AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER"

Transkript

1 Dato: Arkivref: / /2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 1. Regnskapet for prosjektene godkjennes. 2. Merforbruk på kroner finansieres ved låneopptak. Lånet avdras over 20 år.

2 2. SAMMENDRAG I denne saken gis det en tilbakemelding for prosjekter finansiert ved regjeringens tiltakspakke 2009 og bruk av Enova-midler. Aust-Agder fylkeskommune har ved hjelp av disse midlene finansiert en rekke prosjekter som gir redusert energibruk og lavere energikostnader. Videre har en utbedret om lag 2,5 km av fylkesveg 153 Hurv-Hurvedal i Froland kommune. Prosjektene har en samlet kostnad på i underkant av 46,6 mill. kroner. Det er et samlet merforbruk på kroner. Beløpet foreslås finansiert ved låneopptak. 3. BAKGRUNN FOR SAKEN Fylkestinget vedtok i sak 1/2009 Endringer i budsjett 2009 konsekvenser av regjeringens tiltakspakke 2009 å sette i gang følgende prosjekter finansiert ved økt vedlikeholdstilskudd via regjeringens tiltakspakke: Etterisolering og utbedring av fasader, Tvedestrand vgs. avd. Holt Fylkesveg 153 Hurv Hurvedal Vannbåren varme til og oppussing av elevheim, Setesdal vgs. avd. Hornnes Vannbåren varme, Setesdal vgs. avd. Hornnes Møglestu vgs., fjernvarmeanlegg. Prosjektene hadde en samlet kostnadsramme på 25,1 mill. kroner. En mottok kroner i vedlikeholdstilskudd. Resterende beløp ble finansiert ved bruk av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringene samt bruk av disposisjonsfond. Som en del av regjeringens tiltakspakke opprettet Enova et nytt program som skulle støtte enkelttiltak innen energieffektivisering i offentlige bygg. Innenfor dette programmet søkte en om midler til flere prosjekter. Fra denne tiltakspakken fikk Aust-Agder fylkekommune kroner. Dette var i overkant av 30 % av det beløpet som ble tildelt alle fylkeskommunene. I rapporten for 1. tertial 2009, jf. fylkestingssak 16/2009, ble bruk av disse midlene innarbeidet og finansieringen av prosjektene endret ved at en hadde frigjort bruk av midler slik at en ikke brukte av disposisjonsfond. Følgende nye prosjekter kom til: Møglestu vgs., vinduer og etterisolering/sd-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys, varme og ventilasjon) Risør vgs., energieffektivisering Arendal vgs. avd. Barbu, energieffektivisering Arendal vgs. avd. Tyholmen, energieffektivisering. I rapporten for 2. tertial 2009, jf. fylkestingssak 29/2009, ble rammen for prosjektene økt med 2,5 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner ble finansiert med låneopptak og 0,5 mill. kroner med merverdiavgiftskompensasjon. Bakgrunnen for denne økningen var at det var usikkerhet knyttet til kostnadsrammen for prosjektene ved Møglestu, Setesdal og Tvedestrand videregående skoler. Fylkesrådmannen fikk samtidig fullmakt til å forta den endelige fordelingen på det enkelte prosjekt. I rapporten for 1. tertial 2010 ble det gitt en foreløpig status vedrørende bruk av midlene. Det viser seg at Enova-midlene er ekskl. mva. Enova forutsetter at merverdiavgiftskompensasjonen disponeres til formålet. Dette frigjorde midler i prosjektene, selv om noen av prosjektene en hadde mottatt tilskudd til så ut til å bli noe dyrere enn forutsatt. På denne bakgrunnen ble også SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme) ved

3 Tvedestrand videregående skole avd. Holt innarbeidet. En hadde også søkt Enova-midler til dette prosjektet, men det ble ikke innvilget midler i første omgang. Rapporten for 2. tertial 2010, jf. fylkestingssak 37/2010, varslet at en ville legge fram sluttrapport for prosjektene i årsrapporten for Fylkesrådmannen har valgt å gjøre dette i egen sak. 4. OMTALE AV PROSJEKTENE OG REGNSKAP Kostnadene ved de enkelte prosjektene er vist i tabellen nedenfor. Prosjekt Regnskap Hurv-Hurvedal Tvedestrand avd. Holt, fasader/etterisolering Setesdal avd. Hornnes, elevheim Setesdal avd. Hornnes, vannbåren varme Møglestu, fjernvarme Setesdal avd. Hornnes, energibesparende tiltak Tvedestrand avd. Holt, energibesparende tiltak Møglestu, energibesparende tiltak Risør, energibesparende tiltak Arendal avd. Barbu, energibesparende tiltak Arendal avd. Tyholmen, energibesparende tiltak Sum Kort omtale av det enkelte prosjekt Hurv-Hurvedal Prosjektet fv 153 Hurv-Hurvedal i Froland kommune var gitt prioritet fem i fylkesvegplan Aust-Agder Prosjektet omfattet drenering, breddeutvidelse, nytt bærelag og asfalt. Strekningen som ble utbedret er på om lag 2,5 km. Tvedestrand vgs. avd. Holt fasader/etterisolering Det er foretatt etterisolering og utbedring av fasader på administrasjons- og internatbygg. Det er skiftet vinduer og ytterdører, samt at bygget har fått ny kledning. Setesdal vgs. avd. Hornnes, elevheimen Det er foretatt en full opprustning av elevheimen innvendig, og bygget er tilrettelagt for vannbåren varme. En har etterisolert, skiftet alle vinduer og alle dører, samtidig er det lagt ny ventilasjon. Videre er alle hybler og fellesrom pusset opp og det er skiftet møbler. Videre er det lagt inn nytt radiatoranlegg. Setesdal vgs. avd. Hornnes, vannbåren varme Skolens radiatoranlegg i hovedbygget er skiftet ut. Etter dette er hele skolebygget nå tilrettelagt for vannbåren varme. Møglestu vgs., fjernvarme Gamlebygget ved skolen er tilrettelagt for vannbåren varme. Etter dette kan hele skolen benytte slik oppvarming.

4 Setesdal vgs. avd. Hornnes, energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er der foretatt ombygging av varmeanlegget. Det er montert varmepumper på avkastluft ventilasjon i alle bygg inkl. elevheimen. Etter de arbeidene som nå er gjort vil hele skolen være tilrettelagt for fjernvarme. Tvedestrand vgs. avd. Holt, energibesparende tiltak Det er installert SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme). Videre er det foretatt etterisolering av administrasjonsbygget. Møglestu vgs., energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er der foretatt ombygging av varmeanlegget. Risør vgs., energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er det montert varmepumper på avkastluft ventilasjon i alle bygg. Arendal vgs. avd. Barbu, energibesparende tiltak ventilasjon). Videre er det foretatt ombygging av ventilasjonsanlegg og varmepumper er montert. Arendal vgs. avd. Tyholmen, energibesparende tiltak Det er installert SD-anlegg (sentral driftskontrollanlegg med styring av lys og varme). De fleste av prosjektene er en oppfølging av fylkeskommunens satsing på klima og miljø og vil gi betydelig miljøgevinster. De statlige midlene har i stor grad bidratt til at en kunne gjennomføre dette. På bakgrunn av gjennomføringen av prosjektene forventes det at energikostnadene over tid vil reduseres med om lag 1 mill. kroner per år. 4.2 Finansiering Prosjektene er i hovedsak finansiert med midler fra regjeringens tiltakspakke 2009 og Enovamidler. Videre har all merverdiavgiftskompensasjon fra prosjektene blitt brukt til å finansiere disse. I fylkestingssak 29/2009 ble det videre vedtatt å oppta 2 mill. kroner i lån for å fullfinansiere prosjektene. Da prosjektene ble finansiert har en imidlertid ikke i tilstrekkelig grad tatt hensyn til at investeringer i fylkesveger ikke gir samme merverdiavgiftskompensasjon som andre investeringer. Fylkesrådmannen beklager dette. Videre har noen av prosjektene hatt høyere kostnader enn budsjettert. Dette gjelder bl.a. Hurv-Hurvedal og Setesdal vgs. avd. Hornnes, elevheimen. Ved avslutningen av regnskapet for prosjektene i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2010 manglet en finansiering på kroner. En valgte å avslutte regnskapet for 2010 ved å bruke av lånemidler for å avslutte prosjektene. Det er fylkestinget som må fatte vedtak om bruk av lånemidler. Fylkesrådmannen foreslår derfor i denne saken at fylkestinget vedtar bruk av lånemidler med kroner og at lånet avdras over 20 år.

5 Etter dette ser finansieringen av prosjektene slik ut: Regjeringens tiltakspakke Enova-midler Merverdiavgiftskompensasjon Låneopptak Sum KONKLUSJON Det er ved hjelp av regjeringens tiltakspakke 2009 og Enova-midler gjennomført prosjekter for i underkant av 46,6 mill. kroner. En har fått gjennomført en hel rekke prosjekter som vil gi betydelige miljøgevinster og reduserte energikostnader i årene fremover. Fylkesrådmannen tilrår at regnskapet for prosjektene godkjennes og at fylkestinget vedtar å ta opp lån på kroner for å fullfinansiere prosjektene. Lånet avdras over 20 år.

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.09.2009 2009/7103-22446/2009 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Agnese Bjerkholt, Bent Sørensen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106 Formannskapet 11.06.2013 13/44 Kommunestyret 21.06.2013 Engerdal kommune Saksmappe: 2009/940-3824/2013 Saksbehandler: Markus Pettersen Arkivkode: 614/S02 Saksframlegg Energisparekontrakt (EPC) for kommunale bygg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/106

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem.

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00. Nestleder Medlem. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested:, Gabler, Bergen Dato: 24.05.2013 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10

Rådmannens innstilling: Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen. EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak. Hjemmel: Side 1 av 10 Arkivsaksnr.: 14/87-5 Arkivnr.: S02 Saksbehandler: bygg teknisk ansvarlig, Arne Trøhaugen EPC - prosjekt - Vurderte ENØK tiltak Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Alternativ 1: Grunnpakke vedtas gjennomført

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Investeringsstrategi 2015-2024

Investeringsstrategi 2015-2024 1 Investeringsstrategi 2015-2024 Dokumentet er et vedlegg til sak om Langtidsprioriteringer 2015-2018. Innhold Innledning... 2 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 2.1 Politiske føringer... 3 2.2 Fylkeskommunen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 171/05 04/3044 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FOR 2005 TIL 2006 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.05 Tid: Kl. 15.00 NB! Merk tiden Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget Møteinnkalling/sakliste I Til Medlemmene Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 32808510. Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Møtested: Dato/-tid: Fylkeshuset

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Økonomiforvaltning - finansielle forpliktelser

Økonomiforvaltning - finansielle forpliktelser Økonomiforvaltning - finansielle forpliktelser Sør-Trøndelag fylkeskommune Februar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden oktober

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer