Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den 15.04.15 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl 1600 18.03"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Komite for finans Protokoll Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen, kl Til stede under opprop: Godkjente forfall til hele møtet: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H) Anette Strand (H) Wencke Borge Hystad (H) Alfa Merete Sefland (H) vara Christer Lilleskare Olsen (H) - vara Harald Schjelderup (A) Kine Bratli Dale (A) Øivind Kristoffersen (FrP) vara Alf Arne Johnsen (FrP) - vara Anders Skoglund (V) Trygve Birkeland (KrF) Mikkel Grüner (SV) - vara Torstein Dahle (R) Sondre L. Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Erla Katrine Løvseth (BY) - vara Victor Danielsen Norman (H) uoppsettelig arbeid Sondre Leiren Rasch (H) uoppsettelig arbeid Tristan Dupré (FrP) - reise Morten Myksvoll (FrP) - syk Samba S. Njie (SV) - syk Endre M. Tvinnereim (BY) - syk Habilitetsvurdering: Til sak og Komiteen fant Ove Sverre Bjørdal (Sp) inhabil. Han er i henhold til vedtak i BEBY inhabil i revisjonssaker fra Deloitte. Brita Toppe (Sp) møtte. Til sak Komiteen fant Alfa Merete Sefland (H) inhabil etter forvaltningsloven 6, 2. ledd. Tor F Wigers Larsen (H) møtte. Fra byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Innkalling og sakskart: Byråd Liv Røssland Økonomidirektør Kristin Ulvang Politisk rådgiver Sara Økland Dag Skansen (H) Rådgiver Frank Wessels Førstekonsulent Birgitte W Bratland Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 161

2 Møtet startet med en orientering ved finansbyråd Liv Røssland vedr Bergen kommunes Årsregnskap 2014 og Årsmelding Godkjenning av protokoll fra Komite for finans sitt møte Komite for finans behandlet saken i møtet sak 32-15: Protokollen ble godkjent Saker til gjennomsyn Komite for finans behandlet saken i møtet sak 33-15: Følgende dokumenter ble sendt ut i forkant av møtet: Spørsmål og kjøreplan for felles høring av Komite for finans og Komite for miljø og byutvikling Skatteinngang mars Muntlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 34-15: Se muntlige spørsmål i spørsmålsregisteret på 11. Harald Schjelderup (A) stilte spørsmål vedr skatteinngang og skatteanslag for Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 12. Torstein Dahle (R) stilte spørsmål vedr kommunal næringspolitikk. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet Skriftlige spørsmål Komite for finans behandlet saken i møtet sak 35-15: Se skriftlige spørsmål i spørsmålsregisteret på 4. Samba S. Njie (SV) stilte spørsmål vedr Bergen kommunes totale lånebyrde. Byråd Liv Røssland besvarte spørsmålet. 162

3 36-15 Revidering av mål og målekriterier for aksjeselskap der Bergen kommune har vesentlige eierinteresser Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar byrådets forslag til reviderte mål og målekriterier, herunder krav til avkastning og utbytte for selskapene BKK AS, BIR AS og Fløibanen AS. De nye avkastningskravene skal gjelde fra og med regnskapsåret Selskapenes styrer bes om å kommentere virksomhetenes resultatoppnåelse i forhold til de fastsatte avkastningskravene i denne saken enten i selve årsrapporten eller i en egen rapport som oversendes kommunen. Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt med fokus på sin kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 2. Det rapporteres årlig på disse nye avkastningskravene i forbindelse med fremleggelse av selskapenes årsrapport til bystyret. 3. Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret som tydeliggjør forskjellene for og håndteringen av finansielle og strategiske investeringer. Følgende representanter tok ordet: Robert Monsen (H), Harald Schjelderup (A), Torstein Dahle (R), Trygve Birkeland (KrF), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Dag Skansen (H), Anette Strand (H) og Mikkel Grüner (SV). Forslag fremsatt i komiteen: Robert Monsen (H) fremsatte på vegne av H og FrP følgende tilleggsforslag: «Bystyret ber byrådet fremme en sak for bystyret som tydeliggjør forskjellene for og håndteringen av finansielle og strategiske investeringer.» Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende alternative forslag til pkt. 1: «Det settes punktum etter effektivt slik at siste setning lyder: «Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt.» Torstein Dahle (R) fremsatte følgende tilleggsforslag til punkt 1: «a.1: Aksjeposten i BKK omklassifiseres til strategisk investering. a.2: Bergen kommune endrer sin holdning til BKKs fibersatsing og ber om at BKK vurderer hvordan dette området i større grad kan gjøres til et satsingsområde på grunn av sin tette kopling til BKKs tradisjonelle kjernevirksomhet. a.3: Siden BKK står for helt sentrale deler av Bergens infrastruktur, bør samfunnsmessige vurderinger spille en sentral rolle i BKKs beslutninger. Det er ikke akseptabelt å la avkastningskrav eller andre finansielle motiver for kommunen komme i veien for samfunnsmessig ønskelige beslutninger. 163

4 b.1: Siden BIR står for helt sentrale deler av Bergens infrastruktur, bør samfunnsmessige vurderinger spille en sentral rolle i BIRs beslutninger. Det er ikke akseptabelt å la avkastningskrav eller andre finansielle motiver for kommunen komme i veien for samfunnsmessig ønskelige beslutninger. b.2: Det er samfunnsmessig urasjonelt at håndteringen av avfall fra bedrifter er gjenstand for konkurranse. Byrådet anmodes om å ta opp med sentrale myndigheter hvilke muligheter som foreligger for å gjøre dette til en monopoloppgave som kan gi en koordinert og kvalitetsmessig høyverdig avfallshåndtering, med de store besparelser som det vil gi. c.: Fløibanen er et viktig kollektivtransporttilbud for fastboende i området. Det bør arbeides med å få gjennomført en betydelig prisdifferensiering mellom reiser for fastboende og turistreiser. d.: Bergen Parkering AS legges ned. Virksomheten skal i stedet ivaretas som en kommunal oppgave.» Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad: «Bystyret mener at kommunens økonomi i for stor grad baserer seg på utbytte fra BKK. Selskapet må i større grad få disponere deler av overskuddet til investeringer som kommer eierne og kundene til stor nytte. Et slikt område kan være en mye større satsing på fjernvarme som selskapet samarbeider med BIR om. BKK har vist god evne til satsning på riktige områder utenfor kjerneområdet, som for eksempel fibersatsingen. Dette område genererer i dag gode overskudd i konsernet.» Votering: Innstillingen punkt 1 ble tiltrådt med 12 stemmer (H+FrP+V+KrF+MDG+BY) Innstillingen punkt 2 ble tiltrådt enstemmig Harald Schjelderups tilleggsforslag fikk 4 stemmer (A+SV+Sp) Tilleggsforslag fra H og FrP, fremsatt av Robert Monsen ble tiltrådt enstemmig Torstein Dahles tilleggsforslag punkt a1 og a2 fikk 6 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt a3 fikk 4 stemmer (SV+R+MDG+Sp) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt b1 fikk 3 stemmer (SV+R+MDG) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt b2 og d fikk 2 stemmer (R+MDG) Torstein Dahles tilleggsforslag punkt c fikk 5 stemmer (SV+R+Sp+BY) Merknad fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk tilslutning fra R 164

5 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar byrådets forslag til reviderte mål og målekriterier, herunder krav til avkastning og utbytte for selskapene BKK AS, BIR AS og Fløibanen AS. De nye avkastningskravene skal gjelde fra og med regnskapsåret Selskapenes styrer bes om å kommentere virksomhetenes resultatoppnåelse i forhold til de fastsatte avkastningskravene i denne saken enten i selve årsrapporten eller i en egen rapport som oversendes kommunen. Det legges til grunn at samtlige selskap drives rasjonelt og effektivt med fokus på sin kjernevirksomhet og kjernekompetanse. 2. Det rapporteres årlig på disse nye avkastningskravene i forbindelse med fremleggelse av selskapenes årsrapport til bystyret Overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen. Rapport fra arbeidet med Bergen ROS Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar rapport fra arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen til etterretning. 2. Resultatene som er vist i ROS-analysen, følges opp slik det fremgår av rapporten. 3. Tiltak som er foreslått i analysen må vurderes i det årlige budsjettarbeid. 4. Bystyret ber om at ROS-analysen for Bergen oppdateres årlig og revideres hvert fjerde år. Representanten Alfa Merethe Sefland (H) har bedt om å få sin habilitet vurdert i saken. Bakgrunnen er at hun siden 1. januar i år har jobbet som seniorrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Hordaland og har et særlig ansvar for tilsyn med kommunenes beredskapsplikt. Hennes seksjon er således tilsynsmyndighet for denne saken. Bystyredirektøren kan ikke se at dette er å anse som «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet og anser henne derfor for habil. Alfa Sefland har imidlertid selv fremlagt ønske om å fratre behandling av saken og komite for finans imøtekom dette med hjemmel i kommuneloven 40 nr. 4. Tor F. Wigers Larsen (H) møtte. Følgende representanter tok ordet: Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Torstein Dahle (R), Harald Schjelderup (A), Sondre L. Båtstrand (MDG), Ove Sverre Bjørdal (Sp) og Dag Skansen (H). Forslag fremsatt i komiteen: Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte følgende tilleggforslag: «Bystyret mener at analysen i sin helhet bør være tilgjengelig som en portal på kommunens nettsider, og oppgi en beskrivelse av hvert fenomen samt forebygging, beredskap og varsling, sikkerhetsråd før, under og etter, samt adresser og nyttige lenker.» 165

6 Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1: «Komite for finans synes det er urovekkende at luftforurensning vurderes med lav risiko i analysen, dette til tross for at luftforurensning er et vedvarende og aktuelt problem. Det står i analysen: «Verdens helseorganisasjon viser til en sterk sammenheng mellom luftforurensning og helsemessige konsekvenser. Det er til nå ikke funnet slike sammenhenger i studier gjennomført av helsemyndighetene i Bergen.» Dette kan tolkes slik at helsemyndighetene i Bergen mener at Verdens helseorganisasjon tar feil når det påpekes en sterk sammenheng mellom alvorlige helseproblem og luftforurensning.» Merknad 2: «Komite for finans vil påpeke at den kommunale beredskapen synes svekket ved at det kommunale selskapet Bydrift, og selskapets oppgaver, er solgt. ROS analysen skal følges opp av kommunen, men komiteen oppfatter det slik at kommunen skal ha en koordinerende funksjon. Det vil etter komiteens syn gi en svekket beredskap uten et kommunalt selskap til å utføre oppgavene.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber om å få framlagt en særskilt og mer detaljert vurdering av hvordan Bergens befolkning mer effektivt kan vernes mot en mulig ulykke ved Sellafieldanlegget.» Merknad 2: «Bystyret ber om å få framlagt en mer omfattende og oppdatert vurdering av trusselbildet som knytter seg til Haakonsvern som svært viktig NATO-base, og hvordan Bergens befolkning kan beskyttes mest mulig effektivt mot mulige framtidige konsekvenser.» Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret mener utslipp fra oppdrettsindustrien bør inn i analysen, og at havforskningsinstituttet bør bli invitert med som ekstern aktør» Merknad 2: «Bystyret mener det er kritikkverdig at Folkehelseinstituttet ikke ble trukket inn som ekstern aktør gitt problemene knyttet til luftforurensning i Bergen.» Merknad 3: «Påstanden om at helsemyndighetene i Bergen ikke finner en sammenheng mellom luftforurensning og helseproblemer er oppsiktsvekkende bagatellisering av et alvorlig helseproblem, og kan ikke gi føringer for lokal politikk.» Merknad 4: «Rapporten fremstiller luftforurensning som et større problem for Bergens omdømme enn for liv og helse. Bystyret mener liv og helse er viktigst.» 166

7 Merknad 5: «Om radioaktivt nedfall mener bystyret at det må følge en beskrivelse av hvilket areal som blir berørt, dets størrelse, og hvilke soner som er mest sårbare. Bystyret vil vite om reaktorene er på når de befinner seg i Bergen. Detaljene rundt risikoen bør også gi informasjon om direkte utstråling, smitte via radioaktivt støv i luften, termiske effekter, eksplosjoner, samt effekten på flora og fauna.» Votering: Innstillingen punkt 1-4 ble tiltrådt enstemmig Sondre L. Båtstrands tilleggsforslag fikk 6 stemmer (A+SV+R+MDG+Sp) Merknad 1 og 2 fra SV fremsatt av Mikkel Grüner (SV) fikk tilslutning fra A, R, MDG og BY Merknad 1 og 2 fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra MDG og Sp Merknad 1, 2, 4 og 5 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra SV, R og Sp Merknad 3 fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra A, V, SV, R, Sp og BY Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune 2014 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar sak om regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune 2014 til orientering. Følgende representanter tok ordet: Wencke Borge Hystad (H), Torstein Dahle (R) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gnr. 165 bnr Nøstegaten 39-45B og Nøstetorget 8 167

8 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bergen bystyre fritar Gnr. 165 Bnr Nøstegaten 39-45, for eiendomsskatt på bygg og grunn fra og med Dersom eiendommen blir solgt, utleid eller tatt i bruk til annet formål enn beskrevet i søknaden, faller fritaket bort. 2. Gnr. 165 bnr 1124 Nøstegaten 45 B / Nøstetorget 8 oppfyller ikke lovens vilkår og anbefales ikke innvilget fritak. Ingen representanter tok ordet. Votering: Innstillingen ble tiltrådt enstemmig Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og komiteens innstilling er likelydende Orientering om status for bygging av nytt biogassanlegg i Rådalen. Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 40-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG) og Ove Sverre Bjørdal (Sp). Merknader fremsatt i komiteen: Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber om at byrådet ved neste rapportering/sak til bystyret legger frem overslag over konsekvensene av overskridelsene på biogassanlegget for vann- og avløpsavgiftene for byens innbyggere.» Merknad 2: «Bystyret legg til grunn at byrådet for ettertida melder til bystyret dersom det skjer vesentlige endringer i framdrift og kostnad for prosjektet.» Merknad 3: «Bystyret ber om at det blir vurdert å foreta valutasikring når vesentlige avtaler blir inngått i utenlandsk valuta. Jfr. finansreglementet C7.» 168

9 Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsatte på vegne av MDG følgende merknad: «Bystyret er kritisk til prosessen som har ledet frem til at biogassanlegget blir tre ganger dyrere enn det skulle være.» Votering: Merknad 1-3 fra A og Sp, fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV, R, MDG og BY Merknad fra MDG fremsatt av Sondre L. Båtstrand (MDG) fikk tilslutning fra R og Sp Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar status og framdrift for bygging av biogassanlegget til orientering. 2. Arbeidene med biogassanlegget videreføres i tråd med vedtatte planer og forutsetninger Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 41-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Mikkel Grüner (SV), Trygve Birkeland (KrF), Torstein Dahle (R), Sondre L. Båtstrand (MDG), Erla Katrine Løvseth (BY) og Dag Skansen (H). Merknader fremsatt i komiteen: Mikkel Grüner (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1: «Bergen bystyre mener at ut fra fremkommelighetshensyn bør antallet tillatelser til boligsoneparkering begrenses til én per boenhet.» Merknad 2: «Nyere innretninger som bildele-ringer, er en ordning som bidrar til å redusere antall biler i sentrale strøk. Bergen kommune vil tilrettelegge for gode rammevilkår for ordningen ved å tildele boligsonekort med faste, merkede parkeringsplasser for bildeling i de ulike sonene.» Torstein Dahle (R) fremsatte på vegne av R følgende merknad: «Boligsoneparkeringsfondets statutter, medlemmer, regnskap og forvaltning bør være offentlig tilgjengelig på internett.» 169

10 Erla Katrine Løvseth (BY) fremsatte på vegne av BY følgende merknader: Merknad 1: «Bil nummer to tillates, men kun biler som er registret som elektriske i motorvognregisteret. Unntak kan gis ved særlige behov.» Merknad 2: «Prisdifferansemekanismen som er foreslått mellom bil 1 og bil 2 bør også brukes for bil 1, hvor det gis incentiver til å kjøpe elektrisk bil.» Votering: Merknad 1 og 2 fra SV fremsatt av Mikke Grüner (SV) fikk tilslutning fra V, R, MDG og BY Merknad fra R fremsatt av Torstein Dahle (R) fikk tilslutning fra SV, MDG, Sp og BY Merknad 1 og 2 fra BY fremsatt av Erla Katrine Løvseth fikk ikke tilslutning fra andre partier Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Med hjemmel i lov om vegtrafikk av 18. juni 1965 nr. 4 8, jf. 7 og 8 i forskrift om parkeringsregulering og parkeringsgebyr vedtas lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune slik det fremkommer i vedlegg A. 2. Forskriften kunngjøres i henhold til lov om Norsk Lovtidend av 19. juni 1969 nr. 53 og trer i kraft en måned etter kunngjøringen, jf. samme lovs Retningslinjer for innløsning av boliger i områder avsatt til teknisk infrastruktur Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 42-15: Komite for miljø og byutvikling innstiller til bystyret. Ingen representanter tok ordet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar retningslinjer for innløsning av boliger regulert til offentlig infrastruktur slik de fremkommer i vedlegg 1: Bergen kommunes retningslinjer for innløsning av boligeiendommer som i reguleringsplan er avsatt til kommunal teknisk infrastruktur. 2. Bystyret delegerer til byrådet å fatte vedtak i tråd med retningslinjene. 3. Bystyret forutsetter at byrådet innarbeider anslag på eventuelle budsjettmessige konsekvenser i forbindelse med sitt forslag til Budsjett 2016/Økonomiplan

11 43-15 Eventuelt Komite for finans behandlet saken i møtet sak 43-15: Sondre L. Båtstrand (MDG): I forbindelse med høring om kloakk, ber Komite for finans om at tidligere byråder for byutvikling, klima og miljø Lisbeth Iversen og Filip Rygg blir foreslått tre datoer for å komme på KFIN-møte, enten den 13. mai, den 10. juni eller 17. juni, for å forklare seg om saken. KMBY vil være invitert i den anledningen. Komiteen ble enig om å be arbeidsgruppen som har forberedt høringen om å foreta en vurdering om de tidligere byrådene Filip Rygg og Lisbeth Iversen skal inviteres til et KFIN møte i mai eller juni 2015 for å svare på spørsmål som var oversend til dem i forbindelse med høringen Oppfølging av revisjonsrapport; Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 44-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Følgende representanter tok ordet: Anette Strand (H) Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar byråd for finans, eiendom og eierskaps tilbakemelding av om byrådsavdelingens oppfølging av revisjonsrapporten Analyser og resultater på lønnsog innkjøpsområdet til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken med byrådens rapportering til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byråd for finans, eiendom og eierskaps tilbakemelding av om byrådsavdelingens oppfølging av revisjonsrapporten Analyser og resultater på lønns- og innkjøpsområdet til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll - Kemneren i Bergen Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 45-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. 171

12 Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Brita Toppe (Sp) møtte. Følgende representanter tok ordet: Brita Toppe (Sp). Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar byrådens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kemneren» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til bystyret til orientering. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar byrådens tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune Kemneren» til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Oppfølging av forvaltningsrevisjon av internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 46-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) ble kjent inhabil i samsvar med vedtak i bystyresak av : «Representanten Ove Sverre Bjørdal (Sp) fratrer i alle saker som vedrører Deloittes forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av Bergen kommunes virksomhet.» Brita Toppe (Sp) møtte. Ingen representanter tok ordet. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar finansbyrådens tilbakemelding i brev av om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Bergen kommune Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til bystyret til orientering. 172

13 Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar finansbyrådens tilbakemelding i brev av om byrådsavdelingens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll i Bergen kommune Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap» til orientering. Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til Bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende Nummerert brev nr. 4 - Bergen kommune. Lovpålagt revisjon av beboerregnskaper for 2013 Komite for finans hadde saken til orientering i møtet sak 74-15: Kontrollutvalget innstiller til bystyret. Følgende representant tok ordet: Ove Sverre Bjørdal (Sp) Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 Bergen kommune, revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning. 2. Kontrollutvalget sender byrådsavdelingen tilbakemelding til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for oppfølging i forbindelse med revisjonen av beboerregnskapene for Kontrollutvalget sender saken til Bystyret. Kontrollutvalget behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Bystyret tar revisors rapportering i «Nummerert brev nr. 4 Bergen kommune, revisjon av beboerregnskaper 2013» og revisjonsberetningene etter den lovpålagte revisjonen av beboerregnskaper for 2013 ved kommunens alders- og sykehjem, samt byrådsavdelingen tilbakemelding, til etterretning Forslag til vedtak: Forslaget og Kontrollutvalgets vedtak var likelydende. Innstilling til bystyret: Forslaget og Kontrollutvalgets innstilling til Bystyret var likelydende. Dag Skansen (H) Leder Frank Wessels Rådgiver 173

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for fullmakter og politisk styringssystem Den 01.04.14 holdt Komite for fullmakter og politisk styringssystem møte i 14. etg, Bergen rådhus, kl 10.00 10.56.

Detaljer

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen.

Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Saksnr.: 0221-200716871-67 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den 10. mars 2010 holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, Teatersalen. Til stede under opprop: Godkjente forfall

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005

Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Protokoll fra kontrollutvalgets møte torsdag 03. mars 2005 Sted: Utdanningsetatens møtelokaler, Strømsveien 102 Til stede: Frode Jacobsen (A), Ingrid Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 137-14 Emnekode 5120 Arkivsak 201125114 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Bybane fra Sentrum til Åsane/Vågsbotn, trasevalg Bergen bystyre behandlet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS!

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal. 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 25.01.2006 kl. 16.00 OBS! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg. lov er unntatt fra offentlighet. Kommunestyremøtet

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer