INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )"

Transkript

1

2

3 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Som følge av den pågående finanskrise, har regjeringen varslet at den vil komme tilbake med en særskilt tiltakspakke for bl.a. å stimulere sysselsettingen i Norge. Kommuner og fylkeskommuner vil være en viktig del av tiltakspakken, og budsjettet vil bli gjenstand for revidering så snart staten er klar med sine finanspolitiske virkemidler. Drammen 17. desember 2008 Roger Ryberg fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann

4

5 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

6

7 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

8

9 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2009-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1028,7 1080,0 1102,0 1110,8 1119,7 1128,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 Rammetilskudd 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1618,4 1737,8 1834,1 1847,2 1866,3 1855,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 77,2 110,2 107,9 103,5 104,4 105,3 Utdanning 1050,1 1084,1 1120,7 1120,5 1122,7 1126,3 Tannhelseforetak 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 Utviklingsavdelingen 86,1 145,4 126,7 122,5 122,8 123,1 Kollektivtransport - VKT AS 221,6 228,0 228,0 228,0 226,0 Fylkesveger 76,0 75,2 75,2 75,2 75,2 Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. 3) 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1603,8 1713,6 1744,4 1734,6 1737,9 1740,8 Renteutgifter 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 Renteinntekter 13,1 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Refusjon skoleanlegg 6,4 9,0 10,3 11,4 12,3 13,1 Aksjeutbytte Vardar AS 0,0 15,0 35,0 41,0 46,0 51,0 Salg av kraft 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 21,6 26,6 24,8 21,2 19,3 17,6 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,6 10,4 11,2 10,5 10,5 10,5 Avdrag 38,7 36,7 39,2 45,7 50,8 56,9 Avdrag elevpc'er 2,3 11,4 11,6 9,3 7,4 7,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1644,1 1745,8 1764,2 1766,9 1779,6 1784,8 Motpost avskrivninger 72,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 26,7-10,3 9,7 2,2-7,0-55,1 Interne finansieringstransaksjoner -10,4-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 37,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 Overført til investeringsregnskapet *) 50,8 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 RESULTAT 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 33,8 % 37,6 % 33,1 % 49,5 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter (mål: minst 3%) 3,8 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % Driftsfond ) 50,3 60,7 31,0 14,5 7,2 47,8 Beregnet realvekst ,3 28,6 43,1 Egenkapital pensjon 20,0 Vedlikeholdsfond ,4 6,4 0,0 1) Fom 2010 må en opptrappende andel mva-ref overføres til investering. 2) 2007-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV ble avsluttet Pensjonsbudsjett er fordelt på sektorene. 4) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

10 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER KOST.- ERINGS TIDL. KAP. DATO BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD Volelia FRÅD Refinansiering av likviditetsreserven FRÅD Refinansiering av Ramfosskraft FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Åssiden vgs Kjøkken hus F mai (Ferdig) Nye prosjekter Marienlyst Samlokalisering okt FT Ringerike/Hønefoss Samlokalisering FT Ringerike vgs Paviljong okt FT Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FT Ombygging Fjøs okt (Ferdig) Hurum Ny vg skole jul FT Ringerike folkehøgskole - Renovering Fagskolen Tinius Olsen Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 2) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF - - Sum andre sektorer TOTALSUM ) 5 millioner av bevilgningen i 2009 er forskuttert i 2008 til utbedring av bru. FINANSIERING Forskuttering Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Nedbetaling likv.res, Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2

11 Handlingsprogram Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2009-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Fylkesrådmannens fullmakt til å godkjenne anbud på investeringsprosjekter økes fra 10 mill kr til 25 mill kr. Fylkesutvalget godkjenner anbud med høyere beløp. Endring inntas i vedlagte budsjettreglement. 6. Vedlagte finansreglement godkjennes. 7. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2009 i hht. bankavtalen. 8. Resterende på vedlikeholdsfondet (6,38 mill kr) benyttes til vedlikehold av skolene i Som følge av at et økende antall elever velger private skoler, bes hovedutvalget følge utviklingen nøye og styre tilbudet stramt ihht måltall for ledige plasser. Frigjorte midler ved evt nedleggelse av skoleklasser våren 2009 tilføres vedlikeholdsfondet for skoler. 10. Utdanning styrkes med 5 mill kr til internasjonalisering, karriereveiledning og rekruttering til studieprogrammer med liten søking i tråd med hovedlinjene i punkt a c. HUU vedtar årlig den endelige fordelingen av midlene. a) 1,5 mill kr hvert år i perioden til internasjonaliseringsprosjekter med delfinansiering fra aktuelle EU- programmer for å dekke elevenes egenandeler. b) 1 mill kr i 2009 til å øke rekrutteringen til programområder med liten søkning. Dette gjøres i samarbeid med opplæringskontorer, bransjer, næringsliv og kommuner. c) 2,5 mill kr mer hver år i perioden til karriereveiledning med tanke på oppretting av karrieresentre på Ringerike/Midtfylket og i Kongsberg/Numedal. d) Fylkestinget forutsetter at det arbeides videre med å trekke NAV aktivt med i finansiering og drift av karrieresentrene og at samarbeidet om karrieresentrene tas inn i en partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og NAV Buskerud. e) Videre drift av karrieresenter i Hallingdal forutsetter at kommunene i Hallingdal i løpet av 2009 forplikter seg til å bidra til finansieringen av karrieresenteret for 2010 og fremover. 11. Utvikling av skolebygg a) HUU skal godkjenne endelig romprogram for alle skolebygg før prosjektene sendes ut på anbud. 3

12 Handlingsprogram b) Ved alle skolebyggprosjekter forutsetter fylkestinget at fylkesrådmannen sikrer at det gjennomføres brede prosesser som involverer næringsliv, berørte kommuner, ansatte og elever. c) Fylkestinget forutsetter oppstart av prosjektet samlokalisering Marienlyst sommeren Det godkjennes at grunnarbeider (spunting/pæling/graving mm) starter opp sommeren 2009 før prosjektets totalanbud er godkjent. d) Fylkestinget vedtar en samlokalisering av de videregående skolene på Ringerike til dagens Hønefoss vgs. Det settes i gang planlegging i Det tas sikte på byggestart i Totalbudsjett settes til 500 mill kr. Det forutsettes tett samarbeid med kommunen i planleggingen av skolen. e) Fylkestinget forutsetter at eiendommene Strømsø VGS og Ringerike VGS avhendes så snart det er praktisk mulig og at salgssummene brukes til å nedbetale låneopptak knyttet til vedtatte nybygg. 12. Utviklingsfondet disponeres slik det fremgår i egen tabell under kapittel om utvikling med den endring at fotnote 3 endres til fotnote 2. Midler til partnerskapsavtaler med kommuneregionene legges frem som egne saker i fylkesutvalget. 13. Budsjett for fylkesveger nettobudsjetteres. 14. Ny regional plan for reiseliv fremmes i 2009 og legges til grunn for fremtidige prioriteringer og bevilgninger. Fylkestinget forutsetter at ekstrasatsingen til folkehelse, reiseliv og regionalutvikling videreføres. Det legges inn 11 mill kr fra og med Det settes av 1 mill kr ekstra hvert år i tre år til oppfølging av planen for kulturbasert næringsutvikling av regionalutviklingsmidlene i HUR. 15. For Vestviken Kollektivtrafikk AS stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. I tillegg kommer tilskudd fra Samferdselsdepartementet til drift av Hallingbussen (erstatning for Vøgne). 16. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 17. Hovedutvalgenes disposisjonskontoer styrkes i 2009 med hhv: 1,0 mill kr til HUU 1,5 mill kr til HUS 1,0 mill kr til HUR 0,5 mill kr til HUK 18. Ved fornyelse av partnerskapsavtalen med HiBu forutsetter fylkestinget at det legges til grunn utvikling og vekst ved Høgskolens tre avdelinger. 19. Fagskolen Tinius Olsen tildeles 1,5 mill kr i 2009 til investeringer i bl.a nettbaserte løsninger for studier, og oppgradering av lokaler og utstyr. 4

13 Handlingsprogram Det forutsettes at det sikres tilstrekkelig administrative ressurser til å følge opp om internasjonal aktivitet. Det settes av kroner hvert år i planperioden for å styrke medarbeidernes internasjonale kompetanse. 21. Fylkestinget ønsker at det utvikles en overordnet holdning og strategi om universell utforming. Arbeidet med en regional delplan (fylkesdelplan) for universell utforming startes opp første kvartal Buskerud fylkeskommune ønsker å være aktiv i forhold til Regjeringens satsing på kompetanseheving for lærere. Jf. Forslag til statsbudsjett for Det søkes umiddelbart om statlige midler med sikte på å komme i gang med flere kompetansetiltak fra neste skoleår. Det tas stilling til omfang og bruk av fylkeskommunale midler når den statlige bevilgningen er kjent. Saken tas opp ved behandling av første tertialrapport Det utredes innkjøp av hydrogendrevet bybuss i Drammen i samarbeid med Nettbuss og Hynorprosjektet. Drammen kommune inviteres til å delta i samarbeidet. Det settes av kroner til formålet i Eventuelt ytterligere fylkeskommunalt bidrag innarbeides ved rullering av handlingsplanen. 24. Ringerike folkehøgskole har et betydelig etterslep på vedlikehold. Folkehøgskolens vedlikeholdsbehov prioriteres i fremtiden sammen med øvrige fylkeskommunale eiendommer. 25. Fylkeskommunens heleide selskap Vardar AS har en eierandel på 50% i Energiselskapet Buskerud, som igjen eier 50% i Drammen Fjernvarme. Fylkestinget ber om at det gjennom vårt indirekte eierskap i Drammen Fjernvarme utredes muligheten for utvidelse av fjernvarmenettet i Drammen til Nedre Eikers grense. 26. For å styrke arbeidet med fornybar energi og klimarelaterte problemstillinger, opprettes en stilling som klima- og energirådgiver. Kostnadene dekkes for 2009 innenfor tildelt budsjett, mens de innarbeides i handlingsprogrammet fra og med neste rullering ved en tilsvarende økning i rammene. 27. Likestillingsutvalgets midler skal synliggjøres i handlingsprogrammet med egen post, som disponeres av utvalget selv. Likestillingsutvalgets internasjonale engasjement videreutvikles, spesielt overfor Obrenovac og Pärnu. 28. Studievirksomhet i frivillige organisasjoner styrkes ved at Voksenopplæringsforbundet (VOFO) tilføres ytterligere kroner hvert år i perioden. Vedtak i ft-sak 84/08 Buskerud fylkeskommune stiller garanti (selvskyldnerkausjon) overfor stiftelsen Vikersund Hoppsenter for et lån på 2,25 mill kr i en periode på 10 år. Fylkeskommunen dekker renter og avdrag. 5

14

15 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

18

19 HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2009-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1028,7 1080,0 1102,0 1110,8 1119,7 1128,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 Rammetilskudd 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1618,4 1737,8 1834,1 1847,2 1866,3 1855,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 77,2 110,2 107,9 103,5 104,4 105,3 Utdanning 1050,1 1084,1 1120,7 1120,5 1122,7 1126,3 Tannhelseforetak 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 Utviklingsavdelingen 86,1 145,4 126,7 122,5 122,8 123,1 Kollektivtransport - VKT AS 221,6 228,0 228,0 228,0 226,0 Fylkesveger 76,0 75,2 75,2 75,2 75,2 Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. 3) 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1603,8 1713,6 1744,4 1734,6 1737,9 1740,8 Renteutgifter 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 Renteinntekter 13,1 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Refusjon skoleanlegg 6,4 9,0 10,3 11,4 12,3 13,1 Aksjeutbytte Vardar AS 0,0 15,0 35,0 41,0 46,0 51,0 Salg av kraft 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 21,6 26,6 24,8 21,2 19,3 17,6 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,6 10,4 11,2 10,5 10,5 10,5 Avdrag 38,7 36,7 39,2 45,7 50,8 56,9 Avdrag elevpc'er 2,3 11,4 11,6 9,3 7,4 7,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1644,1 1745,8 1764,2 1766,9 1779,6 1784,8 Motpost avskrivninger 72,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 26,7-10,3 9,7 2,2-7,0-55,1 Interne finansieringstransaksjoner -10,4-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 37,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 Overført til investeringsregnskapet *) 50,8 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 RESULTAT 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 33,8 % 37,6 % 33,1 % 49,5 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter (mål: minst 3%) 3,8 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % Driftsfond ) 50,3 60,7 31,0 14,5 7,2 47,8 Beregnet realvekst ,3 28,6 43,1 Egenkapital pensjon 20,0 Vedlikeholdsfond ,4 6,4 0,0 1) Fom 2010 må en opptrappende andel mva-ref overføres til investering. 2) 2007-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV ble avsluttet Pensjonsbudsjett er fordelt på sektorene. 4) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

20 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER KOST.- ERINGS TIDL. KAP. DATO BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD Volelia FRÅD Refinansiering av likviditetsreserven FRÅD Refinansiering av Ramfosskraft FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Åssiden vgs Kjøkken hus F mai (Ferdig) Nye prosjekter Marienlyst Samlokalisering okt FT Ringerike/Hønefoss Samlokalisering FT Ringerike vgs Paviljong okt FT Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FT Ombygging Fjøs okt (Ferdig) Hurum Ny vg skole jul FT Ringerike folkehøgskole - Renovering Fagskolen Tinius Olsen Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 2) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF - - Sum andre sektorer TOTALSUM ) 5 millioner av bevilgningen i 2009 er forskuttert i 2008 til utbedring av bru. FINANSIERING Forskuttering Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Nedbetaling likv.res, Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

21 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 98,5 127,8 132,5 122,2 123,1 124,0 (2) Inntekt 21,3 17,5 25,1 18,7 18,7 18,7 (3) Utdanning Utgift 1 421, , , , , ,7 (4) Inntekt 371,0 263,6 293,5 299,8 309,4 320,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 249,3 221,1 202,8 198,1 197,5 197,9 (8) Inntekt 163,2 75,8 75,6 75,6 74,8 74,8 (9) Kollektivtransport - VKT AS Utgift 225,4 231,8 229,9 228,0 226,0 (10) Inntekt 3,8 3,8 1,9 0,0 0,0 (11) Fylkesveger Utgift 80,3 75,2 75,2 75,2 75,2 (12) Inntekt 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. Utgift 3) 321,4 (14) Inntekt 8,2 (15) Sum rammeområder Utgift 2 167, , , , , ,6 (16) Sum rammeområder Inntekt 563,7 364,9 397,9 396,0 402,9 413,9 (17) Sum rammeområder Nettoutgift 1 603, , , , , ,8 (18) Skatter m.v. Inntekt 1 028, , , , , ,7 (19) Skatter m.v. Utgift (20) Netto skatteinntekt Nettoinnt , , , , , ,7 (21) Rammetilskudd Nettoinnt. 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 (22) Andre frie innt. Inntekt 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 (23) Inntekter fra rammeområdene (linje 16) Inntekt 563,7 364,9 397,9 396,0 402,9 413,9 (24) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 182, , , , , ,9 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 2 167, , , , , ,6 (25) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 14,6 24,2 89,8 112,6 128,4 114,3 (26) Renteutgifter Utgift 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 (27) Renteinntekter mm Inntekt 49,6 76,5 101,3 104,1 108,0 112,1 (28) = Netto renteutgifter Nettoutgift -0,7-15,9-30,9-22,7-16,5-20,2 (29) Avdrag på lån Utbet. 41,0 48,1 50,7 55,0 58,2 64,2 (30) Motpost avskrivninger Inntekt 72,3 (31) NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 (32) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 53,6 37,8 9,7 2,2-7,0-55,1 (33) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 1) Regionrådet opphørte

22 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje (31) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

23 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Kollektivtransport - VKT AS Utgift (6) Fylkesveger Utgift (7) Regionrådet 1) Utgift (8) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (9) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (10) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ Utbetaling (11) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (12) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (13) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (14) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mva-ref. Inntekt Egenkapital årets drift: (15) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt (16) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (17) Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte, salg av aksjer og andeler. Innbetaling (18) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 20 (20) Regnskapsmessig merforbruk (21) Fordelte utg. (6900) (22) SUM FINANSIERING ) Regionrådet opphørte OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Sum garantiansvar

24 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2009 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 12,669 0,474 13,143 FU 0,750 0,750 HUS 0,834 1,500 2,334 HUU 1,540 6,500 8,040 HUR 0,873 7,000 7,873 HUK 1,133 1,500 2,633 17,049 17,724 34,773 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

25 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kollektivtransport - VKT AS 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Regionrådet BTV 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT ) Kollektivtransport og fylkesveger underlagt regionrådet tom

26 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2009 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IKT felles infrastruktur Fylkeshuset - toaletter 450 Volelia 500 Refinansiering av likviditetsreserven Refinansiering av Ramfosskraft Utdanningssektoren Utstyr IKT Elevpc'er Pc-skap/stikkontakter Alle skolebygg Ombygging 1) Div. skolebygg Inneklima Åssiden vgs Kjøkken hus F Marienlyst Samlokalisering Ringerike/Hønefoss Samlokalisering Ringerike vgs Paviljong Rosthaug vgs Flytting Bonna Ombygging Fjøs Hurum Ny vg skole Fagskolen Tinius Olsen Tannhelseforetaket Til styrets disposisjon Fylkesveger SUM

27 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.

28

29 Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2010-2013 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 74/09, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2010-2013 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2010-2013 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 15.-16. desember 2009 som ft-sak 74/09. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap

Detaljer

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fylkesskatt

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2008-2011 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember 2007 som ft-sak 80/07. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Velkommen til en veldreven fylkeskommune

Velkommen til en veldreven fylkeskommune Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/11, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2012-2015 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 102/11, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2012-2015 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2012-2015 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 7.-8. desember 2011 som ft-sak 102/11. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE 1 PLANER OG RAPPORTER Som grunnlag for den økonomiske styringa i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding - tertialrapporter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2007. Innledning. Økonomisk situasjon. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2007 Innledning Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2013 2013 2013 2012

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer