INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )"

Transkript

1

2

3 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Som følge av den pågående finanskrise, har regjeringen varslet at den vil komme tilbake med en særskilt tiltakspakke for bl.a. å stimulere sysselsettingen i Norge. Kommuner og fylkeskommuner vil være en viktig del av tiltakspakken, og budsjettet vil bli gjenstand for revidering så snart staten er klar med sine finanspolitiske virkemidler. Drammen 17. desember 2008 Roger Ryberg fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann

4

5 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

6

7 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

8

9 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2009-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1028,7 1080,0 1102,0 1110,8 1119,7 1128,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 Rammetilskudd 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1618,4 1737,8 1834,1 1847,2 1866,3 1855,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 77,2 110,2 107,9 103,5 104,4 105,3 Utdanning 1050,1 1084,1 1120,7 1120,5 1122,7 1126,3 Tannhelseforetak 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 Utviklingsavdelingen 86,1 145,4 126,7 122,5 122,8 123,1 Kollektivtransport - VKT AS 221,6 228,0 228,0 228,0 226,0 Fylkesveger 76,0 75,2 75,2 75,2 75,2 Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. 3) 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1603,8 1713,6 1744,4 1734,6 1737,9 1740,8 Renteutgifter 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 Renteinntekter 13,1 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Refusjon skoleanlegg 6,4 9,0 10,3 11,4 12,3 13,1 Aksjeutbytte Vardar AS 0,0 15,0 35,0 41,0 46,0 51,0 Salg av kraft 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 21,6 26,6 24,8 21,2 19,3 17,6 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,6 10,4 11,2 10,5 10,5 10,5 Avdrag 38,7 36,7 39,2 45,7 50,8 56,9 Avdrag elevpc'er 2,3 11,4 11,6 9,3 7,4 7,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1644,1 1745,8 1764,2 1766,9 1779,6 1784,8 Motpost avskrivninger 72,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 26,7-10,3 9,7 2,2-7,0-55,1 Interne finansieringstransaksjoner -10,4-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 37,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 Overført til investeringsregnskapet *) 50,8 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 RESULTAT 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 33,8 % 37,6 % 33,1 % 49,5 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter (mål: minst 3%) 3,8 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % Driftsfond ) 50,3 60,7 31,0 14,5 7,2 47,8 Beregnet realvekst ,3 28,6 43,1 Egenkapital pensjon 20,0 Vedlikeholdsfond ,4 6,4 0,0 1) Fom 2010 må en opptrappende andel mva-ref overføres til investering. 2) 2007-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV ble avsluttet Pensjonsbudsjett er fordelt på sektorene. 4) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

10 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER KOST.- ERINGS TIDL. KAP. DATO BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD Volelia FRÅD Refinansiering av likviditetsreserven FRÅD Refinansiering av Ramfosskraft FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Åssiden vgs Kjøkken hus F mai (Ferdig) Nye prosjekter Marienlyst Samlokalisering okt FT Ringerike/Hønefoss Samlokalisering FT Ringerike vgs Paviljong okt FT Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FT Ombygging Fjøs okt (Ferdig) Hurum Ny vg skole jul FT Ringerike folkehøgskole - Renovering Fagskolen Tinius Olsen Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 2) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF - - Sum andre sektorer TOTALSUM ) 5 millioner av bevilgningen i 2009 er forskuttert i 2008 til utbedring av bru. FINANSIERING Forskuttering Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Nedbetaling likv.res, Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2

11 Handlingsprogram Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2009-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Fylkesrådmannens fullmakt til å godkjenne anbud på investeringsprosjekter økes fra 10 mill kr til 25 mill kr. Fylkesutvalget godkjenner anbud med høyere beløp. Endring inntas i vedlagte budsjettreglement. 6. Vedlagte finansreglement godkjennes. 7. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2009 i hht. bankavtalen. 8. Resterende på vedlikeholdsfondet (6,38 mill kr) benyttes til vedlikehold av skolene i Som følge av at et økende antall elever velger private skoler, bes hovedutvalget følge utviklingen nøye og styre tilbudet stramt ihht måltall for ledige plasser. Frigjorte midler ved evt nedleggelse av skoleklasser våren 2009 tilføres vedlikeholdsfondet for skoler. 10. Utdanning styrkes med 5 mill kr til internasjonalisering, karriereveiledning og rekruttering til studieprogrammer med liten søking i tråd med hovedlinjene i punkt a c. HUU vedtar årlig den endelige fordelingen av midlene. a) 1,5 mill kr hvert år i perioden til internasjonaliseringsprosjekter med delfinansiering fra aktuelle EU- programmer for å dekke elevenes egenandeler. b) 1 mill kr i 2009 til å øke rekrutteringen til programområder med liten søkning. Dette gjøres i samarbeid med opplæringskontorer, bransjer, næringsliv og kommuner. c) 2,5 mill kr mer hver år i perioden til karriereveiledning med tanke på oppretting av karrieresentre på Ringerike/Midtfylket og i Kongsberg/Numedal. d) Fylkestinget forutsetter at det arbeides videre med å trekke NAV aktivt med i finansiering og drift av karrieresentrene og at samarbeidet om karrieresentrene tas inn i en partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og NAV Buskerud. e) Videre drift av karrieresenter i Hallingdal forutsetter at kommunene i Hallingdal i løpet av 2009 forplikter seg til å bidra til finansieringen av karrieresenteret for 2010 og fremover. 11. Utvikling av skolebygg a) HUU skal godkjenne endelig romprogram for alle skolebygg før prosjektene sendes ut på anbud. 3

12 Handlingsprogram b) Ved alle skolebyggprosjekter forutsetter fylkestinget at fylkesrådmannen sikrer at det gjennomføres brede prosesser som involverer næringsliv, berørte kommuner, ansatte og elever. c) Fylkestinget forutsetter oppstart av prosjektet samlokalisering Marienlyst sommeren Det godkjennes at grunnarbeider (spunting/pæling/graving mm) starter opp sommeren 2009 før prosjektets totalanbud er godkjent. d) Fylkestinget vedtar en samlokalisering av de videregående skolene på Ringerike til dagens Hønefoss vgs. Det settes i gang planlegging i Det tas sikte på byggestart i Totalbudsjett settes til 500 mill kr. Det forutsettes tett samarbeid med kommunen i planleggingen av skolen. e) Fylkestinget forutsetter at eiendommene Strømsø VGS og Ringerike VGS avhendes så snart det er praktisk mulig og at salgssummene brukes til å nedbetale låneopptak knyttet til vedtatte nybygg. 12. Utviklingsfondet disponeres slik det fremgår i egen tabell under kapittel om utvikling med den endring at fotnote 3 endres til fotnote 2. Midler til partnerskapsavtaler med kommuneregionene legges frem som egne saker i fylkesutvalget. 13. Budsjett for fylkesveger nettobudsjetteres. 14. Ny regional plan for reiseliv fremmes i 2009 og legges til grunn for fremtidige prioriteringer og bevilgninger. Fylkestinget forutsetter at ekstrasatsingen til folkehelse, reiseliv og regionalutvikling videreføres. Det legges inn 11 mill kr fra og med Det settes av 1 mill kr ekstra hvert år i tre år til oppfølging av planen for kulturbasert næringsutvikling av regionalutviklingsmidlene i HUR. 15. For Vestviken Kollektivtrafikk AS stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. I tillegg kommer tilskudd fra Samferdselsdepartementet til drift av Hallingbussen (erstatning for Vøgne). 16. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 17. Hovedutvalgenes disposisjonskontoer styrkes i 2009 med hhv: 1,0 mill kr til HUU 1,5 mill kr til HUS 1,0 mill kr til HUR 0,5 mill kr til HUK 18. Ved fornyelse av partnerskapsavtalen med HiBu forutsetter fylkestinget at det legges til grunn utvikling og vekst ved Høgskolens tre avdelinger. 19. Fagskolen Tinius Olsen tildeles 1,5 mill kr i 2009 til investeringer i bl.a nettbaserte løsninger for studier, og oppgradering av lokaler og utstyr. 4

13 Handlingsprogram Det forutsettes at det sikres tilstrekkelig administrative ressurser til å følge opp om internasjonal aktivitet. Det settes av kroner hvert år i planperioden for å styrke medarbeidernes internasjonale kompetanse. 21. Fylkestinget ønsker at det utvikles en overordnet holdning og strategi om universell utforming. Arbeidet med en regional delplan (fylkesdelplan) for universell utforming startes opp første kvartal Buskerud fylkeskommune ønsker å være aktiv i forhold til Regjeringens satsing på kompetanseheving for lærere. Jf. Forslag til statsbudsjett for Det søkes umiddelbart om statlige midler med sikte på å komme i gang med flere kompetansetiltak fra neste skoleår. Det tas stilling til omfang og bruk av fylkeskommunale midler når den statlige bevilgningen er kjent. Saken tas opp ved behandling av første tertialrapport Det utredes innkjøp av hydrogendrevet bybuss i Drammen i samarbeid med Nettbuss og Hynorprosjektet. Drammen kommune inviteres til å delta i samarbeidet. Det settes av kroner til formålet i Eventuelt ytterligere fylkeskommunalt bidrag innarbeides ved rullering av handlingsplanen. 24. Ringerike folkehøgskole har et betydelig etterslep på vedlikehold. Folkehøgskolens vedlikeholdsbehov prioriteres i fremtiden sammen med øvrige fylkeskommunale eiendommer. 25. Fylkeskommunens heleide selskap Vardar AS har en eierandel på 50% i Energiselskapet Buskerud, som igjen eier 50% i Drammen Fjernvarme. Fylkestinget ber om at det gjennom vårt indirekte eierskap i Drammen Fjernvarme utredes muligheten for utvidelse av fjernvarmenettet i Drammen til Nedre Eikers grense. 26. For å styrke arbeidet med fornybar energi og klimarelaterte problemstillinger, opprettes en stilling som klima- og energirådgiver. Kostnadene dekkes for 2009 innenfor tildelt budsjett, mens de innarbeides i handlingsprogrammet fra og med neste rullering ved en tilsvarende økning i rammene. 27. Likestillingsutvalgets midler skal synliggjøres i handlingsprogrammet med egen post, som disponeres av utvalget selv. Likestillingsutvalgets internasjonale engasjement videreutvikles, spesielt overfor Obrenovac og Pärnu. 28. Studievirksomhet i frivillige organisasjoner styrkes ved at Voksenopplæringsforbundet (VOFO) tilføres ytterligere kroner hvert år i perioden. Vedtak i ft-sak 84/08 Buskerud fylkeskommune stiller garanti (selvskyldnerkausjon) overfor stiftelsen Vikersund Hoppsenter for et lån på 2,25 mill kr i en periode på 10 år. Fylkeskommunen dekker renter og avdrag. 5

14

15 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

18

19 HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2009-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1028,7 1080,0 1102,0 1110,8 1119,7 1128,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 Rammetilskudd 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1618,4 1737,8 1834,1 1847,2 1866,3 1855,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 77,2 110,2 107,9 103,5 104,4 105,3 Utdanning 1050,1 1084,1 1120,7 1120,5 1122,7 1126,3 Tannhelseforetak 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 Utviklingsavdelingen 86,1 145,4 126,7 122,5 122,8 123,1 Kollektivtransport - VKT AS 221,6 228,0 228,0 228,0 226,0 Fylkesveger 76,0 75,2 75,2 75,2 75,2 Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. 3) 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1603,8 1713,6 1744,4 1734,6 1737,9 1740,8 Renteutgifter 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 Renteinntekter 13,1 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Refusjon skoleanlegg 6,4 9,0 10,3 11,4 12,3 13,1 Aksjeutbytte Vardar AS 0,0 15,0 35,0 41,0 46,0 51,0 Salg av kraft 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 21,6 26,6 24,8 21,2 19,3 17,6 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,6 10,4 11,2 10,5 10,5 10,5 Avdrag 38,7 36,7 39,2 45,7 50,8 56,9 Avdrag elevpc'er 2,3 11,4 11,6 9,3 7,4 7,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1644,1 1745,8 1764,2 1766,9 1779,6 1784,8 Motpost avskrivninger 72,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 26,7-10,3 9,7 2,2-7,0-55,1 Interne finansieringstransaksjoner -10,4-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 37,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 Overført til investeringsregnskapet *) 50,8 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 RESULTAT 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 33,8 % 37,6 % 33,1 % 49,5 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter (mål: minst 3%) 3,8 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % Driftsfond ) 50,3 60,7 31,0 14,5 7,2 47,8 Beregnet realvekst ,3 28,6 43,1 Egenkapital pensjon 20,0 Vedlikeholdsfond ,4 6,4 0,0 1) Fom 2010 må en opptrappende andel mva-ref overføres til investering. 2) 2007-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV ble avsluttet Pensjonsbudsjett er fordelt på sektorene. 4) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

20 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER KOST.- ERINGS TIDL. KAP. DATO BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD Volelia FRÅD Refinansiering av likviditetsreserven FRÅD Refinansiering av Ramfosskraft FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Åssiden vgs Kjøkken hus F mai (Ferdig) Nye prosjekter Marienlyst Samlokalisering okt FT Ringerike/Hønefoss Samlokalisering FT Ringerike vgs Paviljong okt FT Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FT Ombygging Fjøs okt (Ferdig) Hurum Ny vg skole jul FT Ringerike folkehøgskole - Renovering Fagskolen Tinius Olsen Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 2) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF - - Sum andre sektorer TOTALSUM ) 5 millioner av bevilgningen i 2009 er forskuttert i 2008 til utbedring av bru. FINANSIERING Forskuttering Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Nedbetaling likv.res, Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

21 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 98,5 127,8 132,5 122,2 123,1 124,0 (2) Inntekt 21,3 17,5 25,1 18,7 18,7 18,7 (3) Utdanning Utgift 1 421, , , , , ,7 (4) Inntekt 371,0 263,6 293,5 299,8 309,4 320,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 249,3 221,1 202,8 198,1 197,5 197,9 (8) Inntekt 163,2 75,8 75,6 75,6 74,8 74,8 (9) Kollektivtransport - VKT AS Utgift 225,4 231,8 229,9 228,0 226,0 (10) Inntekt 3,8 3,8 1,9 0,0 0,0 (11) Fylkesveger Utgift 80,3 75,2 75,2 75,2 75,2 (12) Inntekt 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. Utgift 3) 321,4 (14) Inntekt 8,2 (15) Sum rammeområder Utgift 2 167, , , , , ,6 (16) Sum rammeområder Inntekt 563,7 364,9 397,9 396,0 402,9 413,9 (17) Sum rammeområder Nettoutgift 1 603, , , , , ,8 (18) Skatter m.v. Inntekt 1 028, , , , , ,7 (19) Skatter m.v. Utgift (20) Netto skatteinntekt Nettoinnt , , , , , ,7 (21) Rammetilskudd Nettoinnt. 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 (22) Andre frie innt. Inntekt 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 (23) Inntekter fra rammeområdene (linje 16) Inntekt 563,7 364,9 397,9 396,0 402,9 413,9 (24) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 182, , , , , ,9 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 2 167, , , , , ,6 (25) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 14,6 24,2 89,8 112,6 128,4 114,3 (26) Renteutgifter Utgift 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 (27) Renteinntekter mm Inntekt 49,6 76,5 101,3 104,1 108,0 112,1 (28) = Netto renteutgifter Nettoutgift -0,7-15,9-30,9-22,7-16,5-20,2 (29) Avdrag på lån Utbet. 41,0 48,1 50,7 55,0 58,2 64,2 (30) Motpost avskrivninger Inntekt 72,3 (31) NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 (32) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 53,6 37,8 9,7 2,2-7,0-55,1 (33) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 1) Regionrådet opphørte

22 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje (31) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

23 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Kollektivtransport - VKT AS Utgift (6) Fylkesveger Utgift (7) Regionrådet 1) Utgift (8) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (9) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (10) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ Utbetaling (11) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (12) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (13) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (14) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mva-ref. Inntekt Egenkapital årets drift: (15) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt (16) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (17) Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte, salg av aksjer og andeler. Innbetaling (18) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 20 (20) Regnskapsmessig merforbruk (21) Fordelte utg. (6900) (22) SUM FINANSIERING ) Regionrådet opphørte OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Sum garantiansvar

24 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2009 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 12,669 0,474 13,143 FU 0,750 0,750 HUS 0,834 1,500 2,334 HUU 1,540 6,500 8,040 HUR 0,873 7,000 7,873 HUK 1,133 1,500 2,633 17,049 17,724 34,773 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

25 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kollektivtransport - VKT AS 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Regionrådet BTV 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT ) Kollektivtransport og fylkesveger underlagt regionrådet tom

26 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2009 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IKT felles infrastruktur Fylkeshuset - toaletter 450 Volelia 500 Refinansiering av likviditetsreserven Refinansiering av Ramfosskraft Utdanningssektoren Utstyr IKT Elevpc'er Pc-skap/stikkontakter Alle skolebygg Ombygging 1) Div. skolebygg Inneklima Åssiden vgs Kjøkken hus F Marienlyst Samlokalisering Ringerike/Hønefoss Samlokalisering Ringerike vgs Paviljong Rosthaug vgs Flytting Bonna Ombygging Fjøs Hurum Ny vg skole Fagskolen Tinius Olsen Tannhelseforetaket Til styrets disposisjon Fylkesveger SUM

27 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.

28

29 Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv 4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste

Detaljer

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 63/04, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2005-2008 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 8. desember som ft-sak 63/04. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2007-2010 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember som ft-sak 57/06. Handlingsprogrammet består av og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram.

Detaljer

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV:

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: Sak 79/17 Økonomiplan 2018-2021 for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV: 1. Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2018-priser) (justert)

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap

Detaljer

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF FORTSATT VEKST I BUSKERUD Med enkle grep og fokus på videregående utdanning og samferdsel vil vi legge til rette for fortsatt vekst og fremgang i Buskerud. Høyre og Kristelig Folkeparti Forslag til økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fylkesskatt

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2010-2013 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2010-2013 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2010-2013 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 15.-16. desember 2009 som ft-sak 74/09. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2008-2011 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember 2007 som ft-sak 80/07. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016

kundebrev Budsjettprosessen kirkeregnskap Nr. 1/2016 Nr. 1/2016 kundebrev prosessen kirkeregnskap - bidrar til forbedring Bakgrunnen for dette kundebrevet er erfaringer vi som revisor har gjort oss gjennom revisjon av regnskaper for kirkelige fellesråd og

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer