KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )"

Transkript

1 KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr ) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: publisert Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall basert på kommuner som er sammenlignbare med kommune Gj. snitt ASSS, består av gjennomsnittstall av de 10 største kommunene i Norge, inkludert kommune Nivå 1 og 2 Side Kvalitet Side Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 1 C. Barnehager - kvalitet Gerbyrsatser/brukerbetaling - nivå D. Grunnskoleopplæring - kvalitet Konsern - Kjøp av tjenester - nivå E. Kommunehelse - kvalitet Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå F. Pleie og omsorg - kvalitet 42 A1. Konsern -Finansielle nøkkeltall og adm.,styring og fellesutg. - nivå G. Sosialtjenesten - kvalitet 43 B. Behovsprofil - nivå 2 13 H. Barnevern - kvalitet 43 C1. Konsern - Barnehager - nivå I. Avfall og renovasjon - kvalitet 43 D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nivå I. Avløp - kvalitet 43 E1. Konsern - Kommunehelse - nivå I. Vann - kvalitet 44 F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - kvalitet 44 G1. Konsern - Sosialtjenesten - nivå 2 22 K. Kultur - kvalitet 44 G2. Introduksjonsstønad - nivå 2 23 L. Kirke - kvalitet 45 H1 Konsern - Barnevern - nivå 2 23 M. Samferdsel - kvalitet 45 I. Avfall og renovasjon - nivå 2 24 N. Bolig - kvalitet 45 I. Avløp - nivå 2 25 P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet I. Vann - nivå 2 26 J1. Konsern - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå K1. Konsern - Kultur - nivå L. Kirke - nivå 2 32 M1. Konsern - Samferdsel - nivå 2 33 N1. Konsern - Bolig - nivå O1. Konsern - Tilrettelegging og bistand for næringslivet - nivå 2 36 P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - nivå 2 36 Q. Informasjonsteknologi - nivå R. Landbruk - nivå 2 40 S1. Konsern - Sysselsetting i kommunene - nivå 2 41

2 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 utenom Oslo ASSS Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,5-4,9 1,3 0,5-0,7 1,2-0 1,4-0,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1 3,4-0,5 1,1 1 1,9 2,1 2,3 1,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 130, ,1 206,1 176,8 181, ,7 162,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 8,3 17,6 20,7 9,2 24,9 14,3 22,9 17,3 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85 86,9 85,7 90,1 86,2 90, ,9 87,9 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,1 6,7 7,2 7 5,9 7,5 8,8 8,2 7 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9 8,6 9,8 10,4 7,6 8,8 9 9,6 9,3 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,1 11 7,6 8 5,9 8,5 10,1 8,6 8,9 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,4 95,3 95,1 98,8 94,7 93,6 96,8 93,5 91,5 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15,6 14, ,8 9,9 12,6 12,3 13,9 15,6 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,5 4,8 4,4 3,7 2,8 3,9 4,1 3,8 4 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,3 5,3 4,7 4,6 3,3 4,2 4,9 4,5 4,3 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 3,6 3,5 6,1 4,6 5 5,5 6,7 8,7 3,1 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Endelig kostratall 1 Kostra

3 1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 utenom Oslo ASSS Barnehager Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1 Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1) Grunnskoleopplæring Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo) Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6-15 timer i kroner per måned Pleie og omsorg Egenbetaling for praktisk bistand Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) Målerleie (gjelder rapporteringsåret +1) Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) Tilknytningsgebyr avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1) Endelig kostratall 2 Kostra

4 Forts 1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 utenom Oslo ASSS Fysisk planlegging Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL 93 pkt. a Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) Endelig kostratall 3 Kostra

5 2.1. Konsern - Kjøp av tjenester - nivå 2 utenom Oslo ASSS Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre, i prosent av tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, kommunen i alt Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern.. 1,4 0,1 1,9 0 0,7 0,8 0,5 0,7 Andel konsulenttjenester, i alt, konsern.. 1,2 0,9 0,7 1 1,1 1,4 1,1 1,5 Andel kjøp av tjenester fra private, i alt, konsern.. 6,2 4,1 3,6 5,1 5,7 5,9 5,4 8,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern.. 0,9 0,9 1,1 1,4 1,4 2 1,9 0,7 Andel overføringer, i alt, konsern.. 9 9,9 10,4 9,2 8,8 8,6 7,8 9,2 Kjøp av tjenester fra/overføringer til andre, i prosent av tjenesteområdets brutto driftsutgifter, fordelt på tjenesteområder Administrasjon, styring og fellesutgifter Andel konsulenttjenester, adm, styring og fellesutgifter, konsern.. 6,7 2,1 5,5 3,3 4,3 4,5 3,7 8,7 Andel konsulenttjenester, administrasjon, konsern.. 5,3 1,9 7,2 3,4 3,9 4,2 3,4 6,8 Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern.. 0,6 1,3 0 3,5 1,6 1 1,3 0,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern.. 0, ,2 1, ,1 Barnehager Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager, konsern.. 8,2 12,3 14, ,5 11, ,1 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern.. 0,5 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 Andel overføringer, barnehager, konsern ,6 37, ,3 34,1 29,4 27,3 Barnevern Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern, konsern.. 2,1 6,8 3,3 0 4,2 4,4 3,9 6,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern.. 12,1 17,5 11,1 17,5 13,5 14,6 15,3 8,3 Kirke Andel kjøp av tjenester fra private, kirke, konsern Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern ,1 0,1 0 0,4 0 Andel overføringer, kirke, konsern.. 99,4 99,1 91,1 74,8 90,1 95,9 91,9 81,5 Grunnskole Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole, konsern.. 2 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern.. 1,8 1,5 1 1,9 1,7 2,4 2,2 1,3 Bolig Andel kjøp av tjenester fra private, bolig, konsern ,9 0,3 1,9 2,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern ,4 0,2 0 - herav andel kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern herav andel kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern herav andel kjøp fra staten, bolig, konsern Kommunehelse Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse, konsern.. 28,8 33,8 30,6 27,6 26,3 26,3 19,5 21,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern.. 0,1 0,3 0,2 1 3,2 2,5 4,4 0,7 - herav andel kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern herav andel kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern herav andel kjøp fra staten, kommunehelse, konsern Pleie og omsorg Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg, konsern.. 6,7 3,4 0,1 2,8 5,2 5,6 6 18,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern.. 0,3 0,2 0,2 1,5 0,6 0,9 0,7 0,4 - herav andel kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern herav andel kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern herav andel kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern Kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern.. 3,3 5,4 0,1 3,9 9,1 5,3 8,3 3,8 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern.. 0,9 0, ,8 0,7 1,4 0,3 Andel overføringer, næring, konsern.. 2,6 26,2 6,3 22,2 17,8 24, ,2 Endelig kostratall 4 Kostra

6 Forts Konsern - Kjøp av tjenester - nivå 2 utenom Oslo ASSS Kommunal eiendomsdrift Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift, konsern.. 0, ,1 1 0,7 2 4,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern.. 0, ,1 0,4 0,2 0 Kultur, barne- og ungdomstiltak Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern.. 2, ,9 1,6 1 2,1 1,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern.. 0,1 1,1 0 0,6 0,7 0,3 1,1 0,1 Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern.. 15,9 16, ,6 16,4 16,7 22,2 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Andel kjøp av tjenester fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø, konsern.. 3,1 0,5 0 3,6 1,2 2,2 1,5 0,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern.. 0,1 0 0,3 0 0,3 1 1,1 0,1 Samferdsel Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel, konsern.. 0 1,6 0,1 14,2 2,6 4,5 3,8 1,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern ,7 1,2 0,2 0,6 1 Sosialtjenesten Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten, konsern.. 3,5 2 6,1 6,9 4,3 3 4,3 5,7 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern.. 0, ,1 0,9 2,5 1,5 0,2 Andel overføringer, sosialtjenesten, konsern.. 41,1 48,5 37,2 44,1 39,9 41,6 37,1 38,1 Vann, avløp og renovasjon Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon, konsern.. 27,5 1,6 10,7 3,6 14,2 24,6 15,3 17,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern.. : : : : 3,3 1,8 4,1 0,4 Brann- og ulykkesvern Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern, konsern.. 0 4,6 1,4 0,3 3,4 2,2 3,1 0,9 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern.. 0 0,9 1,1 0 1,5 2,8 5,8 0,1 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Andel kjøp av tjenester fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern ,3 0,1 1,6 30,1 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, konsern ,1 0,5 1,2 0 Endelig kostratall 5 Kostra

7 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 utenom Oslo ASSS Eiendomsforvaltning samlet, konsern Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 10,3 11,1 10 9,5 10,2 10,2 10,2 10,2 11,4 Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern 3,9 4,2 3,9 4,6 4,2 4,3 4,5 4,9 4,1 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern 3 3,1 3,9 4,2 3,8 4 3,8 4,6 3,7 Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,8 1,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,8 0,3 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter, konsern Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, kons 41,8 36,8 32,2 34,4 48, ,1 46,4 44,3 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konser 9,4 12,4 17,6 11,1 15,8 15,8 13,2 16,1 12,6 Administrasjonslokaler, konsern Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern 9,8 16,7 23,4 13,1 12, ,8 17,4 10,6 Førskolelokaler, konsern Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern 4 3,8 2,3 3 3,6 4,1 4,3 5 4,7 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Endelig kostratall 6 Kostra

8 Forts 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 utenom Oslo ASSS Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern 9, ,5 8,8 10,3 10,9 10,6 9,1 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konsern 122,7 15,6 10,5 5,5 17,7 12,3 11,3 11,4 9,1 Skolelokaler, konsern Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern 14, , ,5 16,3 17,6 17,6 16,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern 14,3 15,2 15,7 17,7 16,2 16, ,1 16,9 Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler, konsern 8 17,2 15,6 9,7 15,1 15,4 13,6 15,8 15,4 Institusjonslokaler, konsern Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern 18 17,9 15,5 24,9 23,4 19,6 19,1 22,9 20 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern 77,4 86,8 84,3 139,4 175,2 110,2 109,9 117,8 102,3 Energikostnader til institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til institusjonslokaler, konsern 8,5 10, ,1 29,4 18,2 15,3 19,2 12 Kommunale idrettsbygg, konsern Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern 13,2 6,3 18,8 14,9 10,3 16,2 10,3 15,9 9,1 Kommunale kulturbygg, konsern Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Endelig kostratall 7 Kostra

9 Forts 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 utenom Oslo ASSS Dekningsgrader Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern 1,4 1,7 24,6 6,7 1,9 13,4 9,6 14 8,6 Endelig kostratall 8 Kostra

10 A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS Finansielle nøkkeltall, konsern 1 Finansielle nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -2,2-3,8 2 2,7 1,4 1,7-0 1,8-0 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 1,6 3,8-0,3 2,9 3,1 2,3 2,4 2,6 2,6 Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i % av brutto driftsinntekter, konsern 1,9 2,3 0,9 3,5 1 1,6 1,6 1,7 1,8 Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i % av brutto driftsinntekter, konsern 2,5 2,6 1,7 1,9 1,9 2 2,3 2,1 2,4 Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter, konsern -11,5-13,6-3,7-13,3-10,2-6 -6,1-5,6-7,4 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern 1,9-1,3 6,7 4,2 1,4 3,6 2 3,3 2,5 Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,7 1,1 4,7 3,3 2,6 3,1 2,3 3,1 3,1 Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -0,8-2, ,2 0,5-0,3 0,2-0,6 - herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0 0-0,9-0,3 0-0,6-0 -0,5-0,2 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 82,5 91, ,9 55,6 78,4 60,6 72,5 62,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 189,4 200,6 199,4 216,7 176,6 192,6 172,6 188,5 196,4 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 86,5 86,7 98,6 91,2 85,2 94,9 93,7 97,9 94,6 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 7 9,7 17,3 25,1 19,5 26,5 14, ,3 Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,8 0,8-1,1 1,4 2,5 0,6-0,3 0,5 0,8 Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -0,8-0,4 0-0,1 0-0,3 0,1-0,3-0 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,4 4,6 2 8,6 8,4 6,1 4,6 5,5 5 2 Finansieringskilder for investeringene, konsern Finansieringskilde for investeringene i %, Overføring fra driftsregnskapet, konsern 7,2 3 3,6 3,6 5 5,8 6,8 7,7 9,1 Finansieringskilde for inv. i %, Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v, konsern 11,5 9,4 21,7 27,6 13,1 19, ,1 17,6 - Herav salg av fast eiendom, konsern 0,8 1,2 12,3 2,1 0,4 7,4 5 5,6 6 Finansieringskilde for investeringene i %, Diverse intern finansiering, konsern 11,7 3,9-0,4-3,1-0,9 0,9 7,8 1,2 1,8 - Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern 7 3, ,7 1,9 2 0,2 Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (netto), konsern 69,6 83,7 75,1 71,9 80,2 73,5 71,4 72, Herav aksjer og andeler, konsern -12,6-0,1-1,7-12,9-1,4-0,7-0,8-0,4-0,6 3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter, konsern 38,3 39,5 34,8 37,7 46,4 40,7 39,2 36,4 48,6 - herav Naturressursskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern ,1 0,3 0 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern 15,6 15, ,1 9,4 16,6 17,9 20,4 9,8 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter, konsern 8 8,5 8,5 9,2 9,7 9 8,3 8 8,8 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern 0 0 2, ,9 1,8 2,6 1,2 - herav eiendomsskatt på annen eiendom 0 0 1, ,5 1,3 1,5 0,3 - herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 0 0 1, ,3 0,5 1,1 0,9 Konsesjonskraftinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern ,2 0 0,6 0,3 0 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern 18,5 18,4 18,6 17,7 20,2 15,8 14,9 14,9 15,8 Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern 19,5 18,4 14,8 20, ,4 17,8 18,5 16,6 4 Nøkkeltall i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern Endelig kostratall 9 Kostra

11 Forts A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS 5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder, konsern 5.1 Brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot brutto driftsutg., konsern 1,9 6,1 5,5 7,9 6,3 5,7 6,9 6,3 4,6 Brutto driftsutgifter, barnehage, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 13,8 14,7 10,4 11,9 14,6 12,7 11,9 11,6 13,2 Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 19,3 17,3 20,4 20,8 22,7 21,4 20,5 21,3 18,6 Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 3,3 3,6 3,2 3,1 3,2 3,5 3,9 3,8 3,3 Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 27 24,4 28, ,8 26,1 26,4 26,6 23,7 Brutto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 5,1 5,3 5,9 5,3 4,1 4,8 4,3 4,2 6,1 Brutto driftsutgifter, barnevern, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 2,9 3,2 2,8 2,9 2,3 2,7 2,9 2,6 2,7 Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot brutto driftsutg, konsern 5,5 5,4 6,7 2,8 5,4 4,9 5,2 4,9 4,1 Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto driftsutg., konsern 1,6 1,5 1,3 2,2 2 1,5 1,7 1,5 1,5 Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 4,5 4,1 3,8 4,3 4,6 4 3,4 3,7 4,1 Brutto driftsutgifter, kirke, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 Brutto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 2,9 2,5 1,9 4,2 1,8 2 1,7 2 2,4 Brutto driftsutgifter, bolig, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 1,7 1,6 1,5 1,8 3,5 1,7 1,5 1,7 2,6 Brutto driftsutgifter, næring, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 1,6 2,4 0,7 0,8 1,1 1 1,5 1,4 0,8 Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto driftsutg., konsern 1,4 1,3 1,3 1,3 1 1,5 1,5 1,5 1,2 Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale brutto driftsutgifter, konsern ,1 0,4 0,2 0 Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i % av tot brt driftsutg., konsern 0,8 0,6 0,6 1,8 0 0,4 0,4 0,4 0,8 5.2 Netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg, konsern 0,5 6,8 7,5 6,8 6,8 7,4 9,3 8,5 5,7 - herav Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg, konsern 4 9,5 8,2 7,8 8,1 8,6 10,9 9,7 8,7 Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 3 3,2 1,9 3 2,7 2,9 2,5 2,7 3,8 Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 29,5 26,7 29,6 30,6 35,7 30,5 29,5 30,1 26,2 Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 4,9 4,5 4,2 4,3 4,6 4,5 4,9 4,8 4,2 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg., konsern 37, ,6 31,3 33,2 35,5 35,8 35,8 31,7 Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter, konsern 7,3 7,1 8,1 6,8 5,4 6,2 5,4 5,2 7,9 Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 4,1 4,4 4,2 3,4 3,6 3,6 4,1 3,5 3,7 Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg, konsern -1,7-1,7-3,3-0,8-0,9-1,3-1,2-0,9-0,8 Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg, konsern 2 2 1,1 2 2,1 1,4 1,5 1,3 1,4 Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 6,4 5,6 3,5 5,8 6,2 4,7 4,1 4,4 5,2 Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 1,4 1,5 1,2 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,1 Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 3 2,8 0,6 2,3 1,4 1,7 2,2 1,9 1 Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter, konsern -0-0,1-0,3 0,8-2,7-0,2 0,2-0,1 0 Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter, konsern -0,7 0,2-0,1 0, ,6-0,5-0,1 Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg, konsern 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i % av tot nto driftsutg., konsern 0,7 0,4 0,5 0,3 0 0,1 0,2 0,1 0,9 Endelig kostratall 10 Kostra

12 Forts A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS 5.3 Lønnsutgifter, konsern Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,7 4,9 10,3 11,9 10,8 7,2 6,7 7,3 5,6 - herav: lønn ført på funksjon 190, konsern 0,6 0,7 4 6,3 5,3 2,3 0,7 1,5 1,6 Lønn, administrasjon og styring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 8 7,7 7,5 7,2 5,9 6,5 8 7,3 7,8 Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter, konsern 9,6 9,6 6,4 8,2 11,9 9,3 8,5 9,8 12,5 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 25,2 25,5 24, ,7 28,1 27,3 27,6 26 Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,5 3,3 2,6 2,9 3,3 3,1 3,6 3,6 3,4 Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter, konsern 37,7 36, ,8 31,2 35,9 36, ,8 Lønn, sosialtjenesten, i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,3 4,6 3,9 4,2 2,9 3,7 3,3 3,4 5,4 Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,1 3,6 2,3 3 2,6 2,6 2,7 2,3 2,7 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,2 1,2 2,9 0,5 0,4 1,4 1,8 1,5 1,5 Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,7 1,7 1,4 2,2 1,9 1,7 1,8 1,6 1,8 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,1 3,1 2 3,1 3 2,9 2,6 2,7 2,7 Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter, konsern ,1 0 0, ,2 Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,9 0,8 0,9 1,3 0,4 0,8 0,8 0,7 1 Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2,3 2,2 0,3 0,1 0,6 0,6 1,1 0,7 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2 1,9 1,7 1,4 0 1,8 2,1 1,6 1,6 Lønn, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale lønnsutgifter, konsern ,2 0,3 0,3 0 Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,5 0,5 0,1 0,9 0 0,2 0,3 0,3 0,6 5.4 Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i % av brutto driftsutgifter innen området, konsern Salgs- og leieinntekter, adm., styring og fellesutg., i % av brutto dr.utg innen området, konsern 23,1 5,2 7, ,4 10,8 4 7,3 11,9 Salgs- og leieinntekter, barnehage, i % av brutto dr.utg innen området, konsern 7,5 6,6 7,1 7 8,8 8,6 8,2 9,7 8,6 Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i % av brutto dr.utg innen området, konsern 4,9 5,1 5,5 4,8 4,6 5,4 5,1 4,4 5,8 Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 5 4,1 6,4 9,4 3,7 5,1 5,8 6 5,3 Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern ,3 6,5 8,5 7,5 8,5 9,2 Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 3,1 2,2 0,7 4,2 1,6 1,7 2,1 1,6 3,3 Salgs- og leieinntekter, barnevern, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 0 0, ,1 0,3 0,1 0,4 Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 119,6 119,7 130,2 115, , ,7 112,2 Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 18,2 20,1 43,3 38,9 32,8 36,1 34,4 36,1 35,3 Salgs- og leieinntekter, kultur, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 25,8 29,2 33,1 12,5 13,8 20, ,4 12,4 Salgs- og leieinntekter, kirke, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 3,9 0,2 0 2,8 7 3,7 0,8 1,7 10,3 Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 28,4 33,5 81,3 60,4 46,3 42,7 17,7 36,1 68,8 Salgs- og leieinntekter, bolig, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 92,3 93,4 98,1 59,4 135,5 92,2 82,8 90,4 82,6 Salgs- og leieinntekter, næring, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 124,6 91, ,8 125, ,2 60,3 95,1 Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 25,8 26,9 16,4 24,1 14,1 21,2 25,4 18,7 16,2 Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) i % av brutto dr.utg innen området, konsern ,3.. 4,8 1,8 8 31,3 Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i % av brutto dr.utg innen området, konsern 48,7 58,3 8,5 0,1.. 26,3 38,8 16,8 3,3 Endelig kostratall 11 Kostra

13 Forts A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS 5.5 Brutto investeringsutgifter, konsern Brutto inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot brutto inv.utgifter, konsern 5,1 6,9 5,3 3,9 2,7 6,4 7,9 6,4 3,9 Brutto investeringsutg, barnehage, i % av totale brutto inv.utg, konsern 2,6 6,1 4,3 2,7 11,6 4 4,3 4,7 7,7 Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto inv.utg, konsern 38,2 32,2 17,6 13,5 31,8 24,2 34,1 25,3 21,4 Brutto investeringsutg, kommunehelse, i % av totale brutto inv.utg, konsern 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,3 Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale brutto inv.utg, konsern 3 1,6 3,3 5,9 0,6 8,2 2,8 7,4 3,1 Brutto investeringsutg, sosialtj., i % av totale brutto inv.utg, konsern 0,1 0, ,2 0,4 0,2 0 Brutto investeringsutg, barnevern, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 0, ,1 0 0,1 0 Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot brutto inv.utg, konsern 27,9 25,7 33,7 7,9 19,6 18,4 23,7 15,8 15,5 Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto inv.utgifter, konsern 2,2 5,6 2 2,2 0,8 2,1 3,2 2 1,6 Brutto investeringsutgifter, kultur, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 6,4 2,4 4,6 42 7,6 10,5 4 11,5 15,6 Brutto investeringsutg, kirke, i % av totale brutto inv.utg, konsern 3,5 3,2 4,1 0,4 2,3 1,9 2,2 1,9 2,3 Brutto investeringsutg, samferdsel, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 6,8 12 9,7 6,8 8,3 9,8 11, Brutto investeringsutg, bolig, i % av totale brutto inv.utg, konsern 3,2 3,2 11,5 10,7 10,2 9,1 3,5 8,9 7,7 Brutto investeringsutg, næring, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 0,5 0,6 1,8 3,7 0,1 3,3 0,6 3,6 5,2 Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto inv.utg, konsern 0,2 0,1 1,8 0,3 4,5 1,6 1,2 1,2 1,7 Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale brutto inv.utg ,3 0,1 0 Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i % av totale brutto inv.utg., konsern 0 0, ,1 0, Administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern 6.1 Nøkkeltall for administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern av dette: Lønnsutgifter pr. innb. i kr. ført på funksjon 190, konsern Mva-kompensasjon drift pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Mva-kompensasjon investering pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb., konsern Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern Endelig kostratall 12 Kostra

14 B. Behovsprofil - nivå 2 utenom Oslo ASSS Befolkningsdata pr Folkemengden i alt Andel kvinner 50,9 50,9 50,8 50,4 49,2 50,3 50,1 49,9 50,3 Andel menn 49,1 49,1 49,2 49,6 50,8 49,7 49,9 50,1 49,7 Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,1 1,3 1,6 1,2 1,1 1,2 1,5 Andel 1-5 år 6,3 6,4 5,9 6,5 7,6 6,3 6 6,2 6,6 Andel 6-15 år 11,7 11,6 12,5 12,8 13, ,4 12,9 11,4 Andel år 3,5 3,5 4 4,2 4,2 4,1 3,8 4,1 3,4 Andel år 7,8 7,8 7,2 8,8 8,3 7,7 7,2 7,8 8,4 Andel år 56,1 56,2 55,1 54, ,9 55,9 54,5 57,6 Andel år 8,7 8,8 9,4 8,1 6,4 8,5 8,9 8,8 7,1 Andel 80 år og over 4,7 4,6 4,8 4,1 3,1 4,3 4,6 4,6 4 Levekårsdata Andel skilte og separerte år 14,1 14,3 13,5 11,5 10,4 12, ,3 11,2 Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,1 2 2,2 2,3 1,9 2,1 1,9 2 1,8 Andel uførepensjonister år Andel enslige innbyggere 80 år og over 68 66,5 68, ,4 64,8 65, ,2 Forventet levealder ved fødsel, kvinner 81,8 82,7 82,4 82,6 83,5 82,9 82,7 82,9 83 Forventet levealder ved fødsel, menn 76, ,4 78,2 78,8 78, ,4 78,5 Levendefødte per 1000 innbyggere 13, ,7 12,9 15,6 11, ,8 14,9 Døde per 1000 innbyggere 9 8,6 9,7 7,9 5,6 8,1 8,9 8,6 7,4 Innflytting per 1000 innbyggere 65,7 68,3 49,3 53,3 67,7 59,2 63,2 56,8 63,7 Utflytting per 1000 innbyggere 51,2 55,8 37,5 44,9 53,9 49,5 52,2 48,5 53,9 Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9 Andel innvandrerbefolkning 21,5 22,6 12, ,7 11,9 13, ,2 Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 27,1 28,4 16,5 14,5 14,6 13,1 16,2 10,8 19,8 Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 27 28,3 16,3 14,2 14,2 12,8 15,8 10,5 19,7 Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 26,9 25,2 14,9 11,9 12, ,7 8,7 18,9 Bosettingsstruktur Andel av befolkningen som bor i tettsteder 95,6 94,1 88,9 93,7 88,6 86,6 77,4 74,2 93,9 Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 5,5 5,6 5,8 6,9 5,7 6,4 6,6 7,4 7,5 Arbeidsmarked Arbeidsledige Andel arbeidsledige år 2,9 3 3,2 1,7 1,8 2,3 2,2 2,1 1,9 Andel arbeidsledige år 2,3 2,3 3 2,3 1,8 2, ,4 Pendlere ut av bostedskommunen Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen 33,5 33,7 21,6 11,7 42,8 30,5 32,7 28,3 21,4 Endelig kostratall 13 Kostra

15 C1. Konsern - Barnehager - nivå 2 utenom Oslo ASSS Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 3 3,2 1,9 3 2,7 2,9 2,5 2,7 3,8 Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern herav avskrivninger (i prosent), konsern 5,5 5,6 8,5 6,5 4,9 8,8 8 9,6 8,2 MVA-kompensasjon drift, barnehager per innbygger (kroner), konsern MVA-kompensasjon investering, barnehager per innbygger (kroner), konsern Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Dekningsgrader Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85 86,9 85,7 90,1 86,2 90, ,9 87,9 Andel barn 0-5 år med barnehageplass 71, ,6 76,1 72,4 76,5 75,8 76,1 72,6 Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 6,4 5,6 8,3 5,9 6,7 5,2 5,3 4,7 3 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 70,8 72,9 71,5 78,3 76,4 80,1 77,5 79,7 77,4 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 94,7 96,8 95,2 98,6 93,1 96,8 96,7 96,9 95,6 Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år 1,9 1,9 4,6 4,2 2,9 1,9 1,1 1,8 2,3 Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 48,4 46,5 33,7 38,8 46,4 43,3 44,6 51,6 52,4 Andel barn i barnehage med kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage 51,6 53,5 66,3 60,1 53, , ,9 Andel barn i barnehage uten kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage ,2.. 0,4 0,3 1 0,5 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 94,8 94,6 93, ,6 94,3 91, ,1 Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 5,2 5,4 6,8 10 4,4 5,7 8,1 9 2,9 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 63,1 65,7 48,8 58,5 52,8 55,9 60,7 55,9 55 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 76,1 77,3 57,6 70,3 64,9 67, ,1 67,1 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land.. 66, ,6 55,4 58,6 63,2 58,8 57,8 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land.. 78,4 59,1 73,2 68,5 70,8 76,1 71,7 70,4 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 23,9 25,1 10,9 11,1 10,6 9,5 12,9 7,9 15 Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år 4 3,5 1,6 2,8 3,1 1,3 1,8 1,6 1,1 Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år 31 30, ,7 38, ,9 39,2 38,7 Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år 47,7 47,5 33,7 40,5 41,4 43,9 45,7 51,6 51,6 Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage 93,4 93,4 94,6 88, ,6 89,9 90,1 97,1 Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage 6,6 6,6 5,4 11,7 4 5,4 10,1 9,9 2,9 Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte med førskolelærerutdanning 31,8 36,8 35,8 37,2 28,9 33,1 31,1 32,6 32,6 Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 3,1 3,8 2,5 2,2 5,5 3,3 3,4 3,3 5,3 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 82,5 86,3 97,3 94,6 75,6 87,2 83,3 86,4 82,8 Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 6,3 8,3 4,9 0,8 2,6 4,2 5,8 6,2 4,6 Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 5, ,8 10,4 5 5,1 4,6 9,5 Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning 16,2 22,2 31,5 37, ,1 25,8 19,8 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 10,6 10,3 10,7 9,7 6,3 8,5 8,1 7,4 21,7 Endelig kostratall 14 Kostra

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan Kostra analyse 216 Økonomiavdelingen kommune KOSTRA analyse 216 Økonomiplan 217-22 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. Innledning... 4 Om

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

ASSS V: Finansielle nøkkeltall

ASSS V: Finansielle nøkkeltall Prosjektrapport nr. 15/2003 ASSS V: Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud Tittel Forfattere ASSS V : Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse

Handlingsprogram Vedlegg 2. KOSTRA-Analyse Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 KOSTRA-Analyse kommune - Handlingsprogram 2017-2020 Vedlegg 2 2 Innholdsfortegnelse Innledning...6 Befolkningsutvikling...6 Hovedtall drift...7 Økonomi - Eiendomsskatt

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

juni 2012 En presentasjon av nøkkeltall for Østfoldkommunene Ureviderte KOSTRA-tall for 2011

juni 2012 En presentasjon av nøkkeltall for Østfoldkommunene Ureviderte KOSTRA-tall for 2011 juni 2012 En presentasjon av nøkkeltall for kommunene Ureviderte KOSTRA-tall for 2011 Innledning KOSTRA (KOmmune og STat RApportering) gir oss nå muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune (2013) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 26.9.2014 Sammendrag/funn Våre beregninger viser at Vadsø kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

«Omstilling 2013» Bindal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN/TOR ERIK BAKSÅS (EY)

«Omstilling 2013» Bindal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN/TOR ERIK BAKSÅS (EY) «Omstilling 2013» Bindal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN/TOR ERIK BAKSÅS (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Bindal kommunes økonomiske

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking

KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking KOSTRA- og effektivitetsanalyse Fjell kommune (2014) Audun Thorstensen, Telemarksforsking 2.10.2015 Sammendrag/funn Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2013-2016

Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel HOVEDMÅLSETTING I samarbeid med næringsliv, frivillige lag, organisasjoner o.l. skal Sør- Aurdal kommune videreutvikle et allsidig kultur- og

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS KOSTRA erfaringer videre utvikling Bernt Mæland Fagansvarlig forvaltningsrevisjon Vi sikrer fellesskapets verdier! www.rogaland-revisjon.no 1-4. Standard prosjektfaser Prosessflyt

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Alta kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Alta kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Alta kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Underlag for presentasjon 16.09.13 1 Forord Agenda Kaupang AS har vært engasjert av Alta kommune

Detaljer

Benchmark-modellen. Modellen produserer diagrammer og rapport fra nivå 2 og nivå 3 i kostra for de variabler som er valgt.

Benchmark-modellen. Modellen produserer diagrammer og rapport fra nivå 2 og nivå 3 i kostra for de variabler som er valgt. Benchmarkmodellen Modellen produserer diagrammer og rapport fra nivå 2 og nivå 3 i kostra for de variabler som er valgt. Bruker kan selv definere utvalget innenfor modellens 8 kolonner. Modellen har en

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Tilstandsrapport 2013 Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Fylkesmannen i, Tilstandsrapport 2013 side: 2 Innhold: Innledning... 5 1. Demografi... 5 1.1. Antall innbyggere

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer