NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012"

Transkript

1 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for Så langt er det kommet inn svar fra 233 kommuner, Oslo kommune og alle fylkeskommuner. Kommunene som har svart står for nær 78,3 % av folkemengden inklusive Oslo. Tallene er fra kommune- og fylkeskasseregnskapet (ikke konsernregnskap). Det er 55 % av alle kommuner som har svart så lang. Spredningen er god, men svarprosenten er noe svakere i Nord-Norge enn ellers i landet. 65 % av antall kommuner på Østlandet har svart, Agder/Rogaland 61 % av kommunene, 51 % på Vestlandet, 53 % i Trøndelag og 39 % i Nord-Norge. Også fordeling av svar etter størrelse målt med folketall og ut fra nivå på frie inntekter er god, men det er flere større kommuner som har svart på undersøkelsen enn små. Resultatene fra undersøkelsen gir ut fra erfaringene fra tidligere år et godt bilde av regnskapssituasjonen for kommune-norge på et så tidlig tidspunkt en uke etter fristen for å avlegge regnskap. Fordelingen av kommuner med i undersøkelsen i forhold til alle kommuner - målt ut fra brut t o drift sinnt ekt er 2010:(kommuner utenom Oslo) Andel Fordelt slik: Antall Utvalget Alle kommuner med svar Kommuner innb 39 2 % 4 % 41 % Kommuner innb 58 7 % 12 % 43 % Kommuner innb % 15 % 60 % Kommuner innb % 18 % 71 % Kommuner innb % 17 % 71 % Kommuner over innb % 33 % 95 % Alle ,0 % 100,0 % 54 % Sammendrag av netto driftsresultat og investeringer 2011 Fylkeskommunene For fylkeskommunene synker netto driftsresultat fra 8,8 pst i 2010 til 5,5 pst i Sånn sett ned på et mer «normalt» nivå. Netto driftsresultat for fylkeskommunene ble fra 2010 påvirket av forvaltningsreformen og endringen i finansiering spesielt av samferdselsområdet med investeringsmidler fra staten innarbeidet i inntektssystemet. Det er i år ikke forsøkt å lage et korrigert nivå for dette som i fjor. Fortsatt påvirkes i tillegg netto driftsresultat for fylkeskommunene av bundne avsetninger. Disse utgjør nær 1 pst av driftsinntektene i 2011 og trekker opp netto driftsresultat. Samlet øker bruttoinvesteringene med nær 12 pst i Kommunene For kommunene inklusive Oslo viser tallene så langt et uendret nivå på netto driftsresultat med 2,1 pst. Oslo har 3,1 pst, mens de øvrige kommuner har netto driftsresultat på 1,9 pst. Ordinær drift viser sterkere inntektsvekst enn utgiftsvekst, mens eksterne finansutgifter (renter/avdrag med mer) svekker resultatet spesielt for kommunene eksklusive Oslo. Ettersom 1

2 tall enda ikke er kommet inn for alle kommuner, tilsier prognoser ut fra mottatte svar at netto driftsresultat for kommuner utenom Oslo vil være på om lag 1,9 til 2,1 pst i Bruttoinvesteringer stiger svakt for kommunene eksklusive Oslo (1,4 pst), mens synker i Oslo (minus 23 pst). Samlet Samlet netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner vil trolig for 2011 bli omlag 2,6 pst som er en nedgang fra nivået i 2010 på 3,2 pst. For investeringene viser tallene så langt en økning på om lag 1,8 pst fra 2010 til Underskudd før lån vil under disse forutsetningene i 2011 kunne synke med om lag 2,2 mrd. kr til 14,5-15,0 mrd. kr. Som en del av undersøkelsen har kommunene også svart på tilskudd til private barnehager i 2011 og tallene viser en nominell vekst på nær 5,5 pst, fra 10,5 mrd. kr til 11,1 mrd. kr for kommuner som har svart inkl. Oslo. Disse har om lag 74 pst av tilskuddsnivået fra Kommunene utenom Oslo Brutto driftsresultat I alt 233 kommuner har svart KS. Tallene viser at driftsinntektene vokser fra 2010 til 2011 med 6,8 pst, mens driftsutgiftene vokser med 6,2 pst. At driftsinntektene vokser sterkere enn utgiftene kan ha sammenheng med den sterkere skatteveksten som fant sted på slutten av fjoråret. Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger styrker seg med 0,4 prosentpoeng - fra 5,2 pst av driftsinntektene i 2010 (alle kommuner 5,3 pst) til 5,6 pst i Eksterne finansielle utgifter og inntekter Netto eksterne finansutgifter stiger fra 2010 til 2011 med omlag 40 pst. Måles dette som andel av driftsinntektene utgjør disse utgiftene i ,8 pst mot 2,9 pst året før. Dette er med på å svekke netto driftsresultat i Vi ser av tallene for kommunene som har svart at de i 2011 har regnskapsført et tap på finansielle omløpsmidler netto med 259 mill. kr. I 2010 hadde man en gevinst på nær 1,1 mrd. kr. Samtidig har det var en svak nedgang i utbytter med 0,6 pst og netto renter gir en økt merbelastning på nær 490 mill. kr. Netto driftsresultat Netto driftsresultat for kommunene i undersøkelsen er på 1,9 pst i 2011 mot 2,3 pst året før (2,3 alle kommuner). Basert på tallene i denne undersøkelsen, vil netto driftsresultat for kommunene eksklusive Oslo kunne bli på nivå 1,9 til 2,1 pst. Prognoser som vekter etter innbyggertall eller KOSTRA-grupper gir om lag 2,0 pst. Dette betinger at kommunene som gjenstår følger utviklingen i de kommuner som har sendt KS tall. I 2010 hadde 34 av kommunene som er med i undersøkelsen negativt netto driftsresultat (13 pst av de som hadde sendt inn tall). Nå er dette steget til 48 kommuner eller 21 pst av kommunene i undersøkelsen. Pensjonsavsetningen (premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik) ført på funksjon 170 og 171 påvirker netto driftsresultat. Det er i 2011 en klar nedgang på inntektsføringen fra premieavviket samtidig som amortiseringen stiger. Dette gjør at inntektsføringen 2

3 synker fra nær 1,6 mrd. kr i 2010 (0,8 pst av driftsinntektene) til 0,76 mrd. kr eller til 0,4 pst netto driftsinntekter i Tall for momskompensasjonsordningen viser tall på nivå med tidligere år som andel av samlede driftsinntekter, nær 1,5 pst for investeringsmomskompensasjon og 2 pst for driftsmomskompensasjon. Fra 2014 faller føringen i driftsregnskapet bort for investeringsdelen, noe som isolert fører til et fall i netto driftsresultat med om lag 1,5 pst hvis dette nivået holder seg i kommende år. Omleggingen av barnehagefinansiering fra 2011 med rammefinansiering medfører at kommunene overfører direkte tilskudd til private barnehager ut fra forskrifter om likebehandling. I undersøkelsen oppgir kommunene som har svart at samlet tilskudd til private barnehager (art 370 på alle barnehagefunksjonene) har økt med 6,2 pst, 9 mrd. kr til 9,6 mrd. kr. Det foreligger i undersøkelsen tall for overskudd/underskudd i driftsregnskapet (mindreforbruk/merforbruk). Så langt viser tallmateriale at kommunene i 2011 hadde mindreforbruk på nær 1,2 mrd. kr som er en nedgang fra 1,5 mrd. kr i Investeringer Bruttoinvesteringsutgifter øker med 1,4 pst fra 2010 til 2011, fra 25,1 mrd. kr til 25,4 mrd. kr. Dette er fortsatt et av de mer usikre tallene i undersøkelsen, siden nivået fra år til år varierer mye fra kommune til kommune. Refusjonsinntekter knyttet til investeringene stiger sterkt med 17,6 pst fra 2010 til Dette fører til en reduksjon i nettoinvesteringsutgifter med 2,3 pst. Også slike inntekter er det store variasjoner i mellom kommunene. Underskudd for lån er ut fra tallene foran forventet å gå noe ned i 2011, fra 10,3 mrd. kr i 2010 til 10,1 mrd. kr i Dette utgjør 5,0 pst av driftsinntektene i Brutto lånegjeld er oppgitt til å øke med om lag 8 pst for kommunene som har svart, fra 160,3 mrd. kr til 172,9 mrd.kr. Tall vedlegges tilslutt 3. Oslo kommune Tallene for Oslo kommune viser at driftsinntektene vokser med 7,8 pst og driftsutgiftene med 5,4 pst (eksklusive avskrivninger med 5,2 pst). Dette fører til en kraftig forbedring av brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger fra 0,6 pst i 2010 til 3,1 pst i Renter og avdrag inklusive utbytte er en netto inntekt i Oslo, men går ned i Fra en inntektsføring med 195 mill. kr i 2010 til 4,5 mill. kr i Oslo har i tidligere år hatt store inntektsføringer av premieavvik, i 2010 med nær 1,7 mrd. kr. I 2011 er det utgiftsført et premieavvik på 47 mill. kr. Samtidig stiger amortiseringen fra 382 mill. kr til 495 mill. kr. Totalt fører dette til økte netto utgifter med 1,8 mrd. kr i 2011 i forhold til Også Oslo har økt sitt tilskudd til private barnehager i 2011, fra 1,537 mrd. kr til mrd. kr. 3

4 Kommunens investeringer (bykassens regnskap) går ned med nær 23 pst fra 4 mrd. kr til 3,1 mrd. kr. Det er også inntektsført investeringsinntekter med 2,86 mrd. kr i 2011 mot 0,6 mrd. kr. i Nettoinvesteringene faller derfor sterkt og er med å redusere underskuddet før lån fra 2,1 mrd. kr i 2010 til et overskudd med 2,1 mrd. kr i Bykassens lånegjeld viser også en svak nedgang i 2011, fra 17,1 mrd. kr til 16,6 mrd. kr. Tall vedlegges til slutt. 4. Fylkeskommunene Brutto driftsresultat Tall fra alle fylkeskommuner viser vekst i driftsinntektene med 5,5 pst i 2011, mens driftsutgiftene eksklusive avskrivninger vokser med 9,2 pst. Dette gir en nedgang i brutto driftsresultat fra 10,2 % i 2010 til 7,1 pst i Driftsutgifter til fylkesveger stiger sterkt med nær 13 pst i Netto eksterne finansinntekter (renter og avdrag) Disse utgiftene viser en stabil andel av driftsinntektene med nær 1,5 pst. Allikevel er det verdt å merke seg at avdragsutgiftene er økende, fra 1,30 mrd. kr i 2010 til 1,45 mrd. kr i Netto driftsresultat Samlet synker netto driftsresultat for fylkeskommunene fra 8,8 pst av netto driftsinntekter i 2010 til 5,5 pst for regnskap Føring av premieavvik inkl amortisering utgjorde i 2010 for fylkeskommunene en inntektsføring på nær 0,46 mrd. kr (0,8 pst av driftsinntektene), men synker i 2011 til nær 0,13 mrd. kr (0,2 pst av driftsinntektene). Momskompensasjon investeringer utgjør om lag 2 pst av driftsinntektene for fylkeskommunene i 2011 mens for driftsmomskompensasjonen er den på 2,5 pst. Investeringer Også i 2011 øker bruttoinvesteringene sterkt i fylkeskommunene med nær 12 pst, fra 11,1 mrd. kr til 12,4 mrd. kr. For fylkesveger øker investeringer med over 14 pst. Underskudd for lån øker fra 1,5 mrd. kr til 3,9 mrd. kr som følge av svekket driftsresultat og høye investeringer. Lånegjelden i fylkeskommunene øker fortsatt og sterkere enn for kommunene. Brutto lånegjeld øker fra 31,5 mrd.kr i 2010 til 35,6 mrd. kr i 2011, det vil si med 13 pst. Tall vedlegges til slutt. 4

5 VEDLEGG RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2011 Kommuner uten Oslo Antall kommuner med svar: 233 Andel folketall (ekskl Oslo): 75,2 % Hovedtall mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,1 6,8 % Driftsutgifter , ,0 6,2 % herav avskrivninger 7 366, ,2 5,8 % Brutto driftsresultat 2 518, ,1 Prosent av driftsinntekter 1,3 % 1,8 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 9 885, ,3 Prosent av driftsinntekter 5,2 % 5,6 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 5 974, ,1-7,9 % herav utbytte/eieruttak (905) 2 401, ,6-0,6 % gevinst finansielle omløpsmidler (909) 1 286,4 440,0-65,8 % renteinntekter (900) 2 286, ,4 16,9 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 5 727, ,6 24,4 % Herav tap finansielle omløpsmidler 172,2 699,2 306,1 % renteutgifter 5 555, ,3 15,7 % Avdragsutg (netto) 5 619, ,3 7,0 % Utlån 91,7 81,7-10,9 % Netto eksterne finansutgifter 5 463, ,5 41,4 % Prosent av driftsinntekter 2,9 % 3,8 % Netto driftsresultat 4 422, ,8 Prosent av driftsinntekter 2,3 % 1,9 % Antall med negativt netto driftsresultat: Andel etter antall kommuner pst: 15 % 21 % Andel etter antall innbyggere 13 % Regnskapsoverskudd fra driften 1 538, ,4 Brutto investeringer , ,2 1,4 % Prosent av driftsinntekter 13,1 % 12,5 % Investeringsinntekter 4 648, ,2 17,6 % Netto investeringer , ,0-2,3 % Underskudd før lån , ,1 Prosent av driftsinntekter -5,4 % -5,0 % Brutto lånegjeld , ,3 7,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) ,2-761,1-51,7 % Andel av innt -0,8 % -0,4 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) , ,2-24 % (herav amortisering, funksjon 171) 874, ,2 27 % Momskompensasjon investeringer 3 031, ,0 2,6 % Andel av inntekter 1,6 % 1,5 % Momskompensasjon drift 3 734, ,7 10,4 % Andel av inntekter 2,0 % 2,0 % Pensjonspremie (art 090) , ,6-3,6 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) -0,1 % 0,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler -0,7 % 0,1 % 5

6 RESULTATER FRA KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 (FRA KOSTRAREGNSKAP) Oslo kommune Hovedtall mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,6 7,8 % Driftsutgifter , ,6 5,4 % herav avskrivninger 741,8 851,3 14,8 % Brutto driftsresultat -489,5 442,0-190,3 % Prosent av driftsinntekter -1,2 % 1,0 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 252, ,3 Prosent av driftsinntekter 0,6 % 3,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 640, ,3 3,8 % herav utbytte/eieruttak 1 044, ,6 2,3 % gevinst finansielle omløpsmidler - - Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 648,2 740,2 14,2 % Herav tap finansielle omløpsmidler - - Avdragsutg (netto) 778,6 936,1 20,2 % Utlån 18,3 22,6 23,4 % Netto eksterne finansutgifter -195,3-4,5-97,7 % Prosent av driftsinntekter -0,5 % 0,0 % Netto driftsresultat 447, ,8 Prosent av driftsinntekter 1,1 % 3,1 % Regnskapsoverskudd fra driften 124,4 404,7 Brutto investeringer 3 962, ,8-22,6 % Prosent av driftsinntekter 10,1 % 7,2 % Investeringsinntekter 631, ,2 353,4 % Netto investeringer 3 331,1 205,6-93,8 % Underskudd før lån , ,8 Prosent av driftsinntekter -5,3 % 4,8 % Brutto lånegjeld , ,6-2,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) ,3 542,3-141,2 % Andel av innt -3,4 % 1,3 % -138,2 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) ,3 47,0-102,8 % (herav amortisering, funksjon 171) 382,0 495,3 29,6 % Momskompensasjon investeringer 291,7 160,4-45,0 % Andel av inntekter 0,7 % 0,4 % -49,0 % Momskompensasjon drift 739,4 775,6 4,9 % Andel av inntekter 1,9 % 1,8 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) -3,0 % 4,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler -3,0 % 4,0 % 6

7 RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2011 Fylkeskommuner (uten Oslo) Antall fylkeskommuner med svar: 18 Andel folketall: 100,0 % Hovedtall - mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,2 5,5 % Driftsutgifter , ,3 9,0 % herav avskrivninger 1 977, ,4 4,9 % Brutto driftsresultat 3 882, ,8 Prosent av driftsinntekter 6,8 % 3,6 % Brutto driftsresultat ekskl avskrivninger 5 860, ,3 Prosent av driftsinntekter ekskl avskr 10,2 % 7,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 475, ,9 16,3 % herav utbytte/eieruttak 781,6 955,5 22,2 % gevinst finansielle omløpsmidler 22,8 54,9 140,7 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidl 1 005, ,3 19,3 % herav tap på finansielle omløpsmidler 3,5 7,9 Renter netto -469,4-515,6 9,8 % Avdragsutg (netto) 1 296, ,3 11,7 % Utlån - 0,1 Netto eksterne finansutgifter 827,4 932,9 12,8 % Prosent av driftsinntekter 1,4 % 1,5 % Netto driftsresultat 5 032, ,4 Prosent av driftsinntekter 8,8 % 5,5 % Regnskapsoverskudd på driften 1 482, ,7 Brutto investeringer , ,7 11,7 % Prosent av driftsinntekter 19,4 % 20,5 % Investeringsinntekter 3 289, ,7 11,2 % Netto investeringer 7 829, ,9 11,9 % Underskudd før lån , ,1 164,3 % Prosent av driftsinntekter -2,6 % -6,5 % Brutto lånegjeld , ,7 12,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik (minus betyr inntektsføring) -460,4-131,1-71,5 % Andel av innt -0,8 % -0,2 % -73,0 % (herav årets premieavvik) -654,9-417,8-36,2 % (herav amortifisering) 194,4 286,7 47,5 % Momskompensasjon fra investeringer (art 728) 1 182, ,7 1,3 % Andel av driftsinnt 2,1 % 2,0 % Momskompensasjon fra driften (art 729) 1 388, ,8 7,4 % Andel av driftsinnt 2,4 % 2,5 % Pensjonspremie (art 090) 2 459, ,8-7,0 % Driftsutgifter fylkesveger 5 921, ,2 12,7 % Investerinsgutgifter fylkesveger 6 727, ,3 14,3 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) 5,9 % 3,3 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidle r 5,9 % 3,3 % 7

8 8

9 Brutto driftsresultat fordelt etter innbyggertall Antall totalt År 2010 År 2011 Svar av kommuner Alle kommuner Utvalget Utvalget Kommuner innb 93 5,3 % 5,7 % 5,6 % 39 Kommuner innb 136 6,1 % 6,9 % 7,0 % 58 Kommuner innb 87 5,9 % 5,7 % 5,9 % 54 Kommuner innb 59 5,5 % 5,4 % 6,0 % 41 Kommuner innb 32 5,1 % 4,9 % 4,9 % 22 Kommuner over innb 18 4,6 % 4,7 % 5,5 % 19 Alle 425 5,3 % 5,2 % 5,6 % 233 Netto driftsresultat fordelt etter innbyggertall År 2010 År 2011 År ) Alle kommuner Utvalget Netto driftsres for utvalget Netto drifts for komm med renteutg Netto drifts for komm med renteinnt Kommuner innb 3,8 % 4,3 % 3,2 % 2,7 % -0,8 % Kommuner innb 2,7 % 3,7 % 3,4 % 3,0 % 6,3 % Kommuner innb 2,6 % 2,6 % 1,7 % 1,7 % 3,5 % Kommuner innb 2,1 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % Kommuner innb 2,0 % 1,9 % 1,0 % 1,0 % #DIV/0! Kommuner over innb 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,7 % 2,1 % Alle 2,3 % 2,3 % 1,9 % 1,8 % 3,8 % Andel av kommunene: 93 % 7 % Tall for alle kommuner: 2,1 % 5,5 % 1) Her er kommunene fordelt etter de som har netto renteutgifter og netto renteinntekter. Brutto investeringer fordelt etter innbyggertall Alle kommuner År 2011 År 2010 Andel 1000 kr %-end 10 til 11 Andel 1000 kr Kommuner innb 2,3 % ,2 % 2,5 % Kommuner innb 8,0 % ,8 % 8,9 % Kommuner innb 11,8 % ,8 % 11,4 % Kommuner innb 19,1 % ,1 % 17,6 % Kommuner innb 15,8 % ,6 % 16,8 % Kommuner over innb 43,0 % ,0 % 42,8 % Alle 100,0 % ,4 % 100,0 %

10 Brutto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2010 År 2011 Antall 2010 Alle kommuner Utvalget Utvalget Antall Østlandet 141 5,3 % 5,2 % 5,6 % 92 Agder/Rogaland 56 3,8 % 3,6 % 4,5 % 34 Vestlandet 95 4,4 % 4,1 % 4,9 % 48 Trøndelag 49 7,8 % 8,1 % 8,4 % 26 N-Norge 84 6,5 % 7,3 % 6,6 % 33 I alt 425 5,3 % 5,2 % 5,6 % 233 (med svar i KOSTRA - mangler 4 fra N-Norge) Netto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2010 År 2011 Alle kommuner Utvalget Utvalget Østlandet 2,3 % 2,4 % 2,0 % Agder/Rogaland 1,9 % 1,5 % 2,0 % Vestlandet 2,0 % 2,1 % 0,9 % Trøndelag 3,6 % 3,9 % 3,0 % N-Norge 1,9 % 2,5 % 1,6 % I alt 2,3 % 2,3 % 1,9 % Brutto investeringsutgifter fordelt etter landsdeler År kr %-end 10 til 11 Østlandet ,2 % Agder/Rogaland ,1 % Vestlandet ,5 % Trøndelag ,7 % N-Norge ,9 % I alt ,4 % 10

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Tromsø Kommune 2009 2012

Tromsø Kommune 2009 2012 Tromsø Kommune 2009 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG... 9 3.2. DRIFTSINNTEKTENE... 10 3.3. DRIFTSUTGIFTENE... 13 3.4.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rapport Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi November 2014 ISSN 0809-4071 Forord Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN OG UTVIKLINGEN FOR ØRU-KOMMUNENE BAKGRUNN De siste fire årene har gitt kommunesektoren en relativt sterk realvekst i inntektene. En stor andel av veksten har kommet som øremerkede

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer