 2,3 3,9 4,7 4,5 Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand 4,8 5,1 22,3 15,5 9,5 9,7 Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo 36,5 % 37,9 % 51,7 % 55,9 % 44,4 % 43,3 % Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens 30,0 % 29,5 % 31,4 % 33,3 % 30,9 % 30,6 % totale netto driftsutgifter Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter 61,4 % 59,5 % 41,7 % 40,3 % 50,3 % 51,0 % til plo Produktivitet Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto 16,2 18,3 12,8 12,5 14,1 13,8 driftsutgifter Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto 1,9 % 1,9 % 1,4 % 0,8 % 1,4 % 1,2 % driftsutg Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Dekningsgrad Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: 91,2 % 88,6 % 83,0 % 83,6 % 83,3 % 85,2 % Langtidsopphold Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-20,6 % 21,3 % 29,2 % 22,8 % 19,9 % 20,0 % 66 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 21,2 % 20,1 % 6,3 % 15,0 % 12,8 % 13,1 % år og over Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,2 % 16,1 % 14,6 % 19,9 % 26,1 % 26,6 % Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 13,1 % 13,1 % 20,8 % 18,3 % 18,2 % 16,7 % Kvalitet Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 93,4 % 92,3 % 70,2 % 82,7 % 84,2 % 83,3 % Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning 83,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,31 0,28 0,29 0,91 0,54 0,63 Avdeling for omsorg har tatt med indikatorene under for å beskrive situasjonen for omsorgstjenestene i Steinkjer best mulig. Side 43 av 153

44 Prioritet - Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Steinkjer 1,6 % 2,0 % 2,1 % 2,5 % Elverum 4,8 % 4,2 % 3,9 % 3,9 % Ringsaker 6,3 % 5,9 % 5,8 % 6,6 % Landet uten Oslo 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,3 % Kostragruppe 13 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % Aktivisering og støttetjenester (dagaktivitetstilbud, matombringing, støttekontakt, trygghetsalarm) har hatt en gradvis større andel av utgiftene til pleie- og omsorgstjenestene i Steinkjer de siste årene. Vi ligger fortsatt under både sammenligningskommunene og landsgjennomsnittet. Tallene inkluderer nevnte tjenester uavhengig av hvilken avdeling de organiseres fra. Steinkjer bør satse mer på aktivisering og andre støttetjenester som et forebyggende tiltak og som supplement til de hjemmebaserte tjenestene. Side 44 av 153

45 Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Steinkjer 6,1 5,6 6,7 7,8 Elverum 3,6 4,0 4,2 3,9 Ringsaker 2,4 2,3 2,4 2,3 Landet uten Oslo 4,7 4,7 4,7 4,7 Kostragruppe 13 4,8 4,7 4,5 4,5 Steinkjer tildeler flere timer hjemmesykepleie pr. uke enn sammenligningskommune, kostragruppen og landet. Dette har sammenheng med at Steinkjer har satset på hjemmetjenester i eldresenter og bofellesskap med heldøgns omsorg i stedet for institusjonsplasser. Mange brukere med omfattende hjelpebehov får derfor hjelp i hjemmetjenesten i Steinkjer. Det er en økning på gjennomsnitt tildelte timer pr. uke fra 2014 til Det er nye brukergrupper med komplekse helsetilstander som trenger flere timer hjemmesykepleie. Mange nye svært ressurskrevende brukere i Prioriteringen med å gi mest mulig tjenester som hjemmetjenester ønskes videreført. Side 45 av 153

46 Prioritet - Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Steinkjer 4,2 4,0 4,8 5,1 Elverum 13,6 14,1 15,8 15,5 Ringsaker 17,7 19,8 21,4 22,3 Landet uten Oslo 7,9 8,5 9,2 9,5 Kostragruppe 13 7,7 8,6 9,5 9,7 Steinkjer tildeler langt færre timer praktisk bistand pr. uke enn sammenligningskommunene og bare halve av det kostragruppen og landsgjennomsnittet tildeler. Selv om tildelingen i Steinkjer har økt de to siste årene, har kriteriene blitt strengere. Det gis få timer og hjelp bare hver tredje uke f.eks. til rengjøring. Når gjennomsnitt tildelte timer har økt, kommer det av flere nye brukere med svært omfattende hjelpebehov i løpet av de to siste årene. Tidlig innsats har en gunstig forebyggende effekt slik at bruker greier seg mest mulig selv, lengst mulig. Boligpolitikken i kommunen har også betydning for dette. Funksjonelle boliger / leiligheter med livsløpsstandard øker sjansen for god fungering. Side 46 av 153

47 Prioritet - Institusjoner (f ) - andel av netto driftsutgifter til plo Steinkjer 40,4 % 38,6 % 36,5 % 37,9 % Elverum 56,7 % 58,1 % 56,6 % 55,9 % Ringsaker 51,4 % 52,5 % 52,0 % 51,7 % Landet uten Oslo 45,5 % 45,0 % 44,7 % 44,4 % Kostragruppe 13 43,9 % 43,4 % 43,5 % 43,3 % Andelen av driftskostnadene i pleie- og omsorg som går til institusjoner i Steinkjer, er lavere enn andelen til hjemmebaserte tjenester. I de to sammenligningskommunene er det motsatt. Denne fordelingen viser Steinkjer sin satsing på hjemmebaserte tjenester. Det er kostnadsbesparende for kommunen å drifte omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns omsorg i stedet for institusjonsplasser. Kommunen må ha institusjonsplasser for de aller sykeste som har behov for helsefaglig oppfølging hele døgnet. I tillegg må det være korttids- eller rehabiliteringsplasser for hjemmeboende brukere når de har behov for det, og avlastningsplasser når pårørende trenger en pause. Side 47 av 153

48 Prioritet - Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Steinkjer 27,6 % 28,0 % 30,0 % 29,5 % Elverum 29,7 % 28,8 % 33,5 % 33,3 % Ringsaker 34,3 % 31,8 % 35,1 % 31,4 % Landet uten Oslo 31,6 % 30,7 % 31,5 % 30,9 % Kostragruppe 13 30,8 % 30,1 % 30,8 % 30,6 % Kostra-tallene viser at pleie- og omsorgssektoren i Steinkjer hvor hjemmebaserte tjenester prioriteres foran institusjonsplasser, bidrar til en effektiv drift. Det betyr mindre andel av kommunens totale netto driftsutgifter til pleie og omsorg enn de vi sammenligner med. Fremtiden vil være avhengig av politiske prioriteringer, statlige føringer og endringer i demografi. Side 48 av 153

49 Prioritet - Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Steinkjer 58,0 % 59,4 % 61,4 % 59,5 % Elverum 38,4 % 37,7 % 39,5 % 40,3 % Ringsaker 42,3 % 41,6 % 42,2 % 41,7 % Landet uten Oslo 49,4 % 49,8 % 50,1 % 50,3 % Kostragruppe 13 50,3 % 50,9 % 50,8 % 51,0 % Steinkjer bruker mye større andel av utgiftene til pleie og omsorg til hjemmebaserte tjenester enn til institusjon spesielt i forhold til sammenligningskommunene, men også betydelig mer enn kostragruppen og landsgjennomsnittet. Steinkjer kommune må fortsatt satse på å videreutvikle de hjemmebaserte tjenestene og støttetjenestene til de hjemmeboende. Det må legges vekt på forebyggende tiltak, velferdsteknologi, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering for å utsette behovet for hjemmetjenester og evt. institusjonsplass. Side 49 av 153

50 Produktivitet - Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter Steinkjer 15,1 16,3 16,2 18,3 Elverum 14,1 13,8 12,4 12,5 Ringsaker 14,0 13,4 12,6 12,8 Landet uten Oslo 13,8 14,0 13,7 14,1 Kostragruppe 13 13,5 13,6 13,5 13,8 Steinkjer får forholdsvis større andel av kostnadene i institusjon dekt gjennom brukerbetaling enn de andre kommunene. Dette har sammenheng med at Steinkjer ligger lavere enn de andre i driftsutgifter pr. plass. Steinkjer vil som før forholde seg til forskriftene for vederlagsberegning for beregning av brukerbetalingen i institusjon. Side 50 av 153

51 Produktivitet - Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg Steinkjer 2,0 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % Elverum 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % Ringsaker 1,7 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % Landet uten Oslo 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % Kostragruppe 13 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % Brukerbetaling for praktisk bistand i Steinkjer dekker mer enn dobbelt så mye av kostnadene til tjenesten sammenlignet med Elverum. Den ligger også langt høyere enn Ringsaker, kostragruppen og landet. Steinkjer har lavere kostnader pr. bruker, men ligger forholdsvis høyt i takster på brukerbetaling. Det er derfor naturlig at brukerbetalingen dekker større andel av kostnadene i Steinkjer. Dette er i tråd med politiske vedtak. Steinkjer må fortsette arbeidet med tilnærming til ens pris for alle som betaler timepris, og så differensiere prisen etter inntekt for de som har mest hjelp og betaler abonnement (månedspris). Timeprisen skal ligge på selvkost. Side 51 av 153

52 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Utgiftene pr. bruker av hjemmetjenester i Steinkjer er betydelig lavere enn sammenligningskommunene, Kostragruppen og landsgjennomsnittet. Dette gir et uttrykk for høy produktivitet med effektiv drift til tross for høy dekningsgrad. Målsettingen videre må være å fortsette arbeidet med god organisering av hjemmetjenestene for å holde kostnadene på et lavt nivå. Side 52 av 153

53 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Steinkjer har 40 % lavere kostnader pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester enn Elverum, men ligger også langt under Ringsaker, kostragruppen og landet. Steinkjer tildeler samlet færre timer pr. bruker i hjemmetjenesten og har institusjonsplasser med lavere enhetskostnader enn de andre, og dermed lavere kostnader pr. mottaker. Dette til tross for at Steinkjer har lavere dekningsgrad på institusjonsplasser. Målsettingen videre må være å holde kostnadene nede gjennom god organisering av pleie- og omsorgstjenesten med fortsatt prioritering på hjemmetjenestene, og satsing på forebygging, velferdsteknologi, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Side 53 av 153

54 Produktivitet - Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Steinkjer Elverum Ringsaker Landet uten Oslo Kostragruppe Steinkjer har betydelig lavere utgifter pr. kommunal institusjonsplass enn sammenligningskommunene og landsgjennomsnittet. Dette viser at det er effektiv drift til tross for lav dekningsgrad. Målsettingen videre må være å holde kostnadene på et fortsatt lavt nivå. Side 54 av 153

55 Dekningsgrad - Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold Steinkjer 90,7 % 89,4 % 91,2 % 88,6 % Elverum 67,7 % 83,4 % 86,0 % 83,6 % Ringsaker 79,1 % 85,4 % 84,5 % 83,0 % Landet uten Oslo 80,0 % 81,4 % 82,3 % 83,3 % Kostragruppe 13 82,0 % 83,7 % 84,5 % 85,2 % Indikatoren gjenspeiler at en høyere andel av brukerne i institusjon i Steinkjer har et omfattende bistandsbehov sammenlignet med andre. Dette har sammenheng med at Steinkjer har forholdsvis færre institusjonsplasser slik at det bare er de med svært komplekse helsetilstander som tildeles langtidsplass. Tabellen viser en nedgang fra 2014 til Kartleggings- og rapporteringsverktøyet (IPLOS) klarer ikke godt nok å ta høyde for adferdsutfordringer som ofte følger med demensdiagnoser. Nærmere 85 % av brukerne i institusjon har en demensdiagnose. Steinkjer må fortsatt satse på prioritering av hjemmebaserte tjenester framfor institusjonsplasser, men må ha nødvendig kapasitet til de med svært komplekse helsetilstander med behov for døgnkontinuerlig helsefaglig oppfølgning. Side 55 av 153

56 Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år Steinkjer 18,0 % 16,9 % 20,6 % 21,3 % Elverum 11,0 % 20,8 % 20,2 % 22,8 % Ringsaker 31,0 % 28,7 % 29,1 % 29,2 % Landet uten Oslo 19,1 % 19,5 % 19,8 % 19,9 % Kostragruppe 13 19,7 % 20,1 % 19,8 % 20,0 % Steinkjer har hatt en betydelig økning av yngre mottakere (0-66 år) med omfattende bistandsbehov de siste to årene. Fra å ligge under kostragruppen og landsgjennomsnittet er Steinkjer nå over. Behovene er økende bl.a innenfor rus og psykiatri. Fremtiden er usikker, men vi må forvente en fortsatt økning i denne brukergruppen. Side 56 av 153

57 Dekningsgrad - Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over Steinkjer 20,5 % 20,2 % 21,2 % 20,1 % Elverum 3,8 % 6,6 % 9,6 % 15,0 % Ringsaker 4,8 % 5,3 % 5,9 % 6,3 % Landet uten Oslo 11,8 % 12,1 % 12,7 % 12,8 % Kostragruppe 13 12,8 % 13,0 % 13,2 % 13,1 % Steinkjer har betydelig større andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov 80 år og over enn de kommunene vi sammenligner med. Det betyr at Steinkjer satser mer på hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns omsorg enn de andre. Mange av de som får sin bistand i institusjon i andre kommuner, bor i bofellesskap i Steinkjer. Bofellesskap er en mer kostnadseffektiv måte å gi hjelp på enn i institusjon. Med riktig og kompetent bemanning kan brukerne bo lengre i bofellesskap. Bemanningen må justeres etter brukerutviklingen. Side 57 av 153

58 Dekningsgrad - Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens Steinkjer 7,6 % 12,6 % 16,2 % 16,1 % Elverum 19,6 % 19,6 % 19,9 % 19,9 % Ringsaker 13,5 % 15,2 % 14,0 % 14,6 % Landet uten Oslo 23,4 % 23,9 % 24,5 % 26,1 % Kostragruppe 13 23,4 % 23,4 % 25,1 % 26,6 % Andel skjermede plasser i institusjon har vært stabil i Steinkjer siste året, men økende før det. Ringsaker ligger litt lavere, mens Elverum ligger litt over. Kostragruppen og landsgjennomsnittet ligger betydelig høyere. Steinkjer har i tillegg til de skjermede plassene i institusjon, også satset på bofellesskap tilrettelagt for demente. Disse plassene vises ikke i statistikken. Bofellesskap er mer kostnadseffektiv enn institusjon. Det er bare de med største adferdsutfordringer som trenger skjerming i institusjon. Steinkjer kommune bør derfor satse på utbygging av flere bofellesskapplasser for demente for å møte den demografiske utviklingen. Side 58 av 153

59 Dekningsgrad - Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over Steinkjer 12,1 % 12,2 % 13,1 % 13,1 % Elverum 17,6 % 18,1 % 18,1 % 18,3 % Ringsaker 23,6 % 21,9 % 21,5 % 20,8 % Landet uten Oslo 18,5 % 18,4 % 18,4 % 18,2 % Kostragruppe 13 16,6 % 16,8 % 16,9 % 16,7 % Steinkjer kommune har betydelig lavere dekningsgrad enn sammenligningskommunene, men også lavere enn kostragruppen og landsgjennomsnittet. Kommunen har satset på hjemmebasert omsorg slik at det er de pasientene med mest omfattende behov for helsetjenester som får plass i institusjon. Tidligere er det uttalt målsetting om dekningsgrad på 12 %. For å nå dette målet, må antall omsorgsplasser i bofellesskap med heldøgns omsorg økes. Side 59 av 153

60 Kvalitet - Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Steinkjer 92,4 % 93,1 % 93,4 % 92,3 % Elverum 82,9 % 82,9 % 82,7 % 82,7 % Ringsaker 63,4 % 72,5 % 74,9 % 70,2 % Landet uten Oslo 81,1 % 82,0 % 84,0 % 84,2 % Kostragruppe 13 80,1 % 81,5 % 83,4 % 83,3 % Denne indikatoren gir et bilde av kommunens bostandard for beboere i institusjon. Steinkjer ligger høyest i andel enerom med eget bad og wc i forhold til de andre. Tallgrunnlaget er hentet fra alle institusjonsplassene i kommunen. Sykehjem hadde 3 dobbeltrom og Døgnrehabilitering har 2 rom med felles bad og wc på gangen. Framtidas brukere vil kreve enerom med egne bad / wc og Steinkjer har langt på vei oppfylt dette. Alle nye plasser må ha egne tilpassede bad / wc. Side 60 av 153

61 Kvalitet - Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Steinkjer 79,0 % 81,0 % 83,0 % 0,0 % Elverum 76,0 % 80,0 % 78,0 % 0,0 % Ringsaker 73,0 % 74,0 % 75,0 % 0,0 % Landet uten Oslo 74,0 % 75,0 % 75,0 % 0,0 % Kostragruppe 13 74,0 % 74,0 % 75,0 % 0,0 % Side 61 av 153

62 Kvalitet - Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Steinkjer 0,33 0,32 0,31 0,28 Elverum 0,28 0,30 0,30 0,91 Ringsaker 0,25 0,30 0,30 0,29 Landet uten Oslo 0,43 0,47 0,50 0,54 Kostragruppe 13 0,48 0,54 0,56 0,63 Steinkjer har ligget stabilt på legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem. (Nedgangen i 2015 skyldes feilrapportering.) Dette er på samme nivå som Ringsaker, mens kostragruppen og landsgjennomsnittet har hatt økning de siste årene opp til det dobbelte av timene i Steinkjer. Legeordningen i sykehjemmene i Steinkjer er nå organisert med både fast ansatt sykehjemslege (60 %) og tilsynsleger (2 x 20 %). Enhet sykehjem har 4 seksjoner med 112 beboere og har hatt opptil 7 leger som har fordelt legeansvaret mellom seg. Privatpraktiserende leger kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr. uke. Utfordringsbildet er da at legeansvaret fordeles på mange leger. Enhet sykehjem har derfor ansatt egen sykehjemslege på Steinkjer sykehjem (pr. februar 2016). Gjennomsnittlig antall legetimer pr. beboer blir under gjennomsnittet, men dagens ordning vurderes til å være kvalitetsmessig bedre med færre leger. Steinkjer kommune må arbeide for å øke antall legetimer pr. uke pr. beboer. Side 62 av 153

63 Kommunehelse Steinkjer 2014 Steinkjer 2015 Ringsaker Elverum Landet uten Oslo Kostragruppe 13 Prioritet Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj pr. innb 0-20 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Dekningsgrad Fysioterapiårsverk per innbyggere, 7,7 7,7 9,5 8,8 9,0 8,6 kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,7 8,9 9,3 12,1 10,5 10,0 Side 63 av 153

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer

KOSTRA Analyse Steinkjer kommune. Steinkjer KOSTRA Analyse 2014 kommune 21.04.15 Vurdering for kommunen totalt sett Utgifter og formål sammenlignet med andre Pleie og omsorg Grunnskole Adm, styring og fellesutgifter Barnehage Sosiale tjenester Kommunehelse

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016

Nøkkeltallshefte Vedlegg til årsrapport 2016 Nøkkeltallshefte 2017 Vedlegg til årsrapport 2016 Innhold Vurdering for kommunen... 3 Befolkningsutvikling... 7 Hovedtall drift... 18 Investering, finansiering, balanse... 20 Grunnskole... 25 Barnehage...

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014

Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 2014 Kostra- iplos uttrekk for Steigen kommune. Helse - og omsorgtjenesten basert på kommunens rapportering juni 214 Vi har tatt med samme utvalg som i analysen som er brukt for skole, men har lagt til Hurum

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS

Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Presentajon KOSTRA analyse for kommunebesøket i Meløy 15.3.2018 Turid Haugen, KS Mona Haugli, KS Jens-Einar Johansen, KS Innhold økonomidel 1. Innledning om inntektssystemet 2. Befolkningsprognose 3. Analysemodell

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sula Vurdering for kommunen Sula har anstrengte finanser og et svært lavt kostnadsnivå i tjenestene. Dette er en analyse av regnskap og andre Kostratall for 2016. Sula er sammenlignet

Detaljer

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.

Innbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon. 100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre for kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune

Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune Prosjektmål Tilgang til lettfattelig og tilgjengelig styringsinformasjon for kommuner (samle og gjøre statistikk, analyser, prognoser

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr ) KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr. 15.06.11) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no, publisert 15.06.11 Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall

Detaljer

Kostra og nøkkeltall 2016

Kostra og nøkkeltall 2016 Kostra og nøkkeltall 2016 Vedlegg til årsmelding Hamar kommune Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 11 Økonomi - Brutto driftsinntekter

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre for kommunene

Detaljer

KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018

KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018 KOSTRA-analyse Fauske kommune KOSTRA-publisering pr 15. mars 2018 KS-K rapport 17/2018 2 202 Grunnskole 213 215 Skolefritidstilbud 222 Skolelokaler 223 Skoleskyss ressursbruken osen sier om utviklingen

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Fredrikstad 2030 Økonomisk analyse av regnskap 2016 FORELØPIG RAPPORT 9. JANUAR 2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE OPPDRAGSGIVER: Fredrikstad kommune RAPPORT NR: 1020323 RAPPORTENS TITTEL: Fredrikstad 2030 Økonomisk

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016

Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Vedlegg til Årsmelding 2016 Kostra-analyse 2016 Rådmannen 27.03.2017 Innhold Vurdering for kommunen... 6 Utgifter og formål sammenlignet med andre... 6 Hovedtall drift... 9 Økonomi - Netto driftsresultat

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven kommune

Utviklingstrekk og nøkkeltall for Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven kommune Utviklingstrekk og nøkkeltall for Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer