Arbeiderpartiets forslag HP for BFK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK"

Transkript

1 Arbeiderpartiets forslag HP for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1225,9 1308,8 1378,1 1385,0 1391,9 1398,8 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 51,2 54,4 113,3 Rammetilskudd 1025,3 1067,0 1073,4 1078,8 1084,2 1089,6 SUM DRIFTSINNTEKTER 2302,4 2430,2 2564,8 2463,8 2476,1 2488,5 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 124,5 139,5 123,6 122,2 122,2 122,1 Utdanning 1292,3 1329,1 1369,6 1368,4 1367,5 1365,7 Tannhelseforetak 110,9 104,6 106,3 106,3 106,3 106,3 Utviklingsavdelingen 111,4 139,8 127,8 127,7 126,7 128,2 Samferdsel Avdeling 7,3 9,2 7,6 7,6 7,6 7,6 Kollektivtransport 279,7 290,7 308,6 308,6 308,6 308,6 Fylkesveger 291,6 272,9 286,4 284,1 281,8 277,2 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 0,0 0,0 6,7 6,7 6,7 6,7 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2217,6 2285,8 2336,6 2331,5 2327,2 2322,3 Renteutgifter 58,0 64,0 69,7 81,6 97,6 121,0 Renteinntekter 16,7 20,0 19,3 22,7 24,5 27,7 Renterefusjon skoleanlegg 6,7 5,0 5,4 6,9 8,6 9,9 Renterefusjon fylkesveger 3,8 5,0 6,4 10,4 15,1 20,6 Aksjeutbytte Vardar AS 58,0 53,7 65,4 93,5 100,5 100,5 Salg av kraft 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 18,9 22,0 18,1 21,5 21,5 25,0 Utviklingsmidler fra Vardar AS 8,0 9,2 7,6 9,0 9,0 10,5 Avdrag 52,1 58,1 65,1 76,9 87,8 96,7 Avdrag elevpc'er 6,7 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 7,5 57,0 66,5 0,0 18,1 22,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2223,8 2354,5 2420,4 2330,7 2356,2 2372,8 Motpost avskrivninger 116,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 194,8 75,7 144,4 133,1 119,8 115,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -16,4-26,7 22,1-1,1 6,4 18,6 Avsatt realvekst 0,0 12,3 24,6 37,0 Interne finansieringstransaksjoner 4,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 98,6 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 271,6 71,8 166,5 119,7 101,6 97,2 Mva av investeringer - overført inv.regn 170,6 71,8 113,3 0,0 0,0 0,0 Del av rammetilskudd - tiltenkt veginvest. 53,2 119,7 101,6 97,2 IKKE DISPONERT 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 99,0 124,8 72,7 23,8 17,4 8,8 - Pensjon 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Investering 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 90,0 - Veger 60,1 60,1 60,1 60,1 60,1 Sum driftsfond 204,9 182,8 183,9 177,5 158,9 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 5,6 % 5,4 % 4,8 % 4,6 %

2 Beløp i 1000 kr TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg Ombygging FRÅD Inneklima FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc-er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Ny investeringsstrategi skolebygg HUU KKP/Musikkteater/utvikling Kongsberg Ringerike folkehøgskole - teatersal FRÅD Sum - utdanningssektoren TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Øvre Sund Bru - bidrag fra Kjellstadbommen HUS - Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av vegpakkemidler Reduksjon i investeringsnivå Bruk av ubrukte lånemidler Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

3 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2013-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Revidert finansreglement godkjennes (vedleggsdelen). Ramme for gjennomsnittlige rentebindingstid på gjeld økes fra 1-4 år til 1-6 år for i større grad å kunne utnytte dagens lave rentenivå. 6. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2013 i hht. bankavtalen. 7. Dersom skatteinngangen i 2013 blir høyere enn forutsatt i budsjettet, benyttes merinntekten i første rekke til å gi full priskompensasjon på sektorene (fra 0% til 1,8%). 8. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 4,4 mill kr. Fylkestinget ber styret sørge for at driften skjer innen de økonomiske rammer for samarbeidet. Fylkestinget forventer at styret påser at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. Fylkesrådmannen bes reforhandle avtalen med PPOT Kongsberg for å sikre fremtidig samsvar mellom bevilgning og mottatte tjenester. 9. Hovedutvalget for utdanning vedtar, innenfor den årlige budsjettrammen, oppretting, nedlegging eller konvertering av hele utdanningsprogram i regionene. Fylkesrådmannen får fullmakt, innenfor den årlige budsjettrammen, til å opprette, nedlegge, konvertere og gjøre skoletilbud søkbare innenfor de utdanningsprogram som er vedtatt i regionene i Buskerud. 10. Fylkestinget ber hovedutvalget for utdanning styre investeringsprosjektene innenfor total ramme for skoleinvesteringer gitt av fylkestinget. 11. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget

4 innenfor disse rammer. Fylkestinget vil i revidert handlingsprogram komme tilbake til økonomiske konsekvenser av endret klinikkstruktur i Drammen. 12. Plan for endret klinikkstruktur for tannhelsetjenesten i Buskerud FKF, skal forelegges fylkestinget for politisk behandling før investeringsrammen for 2013 økes (med 1 million kroner) 13. Fylkesrådmannen bes styrke samhandlingen mellom administrasjonen og de ansattes organisasjoner, med spesiell vekt på Hovedavtalens bestemmelser. 14. Administrasjonsutvalget skal styrkes som arena for samhandling mellom politisk ledelse og arbeidstakerorganisasjonene. 15. Det forutsettes at Vardar AS formidler utbytte fra eierandel i EB AS direkte til Buskerud fylkeskommune. 16. Fylkestinget ber Vardar AS snarest mulig legge til rette for økt utbytte fra virksomheten i Baltikum. Økt utbytte skal utbetales til Buskerud fylkeskommune. Fylkesordfører bes gå i dialog med selskapet. 17. Det forutsettes at Vardar AS ikke eksponerer seg for ytterligere risikopreget og kapitalkrevende satsing i utlandet og fokuserer sterkere på sikrere verdiskaping for fylkeskommunen. 18. Fylkestinget og alle fylkeskommunale organer vedtar å praktisere "mer offentlighet" som prinsipp. Det er viktig at dette prinsippet etterleves i hele organisasjonen. 19. Driftsrammene for de ulike sektorene styrkes i denne omgang med følgende beløp; - Utdanning 30 mill. kr - Samferdsel 15 mill. kr (11 mill. kr friske midler, 4 mill. kr som følge av av innføring av nærskoleprinsippet) - Kultur 3 mill. kr. - Regional 2 mill. kr. - De styrkinger som ikke er disponert direkte i dette vedtaket forutsettes fordelt av det aktuelle hovedutvalg. 20. Utviklingsavdelingen styrkes med 2 mill. kr. årlig til oppfølging av reiselivsplanen.

5 21. Buskerud Kollektivtrafikk AS gis følgende handlingsrom for å nå målsettingen om økning i passasjertall (prioritert rekkefølge): - Innsparinger ved konkurranseutsetting benyttes til å forbedre kollektivtilbudet. - Belønningsmidler gjennom Buskerudbyen benyttes blant annet til å forbedre kollektivtilbudet i Buskerudbyområdet. - Prisen på ungdomskortet fryses. Det foretas ikke indeksregulereing i perioden. - For å forenkle takstsystemet i kollektivtrafikken innføres nytt takst og sonesystem, slik det er beskrevet i HUS sak 23/12 så fort som mulig. Det settes av 5,5 mill kr. til tiltaket. - Det bes om en videre utredning av hvordan sonesystemet kan forenkles og forbedres, særlig med tanke på overganger i Buskerudbyområdet og over fylkesgrensene. - Det settes av 2,5 mill kr. til innføring av ung voksen kort for aldersgruppen år. Kortet forutsettes å koste 450 kr/mnd. - Søknad om dispensasjon fra kravene om fri skoleskyss etter opplæringsloven 7.2 behandles av hovedutvalg for samferdsel før den sendes fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse. 22. Fullmaktsstruktur for veginvesteringer godkjennes (se vedleggsdelen). 23. Fylkesordfører/fylkesrådmann bes snarest avklare med Drammen kommune om "Kjellstadmidlene" kan benyttes til finansiering av Øvre Sund bru. Dersom Drammen kommune motsetter seg slik bruk, bygges ikke Bjørnstjerne Bjørnsonsgate for fylkeskommunale midler. Budsjett forutsatt brukt til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate benyttes da til finansiering av Øvre Sund bru. Fylkestinget ber om tilbakemelding i revidert handlingsprogram 2013 hvor det tas endelig stilling til dette. 24. Det settes av 4 mill. kr. til strakstiltak for trafikksikkerhet på fylkesveiene for å følge opp særlig ulykkesbelastede strekninger. 25. Det tas umiddelbart nytt initiativ overfor Regjeringen for å få godkjent opprettelse av eget utbyggingsselskap for bygging av Ringeriksbanen, der det kan hentes finansiering utenfor statsbudsjettet. jf. tidligere vedtak i fylkestinget i 2008 og Det settes i første omgang av 1 million kroner til arbeidet (2013) 26. Øvrig styrking av samferdselssektorens budsjett forutsettes brukt til styrking av rutetilbudet.

6 27. Buskerud fylkeskommune gjenninfører ordningen med fylkeskunstner. Sak vedrørende ny fylkeskunstnerordning fremmes til politisk behandling første halvår Kulturkort for ungdom gjeninnføres fra Sak vedrørende gjenninføring av kulturkort for ungdom fremmes til politisk behandling første kvartal Tilskudd til verneverdige bygninger (private) økes med 1 mill. kr. pr år. 30. Buskerud fylkeskommune skal i løpet av 2013 komme ajour med tilskuddsforpliktelser ovenfor Blaafarveverket i henhold til inngått avtale. 31. Driftsutgifter for mobbeombudet overføres fra kultur til utdanning. 32. Det tas nytt initiativ overfor Regjeringen med krav om at nasjonalanlegget for skiflyging i Vikersund sikres midler til investering og drift gjennom statsbudsjettet. 33. Det innføres snarest mulig nye forbedrede rutiner for skolenes valg av læremidler, og der det er mulig innføres koordinert innkjøp av læremidler innenfor rammeavtaler for anskaffelser slik at elevenes kostnader knyttet til kjøp av nødvendige læremidler/ utstyr til gjennomføring av utdanningen holdes så lavt som mulig. 34. Buskerud fylkeskommune gjenninnfører nærskoleprinsippet fra og med skoleåret 2013/ Med bakgrunn i bekymringsmeldinger knyttet til PPOT i Kongsberg og Numedal utarbeides en sak med oversikt over ressurstilgang og tjenestetilbud innenfor PPOT i hele fylket. I samme sak fremlegges forslag til tiltak for en generell styrking av PPOT tilbudet i Buskerud, og eventuelle tiltak som må til for å gi et likeverdig PPOT tilbud i hele fylket. 36. Innenfor utvidet budsjettramme for utdanningssektoren forutsettes at etter- og videreutdanning av lærere og rådgivere styrkes ytterligere med 3 mill. kr. pr. år i perioden. 37. Internasjonaliseringsarbeidet ved de videregående skolene videreføres. 38. I løpet av 2013 skal det etableres tilrettelagt leksehjelp ved alle skoler. 39. Sommeren 2013 skal det være tilrettelagt tilbud om sommerskole i alle regioner.

7 40. Fylkestinget ber seg forelagt sak for å sikre elever på yrkesfaglig linje en juridisk bindende garanti om at Buskerud fylkeskommune påtar seg ansvar for å tilby påbyggingsår for å sikre generell studiekompetanse for alle som har gjennomført utdanningsløp frem til og med fagbrev. Garantien forutsettes å gjelde i en begrenset tidsperiode etter avsluttet fagbrevutdanning. 41. For å følge opp samarbeidsavtalen med Kongsberg kommune og HIBU, skal investeringer til samlokalisering av KVS, inkl. Flåtaløkka, i forbindelse med byutviklingsprosjektet KKP og Kongsbergskolen innarbeides i budsjettet. Alternativ organisering av drift og finansiering skal vurderes for å muliggjøre rask realisering, herunder salg av eiendommer og/eller makeskifte og selskapsorganisering. Utredningene skal utføres av eksternt konsulentfirma. 42. Fylkestinget forutsetter at Høgskolen i Buskerud legger til rette for vekst og utvikling ved Høgskolens tre avdelinger, jf. partnerskapsavtalen.

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: 1 2 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Det

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 32808510. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested: Dato/-tid: Fylkeshuset

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 86/14 INNHOLD Vedtak i FT-sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2015-2018... 7

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder Dato: 20.11.2013 kl. 10:00 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Mulige forfall meldes snarest til marion.erichsen@vaf.no

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 07.05.2009 2009/951-9238/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Resultatrapport for 1. tertial 2011. 24. mai 2011 Fylkesrådmannen BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Resultatrapport for 1. tertial 2011 24. mai 2011 Fylkesrådmannen INNHOLD SAMMENDRAG 1 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2011 2 DR1FTSREGNSKAPET 2 INVESTERINGSREGNSKAPET 2 SEKTORVISE KOMMENTARER

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer