INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )"

Transkript

1

2

3 FORORD Handlingsprogrammet for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte november samt fylkestingets behandling desember Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Som følge av den pågående finanskrise, har regjeringen varslet at den vil komme tilbake med en særskilt tiltakspakke for bl.a. å stimulere sysselsettingen i Norge. Kommuner og fylkeskommuner vil være en viktig del av tiltakspakken, og budsjettet vil bli gjenstand for revidering så snart staten er klar med sine finanspolitiske virkemidler. Drammen 17. desember 2008 Roger Ryberg fylkesordfører Matz Sandman fylkesrådmann

4

5 INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

6

7 Handlingsprogram DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

8

9 Handlingsprogram Vedtak i fylkestinget HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2009-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1028,7 1080,0 1102,0 1110,8 1119,7 1128,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 Rammetilskudd 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1618,4 1737,8 1834,1 1847,2 1866,3 1855,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 77,2 110,2 107,9 103,5 104,4 105,3 Utdanning 1050,1 1084,1 1120,7 1120,5 1122,7 1126,3 Tannhelseforetak 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 Utviklingsavdelingen 86,1 145,4 126,7 122,5 122,8 123,1 Kollektivtransport - VKT AS 221,6 228,0 228,0 228,0 226,0 Fylkesveger 76,0 75,2 75,2 75,2 75,2 Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. 3) 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1603,8 1713,6 1744,4 1734,6 1737,9 1740,8 Renteutgifter 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 Renteinntekter 13,1 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Refusjon skoleanlegg 6,4 9,0 10,3 11,4 12,3 13,1 Aksjeutbytte Vardar AS 0,0 15,0 35,0 41,0 46,0 51,0 Salg av kraft 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 21,6 26,6 24,8 21,2 19,3 17,6 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,6 10,4 11,2 10,5 10,5 10,5 Avdrag 38,7 36,7 39,2 45,7 50,8 56,9 Avdrag elevpc'er 2,3 11,4 11,6 9,3 7,4 7,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1644,1 1745,8 1764,2 1766,9 1779,6 1784,8 Motpost avskrivninger 72,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 26,7-10,3 9,7 2,2-7,0-55,1 Interne finansieringstransaksjoner -10,4-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 37,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 Overført til investeringsregnskapet *) 50,8 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 RESULTAT 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 33,8 % 37,6 % 33,1 % 49,5 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter (mål: minst 3%) 3,8 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % Driftsfond ) 50,3 60,7 31,0 14,5 7,2 47,8 Beregnet realvekst ,3 28,6 43,1 Egenkapital pensjon 20,0 Vedlikeholdsfond ,4 6,4 0,0 1) Fom 2010 må en opptrappende andel mva-ref overføres til investering. 2) 2007-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV ble avsluttet Pensjonsbudsjett er fordelt på sektorene. 4) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

10 Handlingsprogram HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER KOST.- ERINGS TIDL. KAP. DATO BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD Volelia FRÅD Refinansiering av likviditetsreserven FRÅD Refinansiering av Ramfosskraft FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Åssiden vgs Kjøkken hus F mai (Ferdig) Nye prosjekter Marienlyst Samlokalisering okt FT Ringerike/Hønefoss Samlokalisering FT Ringerike vgs Paviljong okt FT Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FT Ombygging Fjøs okt (Ferdig) Hurum Ny vg skole jul FT Ringerike folkehøgskole - Renovering Fagskolen Tinius Olsen Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 2) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF - - Sum andre sektorer TOTALSUM ) 5 millioner av bevilgningen i 2009 er forskuttert i 2008 til utbedring av bru. FINANSIERING Forskuttering Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Nedbetaling likv.res, Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2

11 Handlingsprogram Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2009-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Fylkesrådmannens fullmakt til å godkjenne anbud på investeringsprosjekter økes fra 10 mill kr til 25 mill kr. Fylkesutvalget godkjenner anbud med høyere beløp. Endring inntas i vedlagte budsjettreglement. 6. Vedlagte finansreglement godkjennes. 7. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2009 i hht. bankavtalen. 8. Resterende på vedlikeholdsfondet (6,38 mill kr) benyttes til vedlikehold av skolene i Som følge av at et økende antall elever velger private skoler, bes hovedutvalget følge utviklingen nøye og styre tilbudet stramt ihht måltall for ledige plasser. Frigjorte midler ved evt nedleggelse av skoleklasser våren 2009 tilføres vedlikeholdsfondet for skoler. 10. Utdanning styrkes med 5 mill kr til internasjonalisering, karriereveiledning og rekruttering til studieprogrammer med liten søking i tråd med hovedlinjene i punkt a c. HUU vedtar årlig den endelige fordelingen av midlene. a) 1,5 mill kr hvert år i perioden til internasjonaliseringsprosjekter med delfinansiering fra aktuelle EU- programmer for å dekke elevenes egenandeler. b) 1 mill kr i 2009 til å øke rekrutteringen til programområder med liten søkning. Dette gjøres i samarbeid med opplæringskontorer, bransjer, næringsliv og kommuner. c) 2,5 mill kr mer hver år i perioden til karriereveiledning med tanke på oppretting av karrieresentre på Ringerike/Midtfylket og i Kongsberg/Numedal. d) Fylkestinget forutsetter at det arbeides videre med å trekke NAV aktivt med i finansiering og drift av karrieresentrene og at samarbeidet om karrieresentrene tas inn i en partnerskapsavtale mellom fylkeskommunen og NAV Buskerud. e) Videre drift av karrieresenter i Hallingdal forutsetter at kommunene i Hallingdal i løpet av 2009 forplikter seg til å bidra til finansieringen av karrieresenteret for 2010 og fremover. 11. Utvikling av skolebygg a) HUU skal godkjenne endelig romprogram for alle skolebygg før prosjektene sendes ut på anbud. 3

12 Handlingsprogram b) Ved alle skolebyggprosjekter forutsetter fylkestinget at fylkesrådmannen sikrer at det gjennomføres brede prosesser som involverer næringsliv, berørte kommuner, ansatte og elever. c) Fylkestinget forutsetter oppstart av prosjektet samlokalisering Marienlyst sommeren Det godkjennes at grunnarbeider (spunting/pæling/graving mm) starter opp sommeren 2009 før prosjektets totalanbud er godkjent. d) Fylkestinget vedtar en samlokalisering av de videregående skolene på Ringerike til dagens Hønefoss vgs. Det settes i gang planlegging i Det tas sikte på byggestart i Totalbudsjett settes til 500 mill kr. Det forutsettes tett samarbeid med kommunen i planleggingen av skolen. e) Fylkestinget forutsetter at eiendommene Strømsø VGS og Ringerike VGS avhendes så snart det er praktisk mulig og at salgssummene brukes til å nedbetale låneopptak knyttet til vedtatte nybygg. 12. Utviklingsfondet disponeres slik det fremgår i egen tabell under kapittel om utvikling med den endring at fotnote 3 endres til fotnote 2. Midler til partnerskapsavtaler med kommuneregionene legges frem som egne saker i fylkesutvalget. 13. Budsjett for fylkesveger nettobudsjetteres. 14. Ny regional plan for reiseliv fremmes i 2009 og legges til grunn for fremtidige prioriteringer og bevilgninger. Fylkestinget forutsetter at ekstrasatsingen til folkehelse, reiseliv og regionalutvikling videreføres. Det legges inn 11 mill kr fra og med Det settes av 1 mill kr ekstra hvert år i tre år til oppfølging av planen for kulturbasert næringsutvikling av regionalutviklingsmidlene i HUR. 15. For Vestviken Kollektivtrafikk AS stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. I tillegg kommer tilskudd fra Samferdselsdepartementet til drift av Hallingbussen (erstatning for Vøgne). 16. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 17. Hovedutvalgenes disposisjonskontoer styrkes i 2009 med hhv: 1,0 mill kr til HUU 1,5 mill kr til HUS 1,0 mill kr til HUR 0,5 mill kr til HUK 18. Ved fornyelse av partnerskapsavtalen med HiBu forutsetter fylkestinget at det legges til grunn utvikling og vekst ved Høgskolens tre avdelinger. 19. Fagskolen Tinius Olsen tildeles 1,5 mill kr i 2009 til investeringer i bl.a nettbaserte løsninger for studier, og oppgradering av lokaler og utstyr. 4

13 Handlingsprogram Det forutsettes at det sikres tilstrekkelig administrative ressurser til å følge opp om internasjonal aktivitet. Det settes av kroner hvert år i planperioden for å styrke medarbeidernes internasjonale kompetanse. 21. Fylkestinget ønsker at det utvikles en overordnet holdning og strategi om universell utforming. Arbeidet med en regional delplan (fylkesdelplan) for universell utforming startes opp første kvartal Buskerud fylkeskommune ønsker å være aktiv i forhold til Regjeringens satsing på kompetanseheving for lærere. Jf. Forslag til statsbudsjett for Det søkes umiddelbart om statlige midler med sikte på å komme i gang med flere kompetansetiltak fra neste skoleår. Det tas stilling til omfang og bruk av fylkeskommunale midler når den statlige bevilgningen er kjent. Saken tas opp ved behandling av første tertialrapport Det utredes innkjøp av hydrogendrevet bybuss i Drammen i samarbeid med Nettbuss og Hynorprosjektet. Drammen kommune inviteres til å delta i samarbeidet. Det settes av kroner til formålet i Eventuelt ytterligere fylkeskommunalt bidrag innarbeides ved rullering av handlingsplanen. 24. Ringerike folkehøgskole har et betydelig etterslep på vedlikehold. Folkehøgskolens vedlikeholdsbehov prioriteres i fremtiden sammen med øvrige fylkeskommunale eiendommer. 25. Fylkeskommunens heleide selskap Vardar AS har en eierandel på 50% i Energiselskapet Buskerud, som igjen eier 50% i Drammen Fjernvarme. Fylkestinget ber om at det gjennom vårt indirekte eierskap i Drammen Fjernvarme utredes muligheten for utvidelse av fjernvarmenettet i Drammen til Nedre Eikers grense. 26. For å styrke arbeidet med fornybar energi og klimarelaterte problemstillinger, opprettes en stilling som klima- og energirådgiver. Kostnadene dekkes for 2009 innenfor tildelt budsjett, mens de innarbeides i handlingsprogrammet fra og med neste rullering ved en tilsvarende økning i rammene. 27. Likestillingsutvalgets midler skal synliggjøres i handlingsprogrammet med egen post, som disponeres av utvalget selv. Likestillingsutvalgets internasjonale engasjement videreutvikles, spesielt overfor Obrenovac og Pärnu. 28. Studievirksomhet i frivillige organisasjoner styrkes ved at Voksenopplæringsforbundet (VOFO) tilføres ytterligere kroner hvert år i perioden. Vedtak i ft-sak 84/08 Buskerud fylkeskommune stiller garanti (selvskyldnerkausjon) overfor stiftelsen Vikersund Hoppsenter for et lån på 2,25 mill kr i en periode på 10 år. Fylkeskommunen dekker renter og avdrag. 5

14

15 Handlingsprogram DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

16

17 Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)

18

19 HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2009-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1028,7 1080,0 1102,0 1110,8 1119,7 1128,7 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 Rammetilskudd 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 SUM DRIFTSINNTEKTER 1618,4 1737,8 1834,1 1847,2 1866,3 1855,0 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 77,2 110,2 107,9 103,5 104,4 105,3 Utdanning 1050,1 1084,1 1120,7 1120,5 1122,7 1126,3 Tannhelseforetak 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 Utviklingsavdelingen 86,1 145,4 126,7 122,5 122,8 123,1 Kollektivtransport - VKT AS 221,6 228,0 228,0 228,0 226,0 Fylkesveger 76,0 75,2 75,2 75,2 75,2 Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. 3) 313,2 0,0 0,0 0,0 0,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1603,8 1713,6 1744,4 1734,6 1737,9 1740,8 Renteutgifter 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 Renteinntekter 13,1 13,5 18,0 18,0 18,0 18,0 Refusjon skoleanlegg 6,4 9,0 10,3 11,4 12,3 13,1 Aksjeutbytte Vardar AS 0,0 15,0 35,0 41,0 46,0 51,0 Salg av kraft 0,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 21,6 26,6 24,8 21,2 19,3 17,6 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,6 10,4 11,2 10,5 10,5 10,5 Avdrag 38,7 36,7 39,2 45,7 50,8 56,9 Avdrag elevpc'er 2,3 11,4 11,6 9,3 7,4 7,3 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1644,1 1745,8 1764,2 1766,9 1779,6 1784,8 Motpost avskrivninger 72,3 NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 26,7-10,3 9,7 2,2-7,0-55,1 Interne finansieringstransaksjoner -10,4-1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 37,3 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 Overført til investeringsregnskapet *) 50,8 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 RESULTAT 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 33,8 % 37,6 % 33,1 % 49,5 % Nto driftsresultat i % av frie inntekter (mål: minst 3%) 3,8 % 4,3 % 4,6 % 3,8 % Driftsfond ) 50,3 60,7 31,0 14,5 7,2 47,8 Beregnet realvekst ,3 28,6 43,1 Egenkapital pensjon 20,0 Vedlikeholdsfond ,4 6,4 0,0 1) Fom 2010 må en opptrappende andel mva-ref overføres til investering. 2) 2007-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV ble avsluttet Pensjonsbudsjett er fordelt på sektorene. 4) Buffer for usikkerhet ved utbytte fra Vardar AS og reserve mot økonomisk svikt med mer. 1

20 Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr TOTALT INVEST- FELLESPROSJEKTER KOST.- ERINGS TIDL. KAP. DATO BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Fylkeshuset - toaletter FRÅD Volelia FRÅD Refinansiering av likviditetsreserven FRÅD Refinansiering av Ramfosskraft FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Pc-skap/stikkontakter FRÅD Alle skolebygg Ombygging 1) FRÅD Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima FRÅD Åssiden vgs Kjøkken hus F mai (Ferdig) Nye prosjekter Marienlyst Samlokalisering okt FT Ringerike/Hønefoss Samlokalisering FT Ringerike vgs Paviljong okt FT Rosthaug vgs Flytting Bonna aug FT Ombygging Fjøs okt (Ferdig) Hurum Ny vg skole jul FT Ringerike folkehøgskole - Renovering Fagskolen Tinius Olsen Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 2) VEGSJEF Samferdselssektoren Tiltakspakke VEGSJEF - - Sum andre sektorer TOTALSUM ) 5 millioner av bevilgningen i 2009 er forskuttert i 2008 til utbedring av bru. FINANSIERING Forskuttering Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Nedbetaling likv.res, Rv 7 Ramsrud - Kjellsbergsvingene Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Hønefoss vgs Avdrag fra Vardar AS Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

21 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje Rammeområder (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift 98,5 127,8 132,5 122,2 123,1 124,0 (2) Inntekt 21,3 17,5 25,1 18,7 18,7 18,7 (3) Utdanning Utgift 1 421, , , , , ,7 (4) Inntekt 371,0 263,6 293,5 299,8 309,4 320,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 77,2 76,2 85,8 84,8 84,8 84,8 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 249,3 221,1 202,8 198,1 197,5 197,9 (8) Inntekt 163,2 75,8 75,6 75,6 74,8 74,8 (9) Kollektivtransport - VKT AS Utgift 225,4 231,8 229,9 228,0 226,0 (10) Inntekt 3,8 3,8 1,9 0,0 0,0 (11) Fylkesveger Utgift 80,3 75,2 75,2 75,2 75,2 (12) Inntekt 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 (13) Regionrådet BTV / Økte pensjonskostn. Utgift 3) 321,4 (14) Inntekt 8,2 (15) Sum rammeområder Utgift 2 167, , , , , ,6 (16) Sum rammeområder Inntekt 563,7 364,9 397,9 396,0 402,9 413,9 (17) Sum rammeområder Nettoutgift 1 603, , , , , ,8 (18) Skatter m.v. Inntekt 1 028, , , , , ,7 (19) Skatter m.v. Utgift (20) Netto skatteinntekt Nettoinnt , , , , , ,7 (21) Rammetilskudd Nettoinnt. 566,5 626,6 679,5 684,9 690,4 695,9 (22) Andre frie innt. Inntekt 23,2 31,2 52,7 51,5 56,2 30,5 (23) Inntekter fra rammeområdene (linje 16) Inntekt 563,7 364,9 397,9 396,0 402,9 413,9 (24) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 182, , , , , ,9 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 2 167, , , , , ,6 (25) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 14,6 24,2 89,8 112,6 128,4 114,3 (26) Renteutgifter Utgift 48,9 60,6 70,4 81,4 91,5 92,0 (27) Renteinntekter mm Inntekt 49,6 76,5 101,3 104,1 108,0 112,1 (28) = Netto renteutgifter Nettoutgift -0,7-15,9-30,9-22,7-16,5-20,2 (29) Avdrag på lån Utbet. 41,0 48,1 50,7 55,0 58,2 64,2 (30) Motpost avskrivninger Inntekt 72,3 (31) NETTO DRIFTSRESULTAT 46,5-8,0 69,9 80,3 86,7 70,2 (32) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 53,6 37,8 9,7 2,2-7,0-55,1 (33) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 100,1 29,8 79,6 82,5 79,7 15,1 1) Regionrådet opphørte

22 Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje (31) NETTO DRIFTSRESULTAT Brukt slik: (39) Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger (41) B = Bruk av avsetninger (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER Ikke disponert/uinndekket del (43) Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmessig overskudd) Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4

23 Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Linje Rammeområde (1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter Utgift (2) Utdanning Utgift (3) Tannhelseforetak Utgift (4) Utviklingsavdeling Utgift (5) Kollektivtransport - VKT AS Utgift (6) Fylkesveger Utgift (7) Regionrådet 1) Utgift (8) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER (9) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling (10) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ Utbetaling (11) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) (12) SUM FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERING: Fremmedkapital: (13) Bruk av lån Innt.føring Tilskudd m.v.: (14) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mva-ref. Inntekt Egenkapital årets drift: (15) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt (16) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt (17) Mottatte avdrag på utlån, renter og utbytte, salg av aksjer og andeler. Innbetaling (18) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 20 (20) Regnskapsmessig merforbruk (21) Fordelte utg. (6900) (22) SUM FINANSIERING ) Regionrådet opphørte OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2009-priser) Person, firma, organisasjon Oslofjordtunnelen AS Krøderbanen Interkommunalt arkiv BTV IKS Sum garantiansvar

24 Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2009 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 12,669 0,474 13,143 FU 0,750 0,750 HUS 0,834 1,500 2,334 HUU 1,540 6,500 8,040 HUR 0,873 7,000 7,873 HUK 1,133 1,500 2,633 17,049 17,724 34,773 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) MERFORBRUK/MINDREFORBRUK

25 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) Sentraladministrasjon Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utdanning Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Tannhelseforetak Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Utviklingsavdeling Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Kollektivtransport - VKT AS 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Fylkesveger 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Regionrådet BTV 1) Sum inntekter Sum utgifter Netto driftsramme Motpost avskrivninger SUM FORDELT TIL DRIFT ) Kollektivtransport og fylkesveger underlagt regionrådet tom

26 Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) Avdrag på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2009 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) Fordelt slik: IKT felles infrastruktur Fylkeshuset - toaletter 450 Volelia 500 Refinansiering av likviditetsreserven Refinansiering av Ramfosskraft Utdanningssektoren Utstyr IKT Elevpc'er Pc-skap/stikkontakter Alle skolebygg Ombygging 1) Div. skolebygg Inneklima Åssiden vgs Kjøkken hus F Marienlyst Samlokalisering Ringerike/Hønefoss Samlokalisering Ringerike vgs Paviljong Rosthaug vgs Flytting Bonna Ombygging Fjøs Hurum Ny vg skole Fagskolen Tinius Olsen Tannhelseforetaket Til styrets disposisjon Fylkesveger SUM

27 Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.

28

29 Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 32808510. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested: Dato/-tid: Fylkeshuset

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: 1 2 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Det

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013 Rennesøy kommune Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE NØKKELTALL... 22 FELLESTJENESTER...

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer