Akersbakken barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akersbakken barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...17 OM ÅRSPLANMALEN...18 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Akersbakken barnehage er en barnehage fra I 1995 flyttet vi inn i nytt bygg som ligger skjermet til mellom boligblokkene. Vi har egen parsellhage hvor det dyrkes grønnsaker og bær. Hos oss er det et stort mangfold vi er stolte av. Mange kulturer er representert blant barn og voksne. Dette gir oss mange ulike tradisjoner i et flerkulturelt fellesskap. Beliggenheten til barnehagen gir oss gode turmuligheter både til nærområdet med museer og parker og til lengre turer utenfor bymiljøet. Barnehagen er en avdelingsbarnehage med fire avdelinger fordelt på en pedagog og to assistenter på hver avdeling. Avdelingene samarbeider tett og har felles aktiviteter i løpet av barnehageåret. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal sikre kvalitet og likeverdig tilbud ved å være en pedagogisk virksomhet som følger de planer som er vedtatt av Oslo kommune, lovverk, samt barnehagens egne planarbeid som årsplan, månedsplan, prosjektplan og kollegaveiledning. Vi tilbyr tilrettelegging for godt språkmiljø for alle barn, og samarbeider tett med andre etater der det er behov. I tillegg skal vi være gode språkmodeller og utnytte den språklige kompetansen barnet allerede har. Vi tilbyr barnehageplass til alle uansett bosted, funksjonsnivå, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Personalets kompetanse utvikles ved kurs arrangert internt og eksternt. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon og egenvurderingsskjema i Oslostandard for et godt språkmiljø i barnehager. Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Lek. Barn i barnehagen skal oppleve rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet med leken i fokus Pedagogisk dokumentasjon. Vi vil sikre barns medvirkning og barnehagens kvalitet ved å bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy for kritisk refleksjon over barnehagens innhold og oppgaver. Språk, kommunikasjon og tekst. Barnehagen skal arbeide for å ha tidlig og god språkstimulering som en viktig del av barnehagens innhold. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har fokus på barnas rett til å medvirke i barnehagens hverdagsliv, i lek, rutinesituasjoner og planlagte aktiviteter. Alle barn skal oppleve å bli sett og hørt, ved at personalet viser respekt, omsorg og tillit. Det skal være rom for undring, nysgjerrighet og gode mestringsopplevelser hvor leken er i fokus. Barnets impulser og lekeprosesser skal ha et etablert rom i vår hverdag. Vi evaluerer, reflekterer og har dialog om barnehagens kvalitet gjennom å bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy. Vi begynner barnehageåret med fokus på det fysiske miljøet for å fremme barnehagen som kulturarena, og å oppmuntre barna til å lage egne kulturelle utrykk i innemiljøet og utemiljøet i barnehagen. Vi skal sørge for at barna får brukt sin fantasi, kreativitet og skaperglede ved å legge til rette miljøet, inkludere dette i planarbeidet og ha fokus på barnas rett til å medvirke i hverdagen. Barn skal hver dag møte voksne språklige rollemodeller som oppmuntrer og støtter barna i bruk av verbalt og nonverbalt språk. Det tilbys veiledning og kurs for personalet. Vi vil ha fokus på foreldremedvirkning og foreldreinkludering i barnas språklige utvikling og arrangerer flere foreldretreff med «leselyst» hvor blikket er rettet mot litteratur og barnehagens prosjekt om å arrangere hjemlån av barnelitteratur på ulike språk. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi deler barna i små grupper med jevnaldrende, slik at vi kan bli godt kjent med hvert enkelt barn og kjenne dets personlige behov Vi har fellessamling en gang i uken for å fremme vennskap og fellesskap på tvers av gruppene, alder og avdelingene. Vi markerer høytider som jul, påske, 17. mai og FN- dagen. Vi arrangerer samlingsstunder hvor vi snakker om de landene som er representert i barnehagen i samarbeid med familiene. Personalet skal være tilgjengelige voksne som viser omsorg og nærhet ved å ha tid og skape rom i hverdagen slik at alle barn skal føle seg sett og ivaretatt hver dag. Eksempel på dette kan være et fang å sitte på, en hånd å holde i, en god samtalepartner, en støttespiller i lek og andre situasjoner. Vi starter prosjekt «leselyst» hvor vi inviterer familiene til barnehagen og har fokus på litteraturglede, introduserer hjemlånssystem for barnebøker på ulike språk. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barns medvirkning vektlegges i all planarbeid og vurdering av virksomheten. Vi vil bruke pedagogisk dokumentasjon som metode og verktøy. Vi inkluderer barna i planlegging, gjennomføring og evaluering av innhold og aktiviteter. Prosjektene vi er i skal ta utgangspunkt i barnas interesser. Vi tilbyr barn ulike aktiviteter ut i fra interesser og behov. Dette betyr at barna ikke alltid er med i alle aktiviteter, men har ulike prosjekter også på tvers av avdelingene. Vi viser barna tillit ved å lytte til barnet som selvstendig individ og anerkjenne barnets ytringer, behov og ønsker. Vi tar barnas lek på alvor og fremmer dette ved å skape både rom og tid til aktivitetene og leken. Vi viser omsorg ved å lytte og oppmuntre til barnas innspill i hverdagen. Årsplan

6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi tilbyr foreldresamtale en gang i halvåret og etter behov/ønsker. Vi tilbyr oppstartsamtale for alle nye foreldre for å gi barnet en trygg og god start på barnehageåret. Vi samarbeider med barnehagens foreldrerepresentanter(fau og su). Vi setter foreldresamarbeid høyt og er opptatt av den daglige dialogen med foreldre/foresatte samt det formelle samarbeidet ved månedsbrev og prosjektplaner. Foreldremedvirkning skal også ha plass i det daglige arbeidet, planlegging og vurdering av barnehagen. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi vil være en medforskende voksen for å se hvordan det fysiske miljøet tilbyr et attraktivt læringsmiljø med leken i fokus. Vi skal ha det fysiske rommet som prosjekt på personalmøter og planleggingsdag. Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy for jevn refleksjon over barnehagens tilbud. Vi skal en lærende organisasjon som former miljøet etter barnas utvikling og behov. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal ha tid og tilstedeværelse for samtale med barna om tema som opptar dem med fokus på demokrati og anerkjennelse. Vi skal møte hverandre med anerkjennelse og respekt som et eget individ. Vi skal jobbe aktivt for å forebygge mobbing og fremme fellesskapet med mangfold i sentrum. Vi inkluderer alle barna i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektarbeid på hver avdeling, vi tar barns medvirkning på alvor. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal se hvert enkelt barn og veilede i sosiale relasjoner ved å hjelpe barnet til å bli kjent med seg selv og andre rundt seg. Vi skal gi barn omsorg og tillit ved å gi barna utfordringer tilpasset barnets behov, utviklingsnivå og ønsker. Vi vil ta leken på alvor og fremme barnas relasjoner med andre mennesker via lek ved å være anerkjennende voksne og språklig bevisste rollemodeller. Vi skal vise respekt for barnets grenser og behov, tilby veiledning og oppmuntre barnet til å ytre egne behov for andre mennesker. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barnehagens leder skaffer seg en oversikt over hvert barns skoletilhørighet. Barnehagen tar i samarbeid med foresatte kontakt med skolene for samarbeidsmøte rundt barn med særskilte behov. Foreldresamtaler høst og vår. Førskole minimum en dag i uka som vil inneholde ulike skoleforberedende aktiviteter. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy for kritisk refleksjon over eget pedagogisk tilbud på avdelingsmøter, ledermøter, fagforum og personalmøter. Vi bruker personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og fagforum til å finne felles verdisyn og innhold i det pedagogiske tilbudet. Vi skal synliggjøre barnehagens innhold med bilder som dokumentasjon på avdelingen som er tilgjengelig for barn, foreldre/foresatte og ansatte både i bildeskjerm på hver avdeling og papirbilder. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Vi har tilgjengelige bøker og leser for barna hver dag, og bilder og konkreter til tekst i tillegg til dramatisering. Vi bruker nettbrett som verktøy i tillegg til bøker og bilder. Barnehagens rom har bilder og dokumentasjon som inspirer til samtale i tillegg til synlige bilder, symboler, bokstaver og tall. Vi er lydhøre, observerer barnas uttrykk og viser tillit til barna ytringer både verbalt og nonverbalt. Samlingsstundene våre er viktige arenaer for refleksjon med barna om barnehagens innhold. Barnehagen samarbeider med barnet og foreldrene om utvikling Vi har tilgjengelige bøker, barna oppfordres til å gjenfortelle historier i større grupper. Vi bruker nettbrett som verktøy i tillegg til bøker og bilder Barna får selv dikte opp fortellinger utifra bilder i bøker og er med på å skape egne tekster og fortellinger. Vi bruker rim og regler ut i fra tema/prosjekt vi arbeider med. Vi øver på å kjenne igjen skriftnavnet sitt. Barna oppmuntres til å bruke språket for å uttrykke ønsker, behov og følelser, og til å dele erfaringer og opplevelser, delta og forhandle i lek, for å vise omsorg for andre, for å fantasere, Barna er med å skape egne historier og oppmuntres til å gjenfortelle historier i større grupper. Vi bruker nettbrett som verktøy i tillegg til bøker og bilder Barna øver på å samarbeide, lytte og ta hensyn til hverandre ved å motta beskjeder og følge opp handlingene. Barna skal få øve seg på å kjenne igjen og skrive sitt eget navn. Barnehagens rom har bilder og dokumentasjon som inspirer til samtale i tillegg til synlige bilder, symboler, bokstaver og tall Barna oppmuntres til å bruke språket for å uttrykke ønsker, behov og følelser, og til å dele Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere av barnets språkutvikling. Vi bruker sang, musikk, rim, regler og eventyr for å fremme språkutviklingen til barna. filosofere, vurdere og lære. erfaringer og opplevelser, delta og forhandle i lek, for å vise omsorg for andre, for å fantasere, filosofere, vurdere og lære Vi bruker uteområdet i barnehagen som gir varierte utfordringer og motiverer til fysisk aktivitet i ulent terreng og vi har turer utenfor barnehagen hver uke. Vi legger til rette miljøet og sørger for at barn får muligheten til å bruke kroppen aktivt i løpet av dagen slik at de opplever kroppslig mestring og positive utfordringer. Vi legger til rette miljøet og sørger for at barn får muligheten til å bruke kroppen aktivt i løpet av dagen slik at de opplever kroppslig mestring og positive utfordringer KROPP BEVEGELSE HELSE Barna er opptatt av seg selv og tar utgangspunkt i seg selv, vi setter ord på det barna er opptatte av og har fokus på barnas kroppslige uttrykk. Vi ønsker å fremme sunt kosthold ved å samtale om maten og dette gjenspeiles i maten vi serverer. Vi veileder i hygienerutiner for barna. Vi tar utgangspunkt i barnet og setter ord på barnets kropp og har fokus på barnas kroppslige uttrykk. Vi skal følge opp barnets Barn skal få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Vi ønsker å fremme sunt kosthold ved å samtale om maten og dette gjenspeiles i maten vi serverer. Barnehagen bidrar til å utvikle respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Vi skal følge opp barns lekeinitiativ og tilby lek og aktiviteter der det også brytes med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv til ulike årstider Barn skal få gode erfaringer som gir respekt og forståelse for andres kropp og helse. Barna skal lære seg trafikkregler og enkel førstehjelp. Personalet skal aktivt delta i barnas fysiske lek. Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere lekeinitiativ og tilby lek og aktiviteter der det også brytes med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta samtidig i en aktivitet. kan delta samtidig i an aktivitet. Personalet skal aktivt delta i barnas fysiske lek. Personalet skal aktivt delta i barnas fysiske lek. KUNST KULTUR KREATIVITET Vi bruker nærmiljøet og presenterer ulike rom inne og ute for barna, som museum, kirker, synagoge, teater og parker. La barna få bruke leken på sin individuelle måte og være åpne for barnas innspill ved å være en lyttende samtalepartner. Vi har fokus på å legge til rette for et kreativt læringsmiljø ved å innrede etter barnets perspektiver. Vi lar barna få kjennskap til ulike materialer, og at vi legger til rette for forskning etter hvilke tema som opptar barna. Materialene skal være tilgjengelige og oppmuntrende. Vi har et spennende nærmiljø og bruker det aktivt på turer hele året som museum, kirker, synagoge, teater og parker. Styrke barnas kulturelle identitet og personlige uttrykk gjennom skaperglede ved å oppmuntre til fantasi og kreativ tenkning i samlinger, prosjektarbeid og lek. Vi lar barna få kjennskap til ulike materialer, og at vi legger til rette for forskning etter hvilke tema som opptar barna. Materialene skal være tilgjengelige og oppmuntrende. Barna skal utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg Barna skal bli presentert for ulike museum. Barna skal ha daglig tilgang til variert materiale som bøker, bilder, instrumenter som verktøy for skapende virksomhet. Barna skal utvikle sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allside møter med kultur, kunst og estetikk. Barna skal styrke sin kulturelle identitet ved at personalet er lyttende og oppmerksomme på barnas uttrykk. Personalet skal inspirere ved å være delaktig i kunstneriske og Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Barna skal ha daglig tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet. estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Barna skal ha daglig tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og rikelig, variert materiale og verktøy for skapende virksomhet. kulturelle aktiviteter. NATUR MILJØ TEKNIKK Vise og tilby barna naturopplevelser og hvilke muligheter naturen kan gi. Besøke samme tursted flere ganger slik at barna får mest mulig opplevelse av å utforske og fordype seg i tema som opptar dem. Inkludere barna i miljøvern og lære barna gode kildesorteringsvaner. Vi bruker kamera sammen med barna for å dokumentere prosjektarbeid. Vi bruker bilder og sanger for å gi barna kjennskap til de ulike årstidene og naturen. Barna skal oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet ved å observere naturen på turer, i barnehagen, bruke bøker, lupe og forstørrelsesglass. Vi bruker kamera sammen med barna for å dokumentere prosjektarbeid Barna skal oppleve glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Barna skal presenteres variasjoner i utemiljøet, og vi skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnas hverdagsliv. Vi presenterer bærekraftig utvikling med fokus på samspill i naturen, resirkulering og kildesortering. Barna skal erfare og bruke kamera med veiledning fra voksne og dokumentere egne prosjekter. Vi tilbyr vinteraktivitetsuke for hele barnehagen Vi tilbyr vinteraktivitetsuke for hele barnehagen. Barna skal oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet hvor vi utforsker og oppmuntrer til samtale om Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere naturen, og barnet skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster Vi skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv og tilbyr vinteraktivitetsuke for hele barnehagen. ETIKK RELIGION FILOSOFI Personalet gir rom til undring og anerkjennende samtaler om det barna er opptatte av og veileder i konfliktsituasjoner Avdelingene markerer de høytidene som er representert i barnegruppa samt samenes nasjonaldag og FN-dagen med prosjektarbeid i forkant Vi gir rom for samtale og undring ved å vise konkreter, bilder og sang/musikk. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner med julemarkering og påskemarkering i barnehagen. Barna skal utvikle toleranse og Personalet gir rom til undring og anerkjennende samtaler om det barna er opptatte av og veileder i konfliktsituasjoner. Vi trekker frem temaer om vennskap, empati og følelser i samlingsstund og på den måten skal barna få tilegne seg samfunnets normer og verdier. Avdelingene markerer de høytidene som er representert i barnegruppa samt samenes nasjonaldag og FN-dagen med prosjektarbeid i forkant. Barna skal få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner med julemarkering og påskemarkering Personalet skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Personalet skal være inkluderende rollemodeller som viser toleranse og interesse for alle barn. Barna skal få kjennskap til tradisjoner som er knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre. De skal også vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere interesse for hverandre. De skal også vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barnehagen gir rom for undring og anerkjennende samtaler om det barna er opptatte av og veileder i konfliktsituasjoner i barnehagen. Barna skal utvikle toleranse og interesse for hverandre. De skal også vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barnehagen gir rom for undring og anerkjennende samtaler om det barna er opptatte av og veileder i konfliktsituasjoner Personalet skal oppfordre og veilede barna i selv å håndtere konfliktsituasjoner. NÆRMILJØ SAMFUNN Vi bruker nærmiljøet og besøker få steder flere ganger slik at barna opplever mestring og gjenkjennelse. Gjenkjennelse gir glede og trygghet for de yngste barna. Vi inkluderer demokrati hvor barna får medvirke i innhold, planlegging og gjennomføring av tema/prosjektarbeid. Vi lærer barna å synge i flere språk, også for å bevise dem at vi lever i et mangfoldig samfunn. Barna skal oppleve at det tas like Barna skal bli kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet og gjennom dette få erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Personalet skal bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser og sørge for at barnehagen bidrar aktivt i nærmiljøet. Barna skal kunne gjenkjenne viktige bygninger i nærmiljøet og forstå deres funksjon (kirker, Barna skal presenteres mangfoldet i samfunnet ved å få innsikt i at mennesker uansett alder og forutsetninger bidrar til fellesskapet. Barna skal oppleve tillit til egen deltakelse og påvirkning av fellesskapet ved å oppleve demokrati i førskolegruppen. Vi inkluderer demokrati som en naturlig del av hverdagen der barnet får medvirke i innhold, planlegging og gjennomføring av tema/prosjektarbeid Vi skal presentere de ulke Årsplan

15 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere mye hensyn til gutter og jenter. museer, postkontor m.m.) og studere ulike yrker og snakke om hva disse gjør for samfunnet. Vi lærer barna å synge i flere språk, også for å bevise dem at vi lever i et mangfoldig samfunn. Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. institusjonene og relevante bygningene i nærmiljøet. Personalet skal arbeide aktivt mot mobbing og rasisme ved å sørge for at alle barn utvider sin forståelse for kulturelle likheter og forskjeller i tillegg til å være inkluderende rollemodeller. Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Ha tilgjengelige materialer som oppmuntrer til nysgjerrighet for rommet som barna kan ta på, smake på og utforske. Vi legger til rette for et attraktivt læringsmiljø som utfordrer barna i romforståelse og tallforståelse i interiøret og i lek. Vi skal styrke barnas nysgjerrighet og glede for matematikk gjennom prosjektarbeid og lek. ANTALL FORM ROM Barnets skal bli kjent med matematiske begreper og ta de i bruk i egen hverdag og oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. Vi undrer oss sammen om likheter og ulikheter størrelser og antall. Vi er bevisste på å benevne ord og begreper i hverdagssituasjoner ved å bruke konkrete ord og ikke Tilegne seg anvendbare matematiske begreper tilpasset alder som tall, mengde og volum gjennom lek og voksenstyrte lekegrupper Barna skal erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering i barnehagen og på turer. Personalet skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til den Barna skal presenteres for gode anvendbare matematiske begreper og oppleve glede over og utforske tall og former i førskolegruppe Personalet skal støtte barnets matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets interesser og uttrykksformer. Personalet skal resonere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, Årsplan

16 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere forenkle språket. Dette å være i lek og organiserte aktiviteter som samlingsstund. Benevne omgivelsene for barna i barnehagen og utenfor barnehagen for å presentere nye begreper og uttrykk. matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter som for eksempel samlingsstund, spill, sang, matlaging, påkledning og bøker. Personalet skal være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener og innrede det fysiske miljøet med synlige symboler supplert med tall og bokstaver. antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning. Barna skal erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering. Barnehagen sørger for at barnet har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barnet erfaringer klassifisering, ordning, sortering og sammenlikning. Årsplan

17 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Planleggingsdag Foreldretreff i barnehagen «leselyst» Uke 8 Vinteraktivitetsuke Karneval Morsmålsdagen feires Påskefrokost Kunstutstilling Dugnad mai feiring i barnehagen Planleggingsdag «Bok og bolle» litteraturfest Sommerfest-Førskoleavslutning Fellestur Uke 28,29,30 Sommerbarnehage Ferieavvikling og Planleggingsdag Foreldremøte Uke 38 Brannvernuke Høstsuppe FN-dag Planleggingsdag Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Guro Hagness Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

18 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Hammersborg barnehage

Hammersborg barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Hammersborg barnehage Hammersborg barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no, Telefon: 41 63 71 69 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold

Detaljer

St. Hanshaugen barnehage

St. Hanshaugen barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen St. Hanshaugen barnehage St. Hanshaugen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal:

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

St Hanshaugen barnehage

St Hanshaugen barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen St Hanshaugen barnehage St Hanshaugen barnehage kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Hammersborg barnehage

Hammersborg barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Hammersborg barnehage Hammersborg barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Den Russiske Barnehagen

Den Russiske Barnehagen Den Russiske Barnehagen nathalie@denrussiskebarnehagen.no Telefon: 46633164 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/denrussiske-barnehage Private barnehagers webadresse: www.denrussiskebarnehagen.no

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Tveteråsen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender. Innhold

Tveteråsen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Østensjø Tveteråsen barnehage Tveteråsen barnehage tveterasen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22273117 Webside på kommunens portal: Innhold ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender

Grønland Åpen barnehage og. Språkgrupper ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Språkgrupper. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper Grønland Åpen barnehage og Språkgrupper postmottak.radogveiledning@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431779 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Fossum barnehage Fossum barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 team.fossum@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22 10 13 87 / 97643 724 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.gregersen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage Plassen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: Fagleder Rikke Bentestuen:90226754 Webside på kommunens portal:

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/2018

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/2018 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/2018 styrer.loren@barnehagenvaar.no 40141168 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/hakkebakkeskogen-familiebarnehage-dr-rustads-vei/

Detaljer

Teisenparken barnehage

Teisenparken barnehage Oslo kommune Bydel Alna Teisenparken barnehage Teisenparken barnehage teisenparken.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 64 14 Webside på kommunens portal: http://www.oslo.kommune.no/ ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Rønningen barnehage Rønningen barnehage kari-anne.skarpaas@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476355 Webside på kommunens portal: www.bva.oslo.kommune.no ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Sofienbergparken barnehage

Sofienbergparken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sofienbergparken barnehage Sofienbergparken barnehage Telefon: 23423400 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sofienbergparken-og-krakeslottet-barnehage/

Detaljer

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Årvoll barnehage Årvoll barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 78 09/ 23 43 96 70 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 947 81 827 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Askeladden barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Askeladden barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Askeladden barnehage Askeladden barnehage jorunn.arnesen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23475010 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Skiferveien barnehage

Skiferveien barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Skiferveien barnehage Skiferveien barnehage janne.lund@bns.oslo.kommune.no Telefon: 91338280 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Oppsaltunet barnehage

Oppsaltunet barnehage Oslo kommune Bydel Østensjø Oppsaltunet barnehage Oppsaltunet barnehage tunet.oppsal@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22786739 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/oppsaltunet-barnehage/

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Pontoppidan barnehage

Pontoppidan barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Pontoppidan barnehage Pontoppidan barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 mette.thomassen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 98251865 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kampen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kampen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kampen barnehage Kampen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 maja.reigstad@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 14 29 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Nedre Bekkelaget barnehage

Nedre Bekkelaget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Nedre Bekkelaget barnehage Nedre Bekkelaget barnehage amarjit.kaur@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494040 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no ÅRSPLAN

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Plassen barnehage Plassen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 plassen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 99303544 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 45635196 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Havnehagan friluftsgruppe

Havnehagan friluftsgruppe Oslo kommune Bydel Østensjø Havnehagan friluftsgruppe Havnehagan friluftsgruppe havnehagan@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41500492 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/havnehagan-friluftsbarnehage/

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Storgården barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender

Storgården barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Storgården barnehage Storgården barnehage storgarden.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41466074 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/storgaarden-barnehage/

Detaljer