Budsjett og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan

2 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og idrettsliv og sine lokalsamfunn med Bagn som det funksjonelle kommunesenteret. Med de tilgjengelige ressurser skal kommunen gi det eksisterende næringsliv så gode rammebetingelser som mulig, samtidig som det samarbeides på alle plan (fylke, region) for å stimulere til utvidelser og nyetableringer. Arbeid, bolig, kultur og tjenestetilbud vil fortsatt være de viktigste forutsetningene for trivsel i Sør-Aurdal. Folk må i størst mulig grad få bo der de vil, og være sikre på at kommunal service når fram uavhengig av bosted, kjønn og alder. Kommunesenteret skal ha sentrale funksjoner, med livskraftige bygder med mest mulig service også lokalt. - en frisk kommune i Valdres 2

3 Styringssystem / dialogseminar Overordnet målsetting: Finne gode løsninger for Sør-Aurdal Fokus på felles, overordnede utfordringer som har betydning for kommunen som helhet, og som derfor berører alle tjenesteområdene i større og mindre grad. Tjenestelederne er opptatt av å løse utfordringene i fellesskap. Dette ved å sitte sammen på tvers av politiske og administrative grenser og bli kjent med status og utfordringer - en frisk kommune i Valdres 3

4 Brukerundersøkelser 2012 Kulturskole Hjemmetjenesten SFO Miljøarbeidertjenesten - en frisk kommune i Valdres 4

5 Sør-Aurdal kulturskole Gode resultater på brukerundersøkelsen Elevene trives Motiverte og dyktige lærere Fokus på videreutvikling Kommunestyret har signalisert ønske om å satse på kulturskolen Kulturskolen innmeldt i Norsk Kulturskoleråd 40% rektorstilling i kulturskolen fra nyttår - en frisk kommune i Valdres 5

6 Hjemmetjenesten 29 spørsmål fordelt på 5 tema Gjennomsnittlig tilfredshet per tema 28 kommuner er med i lands-snittet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Snitt totalt Snitt Hjemmetjenesten 5,3 4,9 4,9 5,2 5,0 5,1 Snitt land 5,3 4,4 4,7 5,1 5,1 4,9 - en frisk kommune i Valdres 6

7 Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten 2012 Resultat / hva kan forbedres: Resultat for brukeren Jeg er fornøyd med hjelpen jeg får til matlagning resultat: 4,6 lands-snitt: 4,8 Brukermedvirkning Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (eks tiltaksplaner) resultat: 4,1 lands-snitt: 3,7 Respektfull behandling Nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer resultat: 3,4 lands-snitt: 3,2 Informasjon Jeg vet hva som står i vedtaket mitt resultat: 4,1 lands-snitt: 4,6 - en frisk kommune i Valdres 7

8 SFO Vi er godt fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått på det tilbudet vi gir, svarprosenten var på 65%, som var et snitt for begge skolene, gir oss et godt grunnlag for å jobbe videre for å bli enda bedre. Vi kan konkludere med at vi har et godt SFO-tilbud ved begge skolene, Begnadalen hadde et snitt på 5,1 og en svarprosent på 57. Bagn hadde et snitt på 4,8 og svarprosent på 70. Høyeste score er 6. Det er likevel slik at det er fleire områder som det må jobbes med og dette blir ivaretatt i handlingsplanene for de enkelte skolene. Informasjon, tilgjengelighet og fysiske miljø er punkter vi må forbedre oss på. - en frisk kommune i Valdres 8

9 SFO Sør-Aurdal Resultat for brukerne Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Fysisk miljø Generelt Snitt totalt Snitt Sør- Aurdal 5,2 5,0 4,5 5,3 4,2 3,8 4,0 4,9 4,6 Snitt land 5,0 4,7 4,4 5,2 4,7 4,0 4,3 4,7 4,6 - en frisk kommune i Valdres 9

10 Miljøarbeidertjenesten Dimensjon Resultat for brukeren Trivsel Bruke rmedvi rkni ng Individuell plan Respektfull behandling Tilgjengelighet Informa s jon Fysisk miljø (bo-, fritids-, skole og arbeidsforhold) Personalets kompetanse Samordning mot andre tjenester Generelt 2,3 3,1 2,8 3,4 3,3 2,7 3,9 3,2 3,5 3,3 3,7 3,3 3,7 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,7 3,1 3,6 3, Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Norge - en frisk kommune i Valdres 10

11 KOSTRA 2011 Barnehager - kvalitet Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning Andel barn 1-5 år med barnehageplass Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 11

12 Grunnskoleopplæring - kvalitet Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 12

13 Kommunehelse - kvalitet Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 13

14 Pleie og omsorg - kvalitet Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 14

15 Sosialtjenesten - kvalitet Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 15

16 Barnevern - kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 16

17 Avfall og renovasjon - kvalitet andel (%) dager Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 0 Andel husholdningsavfall utsortert Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall - en frisk kommune i Valdres 17

18 Avløp - kvalitet Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder år Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 18

19 Vann - kvalitet Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent alder ph: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 19

20 Fysisk planlegging - kvalitet Alder for kommuneplanens samfunnsdel Alder for kommuneplanens arealdel år Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland - en frisk kommune i Valdres 20

21 Kultur - kvalitet antall medier kr Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 0 Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner - en frisk kommune i Valdres 21

22 Kirke - kvalitet Konfirmerte i prosent av 15-åringer Døpte i pros ent av antall fødte Medlem av Dnk i prosent av antall innby ggere S ør-a urdal Landet uten Os lo % Oppland antall kr Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 0 Gudstjenester pr innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner - en frisk kommune i Valdres 22

23 Samferdsel - kvalitet 80 11, ,8 % ,6 10,4 10,2 10 antall 20 9,8 10 9,6 0 Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 9,4 Andel kommunale veier og gater med fast dekke Antall parkeringsplasser skiltet for handikappede pr innbygger - en frisk kommune i Valdres 23

24 Bolig - kvalitet 35 52, , antall , ,5 % , Sør-Aurdal Landet uten Oslo Oppland 47,5 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere - en frisk kommune i Valdres 24

25 Sunn kommuneøkonomi Netto driftsresultat 3 5 % over tid Midler til kompetanseheving tilsvarende 3 % av faste lønnskostnader Midler til vedlikehold av bygningsmassen, tilsvarende kr. pr. m 2 Låneopptak begrenses til 8 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd) På sikt skal minimum 2 % av de frie inntektene brukes til investeringer Lånegjelden skal ikke overstige 70 % av driftsinntektene bør reduseres til 50 % - en frisk kommune i Valdres 25

26 Målsetting vs. budsjett sunn kommuneøkonomi Tekst Netto driftsresultat Sum driftsinntekter Frie inntekter Lånopptak Driftsmidler til investering Netto driftsresultat (3-5%) 4,59 % 1,09 % 1,69 % 1,10 % 1,63 % 1,27 % Låneopptak (max 8 %) 1,41 % 13,53 % 21,58 % 8,42 % 6,83 % 3,93 % Frie inntekter til investering (2 %) 0,64 % 2,66 % 3,46 % 2,25 % 2,03 % 1,31 % Gjeld i % av driftsinntektene (max 70 %) 56,48 % 64,24 % 72,23 % 72,59 % 71,81 % 69,07 % - en frisk kommune i Valdres 26

27 Frie inntekter samlet Tall i millioner Skatteinntekter Rammetilskudd en frisk kommune i Valdres 27

28 Slik fordeles pengene netto driftsrammer på tjenesteområdene 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 6,16,4 16,2 14,9 9, ,2 37,1 13,3 13,3 27,7 24,7 23,2 21,1 19,8 19,7 4,24,5 16,6 17,1 13,8 12, Tall i millioner Pol. ansvarsomr. Int. stab/støtte Plan/næring Skoler Barnehager Hjemmetj. SAH Miljøarb.tj. NAV Helse/familie Drift/vedlh. - en frisk kommune i Valdres 28

29 Forutsetninger / endringer / utfordringer Politikerportal i kommunestyret Strategisk kompetanseplan Helhetlig digitalt kvalitetssikringssystem Oppfølging bibliotekplan utfordring med fellestid for bibliotekansatte Oppgradering av brannvesenet Overordnet fokus på folkehelsearbeidet Ressurser til spesialundervisning Kulturskolerektor (40 % stilling) Ikke rom for løpende opptak i barnehagene, heller ikke sommeråpne barnehager - en frisk kommune i Valdres 29

30 Samhandlingsreformen kommunens ansvar Ressurser til tildelingskontor innføring av serviceerklæringer TeleMedisin / Videokonferanse Rekruttering soneledere i Miljøarbeidertjenesten Etiske refleksjoner Tverrfaglig samarbeid ressursteam i skoler og barnehager Universell utforming og vedlikeholdsetterslep Ressurser til bygningsingeniørstilling Miljøinvesteringer; avløpsrensing, enøk-tiltak (EPC), tilrettelegging for passivhus-teknologi - en frisk kommune i Valdres 30

31 Samlet oversikt investeringsprosjekter - en frisk kommune i Valdres 31

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Statusbilde for Ibestad kommune

Statusbilde for Ibestad kommune Statusbilde for Ibestad kommune Formålet med statusbildet er å gi en oversikt over hvor kommunen står i dag når det gjelder demografisk utvikling, økonomisk status og kommunens rolle som tjenesteyter,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Kommunestruktur i Molde-regionen

Kommunestruktur i Molde-regionen Kommunestruktur i Molde-regionen Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester Anja Hjelseth, Audun Thorstensen og Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 13/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunestruktur i Molde-regionen

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering

Detaljer

Statusbilde for Ma lselv kommune

Statusbilde for Ma lselv kommune Statusbilde for Ma lselv kommune Kommunestyrets vedtak 25.06.15 - Sak PS 73/2015 2 Innhold Forord... 7 Sammendrag... 9 1 Demografiske og sosioøkonomiske forhold... 11 1.1 Befolkningsutvikling 1990-2014

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Notater. KOSTRA Arbeidsgrupperapporter 2007

Notater. KOSTRA Arbeidsgrupperapporter 2007 2007/39 Notater Notater KOSTRA Arbeidsgrupperapporter 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk/seksjon for offentlige finanser Avdeling for personstatistikk/seksjon for utdanningsstatistikk/seksjon

Detaljer

Årsmelding 2013 Nes kommune

Årsmelding 2013 Nes kommune Årsmelding Nes kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INTRODUKSJON... 2 2 ORDFØRERENS KOMMENTARER... 4 3 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 4 NES KOMMUNE... 7 5 HOVEDTALL... 11 6 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM...

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 -

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - Demografisk utvikling KOSTRA 2014 Undersøkelser og fakta Rådmannen 25.august 2015 1 INNHOLD INNHOLD... 1 DEMOGRAFI...

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT 11/1033 19 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 KONSEKVENSJUSTERT Innholdsfortegnelse...3...4...5...6... 10... 11... 24... 33... 45... 72... 81... 82... 85... 86... 92... 93... 95...

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Handlings- og økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Forslag til

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. BUDSJETTSAMMENDRAG... 3 3. KOSTRA NØKKELTALL OG SAMMENLIGNINGER 2013... 18 4. REGJERINGENS

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 1.1 Kommunestyrets behandling og vedtak..6 2. Handlingsdel... 8 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Netto driftsresultat 4,0%

Netto driftsresultat 4,0% RØMSKOG KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 0 Årsmeldingen er rådmannens tilbakemelding til kommunestyret om 2014. Her formidles informasjon om ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene kommunen leverte til innbyggerne.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer