KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA-nøkkeltall 2010 (reviderte nøkkeltall pr )"

Transkript

1 KOSTRA-nøkkeltall (reviderte nøkkeltall pr ) Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå: publisert Forklaring til kolonnene: Gj. snitt, består av gjennomsnittstall basert på kommuner som er sammenlignbare med kommune Gj. snitt ASSS, består av gjennomsnittstall av de 10 største kommunene i Norge, inkludert kommune Nivå 1 og 2 Side Kvalitet Side Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 1 C. Barnehager - kvalitet Gerbyrsatser/brukerbetaling - nivå D. Grunnskoleopplæring - kvalitet Konsern - Kjøp av tjenester - nivå E. Kommunehelse - kvalitet Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå F. Pleie og omsorg - kvalitet 42 A1. Konsern -Finansielle nøkkeltall og adm.,styring og fellesutg. - nivå G. Sosialtjenesten - kvalitet 43 B. Behovsprofil - nivå 2 13 H. Barnevern - kvalitet 43 C1. Konsern - Barnehager - nivå I. Avfall og renovasjon - kvalitet 43 D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nivå I. Avløp - kvalitet 43 E1. Konsern - Kommunehelse - nivå I. Vann - kvalitet 44 F1. Konsern - Pleie og omsorg - nivå J. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - kvalitet 44 G1. Konsern - Sosialtjenesten - nivå 2 22 K. Kultur - kvalitet 44 G2. Introduksjonsstønad - nivå 2 23 L. Kirke - kvalitet 45 H1 Konsern - Barnevern - nivå 2 23 M. Samferdsel - kvalitet 45 I. Avfall og renovasjon - nivå 2 24 N. Bolig - kvalitet 45 I. Avløp - nivå 2 25 P. Brann- og ulykkesvern - kvalitet I. Vann - nivå 2 26 J1. Konsern - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø - nivå K1. Konsern - Kultur - nivå L. Kirke - nivå 2 32 M1. Konsern - Samferdsel - nivå 2 33 N1. Konsern - Bolig - nivå O1. Konsern - Tilrettelegging og bistand for næringslivet - nivå 2 36 P1. Konsern - Brann- og ulykkesvern - nivå 2 36 Q. Informasjonsteknologi - nivå R. Landbruk - nivå 2 40 S1. Konsern - Sysselsetting i kommunene - nivå 2 41

2 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 utenom Oslo ASSS Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -5,5-4,9 1,3 0,5-0,7 1,2-0 1,4-0,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1 3,4-0,5 1,1 1 1,9 2,1 2,3 1,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 130, ,1 206,1 176,8 181, ,7 162,3 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 8,3 17,6 20,7 9,2 24,9 14,3 22,9 17,3 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85 86,9 85,7 90,1 86,2 90, ,9 87,9 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,1 6,7 7,2 7 5,9 7,5 8,8 8,2 7 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9 8,6 9,8 10,4 7,6 8,8 9 9,6 9,3 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 11,1 11 7,6 8 5,9 8,5 10,1 8,6 8,9 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 98,4 95,3 95,1 98,8 94,7 93,6 96,8 93,5 91,5 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15,6 14, ,8 9,9 12,6 12,3 13,9 15,6 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 4,5 4,8 4,4 3,7 2,8 3,9 4,1 3,8 4 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 4,3 5,3 4,7 4,6 3,3 4,2 4,9 4,5 4,3 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 3,6 3,5 6,1 4,6 5 5,5 6,7 8,7 3,1 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Endelig kostratall 1 Kostra

3 1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 utenom Oslo ASSS Barnehager Foreldrebetalingssatser for barnehagen (ukentlig oppholdstid 41 timer eller mer), gjelder rapporteringsår +1 Foreldrebetaling Barnehage: Antall betalingsterminer i året 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Månedssats med årsinntekt kroner eksklusive kostpenger fulltidsop Foreldrebetaling Barnehage: Kostpenger per måned 100% fulltidsopphold (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 2 i prosent (gjelder rapporteringsår +1) Foreldrebetaling Barnehage: Søskenmoderasjon for barn nr. 3 i prosent (gjelder rapporteringsår +1) Grunnskoleopplæring Foreldrebetalingssatser for skolefritidsordningen (sfo) Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 20 timer, i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 10 timer, i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 25 timer, i kroner per måned Forelderbetaling SFO: ukentlig oppholdstid 15 timer eller mer i kroner per måned Foreldrebetaling SFO: ukentlig oppholdstid 6-15 timer i kroner per måned Pleie og omsorg Egenbetaling for praktisk bistand Abonnementspris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner per mnd Abonnementspris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner per mnd Timepris, ved skattbar inntekt under 2 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 2-3 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 3-4 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt 4-5 G, i kroner Timepris, ved skattbar inntekt over 5 G, i kroner Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. under 2 G, i kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 2-3 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 3-4 G,kr/mnd Utgiftstak per måned ved timepris, skattbar innt. 4-5 G,kr/mnd Utgiftstak per mnd ved timepris, skattbar inntekt over 5 G,kr/mnd Vannforsyning Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr vann - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) Målerleie (gjelder rapporteringsåret +1) Avløp - tømming og rensing Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) Tilknytningsgebyr avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) Avfall - tømming og gjenvinning Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for septiktømming (gjelder rapporteringsåret+1) Endelig kostratall 2 Kostra

4 Forts 1. Gebyrsatser/brukerbetaling - nivå 2 utenom Oslo ASSS Fysisk planlegging Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL 93 pkt. a Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m Forebygging av brann Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) Endelig kostratall 3 Kostra

5 2.1. Konsern - Kjøp av tjenester - nivå 2 utenom Oslo ASSS Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre, i prosent av tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, kommunen i alt Andel renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt, konsern.. 1,4 0,1 1,9 0 0,7 0,8 0,5 0,7 Andel konsulenttjenester, i alt, konsern.. 1,2 0,9 0,7 1 1,1 1,4 1,1 1,5 Andel kjøp av tjenester fra private, i alt, konsern.. 6,2 4,1 3,6 5,1 5,7 5,9 5,4 8,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt, konsern.. 0,9 0,9 1,1 1,4 1,4 2 1,9 0,7 Andel overføringer, i alt, konsern.. 9 9,9 10,4 9,2 8,8 8,6 7,8 9,2 Kjøp av tjenester fra/overføringer til andre, i prosent av tjenesteområdets brutto driftsutgifter, fordelt på tjenesteområder Administrasjon, styring og fellesutgifter Andel konsulenttjenester, adm, styring og fellesutgifter, konsern.. 6,7 2,1 5,5 3,3 4,3 4,5 3,7 8,7 Andel konsulenttjenester, administrasjon, konsern.. 5,3 1,9 7,2 3,4 3,9 4,2 3,4 6,8 Andel kjøp av tjenester fra private, administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern.. 0,6 1,3 0 3,5 1,6 1 1,3 0,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern.. 0, ,2 1, ,1 Barnehager Andel kjøp av tjenester fra private, barnehager, konsern.. 8,2 12,3 14, ,5 11, ,1 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnehager, konsern.. 0,5 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 Andel overføringer, barnehager, konsern ,6 37, ,3 34,1 29,4 27,3 Barnevern Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern, konsern.. 2,1 6,8 3,3 0 4,2 4,4 3,9 6,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern, konsern.. 12,1 17,5 11,1 17,5 13,5 14,6 15,3 8,3 Kirke Andel kjøp av tjenester fra private, kirke, konsern Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kirke, konsern ,1 0,1 0 0,4 0 Andel overføringer, kirke, konsern.. 99,4 99,1 91,1 74,8 90,1 95,9 91,9 81,5 Grunnskole Andel kjøp av tjenester fra private, grunnskole, konsern.. 2 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, grunnskole, konsern.. 1,8 1,5 1 1,9 1,7 2,4 2,2 1,3 Bolig Andel kjøp av tjenester fra private, bolig, konsern ,9 0,3 1,9 2,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, bolig, konsern ,4 0,2 0 - herav andel kjøp fra andre kommuner, bolig, konsern herav andel kjøp fra fylkeskommuner, bolig, konsern herav andel kjøp fra staten, bolig, konsern Kommunehelse Andel kjøp av tjenester fra private, kommunehelse, konsern.. 28,8 33,8 30,6 27,6 26,3 26,3 19,5 21,3 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunehelse, konsern.. 0,1 0,3 0,2 1 3,2 2,5 4,4 0,7 - herav andel kjøp fra andre kommuner, kommunehelse, konsern herav andel kjøp fra fylkeskommuner, kommunehelse, konsern herav andel kjøp fra staten, kommunehelse, konsern Pleie og omsorg Andel kjøp av tjenester fra private, pleie og omsorg, konsern.. 6,7 3,4 0,1 2,8 5,2 5,6 6 18,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, pleie og omsorg, konsern.. 0,3 0,2 0,2 1,5 0,6 0,9 0,7 0,4 - herav andel kjøp fra andre kommuner, pleie og omsorg, konsern herav andel kjøp fra fylkeskommuner, pleie og omsorg, konsern herav andel kjøp fra staten, pleie og omsorg, konsern Kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern.. 3,3 5,4 0,1 3,9 9,1 5,3 8,3 3,8 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal tilrettelegging og bistand for næringslivet, konsern.. 0,9 0, ,8 0,7 1,4 0,3 Andel overføringer, næring, konsern.. 2,6 26,2 6,3 22,2 17,8 24, ,2 Endelig kostratall 4 Kostra

6 Forts Konsern - Kjøp av tjenester - nivå 2 utenom Oslo ASSS Kommunal eiendomsdrift Andel kjøp av tjenester fra private, kommunal eiendomsdrift, konsern.. 0, ,1 1 0,7 2 4,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kommunal eiendomsdrift, konsern.. 0, ,1 0,4 0,2 0 Kultur, barne- og ungdomstiltak Andel kjøp av tjenester fra private, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern.. 2, ,9 1,6 1 2,1 1,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern.. 0,1 1,1 0 0,6 0,7 0,3 1,1 0,1 Andel overføringer fra kultur, barne- og ungdomstiltak, konsern.. 15,9 16, ,6 16,4 16,7 22,2 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Andel kjøp av tjenester fra private,fysisk planl,kulturminner,natur og nærmiljø, konsern.. 3,1 0,5 0 3,6 1,2 2,2 1,5 0,4 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planlegging, natur og nærmiljø, konsern.. 0,1 0 0,3 0 0,3 1 1,1 0,1 Samferdsel Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel, konsern.. 0 1,6 0,1 14,2 2,6 4,5 3,8 1,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel, konsern ,7 1,2 0,2 0,6 1 Sosialtjenesten Andel kjøp av tjenester fra private, sosialtjenesten, konsern.. 3,5 2 6,1 6,9 4,3 3 4,3 5,7 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, sosialtjenesten, konsern.. 0, ,1 0,9 2,5 1,5 0,2 Andel overføringer, sosialtjenesten, konsern.. 41,1 48,5 37,2 44,1 39,9 41,6 37,1 38,1 Vann, avløp og renovasjon Andel kjøp av tjenester fra private, vann, avløp og renovasjon, konsern.. 27,5 1,6 10,7 3,6 14,2 24,6 15,3 17,5 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, vann, avløp og renovasjon, konsern.. : : : : 3,3 1,8 4,1 0,4 Brann- og ulykkesvern Andel kjøp av tjenester fra private, brann- og ulykkesvern, konsern.. 0 4,6 1,4 0,3 3,4 2,2 3,1 0,9 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, brann- og ulykkesvern, konsern.. 0 0,9 1,1 0 1,5 2,8 5,8 0,1 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Andel kjøp av tjenester fra private, tj. utenfor ord. komm. ansvarsområde, konsern ,3 0,1 1,6 30,1 Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde, konsern ,1 0,5 1,2 0 Endelig kostratall 5 Kostra

7 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 utenom Oslo ASSS Eiendomsforvaltning samlet, konsern Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger, konsern Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 10,3 11,1 10 9,5 10,2 10,2 10,2 10,2 11,4 Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern 3,9 4,2 3,9 4,6 4,2 4,3 4,5 4,9 4,1 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern 3 3,1 3,9 4,2 3,8 4 3,8 4,6 3,7 Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,8 1,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,8 0,3 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til eiendomsforvaltning på leide bygg per kvadratmeter, konsern Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, kons 41,8 36,8 32,2 34,4 48, ,1 46,4 44,3 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konser 9,4 12,4 17,6 11,1 15,8 15,8 13,2 16,1 12,6 Administrasjonslokaler, konsern Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til administrasjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, konsern 9,8 16,7 23,4 13,1 12, ,8 17,4 10,6 Førskolelokaler, konsern Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år, konsern 4 3,8 2,3 3 3,6 4,1 4,3 5 4,7 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter, konsern Endelig kostratall 6 Kostra

8 Forts 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 utenom Oslo ASSS Utdypende indikatorer Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage, konsern 9, ,5 8,8 10,3 10,9 10,6 9,1 Energikostnader til førskolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til førskolelokaler, konsern 122,7 15,6 10,5 5,5 17,7 12,3 11,3 11,4 9,1 Skolelokaler, konsern Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år, konsern 14, , ,5 16,3 17,6 17,6 16,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev, konsern 14,3 15,2 15,7 17,7 16,2 16, ,1 16,9 Energikostnader til skolelokaler i prosent av brutto driftsutgifter til skolelokaler, konsern 8 17,2 15,6 9,7 15,1 15,4 13,6 15,8 15,4 Institusjonslokaler, konsern Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over, konsern 18 17,9 15,5 24,9 23,4 19,6 19,1 22,9 20 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon, konsern 77,4 86,8 84,3 139,4 175,2 110,2 109,9 117,8 102,3 Energikostnader til institusjonslokaler i prosent av brutto driftsutgifter til institusjonslokaler, konsern 8,5 10, ,1 29,4 18,2 15,3 19,2 12 Kommunale idrettsbygg, konsern Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger, konsern Dekningsgrader Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Energikostnader til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg, konsern 13,2 6,3 18,8 14,9 10,3 16,2 10,3 15,9 9,1 Kommunale kulturbygg, konsern Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger, konsern Endelig kostratall 7 Kostra

9 Forts 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 2 utenom Oslo ASSS Dekningsgrader Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger, konsern 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter, konsern Utdypende indikatorer Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg, konsern 1,4 1,7 24,6 6,7 1,9 13,4 9,6 14 8,6 Endelig kostratall 8 Kostra

10 A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS Finansielle nøkkeltall, konsern 1 Finansielle nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -2,2-3,8 2 2,7 1,4 1,7-0 1,8-0 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 1,6 3,8-0,3 2,9 3,1 2,3 2,4 2,6 2,6 Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet i % av brutto driftsinntekter, konsern 1,9 2,3 0,9 3,5 1 1,6 1,6 1,7 1,8 Mva-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet i % av brutto driftsinntekter, konsern 2,5 2,6 1,7 1,9 1,9 2 2,3 2,1 2,4 Overskudd før lån og avsetninger i % av brutto driftsinntekter, konsern -11,5-13,6-3,7-13,3-10,2-6 -6,1-5,6-7,4 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern 1,9-1,3 6,7 4,2 1,4 3,6 2 3,3 2,5 Netto avdrag i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,7 1,1 4,7 3,3 2,6 3,1 2,3 3,1 3,1 Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -0,8-2, ,2 0,5-0,3 0,2-0,6 - herav Netto tap/gevinst på finansielle instrumenter i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0 0-0,9-0,3 0-0,6-0 -0,5-0,2 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 82,5 91, ,9 55,6 78,4 60,6 72,5 62,1 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 189,4 200,6 199,4 216,7 176,6 192,6 172,6 188,5 196,4 - herav Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 86,5 86,7 98,6 91,2 85,2 94,9 93,7 97,9 94,6 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 7 9,7 17,3 25,1 19,5 26,5 14, ,3 Akkumulert regnskapsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 0,8 0,8-1,1 1,4 2,5 0,6-0,3 0,5 0,8 Akkumulert resultat i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -0,8-0,4 0-0,1 0-0,3 0,1-0,3-0 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 2,4 4,6 2 8,6 8,4 6,1 4,6 5,5 5 2 Finansieringskilder for investeringene, konsern Finansieringskilde for investeringene i %, Overføring fra driftsregnskapet, konsern 7,2 3 3,6 3,6 5 5,8 6,8 7,7 9,1 Finansieringskilde for inv. i %, Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter m.v, konsern 11,5 9,4 21,7 27,6 13,1 19, ,1 17,6 - Herav salg av fast eiendom, konsern 0,8 1,2 12,3 2,1 0,4 7,4 5 5,6 6 Finansieringskilde for investeringene i %, Diverse intern finansiering, konsern 11,7 3,9-0,4-3,1-0,9 0,9 7,8 1,2 1,8 - Herav udekket/udisponert i investeringsregnskapet, konsern 7 3, ,7 1,9 2 0,2 Finansieringskilde for investeringene i %, Bruk av lån (netto), konsern 69,6 83,7 75,1 71,9 80,2 73,5 71,4 72, Herav aksjer og andeler, konsern -12,6-0,1-1,7-12,9-1,4-0,7-0,8-0,4-0,6 3 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder, konsern Skatt på inntekt og formue (inkludert naturressursskatt) i % av brutto driftsinntekter, konsern 38,3 39,5 34,8 37,7 46,4 40,7 39,2 36,4 48,6 - herav Naturressursskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern ,1 0,3 0 Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter, konsern 15,6 15, ,1 9,4 16,6 17,9 20,4 9,8 Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter, konsern 8 8,5 8,5 9,2 9,7 9 8,3 8 8,8 Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern 0 0 2, ,9 1,8 2,6 1,2 - herav eiendomsskatt på annen eiendom 0 0 1, ,5 1,3 1,5 0,3 - herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer 0 0 1, ,3 0,5 1,1 0,9 Konsesjonskraftinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern ,2 0 0,6 0,3 0 Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern 18,5 18,4 18,6 17,7 20,2 15,8 14,9 14,9 15,8 Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter, konsern 19,5 18,4 14,8 20, ,4 17,8 18,5 16,6 4 Nøkkeltall i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern Netto driftsresultat i kroner per innbygger, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger, konsern Endelig kostratall 9 Kostra

11 Forts A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS 5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder, konsern 5.1 Brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, adm, styring og fellesutg, i % av tot brutto driftsutg., konsern 1,9 6,1 5,5 7,9 6,3 5,7 6,9 6,3 4,6 Brutto driftsutgifter, barnehage, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 13,8 14,7 10,4 11,9 14,6 12,7 11,9 11,6 13,2 Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 19,3 17,3 20,4 20,8 22,7 21,4 20,5 21,3 18,6 Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 3,3 3,6 3,2 3,1 3,2 3,5 3,9 3,8 3,3 Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 27 24,4 28, ,8 26,1 26,4 26,6 23,7 Brutto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 5,1 5,3 5,9 5,3 4,1 4,8 4,3 4,2 6,1 Brutto driftsutgifter, barnevern, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 2,9 3,2 2,8 2,9 2,3 2,7 2,9 2,6 2,7 Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i % av tot brutto driftsutg, konsern 5,5 5,4 6,7 2,8 5,4 4,9 5,2 4,9 4,1 Brutto driftsutg, fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto driftsutg., konsern 1,6 1,5 1,3 2,2 2 1,5 1,7 1,5 1,5 Brutto driftsutgifter, kultur, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 4,5 4,1 3,8 4,3 4,6 4 3,4 3,7 4,1 Brutto driftsutgifter, kirke, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 0,9 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 Brutto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 2,9 2,5 1,9 4,2 1,8 2 1,7 2 2,4 Brutto driftsutgifter, bolig, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 1,7 1,6 1,5 1,8 3,5 1,7 1,5 1,7 2,6 Brutto driftsutgifter, næring, i % av totale brutto driftsutgifter, konsern 1,6 2,4 0,7 0,8 1,1 1 1,5 1,4 0,8 Brutto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto driftsutg., konsern 1,4 1,3 1,3 1,3 1 1,5 1,5 1,5 1,2 Brutto driftsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale brutto driftsutgifter, konsern ,1 0,4 0,2 0 Brutto driftsutgifter, tjenester utenf. ord. komm. ansvar, i % av tot brt driftsutg., konsern 0,8 0,6 0,6 1,8 0 0,4 0,4 0,4 0,8 5.2 Netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg, konsern 0,5 6,8 7,5 6,8 6,8 7,4 9,3 8,5 5,7 - herav Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg, konsern 4 9,5 8,2 7,8 8,1 8,6 10,9 9,7 8,7 Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 3 3,2 1,9 3 2,7 2,9 2,5 2,7 3,8 Netto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 29,5 26,7 29,6 30,6 35,7 30,5 29,5 30,1 26,2 Netto driftsutgifter, kommunehelse, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 4,9 4,5 4,2 4,3 4,6 4,5 4,9 4,8 4,2 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i % av totale netto driftsutg., konsern 37, ,6 31,3 33,2 35,5 35,8 35,8 31,7 Netto driftsutgifter, sosialtj., i % av totale netto driftsutgifter, konsern 7,3 7,1 8,1 6,8 5,4 6,2 5,4 5,2 7,9 Netto driftsutgifter, barnevern, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 4,1 4,4 4,2 3,4 3,6 3,6 4,1 3,5 3,7 Netto driftsutg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot netto driftsutg, konsern -1,7-1,7-3,3-0,8-0,9-1,3-1,2-0,9-0,8 Netto driftsutg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av totale netto driftsutg, konsern 2 2 1,1 2 2,1 1,4 1,5 1,3 1,4 Netto driftsutgifter, kultur, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 6,4 5,6 3,5 5,8 6,2 4,7 4,1 4,4 5,2 Netto driftsutgifter, kirke, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 1,4 1,5 1,2 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,1 Netto driftsutgifter, samferdsel, i % av totale netto driftsutgifter, konsern 3 2,8 0,6 2,3 1,4 1,7 2,2 1,9 1 Netto driftsutgifter, bolig, i % av totale netto driftsutgifter, konsern -0-0,1-0,3 0,8-2,7-0,2 0,2-0,1 0 Netto driftsutgifter, næring, i % av totale netto driftsutgifter, konsern -0,7 0,2-0,1 0, ,6-0,5-0,1 Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i % av totale netto driftsutg, konsern 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 Netto driftsutgifter, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale netto driftsutgifter, konsern Netto driftsutgifter, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvar, i % av tot nto driftsutg., konsern 0,7 0,4 0,5 0,3 0 0,1 0,2 0,1 0,9 Endelig kostratall 10 Kostra

12 Forts A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS 5.3 Lønnsutgifter, konsern Lønn, adm, styring, fellesutgifter, i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,7 4,9 10,3 11,9 10,8 7,2 6,7 7,3 5,6 - herav: lønn ført på funksjon 190, konsern 0,6 0,7 4 6,3 5,3 2,3 0,7 1,5 1,6 Lønn, administrasjon og styring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 8 7,7 7,5 7,2 5,9 6,5 8 7,3 7,8 Lønn, barnehage, i % av totale lønnsutgifter, konsern 9,6 9,6 6,4 8,2 11,9 9,3 8,5 9,8 12,5 Lønn, grunnskoleopplæring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 25,2 25,5 24, ,7 28,1 27,3 27,6 26 Lønn, kommunehelse, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,5 3,3 2,6 2,9 3,3 3,1 3,6 3,6 3,4 Lønn, pleie og omsorg, i % av totale lønnsutgifter, konsern 37,7 36, ,8 31,2 35,9 36, ,8 Lønn, sosialtjenesten, i % av totale lønnsutgifter, konsern 4,3 4,6 3,9 4,2 2,9 3,7 3,3 3,4 5,4 Lønn, barnevern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,1 3,6 2,3 3 2,6 2,6 2,7 2,3 2,7 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,2 1,2 2,9 0,5 0,4 1,4 1,8 1,5 1,5 Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/natur/nærmiljø, i % av totale lønnsutgifter, konsern 1,7 1,7 1,4 2,2 1,9 1,7 1,8 1,6 1,8 Lønn, kultur, i % av totale lønnsutgifter, konsern 3,1 3,1 2 3,1 3 2,9 2,6 2,7 2,7 Lønn, kirke, i % av totale lønnsutgifter, konsern ,1 0 0, ,2 Lønn, samferdsel, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,9 0,8 0,9 1,3 0,4 0,8 0,8 0,7 1 Lønn, bolig, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 Lønn, næring, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2,3 2,2 0,3 0,1 0,6 0,6 1,1 0,7 0,5 Lønn, brann og ulykkesvern, i % av totale lønnsutgifter, konsern 2 1,9 1,7 1,4 0 1,8 2,1 1,6 1,6 Lønn, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale lønnsutgifter, konsern ,2 0,3 0,3 0 Lønn, tjenester utenf ordinært komm ansvar, i % av totale lønnsutgifter, konsern 0,5 0,5 0,1 0,9 0 0,2 0,3 0,3 0,6 5.4 Salgs- og leieinntekter tjenesteområder i % av brutto driftsutgifter innen området, konsern Salgs- og leieinntekter, adm., styring og fellesutg., i % av brutto dr.utg innen området, konsern 23,1 5,2 7, ,4 10,8 4 7,3 11,9 Salgs- og leieinntekter, barnehage, i % av brutto dr.utg innen området, konsern 7,5 6,6 7,1 7 8,8 8,6 8,2 9,7 8,6 Salgs- og leieinntekter, grunnskoleopplæring, i % av brutto dr.utg innen området, konsern 4,9 5,1 5,5 4,8 4,6 5,4 5,1 4,4 5,8 Salgs- og leieinntekter, kommunehelse, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 5 4,1 6,4 9,4 3,7 5,1 5,8 6 5,3 Salgs- og leieinntekter, pleie og omsorg, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern ,3 6,5 8,5 7,5 8,5 9,2 Salgs- og leieinntekter, sosialtjenesten, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 3,1 2,2 0,7 4,2 1,6 1,7 2,1 1,6 3,3 Salgs- og leieinntekter, barnevern, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 0 0, ,1 0,3 0,1 0,4 Salgs- og leieinntekter, vann, avløp og renovasjon/avfall, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 119,6 119,7 130,2 115, , ,7 112,2 Salgs- og leieinntekter, fys. planl., kulturminne, natur og nærmiljø, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 18,2 20,1 43,3 38,9 32,8 36,1 34,4 36,1 35,3 Salgs- og leieinntekter, kultur, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 25,8 29,2 33,1 12,5 13,8 20, ,4 12,4 Salgs- og leieinntekter, kirke, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 3,9 0,2 0 2,8 7 3,7 0,8 1,7 10,3 Salgs- og leieinntekter, samferdsel, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 28,4 33,5 81,3 60,4 46,3 42,7 17,7 36,1 68,8 Salgs- og leieinntekter, bolig, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 92,3 93,4 98,1 59,4 135,5 92,2 82,8 90,4 82,6 Salgs- og leieinntekter, næring, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 124,6 91, ,8 125, ,2 60,3 95,1 Salgs- og leieinntekter, brann og ulykkesvern, i % av brutto dr.utg. innen området, konsern 25,8 26,9 16,4 24,1 14,1 21,2 25,4 18,7 16,2 Salgs- og leieinntekter interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) i % av brutto dr.utg innen området, konsern ,3.. 4,8 1,8 8 31,3 Salgs- og leieinntekter, tjenester utenfor ordinært komm ansvar, i % av brutto dr.utg innen området, konsern 48,7 58,3 8,5 0,1.. 26,3 38,8 16,8 3,3 Endelig kostratall 11 Kostra

13 Forts A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nivå 2 utenom Oslo ASSS 5.5 Brutto investeringsutgifter, konsern Brutto inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot brutto inv.utgifter, konsern 5,1 6,9 5,3 3,9 2,7 6,4 7,9 6,4 3,9 Brutto investeringsutg, barnehage, i % av totale brutto inv.utg, konsern 2,6 6,1 4,3 2,7 11,6 4 4,3 4,7 7,7 Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i % av totale brutto inv.utg, konsern 38,2 32,2 17,6 13,5 31,8 24,2 34,1 25,3 21,4 Brutto investeringsutg, kommunehelse, i % av totale brutto inv.utg, konsern 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,3 Brutto investeringsutg, pleie og omsorg, i % av totale brutto inv.utg, konsern 3 1,6 3,3 5,9 0,6 8,2 2,8 7,4 3,1 Brutto investeringsutg, sosialtj., i % av totale brutto inv.utg, konsern 0,1 0, ,2 0,4 0,2 0 Brutto investeringsutg, barnevern, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 0, ,1 0 0,1 0 Brutto inv.utg, vann, avløp, renovasjon/avfall, i % av tot brutto inv.utg, konsern 27,9 25,7 33,7 7,9 19,6 18,4 23,7 15,8 15,5 Brutto inv.utg, fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø, i % av tot brutto inv.utgifter, konsern 2,2 5,6 2 2,2 0,8 2,1 3,2 2 1,6 Brutto investeringsutgifter, kultur, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 6,4 2,4 4,6 42 7,6 10,5 4 11,5 15,6 Brutto investeringsutg, kirke, i % av totale brutto inv.utg, konsern 3,5 3,2 4,1 0,4 2,3 1,9 2,2 1,9 2,3 Brutto investeringsutg, samferdsel, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 6,8 12 9,7 6,8 8,3 9,8 11, Brutto investeringsutg, bolig, i % av totale brutto inv.utg, konsern 3,2 3,2 11,5 10,7 10,2 9,1 3,5 8,9 7,7 Brutto investeringsutg, næring, i % av totale brutto inv.utgifter, konsern 0,5 0,6 1,8 3,7 0,1 3,3 0,6 3,6 5,2 Brutto investeringsutg, brann og ulykkesvern, i % av totale brutto inv.utg, konsern 0,2 0,1 1,8 0,3 4,5 1,6 1,2 1,2 1,7 Brutto investeringsutg, interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid), i % av totale brutto inv.utg ,3 0,1 0 Brutto investeringsutg, tjenester utenf komm. ansvar., i % av totale brutto inv.utg., konsern 0 0, ,1 0, Administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern 6.1 Nøkkeltall for administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern Brutto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter, konsern av dette: Lønnsutgifter pr. innb. i kr. ført på funksjon 190, konsern Mva-kompensasjon drift pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Mva-kompensasjon investering pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutg., konsern Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb., konsern Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutg. til F 170 og 171 (premieavvik), i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb., konsern Brutto driftsutgifter til funksjon 190 Interne serviceenheter, i kr. pr. innb., konsern Endelig kostratall 12 Kostra

14 B. Behovsprofil - nivå 2 utenom Oslo ASSS Befolkningsdata pr Folkemengden i alt Andel kvinner 50,9 50,9 50,8 50,4 49,2 50,3 50,1 49,9 50,3 Andel menn 49,1 49,1 49,2 49,6 50,8 49,7 49,9 50,1 49,7 Andel 0 åringer 1,3 1,2 1,1 1,3 1,6 1,2 1,1 1,2 1,5 Andel 1-5 år 6,3 6,4 5,9 6,5 7,6 6,3 6 6,2 6,6 Andel 6-15 år 11,7 11,6 12,5 12,8 13, ,4 12,9 11,4 Andel år 3,5 3,5 4 4,2 4,2 4,1 3,8 4,1 3,4 Andel år 7,8 7,8 7,2 8,8 8,3 7,7 7,2 7,8 8,4 Andel år 56,1 56,2 55,1 54, ,9 55,9 54,5 57,6 Andel år 8,7 8,8 9,4 8,1 6,4 8,5 8,9 8,8 7,1 Andel 80 år og over 4,7 4,6 4,8 4,1 3,1 4,3 4,6 4,6 4 Levekårsdata Andel skilte og separerte år 14,1 14,3 13,5 11,5 10,4 12, ,3 11,2 Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2,1 2 2,2 2,3 1,9 2,1 1,9 2 1,8 Andel uførepensjonister år Andel enslige innbyggere 80 år og over 68 66,5 68, ,4 64,8 65, ,2 Forventet levealder ved fødsel, kvinner 81,8 82,7 82,4 82,6 83,5 82,9 82,7 82,9 83 Forventet levealder ved fødsel, menn 76, ,4 78,2 78,8 78, ,4 78,5 Levendefødte per 1000 innbyggere 13, ,7 12,9 15,6 11, ,8 14,9 Døde per 1000 innbyggere 9 8,6 9,7 7,9 5,6 8,1 8,9 8,6 7,4 Innflytting per 1000 innbyggere 65,7 68,3 49,3 53,3 67,7 59,2 63,2 56,8 63,7 Utflytting per 1000 innbyggere 51,2 55,8 37,5 44,9 53,9 49,5 52,2 48,5 53,9 Samlet fruktbarhetstall 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 1,9 1,8 1,9 1,9 Andel innvandrerbefolkning 21,5 22,6 12, ,7 11,9 13, ,2 Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 27,1 28,4 16,5 14,5 14,6 13,1 16,2 10,8 19,8 Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 27 28,3 16,3 14,2 14,2 12,8 15,8 10,5 19,7 Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 26,9 25,2 14,9 11,9 12, ,7 8,7 18,9 Bosettingsstruktur Andel av befolkningen som bor i tettsteder 95,6 94,1 88,9 93,7 88,6 86,6 77,4 74,2 93,9 Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 5,5 5,6 5,8 6,9 5,7 6,4 6,6 7,4 7,5 Arbeidsmarked Arbeidsledige Andel arbeidsledige år 2,9 3 3,2 1,7 1,8 2,3 2,2 2,1 1,9 Andel arbeidsledige år 2,3 2,3 3 2,3 1,8 2, ,4 Pendlere ut av bostedskommunen Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen 33,5 33,7 21,6 11,7 42,8 30,5 32,7 28,3 21,4 Endelig kostratall 13 Kostra

15 C1. Konsern - Barnehager - nivå 2 utenom Oslo ASSS Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 3 3,2 1,9 3 2,7 2,9 2,5 2,7 3,8 Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, konsern herav avskrivninger (i prosent), konsern 5,5 5,6 8,5 6,5 4,9 8,8 8 9,6 8,2 MVA-kompensasjon drift, barnehager per innbygger (kroner), konsern MVA-kompensasjon investering, barnehager per innbygger (kroner), konsern Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger, konsern Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern Dekningsgrader Andel barn 1-5 år med barnehageplass 85 86,9 85,7 90,1 86,2 90, ,9 87,9 Andel barn 0-5 år med barnehageplass 71, ,6 76,1 72,4 76,5 75,8 76,1 72,6 Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 6,4 5,6 8,3 5,9 6,7 5,2 5,3 4,7 3 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 70,8 72,9 71,5 78,3 76,4 80,1 77,5 79,7 77,4 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 94,7 96,8 95,2 98,6 93,1 96,8 96,7 96,9 95,6 Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år 1,9 1,9 4,6 4,2 2,9 1,9 1,1 1,8 2,3 Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 48,4 46,5 33,7 38,8 46,4 43,3 44,6 51,6 52,4 Andel barn i barnehage med kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage 51,6 53,5 66,3 60,1 53, , ,9 Andel barn i barnehage uten kommunalt driftstilskudd i forhold til alle barn i barnehage ,2.. 0,4 0,3 1 0,5 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 94,8 94,6 93, ,6 94,3 91, ,1 Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 5,2 5,4 6,8 10 4,4 5,7 8,1 9 2,9 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 63,1 65,7 48,8 58,5 52,8 55,9 60,7 55,9 55 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 76,1 77,3 57,6 70,3 64,9 67, ,1 67,1 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år ekskl. utvalgte land.. 66, ,6 55,4 58,6 63,2 58,8 57,8 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år ekskl. utvalgte land.. 78,4 59,1 73,2 68,5 70,8 76,1 71,7 70,4 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass 23,9 25,1 10,9 11,1 10,6 9,5 12,9 7,9 15 Andel barn 0 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 0 år 4 3,5 1,6 2,8 3,1 1,3 1,8 1,6 1,1 Andel barn 1-2 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 1-2 år 31 30, ,7 38, ,9 39,2 38,7 Andel barn 3-5 år i kommunale barnehager i forhold til innbyggere 3-5 år 47,7 47,5 33,7 40,5 41,4 43,9 45,7 51,6 51,6 Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke i kommunal barnehage 93,4 93,4 94,6 88, ,6 89,9 90,1 97,1 Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke i kommunal barnehage 6,6 6,6 5,4 11,7 4 5,4 10,1 9,9 2,9 Produktivitet Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr), konsern Utdypende tjenesteindikatorer Andel ansatte med førskolelærerutdanning 31,8 36,8 35,8 37,2 28,9 33,1 31,1 32,6 32,6 Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 3,1 3,8 2,5 2,2 5,5 3,3 3,4 3,3 5,3 Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning 82,5 86,3 97,3 94,6 75,6 87,2 83,3 86,4 82,8 Andel styrere med annen pedagogisk utdanning 6,3 8,3 4,9 0,8 2,6 4,2 5,8 6,2 4,6 Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning 5, ,8 10,4 5 5,1 4,6 9,5 Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning 16,2 22,2 31,5 37, ,1 25,8 19,8 Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene 10,6 10,3 10,7 9,7 6,3 8,5 8,1 7,4 21,7 Endelig kostratall 14 Kostra

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt

Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 AKUO KG13 Gj.snitt Utvalgte nøkkeltall, er - nivå 1 0602 0602 0106 1001 1102 e utenom Drammen Drammen Fredrikstad Kristiansand Sandnes gruppe 13 Buskerud Oslo ASSS-Snitt Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer

Folkemengde i alt Andel 0 åringer Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2015

KOSTRA NØKKELTALL 2015 KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Kostra analyse. 14. september 2017

Kostra analyse. 14. september 2017 217 Kostra analyse Økonomiavdelingen Kostra analyse 217 14. september 217 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. innledning... 4 Gruppering av

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)

Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Barnehager KOSTRA reviderte tall per Antall barn 0-5 år i kommunen

Barnehager KOSTRA reviderte tall per Antall barn 0-5 år i kommunen Barnehager KOSTRA 2014 - reviderte tall per 26.06.2015 Antall barn 0-5 år i kommunen 0-5 åringer med barnehageplass Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune

KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune KOSTRA-Analyse 2015 Narvik kommune Analysen bygger på innrapporterte regnskapstall (KOSTRA) fra Narvik, Harstad, Rana og Ringerike, Kostragruppe 11 og Nordland. Definisjon kostragruppe 11: Mellomstore

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan

Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune KOSTRA analyse 2016 Økonomiplan Kostra analyse 216 Økonomiavdelingen kommune KOSTRA analyse 216 Økonomiplan 217-22 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Sammendrag... 2 Effektiviseringspotensialet... 3 2. Innledning... 4 Om

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Finanskomite 24. januar 2018

Finanskomite 24. januar 2018 Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune

KOSTRA analyse 2015. Rana kommune. Økonomiavdelingen. Rana kommune KOSTRA analyse 215 kommune Økonomiavdelingen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 2.1 Om KOSTRA... 3 2.2 Bruk og analyse av KOSTRA nøkkeltall... 3 2.3 Ny gruppering av kommuner

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Narvik kommune KOSTRA og nøkkeltall kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Ringerike Rana Harstad Nordland Kostragruppe Pleie og omsorg 20 6 16 348 16 364 17 682 16 872 16 356 Grunnskole

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.6.2009 Innhold INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 TYPER NØKKELTALL... 3 KOMMUNEGRUPPER... 5 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 6 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

April Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra

April Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra April 2010 Råde kommune Vurdering av kommunens økonomiske situasjon - basert på KOSTRA-tall fra 2006-2009 Innledning Rapporten er utarbeidet på grunnlag av en anmodning fra fylkesmannen etter henvendelse

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2019 2019 Kostra analyse Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Gruppering av kommuner... 2 Sammendrag... 3 Endringer i årets analyse...

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA

Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan Budsjettrammer august. Rollag kommune KOSTRA Vedlegg til Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 20172020 Budsjettrammer 2017 1. august Rollag kommune 2016 Versjon 1: Kommunaløkonomisk analyse 2013 2014 2015 KOSTRA Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Ståstedsanalyse 2017 Foreløpige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnader...

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing

Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Ståstedsanalyse 2017 Endelige KOSTRA-tall 2016 Larvik kommune før sammenslåing KOSTRA og nøkkeltall 2016 Larvik kommune før sammenslåing Innholdsfortegnelse KOSTRA og nøkkeltall 2016... 1 Larvik kommune...

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling og demografikostnadsutvikling... 7 Befolkningsutvikling for de ulike aldersgruppene... 9 0 - åringer... 10 Barnehage

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

ASSS V: Finansielle nøkkeltall

ASSS V: Finansielle nøkkeltall Prosjektrapport nr. 15/2003 ASSS V: Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud Tittel Forfattere ASSS V : Finansielle nøkkeltall Rune Jamt, Kenneth Andresen og Gjermund Haslerud

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune

KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Demografi og KOSTRA analyse 2014 Larvik kommune KOSTRA Analyse 2014 Larvik kommune Innhold Befolkningsutvikling... 9 Barnehage (0-5 år)... 10 Grunnskole (6-15 år)... 11 Videregående (16-19 år)... 12 Voksne

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune Innhold KOSTRA-Analyse 2015...1 Larvik kommune...1 Befolkning og demografikostnadsutvikling...8 Befolkningsutvikling...8 Barnehage (0-5 år)... 11 Grunnskole (6-15 år)...

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

ÅRSBERETNING Vedlegg 2

ÅRSBERETNING Vedlegg 2 ÅRSBERETNING Vedlegg 2 kommune - Årsberetning vedlegg 1 Side 2 av 24 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Befolkningsutvikling... 3 Hovedtall drift... 4 Økonomi - Brutto driftsresultat i prosent av brutto

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE

KOSTRA ELVERUM KOMMUNE 2013 KOSTRA ELVERUM KOMMUNE Side 0 av 52 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Valg av sammenligningskommuner... 3 1.2 KOSTRA indikatorer... 4 1.2.1 Prioriteringsindikatorene... 4 1.2.2 Produktivitetsindikatorene...

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT

Økonomi og rammer for HP Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Økonomi og rammer for HP 2020-2023 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Inntektsutvikling i perioden For 2020 realvekst på 0,3 % til 0,5 % - utgjør mellom 3 og 4,5 millioner kroner Deflator for 2020

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Strategidokument 2012-2015

Strategidokument 2012-2015 Del 5 Strategidokument 20122015 Statistikk Tjenester og befolkning Innholdsfortegnelse 2010 OPPDATERTE TALL...2 HOVEDSAMMENDRAG:...4 BEFOLKNINGSTALL 31.12 2010...6 KONSERN: NETTO DRIFTSUTGIFTER PÅ HOVEDOMRÅDER

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018

Økonomiavdelingen Rana kommune. Kostra analyse 2018 Kostra analyse 218 Økonomiavdelingen Rana kommune Kostra analyse 218 1. oktober 218 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 1 1. Innledning... 2 1.1 Gruppering av kommuner... 3 2. Sammendrag... 4 2.1

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune

NØKKELTALLSANALYSE. Basert på regnskapstall for Audnedal kommune NØKKELTALLSANALYSE Basert på regnskapstall for 2014 Audnedal kommune Januar 2016 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Oppbygging av rapporten... 2 1.2. KOSTRA-tall... 4 1.2.1. Oversikt over ressursbruk ifg

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer