Økonomiplan Årsbudsjett 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012"

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011

2 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland fylkeskommune å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal ivaretas minst på 2011-nivå.

3 FT-vedtak sak 40/11 2. Med bakgrunn i forventninger om - økte kapitalkostnader - reduserte inntekter fra konsesjonskraft - redusert bruk av momsrefusjon fra investeringer i driftsbudsjett - moderat vekst i frie inntekter må det i budsjettarbeidet vurderes hvilket nivå som er hensiktsmessig mht. egenfinansiering av investeringer. Hensynet til å oppnå målet i pkt. 1 må avveies mot hensynet til økt framtidig gjeldsbelastning. 3. Fylkestinget forutsetter at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillingstiltak.

4 Statsbudsjettet mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene - reduksjon pga. momsrefusjon bompengeprosjekter - trekk pga. flere elever privatskoler Statlige midler til RUP RFK: 32,2 mill. kr. Rentekompensasjonsordning skoler videreføres med ramme 2 mrd. kr. for 2012 Det samme gjelder rentekompensasjonsordning for veier / transporttiltak

5 Statsbudsjett - forvaltningsreformen Tilleggsoverføring i 2010 pga. forvaltningsreformen er videreført også i 2012 med samme fordeling mellom fylkene. Beløpet er oppjustert med vanlig deflator dvs. 3,25 %.

6 Økonomisk utvikling Regnskapsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (mill. kr.) Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. *) ,3 2,1 2, ,5-0,3 3, ,3-2,1 1, ,7-0,1 2, ,5 2,6 0, ,5-0,5-0, ,4-1,8-0, ,4-2,4-1, ,2 8, ,9 1, ,4 5,2 4, ,4 4,8 4, ,9 6,8 5, ,4 3,5 4, ,7 0,6 2, ,9 3,9 4, ,0 7,5 8,8 *) Gjennomsnitt fylkeskommunene eks. Oslo.

7 Regnskap foretakene Rogaland Kollektivtrafikk Tannhelse , , ,2 4, ,1 6, ,3 6, ,1 2, ,4 6, ,7 3, ,9 4,6

8 KOSTRA-tall 2010 Rogaland Norge % avvik (eks. Oslo) Netto res. % av inntekter 7,5 8,85 Frie inntekter pr. innbygger Opplæring utgifter pr. innbygger år Samferdsel utgifter pr. innbygger

9 Tekniske budsjettforutsetninger I 2012 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 4,0 % KLP-sats på 12,5 % + avsetning på 15 mill. kr. Sats Statens Pensjonskasse på 13,09 % (dvs. økte kostnader med 7,4 mill. kr.)

10 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc JA Skoler andre driftsutgifter 80 % av KPI Vedlikehold veier 27 mill. kr. Egne virksomheter ellers NEI

11 Hovedtrekk 2012 Driftsnivå 2011 blir i hovedsak videreført Kostnader nye tiltak : 23,2 mill. kr. Kostnadsøkning basis : 29,5 Lønnsvekst (tariffoppgjør) 119,0 Annen pris- og lønnskomp. 78,2 Reduksjoner / kutt - 19,0 Kostnadsreduksjon basis - 30,7 Redusert egenfinansiering -115,1

12 Frie inntekter Det er lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett : Skatt Rammetilskudd Frie inntekter 2.494,8 mill. kr ,9 mill. kr ,7 mill. kr. I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr. 01. januar 2012.

13 Momskompensasjon Endring i ordningen : Refusjon investeringsmoms skal gradvis overføres til investeringsregnskapet 2012 : 165,7 mill. kr. (brukes til drift) 83,2 mill. kr. (brukes til investeringer)

14 Konsesjonskraft Kraftig nedgang i inntekter: - Lavere markedspris - Ikke lenger gunstig avtale om valutasikring - Redusert volum (Saurdal) Budsjett 2011 : Budsjett 2012 : 180 mill. kr. 97 mill. kr.

15 Måltall Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,3 2,7 2,2 2,3 Korrigert resultatmål 5,1 5,5 7,5 6,7 Lånegjeld pr Lånegjeld i % av driftsinntekter

16 Egenfinansiering av investeringer Perioden på nivå mill. kr. Egenfinansiering brukes som instrument for å opprettholde stabilitet i tjenesteproduksjonen og må også sees i sammenheng med bruk av momsrefusjon fra investeringer

17 Årsbudsjett mill. kr. Drift mill.kr. Investeringer 850 mill. kr. (eks. bompenger)

18 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon 249 Konsesjonskraft 97 Omdisponering 19 Låneopptak 597 SUM 5 141

19 Mill. kr. i 2012 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport mv Veier Kultur Næringsutvikling Regional planlegging 31 Tannhelse Sentraladm./fellesutg Kapitalutgifter 194 SUM

20 Investeringer Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan med justering av framdriftsplaner ut fra faktisk framdrift 350 mill. kr. pr. år til veger I tillegg kommer 225 mill kr. til Sandsfjord bru (2013 og 2014) og forskottering rassikring Tysdalsvatnet Innen ramme for veier går 17,6 mill. kr. (RFK sin andel) til Bybanekontoret Bompengefinansierte vegprosjekter i samsvar med vedtatt plan for fylkesveier

21 Investeringer (finansiert av RFK) SUM Sentraladm. / fellesutgifter Veier Opplæring Tannhelse Diverse SUM (Beløp i fast 2012-nivå)

22 Øvrige investeringer - veier SUM Bompengeprosjekter Rassikring statlige midler SUM

23 Største enkeltprosjekter Total kostnad Ny vgs Bryne Gand vgs Sandnes vgs Åkrehamn vgs Øksnevad vgs Haugaland vgs Fylkesveier

24 Investeringer - finansiering SUM Investeringsnivå Ekstern finansiering Salgsinntekter Omdisponering Egenfinansiering Momsrefusjon Låneopptak

25 Gjeld og kapitalkostnader Låneopptak 291,5 596,6 789,3 590,8 405,6 Renteutgifter-netto 89,0 81,3 99,1 122,0 134,4 Avdrag 107,0 112,5 128,6 150,6 165,3 Lånegjeld pr Gjeld i % av dr.innt

26 Lånegjeld Lånegjeld mill. kr

27 Kapitalkostnader Kapitalkostnader mill. kr

28 Renter og avdrag Renteutgifter : 141,9 mill. kr. Renteinntekter : 60,6 mill. kr. ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutgifter. 81,3 mill. kr. Avdrag på minimumsnivå: 112,5 mill. kr. (beregnet ut fra 30 års avdragstid)

29 Renter Renter Renteutgifter Rentekompensasjon Andre renteinntekter Netto renteutgifter mill. kr

30 Vedlikehold bygg Videreført på 2011-nivå (men regulert for prisstigning) dvs. på nivå for verdibevarende vedlikehold ikke tatt inn noe av etterslep på 200 mill. kr Ordinært vedlikehold Spesielt vedlikehold Sum Opplæring 12,9 22,4 34,9 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 16,1 25,0 41,1

31 Administrasjon / fellesutgifter Div. styrking : + 5,5 mill. kr. Derav priskomp. + 2,1 Reduksjon : - 4,1 mill. kr. Lagt inn midler til 35 fylkeskommunale lærlinger

32 Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Fotoarkiv Kontingent KS Driftsutgifter elevombud Oppgradering IKT-systemer Økte kostnader energi / husleie / forsikringer Vedlikehold av bygg - priskompensasjon Journalsystem bedriftshelsetjeneste SUM

33 Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Beløp Generell effektivisering / vakansbudsjettering IKT konsulentbistand IKT opplæring / kurs IKT serviceavtaler IKT - annonser SUM

34 Reservert-konto Lønnsavsetning: 157,950 mill. kr. Reservert (FU) 2,700 Prosjekt Oppreisning 0,100 Tilskudd sandhall Sand 0,500 Åpning Konserthus 0,200 Sola-møte 0,200 Varslingssystem 0,350 Reduksjon sentraladministrasjon - 3,000 SUM 159,000 mill. kr.

35 Regional planlegging Netto budsjett: 30,94 mill. kr. Styrking: Tiltak Beløp Vannforvaltning GIS-kompetanse Magma Geopark SUM

36 Næringsutvikling Netto budsjett : 10,780 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.

37 Næringsutvikling Styrking Tiltak Beløp Økt tilskudd Lysefjorden Utvikling SUM Reduksjon Tiltak Beløp Regelendring administrasjon av kap midler SUM

38 Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 28,1 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 32,2 mill. kr. Statlige spillemidler 68,6 mill. kr.

39 Samferdsel Budsjett 704,4 mill. kr. RKT: 659,5 mill. kr. TT-ordning 25,5 mill. kr.

40 Kollektivtrafikk Tilskudd til RKT på 659,49 mill. kr. Videreføring av ruteproduksjon Budsjettrammen forutsetter: - Generell takstøkning med ca. 5 % - Inntektsvekst pga økt passasjertall - Reduksjon markedsføring/administrasjon

41 Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 399 mill. kr.

42 Samferdsel Tiltak STYRKING RKT prisjustering kontrakter RKT - sanntidssystem RKT diverse kostnadsøkninger Vedlikehold veier (prisjustering / funksjonskontrakter) Driftsutgifter nasjonalt billetteringsssystem Beløp SUM Tiltak REDUKSJON Beløp Generell takstøkning 5 % Markedsføring / administrative utgifter Inntektsøkning økt passasjergrunnlag SUM

43 Veger reduksjoner Tiltak Beløp Sikkerhetskrav ferjer Vedlikehold SUM

44 Kultur Budsjett : 113,830 mill. kr.

45 Kultur Tiltak STYRKING Pris- og lønnsstigning institusjoner Oppfølging styrking av inst. I statsbudsjett Avaldsnes Rogaland Teater Museumsplan Ryfylkemuseet Litunet Stilling kulturvern Beløp SUM Tiltak REDUKSJON Beløp Diverse budsjettposter SUM

46 Regionalutvikling (felles) styrking Tiltak Beløp Universell utforming Internasjonalt arbeid SUM

47 Opplæring Netto budsjett : 2.262,4 mill. kr. Antall klasser 2012/2013: 968 Antall klasser 2011/2012: 948

48 Opplæring Tiltak STYRKING Økt antall klasser høst 2012 Møllehagen Talenter realfag Diverse priskompensasjon Diverse justering basisbudsjett Beløp SUM Tiltak REDUKSJON Bedriftstilskudd lærlinger Læremidler Voksenopplæringen Beløp SUM

49 Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 148,0 mill. kr.

50 Tannhelse endringer Tiltak Beløp Oppbygging Kompetansesenter Økte inntekter (nytt oralkirurgisk team) Statlig tilskudd Kompetansesenter Revisjonsutgifter (teknisk budsjettjustering) SUM

51 Hovedtrekk Høyt nivå på investeringer 3,7 mrd. finansiert av RFK 4,3 mrd. eksternt finansiert Fortsatt sterk økning i lånegjeld og kapitalutgifter Lavere inntekter fra konsesjonskraft RFK avhengig av vekst i frie inntekter

52 Endringer Frie innt Kons.kraft Momsref. inv INNTEKTER Kapitalutgifter Endring pga. inv Egenfinansiering Til disposisjon UTGIFTER

53 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling? Pensjonskostnader? Generell økonomisk utvikling? Endringer i inntektssystem?

54 Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor drifts- og utgiftsnivå er tilpasset inntektsrammer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2010 Regionalt handlingsprogram 2010 er vedtatt av Fylkestinget 08.12.09 (FT-sak 42/09) Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer