Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H) Anette Strand (H) Wencke Borge Hystad (H) Alfa Merethe Sefland (H) vara Christer Lilleskare Olsen (H) - vara Kine Bratli Dale (A) Sissel Bondø A) - vara Tristan Duprè (FrP) Morten Myksvoll (FrP) Anders Skoglund (V) Trygve Birkeland (KrF) Samba S. Njie (SV) Torstein Dahle (R) møtte kl 1610 Sondre L. Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Endre M. Tvinnereim (BY) Victor Danielsen Norman (H) uoppsettelig arbeid Sondre Leiren Rasch (H) uoppsettelig arbeid Marte Mjøs Persen (A) - syk Habilitetsvurdering: Til sak Komiteen fant Ove Sverre Bjørdal (Sp) inhabil. Han er i henhold til vedtak i BEBY inhabil i revisjonssaker fra Deloitte. Torunn Herfindal (Sp) møtte. Til sak Komiteen fant Ove Sverre Bjørdal (Sp) inhabil etter forvaltningsloven 6, 2. ledd. Torunn Herfindal (Sp) møtte. Fra byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Byråd Liv Røssland Kommunaldirektør Ove Foldnes Politisk rådgiver Sara Økland Dag Skansen (H) Rådgiver Frank Wessels Førstekonsulent Birgitte W Bratland Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 88

2 Finansbyråd Liv Røssland orienterte om byrådets budsjettforslag 2015/Økonomiplan vedrørende de tjenesteområdene som Komite for finans er fagkomite for. Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen orienterte om Planprogram for ny kommuneplan Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Orienteringsskriv - Forvaltningsrevisjon av Boss Nett AS Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Det var ingen muntlige spørsmål til møtet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på Samba Njie (SV) stilte spørsmål vedr oppfølging av arbeidet mot sosial dumping. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 89

3 1. Bystyret vedtar Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av driftstilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke bevilget over egen post i bybudsjettet. 2. Bystyret vedtar Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av generelle tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. En bearbeidet, forenklet fremstilling av de relevante betingelser kan gjøres gjeldende for mottakere av generelle tilskudd. 3. Mottaker av tilskudd skal bekrefte at betingelser og retningslinjer for tilskuddet er kjent og akseptert før utbetaling skjer. 4. Mal for tilskuddsbrev fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke gjøres retningsgivende for tilskuddsbrev fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. 5. Byrådet delegeres fullmakt til å foreta mindre endringer av de vedtatte retningslinjer og av malen for tilskuddsbrev. 6. Bystyret ber om at det iverksettes vurderinger av muligheten for tiltak med formål å digitalisere hele prosessen for tilskudd i tråd med de muligheter som ligger i en fullstendig nettbasert saksbehandling, slik dette foreligger tilsvarende for andre instanser på Altinn eller tilsvarende systemer. Bystyret ber byrådet vurdere å fremme en sak hvor prosessutvikling, investeringer og potensielle forbedringer fremkommer. Følgende representanter tok ordet: Trygve Birkeland (KrF), Dag Skansen (H), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Torstein Dahle (R), Alfa Merethe Sefland (H) og Samba S. Njie (SV) Forslag fremsatt i komiteen: Dag Skansen (H) fremsatte på vegne av H og FrP følgende tilleggsforslag: «Bystyret ber om at det iverksettes vurderinger av muligheten for tiltak med formål å digitalisere hele prosessen for tilskudd i tråd med de muligheter som ligger i en fullstendig nettbasert saksbehandling, slik dette foreligger tilsvarende for andre instanser på Altinn eller tilsvarende systemer. Bystyret ber byrådet vurdere å fremme en sak hvor prosessutvikling, investeringer og potensielle forbedringer fremkommer.» Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Tilleggsforslag fra H og FrP, fremsatt av Dag Skansen (H) ble tiltrådt med 15 stemmer (H+A+FrP+V+KrF+MDG+Sp+BY) Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av driftstilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke bevilget over egen post i bybudsjettet. 90

4 2. Bystyret vedtar Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for mottakere av generelle tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. En bearbeidet, forenklet fremstilling av de relevante betingelser kan gjøres gjeldende for mottakere av generelle tilskudd. 3. Mottaker av tilskudd skal bekrefte at betingelser og retningslinjer for tilskuddet er kjent og akseptert før utbetaling skjer. 4. Mal for tilskuddsbrev fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke gjøres retningsgivende for tilskuddsbrev fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke. 5. Byrådet delegeres fullmakt til å foreta mindre endringer av de vedtatte retningslinjer og av malen for tilskuddsbrev Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gnr. 290 bnr. 125, Neset 57 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bergen bystyre fritar Gnr. 290 Bnr. 125 Neset 57 - for eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med Dersom eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort. Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen Bolig og Byfornyelse KF/Etat for boligforvaltning Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak : Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Torunn Herfindal (Sp) møtte. 91

5 Følgende representanter tok ordet: Kine Bratli Dale (A) og Anette Strand (H) Merknader fremsatt i komiteen: Kine Bratli Dale (A) fremsatte på vegne av A følgende merknad: «Bystyret merker seg at revisor ytterligere en gang kommer med kritiske merknader til HMSarbeidet. Bystyret ber byrådet om å tilstrebe en snarlig forbedring på dette området.» Votering: Merknad fra A fremsatt av Kine Bratli Dale (A) fikk tilslutning fra SV, R og MDG Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten fra Delotte AS «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) KF (fra Etat for boligforvaltning)» til orientering. 2. Kontrollutvalget tar opplysningene i Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing sin høringsuttalelse til orientering. 3. Rapporten sendes regnskapsrevisor BDO AS for oppfølging av eventuelle regnskapsmessige forhold. 4. Rapporten oversendes Bystyret i Bergen kommune. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til Bystyret: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten fra Deloitte AS «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) KF (fra Etat for boligforvaltning)» til orientering. 2. Bystyret ber Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing følge opp at tiltak iverksettes slik at svakheter i internkontrollen ved Etat for Boligforvaltning (tidligere BBB) utbedres, og at etaten sikrer at internkontrollsystemet blir vedlikehold og tilpasset Bergen kommune sine krav og retningslinjer til de ulike områdene. 3. Bystyret ber etaten rapportere til Kontrollutvalget om status på arbeidet med revisors anbefalinger innen utgangen av mars Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Rapport etter tilleggsrevisjoner; Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak : 92

6 Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R), Robert Monsen (H), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Anette Strand (H) Merknader fremsatt i komiteen: Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad: «Bergen kommunes egen internkontroll bør settes i stand til selv å gjøre den jobben som BDO har gjort her.» Votering: Merknad fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra SV og Sp Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar «Rapport etter tilleggsrevisjoner» om analyser og resultater på lønnsog innkjøpsområdet til orientering. 2. Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten og sender rapporten til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til Bystyret: 1. Bystyret i Bergen tar «Rapport etter tilleggsrevisjoner» om analyser og resultater på lønnsog innkjøpsområdet til orientering. 2. Rapporten oversendes Byrådet, som bes om å ta stilling til rapportens konklusjoner og anbefalinger. 3. Det gis tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om hvordan bystyrets vedtak er fulgt opp innen 1. februar Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Nummerert brev nr. 2 - Bergen Bolig og Byfornyelse KF. Revisjonen for regnskapsåret 2013 Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak : 93

7 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDOs rapportering i «Nummerert brev nr. 2 Bergen Bolig og Byfornyelse KF» etter revisjon av særregnskapet for 2013, samt Byrådsavdeling for finans eiendom og eierskap sin tilbakemelding med kommentarer fra tidligere ledelse, i brev av , til orientering. 2. Kontrollutvalget ber regnskapsrevisor følge opp foretakets tilbakemelding. 3. Kontrollutvalget videresender rapporteringen til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til Bystyret: Bystyret tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDOs rapportering i «Nummerert brev nr. 2 Bergen Bolig og Byfornyelse KF» etter revisjon av særregnskapet for 2013, samt Byrådsavdeling for finans eiendom og eierskap sin tilbakemelding i brev av , til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Nummerert brev nr. 2 - Bergen Hjemmetjenester KF. Revisjonen for regnskapsåret 2013 Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak : Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS`s rapportering i «Nummerert brev nr. 2 Bergen hjemmetjenester KF» etter revisjon av særregnskapet for 2013, samt Bergen hjemmetjenester KF`s ledelse ved Byrådsavdeling for finans eiendom og eierskap sin tilbakemelding i brev av , til orientering. 2. Kontrollutvalget sender foretakets tilbakemelding til regnskapsrevisor for oppfølging. 3. Kontrollutvalget videresender rapporteringen til bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til Bystyret: Bystyret tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS`s rapportering i «Nummerert brev nr. 2 Bergen hjemmetjenester KF» etter revisjon av særregnskapet for 2013, samt Bergen hjemmetjenester KF`s ledelse ved Byrådsavdling for finans eiendom og eierskap sin tilbakemelding i brev av , til orientering. 94

8 Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Nummerert brev nr. 2 - Bergen Vann KF. Revisjonen for regnskapsåret 2013 Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak : Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS sin rapportering i «Nummerert brev nr. 2- Bergen Vann KF» etter revisjonen av foretakets særregnskap for 2013, samt ledelsen i Bergen Vann KF sin tilbakemelding på dette i brev av , til orientering. 2. Kontrollutvalget sender foretakets tilbakemelding til regnskapsrevisor for oppfølging. 3. Kontrollutvalget videresender rapporteringen til bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til bystyret: Bystyret tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor BDO AS sin rapportering i «Nummerert brev nr. 2 Bergen Vann KF» etter revisjon av særregnskapet for 2013, samt ledelsen i Bergen Vann KF sin tilbakemelding i brev av , til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Nummererte brev fra revisor etter lovpålagt revisjon av beboerregnskaper ved aldersog sykehjem for årene 2010, 2011 og tilsvar fra Byrådsavdeling for helse og omsorg Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak : 95

9 Ove Sverre Bjørdal (Sp) har bedt om å få sin habilitet vurdert i saken. Han oppgir at regnskapene for 2010 og 2011 ble revidert av Deloitte, og at de som den gang utførte revisjonen er ansatt i samme avdeling som ham selv. Dette kan være egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet i saken. Komite for finans fant ham inhabil til å delta i behandlingen av saken, etter forvaltningslovens 6, 2.ledd. Torunn Herfindal (Sp) møtte. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar sak om beboerregnskap for 2010, 2011 og 2012 til etterretning og ber Byrådsavdeling for helse og omsorg følge opp revisors anbefalinger i de nummererte brevene vedrørende intern kontroll for å sikre at sykehjemmene etterlever lov og regelverk. 2. Kontrollutvalget sender saken til Bystyret Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling til Bystyret: Bystyret tar sak om beboerregnskap for 2010, 2011 og 2012 til etterretning og ber Byrådsavdeling for helse og omsorg følge opp at det etableres systematisk intern kontroll som sikrer at sykehjemmene etterlever lov og regelverk. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret er likelydende Eventuelt Komite for finans behandlet saken i møtet sak : Robert Monsen (H) viste til at det er litt smalt mellom benkeradene etter oppgraderingen i Teatersalen og at det fortsatt mangler en del mikrofoner. Komiteen ber bystyrets kontor om å se på muligheter til å forandre bordoppsettet Høringsuttalelse til NOU 2014: 4, Enklere regler - bedre anskaffelser Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bergen kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser, slik det fremgår av notat vedlagt denne saken «Høringsuttalelse fra Bergen kommune: NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelse.» 96

10 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende. Dag Skansen (H) Leder Frank Wessels Rådgiver 97

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.09.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00-17.20 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.12.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 1600-1728 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H)

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 02.04.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00 17.36 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen

Detaljer

Den 15.04.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600 18.03

Den 15.04.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600 18.03 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Komite for finans Protokoll Den 15.04.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600 18.03 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 116-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 18. mai 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) - nestleder

Detaljer

Den 06. mars 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den 06. mars 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Komite for finans Protokoll Den 06. mars 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1900 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.19.

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.19. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 11.01.17 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 30.09.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1651 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H)

Detaljer

Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor Brekkeflat

Detaljer

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede: Fra byrådet:

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl. 16.00 og ble

Detaljer

Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1330 til kl. 2045. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17.

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.08 og

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 21-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre gir sin tilslutning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 11. mars 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder Per

Detaljer

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /16 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 200916 EVGU ESARK-0221-201533292-5 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. september 2016 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under

Detaljer

KTRU : Sak om valg av regnskapsrevisor

KTRU : Sak om valg av regnskapsrevisor KTRUs egne prosjekter under arbeid: Konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i Bergen kommune for oppfølging: KTRU 19.01.16: 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som, i samarbeid med sekretariatet, gis

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 30082016 EVGU ESARK-0221-201532260-17 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 08. september

Detaljer

Den 10. april 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Kl

Den 10. april 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. april 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Kl 1600-1730 Til stede under opprop: Norvald Bjarne Visnes (H)

Detaljer

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for miljø og byutvikling Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 14.00 til kl. 15.05. Til stede

Detaljer

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 5. februar 2014 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet kl. 17.48.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190911 sak 164-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 08.06.16 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 15.00 og ble hevet kl.15.05. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 3. juni 2009 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas Brun

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.00 Sted Kommunestyresalen, Gjerdrum herredshus Tilstede medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Lillian

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2040.

Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2040. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl.2040. Til stede under opprop:

Detaljer

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 060916 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 162-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 07.02.2017 kl 12:00-16:00 Møtested: Formannsskapssalen, Orkdal Rådhus Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 199-17 Emnekode 5120 Arkivsak 201508132 Til Byrådsavdeling for byutvikling. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 2, Mindemyren. Detaljreguleringsplan.

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Bergen bystyre Den 22.10.14 holdt Bergen bystyre møte på Hotell Terminus, Terminus Hall, kl. 16.00 22.13 Til stede under opprop: Høyre: Trude H. Drevland, Norvald

Detaljer

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: 30.08.2017 kl. 17:30 Sted: Møterom 443, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths,

Detaljer

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717484-33 Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Ragnhild

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 01032016 EVGU ESARK-0221-201532260-10 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, møterom 14.etg. Møtet startet kl og ble hevet kl. 20.

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, møterom 14.etg. Møtet startet kl og ble hevet kl. 20. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 10.05.17 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, møterom 14.etg. Møtet startet kl. 16.00 og ble

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 100210 sak 22-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding

Detaljer

Den 24. februar 2016 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset,Teatersalen.

Den 24. februar 2016 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset,Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 24. februar 2016 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset,Teatersalen. Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter.

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 271113 sak 257-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato 17.11.2016 Tidspunkt: kl. 13.30 16.45 Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Bård Ovik, Arnfinn

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 8.10.2014 Tidspunkt: kl. 10.30 12.40 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti

Detaljer

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat.

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat. Interpellasjoner til bystyret 250117 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 4-17 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 1: Bystyret ber byrådet fortsette det systematiske arbeidet

Detaljer

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.18.

Detaljer

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12.

Møteprotokoll. Arendal kontrollutvalg. 1/17 16/ Godkjenning av innkalling /17 16/ Godkjenning av protokoll 7.12. Møteprotokoll Arendal kontrollutvalg Dato: 05.01.2017 kl. 12:00 15:55 Sted: Arendal Kultur- og rådhus, møterom 252 Barbu Arkivsak: 16/14184 Til stede: Møtende varamedlemmer: Per-Jakob Haakstad (leder),

Detaljer

Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll. Den 21. mars 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll. Den 21. mars 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontroll Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 21. mars 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder

Detaljer

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225.

Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 28. september 2011 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 225. Til stede under opprop: Hans Edvard Seim (H)

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 29.05.2017 kl. 9:00 11:55 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen

Detaljer

Den 05. april 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl.1600 til kl

Den 05. april 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl.1600 til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 05. april 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Teatersalen fra kl.1600 til kl. 1950. Til stede under opprop:

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Fra Bystyrets kontor: Komite for fullmakter og politisk styringssystem

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Fra Bystyrets kontor: Komite for fullmakter og politisk styringssystem BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-201125137-13 Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 05. mars 2013 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14.

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Leif Lysvik Varamedlemmer H. Kjersti Karijord Smørvik

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Leif Lysvik Varamedlemmer H. Kjersti Karijord Smørvik HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen Møtedato: 4.5.2016 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 274-14 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 274-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 4 1 Bergen

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl

Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 3. november 2014 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 224 Fra kl. 16.00 til kl. 18.15. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune. Andre møtende MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Tirsdag 26. februar 2008 kl 09:30-14:20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom 101 Møtende

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter

Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter Revisjon av byrådets fullmakter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 281111 sak 260-11 og fattet følgende vedtak: DEL 1: Byrådets generelle fullmakter 1. VIRKEOMRÅDE Den kompetanse byrådet gis til å

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen, Trine Vråberg Johnsen, Arne Vassbotn,

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen, Trine Vråberg Johnsen, Arne Vassbotn, 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 10.2.2014 Tidspunkt: kl. 11.00 12.35 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen,

Detaljer

Merknad 5: På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer.

Merknad 5: På alle nye skoler som bygges skal dusjene bygges med adskilte dusjer/skillevegger i fellesdusjer. Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 171212 sak 304-12 og fattet følgende vedtak: Byrådets innstilling punkt 1-11 og byrådets tilleggsinnstilling

Detaljer

KTRU /17. Kontrollutvalget. Status saker i arbeid - mai 2017

KTRU /17. Kontrollutvalget. Status saker i arbeid - mai 2017 KTRU /17 Kontrollutvalget Status saker i arbeid - mai 2017 GYSP EKTRU-0224-201605103-37 Hva saken gjelder: Sekretariatet legger frem en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

Den 6. juni 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl til kl

Den 6. juni 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl til kl ERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 6. juni 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Møterom 14. etg Bergen Rådhus fra kl. 16.00 til kl. 19.04.

Detaljer

KTRU /17. Kontrollutvalget. Status saker i arbeid - mars 2017

KTRU /17. Kontrollutvalget. Status saker i arbeid - mars 2017 KTRU /17 Kontrollutvalget Status saker i arbeid - mars 2017 GYSP EKTRU-0224-201605103-30 Hva saken gjelder: Sekretariatet legger frem en oppdatert oversikt over status på saker kontrollutvalget har bestilt

Detaljer

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon

Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Bergen kommune Skisse til overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 4-2016 Møtedato: 22.04.2016 Utvalgssaksnr.: 19/16-26/16 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Jon Torger Hetland Salte

Detaljer

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5.

Møtet ble lukket under behandling av sak 038/12 og 040/12, jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2012 Møtetid: kl 13.00-16.05 Møtested: Stjørdal rådhus, møterom Værnes Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 034/12-041/12

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: 28.1.2014 Varighet: 11.00 13.10 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og Dato: 2. februar 2011 Byrådssak 36/11 Byrådet Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 27.01.2011 og 01.02.2011 TUGU BLED-00-200717740-568 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll. Den 04. mai 2010 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll. Den 04. mai 2010 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 04. mai 2010 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Knut R. Nergaard (H) Odd E. Rambøl

Detaljer