Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 15.04.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600 18.03"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Komite for finans Protokoll Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H) Anette Strand (H) Wencke Borge Hystad (H) Alfa Merete Sefland (H) vara Christer Lilleskare Olsen (H) - vara Harald Schjelderup (A) Kine Bratli Dale (A) Øivind Kristoffersen (FrP) vara Alf Arne Johnsen (FrP) - vara Anders Skoglund (V) Trygve Birkeland (KrF) Mikkel Grüner (SV) - vara Torstein Dahle (R) Sondre L. Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Erla Katrine Løvseth (BY) - vara Victor Danielsen Norman (H) uoppsettelig arbeid Sondre Leiren Rasch (H) uoppsettelig arbeid Tristan Dupré (FrP) - reise Morten Myksvoll (FrP) - syk Samba S. Njie (SV) - syk Endre M. Tvinnereim (BY) - syk Habilitetsvurdering: Til sak og Komiteen fant Ove Sverre Bjørdal (Sp) inhabil. Han er i henhold til vedtak i BEBY inhabil i revisjonssaker fra Deloitte. Brita Toppe (Sp) møtte. Til sak Komiteen fant Alfa Merete Sefland (H) inhabil etter forvaltningsloven 6, 2. ledd. Tor F Wigers Larsen (H) møtte. Fra byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Byråd Liv Røssland Økonomidirektør Kristin Ulvang Politisk rådgiver Sara Økland Dag Skansen (H) Rådgiver Frank Wessels Førstekonsulent Birgitte W Bratland Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 161

2 Møtet startet med en orientering ved finansbyråd Liv Røssland vedr Bergen kommunes Årsregnskap 2014 og Årsmelding Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte Komite for finans behandlet saken i møtet sak 32-15: Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak 33-15: Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Spørsmål og kjøreplan for felles høring av Komite for finans og Komite for miljø og byutvikling Skatteinngang mars Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 34-15: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på 11. Harald Schjelderup (A) stilte spørsmål vedr skatteinngang og skatteanslag for Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 12. Torstein Dahle (R) stilte spørsmål vedr kommunal næringspolitikk. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 35-15: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på 4. Samba S. Njie (SV) stilte spørsmål vedr Bergen kommunes totale lånebyrde. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 162

3 36-15 Revidering av mål og målekriterier for aksjeselskap der Bergen kommune har vesentlige eierinteresser Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar byrådets forslag til reviderte mål og målekriterier, herunder krav til avkastning og utbytte for selskapene BKK AS, BIR AS og Fløibanen AS. De nye avkastningskravene skal gjelde fra og med regnskapsåret Selskapenes styrer bes om å kommentere virksomhetenes resultatoppnåelse i forhold til de fastsatte avkastningskravene i denne saken enten i selve årsrapporten eller i en egen rapport som oversendes kommunen. Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt med fokus på sin kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 2. Det rapporteres årlig på disse nye avkastningskravene i forbindelse med fremleggelse av selskapenes årsrapport til bystyret. 3. Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret som tydeliggjør forskjellene for og håndteringen av finansielle og strategiske investeringer. Følgende representanter tok ordet: Robert Monsen (H), Harald Schjelderup (A), Torstein Dahle (R), Trygve Birkeland (KrF), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Dag Skansen (H), Anette Strand (H) og Mikkel Grüner (SV). Forslag fremsatt i komiteen: Robert Monsen (H) fremsatte på vegne av H og FrP følgende tilleggsforslag: «Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret som tydeliggjør forskjellene for og håndteringen av finansielle og strategiske investeringer.» Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende alternative forslag til pkt. 1: «Det settes punktum etter effektivt slik at siste setning lyder: «Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt.» Torstein Dahle (R) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1: «a.1: Aksjeposten i BKK omklassifiseres til strategisk investering. a.2: Bergen kommune endrer sin holdning til BKKs fibersatsing og ber om at BKK vurderer hvordan dette området i større grad kan gjøres til et satsingsområde på grunn av sin tette kopling til BKKs tradisjonelle kjernevirksomhet. a.3: Siden BKK står for helt sentrale deler av Bergens infrastruktur, bør samfunnsmessige vurderinger spille en sentral rolle i BKKs beslutninger. Det er ikke akseptabelt å la avkastningskrav eller andre finansielle motiver for kommunen komme i veien for samfunnsmessig ønskelige beslutninger. 163

4 b.1: Siden BIR står for helt sentrale deler av Bergens infrastruktur, bør samfunnsmessige vurderinger spille en sentral rolle i BIRs beslutninger. Det er ikke akseptabelt å la avkastningskrav eller andre finansielle motiver for kommunen komme i veien for samfunnsmessig ønskelige beslutninger. b.2: Det er samfunnsmessig urasjonelt at håndteringen av avfall fra bedrifter er gjenstand for konkurranse. Byrådet anmodes om å ta opp med sentrale myndigheter hvilke muligheter som foreligger for å gjøre dette til en monopoloppgave som kan gi en koordinert og kvalitetsmessig høyverdig avfallshåndtering, med de store besparelser som det vil gi. c.: Fløibanen er et viktig kollektivtransporttilbud for fastboende i området. Det bør arbeides med å få gjennomført en betydelig prisdifferensiering mellom reiser for fastboende og turistreiser. d.: Bergen Parkering AS legges ned. Virksomheten skal i stedet ivaretas som en kommunal oppgave.» Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad: «Bystyret mener at kommunens økonomi i for stor grad baserer seg på utbytte fra BKK. Selskapet må i større grad få disponere deler av overskuddet til investeringer som kommer eierne og kundene til stor nytte. Et slikt område kan være en mye større satsing på fjernvarme som selskapet samarbeider med BIR om. BKK har vist god evne til satsning på riktige områder utenfor kjerneområdet, som for eksempel fibersatsingen. Dette område genererer i dag gode overskudd i konsernet.» Votering: Innstillingen punkt 1 ble tiltrådt med 12 stemmer (H+FrP+V+KrF+MDG+BY) Innstillingen punkt 2 ble tiltrådt enstemmig Harald Schjelderups tilleggsforslag fikk 4 stemmer (A+SV+Sp) Tilleggsforslag fra H og FrP, fremsatt av Robert Monsen ble tiltrådt enstemmig Torstein Dahles tilleggsforslag punkt a1 og a2 fikk 6 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt a3 fikk 4 stemmer (SV+R+MDG+Sp) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt b1 fikk 3 stemmer (SV+R+MDG) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt b2 og d fikk 2 stemmer (R+MDG) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt c fikk 5 stemmer (SV+R+Sp+BY) Merknad fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk tilslutning fra R 164

5 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets forslag til reviderte mål og målekriterier, herunder krav til avkastning og utbytte for selskapene BKK AS, BIR AS og Fløibanen AS. De nye avkastningskravene skal gjelde fra og med regnskapsåret Selskapenes styrer bes om å kommentere virksomhetenes resultatoppnåelse i forhold til de fastsatte avkastningskravene i denne saken enten i selve årsrapporten eller i en egen rapport som oversendes kommunen. Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt med fokus på sin kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 2. Det rapporteres årlig på disse nye avkastningskravene i forbindelse med fremleggelse av selskapenes årsrapport til bystyret Overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Rapport fra arbeidet med Bergen ROS Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar rapport fra arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen til etterretning. 2. Resultatene som er vist i ROS-analysen, følges opp slik det fremgår av rapporten. 3. Tiltak som er foreslått i analysen må vurderes i det årlige budsjettarbeid. 4. Bystyret ber om at ROS-analysen for Bergen oppdateres årlig og revideres hvert fjerde år. Representanten Alfa Merethe Sefland (H) har bedt om å få sin habilitet vurdert i saken. Bakgrunnen er at hun siden 1. januar i år har jobbet som seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Hordaland og har et særlig ansvar for tilsyn med kommunenes beredskapsplikt. Hennes seksjon er således tilsynsmyndighet for denne saken. Bystyredirektøren kan ikke se at dette er å anse som «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet og anser henne derfor for habil. Alfa Sefland har imidlertid selv fremlagt ønske om å fratre behandling av saken og komite for finans imøtekom dette med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 4. Tor F. Wigers Larsen (H) møtte. Følgende representanter tok ordet: Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Torstein Dahle (R), Harald Schjelderup (A), Sondre L. Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Dag Skansen (H). Forslag fremsatt i komiteen: Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende tilleggforslag: «Bystyret mener at analysen i sin helhet bør være tilgjengelig som en portal på kommunens nettsider, og oppgi en beskrivelse av hvert fenomen samt forebygging, beredskap og varsling, sikkerhetsråd før, under og etter, samt adresser og nyttige lenker.» 165

6 Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1: «Komite for finans synes det er urovekkende at luftforurensning vurderes med lav risiko i analysen, dette til tross for at luftforurensning er et vedvarende og aktuelt problem. Det står i analysen: «Verdens helseorganisasjon viser til en sterk sammenheng mellom luftforurensning og helsemessige konsekvenser. Det er til nå ikke funnet slike sammenhenger i studier gjennomført av helsemyndighetene i Bergen.» Dette kan tolkes slik at helsemyndighetene i Bergen mener at Verdens helseorganisasjon tar feil når det påpekes en sterk sammenheng mellom alvorlige helseproblem og luftforurensning.» Merknad 2: «Komite for finans vil påpeke at den kommunale beredskapen synes svekket ved at det kommunale selskapet Bydrift, og selskapets oppgaver, er solgt. ROS analysen skal følges opp av kommunen, men komiteen oppfatter det slik at kommunen skal ha en koordinerende funksjon. Det vil etter komiteens syn gi en svekket beredskap uten et kommunalt selskap til å utføre oppgavene.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber om å få framlagt en særskilt og mer detaljert vurdering av hvordan Bergens befolkning mer effektivt kan vernes mot en mulig ulykke ved Sellafieldanlegget.» Merknad 2: «Bystyret ber om å få framlagt en mer omfattende og oppdatert vurdering av trusselbildet som knytter seg til Haakonsvern som svært viktig NATO-base, og hvordan Bergens befolkning kan beskyttes mest mulig effektivt mot mulige framtidige konsekvenser.» Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret mener utslipp fra oppdrettsindustrien bør inn i analysen, og at havforskningsinstituttet bør bli invitert med som ekstern aktør» Merknad 2: «Bystyret mener det er kritikkverdig at Folkehelseinstituttet ikke ble trukket inn som ekstern aktør gitt problemene knyttet til luftforurensning i Bergen.» Merknad 3: «Påstanden om at helsemyndighetene i Bergen ikke finner en sammenheng mellom luftforurensning og helseproblemer er oppsiktsvekkende bagatellisering av et alvorlig helseproblem, og kan ikke gi føringer for lokal politikk.» Merknad 4: «Rapporten fremstiller luftforurensning som et større problem for Bergens omdømme enn for liv og helse. Bystyret mener liv og helse er viktigst.» 166

7 Merknad 5: «Om radioaktivt nedfall mener bystyret at det må følge en beskrivelse av hvilket areal som blir berørt, dets størrelse, og hvilke soner som er mest sårbare. Bystyret vil vite om reaktorene er på når de befinner seg i Bergen. Detaljene rundt risikoen bør også gi informasjon om direkte utstråling, smitte via radioaktivt støv i luften, termiske effekter, eksplosjoner, samt effekten på flora og fauna.» Votering: Innstillingen punkt 1-4 ble tiltrådt enstemmig Sondre L. Båtstrands tilleggsforslag fikk 6 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) Merknad 1 og 2 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk tilslutning fra A, R, MDG og BY Merknad 1 og 2 fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra MDG og Sp Merknad 1, 2, 4 og 5 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra SV, R og Sp Merknad 3 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra A, V, SV, R, Sp og BY Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune 2014 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar sak om regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune 2014 til orientering. Følgende representanter tok ordet: Wencke Borge Hystad (H), Torstein Dahle (R) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gnr. 165 bnr Nøstegaten 39-45B og Nøstetorget 8 167

8 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre fritar Gnr. 165 Bnr Nøstegaten 39-45, for eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med Dersom eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort. 2. Gnr. 165 bnr 1124 Nøstegaten 45 B / Nøstetorget 8 oppfyller ikke lovens vilkår og anbefales ikke innvilget fritak. Ingen representanter tok ordet. Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Orientering om status for bygging av nytt biogassanlegg i Rådalen. Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 40-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Merknader fremsatt i komiteen: Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber om at byrådet ved neste rapportering/sak til bystyret legger frem overslag over konsekvensene av overskridelsene på biogassanlegget for vann- og avløpsavgiftene for byens innbyggere.» Merknad 2: «Bystyret legg til grunn at byrådet for ettertida melder til bystyret dersom det skjer vesentlige endringer i framdrift og kostnad for prosjektet.» Merknad 3: «Bystyret ber om at det blir vurdert å foreta valutasikring når vesentlige avtaler blir inngått i utenlandsk valuta. Jfr. finansreglementet C7.» 168

9 Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknad: «Bystyret er kritisk til prosessen som har ledet frem til at biogassanlegget blir tre ganger dyrere enn det skulle være.» Votering: Merknad 1-3 fra A og Sp, fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV, R, MDG og BY Merknad fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra R og Sp Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar status og framdrift for bygging av biogassanlegget til orientering. 2. Arbeidene med biogassanlegget videreføres i tråd med vedtatte planer og forutsetninger Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 41-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG), Erla Katrine Løvseth (BY) og Dag Skansen (H). Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1: «Bergen bystyre mener at ut fra fremkommelighetshensyn bør antallet tillatelser til boligsoneparkering begrenses til én per boenhet.» Merknad 2: «Nyere innretninger som bildele-ringer, er en ordning som bidrar til å redusere antall biler i sentrale strøk. Bergen kommune vil tilrettelegge for gode rammevilkår for ordningen ved å tildele boligsonekort med faste, merkede parkeringsplasser for bildeling i de ulike sonene.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad: «Boligsoneparkeringsfondets statutter, medlemmer, regnskap og forvaltning bør være offentlig tilgjengelig på internett.» 169

10 Erla Katrine Løvseth (BY) fremsatte på vegne av BY følgende merknader: Merknad 1: «Bil nummer to tillates, men kun biler som er registret som elektriske i motorvognregisteret. Unntak kan gis ved særlige behov.» Merknad 2: «Prisdifferansemekanismen som er foreslått mellom bil 1 og bil 2 bør også brukes for bil 1, hvor det gis incentiver til å kjøpe elektrisk bil.» Votering: Merknad 1 og 2 fra SV fremsatt av Mikke Grüner (SV) fikk tilslutning fra V, R, MDG og BY Merknad fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra SV, MDG, Sp og BY Merknad 1 og 2 fra BY fremsatt av Erla Katrine Løvseth fikk ikke tilslutning fra andre partier Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Med hjemmel i lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 8, jf. 7 og 8 i forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr vedtas lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune slik det fremkommer i vedlegg A. 2. Forskriften kunngjøres i henhold til lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 og trer i kraft en måned etter kunngjøringen, jf. samme lovs Retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til teknisk infrastruktur Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 42-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar retningslinjer for innløsning av boliger regulert til offentlig infrastruktur slik de fremkommer i vedlegg 1: Bergen kommunes retningslinjer for innløsning av boligeiendommer som i reguleringsplan er avsatt til kommunal teknisk infrastruktur. 2. Bystyret delegerer til byrådet å fatte vedtak i tråd med retningslinjene. 3. Bystyret forutsetter at byrådet innarbeider anslag på eventuelle budsjettmessige konsekvenser i forbindelse med sitt forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan

11 43-15 Eventuelt Komite for finans behandlet saken i møtet sak 43-15: Sondre L. Båtstrand (MDG): I forbindelse med høring om kloakk, ber Komite for finans om at tidligere byråder for byutvikling, klima og miljø Lisbeth Iversen og Filip Rygg blir foreslått tre datoer for å komme på KFIN-møte, enten den 13. mai, den 10. juni eller 17. juni, for å forklare seg om saken. KMBY vil være invitert i den anledningen. Komiteen ble enig om å be arbeidsgruppen som har forberedt høringen om å foreta en vurdering om de tidligere byrådene Filip Rygg og Lisbeth Iversen skal inviteres til et KFIN møte i mai eller juni 2015 for å svare på spørsmål som var oversend til dem i forbindelse med høringen Oppfølging av revisjonsrapport; Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 44-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Anette Strand (H) Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar byråd for finans, eiendom og eierskaps tilbakemelding av om byrådsavdelingens oppfølging av revisjonsrapporten Analyser og resultater på lønnsog innkjøpsområdet til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken med byrådens rapportering til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byråd for finans, eiendom og eierskaps tilbakemelding av om byrådsavdelingens oppfølging av revisjonsrapporten Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll - Kemneren i Bergen Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 45-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. 171

12 Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Brita Toppe (Sp) møtte. Følgende representanter tok ordet: Brita Toppe (Sp). Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar byrådens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kemneren» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til bystyret til orientering. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byrådens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kemneren» til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 46-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Brita Toppe (Sp) møtte. Ingen representanter tok ordet. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar finansbyrådens tilbakemelding i brev av om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Bergen kommune Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til bystyret til orientering. 172

13 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar finansbyrådens tilbakemelding i brev av om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Bergen kommune Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap» til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Nummerert brev nr. 4 - Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper for 2013 Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 74-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Følgende representant tok ordet: Ove Sverre Bjørdal (Sp) Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 Bergen kommune, revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning. 2. Kontrollutvalget sender byrådsavdelingen tilbakemelding til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for oppfølging i forbindelse med revisjonen av beboerregnskapene for Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 Bergen kommune, revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende. Dag Skansen (H) Leder Frank Wessels Rådgiver 173

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.

Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 16. april 2013 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg. Til stede under opprop: Trude H. Drevland (H) Norvald Bjarne Visnes

Detaljer

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716943-231 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 17. august 2010 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Trude

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier

Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Oppfølging av aksjeselskap der kommunen har vesentlige eierinteresser - mål og målekriterier Bergen bystyre behandlet saken i møtet 270409 sak 75-09 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret.

Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. Byrådsakene 457-458 og 462-464 er saker som skal til bystyret. Dato: 16. september 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 15. september 2010. Fordeling av saker til komiteene. KRLI BYST-0223-201004868-29 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen.

2. Bystyret ber byrådet om å endre 2 i vedtektene i tråd med saksutredningen. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS Bergen bystyre behandlet saken i møtet 291110 sak 272-10 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret ber byrådet om å få satt i gang et arbeid med

Detaljer

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg..

Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Saksnr.: 0221-201124328-13 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Forretningsutvalget Den 06. desember 2011 holdt Forretningsutvalget møte i Bergen rådhus, 14. etg.. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Tillegg til retningslinjenes punkt 8.2: Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel.

Tillegg til retningslinjenes punkt 8.2: Unntak kan gjøres i områder med liten ferdsel. Forslag til nye retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for bevillingsperioden 2016-2020, samt forskrift om salgs-, skjenke-og åpningstider i Bergen kommune Bergen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom byggforvaltning Møtedato: 5.6.2013 Varighet: 11.00 14.50 Møteleder: Sekretær: Kathrine Midtbø Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter.

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer flerkulturell kompetanse i barnevernet for å øke forståelsen av mulige kulturkonflikter. Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 271113 sak 257-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering.

Detaljer

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Bystyrets kontor. Bergen bystyre

Protokoll BERGEN KOMMUNE. Bystyrets kontor. Bergen bystyre BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Bergen bystyre Den 29. april 2015 holdt Bergen bystyre møte i Hotel Terminus, Terminus Hall fra kl. 16.00 til kl. 22.15 Til stede under opprop: Høyre Peter Christian

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 BØ KOMMUNE Møtested: Møterommet NAV, 2. etasje Møtedato: 12.11.2014 Varighet: 12.15 16.30 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 8.10.2014 Tidspunkt: kl. 10.30 12.40 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr.

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STAVANGER. Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11. Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger. Møtedato: 12. april 2011. Møtenr. KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Stavanger Møtenr.: 4-2011 Møtedato: 12. april 2011 Utvalgssaksnr.: 19/11-26/11 Innkalt: Arnt Heikki Steinbakk Jens Jakob Dreyer Christian

Detaljer

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.»

«Bystyret ber byrådet om årlige rapporteringer om fremdriften i områdearbeidet.» Områdesatsing i Bergen kommune Bergen bystyre behandlet saken i møtet 261112 sak 287-12 og fattet følgende vedtak: 1. Bergen Bystyre tar saken om «Områdesatsing» i Bergen kommune til orientering. 2. Bystyret

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Komite for helse og sosial behandlet saken i møtet 051016 sak 97-16 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk

Detaljer

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11.

Komiteens fagområder på. finansfeltet. Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap. Komité for finans, kultur og næring 11. Komiteens fagområder på finansfeltet Dag Inge Ulstein Byråd for finans, eiendom og eierskap Komité for finans, kultur og næring 11. november 2015 Finans forvalter ikke bare penger materielle ressurser

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan

MALVIK KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Gunnar Lohse (leder) Per Arild Lyng Mary Dahl Arild Øyan MALVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 10. juni 2008 kl. 18.15 21.25. Møtested: Malvik rådhus, Formannskapssalen Saknr: 14/2008-19/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Gunnar Lohse Møtende medlemmer:

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 12.09.2016 kl. 9:00 11:55 Sted: Rådhuset, møterom Synken Arkivsak: 15/09763 Til stede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 25. november 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 24.11.11. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201124329-7 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.10.2009 Tid: kl. 17.00 Slutt: 21.30 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring

Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring Bergen bystyre behandlet saken i møtet 300511 sak 100-11 og fattet følgende vedtak: I medhold av plan og bygningslovens 12-12 vedtas

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, videokonferanserom, 1. etasje Møtedato: 25.11.2014 Varighet: 11.15 14.00 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring

Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring Årstad, gnr. 158, bnr. 74 m.fl., Damsgårdssundet Sør, Reguleringsendring Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 120511 sak 163-11 og avga følgende innstilling: I medhold av plan og bygningslovens

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

3. Vedtektene til de tre barnehagene endres i tråd med skissert pilotprosjekt.

3. Vedtektene til de tre barnehagene endres i tråd med skissert pilotprosjekt. Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 280115 sak 20-15 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Kvalitetsmelding for barnehagene i Bergen 2013-2014

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder.

2. Bystyret slutter seg til de rullerte mål og strategier som skal fremme likestilling mellom kjønn på kommunens områder. Likestillingsmelding for Bergen kommune 2010-2015 Komite for finans behandlet saken i møtet 100210 sak 22-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar til orientering saken om Likestillingsmelding

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Sortland Havn KF, møterommet Møtedato 12.9.2015 Tidspunkt: kl. 10.30 12.55 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn,

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

Den 09. desember 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom.

Den 09. desember 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 09. desember 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet - møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30.

Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for oppvekst Den 6. september 2012 holdt Komite for oppvekst møte i Bergen rådhus Møterom 225 Fra kl. 16.00 til kl. 18.30. Til stede under opprop: Godkjente

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 43-10 Emnekode 5120 Arkivsak 200305375 Til Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Ytrebygda, gnr. 119, bnr. 51, Rå, Reguleringsplan. Plannr. 17420000. 2.

Detaljer

Protokoller fra byrådets møte 7. og 9. juni. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoller fra byrådets møte 7. og 9. juni. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 11. juni 2010 FORUTV /10 Forretningsutvalget Protokoller fra byrådets møte 7. og 9. juni. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-13 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoller

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013. Varighet: 9.00 11.

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013. Varighet: 9.00 11. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013 Varighet: 9.00 11.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170

Møteprotokoll. Kristiansand kontrollutvalg. Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Møteprotokoll Kristiansand kontrollutvalg Dato: 24.09.2015 kl. 15:00 Sted: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jacobsen Arkivsak: 15/10170 Til stede: Vidar Kleppe (DEM), Birte Simonsen (MDG), Stian Hamre (AP)

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg.

Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14. etg. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saksnr.: 0221-200717692-47 Protokoll Komite for kultur, idrett og næring Den 12. januar 2010 holdt Komite for kultur, idrett og næring møte i Bergen rådhus, møterom 14.

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2013 4. april 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/201 4. april 201 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 201/1505-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Saksnr.: 0221-200716871-97 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 8. juni 2011 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Charlotte Spurkeland

Detaljer

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230414 sak 97-14 og fattet følgende vedtak: 1. «I medhold av plan-

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A,formannskapssalen Møtedato: 6.5.2014 Varighet: 9.00 12.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen, Trine Vråberg Johnsen, Arne Vassbotn,

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen, Trine Vråberg Johnsen, Arne Vassbotn, 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato 10.2.2014 Tidspunkt: kl. 11.00 12.35 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Espen Lundbakk Andreassen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Wenche Marit Norgaard MEDL SP Utvalg: Plan- og økonomiutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2010 Tidspunkt: 14:40 16:30 MØTEPROTOKOLL Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Sofie Jahr

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl

Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl til kl BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 26. august 2015 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, 14. etg. fra kl. 16.00 til kl. 17.22. Til stede: Geir Kaland

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes AP Leder Rolf Arne Hanssen SV Nestleder Beate Hansine Aronsen AP Medlem Eva-Lill J Margit SV Medlem FO Lise Svenning

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 15.10.2013. Varighet: 9.00 10.

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 15.10.2013. Varighet: 9.00 10. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 15.10.2013 Varighet: 9.00 10.20 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker avgjort av byrådet Den 8. september 2010 holdt byrådet - saker avgjort av byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

Se interpellasjoner i spørsmålsregisteret på http://www.bergen.kommune.no

Se interpellasjoner i spørsmålsregisteret på http://www.bergen.kommune.no Bergen bystyre behandlet saken i møtet 240615 sak 145-15 og fattet følgende vedtak til interpellasjon nr 24: 1. Bergen bystyre mener handel med tjenester er et gode. Som ved annen handel er det til fordel

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 Dato: 11.04.2016 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, møterom Lilleheia

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 30. oktober 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 390 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak

6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak 6-timersdag i Bergen hjemmetjenester KF. Resultat av evaluering og videre tiltak Bergen bystyre behandlet saken i møtet 250509 sak 97-09 og fattet følgende vedtak: 1. Pågående forsøk med 6-timers arbeidsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 21. februar 2013 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2013/10047-8 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer