Vedtak 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:"

Transkript

1 Vedtak 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1091,9 1145,2 1184,5 1190,4 1196,4 1202,4 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 44,9 70,4 46,1 44,0 65,3 Rammetilskudd 750,3 1000,1 1015,4 1020,5 1025,6 1030,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 1887,1 2215,8 2246,1 2254,9 2287,3 2233,1 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 142,2 117,9 118,1 114,5 114,3 114,3 Utdanning 1167,7 1216,6 1227,6 1213,4 1213,6 1213,8 Tannhelseforetak 85,5 89,7 92,5 91,2 91,2 91,2 Utviklingsavdelingen 149,3 129,2 120,5 114,0 114,8 115,3 Samferdsel Avdeling 26,0 9,0 6,3 6,3 6,3 Kollektivtransport 229,7 244,9 275,8 266,5 266,5 266,5 Fylkesveger 105,3 253,6 248,5 246,2 243,9 241,6 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1879,8 2077,8 2092,0 2052,1 2050,5 2048,9 Renteutgifter 47,6 49,2 59,6 70,0 84,6 114,8 Renteinntekter 8,6 6,6 11,3 11,3 12,5 12,5 Renterefusjon skoleanlegg 7,1 4,5 7,8 10,2 11,0 13,7 Renterefusjon fylkesveger 0,0 1,3 4,2 7,0 9,8 12,6 Aksjeutbytte Vardar AS 60,8 40,0 53,1 40,1 40,4 86,2 Salg av kraft 5,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 15,1 16,3 19,7 21,3 23,3 24,4 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,8 7,7 8,2 8,9 9,7 10,1 Avdrag 39,2 45,8 52,1 58,0 65,3 75,8 Avdrag elevpc'er 11,6 8,9 6,7 6,4 6,6 6,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1873,7 2103,3 2104,1 2085,7 2098,4 2084,6 Motpost avskrivninger 99,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 112,5 112,5 142,0 169,2 188,9 148,5 Avsetning driftsfond 41,9 28,7 25,1 2,5 2,7 2,9 Bruk av driftsfond 46,6 30,3 52,0 7,3 20,3 6,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 4,8 1,7 26,9 4,8 17,5 3,7 Avsatt realvekst 11,0 22,1 33,2 Interne finansieringstransaksjoner -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 107,7 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 222,5 191,3 168,9 163,1 184,4 119,1 Mva av investeringer - overført inv.regn 145,3 191,3 46,1 44,0 65,3 0,0 Del av rammetilskudd - tiltenkt veginvest. 122,8 119,1 119,1 119,1 IKKE DISPONERT 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korrigert nto driftsresultat i % av frie inntekter (ex investeringsmidler nye veger) 0,9 % 2,1 % 2,9 % 1,2 % Andel invest.mva overført til investeringsbudsjett 100 % 100 % 100 % Driftsfond ,7 72,3 45,4 40,5 23,0 19,3

2

3 Investeringsprogrammet Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER KOST.- TOTALT INVEST- TIDL. KAP. DATO ERINGS BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Alle bygg Ombygging FRÅD Sum UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Elevpc'er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Alle skolebygg Strukturendringer FRÅD Inneklima FRÅD Påbegynte prosjekter Drammen vgs Samlokalisering okt FRÅD Nye prosjekter Sum - utdanningssektoren ) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Øvre Sund Bru - bidrag fra Kjellstadbommen FRÅD Sum andre sektorer TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Salg av eiendommer - Strømsø vgs Ringerike vgs Bruk av vegpakkemidler Avdrag fra Vardar AS Bruk av investeringsfond Overført fra driften Mva-refusjon Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3.

4 Hovedutvalgene for utdanning og samferdsel fordeler sine respektive investeringsrammer på enkeltprosjekter i henhold til vedtatt investeringsstrategi skolebygg og fylkesvegplan. 4. Fylkestinget vedtar hovedutvalget for utdannings anbefaling om ny investeringsstrategi for skoleanlegg, jfr hovedutvalgets sak 50/10. 1 Hønefoss vgs Utbygging/ombygging delt løsning ekskl. parkering. Inneklima. 2 Ringerike vgs Inneklima midtfløy og sydfløy 3 Kongsberg vgs Kongsgårdmoen, kantine/toalett/lokaler AI Kongsberg 4 Utskifting/oppgrad. Årlig avsetning 10 mill r til å opprettholde teknisk standard/verdi 5 Inneklima Årlig avsetning 8 mill. kr. Som ikke tas i øvrige navngitte prosjekter 6 Strukturendringer Bygningsmessige endringer/tilpasninger som følge av endringer i skoletilbud, ombygging ift funksjonshemmede, 5 mill kr. Årlig 7 Utstyr Utskifting av særlig kostnadskrevende utstyr i vgs 3 mill årlig 8 Naturbruk Naturbruk x 2 9 Kongsberg vgs Konvertering til vannbåren varme 10 Åssiden vgs Varmesentral 11 Kongsberg vgs Flåtaløkka, inneklima, teknisk standard, fasade 12 Kongsberg vgs Påbygg Maurits Hansen (Musikktilbud og grupperom) 13 Åssiden vgs Ombygging, kapasitetsutvidelse, inneklima 14 St. Hallvard vgs Arealer til musikk og dans 15 Åssiden vgs Innrede råbyggetasjen på F blokka. Kapasitetsutvidelse 16 Åssiden vgs Inneklima. Teknisk standard. B blokka 5. Fylkestinget skal godkjenne alle investeringsprosjekter over 50 mill kr. Sak fremmes før byggeanbud sendes ut. 6. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.

5 7. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2011-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 8. Revidert finansreglement godkjennes i vedleggsdelen) 9. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2011 i hht. bankavtalen. 10. Ansvarlig lån til Vardar AS renteberegnes med 6 mnd NIBOR + 2,5 %-poeng og avdragsfri periode Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 3,6 mill kr Fylkestinget ber styret forholde seg til de økonomiske rammer. 12. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 13. Hovedutvalgene må behandle konkrete forslag om hvordan de enkelte sektorer skal prioritere tjenesteproduksjonen i årene for å komme innenfor rammene i dette handlingsprogrammet. Vedtakene i hovedutvalgene legges fram til samlet behandling i fylkestinget april Som en del av punkt 13 reduseres fylkeskommunens administrasjon med 5 %. Halvparten av effekten kommer i 2011, og resten i Besparelsen i 2011 blir 4 mill kr. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre reduksjonen. Alle ledige stillinger må godkjennes av fylkesrådmannen før de eventuelt blir utlyst. 15. I tråd med budsjettreglementet fatter fylkestinget endelig vedtak i saker som krever ressurser utover årlige vedtatte sektorrammer. Det innebærer at hovedutvalget for utdannings behandling av dimensjoneringen av skoletilbudet må tas opp i fylkestinget hvis endringene gir merutgifter, for eksempel ved konvertering fra billigere til dyrere tilbud og ved oppretting av nye klasser. Tilsvarende gjelder for vedtak i alle hovedutvalg som vil øke ressursbehovet utover vedtatt budsjettramme mill kr av forventet ubrukt aktivitetsendringspost i utdanningsavdelingens regnskap for 2010 forutsettes overført til 2011 for å dekke tilsvarende negativ aktivitetsendringspost i sektorens budsjett for Dette innarbeides i disposisjonssaken fylkestinget behandler i sitt møte i april

6 Eventuelt ytterligere overskudd i utdanningsavdelingens regnskap for 2010 avsettes til videre satsing på tiltak for å øke gjennomføringen og redusere frafallet i videregående opplæring i perioden Det gjøres følgende budsjettendringer for 2010: Ansvar Art Tjeneste Beløp Utdanningsavdelingen red kr Samferdselsavdelingen red kr Overf. fra drift til investering Red Kr Overf. fra drift til investering Red Kr Utviklingsavdelingen red kr Sentraladministrasjonen red kr Avsetning til driftsfond Økes kr Fylkesskatt Økes kr Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne salgssum og salgskontrakt vedr. salg av Strømsø vgs. 20. Fylkestinget øker garantisummen for lån opptatt av Hallingporten Vegfinans AS for Rv 7 Sokna Ørgenvika fra 1500 til 1592 mill kr. Garantisummen økes hvert år i perioden tilsvarende kommunal deflator, inntil anlegget står ferdig i Utviklingsmidler til kommuneregionene disponeres av fylkesutvalget. Andre utviklingsmidler disponeres av hovedutvalget for regionalutvikling. Dette presiseres i Reglementet for fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg og likestillingsutvalg ved neste oppdatering. 22. Fylkesrådmannen bes utrede muligheter for å finansiere bygging av teatersal ved Ringerike folkehøyskole basert på hovedfinansiering over statlige midler og innenfor fylkeskommunens budsjettramme. Forslag til prosjekt legges evt. fram i forbindelse med revidert handlingsprogram. 23. Hovedutvalget for utdanning får i oppgave å se på bruken av fylkeskommunens utstyr og maskiner. De skal utrede muligheter for bedre registrering, samordning, bruk og innkjøp, slik at behovet kan reduseres. 24. Kontrollutvalgt bes vurdere organiseringen av kontrollutvalgssekretariatet og revisjon, med sikte på å redusere kostnadene. 25. Fylkesrådmannen bes om å gå kritisk gjennom alle vedtatte prosjekter med sikte på å dra inn midlene på ikke igangsatte prosjekter.

7 26. For å styrke satsningen innen reiselivet, gjennom Østlandssamarbeidet, settes av kr til utgifter vedrørende reiselivsmesse i Hamburg (Hafengeburtstag). 27. Fylkesutvalgets disposisjonskonto styrkes med kr. 28. Kulturkort for ungdom videreføres innen Hovedutvalget for Kultur, idrett og folkehelses budsjettramme. 29. Godtgjøringen til folkevalgte reduseres med 5 prosent. 30. Godtgjøringen for fylkesutvalget reduseres fra 25 til 20 prosent. 31. Støtten til studieforbundene opprettholdes. Utvikling tilføres kr fra driftsfondet i Fylkestinget ber om at det tas kontakt med alle kommunene for å komme frem forpliktende avtale om minst 1 løpende lærekontrakt pr 1000 innbygger. til en 33 Fylkesutvalgets og hovedutvalgenes disposisjonskontoer styrkes med 1 million kr hver i Driftsfondet reduseres med tilsvarende 5 millioner kr. 34. Det settes av ytterligere 3 millioner kr fra driftsfondet til oppfølging av regional delplan for reiseliv i Det settes av 1 million fra driftsfondet i 2011 til opprydding i strandsonen jf sak 78/10 i hovedutvalget for regionalutvikling. 36. Det settes av 2 millioner fra driftsfondet i 2011 for å styrke samferdsel million kr overføres fra driftsfondet i 2011 til Buskerud kollektivselskap AS. 38. Det fremlegges en sak mht pensjon for politikere hvor det spesielt belyses grunnlaget for opptjeningstid. Dette ses i sammenheng med tilsvarende innstramming i Stortinget.

8 39 Alternative eie- og driftsformer for bygge- og eiendomsseksjonen i fylkeskommunen utredes. Egen sak legges fram for politisk behandling. 40. Utviklingsmidler bevilges ikke til tiltak/prosjekter utover 3 år. 41 Det legges fram en sak for Fylkestinget om trygge skoleveier knyttet til fylkesveiene.

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 32808510. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested: Dato/-tid: Fylkeshuset

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: 1 2 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Det

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling

ÅRSBERETNING 2009. Innledning. Økonomisk status. Økonomisk utvikling ÅRSBERETNING 2009 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2009. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Arkivsak 201004746-1 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget 14.12.2010 74/10 Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Fylkesrådmannens

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010...

Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 22 Balansen... 26 Økonomisk oppfølging i 2010... FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2010 Analyse av regnskap 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 2. Driftsregnskapet... 9 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 9 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2013 2013 2013 2012

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Årsrapport 2013. www.vfk.no

Årsrapport 2013. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 4 1.1 Kort om de ulike sektorene... 5 1.1.1 Utdanning... 5 1.1.2 Regional... 6 1.1.3 Kultur... 6 1.1.4 Tannhelse... 6 1.1.5 Fellesformål/stab...

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer