Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet."

Transkript

1 Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

2 Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): mill mill mill Årets budsjetterte låneopptak: mill eks. refinans. Tatt opp i alt pr : Planlagt låneopptak i år: mill mill

3 Sammenligning mot øvrige ASSS kommuner (konserntall målt i % av driftsinntektene) Lavt netto driftsresultat i fjor: -0,4% (øvrige: 0,5%), men samme negative handlingsrom som gjennomsnittet: (ca -2%) Svak inntektsvekst frie inntekter: 5,1 pst (øvrige: 6,9 %) Lave netto rente- og avdragsutgifter: 1 % (øvrige 5,7 %) Lavt finansieringsbehov: 11,3 %(øvrige 18,1 %) Lav nettogjeld: 47 % (øvrige 73 %) (Hele 1,4 mrd kr i premieavvik) (Kilde ASSS rapportutkast fra juni 2009.) Konklusjon: Driftsrammen er strukket maksimalt. Bergen har ikke råd til ubudsjetterte netto renteutgifter. Hva er situasjonen i din kommune?

4 Kommunesektoren: Sterk aktivitetsvekst og høy gjeldsvekst 140 Kommunalt konsum og investeringer Sesongj. volumindekser, = Økt kreditt til kommuner Siste 12 måneder, ujust. mill kr :1 04:1 05:1 06:1 07:1 08:1 09:1 Kommunalt konsum Kommunale investeringer (estimert) Kilde: Kvartalsvis nasjonalregnskap, SSB og KS Kilde: KS Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 jul.09

5 Rentenedgang gir reduserte kostnader Rentebærende fordringer og gjeld i kommunesektoren, mrd kr 31.des Fordringer Gjeld Netto fordringer rentebindinger under 1 år rentebindinger over 1 år Nær 4 prosentpoeng nedgang i pengemarkedsrentene fra 2008 til 2009 Kan gi opp mot 4 mrd kroner i lavere netto renteutgifter. Hva blir resultatet når rentene etter hvert øker igjen? Kilde: KS

6 Den daglige utfordring for finansforvaltning AVVEINING: Lån med flytende rente gir usikker budsjettering. Lån med fast rente kan bli dyre hvis markedsrentene reduseres. Hva blir nettoresultatet dersom en også tar med renteinntektene? MÅL: Å minimere netto renteutgifter i økonomiplanperioden innenfor risikorammer satt gjennom finansreglementet samt sikre at det er tilstrekkelig likviditet til å dekke løpende forpliktelser.

7 Kommunens økonomi. Overvåk budsjettrisikoen (renterisikoen) og mål den jevnlig. Størrelsen på gjelden endres løpende. Nye lån tas opp, avdrag betales og lån refinansieres. Likviditeten endres Tiden går og fastrenteavtaler løper ut. Kommunens økonomi endres. Økonomiske buffere endres. Evnen til å bære budsjettrisiko varierer over tid og mellom kommuner. Dette kan også gi konsekvenser for valg mellom fast eller flytende rente på gjeld (og plasseringer).

8 Rammer for budsjettavvik Regn ut budsjett- og økonomiplankonsekvenser pr. prosent renten endres. Ta også med renteinntekter i regnestykket. Hvor stor grad av fastrentebinding er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig trygghet? Definer rammer for budsjettusikkerhet i finansreglementet. Behov for noe å måle risikoen opp mot. Det er driftsrammen som skal beskyttes.

9 Direkte budsjettvirkning av renteendringer Renteutgifter minus renteinntekter (og utbytte) skal budsjetteres. Renteinntektene består av: Renter av bankinnskudd, og rentebærende verdipapirer. Renteinntekter fra startlån og andre utlån. Kalkulatoriske nettorenter fra avgiftsfinansiert virksomhet. Morarenter, byggelånsrenter, renter på skattetrekksmidler m.m. Eventuelle netto renteinntekter fra swapavtaler. Hvordan påvirker endrede markedsrenter disse størrelsene? Hva kan en påvirke, og hva må en ta for gitt? Husk også på at økt gjeld i år gir økte avdrag fra og med neste år!

10 Eksempel: Referanseportefølje nøytral budsjettrisiko lån Referanseportefølje er fiktive lån som er hjemlet i finansreglementet. Kommunens renterisiko måles mot denne porteføljen. Avgiftsfinansiert gjeld: Durasjon 2-3 år (Reg.1.9. årlig) 1/3 av øvrig gjeld: Durasjon 2-3 år (Reg årlig) 1/3 av øvrig gjeld: Durasjon 4-5 år (Reg årlig) 1/3 av øvrig gjeld: Durasjon 5-6 år (Reg årlig) = Sum gjeld Rammer for tillatte avvik fra den definerte nøytrale budsjettrisiko er fastsatt i finansreglementet.

11 Rentemarkedet: Markedsrenter Rente 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Statsobligasjoner Niborrenter 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,25 år 1 år 3 år 5 år 10 år Rentebindingstid

12 Rentevilkår for lån til kommuner Ca. Rente påslag i prosent p.a. for lån (til Oslo Komm.) 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % -0,10 % -0,20 % -0,30 % 0,25 år 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år 10 år Serie1 Rentebindingstid i antall år (Kilde: Fokus Bank 28.9.)

13 Kommuners innlånsrenter ,0 % Rente 5,0 % 4,0 % Statsobligasjoner 3,0 % 2,0 % Niborrenter Kommunemarkedsrenter (Oslo) 1,0 % 0,0 % 0,25 år 1 år 3 år 5 år 10 år Rentebindingstid

14 Husbanklån LÅN FRA HUSBANKEN Rente på startlån fra Husbanken settes til statsobligasjonsrente pluss ½ % poeng. Fastrenter fra Husbanken settes på grunnlag av statsobligasjonsrenten to måneder før, flytende rente tre måneder før. Kommunene kan avvente renteutviklingen før en bestemmer seg for valg av rentebinding. (opsjon) Mottatte ekstraordinære avdrag kan brukes til kommunale investeringer mot at tilsvarende beløp betales ned ekstraordinært på andre lån. (kommuneloven 50.7) KONKLUSJON: Benytt Husbankens ordninger fullt ut og benytt dem også til rente- og budsjettstyring.

15 Refinansieringsrisiko og mulige besparelser Skill mellom renterisiko og likviditetsrisiko ved låneopptak. Ved å ta refinansieringsrisiko kan en redusere rentepåslaget, men vurder nøye økt refinansieringsrisiko opp mot forventet besparelse. Vurder bruk av derivater (FRA, renteswap, opsjoner) dersom kommunen av budsjettmessige grunner har bruk for økt grad av faste lånerenter slik at renterisikoen reduseres og refinansieringsrisikoen beholdes. F. eks lån til flytende rente og inngå renteswapavtale der kommunen mottar flytende rente og betaler fast rente. VIKTIG: VÆR OPPDATERT OG FØLG MED I MARKEDET.

16 Metoder ved låneopptak eller derivater Lån hjemles i bystyrevedtak, men tas først opp når en har behov for likviditet. (Slik kan avdrag utsettes). Skarpt skille mellom renterisiko og likviditetsrisiko ved låneopptak. Er det lavt rentenivå kan en vurdere å sikre framtidige lånerenter. For låneopptak i markedet brukes auksjonsprinsippet. Derivater: Minst to banker skal spørres. Dokumentasjon av transaksjonens formål.

17 Eksempel på rapportering: lån pr Lånetype Beløp i mill.kr rentevilkår rente Husbanklån fast 4,1 % Gjeldsbrev 365 fast 5,4 % Gjeldsbrev flytende 2,0 % Obl./Sert.lån fast 5,7 % Obl./Sert.lån 502 flytende 2,0 % Sum 8.429

18 Rapportering: Swapavtaler og konklusjon Swapavtaler Betale fast rente Motta fast rente Beløp i mill Rente 5,28 % -1,30 % Netto 905 Konklusjon Beløp i mill Rente Flytende rente Fast rente Sum ,24 %

19 Durasjonsavvik Referanseporteføljens durasjon: Låneporteføljens durasjon (justert for swap): 3,5 år 2,7 år 5 års fast rente (swap) ,2% Gjennomsnitt siste fem år (kvartalstall) 4,6% Minimumsdurasjon i henhold til finansreglement: 2,5 år Besparelse pr i forhold til justert budsjett: 20,3 mill (Består av 1,5 mill i høyere renteutgifter, men 5,5 mill i økte renteinntekter, 3,3 mill i kalkulatoriske renteinntekter fra vann - og avløp, 13,6 mill i kursgevinster og -0,6 mill på diverse poster.)

20 Ny finansforvaltningsforskrift og gjeldsrapportering ( 6-7) Til nå er gjeldens løpetid og forfallstidspunkt ikke rapportert særskilt. Det vil også bli etablert regler for hvilke markedsrenter oppnådde resultater skal måles mot.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

Saksframlegg. Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-14851/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 29.04.2014 Saksframlegg Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/14

Detaljer

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011

Utviklingen i kommuneøkonomien. Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 30. mai 2011 Utviklingen i kommuneøkonomien Per Richard Johansen, NKRFs fagkonferanse, 3. mai 211 1 Kommunesektoren har hatt en sterk inntektsvekst de siste årene 135, 13, 125, Realinntektsutvikling for kommunesektoren

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer