Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG"

Transkript

1 Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

2 Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til fylkestinget. Handlingsprogrammet vedtas årlig av fylkestinget jfr. kommunelovens 44. Handlingsprogrammet er overordnet alle andre interne planer. Det betyr at de budsjettrammer som vedtas i forbindelse med handlingsprogrammet, blir bindende for virksomhetenes drift så fremt ikke andre vedtak fattes gjennom året. Det vises til fylkeskommunens budsjettreglement (vedleggsdelen). Neste års statsbudsjett skaper også i år spesielle utfordringer for Buskerud fylkeskommune. I kommuneproposisjonen i juni ble storsatsing på fylkesveger lansert. Fylkeskommunene skulle styrkes med 500 mill kr. Buskerud har fått 29 mill kr. Samtidig er vi trukket 52 mill kr i bevilgningen som fulgte overtakelsen av riksvegene i Fylkesrådmannen har derfor ikke kunnet implementere den statlige "storsatsingen" i dette handlingsprogrammet. Det har vært krevende nok å opprettholde tidligere planer for drift og investering. En viktig prioritering i dette budsjettet har derfor vært å sikre økonomien i handlingsprogram for fylkesveger. Ser man bort i fra det statlige opplegget med veg, er det realvekst som ventet i de økonomiske rammer. Brorparten må imidlertid settes av til økte pensjonskostnader; ca 28 mill kr. Høy lønnsvekst over flere år, lav rente og økt levealder er en kombinasjon som gir en sterk økning av pensjonskostnader. Resten av veksten går i hovedsak med til å opprettholde driftsnivået fra 2013 og ivareta konsekvenser av politiske vedtak. En av budsjettvinnerne er museene i Buskerud, konsoliderte eller i konsolideringsfase. De styrkes vesentlig med statlige midler, og fylkesrådmannen følger opp med forslag om fylkeskommunale midler slik de statlige tilskuddene forutsetter. Et tyngre budsjettområde, skoleskyss, styrkes med hele 17,9 mill kr, men det får liten effekt for det allmenne kollektivtilbudet. Ca halvparten skyldes forhold kommunene rår over, men hvor de økonomiske konsekvensene veltes over på fylkeskommunen; ombygging av skole og avvik fra nærskoleprinsippet. Fylkesrådmannen understreker derfor at et tettere samarbeid med kommunene må på plass. I juni 2013 vedtok fylkestinget å fristille ca 50 mill kr ved å redusere kostnader og øke inntekter. Pengene skulle gå til å styrke utdanning og samferdsel. Etter samråd med fylkesordfører har fylkesrådmannen ikke disponert midlene i budsjettet, men listet opp en rekke mulige områder for styrking i faglig prioritert rekkefølge. Det ligger noen bindinger på tiltakene for utdanning. Det er forutsatt etablert nytt eiendomsforetak fra 1. januar. I budsjettet er det lagt til rette for de nødvendige endringer basert på saksframlegget til fylkestinget i oktober. Fylkesrådmannen har i budsjettet foreslått å styrke bemanningen samt satt av penger til etableringskostnader. Handlingsprogrammet vil bli behandlet av fylkesutvalget november og av fylkestinget desember Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF fremmer eget budsjett. Drammen, 22. oktober 2013 Runar Hannevold fylkesrådmann

3 Innhold 1. FORSLAG TIL VEDTAK HOVEDLINJER I HANDLINGSPROGRAMMET Verdier og visjon Strategiske mål ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Status Frigjorte budsjettmidler (PRI 50) Økonomiske forutsetninger Demografi Statsbudsjettet DRIFTSBUDSJETTET Hovedoversikt Driftsinntekter Fylkesskatt Sektorinntekter Finansinntekter Momsrefusjon (investering) Driftsfond INVESTERINGSPROGRAMMET Prosjektomtale FINANSIELL UTVIKLING Lånegjeld Renter og avdrag Pensjon Avkastning og eierskap i Vardar AS Ramfoss kraftlag TJENESTETILBUD I BUSKERUD Utdanning Kort omtale av tilbudet Situasjonsbeskrivelse Mål og tiltak... 44

4 7.1.4 Ressursinnsats Utvikling Kort omtale av tilbudet Situasjonsbeskrivelse Mål og tiltak Ressursinnsats Samferdsel Kort omtale av tilbudet Situasjonsbeskrivelse Mål og tiltak Ressursinnsats Sentraladministrasjonen - fellesutgifter Kort omtale av tjenestene Situasjonsbeskrivelse Mål og tiltak Ressursinnsats Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Eiendomsforetaket FKF VEDLEGG Budsjettreglement Fullmaktsstruktur veginvesteringer Finansreglement - plasserings- og lånestrategi Hovedoversikter Sammendragstabeller pr. ansvar

5 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen foreslår at fylkesutvalget innbyr fylkestinget til å gjøre slikt vedtak: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1334,0 1412,1 1480,6 1488,0 1495,4 1502,9 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 49,6 131,3 Rammetilskudd 1071,9 1084,8 1064,2 1069,6 1074,9 1080,3 SUM DRIFTSINNTEKTER 2455,5 2628,2 2544,8 2557,6 2570,3 2583,2 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 135,9 139,9 132,4 130,4 125,9 125,9 Utdanning 1367,4 1389,1 1402,0 1402,8 1399,9 1398,6 Tannhelseforetak 104,6 112,4 109,1 109,1 109,1 109,1 Utviklingsavdelingen 140,1 130,3 123,3 124,0 125,1 124,7 Samferdsel Avdeling 6,2 9,1 9,7 9,7 9,7 9,7 Kollektivtransport 289,0 313,6 323,9 319,9 314,3 314,3 Fylkesveger 340,4 283,0 302,9 301,9 301,3 300,3 Eiendomsforetak 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 21,7 31,3 30,2 28,6 26,5 PRI 50 - til disp 43,3 48,5 52,3 52,3 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2383,6 2399,0 2478,0 2476,5 2466,1 2461,3 Renteutgifter 63,2 67,8 78,3 93,2 111,3 131,8 Renteinntekter 27,1 19,3 21,4 23,3 25,1 28,3 Renterefusjon skoleanlegg 5,6 5,4 6,1 6,4 7,8 8,7 Renterefusjon fylkesveger 5,1 6,4 8,1 8,2 9,9 11,4 Aksjeutbytte Vardar AS 53,8 40,0 72,4 74,4 68,0 80,1 Salg av kraft 4,1 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 22,1 17,8 17,4 21,5 25,0 25,0 Utviklingsmidler fra Vardar AS 9,2 7,5 7,3 9,0 10,5 10,5 Avdrag 58,1 65,1 78,4 90,0 101,2 110,4 Avdrag elevpc'er 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilbakebetaling av forskutterte veger 57,0 70,4 0,0 0,0 0,0 50,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2441,2 2510,6 2504,6 2519,6 2535,0 2592,8 Motpost avskrivninger 128,9 NETTO DRIFTSRESULTAT 143,2 117,6 40,2 38,0 35,4-9,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -105,9 42,4 2,8 20,4 25,2 49,8 Avsatt realvekst 0,0 12,7 25,5 38,4 Interne finansieringstransaksjoner 1,0 7,1 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 101,0 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 139,3 230,1 50,2 45,7 35,1 1,8 Overføres investering 69,2 230,1 50,2 45,7 35,1 1,8 IKKE DISPONERT 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 124,8 149,7 146,9 126,5 101,3 51,5 - Pensjon 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Veger 60,1 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 Sum driftsfond 204,9 163,3 160,5 140,1 114,9 65,1 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,6 % 1,5 % 1,4 % -0,4 % 3

6 Investeringsprogrammet Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Samhandlingsverktøy FRÅD Elevpc-er FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) FU Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon St yret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av tidligere bevilgninger Salg av aksjer (VKT) Salg av eiendom (Strømsø vgs) FU Salg av eiendom (Haugesgt. 99) FU Overført fra driften Ekstraordinært avdrag Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag Fram til 2013 har investeringsprosjekter blitt oppført inkl mva, mens mva-kompensasjon er blitt inntektsført i driftsregnskap. Fra og med 2014 regnes mva-kompensasjon som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og skal føres i investeringsregnskapet, jfr forskriftene. Alle investeringsbeløp er derfor ført opp netto, dvs redusert med mva fra og med Dette gir ingen reell endring i bevilgningsnivået. 4

7 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVEST ERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (inkl mva) (inkl mva) Alle bygg Ombygging St yret Inneklima St yret Fylkeshuset Garasje/lager/avfall Fylkeshuset Opprusting uteområde 900 Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs/kkp/flåtaløkka Hønefoss vgs - Utbygging/ombygging Ringerike vgs Utbygging/ombygging FT Kongsberg vgs Kongsgårdsmoen - utv Rosthaug vgs Veksthus Rosthaug vgs Nytt fjøs Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer FU/HUU Rosthaug vgs Gyms al Rosthaug vgs Undervisningsbygg Åssiden vgs Bygg A - ombygging Åssiden vgs Varmesentral Ovf bygg B Åssiden vgs Bygg B - teknisk standard FU/HUU Ufordelt/reserve/avsatt til prisstigning Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2014-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2014 i hht. bankavtalen. 6. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 4,5 mill kr. Fylkestinget forventer at styret påser at tjenesteomfanget til videregående opplæring skjer i samsvar med bevilgningens størrelse. 7. Hovedutvalget for samferdsel gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettene; veg, kollektivtransport og avdelingen. 8. Fylkestinget forvalter eierrollen til eiendomsforetaket, mens fylkesutvalget følger opp bestilling og leveranser på investeringsprosjekter så lenge prosjektene er innenfor de bevilgede rammer. Fylkesutvalget kan omdisponere mellom prosjekter, men innenfor samlet investeringsramme. 5

8 Fylkestinget tar stilling til bevilgningsendringer på den samlede investeringsramme. 9. Gjeldende investeringsstrategi for skolebygg gjennomgås på nytt og fremlegges i handlingsprogrammet Planen må særlig kvalitetssikres mht økonomi, fremdrift og arealeffektivitet. 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkesrådmannen gis anvisningsfullmakt på eiendomsforetakets budsjett inntil daglig leder er tilsatt. 6

9 2. HOVEDLINJER I HANDLINGSPROGRAMMET Handlingsprogram Verdier og visjon Fylkestinget vedtok ny visjon og verdier i 2012 (sak 48/12). VERDIER De nye verdiene skal legge grunnlaget for å innfri visjonen. Våre verdier er: Mot, Entusiasme, Raushet og Åpenhet Mot: Entusiasme: Raushet: Åpenhet: Våge å satse, tenke nytt og ta initiativ. Skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon. Toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv. Utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt. Være en åpen og tilgjengelig organisasjon. VISJON "Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling" Vi skal skape resultater som betyr noe for dem vi er satt til å tjene: Befolkningen i Buskerud. Det viktigste vi leverer er våre tjenester og deres kvalitet og mengde. Resultater skapes gjennom grundig arbeid der fylkestinget tar de politiske valgene. Administrasjonen følger opp ved å produsere tjenestene med sin fagkunnskap, kapasitet, samhandling på tvers av organisatoriske grenser og i godt samspill med alle våre samarbeidspartnere. 2.2 Strategiske mål Buskerud fylkeskommune har to sentrale oppgaveområder oppgaver som tjenesteprodusent og oppgaver som samfunnsutvikler. Oppgaven knyttet til tjenesteproduksjon er i all vesentlighet knyttet til videregående opplæring, tannhelse og samferdsel. Samfunnsutviklerrollen eller rollen som regional utviklingsaktør, er knyttet til regionale utviklingsoppgaver, samordningsansvar gjennom regional planlegging og partnerskapsjobbing gjennom samhandling med andre aktører om felles mål. Fylkeskommunens strategiske mål er derfor både knyttet opp mot oppgaven som tjenesteprodusent og mot oppgaven som regional utviklingsaktør. 7

10 1. Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen Å skape attraktive samfunn og gode levekår for befolkningen og besøkende, krever aktiv tilrettelegging i samspill med kommunene, næringsliv og frivillig sektor. Fylkeskommunens innsats rettes særlig gjennom videregående opplæring, utvikling av infrastruktur som fylkesveger og kollektivtransport, kulturtilbud og andre utviklingstiltak. 2. Fylkeskommunen skal stimulere til bærekraftig utvikling av Buskerudsamfunnet Bærekraft betyr å handle ansvarlig i et langsiktig perspektiv. En bærekraftig utvikling skal tilfredsstille befolkningens behov i dag uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. For fylkeskommunens tjenester og utvikling av samfunnet vil en forutsetning om bærekraft, innebære bl.a følgende: Det gis et utdanningstilbud som ivaretar samfunnets kunnskapsbehov på kort og lang sikt. Veg og kollektivtransport utvikles slik at målene om et effektivt transportsystem oppnås samtidig som hensynet til trafikksikkerhet og miljø ivaretas. Innsats innen tannhelse og folkehelse skal bidra til innbyggernes livskvalitet Regionale utviklingstiltak skal legge forutsetninger for "morgendagens" utvikling av buskerudsamfunnet. Investeringer i bygg gjennomføres, og byggene vedlikeholdes i et langsiktig perspektiv. Økonomiforvaltning styres innenfor langsiktige tåleevne. 3. Fylkeskommunen skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samspill En forutsetning for gode tjenester er at vi som organisasjon er opptatt av å utvikle oss sammen og samhandle i praksis. Våre tjenester preges av høye krav til kompetanse og vi må derfor rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere. 8

11 3. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 3.1 Status Buskerud fylkeskommune har de siste årene hatt økonomi til å finansiere pålagte oppgaver og aktiviteter vedtatt av fylkesting og hovedutvalg. Økonomien har gitt handlefrihet til å kunne takle usikkerhet og endringer underveis. Skatteinngangen har vært bedre enn forutsatt de siste årene, og rentenivået har vært svært lavt. Fylkestinget har vært bevisst på å sette av økte inntekter til fond. Realvekst i driftsutgifter og -inntekter Det har vært god realvekst i frie 14,0 % inntekter, særlig i 12,0 % perioden I 10,0 % 2010 fikk fylkeskommunene 8,0 % ansvar for statlige 6,0 % riksveger, noe som 4,0 % medførte betydelig overføringer fra 2,0 % staten. For 2013 er 0,0 % B 2013 det budsjettert med -2,0 % høyere inntekter enn utgifter, men realveksten i driftsutgiftene synes å bli omtrent like høy som inntektene. Det er budsjettert med betydelig bruk av driftsfond. Den underliggende elevveksten er lav, men egne politiske vedtak har krevet budsjettstyrking av utdanningssektoren utover tilsvarende vekst i frie inntekter. Kollektivtransporten har heller ikke vekst i passasjertall, men andre forhold har krevet budsjettstyrking. Fylkeskommunen har følgelig en utfordring med økte kostnader som ikke gir tilsvarende bedring i tjenestetilbudet. Driftsutgifter Driftsinntekter Pr 2. tertial 2013 varslet sektorene om en samlet besparelse på 29,4 mill kr (31 mill kr pr 2 tertial 2012). Budsjett for frie inntekter er i løpet av året hevet med 45,5 mill kr etter siste oppjustering av skatteanslaget i 2. tertialrapport. Samlet ligger det an til et positivt resultat i 2013 som kan bli enda noe høyere enn prognosen, og som bedrer økonomisk handlingsrom i Frigjorte budsjettmidler (PRI 50) I ft-sak 43/13 vedtok fylkestinget en plan for å øke inntekter og redusere kostnader med ca 50 mill kr med virkning fra Fristilte budsjettmidler ble forutsatt anvendt til tjenester innenfor utdanning og samferdsel. Tabellen viser hvilke budsjettområder som bidrar til økte inntekter og reduserte kostnader. 9

12 (mill kr) Endring Meny Vedtak Frie inntekter Økes 5,0 5,0 Sentraladministrasjon Reduseres 7,7 7,7 Utdanning Reduseres 4,7 0,0 Tannhelseforetak Reduseres 0,2 0,2 Utviklingsavdelingen Reduseres 6,9 6,9 Samferdsel Avdeling Reduseres 0,5 0,5 Kollektivtransport Reduseres 14,0 7,0 *) Netto renteutgifter Reduseres 3,0 3,0 Aksjeutbytte Vardar AS Økes 20,0 20,0 Salg av kraft Økes 2,0 2,0 Sum økte inntekter / red kostnader 64,0 52,3 *) Av anbudsbesparelser på 14 mill kr øremerkes 7 mill kr til sikring av skoleskyss for elever I vedtaket ba fylkestinget fylkesrådmannen komme tilbake til nødvendig omstillingsbuffer for å håndtere usikre forhold og evt investeringer som må gjennomføres for å få full effekt av de tiltak som ble omtalt i saken. Endrede forutsetninger og omstillingsbuffer Oversikten over økte inntekter og reduserte kostnader viser en brutto sum på 52,3 mill kr. Da er 7 mill kr allerede avsatt til sikring av barn i skoleskyss ordningen for elever. Anbudsbesparelser i kollektivtrafikken var forutsatt i å gi en kostnadsbesparelse på 14 mill kr i Senere har Buskerud Kollektivtrafikk nedjustert potensialet i 2014 til 10 mill kr. Det er også usikkerhet ved denne prognosen. Fylkesrådmannen har sett nærmere på forutsetningene om å ikke reansette i ledige stillinger i økonomi- og administrasjonsstaben og utviklingsavdelingen. Det vil ikke oppnås full innsparingseffekt fra Fylkesrådmannen foreslår derfor en buffer på 3,25 mill kr knyttet til årsverksinnsparinger i I tillegg anbefales det å sette av 1,75 mill kr til andre tiltak. Til sammen bør en buffer for å håndtere usikkerhet mm i 2014 være på 5 mill kr. I 2015 reduseres bufferen til 3,75 mill kr og 0 fra Bufferen styres av fylkesrådmannen. Behov for buffer (PRI 50) Utviklingsavdelingen Årsverk 1,25 0, Staben Årsverk Annet/investeringer 1, Totalt 5 3, Endrede forutsetninger for anbudsbesparelser og behov for omstillingsbuffer gir følgende beløp til disposisjon for utdanning og samferdsel: 10

13 Reduserte kostnader / økte inntekter 52,3 52,3 52,3 52,3 (ft-sak 43/13) Endrede forutsetninger anbudseffekt -4,0 Behov for omstillingsbuffer -5,0-3,8 Til disposisjon 43,3 48,6 52,3 52,3 Meny for disponible midler Etter samråd med fylkesordfører foreslår fylkesrådmannen å ikke disponere frigjorte midler i budsjettet, men liste opp ulike tiltak innenfor utdanning og samferdsel i faglig prioritert rekkefølge. Fylkestinget må ta stilling til endelig anvendelse av de frigjorte midlene. Fylkesrådmannen har i sitt budsjettforslag i hovedsak lagt opp til å finansiere en videreføring av eksisterende aktiviteter med tillegg der dette har en god begrunnelse; eksempelvis demografi eller politiske vedtak. Se tabell forrige side. Forslag til tiltak: Kollektivtransport Prioritet Diff mellom forv kostnadsvekst og deflator har erfaringsmessig vært ca 1 % 4,5 4,5 4,5 4,5 Handlingsprogram Kollektiv alternativ 1 10,0 10,0 10,0 10,0 Handlingsprogram Kollektiv alternativ 2 20,0 20,0 20,0 20,0 Handlingsprogram Kollektiv alternativ 3 30,0 30,0 30,0 30,0 Se beskrivelse av alternativene under. Kommentarer til tiltak for kollektivtransport I budsjettforslaget for 2014 og handlingsprogram for er det lagt til grunn at tilbudet skal videreføres på samme nivå som i 2013 med enkelte justeringer p.g.a. økte skoleskyssbehov. Buskerud kollektivtrafikk AS (Brakar) har påpekt at kostnadsveksten i rutebilbransjen forventes å bli 1 % høyere enn deflatorjusteringen som legges til grunn i det offentlige. For å unngå sterke takstøkninger og/eller reduserte rutetilbud, er det behov for å legge inn ytterligere 4,5 mill kr pr år i budsjettet og handlingsprogrammet for knyttet til videreføringen av dagens rutetilbud (0- alternativet). Handlingsprogram for kollektivtransport Fylkestinget skal i desember behandle sak om Handlingsprogram for kollektivtransport I kollektivtransportplanen, Areal og Transportplan for Buskerudbyen og Handlingsprogram for kollektivtransport er det satt mål om økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange slik at biltrafikken og miljøulempene fra transport kan reduseres. Handlingsprogrammets alternativ 0 er en videreføring av dagens nivå. Alternativ 1 3 viser hva som trengs av midler for å kunne gjennomføre de mest prekære og virkningsfulle tiltakene for å forbedre kollektivtilbudet. I budsjettforslaget for 2014 er alternativ 0 i handlingsprogram for kollektiv lagt til grunn. I forslaget til handlingsprogram heter det at utviklingsmulighetene blir større dersom man legger til grunn økt finansiering. Nedenfor er det gitt en kort beskrivelse av hva som kan gjennomføres dersom det bevilges mer midler til kollektivtransport. 11

14 Alternativ 1 (+ 10 mill kr) Bedre rutetilbud i Røyken, Hurum og Buskerudbyen fra august Overgang til bestillingstransport i stedet for ordinære rutetilbud der det er mest hensiktsmessig. Bedre informasjon om kollektivtilbud både på viktige holdeplasser og via smart-telefoner og internett. Økt tilskudd for å redusere behovet for å øke takstene. Betaling av bussbillett med mobiltelefon. En rekke utrednings- og planleggingsoppgaver kan starte opp. Alternativ 2 (+ 20 mill kr) Alle tiltak som inngår i alternativ 0 og 1 og i tillegg: Nytt pris og sonesystem i Buskerud. Lengre reiser blir billigere. Kan iverksettes i august 2014 med helårsvirkning fra Starte arbeidet med etablering av kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling. Alternativ 3 (+ 30 mill kr) Alle tiltak som inngår i alternativ 0, 1 og 2 og i tillegg: Utvidet rutetilbud i Ringeriksregionen (fra 2016) samt rom for ytterligere satsing ellers i fylket allerede fra Behov for satsing vil være avhengig av anbefalinger når tiltak er utredet. Fylkesveger Prioritet Ta igjen forfall på veger i henhold til marginalliste handlingsprogram fylkesveger 1 5,0 5,0 5,0 5,0 Tiltak for gående og syklende iht marginalliste handlingsprogram fylkesveger 2 5,0 5,0 5,0 5,0 Kommentarer til tiltak for fylkesveger Forfallet på fylkesvegnettet er på 2 mrd kr, og selv om det er høyt prioritert i handlingsprogram for fylkesveger å ta igjen forfallet, er dette en av de største utfordringene vi har på fylkesvegnettet. En annen stor utfordring er forholdene for gående og syklende. Svært mange høringsuttalelser til handlingsprogram for fylkesvegene etterspør mer midler til og flere gang- og sykkelveg-prosjekter. I pri 50 er det derfor ført opp midler til disse to tiltakstypene. I handlingsprogram for fylkesvegene er det satt opp lister på prosjekter som er foreslått å gjennomføre dersom midlene økes (marginallister). 12

15 Utdanning (prioritet 1-4 gjelder løpende driftskostnader) Prioritet Læring i sammenhengende og fleksible strukturer Samfunnskontrakten allerede økning og øke videre antall læreplasser 1 3,50 4,00 4,50 5,00 Privatisteksamen - økt omfang 2 1,10 1,10 1,10 1,10 Videreføre forsering av fag i vgs for grunnskoleelever 7 0,20 0,20 0,20 0,20 Doble kompetanseløp 10 0,50 1,00 1,00 Alternativ org av opplæringen innenfor fag- og yrkesopplæringen 11 3,00 11,20 11,50 14,00 Innsats for å redusere behov for fagopplæring i skole 12 2,00 3,00 3,00 3,00 Styrking utstyr yrkesfag 16 1,31 1,31 1,31 1,31 Læring som forløser alles potensiale Styrke (+1% poeng) vikarbudsjettet skolene 8 5,00 5,00 5,00 5,00 Redusere omfang sammenslåing av undervisningsgrupper i fellesfag på yrkesfag 9 4,00 4,00 4,00 4,00 Offentliggjøring av skoleresultater FT 13/ ,00 0,10 0,10 0,10 Styrkingstiltak som f eks leksehjelp 24 0,40 0,40 0,40 0,40 Læringsledelse i likeverdige læringsfellesskap Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring 5 0,50 0,00 0,00 0,00 Ledelse for framtiden 15 1,00 1,00 1,00 1,00 Hospitering og lektor II-ordning 16 1,00 1,00 1,00 1,00 Mobbeombud videre etter ,00 1,10 1,10 1,10 Lederutviklings- og ny kompetanseutviklingsstrategi for pedagogisk ansvarlige 18 1,00 2,00 2,00 2,00 Læring for framtida Videreføre og styrke nettverksrådgiverfunksjonen 4 1,20 1,20 1,20 1,20 Nettskolen i Buskerud (adm/ledelse/utvikling), HUU 12/15 6 0,50 1,00 1,00 1,00 Spesialiserte utdanningsprogram og talentklasser, bl a flere forskerlinjer 13 0,45 0,60 0,70 0,90 Strategi for voksnes læring, FT 13/ ,00 2,00 2,00 2,00 Styrke ungt entrepenørskap 20 0,50 0,50 0,50 0,50 Forsering av fag for vgs elever i høyskole/universitet 22 0,20 0,20 0,20 0,20 Internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen 23 0,20 0,30 0,30 0,30 Andre områder Samlokalisering av Fagskolen Tinius Olsen og HiBu på Kongsberg (KKP) Ft 13/50 3 0,00 4,00 4,80 4,80 Etablere tilbud om Fjellfagskole 21 1,50 1,50 Sum tiltak 29,06 47,21 49,41 51,11 Bevilget FT 13/44 for overføres til ,00 0,00 0,00 0,00 Netto tiltak 26,06 47,21 49,41 51,11 IKT-utdanning Vedlikeholdsavtale nytt trådløst nett Nødvendig 0,61 0,61 0,61 0,61 Vedlikeholdskostnad stenging av klasserom Nødvendig 0,10 0,10 0,10 0,10 Web-sense - (web-filter skole) Nødvendig 0,39 0,39 0,39 0,39 Vedlikehold skolebrannmurer Nødvendig 0,12 0,12 0,12 0,12 Fildelingsprogram Nødvendig 0,18 0,08 Kommentarer til tiltak for utdanning Prioritet 1-4 Prioritet 5 Prioritet 6-7 løpende driftsutgifter (1,2 =økninger med virkning fra 2013, 3=ny, 4=prosjekt over i drift) som krever en budsjettmessig inndekning fra PRI 50 midlene, da de ikke er dekket i den ordinære budsjettrammen. følger opp fylkeskommunens satsing på organisasjonsutvikling/ Kunnskapsskolen i Buskerud. følger opp to politisk vedtatte og igangsatte viktige prosjekter/kunnskapsskolen i Buskerud 13

16 Prioritet 8-9 Prioritet og 22 Prioritet 21 Prioritet 23 Prioritet 24 vurderes som nødvendige styrkingstiltak i de videregående skolene for å styrke den daglige opplæringen og dermed påvirke gjennomføringen følger opp Kunnskapsskolen i Buskerud og andre politiske vedtak følger opp fylkestingsvedtak om å vurdere etablering av fjellfagskoletilbud følger opp råd fra yrkesopplæringsnemnd følger opp tidligere vedtak i hovedutvalg for utdanningssektoren Læring i sammenhengende og fleksible strukturer Samfunnskontrakten allerede økning og øke videre antall læreplasser (1) De ordinære tilskuddsutgiftene for 2014 er beregnet å ligge 3,5 mill kr utover budsjettrammen i sektoren. En videre økning av antall lærekontrakter er et sentralt mål. Denne økningen vil generere ytterligere økte utgifter i form av tilskuddsutbetalinger til bedriftene. Med forventning om å innfri hovedintensjonen i Samfunnskontrakten så vil økningen i tilskudd være progressiv de nærmeste årene, i takt med en økning av antall kontrakter. Arbeide med å øke antall læreplasser vil følgelig også kreve ressurser for å gjennomføre aktuelle tiltak. Alternativ org av opplæringen inennfor fag- og yrkesopplæringen (11) Arbeid for å gjøre fag- og yrkesopplæringen mer fleksibel har høy prioritet. Noen av virkemidlene kan være bruk av metoder som vekslingsmodeller og full opplæring i bedrift. Dette vil medføre behov for flere læreplasser, veiledning til ungdom i grunnskole og vgs, ressurser til oppfølging, fleksible muligheter i vgs til å undervise i fellesfag for målgruppa m.m. Utgiftsanslag usikkert. Doble kompetanseløp (10) Det er trykk fra bransjer og gjennom Meld. St. 20 ( ) På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen på å legge til rette for at det er mulig å oppnå fagbrev og studiekompetanse i løpet av 4 år. Dette vil kreve fleksible opplæringsløp med kombinasjon av teori og praksis gjennom en 4 års periode. Dette krever tett samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Utgiftsanslag usikkert. Innsats for å redusere behov for fagopplæring i skole (12) Forskriftsendring gir læreplassøkere rett til fagopplæring i skole dersom søker står uten tilbud om læreplass pr 1. september. Mulige tiltak for å unngå/redusere et tilbud som hverken læreplassøkeren, fylkeskommunen eller bransjene ønsker seg: flere læreplasser, tettere samarbeid mellom skole og næringsliv, videreutvikling og økt trykk på prosjekt til fordypning som metode og fag, forpliktende avtaler mellom bedrift og kandidat tidligere enn i dag, gjennomgang av rutinene i arbeide med formidling. Usikkert utgiftsanslag. Styrking utstyr yrkesfag (16) Investeringsposten på 3,26 mill kr inkl mva foreslås styrket med 1,74 mill kr for å ivareta ytterligere behov for sikkerhetsoppgradering av yrkesfaglige verkstedmaskiner og utstyr. Privatisteksamen - økt omfang (2) Manglende rammedekning for økt løpende driftsutgift. Betydelig økt omfang av privatisteksamener de senere årene, og omfattende mengde nye muntlige eksamener i en stor mengde språkfag. Forsering av fag i vgs for grunnskoleelever (7) Forsering av fag innebærer at elever tar fag på et høyere trinn i utdanningsløpet. Forsering av fag har hittil vært et samarbeidsprosjekt mellom grunnskole og videregående skole. Skoler som deltar i dette er Eiker videregående skole, Drammen videregående skole, Ringerike videregående skole og Gol 14

17 vidaregåande skule (IKT-basert) innenfor fagene matematikk og engelsk. Skal dette videreføres, evt økes i omfang, må midlene økes. Usikkert utgiftsbilde. Læring som forløser alles potensiale Redusere omfang sammenslåing av undervisningsgrupper i fellesfag på yrkesfag (9) De fleste videregående skoler med yrkesfag slår sammen undervisningsgrupper når det er pedagogisk forsvarlig. Det gjelder i enkelte fellesfag som f eks norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving. Dette frigjør midler til andre pedagogiske styrkingstiltak og tilpasser aktiviteten til budsjettet. Oversikter for de to siste skoleår viser at om lag 4 mill kr gjelder de tre førstnevnte fag, og mellom 4-5 mill kr gjelder kroppsøving. Det foreslås å styrke opplæringssituasjonen for elevene, bl a for å oppnå enda bedre yrkesretting av fellesfag ved å redusere sammenslåingen av undervisningsgrupper i de teoretiske fellesfagene. Styrke (+1% poeng) vikarbudsjettet skolene (8) Vikarbudsjettene ved de videregående skolene er stramme - 2,8% av det faste lønnsbudsjettet. For å styrke elevenes daglige opplæringssituasjon og redusere omfang "vikarløse" timer, foreslås en styrking av vikarbudsjettet til skolene med i underkant av 1%-poeng. Offentliggjøring av skoleresultater FT 13/52 (14) Årlige utgifter til trykking og distribuering av brosjyre, drift og videreutvikling av elektronisk publiseringsløsning. Styrkingstiltak som f eks leksehjelp (24) Et styrkingstiltak som f eks leksehjelp har tidligere vært finansiert ad hoc fra år til år. Ulike styrkingstiltak som er tenkt gjennomført for lengre tidsperiode, krever finansiering for den aktuelle perioden. Læringsledelse i likeverdige læringsfellesskap Lederutviklings- og ny kompetanseutviklingsstrategi for pedagogisk ansvarlige (18) Kompetanseutviklingstiltak for skoleledere og for pedagogisk ansvarlige både i den videregående opplæringen i skole og i bedrift. Skolering av nye prøvenemndsmedlemmer ved ny oppnevning i perioden, pedagogisk IKT-kompetanse, mv. Usikkert utgiftsanslag. Hospitering og lektor II-ordning (16) Hospitering innebærer at faglærere kan utplasseres i bedrifter og/eller at fagpersoner hentes inn til opplæring i skole. Slik sikrer man en kontinuerlig kompetanseheving og tilpasning til arbeidslivet. Buskerud fylkeskommune mottar statlige prosjektmidler til hospitering, men utdanningsmyndighetene forventer at det settes av ytterligere midler da man ønsker å trappe opp hospiteringsordningen i alle fylker. Lektor II-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Dette gjelder innenfor realfag. Usikkert utgiftsanslag. Mobbeombud videre etter 2014 (17) Mobbeombudet har en prosjektstilling av to års varighet (ut 2014). Eventuell videreføring av stillingen vil kreve en tilføring av midler. 15

18 Ledelse for framtiden (15) Læringsledelse er en viktig kompetanse å videreutvikle og en viktig inngang til arbeidet med kunnskapsskolen. I tillegg ser vi lærlingsledelse som viktig inngang for å lede en undervisning som blir mer og mer digital. Usikkert utgiftsanslag. Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring (5) Innskudd fylkeskommunens andel av aksjekapital i Samarbeidspartner gir tilsvarende innskudd. Vitensenterets videre drift må finansieres av inntekter senteret generer fra kunder. HUU vedtok i januar 2013 at sak om etablering fremmes for fylkestinget og tilrådte at senteret etableres som aksjeselskap. Egen sak fremmes for fylkestinget 13 desember. Læring for framtida Videreføre og styrke nettverksrådgiverfunksjonen (4) Ordningen har vært prosjektfinansiert med statsmidler til nå. Foreslått beløp skal sikre videreføring fra 2014 av eksisterende ordning med nettverksrådgivere samt sørge for en økning fra Nettverksrådgiverne jobber spesielt med overganger mellom skolenivåene, og med flere tiltak direkte. De samarbeider med NAV, arbeidslivet NHO/LO, skoleansvarlige i kommunene m.fl. De koordinerer rådgiverarbeidet mellom skolenivåene og leder prosjekter, som forseringsprosjektet. Det er også tenkt at de skal overta mer av ansvaret innenfor Ny GIV, bl.a. ved å styrke overgangene. Spesialiserte utdanningsprogram og talentklasser, bl a flere forskerlinjer (13) Tre videregående skoler har p.t forskertilbud i dag uten at det er gitt ekstra rammetimer til tilbudet. 5 ekstra rammetimer pr klasse i vg1 gir ,- i merutgift pr klasse, og deretter forutsette at videre spesialisering i vg2/vg3 dekkes gjennom skolens programfagstilbud. Forsering av fag for vgs elever i høyskole/universitet (22) Forsering fra videregående opplæring til høyere utdanning er ennå ikke iverksatt. Det ligger imidlertid føringer for dette i Kunnskapsskolen, og det har allerede vært innledende samtaler med Høgskolen i Buskerud om forsering innenfor realfag/teknologi på Kongsberg og økonomi/samfunnsfag i Hønefoss. Skal dette iverksettes, kreves det midler. Foreslått beløp kun for et mindre volum. Usikkert anslag. Styrke ungt entrepenørskap (20) En av framtidas kompetanser omtalt i Kunnskapsskolen er evne til kreativ og kritisk problemløsning, herunder entreprenørskap, jf også HUU 12/68 der slik ekstra støtte ble gitt for 2013 ved at fylkesutdanningssjef skulle finne dekning innenfor årsbudsjettrammen. En økt støtte for flere år fremover krever tilsvarende rammestyrkning. Nettskolen i Buskerud (adm/ledelse/utvikling) (6) Fylkeskommunen er nå i år to av prosjektperioden for utvikling av Nettskolen Buskerud. Hovedmålsettingen med nettskolen er å kunne tilby et bredt fagtilbud, deriblant opprettholde små/lite søkte fag, og fleksibel tilpassa opplæring med høy kvalitet til elever og voksne uavhengig av bosted og livssituasjon og søkning til faget ved egen skole. Administrering av nettskolen handler i stor grad om å koordinere fagtilbud, inntak av elever og ha kontakt med alle våre videregående skoler. Videre innebærer dette rekruttering og oppfølging av lærere som gir nettbasert opplæring, samt utvikling av nettpedagogikk gjennom bruk av digitale verktøy og læringsressurser. I prosjektperioden har Nettskolen Buskerud en 30% prosjektleder og en prosjektgruppe som bidrar. Underveis i prosjektet må rollen til ledelsen av Nettskolen Buskerud tydeliggjøres slik at vi ved prosjektperiodens utløp har en bærekraftig struktur og organisering av vår nettbaserte opplæring på tvers av skoler. 16

19 Strategi for voksnes læring (19) Strategien for voksnes læring ble vedtatt i fylkestinget i juni Den omtaler bl.a. utvidelse av tilbud for voksne ved også å omfatte voksne uten rett til videregående opplæring. Dette vil kreve økte ressurser. Foreslått beløp er usikkert anslag. Internasjonalisering i fag- og yrkesopplæringen (23) Det arbeides for tiden ikke aktivt fra fylkeskommunen med å tilby utplasseringsbedrifter i utlandet for næringslivet i Buskerud. Imidlertid er vi behjelpelig med å utforme søknader dersom noen av våre lærebedrifter har samarbeidspartnere i andre europeiske land. Midlene er tenkt å være en ressurs slik at vi kan håndtere denne type henvendelser. Andre områder Samlokalisering av Fagskolen Tinius Olsen og HiBu på Kongsberg (KKP) (3) Årlige merutgifter i form av leie i nytt bygg etter inngått avtale ihht ft-sak 13/50. I tillegg vil det påløpe flere uavklarte engangsutgifter, f eks til flytting, og evt noe utstyrsfornyelse. Dette er ikke medtatt da utgiftsomfang ikke er kjent. Etablere tilbud om Fjellfagskole (21) Arbeidet med å utvikle fjellfagskoletilbud er nå kommet så langt at styret for Fagskolen Innlandet har tatt et ansvar for å se på muligheter for å utvikle og etablere et slikt tilbud. Gjennom samarbeid med flere fylkeskommuner, Fjellregionsamarbeidet, Bondelag mm ser vi nå muligheten for at det ved Fagskolen Innlandet kan etableres et enda videre fagskoletilbud innenfor landbruksområdet. Tilbudet vil kunne ha felles moduler innen økonomi og ledelse, med noe ulike fordypninger i faglige retninger, eks planteproduksjon, småfehold, storfehold, grovforproduksjon og næringsutvikling av fjellområdenes naturgrunnlag. For å etablere slikt bredt fagskoletilbud er styret ved Fagskolen Innlandet avhengig av finansielle garantier fra de involverte fylkeskommunene i oppstartfasen, midlene skal sikre etablering og drift av tilbudet de to første årene. Når tilbudet er kommet i gang, vil finansiering av opplæringen kunne komme inn i rammen for fagskoleutdanninger. For å sikre etablering i ulike faglige retninger er ansvar fordelt på involverte fylkeskommuner, Buskerud fylkeskommune har fått tildelt området "fjellfagskole". Økonomisk betyr det en finansiering i oppstartsfasen i 2015 og Usikkert anslag. Bevilget FT 13/44 for overføres til 2014 Fylkestinget bevilget 3 mill kr til tiltak i Kunnskapsskolen for Midlene bør overføres til Utviklingsavdelingen Pri 50 midler er i vedtak foreslått brukt innen utdanning og samferdsel. Med bakgrunn i ft-sak 96/12- Oslofjordfondet og hurk-sak 26/13 om fou- og innovasjonsstrategi for Buskerud, ser fylkesrådmannen behov for en økning i fylkeskommunale midler. Det vises til kap under utviklingsavdelingen. 17

20 3.3 Økonomiske forutsetninger Fylkesrådmannens forslag til budsjett bygger på inntektsforutsetninger i statsbudsjettet (omtalt senere i kapittel 3). Ved siden av skatt og rammetilskudd har Buskerud fylkeskommune store finansinntekter blant annet fra vårt kraftselskap Vardar AS. I tillegg mottar fylkeskommunen spesifikke statstilskudd og andre inntekter som føres direkte på sektorenes regnskaper. Øvrige inntekter; 451; Aksjeutbytte; 14% 72; 2% Kapitalinntekter ; 64; 2% Rammetilskudd ; 1049; 33% Inntektsarter i mill kr og prosent Fylkesskatt; 1496; 48% Figuren viser budsjetterte inntekter i 2014 fordelt på type inntekt. Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) utgjør grunnfinansieringen. De frie inntekter blir fordelt mellom fylkeskommunene etter kriterier i inntektssystemet og ved fastsettelse av skattøret. Kapitalinntekter, som renteinntekter og utbytte, kommer i tillegg til skatt og rammetilskudd. Følgelig vil eksempelvis store kraftinntekter utgjøre en stor forskjell for en fylkeskommune. Veksten i frie inntekter for 2014 er ment å delvis dekke økte demografi- og pensjonskostnader. Flere innbyggere gir økte kostnader i undervisning, tannhelse mm. I forslag til statsbudsjett for 2014 får Buskerud fylkeskommune en realvekst på ca 1,8% eller 44,6 mill kr målt ifht nivå pr Revidert nasjonalbudsjett i juni Etter korreksjon av vegbudsjettet i statsbudsjett på -51,8 mill kr, er veksten negativ med -7,2 mill kr. Forventet realvekst i frie inntekter fra 2015 er ikke disponert i budsjettet. Fremtidig realvekst i frie inntekter vil avhenge av regjeringens satsing. Inntektsrammen til Buskerud fylkeskommune gjenspeiler at vi, etter Oslo, er forutsatt å være landets rimeligste fylke å drive tjenesteyting i. Forutsetningen er basert på objektive kriterier i inntektssystemet. Buskerud fylkeskommune har tidvis hatt problemer med å tilpasse utgiftssiden til disse forutsetningene og vært helt avhengig av inntekter som utbytte mm. Frie inntekter kan disponeres fritt til drift, investering eller avsetning til fond/reserve. I fylkesrådmannens budsjettforslag er statlig korreksjon av vegmidler kompensert med høyere låneopptak slik at vekst eksklusiv korreksjon, kan benyttes til å opprettholde tjenestetilbudet samt dekke økte pensjonskostnader. Figuren viser sektorenes bruttobudsjetter i kroner og prosent av totale sektorutgifter for Investeringsprogrammet blir i all hovedsak videreført som tidligere vedtatt. Gjelden øker ifht fjorårets handlingsprogram, særlig etter økt Samferdsel; 668; 23% Utvikling; 238; 8% Andel brutto driftsutgifter i mill kr og prosent Tannhelse; 109; 4% Sentraladmini strasjon; 222; 8% Utdanning; 1617; 57% låneopptak i 2013 for å dekke merforbruk på skoleinvesteringer samt økt låneopptak i for å kompensere for trekk på statlig bevilgning til fylkesveger. 18

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme

Detaljer

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer:

1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Ap 1. Handlingsprogrammet for 2014-2017 vedtas med slike budsjettrammer: Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme

Detaljer

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK

Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Arbeiderpartiets forslag HP 2013-2016 for BFK Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2013-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2011

Detaljer

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer:

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert)

Detaljer

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS Sp og V Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2014-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fylkesskatt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp

Detaljer

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0

Driftsfond 31.12 3) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra 2003-28,6 0,0 innstilling i fylkesutvalget - 16.11.2005 til fylkestinget: Ap, V, Sp, SV, KrF Regnskap Årsbud. FRM Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2006-priser) (justert) forslag

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016

HANDLINGSPROGRAM 2016 Alternativt forslag HANDLINGSPROGRAM 2016 Høyre og Kristelig folkeparti Buskerud fylkeskommune 1. Budsjett for 2016-2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) Regnskap

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik 2007 2007 2007 2006 2007 2007 Hovedkapittel

Detaljer

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2009-2012 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) FORORD Handlingsprogrammet 2009-2012 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 16.-17. desember 2008 som ft-sak 70/08. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens

Detaljer

Velkommen til en veldreven fylkeskommune

Velkommen til en veldreven fylkeskommune Velkommen til en veldreven fylkeskommune God økonomistyring, en arv fra tidligere fylkesting men vi har en bombe i regnskapene i likhet med resten av kommunenorge.. "PENSJONSFORDRING I BALANSEN" 200 mill

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2013. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012

Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland

Detaljer

resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FORSLAG

resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FORSLAG Skaper samhandling Skaperresultater resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 FORSLAG Fylkesrådmannens forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-48 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 2/15 20.01.2015 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 216-219 FORSLAG Innhold 1. Forslag til vedtak............................................... 3 2. Innledning....................................................

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009 2009 Driftsregnskap pr 1. tertial TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008 2009

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen

BUDSJETTFORSLAG 2015. Uavhengig, Terje Larsen BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 Driftsregnskap pr 2. tertial 2009 TABELL 1 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2009 2009 2009 2008

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Innledning Økonomisk status 2014

Innledning Økonomisk status 2014 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2014. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag

SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag SAK 14/65 Handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune 2015 2018 Arbeiderpartiets alternative forslag 1. Budsjett for 2015 2018 vedtas med slike rammer: 1 2 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Det

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2016

BUDSJETTFORSLAG 2016 BUDSJETTFORSLAG 2016 Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Budsjettforslaget fra Rogaland Fremskrittsparti bygger på tidligere års prioriteringer. Rådmannen sitt forslag

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 VEDTATT

resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 VEDTATT Skaper samhandling Skaperresultater resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM - 2018 VEDTATT Forord Handlingsprogrammet -2018 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 10.- 11.

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/135819 15/137596 Saksbehandler: Viggo Wollum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i 1 000 kroner) 2011. Agder naturmuseum og botaniske hage 3 375 105 3 480. Agder Teater A/S 25 397 10 065 35 462 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer