Hammersborg barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammersborg barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Hammersborg barnehage Hammersborg barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...17 OM ÅRSPLANMALEN...18 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Barnehagen holder til i fredete bygninger fra 1700 og 1800 tallet. Henrik Wergeland bodde her som nygift. Første gang Hammersborg ble åpnet som barnehage var i Siden har vi gjennomgått flere forandringer, og framsto i 2009, etter flere år med utvendig og innvendig rehabilitering, som en av byens mest unike og særegne barnehager. Villhesten (naturavdelingen): Barnehagens naturavdeling har særlig fokus på at barna får kunnskap og forståelse om natur og friluftsliv. De lager seg sin egen hytte, ildsted og utelekeplass i skogen. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal sikre kvalitet og likeverdig tilbud ved å være en pedagogisk virksomhet som følger de planer som er vedtatt av Oslo kommune, samt barnehagens egne planarbeid som månedsplan, prosjektplan og kollegaveiledning. Vi tilbyr språkgrupper for alle barn, og samarbeider tett med andre etater der det er behov. I tillegg skal vi være gode språkmodeller og utnytte den språklige kompetansen barnet allerede har. Vi tilbyr barnehageplass til alle uansett bosted, funksjonsnivå, sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Lek. Leken skal ha en fremtredende plass i barnas liv i barnehagen. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Kunst, kultur og kreativitet. Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk Språk. Barnehagen skal arbeide for å ha tidlig og god språkstimulering som en viktig del av barnehagens innhold Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi legger til rette fysisk og organisatorisk for variert lek. Barnehagens innhold skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Vi skal være tilgjengelig for barn ved å støtte, inspirere, medforskende og ha tillit til barns lek. Vi skal sørge for at barna får brukt sin fantasi, kreativitet og skaperglede ved å legge til rette miljøet, inkludere dette i planarbeidet og ha fokus på barnas rett til å medvirke i hverdagen. Barn skal hver dag møte voksne språklige rollemodeller som oppmuntrer og støtter barna i bruk av verbalt og nonverbalt språk. Det tilbys veiledning og kurs for personalet Vi drar på turer i skog og mark, minst en gang hver årstid, for å se forandringene i naturen, undre oss over de og lære aktiviteter tilpasset terreng og årstider. Vi vil stimulere tur og naturglede ved å presentere ulike terreng, miljøer og økosystemer Vi benytter oss av gjenbruksmaterialer i kunstprosjekter og i leken. Vi utfordrer vår egen kreativitet ved å finne nye og spennende bruksområder for tilsynelatende «ubrukelige» materialer Barn skal hver dag møte voksne språklige rollemodeller som oppmuntrer og støtter barna i bruk av verbalt og nonverbalt språk. Det tilbys veiledning og kurs for personalet. Vi vil ha fokus på foreldremedvirkning og foreldreinkludering i barnas språklige utvikling og arrangerer flere foreldretreff med «leselyst» hvor blikket er rettet mot litteratur og barnehagens prosjekt om å arrangere hjemlån av barnelitteratur på ulike språk MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi deler barna i små grupper med jevnaldrende, slik at vi kan bli godt kjent med hvert enkelt barn og kjenne dets personlige behov. Vi markerer høytider som jul, påske, 17. mai og FN- dagen. Vi arrangerer samlingsstunder hvor vi snakker om de landene som er representert på avdelingen. Personalet skal være tilgjengelige voksne som viser omsorg og nærhet ved å ha tid og skape rom i hverdagen slik at alle barn skal føle seg sett og ivaretatt hver dag. Eksempel på dette kan være et fang å sitte på, en hånd å holde i, en god samtalepartner, en støttespiller i lek og andre situasjoner. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barns medvirkning vektlegges i all planarbeid og vurdering av virksomheten. Vi bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy. Vi inkluderer barna i planlegging, gjennomføring og evaluering av innhold og aktiviteter. Vi tilbyr barn ulike aktiviteter ut i fra interesser og behov. Dette betyr at barna ikke alltid er med i alle aktiviteter, men har ulike prosjekter også på tvers av avdelingene. Vi viser barna tillit ved å lytte til barnet som selvstendig individ og anerkjenne barnets ytringer, behov og ønsker. Vi tar barnas lek på alvor og fremmer dette ved å skape både rom og tid til aktivitetene og leken. Vi viser omsorg ved å lytte og oppmuntre til barnas innspill i hverdagen. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Årsplan

6 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi tilbyr foreldresamtale en gang i halvåret og etter behov/ønsker. Vi tilbyr oppstartsamtale for alle nye barn for å gi barnet en trygg og god start på barnehageåret. Vi samarbeider med barnehagens foreldrerepresentanter(fau og su). Vi setter foreldresamarbeid høyt og er opptatt av den daglige dialogen med foreldre/foresatte samt det formelle samarbeidet ved månedsbrev og prosjektplaner. Foreldremedvirkning skal også ha plass i det daglige arbeidet, planlegging og vurdering av barnehagen. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi ønsker å jakte etter barneperspektivet ved å se hvordan det fysiske miljøet tilbyr et attraktivt læringsmiljø med leken i fokus. Vi skal ha det fysiske rommet som prosjekt på personalmøter og refleksjonsmøter. Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy for jevn refleksjon over barnehagens hverdag. Vi skal være en lærende organisasjon som former miljøet etter barnas utvikling og behov. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal ha tid og tilstedeværelse for samtale med barna om tema som opptar dem med fokus på demokrati og anerkjennelse. Vi skal møte hverandre med anerkjennelse og respekt som et eget individ. Vi skal jobbe aktivt for å forebygge mobbing og fremme fellesskapet med mangfold i sentrum SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal se hvert enkelt barn og veilede i sosiale relasjoner ved å hjelpe barnet til å bli kjent med seg selv og andre rundt seg. Vi skal gi barn omsorg og tillit ved å gi barna utfordringer tilpasset barnets behov, utviklingsnivå og ønsker. Vi vil ta leken på alvor og fremme barnas relasjoner med andre mennesker via lek ved å være anerkjennende voksne og språklig bevisste rollemodeller. Vi skal vise respekt for barnets grenser og behov, tilby veiledning og oppmuntre barnet til å ytre egne behov for andre mennesker. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barnehagens leder skaffer seg en oversikt over hvert barns skoletilhørighet. Barnehagen tar i samarbeid med foresatte kontakt med skolene for samarbeidsmøte rundt barn med særskilte behov. Foreldresamtaler høst og vår. Førskole minimum en dag i uka som vil inneholde ulike skoleforberedende aktiviteter. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi skal bruke pedagogisk dokumentasjon som verktøy for kritisk refleksjon over eget pedagogisk tilbud på avdelingsmøter, ledermøter, fagforum og personalmøter. Vi bruker personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og fagforum til å finne felles verdisyn og innhold i det pedagogiske tilbudet. Vi skal synliggjøre barnehagens innhold med bilder som dokumentasjon på avdelingen som er tilgjengelig for barn, foreldre/foresatte og ansatte både i bildeskjerm på hver avdeling og papirbilder. Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Vi har tilgjengelige peke- og bildebøker og leser for barna hver dag. Vi har bøker på ulike språk som familiene kan låne med seg hjem, Vi vil bruke de samme bøkene i barnehagene og barna opplever repetisjoner på eget morsmål og norsk. Vi har tilgjengelige bilde- og faktabøker og leser for barna hver dag. Vi har bøker på ulike språk som familiene kan låne med seg hjem, Vi vil bruke de samme bøkene i barnehagene og barna opplever repetisjoner på eget morsmål og norsk. Vi har tilgjengelige bilde- og faktabøker og leser for barna hver dag. Vi har bøker på ulike språk som familiene kan låne med seg hjem, Vi vil bruke de samme bøkene i barnehagene og barna opplever repetisjoner på eget morsmål og norsk. KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Vi forteller eventyr og bruker bilder og konkreter. Vi bruker sang og rim/regler med og uten bevegelser til. Barnehagens rom har bilder og dokumentasjon som inspirer til samtale i tillegg til synlige bilder, symboler, bokstaver og tall. Vi bruker nettbrett for at barna skal få oppleve digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Vi forteller eventyr og dramatiserer disse med barna. Barnehagens rom har bilder og dokumentasjon som inspirer til samtale i tillegg til synlige bilder, symboler, bokstaver og tall. Vi bruker nettbrett for at barna skal få oppleve digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barna oppmuntres til å bruke språket for å uttrykke ønsker, Barna er med å skape egne historier gjennom aktiv rollelek i smågrupper. Barnehagens rom har bilder og dokumentasjon som inspirer til samtale i tillegg til synlige bilder, symboler, bokstaver og tall. Vi bruker nettbrett for at barna skal få oppleve digitale verktøy som kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barna oppmuntres til å bruke Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Vi er lydhøre, observerer barnas uttrykk og viser tillit til barna ytringer både verbalt og nonverbalt. Barnehagen samarbeider med barnet og foreldrene om utvikling av barnets språkutvikling. behov og følelser, og til å dele erfaringer og opplevelser, delta og forhandle i lek, for å vise omsorg for andre, for å fantasere, filosofere, vurdere og lære. Barnehagen samarbeider med barnet og foreldrene om utvikling av barnets språkutvikling språket for å uttrykke ønsker, behov og følelser, og til å dele erfaringer og opplevelser, delta og forhandle i lek, for å vise omsorg for andre, for å fantasere, filosofere, vurdere og lære. Barnehagen samarbeider med barnet og foreldrene om utvikling av barnets språkutvikling Vi legger til rette miljøet det fysiske og sørger for at barnet får muligheten til å bruke og utfordre kroppen aktivt i løpet av dagen slik at de opplever kroppslig mestring og positive utfordringer. Vi legger til rette miljøet det fysiske og sørger for at barnet får muligheten til å bruke og utfordre kroppen aktivt i løpet av dagen slik at de opplever kroppslig mestring og positive utfordringer. Vi legger til rette miljøet det fysiske og sørger for at barnet får muligheten til å bruke og utfordre kroppen aktivt i løpet av dagen slik at de opplever kroppslig mestring og positive utfordringer. KROPP BEVEGELSE HELSE Barnet skal få servert variert og sunn mat Vi tar utgangspunkt i barnet og setter ord på barnets kropp og har fokus på barnas kroppslige uttrykk. Vi skal følge opp barnets lekeinitiativ og tilby lek og aktiviteter der det også brytes med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter Barnet skal få kjennskap til menneskekroppen og får forståelse av anbefalt kosthold via deltakelse i matlaging og samtaler rundt dette. Barnehagen bidrar til å utvikle respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Vi skal følge opp barnets lekeinitiativ og tilby lek og aktiviteter der det også brytes Barnet skal få kjennskap til menneskekroppen og får forståelse av anbefalt kosthold via deltakelse i matlaging og samtaler rundt dette. Barnehagen bidrar til å utvikle respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Vi skal følge opp barnets lekeinitiativ og tilby lek og aktiviteter der det også brytes Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere og gutter på en likeverdig måte kan delta samtidig i en aktivitet. Vi bruker nærmiljøet til å gå på turer slik at de selv opplever mestring ved å gå selv. Barna opplever god hygiene ved bleieskift og får gode rutiner som å vaske hendene før måltidene. med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta samtidig i en aktivitet. Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider i ulikt terreng. Barna oppmuntres til å bruke toalettet og lærer om god hygiene med tradisjonelle kjønnsrollemønstre slik at jenter og gutter på en likeverdig måte kan delta samtidig i en aktivitet Barna skal få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider i ulikt terreng. Barna lærer om god hygiene og om førstehjelp. KUNST KULTUR KREATIVITET Vi lar barnet få kjennskap til ulike materialer og legger til rette for utforskning etter hvilket tema som er aktuelt. Materiale og utstyr skal være tilgjengelige og oppmuntre til sanselig utforskning Personalet skal oppmuntre barnet til å uttrykke seg og gi rom for at barnet finner egne uttrykksformer Barnehagen skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lysten til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene. Vi lar barnet få kjennskap til ulike materialer og legger til rette for utforskning etter hvilket tema som er aktuelt. Materiale og utstyr skal være tilgjengelige og oppmuntre fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barnet skal utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi variert uttrykk gjennom skapende virksomhet Barnehagen skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lysten til å gå videre i utforskning av de estetiske Vi lar barnet få kjennskap til ulike materialer og legger til rette for utforskning etter hvilket tema som er aktuelt. Materiale og utstyr skal være tilgjengelige og oppmuntre fantasi, kreativ tenkning og skaperglede Barna skal utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Barnehagen skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lysten til å gå videre i Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Barnehagen skal delta i kunstneriske og kulturelle aktiviteter nærmiljøet Barnehagen henger opp og viser frem barnets estetiske uttrykk og presenterer de på en respektfullmåte i samarbeid med barnet. områdene. Barnehagen skal delta i kunstneriske og kulturelle aktiviteter som besøk til museer, kirker, moskeer, nærmiljøet Barnehagen henger opp og viser frem barnets estetiske uttrykk og presenterer de på en respektfullmåte i samarbeid med barnet. utforskning av de estetiske områdene. Barnehagen skal delta i kunstneriske og kulturelle aktiviteter som besøk til museer, kirker, moskeer, nærmiljøet. Dette skal gi barnet en forståelse av en mangfoldig kultur og kunst. Barnehagen henger opp og viser frem barnets estetiske uttrykk og presenterer de på en respektfullmåte i samarbeid med barnet NATUR MILJØ TEKNIKK Barna skal oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet hvor vi utforsker og oppmuntrer til samtale om naturen, og barnet skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster Barna skal oppleve glede ved å være ute i naturen. Vi besøker samme tursted flere ganger slik at barnet får mest mulig opplevelse av å utforske og fordype seg i tema som opptar dem. Barna skal oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet hvor vi utforsker og oppmuntrer til samtale om naturen, og barnet skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster Barna skal oppleve glede ved å være ute i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Barnehagen inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i Barna skal oppleve naturen og undre seg over naturens mangfoldighet hvor vi utforsker og oppmuntrer til samtale om naturen, og barnet skal få erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster Barna skal oppleve glede ved å være ute i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Barnehagen inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Barnehagen inkluderer utelek i barnehagens hverdag. Barna skal erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i daglige gjøremål. IKT vil være en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper skal stimulere og inspirere barnas kreative uttrykk og være kilde til konsentrasjon, koordinering, kategorisering, sjeldne lyder, farger, tolke bilder og lek. Vi kildesorterer avfallet vårt. barnehagens hverdag. Barna skal erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i daglige gjøremål. IKT vil være en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper skal stimulere og inspirere barnas kreative uttrykk og være kilde til konsentrasjon, koordinering, kategorisering, sjeldne lyder, farger, tolke bilder og lek Vi kildesorterer avfallet vårt. barnehagens hverdag. Barna skal erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i daglige gjøremål, og vi tar utgangspunkt i barnets interesser og forutsetninger og oppmuntrer til undring over fenomener i naturen og teknologien. IKT vil være en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper skal stimulere og inspirere barnas kreative uttrykk og være kilde til konsentrasjon, koordinering, kategorisering, sjeldne lyder, farger, tolke bilder og lek Vi kildesorterer avfallet vårt og blir kjent med begrepet bærekraftig utvikling. ETIKK RELIGION FILOSOFI Barnet skal utvikle toleranse og interesse for andre. Vi skal vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barnet skal utvikle toleranse og interesse for andre. Vi skal vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barnet skal utvikle toleranse og interesse for andre. Vi skal vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Barnehagen skal hjelpe barnet å løse konflikter på en konstruktiv Barnehagen gir rom for undring og anerkjennende samtaler om det Barnehagen gir rom for undring og anerkjennende samtaler om det Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere måte. Barna skal få uttrykke seg på sin egen måte og kjenne at det blir tatt på alvor. Barna skal få oppleve kristne og humanetiske grunnverdier. Barna skal bli presentert for barnehagens grunnleggende normer og verdier. barna er opptatte av og veileder i konfliktsituasjoner. Barna skal få snakke om utfordrende tema og oppleve at blir tatt på alvor. Barna skal få innsikt i kristne og humanetiske grunnverdier og deres plass i kulturen. Barna skal bli presentert for barnehagens grunnleggende normer og verdier barna er opptatte av og veileder i konfliktsituasjoner Barna skal få snakke om utfordrende tema og oppleve at blir tatt på alvor. Barna skal få innsikt i kristne og humanetiske grunnverdier og deres plass i kulturen. Barna skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Vi inkluderer demokrati som en naturlig del av hverdagen der barnet får medvirke i innhold, planlegging og gjennomføring av tema/prosjektarbeid. Vi inkluderer demokrati som en naturlig del av hverdagen der barnet får medvirke i innhold, planlegging og gjennomføring av tema/prosjektarbeid. Vi inkluderer demokrati som en naturlig del av hverdagen der barnet får medvirke i innhold, planlegging og gjennomføring av tema/prosjektarbeid. NÆRMILJØ SAMFUNN Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi studerer ulike yrker i samfunnet som politi, brannvesen og lege. Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til gode Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi studerer ulike yrker i samfunnet som politi, brannvesen og lege og snakker om hva disse gjør for samfunnet vårt. Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til gode Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Barna skal erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Barnehagen skal bruke nærmiljøets ressurser til gode Årsplan

15 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere opplevelser og læringsmuligheter. opplevelser og læringsmuligheter. opplevelser og læringsmuligheter. Barnehagen arbeider for et inkluderende miljø. Barnehagen skal sørge for at barna utvider sin forståelse for kulturelle likheter og forskjeller. Barnehagen skal sørge for at barna utvider sin forståelse for kulturelle likheter og forskjeller. Barnehagens rom skal inneholde bilder av former og tall som oppmuntrer til undring og samtale. Barnehagens rom skal inneholde bilder av former og tall som oppmuntrer til undring og samtale. Barnehagens rom skal inneholde bilder av former og tall som oppmuntrer til undring og samtale. ANTALL FORM ROM Vi undrer oss sammen om likheter og ulikheter størrelser og antall. Barnehagen presenterer nye begrep og uttrykk for barnet, og det opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Barna skal erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering. Barnehagen sørger for at barnet har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barnet erfaringer klassifisering, ordning, Vi skal resonnere og undre oss sammen om likheter, ulikheter, størrelser, og antall og stimulere barnets evne til å bruke språket som redskap for logisk tekning. Barnets skal bli kjent med matematiske begreper og ta de i bruk i egen hverdag og oppleve glede over å utforske og leke med tall og former. Barna skal erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine vener til lokalisering. Barnehagen sørger for at barnet har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og Vi skal resonnere og undre oss sammen om likheter, ulikheter, størrelser, og antall og stimulere barnets evne til å bruke språket som redskap for logisk tekning. Barnets skal tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper og oppleve glede over å utforske og leke med tall og former Barna skal erfare plassering og orientering og på den måten utvikle sine vener til lokalisering. Barnehagen sørger for at barnet har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell som gir barnet Årsplan

16 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere sortering og sammenlikning. formingsmateriell som gir barnet erfaringer klassifisering, ordning, sortering og sammenlikning. erfaringer klassifisering, ordning, sortering og sammenlikning. Årsplan

17 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Planleggingsdag Uke 4 Uke 8 Foreldretreff «Leselyst» Vinteraktivitetsuke Karneval Morsmålsdagen feires Påskefrokost mai feiring i barnehagen Kunstutstilling Planleggingsdag «bok og bolle» litteraturfest Sommerfest- Førskoleavslutning Felles tur Uke 28, 29, 30 Sommeråpen barnehage og Planleggingsdag Foreldremøte Uke 38 Brannvernuke Høstfest i barnehagen FN-markering i barnehagen Planleggingsdag Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Guro Hagness Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

18 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

St. Hanshaugen barnehage

St. Hanshaugen barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen St. Hanshaugen barnehage St. Hanshaugen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Hammersborg barnehage

Hammersborg barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Hammersborg barnehage Hammersborg barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Rønningen barnehage Rønningen barnehage kari-anne.skarpaas@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476355 Webside på kommunens portal: www.bva.oslo.kommune.no ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Pontoppidan barnehage

Pontoppidan barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Pontoppidan barnehage Pontoppidan barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 mette.thomassen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 98251865 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Priorveien barnehage Priorveien barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Smestad barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 91246086 / 48160322 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Vigelandsparken barnehage

Vigelandsparken barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Vigelandsparken barnehage Vigelandsparken barnehage vigelandsparken@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 46 88 16 74 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vigelandsparken-barnehage/

Detaljer

Slime gård barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Slime gård barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Slime gård barnehage Slime gård barnehage slime@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496450 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Sofienbergparken barnehage

Sofienbergparken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sofienbergparken barnehage Sofienbergparken barnehage Telefon: 23423400 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sofienbergparken-og-krakeslottet-barnehage/

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

St Hanshaugen barnehage

St Hanshaugen barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen St Hanshaugen barnehage St Hanshaugen barnehage kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Fossekallen barnehage

Fossekallen barnehage Fossekallen barnehage maren.owre@fossekallen.org Telefon: 22731039 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage Nordtvet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 94781827 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Midtstuen Kanvasbarnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker Midtstuen Kanvasbarnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Midtstuen Kanvas-barnehage Midtstuen Kanvasbarnehage hanne.williams@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476368 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-i-oslo/

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Maridalsveien barnehage

Maridalsveien barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Maridalsveien barnehage Maridalsveien barnehage tone.lise.mathiesen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23474950/95845642 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/maridalsveienbarnehage/

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Sophies Hage barnehage

Sophies Hage barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sophies Hage barnehage Sophies Hage barnehage janne-mette.braathen@bga.oslo.kommune.no Telefon: 23423460 /62/ 63 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage Langerud barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 langerud.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438730 Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage Vestskrenten Idrettsbarnehage vestskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vestskrenten-barnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Mor Gohjertas barnehage

Mor Gohjertas barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Mor Gohjertas barnehage Mor Gohjertas barnehage sissel.dahl.low@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 90273102 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Tommlekollen friluftsbarnehage AS

Tommlekollen friluftsbarnehage AS Tommlekollen friluftsbarnehage AS slo@tommlekollen.no Telefon: 90575797 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/tommlekollenfriluftsbarnehage-as/ Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Karlstua barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Karlstua barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Karlstua barnehage Karlstua barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 karlstua.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22302822 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Bjølsenparken barnehage

Bjølsenparken barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Bjølsenparken barnehage Bjølsenparken barnehage lisbeth.moberg@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23475070 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage Elmholt barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 elmholt.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 48 16 03 45 / 912 48 172 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Uranienborg barnehage

Uranienborg barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Uranienborg barnehage Uranienborg barnehage uranienborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 22 55 24 95 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/uranienborg-barnehage

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Vårveien barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Vårveien barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Vårveien barnehage Vårveien barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 marit.bentsborg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494930 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no

Detaljer

Blokkajordet barnehage

Blokkajordet barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Blokkajordet barnehage Blokkajordet barnehage blokkajordet.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 22520078 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no ÅRSPLAN

Detaljer

Nordskrenten barnehage

Nordskrenten barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Nordskrenten barnehage Nordskrenten barnehage nordskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 42 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/nordskrenten-barnehage/

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage kaja.astorp@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 48107028 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkeber

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Karen Aasumb barnehage

Karen Aasumb barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Karen Aasumb barnehage Karen Aasumb barnehage inger-berit.rogn@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22104016 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage

Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Amigos Barnehage Gullklumpen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Adresse: Åsdalsveien 33, 1166 Oslo Åpningstid: 07.30-16.30. Organisasjonsnr: 996591069

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordre Aker Sognsveien barnehage Sognsveien barnehage andreas.lund.moseid@bna.oslo.kommune.no Telefon: 99204700 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sognsveien-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lohøgda barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lohøgda barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Lohøgda barnehage Lohøgda barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lohogda.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22276803 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lohoegda-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Jarbakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Jarbakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Jarbakken barnehage Jarbakken barnehage siri.wangen@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476240 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014

Mikaelgården Steinerbarnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Mikaelgården Steinerbarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 INNHOLD Innledning Om barnehagen Kommunens mål o satsinger for Oslobarnehagene Barnehagens mål og satsinger Danning gjennom omsorg,

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Haugerud sentrum barnehage

Haugerud sentrum barnehage Oslo kommune Bydel Alna Haugerud sentrum barnehage Haugerud sentrum barnehage haugerudsentrum.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 23 42 05 40 Webside på kommunens portal: www.bydel-alna.oslo.kommune.no Innhold

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Trøste og bære barnehage

Trøste og bære barnehage Trøste og bære barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 trosteogbare@gmail.com Telefon: 22 30 13 80 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Linderud gård barnehage

Linderud gård barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Linderud gård barnehage Linderud gård barnehage linderud-gard-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 60 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/linderud-gaard-barnehage

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Sinsen kirkes barnehage

Sinsen kirkes barnehage Sinsen kirkes barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post.sinsen.kirke.barnehage@gmail.com Telefon: 22 22 15 49 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer