Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 15.04.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600 18.03"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Komite for finans Protokoll Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H) Anette Strand (H) Wencke Borge Hystad (H) Alfa Merete Sefland (H) vara Christer Lilleskare Olsen (H) - vara Harald Schjelderup (A) Kine Bratli Dale (A) Øivind Kristoffersen (FrP) vara Alf Arne Johnsen (FrP) - vara Anders Skoglund (V) Trygve Birkeland (KrF) Mikkel Grüner (SV) - vara Torstein Dahle (R) Sondre L. Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Erla Katrine Løvseth (BY) - vara Victor Danielsen Norman (H) uoppsettelig arbeid Sondre Leiren Rasch (H) uoppsettelig arbeid Tristan Dupré (FrP) - reise Morten Myksvoll (FrP) - syk Samba S. Njie (SV) - syk Endre M. Tvinnereim (BY) - syk Habilitetsvurdering: Til sak og Komiteen fant Ove Sverre Bjørdal (Sp) inhabil. Han er i henhold til vedtak i BEBY inhabil i revisjonssaker fra Deloitte. Brita Toppe (Sp) møtte. Til sak Komiteen fant Alfa Merete Sefland (H) inhabil etter forvaltningsloven 6, 2. ledd. Tor F Wigers Larsen (H) møtte. Fra byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Byråd Liv Røssland Økonomidirektør Kristin Ulvang Politisk rådgiver Sara Økland Dag Skansen (H) Rådgiver Frank Wessels Førstekonsulent Birgitte W Bratland Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 161

2 Møtet startet med en orientering ved finansbyråd Liv Røssland vedr Bergen kommunes Årsregnskap 2014 og Årsmelding Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte Komite for finans behandlet saken i møtet sak 32-15: Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak 33-15: Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Spørsmål og kjøreplan for felles høring av Komite for finans og Komite for miljø og byutvikling Skatteinngang mars Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 34-15: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på 11. Harald Schjelderup (A) stilte spørsmål vedr skatteinngang og skatteanslag for Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 12. Torstein Dahle (R) stilte spørsmål vedr kommunal næringspolitikk. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 35-15: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på 4. Samba S. Njie (SV) stilte spørsmål vedr Bergen kommunes totale lånebyrde. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 162

3 36-15 Revidering av mål og målekriterier for aksjeselskap der Bergen kommune har vesentlige eierinteresser Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar byrådets forslag til reviderte mål og målekriterier, herunder krav til avkastning og utbytte for selskapene BKK AS, BIR AS og Fløibanen AS. De nye avkastningskravene skal gjelde fra og med regnskapsåret Selskapenes styrer bes om å kommentere virksomhetenes resultatoppnåelse i forhold til de fastsatte avkastningskravene i denne saken enten i selve årsrapporten eller i en egen rapport som oversendes kommunen. Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt med fokus på sin kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 2. Det rapporteres årlig på disse nye avkastningskravene i forbindelse med fremleggelse av selskapenes årsrapport til bystyret. 3. Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret som tydeliggjør forskjellene for og håndteringen av finansielle og strategiske investeringer. Følgende representanter tok ordet: Robert Monsen (H), Harald Schjelderup (A), Torstein Dahle (R), Trygve Birkeland (KrF), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Dag Skansen (H), Anette Strand (H) og Mikkel Grüner (SV). Forslag fremsatt i komiteen: Robert Monsen (H) fremsatte på vegne av H og FrP følgende tilleggsforslag: «Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret som tydeliggjør forskjellene for og håndteringen av finansielle og strategiske investeringer.» Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende alternative forslag til pkt. 1: «Det settes punktum etter effektivt slik at siste setning lyder: «Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt.» Torstein Dahle (R) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1: «a.1: Aksjeposten i BKK omklassifiseres til strategisk investering. a.2: Bergen kommune endrer sin holdning til BKKs fibersatsing og ber om at BKK vurderer hvordan dette området i større grad kan gjøres til et satsingsområde på grunn av sin tette kopling til BKKs tradisjonelle kjernevirksomhet. a.3: Siden BKK står for helt sentrale deler av Bergens infrastruktur, bør samfunnsmessige vurderinger spille en sentral rolle i BKKs beslutninger. Det er ikke akseptabelt å la avkastningskrav eller andre finansielle motiver for kommunen komme i veien for samfunnsmessig ønskelige beslutninger. 163

4 b.1: Siden BIR står for helt sentrale deler av Bergens infrastruktur, bør samfunnsmessige vurderinger spille en sentral rolle i BIRs beslutninger. Det er ikke akseptabelt å la avkastningskrav eller andre finansielle motiver for kommunen komme i veien for samfunnsmessig ønskelige beslutninger. b.2: Det er samfunnsmessig urasjonelt at håndteringen av avfall fra bedrifter er gjenstand for konkurranse. Byrådet anmodes om å ta opp med sentrale myndigheter hvilke muligheter som foreligger for å gjøre dette til en monopoloppgave som kan gi en koordinert og kvalitetsmessig høyverdig avfallshåndtering, med de store besparelser som det vil gi. c.: Fløibanen er et viktig kollektivtransporttilbud for fastboende i området. Det bør arbeides med å få gjennomført en betydelig prisdifferensiering mellom reiser for fastboende og turistreiser. d.: Bergen Parkering AS legges ned. Virksomheten skal i stedet ivaretas som en kommunal oppgave.» Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad: «Bystyret mener at kommunens økonomi i for stor grad baserer seg på utbytte fra BKK. Selskapet må i større grad få disponere deler av overskuddet til investeringer som kommer eierne og kundene til stor nytte. Et slikt område kan være en mye større satsing på fjernvarme som selskapet samarbeider med BIR om. BKK har vist god evne til satsning på riktige områder utenfor kjerneområdet, som for eksempel fibersatsingen. Dette område genererer i dag gode overskudd i konsernet.» Votering: Innstillingen punkt 1 ble tiltrådt med 12 stemmer (H+FrP+V+KrF+MDG+BY) Innstillingen punkt 2 ble tiltrådt enstemmig Harald Schjelderups tilleggsforslag fikk 4 stemmer (A+SV+Sp) Tilleggsforslag fra H og FrP, fremsatt av Robert Monsen ble tiltrådt enstemmig Torstein Dahles tilleggsforslag punkt a1 og a2 fikk 6 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt a3 fikk 4 stemmer (SV+R+MDG+Sp) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt b1 fikk 3 stemmer (SV+R+MDG) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt b2 og d fikk 2 stemmer (R+MDG) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt c fikk 5 stemmer (SV+R+Sp+BY) Merknad fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk tilslutning fra R 164

5 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets forslag til reviderte mål og målekriterier, herunder krav til avkastning og utbytte for selskapene BKK AS, BIR AS og Fløibanen AS. De nye avkastningskravene skal gjelde fra og med regnskapsåret Selskapenes styrer bes om å kommentere virksomhetenes resultatoppnåelse i forhold til de fastsatte avkastningskravene i denne saken enten i selve årsrapporten eller i en egen rapport som oversendes kommunen. Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt med fokus på sin kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 2. Det rapporteres årlig på disse nye avkastningskravene i forbindelse med fremleggelse av selskapenes årsrapport til bystyret Overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Rapport fra arbeidet med Bergen ROS Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar rapport fra arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen til etterretning. 2. Resultatene som er vist i ROS-analysen, følges opp slik det fremgår av rapporten. 3. Tiltak som er foreslått i analysen må vurderes i det årlige budsjettarbeid. 4. Bystyret ber om at ROS-analysen for Bergen oppdateres årlig og revideres hvert fjerde år. Representanten Alfa Merethe Sefland (H) har bedt om å få sin habilitet vurdert i saken. Bakgrunnen er at hun siden 1. januar i år har jobbet som seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Hordaland og har et særlig ansvar for tilsyn med kommunenes beredskapsplikt. Hennes seksjon er således tilsynsmyndighet for denne saken. Bystyredirektøren kan ikke se at dette er å anse som «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet og anser henne derfor for habil. Alfa Sefland har imidlertid selv fremlagt ønske om å fratre behandling av saken og komite for finans imøtekom dette med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 4. Tor F. Wigers Larsen (H) møtte. Følgende representanter tok ordet: Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Torstein Dahle (R), Harald Schjelderup (A), Sondre L. Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Dag Skansen (H). Forslag fremsatt i komiteen: Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende tilleggforslag: «Bystyret mener at analysen i sin helhet bør være tilgjengelig som en portal på kommunens nettsider, og oppgi en beskrivelse av hvert fenomen samt forebygging, beredskap og varsling, sikkerhetsråd før, under og etter, samt adresser og nyttige lenker.» 165

6 Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1: «Komite for finans synes det er urovekkende at luftforurensning vurderes med lav risiko i analysen, dette til tross for at luftforurensning er et vedvarende og aktuelt problem. Det står i analysen: «Verdens helseorganisasjon viser til en sterk sammenheng mellom luftforurensning og helsemessige konsekvenser. Det er til nå ikke funnet slike sammenhenger i studier gjennomført av helsemyndighetene i Bergen.» Dette kan tolkes slik at helsemyndighetene i Bergen mener at Verdens helseorganisasjon tar feil når det påpekes en sterk sammenheng mellom alvorlige helseproblem og luftforurensning.» Merknad 2: «Komite for finans vil påpeke at den kommunale beredskapen synes svekket ved at det kommunale selskapet Bydrift, og selskapets oppgaver, er solgt. ROS analysen skal følges opp av kommunen, men komiteen oppfatter det slik at kommunen skal ha en koordinerende funksjon. Det vil etter komiteens syn gi en svekket beredskap uten et kommunalt selskap til å utføre oppgavene.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber om å få framlagt en særskilt og mer detaljert vurdering av hvordan Bergens befolkning mer effektivt kan vernes mot en mulig ulykke ved Sellafieldanlegget.» Merknad 2: «Bystyret ber om å få framlagt en mer omfattende og oppdatert vurdering av trusselbildet som knytter seg til Haakonsvern som svært viktig NATO-base, og hvordan Bergens befolkning kan beskyttes mest mulig effektivt mot mulige framtidige konsekvenser.» Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret mener utslipp fra oppdrettsindustrien bør inn i analysen, og at havforskningsinstituttet bør bli invitert med som ekstern aktør» Merknad 2: «Bystyret mener det er kritikkverdig at Folkehelseinstituttet ikke ble trukket inn som ekstern aktør gitt problemene knyttet til luftforurensning i Bergen.» Merknad 3: «Påstanden om at helsemyndighetene i Bergen ikke finner en sammenheng mellom luftforurensning og helseproblemer er oppsiktsvekkende bagatellisering av et alvorlig helseproblem, og kan ikke gi føringer for lokal politikk.» Merknad 4: «Rapporten fremstiller luftforurensning som et større problem for Bergens omdømme enn for liv og helse. Bystyret mener liv og helse er viktigst.» 166

7 Merknad 5: «Om radioaktivt nedfall mener bystyret at det må følge en beskrivelse av hvilket areal som blir berørt, dets størrelse, og hvilke soner som er mest sårbare. Bystyret vil vite om reaktorene er på når de befinner seg i Bergen. Detaljene rundt risikoen bør også gi informasjon om direkte utstråling, smitte via radioaktivt støv i luften, termiske effekter, eksplosjoner, samt effekten på flora og fauna.» Votering: Innstillingen punkt 1-4 ble tiltrådt enstemmig Sondre L. Båtstrands tilleggsforslag fikk 6 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) Merknad 1 og 2 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk tilslutning fra A, R, MDG og BY Merknad 1 og 2 fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra MDG og Sp Merknad 1, 2, 4 og 5 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra SV, R og Sp Merknad 3 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra A, V, SV, R, Sp og BY Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune 2014 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar sak om regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune 2014 til orientering. Følgende representanter tok ordet: Wencke Borge Hystad (H), Torstein Dahle (R) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gnr. 165 bnr Nøstegaten 39-45B og Nøstetorget 8 167

8 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre fritar Gnr. 165 Bnr Nøstegaten 39-45, for eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med Dersom eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort. 2. Gnr. 165 bnr 1124 Nøstegaten 45 B / Nøstetorget 8 oppfyller ikke lovens vilkår og anbefales ikke innvilget fritak. Ingen representanter tok ordet. Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Orientering om status for bygging av nytt biogassanlegg i Rådalen. Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 40-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Merknader fremsatt i komiteen: Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber om at byrådet ved neste rapportering/sak til bystyret legger frem overslag over konsekvensene av overskridelsene på biogassanlegget for vann- og avløpsavgiftene for byens innbyggere.» Merknad 2: «Bystyret legg til grunn at byrådet for ettertida melder til bystyret dersom det skjer vesentlige endringer i framdrift og kostnad for prosjektet.» Merknad 3: «Bystyret ber om at det blir vurdert å foreta valutasikring når vesentlige avtaler blir inngått i utenlandsk valuta. Jfr. finansreglementet C7.» 168

9 Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknad: «Bystyret er kritisk til prosessen som har ledet frem til at biogassanlegget blir tre ganger dyrere enn det skulle være.» Votering: Merknad 1-3 fra A og Sp, fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV, R, MDG og BY Merknad fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra R og Sp Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar status og framdrift for bygging av biogassanlegget til orientering. 2. Arbeidene med biogassanlegget videreføres i tråd med vedtatte planer og forutsetninger Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 41-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG), Erla Katrine Løvseth (BY) og Dag Skansen (H). Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1: «Bergen bystyre mener at ut fra fremkommelighetshensyn bør antallet tillatelser til boligsoneparkering begrenses til én per boenhet.» Merknad 2: «Nyere innretninger som bildele-ringer, er en ordning som bidrar til å redusere antall biler i sentrale strøk. Bergen kommune vil tilrettelegge for gode rammevilkår for ordningen ved å tildele boligsonekort med faste, merkede parkeringsplasser for bildeling i de ulike sonene.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad: «Boligsoneparkeringsfondets statutter, medlemmer, regnskap og forvaltning bør være offentlig tilgjengelig på internett.» 169

10 Erla Katrine Løvseth (BY) fremsatte på vegne av BY følgende merknader: Merknad 1: «Bil nummer to tillates, men kun biler som er registret som elektriske i motorvognregisteret. Unntak kan gis ved særlige behov.» Merknad 2: «Prisdifferansemekanismen som er foreslått mellom bil 1 og bil 2 bør også brukes for bil 1, hvor det gis incentiver til å kjøpe elektrisk bil.» Votering: Merknad 1 og 2 fra SV fremsatt av Mikke Grüner (SV) fikk tilslutning fra V, R, MDG og BY Merknad fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra SV, MDG, Sp og BY Merknad 1 og 2 fra BY fremsatt av Erla Katrine Løvseth fikk ikke tilslutning fra andre partier Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Med hjemmel i lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 8, jf. 7 og 8 i forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr vedtas lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune slik det fremkommer i vedlegg A. 2. Forskriften kunngjøres i henhold til lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 og trer i kraft en måned etter kunngjøringen, jf. samme lovs Retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til teknisk infrastruktur Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 42-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar retningslinjer for innløsning av boliger regulert til offentlig infrastruktur slik de fremkommer i vedlegg 1: Bergen kommunes retningslinjer for innløsning av boligeiendommer som i reguleringsplan er avsatt til kommunal teknisk infrastruktur. 2. Bystyret delegerer til byrådet å fatte vedtak i tråd med retningslinjene. 3. Bystyret forutsetter at byrådet innarbeider anslag på eventuelle budsjettmessige konsekvenser i forbindelse med sitt forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan

11 43-15 Eventuelt Komite for finans behandlet saken i møtet sak 43-15: Sondre L. Båtstrand (MDG): I forbindelse med høring om kloakk, ber Komite for finans om at tidligere byråder for byutvikling, klima og miljø Lisbeth Iversen og Filip Rygg blir foreslått tre datoer for å komme på KFIN-møte, enten den 13. mai, den 10. juni eller 17. juni, for å forklare seg om saken. KMBY vil være invitert i den anledningen. Komiteen ble enig om å be arbeidsgruppen som har forberedt høringen om å foreta en vurdering om de tidligere byrådene Filip Rygg og Lisbeth Iversen skal inviteres til et KFIN møte i mai eller juni 2015 for å svare på spørsmål som var oversend til dem i forbindelse med høringen Oppfølging av revisjonsrapport; Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 44-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Anette Strand (H) Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar byråd for finans, eiendom og eierskaps tilbakemelding av om byrådsavdelingens oppfølging av revisjonsrapporten Analyser og resultater på lønnsog innkjøpsområdet til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken med byrådens rapportering til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byråd for finans, eiendom og eierskaps tilbakemelding av om byrådsavdelingens oppfølging av revisjonsrapporten Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll - Kemneren i Bergen Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 45-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. 171

12 Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Brita Toppe (Sp) møtte. Følgende representanter tok ordet: Brita Toppe (Sp). Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar byrådens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kemneren» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til bystyret til orientering. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byrådens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kemneren» til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 46-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Brita Toppe (Sp) møtte. Ingen representanter tok ordet. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar finansbyrådens tilbakemelding i brev av om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Bergen kommune Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til bystyret til orientering. 172

13 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar finansbyrådens tilbakemelding i brev av om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Bergen kommune Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap» til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Nummerert brev nr. 4 - Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper for 2013 Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 74-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Følgende representant tok ordet: Ove Sverre Bjørdal (Sp) Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 Bergen kommune, revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning. 2. Kontrollutvalget sender byrådsavdelingen tilbakemelding til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for oppfølging i forbindelse med revisjonen av beboerregnskapene for Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 Bergen kommune, revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende. Dag Skansen (H) Leder Frank Wessels Rådgiver 173

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 01.10.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1702 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.09.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00-17.20 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 03.12.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 1600-1728 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H)

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 02.04.14 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl. 16.00 17.36 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen

Detaljer

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl

Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 12. januar 2015 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus fra kl.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte

Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte KFPS /14 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra Komite for fullmakter og politisk styringssystem sitt møte 020914 EVGU ESARK-0221-201125137-31 Protokollen godkjennes

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjonsrapport; Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Bergen bystyre behandlet saken i møtet 260417 sak 116-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten

Detaljer

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK

KFPS /16. Komite for fullmakter og politisk styringssystem. Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS ESARK KFPS /16 Komite for fullmakter og politisk styringssystem Godkjenning av protokoll fra møte i KFPS 01032016 EVGU ESARK-0221-201532880-7 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 02. mars 2016 Evelyn Gullaksen

Detaljer

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 7. mars 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.15. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 06. mars 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den 06. mars 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Komite for finans Protokoll Den 06. mars 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1900 Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele

Detaljer

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 20. juni 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor

Detaljer

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl

May Britt Tabak (A) Rolf-Erik Disch, Erik Bjørkhusdal og Gunnar Hoff. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 18. mai 2016 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) - nestleder

Detaljer

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. juni 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede: Fra byrådet:

Detaljer

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 29. november 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.13. Til stede under

Detaljer

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /16. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /16 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 200916 EVGU ESARK-0221-201533292-5 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. september 2016 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl

Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for miljø og byutvikling Den 22. oktober 2014 holdt Komite for miljø og byutvikling møte i Bergen rådhus, Teatersalen fra kl. 14.00 til kl. 15.05. Til stede

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll

BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 11. mars 2014 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Thor Brekkeflat (A) leder Per

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.19.

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.19. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 11.01.17 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 30.09.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600-1651 Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H)

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 260417 EVGU ESARK-0221-201533292-13 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 12. mai 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 13. september 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.04. Til stede under

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 21-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre gir sin tilslutning

Detaljer

Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Kontrollutvalgets sekretariat Protokoll Kontrollutvalget Den 30. mai 2017 holdt Kontrollutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Robert Monsen (H) leder Thor Brekkeflat

Detaljer

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 09. mars 2016 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 10. april 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Kl

Den 10. april 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. april 2013 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Kl 1600-1730 Til stede under opprop: Norvald Bjarne Visnes (H)

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte

Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte KKIO /16 Komite for barnehage, skole og idrett Godkjenning av protokoll fra komite for barnehage, skole og idretts møte 30082016 EVGU ESARK-0221-201532260-17 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 08. september

Detaljer

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 22. januar 2014 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 15.00 og ble hevet kl.15.05. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl

Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 8. juni 2016 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i Teatersalen fra kl. 09.00 til kl.

Detaljer

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg..

Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-117 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. mars 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.)

Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Høringsuttalelse til forslag til endringer i kommuneloven og enkelte andre lover (egenkontrollen i kommuner mv.) Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190911 sak 164-11 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Bergen bystyre behandlet saken i møtet 180215 sak 50-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bompengeordningen i Bergen opprettholdes

Detaljer

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. januar 2017 holdt forretningsutvalget møte i Bergen Rådhus, 14. et. Møtet startet kl. 09.00 og ble hevet kl. 09.18. Til stede under

Detaljer

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /14. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /14 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 21. oktober 2014 EVGU ESARK-0221-201124835-35 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 22. oktober 2014 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette

Detaljer

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 13. januar 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Hilde Onarheim (H) Christopher Andreas

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: 28.1.2014 Varighet: 11.00 13.10 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 95-14 Emnekode 5120 Arkivsak 201011706 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan

Detaljer

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Bergen bystyre behandlet saken i møtet 270409 sak 75-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets

Detaljer

Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 11. januar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1330 til kl. 2045. Til stede under opprop:

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 240615 sak 95-15 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 199-17 Emnekode 5120 Arkivsak 201508132 Til Byrådsavdeling for byutvikling. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Delstrekning 2, Mindemyren. Detaljreguleringsplan.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

Byrådssak 120/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014 ESARK

Byrådssak 120/14. Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014 ESARK Byrådssak 120/14 Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014 TUGU ESARK-00-201200090-470 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra møte i byrådet 10. april 2014. Protokollen følger

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat.

2. Bystyret oppfordrer til økt fokus på lokal og bærekraftig produsert mat. Interpellasjoner til bystyret 250117 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250117 sak 4-17 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr. 1: Bystyret ber byrådet fortsette det systematiske arbeidet

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg..

Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Saksnr.: 0221-200716943-175 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 01. desember 2009 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Møterom 14. etg.. Til stede under opprop:

Detaljer

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 18. januar 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet:

Detaljer

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 08.06.16 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.00 og ble hevet

Detaljer

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune - Grøntmiljøplanen.

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune - Grøntmiljøplanen. Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune - Grøntmiljøplanen. Bergen bystyre behandlet saken i møtet 190314 sak 59-14 og fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 11-15

Detaljer

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl

Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl og ble hevet kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 25. august 2015 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, 14. etg. Møtet startet kl. 16.00 og ble

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl

Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 8. april 2013 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 16.58. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres.

2. Provenyet av eiendomsskatten reduseres med 50 % ved at dagens promillesats som nyttes ved beregning av eiendomsskatt halveres. Lokal tiltakspakke Bergen bystyre behandlet saken i møtet 300309 sak 56-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til den fremlagte tiltakspakken konkretisert i punktene 1 og 3-19 i saksutredningen.

Detaljer

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17.

Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl og ble hevet kl.17. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans, kultur og næring Den 06. april 2016 holdt Komite for finans, kultur og næring møte i Bergen Rådhus, Teatersalen. Møtet startet kl. 16.08 og

Detaljer

Tillegg til retningslinjenes punkt 8.2: Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel.

Tillegg til retningslinjenes punkt 8.2: Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel. Forslag til nye retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden 2016-2020, samt forskrift om salgs-, skjenke-og åpningstider i Bergen kommune Bergen

Detaljer

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet.

3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 1. tertialrapport 2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 162-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg.

Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Fyllingsdalen bydelsstyre Den 19. januar 2009 holdt Fyllingsdalen bydelsstyre møte i Oasen Bydelssenter, kantinen 2. etg. Til stede under opprop: Christer Lilleskare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: 5.6.2013 Varighet: 11.00 14.50 Møteleder: Sekretær: Kathrine Midtbø Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 75-17 Emnekode 74 Arkivsak 201616462 Til byrådsavdeling for klima, kultur og næring Handlingsplan for landbruk 2017-2020 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220317

Detaljer

Den 24. november 2016 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 24. november 2016 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 24. november 2016 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Harald

Detaljer

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter.

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 271113 sak 257-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering.

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Fra Bystyrets kontor: Komite for kultur, idrett og næring Saksnr.: 0221-201124896-35 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. november 2013 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 224,

Detaljer

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og

Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet og Dato: 2. februar 2011 Byrådssak 36/11 Byrådet Godkjenning av protokoller fra møter i byrådet 27.01.2011 og 01.02.2011 TUGU BLED-00-200717740-568 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoller fra møter

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 BØ KOMMUNE Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 8.10.2014 Tidspunkt: kl. 10.30 12.40 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.2017 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

KTRU : Sak om valg av regnskapsrevisor

KTRU : Sak om valg av regnskapsrevisor KTRUs egne prosjekter under arbeid: Konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i Bergen kommune for oppfølging: KTRU 19.01.16: 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe som, i samarbeid med sekretariatet, gis

Detaljer

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Høringsuttalelse til Kommunelovutvalgets utredning NOU 2016: 4 - Ny kommunelov Komite for fullmakter og politisk styringssystem behandlet saken i møtet 060916 sak 48-16 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.00 Sted Kommunestyresalen, Gjerdrum herredshus Tilstede medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Lillian

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom ordførergangen Møtedato: 10.11.2015 Varighet: 11.15 15.35 Møteleder: Sekretær: Morten Tomter Tage Karlsen Faste medlemmer Morten

Detaljer

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-200717484-33 Bystyrets kontor Protokoll Valgstyret Den 02. mai 2011 holdt Valgstyret møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Ragnhild

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2017 24. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2017/14050-8 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Anne-Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Varighet: BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 7.3.2017 Varighet: 12.15 14.20 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 030414 sak 66-14 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Fra Bystyrets kontor: Komite for fullmakter og politisk styringssystem

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Saksnr.: Fra Bystyrets kontor: Komite for fullmakter og politisk styringssystem BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 0221-201125137-13 Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 05. mars 2013 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14.

Detaljer

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan

Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan Oppfølging av Sykkelstrategi for Bergen - handlingsplan 2010-2013 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 021210 sak 568-10 og avga følgende innstilling: 1. Sykkelsatsingen representerer

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2040.

Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl.2040. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 08. februar 2017 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 1600 til kl.2040. Til stede under opprop:

Detaljer

Stig Atle Vange (SV), Arild Brekke (H), Per Harald Agerup (Sp), Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap)

Stig Atle Vange (SV), Arild Brekke (H), Per Harald Agerup (Sp), Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Holmestrand Dato: 25.05.2016 kl. 18:30 Sted: Kantina, rådhuset Arkivsak: 15/00012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører: Stig Atle

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Bystyrets kontor. Bergen bystyre

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Bystyrets kontor. Bergen bystyre BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Bergen bystyre Den 29. april 2015 holdt Bergen bystyre møte i Hotel Terminus, Terminus Hall fra kl. 16.00 til kl. 22.15 Til stede under opprop: Høyre Peter Christian

Detaljer

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:

2. Planprogrammet med følgende tillegg skal legges til grunn for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 274-14 Planprogram for ny kommuneplan 2015-2030 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191114 sak 274-14 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 4 1 Bergen

Detaljer

Den 24. februar 2016 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset,Teatersalen.

Den 24. februar 2016 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset,Teatersalen. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 24. februar 2016 holdt Eldrerådet møte i Rådhuset,Teatersalen. Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl

Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for barnehage, skole og idrett Den 10. januar 2017 holdt Komite for barnehage, skole og idrett møte i Bergen rådhus Møterom 224 fra kl. 16.00 til kl. 17.18.

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune

Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Sammen i vennskap, lek og læring helhetlig plan for SFO i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 310517 sak 147-17 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til mål og byrådets

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Leif Lysvik Varamedlemmer H. Kjersti Karijord Smørvik

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Leif Lysvik Varamedlemmer H. Kjersti Karijord Smørvik HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen Møtedato: 4.5.2016 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 12.09.2016 kl. 9:00 11:55 Sted: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 FRA SAKSNR: 1/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 8/08 TIL KL: 21.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling

Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID , 2. gangs behandling Arna, gnr 287 bnr 942 mfl. Vollavegen boliger, Reguleringsplan, Arealplan-ID 64190000, 2. gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 090317 sak 65-17 og avga følgende innstilling:

Detaljer

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan

Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths, Marie Oppegaard, Thilagawaty Sanmuganathan MØTEPROTOKOLL Lørenskog kontrollutvalg Dato: 30.08.2017 kl. 17:30 Sted: Møterom 443, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Tilstede: Erik Bratlie (leder), Ragnar Kristoffersen (nestleder), Volker Raths,

Detaljer