Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10."

Transkript

1 Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte Ola Stene 1

2 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto investeringer - Driftsutgifter + Utlån og aksjekjøp =Brutto driftsresultat + Avsetninger - Netto renteutgifter =Finansieringsbehov - Netto gjeldsavdrag =Netto driftsresultat Finansiert slik: Bruk av lånemidler Anvendt slik: Tilskudd og refusjoner Finansiering utg. inv regnskap Fra årets driftsregnskap Netto avsetninger Andre kapitalinntekter Årets regnskapsmessige Bruk av tidligere avsetninger resultat Bruk av likv. reserve Formannskapsmøte Ola Stene 2

3 Regnskapsprinsipp KONTANT stat KOSTNAD bedrift ANORDNING kommune Formannskapsmøte Ola Stene 3

4 KOSTRA - Hovedmål Frambringe relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader Samordne og effektivisere rutinene og løsningene for datautveksling og forvaltning av data, slik at statlige og kommunale myndigheter sikres rask tilgang til data med minst mulig ressursbruk. Frist Alt legges ut på ssb.no etter hvert Formannskapsmøte Ola Stene 4

5 Konto-begrepene i KOSTRA Klasse Funksjon Art Ansvar Begrepene kan grupperes på ulikt vis Formannskapsmøte Ola Stene

6 Klasse Klasse Forteller om det er investeringsbudsjett/regnskap eller driftsbudsjett/regnskap, evt balansekonti Formannskapsmøte Ola Stene 6

7 Funksjonsinndeling Levanger kommune Funksjon Entydig definisjon av den enkelte funksjon Beskriver: Hvem de henvender seg til (målgruppe) Hvilke behov de skal dekke Eksempel: 100 Politisk styring 120 Adm ledelse 254 Pleie og omsorg i hjemmet 333 Veier og gater 345 Distribusjon av vann 380 Idrett Det er ca 70 funksjoner i bruk Funksjonene kan samles i funksjonsgrupper Formannskapsmøte Ola Stene 7

8 Artsinndeling Levanger kommune Minner om ordinær kontoplan Skille mellom kommunal egenproduksjon, kjøp av tjenester og rene overføringer (uten motytelse) Obligatoriske avskrivninger Eksempel: 010 Fast lønn 100 Kontormateriell 180 Energi Art 270 Konsulenttjenester 370 Driftsavtaler med private 470 Tilskudd uten motytelse Formannskapsmøte Ola Stene 8

9 Ansvarsoppbygging Levanger kommune Ansvar Interne oppfølgingsdimensjon som angir enhet med delegert myndighet Hos oss hovedsakelig resultatenheter, men også undergrupper Kommunestyret skal vedta et budsjett på dette nivået Formannskapsmøte Ola Stene 9

10 Styringsinformasjon i KOSTRA Levanger kommune Prioritering Netto driftsutgift/personellinnsats per innbygger Ulikheter i kommunenes prioritering kan skyldes variasjon i sammensetning av tilbudet, ulik dekningsgrad, eller ulik produktivitet Dekningsgrad Kapasitet i forhold til målgruppene Bruksrater i ulike målgrupper Produktivitet Utgifter eller årsverksinnsats per bruker og/eller tjenesteenhet Formannskapsmøte Ola Stene 10

11 Finansielle nøkkeltall og prioriteringer Gj.sn. landet utenom Oslo Levanger Levanger Gj.snitt NT Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,7 6,4 3,4 5,2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174,8 166,1 179,4 164,4 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene , 171, og Formannskapsmøte Ola Stene 11

12 Dekningsgrader Levanger Levanger Gj.snitt NT Gj.sn. landet utenom Oslo Andel barn 1-5 år med barnehageplass 75,4 85,6 84,4 80,9 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent 4,7 5,1 5,1 5,9 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,2 8,1 8,8 9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,6 6,6 8,5 8,8 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 58,1 55,4 69,7 67,5 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 93,8 93,8 95,1 91 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 9,6 8, Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3,9 3,6 3,7 4,1 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4 5 3,5 3,7 Formannskapsmøte Ola Stene 12

13 Produktivitet/enhetskostnader Levanger Levanger Gj.snitt NT Gj.sn. landet utenom Oslo Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 13,7 13, ,4 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 15,9 16,3 14,8 15 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Formannskapsmøte Ola Stene 13

14 Regnskapsrapporter i LK Budsjettet vedtas på ansvarsnivå Levanger kommune Rapport til kommunestyret pr kvartal Enklere rapport til formannskapet mnd-lig Årsregnskap settes opp etter både art og ansvar Evt budsjettjusteringer følger kvartalsregnskapene Rutinene reguleres av økonomireglementet som følger budsjettsaken Formannskapsmøte Ola Stene 14

15 Rapport: Grp. ansvar Regnskap pr. 30.sept 2007 Periodisert budsjett Avvik i % Levanger kommune Budsjett 2007 inkl. endr. Forbruk i % Rest 130 ADM/POL FELLES , , INNVANDRERTJENESTEN , MULE / OKKENHAUG OPPVEKST , HALSAN / MOMARKA OPPVEKST , , NESHEIM SKOLE , , SKOGN BARNE- OG U-SKOLE , , EKNE/TUV OPPVEKST , , ÅSEN OPPVEKST , , YTTERØY OPPVEKST , , FROL OPPVEKST , , NESSET UNGDOMSSKOLE , , BARN OG FAMILIE , , HELSE/REHABILITERING , , STAUPSHAUGEN VERKSTED , DISTRIKT NESSET/FROL , , DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY , , DISTRIKT SØR , , KULTUR , , DRIFT-ANLEGG , , BYGG OG EIENDOM , , KOMMUNALTEKNIKK* , , BRANN OG FEIERVESEN , , STØRRE DRIFTSPROSJEKTER , , SUM ENHETER , , SKATTER OG RAMMETILSKUDD , , FINANSTRANSAKSJONER , , T o t a l t *) herav vann/avløp Kvartalsregnskap PR. 3.KVARTAL 2007-Levanger Formannskapsmøte Ola Stene 15

16 Sjukefraværet pr Enhet kv. 2. kv. 3.kv. 4.kv 1. kv. 2. kv. 3. kv. Barn-familie 5,7 4,8 3,6 2,0 Brann- og feiervesen 5,8 1,8 5,4 2,9 1,8 4,3 4,8 Bygg- og eiendom 11,9 7,0 5,4 6,3 6,4 10,0 12,6 Distrikt Nord 15,2 14,5 11,5 12,0 Distrikt Nesset-Frol 11,8 11,2 9,9 Distrikt Sentrum Ytterøy 9,8 9,6 11,2 Distrikt Sør 13,1 12,1 10,6 8,8 8,0 7,1 4,3 Drift- og anlegg 2,2 0,1 0,5 3,0 8,1 3,8 5,4 Ekne-Tuv oppvekst 9,0 14,5 8,3 7,0 9,3 15,1 8,9 Festiviteten 0,0 1,1 0,0 1,8 Frol oppvekst 11,9 8,8 5,2 7,6 11,4 9,6 6,0 Halsan-Momarka oppv. 10,9 7,6 6,4 4,6 8,1 5,5 4,0 Helse-rehab 4,9 7,0 5,0 2,2 Innvandrertjenesten 8,6 10,0 7,4 9,1 6,7 6,0 4,5 Kommunalteknikk 9,2 5,5 3,0 Kultur 2,4 2,6 3,0 0,9 3,5 3,3 2,4 Mule-Okkenhaug oppv. 13,8 13,7 7,3 8,4 8,2 4,9 3,6 Nesheim skole 7,4 5,1 2,1 0,8 2,4 1,7 4,9 Nesset ungdomsskole 6,2 7,0 7,1 8,3 13,2 7,8 2,4 Rådmannen m/stab 22,8 21,4 11,7 4,5 2,7 0,7 0,8 Skogn barne- og ungd 7,7 9,0 5,3 10,4 11,8 6,3 4,3 Staupshaugen verksted 9,2 10,8 5,2 5,0 3,0 10,0 5,4 Vann og avløp 0,0 0,8 0,8 2,5 Veg, park og parkering 20,2 25,0 0,0 15,3 Ytterøy oppvekst 3,9 0,7 0,3 5,3 2,9 5,0 2,5 Åsen oppvekst 11,6 8,5 4,7 4,4 5,3 7,1 4,6 Levanger kommune 11,2 10,0 7,1 7,7 8,5 7,6 6,0 Landsgjennomsnitt 7,4 6,6 6,8 6,8 7,3 6,5 Ikke tall enda Levanger kommune Formannskapsmøte Ola Stene 16

17 ...Så litt om budsjettstatus Denne ble vist sist: Framdrift Budsjett 2008 Rammer sendt ut til enhetene Basert på vedtatt øk.plan Statsbudsjett Frist for enhetene Både tekst og tall Budsjettdrøfting i Storledermøte Orientering i det nye formannskapet om budsjettarbeidet Rådmannens forslag ferdig Foreløpig budsjett i formannskap Presentasjon og foreløpig drøfting Innstilling formannskapet Kommunestyre I møtet vil regnearket som viser hvor vi er og de utfordringer vi står overfor bli vist Formannskapsmøte Ola Stene 17

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LEVANGER KOMMUNE. forslag pr. 09.11.06

ØKONOMIREGLEMENT LEVANGER KOMMUNE. forslag pr. 09.11.06 ØKONOMIREGLEMENT 2007 LEVANGER KOMMUNE forslag pr. 09.11.06 INNHOLD 0. MÅL....4 1. ØKONOMIPLAN...4 2. ÅRSBUDSJETTET...4 2.1 BESKRIVELSE...4 2.2 RESULTATOMRÅDER...5 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...6 3.1 POSTERINGER

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015 Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 0. MÅL.... 4 1. ØKONOMIPLAN... 4 2. ÅRSBUDSJETTET.... 4 2.1 BESKRIVELSE... 4 2.2 RESULTATOMRÅDER... 6 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 20.08.2003 Kl. 13:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer