TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013"

Transkript

1 TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) Hovedkapittel Sentraladministrasjon Utg. 129,4 81,4 62,9% 58,2% 126,9 2,5 Innt. 16,5 11,4 68,9% 52,6% 16,5 0,0 politisk aktivitet Utg. 25,9 11,6 44,9% 45,2% 21,7 4,2 Innt. 0,1 0,2 205,0% 138,1% 0,3 0,2 Utdanning Utg. 1642,0 1008,5 61,4% 58,0% 1669,8 27,8 Innt. 248,2 186,3 75,0% 68,0% 298,5 50,3 Tannhelseforetak 1) Utg. 112,4 74,9 66,7% 65,1% 112,4 0,0 Innt. 0,0 0,0 0,0 0,0 Utviklingsavdelingen Utg. 309,7 141,0 45,5% 58,4% 309,7 0,0 Innt. 179,5 131,7 73,4% 102,3% 179,5 0,0 Samferdselsavdeling Utg. 110,3 41,2 37,3% 25,1% 110,3 0,0 Innt. 101,2 177,0 174,9% 141,4% 101,2 0,0 Kollektivtransport Utg. 313,6 208,9 66,6% 66,0% 313,6 0,0 Innt. 0,0 1,0 0,0 0,0 Fylkesveger Utg. 311,7 176,2 56,5% 53,2% 311,7 0,0 Innt. 28,7 29,6 102,9% 33,2% 28,7 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) Utg. 21,7 0,0 0,0% 0,0% 21,7 0,0 Sum hovedkapittel Utg. 2976,7 1743,8 58,6% 28,5% 2997,8 21,1 Sum hovedkapittel Innt. 574,2 537,1 93,5% 34,1% 624,7 50,5 Sum hovedkapitlene nto utg. 2402,5 1206,7 50,2% 27,2% 2373,1 29, Fylkesskatt Innt. 1394,6 893,7 64,1% 63,3% 1394,6 0,0 Konsesjonskraft Utg. 0,0 0, Rammetilskudd Innt. 1084,8 763,5 70,4% 70,7% 1084,8 0, Ref.mva.,ord.sta.tilsk. Innt. 130,6 58,6 44,8% 39,5% 130,6 0,0 Sum driftsinntekter 1.8 Innt. 2610,1 1715,7 65,7% 66,0% 2610,1 0,0 Sum driftsinntekter eks.renter Innt. 3184,3 2252,8 70,7% 69,4% 3234,7 50,5 Sum driftsutgifter eks. renter Utg. 2976,7 1743,8 58,6% 57,3% 2997,8 21,1 Brutto driftsresultat 207,6 509,1 236,9 29,4 Renteutg. lån Utg. 69,7 47,9 68,7% 66,7% 67,8 1,9 Renteinnt./Vardar m.m Innt. 44,5 8,5 19,0% 18,9% 44,5 0,0 Renterefusjon skole Innt. 5,4 0,0 0,0% 0,0% 5,4 0,0 Renterefusjon fylkesveger Innt. 6,4 0,0 0,0% 0,0% 6,4 0,0 Aksjeutbytte/salg av kraft Innt. 42,0 0,2 0,6% 2,5% 42,0 0,0 Netto renteutgifter 28,6 39,2 136,9% 65,3% 30,5 1,9 Avdrag på lån Utg. 71,8 0,0% 9,7% 71,8 0,0 Tilbakebet av forskutterte veger Utg. 66,5 25,0 66,5 0,0 Netto driftsresultat 97,9 444,9 129,2 31,3 Interne finans.trans. Innt. 0,0 Overført fra året før Innt. 70,1 70,1 0,0 Dekn. av fjorårets undersk. Utg. 0,0 Bruk av driftsfond Innt. 121,0 121,0 0,0 Avsetning til driftsfond Utg. 64,3 66,2 1,9 Overføring til kapitalbudsj. Utg. 224,7 224,7 0,0 Regnskapsresultat 0,0 29,4 29,4 1) Budsjett er ekskl mer/mindreforbruk fra fjoråret. I BFK's regnskap utgiftsføres rammen,og avvik vil kun fremkomme i foretakets/as' regnskap I

2 Fylkesskatt pr 2. tertial 2013 TABELL 2 Månedsoppgj. Akkum % av Endr. tot MÅNED mill. kr bud mill. kr 1394,6 i % JANUAR 169,1 169,1 12,1 % 9,8 % FEBRUAR 15,2 184,3 13,2 % 10,8 % MARS 232,7 417,0 29,9 % 8,6 % APRIL 14,2 431,2 30,9 % 8,5 % MAI 274,7 705,9 50,6 % 8,9 % JUNI 7,5 713,4 51,2 % 7,9 % JULI 164,1 877,6 62,9 % 7,7 % AUGUST 16,1 893,7 64,1 % 7,5 % SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2013 II

3 TABELL 3 Årsprognose etter 2. tertial 2013 Justert Regnskap per Resultat 2013 (alle beløp i kr) budsjett Forbruk Forbruk i % Forventet Forv avvik Ansvar Virksomhet 2013 i kroner av just.bud resultat i kr i % av just.bud 200 Utdanningsavdelingen , ,8 201 Gol vgs ,0 67 0,1 202 Ål vgs , ,8 206 Numedal vgs ,3 41 0,2 207 Kongsberg vgs , ,9 211 Fagskolen Tinius Olsen , ,9 212 Drammen vgs SMI , ,4 214 Ringerike vgs ,5 57 0,1 215 Hønefoss vgs , ,5 218 Eiker vgs , ,1 219 Rosthaug vgs ,7 63 0,1 220 Papirbredden karrieresenter ,0 221 Drammen vgs , ,4 224 St. Hallvard vgs ,8 58 0,1 225 Røyken vgs , ,0 226 Åssiden vgs , ,6 227 Lier vgs , ,4 229 Arbeidsinstituttet Buskerud , ,1 231 PPOT Buskerud , ,1 237 Ringerike folkehøgskole ,0 0 0, Aktivitetsendring , , Hovedutvalgets disp.konto ,0 0 0,0 Sumlinje , ,6. III

4 TABELL 4 Tannhelse FKF antall ferdigbehandlede (gruppevis) og pasientinntekter hele fylket: Gruppe 2.tertial tertial / Prognose 2013 Bestilling 2013 Resultat 2012 a b c1 c2 d e Sum Inntekter Bet. Pasienter (1000 kr) TABELL 5 Tannhelse FKF resultater etter 1. tertial fordelt på distrikt antall ferdigbehandlet Distrikt 2.tertial tertial 2012 Avvik Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike Totalt i fylket IV

5 TABELL 6 Virksomhet/ Prosjekt/Sak Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Institusjon Navn budsjett sluttsum totalt pr.dato totalt avvik Fylkeshuset Garasje/lager/avfall Skolebygg Inneklima 1) Ringerike vgs Inneklima midt og sydfløy Drammen vgs SDanlegg/ventilasjon EF fløy IKT stab Felles infrastruktur IKT 1) Alle bygg Diverse utbygginger ) Sum Fellesprosjekter/Sentraladm Utdanning Utstyr/ikt 1) Utdanning Særlig kostnadskrev. utstyr Utdanning Særlig kostnadskrevende utstyr Utdanning Bærbare pcer til alle elever Ål vgs Ny bygghall (HUU 9/12) Kongsberg vgs KKP/Flåtaløkka Røyken Kjøp av tomt Drammen Ny skole Marienlyst Ringerike fhs Teatersal Sum skoleprosjekter Tannhelse utstyr/investeringer 1) Sum Tannhelseforetaket Samferdsel Investeringer Sum samferdselsprosjekter Sum investeringsprosjekter Salgsprosjekter VKT Uttreden av selskapet Div.eiendom Salg Strømsø vgs Salg Sum Salgsprosjekter ) Dette er en årlig samlepost som omfatte flere mindre prosjektet. Det vises kun budsjett og regnskap for 2013 Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Spesifikasjon investeringsplan skolebygg budsjett sluttsum hittil totalt avvik Utdanning Strukturtiltak / reserve Kongsberg vgs Kongsgårdsmoen utvidelse Ringerike vgs Utbygging Hønefoss vgs Utbygging Rosthaug vgs Utredning naturbruk Rosthaug vgs Internat Rosthaug vgs Omlegging veg Rosthaug vgs Ny ridehall/stall og paddoc Rosthaug vgs Anleggsgartnerhall Rosthaug vgs Utredning verksted/hall/garasje St. Hallvard Bygg for musikk/dans/drama Åssiden vgs Rehabilitering hus A Åssiden vgs Innreding hus F Åssiden vgs Rehabilitering hus B AI Drammen Flerbruksrom Sum investeringsprosjekter utdanning V

6 TABELL 7 Rapport om finansforvaltningen pr. 2. tertial 2013 Fond Avkastning Rente* Nominell Markedshittil i år durasjon avkastning verdi DNB Obligasjon 20 (IV) 2,53 % 2, DNB FRN 20 (IV) 0,57 % 0, Pluss Obligasjon 2,58 % 1, Danske Inv Norsk Obligasjon 2,84 % 2, *Rentedurasjon: Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i markedsrenten. Rentedurasjon er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer,angis i antall år. Det har gitt meravkastning å plassere overskuddslikviditeten i fond fremfor i bank. Meravkastningen beløper seg til ca 1,5 mill kr. Pr. 2. tertial. Vi har i 2.tertial opplevd stor økning i de lange rentene. Dette gir et negativ utslag på plasseringer i obligasjoner ved at vi får et kursfall. Låneportefølje pr Långiver Lånetype Rest pr Rentebet. Nominell rente Effektiv rente Kommunalbanken Gj.brev kr Flytende rente 2,25 % 2,26 % Halvårlig Kommunalbanken Gj.brev kr Nibor+ swap 4,01 % 4,07 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 2,05 % 2,07 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 2,12 % 2,14 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 2,06 % 2,08 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 2,13 % 2,15 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr mnd nibor 2,13 % 2,15 % Kvartalsvis Kommunalbanken sertifikat kr mnd nibor 1,76 % 1,78 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr mnd nibor 1,69 % 1,70 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr Nibor+ swap 5,34 % 5,45 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr Nibor+ swap 5,31 % 5,42 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr mnd nibor 1,75 % 1,76 % Kvartalsvis Nordea sertifikat kr mnd nibor 1,76 % 1,77 % Kvartalsvis Danske bank sertifikat kr Nibor+ swap 4,49 % 4,57 % Kvartalsvis SEB bank sertifikat kr mnd nibor 1,86 % 1,87 % Kvartalsvis kr ,47 % 2,50 % 54 % av låneporteføljen har rentebinding i intervallet 01 år, 18,8 % ligger i intervallet 1 til 4 år og 27,2 % av lånemassen er rentesikret over 4 år. Gjennomsnittlig rentebindingstid er ca 2,4 år. Det er i perioden ikke inngått noen nye renteswapavtaler (fastrenteavtaler I tillegg til lånene ovenfor har fylkeskommunen også en gjeld til forskuttering av diverse veiprosjekter på 89,6 mill kr. Denne gjelden er ikke rentebærende. term. VI

7 Det er i følge handlingsprogrammet planlagt låneopptak på 398,215 mill kr i 2013, hele lånet ble tatt opp i januar 2013 pga gunstige rentebetingelser på den nye bankavtalen, samt at det var gunstig å plassere i pengemarkedsfond og obligasjoner. Rentefølsomhet Dersom gjennomsnittlig rente endrer seg, vil det ha stor effekt på fylkeskommunens renteutgifter, hensyntatt gjeldende fastrenteavtaler. En renteøkning på 1 % gir 10,8 mill kr i økte finanskostnader i 2013 i helårseffekt. Oppsummering Det har i perioden oppstått vesentlige økninger i de lange rentene. Fylkesrådmannen har ikke foretatt noen endringer i risikoeksponeringen hva angår aktiva eller passiva. Det er heller ikke noe avvik mellom den faktiske forvaltning og kravene i finansreglementet. Fylkeskommunen oppnår rentebetingelser på innskudd og lånevilkår som er i takt med markedets betingelser. Fylkesrådmannen er meget tilfreds med de oppnådde resultater i perioden tatt i betraktning de risikobegrensninger som ligger i finansreglementet. VII

8 TABELL 8 Utviklingsmidler Satsingsområder regionale partnerskapsavtaler, regionoverskridende tiltak Utviklingsmidler/inntekter disponering Eget budsjett Statlige midler sum budsjettendring Avkastning fra Vardar Næringsmidler satsing REISELIV HP 2009 pkt Reiseliv 2012/ Statlige overføringer, Viltformål (direktoratet naturforvaltning) Friluftsliv (direktoratet naturforvaltning) Søkbare midler reg overskr HP2009 pkt Kulturnæringsstrategi HP 2009 pkt HP punkt 19 styrke ramme regionene Sum inntekter Disponeringer/utgifter bevilget Partnerskapsavtaler/regionale tiltak gamle Drammensregionen Drammensregionen / nye Drammen D Hurum, Røyken og Lier / Vestviken Ringeriksregionen MidtBuskerud Krødsherad o g Sigdal Hallingdalsregionen alle kommuner Kongsberg og Numedalsregionen ikke Ko ngsberg Sum regionale tiltak ¹ Regionoverskridende tiltak Næringsutvikling Næringsfond Omstilling ² kommuner med nedgang i folketall Innovasjon Norge Næringshager Reiseliv Søkbare midler reg overskr HP2009 pkt Kulturnæringer (prosjekt ) Generell næringsutivkling Regional delplan næringsutvikling (101141) FoUog Innovasjonsstrategi VRI Livslang læring Internasjonalt Internasjonale EU prosjekter Serbia (Obrenovac) Estland (Pärnu) Plan og miljø regional planstrategi Areal og transportstrategi Miljø og klima Partnerskap for klima og energi Forvaltning vann og vassdrag Friluftsliv og viltformål Friluftsliv (forvaltningsreform naturforvaltn) Viltformål (direktoratet naturforvaltning) Sum regionoverskridende Totalt utgifter/tiltak Udisponert / uten inndekning ¹ disponeres av FU VIII

9 TABELL 9 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET Prosjekt Tekst Note Regnskap i år Justert budsjett Vedtatt budsjett Regn. i fjor Annet/Investeringer i Ramfoss kraftlag mv kr kr , Utgifter ført på virksomhetene kr , Kjøp av aksjer i Buskerud kollektivtrafikk kr ,00 kr Felles IKT kr ,72 kr kr kr , FTU kr , Fylkeshuset garasje/lager/avfall kr ,50 kr kr kr Skolebygg inneklima kr ,36 kr kr kr , Konnerudkollen salg kr kr , Div eiendommer salg kr ,30 kr kr , Salg av Strømsø vgs kr ,00 kr kr , Ekstraordinært vedlikehold 2011 kr , Ekstrordinære investeringsprosjekt kr kr , Strukturtiltak utdanning kr kr ,00 kr Diverse ombygginger 2012 kr ,77 kr kr , Diverse ombygginger 2013 kr ,37 kr kr kr Ål vgs ny bygghall kr ,65 kr kr kr , Numedal vgs inneklimatiltak kr kr , Kongsberg vgs kantine/toiletter kr ,75 kr kr kr , Kongsberg vgs KKP/Flåtaløkka kr kr kr Ringerike vgs inneklima kr ,31 kr kr kr , Ringerike vgs utbygging kr Hønefoss vgs utbygging kr ,32 kr kr kr , Hønefoss vgs paviljong kr kr , Vegsystem Benterud kr ,00 kr kr , Vegsystem/rundkjøring Schongslunden kr ,00 kr kr , Rosthaug vgs flytting av Bonna kr kr kr , Rosthaug vgs ombygging fjøs kr kr kr , Rosthaug vgs utredning sammenslåing kr 1 968,75 kr kr kr , Rosthaug vgs utbedring vannforsyning kr ,00 kr kr kr , Rosthaug vgs Buskerud kjøkken kr kr kr , Rosthaug vgs Buskerud internat kr ,01 kr kr kr , Rosthaug vgs Buskerud omlegging kr ,00 kr kr kr , Rosthaug vgs Ny ridehall kr ,09 kr kr kr , Rosthaug vgs Anleggsgartnerhall kr ,52 kr kr kr , Rosthaug vgs utredning verksted/hall/garasje kr ,00 kr kr kr Ny skole på Marienlyst kr ,39 kr kr kr , Drammen vgs nytt SDanlegg ventilasjon kr ,70 kr St. Halvard vgs bygg for musikk kr ,05 kr kr kr , Røyken vgs innemiljø kr ,93 kr kr , Røyken vgs Tomt kr ,00 kr kr kr , Åssiden vgs Rehabilitering hus A kr ,30 kr kr kr , Åssiden vgs Innredning hus F kr ,50 kr kr kr , Åssiden vgs rehabilitering bygg kr kr kr AI Drammen flerbrukshall kr ,25 kr kr kr , Ringerike fhs teatersal kr ,00 kr kr kr , Erstatning svømmehall Ringerike fhs kr ,00 kr kr kr , Elevpc kr ,32 kr kr kr , Nettverk og sikkerhet kr ,75 kr kr kr , Særlig kostnadskrevende utstyr 2012 kr ,00 kr kr kr , Kostnadskrevende utstyr vgs 2013 kr ,00 kr kr kr VG3 Industriteknikk kr kr kr Ål vgs ny bygghall kr 2 592, Hønefoss vgs, yrkessj. øremerk utstyr kr kr , Fylkestannlege utstyr kr kr kr , Fylkesveger kr ,22 kr kr kr , Veger Øvre Sund bru 20 kr kr ,00 K2020 Ål vgs utstyr kr kr ,00 K2070 Kongsberg vgs utstyr kr kr kr K2110 Fagskolen utstyr kr kr ,00 K2210 Drammen vgs utstyr kr kr ,00 K2240 St. Halvard vgs utsyr kr kr ,00 K2260 Åssiden vgs utstyr kr ,50 kr ,08 kr ,00 kr ,00 kr ,04 IX

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer