NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012"

Transkript

1 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for Så langt er det kommet inn svar fra 233 kommuner, Oslo kommune og alle fylkeskommuner. Kommunene som har svart står for nær 78,3 % av folkemengden inklusive Oslo. Tallene er fra kommune- og fylkeskasseregnskapet (ikke konsernregnskap). Det er 55 % av alle kommuner som har svart så lang. Spredningen er god, men svarprosenten er noe svakere i Nord-Norge enn ellers i landet. 65 % av antall kommuner på Østlandet har svart, Agder/Rogaland 61 % av kommunene, 51 % på Vestlandet, 53 % i Trøndelag og 39 % i Nord-Norge. Også fordeling av svar etter størrelse målt med folketall og ut fra nivå på frie inntekter er god, men det er flere større kommuner som har svart på undersøkelsen enn små. Resultatene fra undersøkelsen gir ut fra erfaringene fra tidligere år et godt bilde av regnskapssituasjonen for kommune-norge på et så tidlig tidspunkt en uke etter fristen for å avlegge regnskap. Fordelingen av kommuner med i undersøkelsen i forhold til alle kommuner - målt ut fra brut t o drift sinnt ekt er 2010:(kommuner utenom Oslo) Andel Fordelt slik: Antall Utvalget Alle kommuner med svar Kommuner innb 39 2 % 4 % 41 % Kommuner innb 58 7 % 12 % 43 % Kommuner innb % 15 % 60 % Kommuner innb % 18 % 71 % Kommuner innb % 17 % 71 % Kommuner over innb % 33 % 95 % Alle ,0 % 100,0 % 54 % Sammendrag av netto driftsresultat og investeringer 2011 Fylkeskommunene For fylkeskommunene synker netto driftsresultat fra 8,8 pst i 2010 til 5,5 pst i Sånn sett ned på et mer «normalt» nivå. Netto driftsresultat for fylkeskommunene ble fra 2010 påvirket av forvaltningsreformen og endringen i finansiering spesielt av samferdselsområdet med investeringsmidler fra staten innarbeidet i inntektssystemet. Det er i år ikke forsøkt å lage et korrigert nivå for dette som i fjor. Fortsatt påvirkes i tillegg netto driftsresultat for fylkeskommunene av bundne avsetninger. Disse utgjør nær 1 pst av driftsinntektene i 2011 og trekker opp netto driftsresultat. Samlet øker bruttoinvesteringene med nær 12 pst i Kommunene For kommunene inklusive Oslo viser tallene så langt et uendret nivå på netto driftsresultat med 2,1 pst. Oslo har 3,1 pst, mens de øvrige kommuner har netto driftsresultat på 1,9 pst. Ordinær drift viser sterkere inntektsvekst enn utgiftsvekst, mens eksterne finansutgifter (renter/avdrag med mer) svekker resultatet spesielt for kommunene eksklusive Oslo. Ettersom 1

2 tall enda ikke er kommet inn for alle kommuner, tilsier prognoser ut fra mottatte svar at netto driftsresultat for kommuner utenom Oslo vil være på om lag 1,9 til 2,1 pst i Bruttoinvesteringer stiger svakt for kommunene eksklusive Oslo (1,4 pst), mens synker i Oslo (minus 23 pst). Samlet Samlet netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner vil trolig for 2011 bli omlag 2,6 pst som er en nedgang fra nivået i 2010 på 3,2 pst. For investeringene viser tallene så langt en økning på om lag 1,8 pst fra 2010 til Underskudd før lån vil under disse forutsetningene i 2011 kunne synke med om lag 2,2 mrd. kr til 14,5-15,0 mrd. kr. Som en del av undersøkelsen har kommunene også svart på tilskudd til private barnehager i 2011 og tallene viser en nominell vekst på nær 5,5 pst, fra 10,5 mrd. kr til 11,1 mrd. kr for kommuner som har svart inkl. Oslo. Disse har om lag 74 pst av tilskuddsnivået fra Kommunene utenom Oslo Brutto driftsresultat I alt 233 kommuner har svart KS. Tallene viser at driftsinntektene vokser fra 2010 til 2011 med 6,8 pst, mens driftsutgiftene vokser med 6,2 pst. At driftsinntektene vokser sterkere enn utgiftene kan ha sammenheng med den sterkere skatteveksten som fant sted på slutten av fjoråret. Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger styrker seg med 0,4 prosentpoeng - fra 5,2 pst av driftsinntektene i 2010 (alle kommuner 5,3 pst) til 5,6 pst i Eksterne finansielle utgifter og inntekter Netto eksterne finansutgifter stiger fra 2010 til 2011 med omlag 40 pst. Måles dette som andel av driftsinntektene utgjør disse utgiftene i ,8 pst mot 2,9 pst året før. Dette er med på å svekke netto driftsresultat i Vi ser av tallene for kommunene som har svart at de i 2011 har regnskapsført et tap på finansielle omløpsmidler netto med 259 mill. kr. I 2010 hadde man en gevinst på nær 1,1 mrd. kr. Samtidig har det var en svak nedgang i utbytter med 0,6 pst og netto renter gir en økt merbelastning på nær 490 mill. kr. Netto driftsresultat Netto driftsresultat for kommunene i undersøkelsen er på 1,9 pst i 2011 mot 2,3 pst året før (2,3 alle kommuner). Basert på tallene i denne undersøkelsen, vil netto driftsresultat for kommunene eksklusive Oslo kunne bli på nivå 1,9 til 2,1 pst. Prognoser som vekter etter innbyggertall eller KOSTRA-grupper gir om lag 2,0 pst. Dette betinger at kommunene som gjenstår følger utviklingen i de kommuner som har sendt KS tall. I 2010 hadde 34 av kommunene som er med i undersøkelsen negativt netto driftsresultat (13 pst av de som hadde sendt inn tall). Nå er dette steget til 48 kommuner eller 21 pst av kommunene i undersøkelsen. Pensjonsavsetningen (premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik) ført på funksjon 170 og 171 påvirker netto driftsresultat. Det er i 2011 en klar nedgang på inntektsføringen fra premieavviket samtidig som amortiseringen stiger. Dette gjør at inntektsføringen 2

3 synker fra nær 1,6 mrd. kr i 2010 (0,8 pst av driftsinntektene) til 0,76 mrd. kr eller til 0,4 pst netto driftsinntekter i Tall for momskompensasjonsordningen viser tall på nivå med tidligere år som andel av samlede driftsinntekter, nær 1,5 pst for investeringsmomskompensasjon og 2 pst for driftsmomskompensasjon. Fra 2014 faller føringen i driftsregnskapet bort for investeringsdelen, noe som isolert fører til et fall i netto driftsresultat med om lag 1,5 pst hvis dette nivået holder seg i kommende år. Omleggingen av barnehagefinansiering fra 2011 med rammefinansiering medfører at kommunene overfører direkte tilskudd til private barnehager ut fra forskrifter om likebehandling. I undersøkelsen oppgir kommunene som har svart at samlet tilskudd til private barnehager (art 370 på alle barnehagefunksjonene) har økt med 6,2 pst, 9 mrd. kr til 9,6 mrd. kr. Det foreligger i undersøkelsen tall for overskudd/underskudd i driftsregnskapet (mindreforbruk/merforbruk). Så langt viser tallmateriale at kommunene i 2011 hadde mindreforbruk på nær 1,2 mrd. kr som er en nedgang fra 1,5 mrd. kr i Investeringer Bruttoinvesteringsutgifter øker med 1,4 pst fra 2010 til 2011, fra 25,1 mrd. kr til 25,4 mrd. kr. Dette er fortsatt et av de mer usikre tallene i undersøkelsen, siden nivået fra år til år varierer mye fra kommune til kommune. Refusjonsinntekter knyttet til investeringene stiger sterkt med 17,6 pst fra 2010 til Dette fører til en reduksjon i nettoinvesteringsutgifter med 2,3 pst. Også slike inntekter er det store variasjoner i mellom kommunene. Underskudd for lån er ut fra tallene foran forventet å gå noe ned i 2011, fra 10,3 mrd. kr i 2010 til 10,1 mrd. kr i Dette utgjør 5,0 pst av driftsinntektene i Brutto lånegjeld er oppgitt til å øke med om lag 8 pst for kommunene som har svart, fra 160,3 mrd. kr til 172,9 mrd.kr. Tall vedlegges tilslutt 3. Oslo kommune Tallene for Oslo kommune viser at driftsinntektene vokser med 7,8 pst og driftsutgiftene med 5,4 pst (eksklusive avskrivninger med 5,2 pst). Dette fører til en kraftig forbedring av brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger fra 0,6 pst i 2010 til 3,1 pst i Renter og avdrag inklusive utbytte er en netto inntekt i Oslo, men går ned i Fra en inntektsføring med 195 mill. kr i 2010 til 4,5 mill. kr i Oslo har i tidligere år hatt store inntektsføringer av premieavvik, i 2010 med nær 1,7 mrd. kr. I 2011 er det utgiftsført et premieavvik på 47 mill. kr. Samtidig stiger amortiseringen fra 382 mill. kr til 495 mill. kr. Totalt fører dette til økte netto utgifter med 1,8 mrd. kr i 2011 i forhold til Også Oslo har økt sitt tilskudd til private barnehager i 2011, fra 1,537 mrd. kr til mrd. kr. 3

4 Kommunens investeringer (bykassens regnskap) går ned med nær 23 pst fra 4 mrd. kr til 3,1 mrd. kr. Det er også inntektsført investeringsinntekter med 2,86 mrd. kr i 2011 mot 0,6 mrd. kr. i Nettoinvesteringene faller derfor sterkt og er med å redusere underskuddet før lån fra 2,1 mrd. kr i 2010 til et overskudd med 2,1 mrd. kr i Bykassens lånegjeld viser også en svak nedgang i 2011, fra 17,1 mrd. kr til 16,6 mrd. kr. Tall vedlegges til slutt. 4. Fylkeskommunene Brutto driftsresultat Tall fra alle fylkeskommuner viser vekst i driftsinntektene med 5,5 pst i 2011, mens driftsutgiftene eksklusive avskrivninger vokser med 9,2 pst. Dette gir en nedgang i brutto driftsresultat fra 10,2 % i 2010 til 7,1 pst i Driftsutgifter til fylkesveger stiger sterkt med nær 13 pst i Netto eksterne finansinntekter (renter og avdrag) Disse utgiftene viser en stabil andel av driftsinntektene med nær 1,5 pst. Allikevel er det verdt å merke seg at avdragsutgiftene er økende, fra 1,30 mrd. kr i 2010 til 1,45 mrd. kr i Netto driftsresultat Samlet synker netto driftsresultat for fylkeskommunene fra 8,8 pst av netto driftsinntekter i 2010 til 5,5 pst for regnskap Føring av premieavvik inkl amortisering utgjorde i 2010 for fylkeskommunene en inntektsføring på nær 0,46 mrd. kr (0,8 pst av driftsinntektene), men synker i 2011 til nær 0,13 mrd. kr (0,2 pst av driftsinntektene). Momskompensasjon investeringer utgjør om lag 2 pst av driftsinntektene for fylkeskommunene i 2011 mens for driftsmomskompensasjonen er den på 2,5 pst. Investeringer Også i 2011 øker bruttoinvesteringene sterkt i fylkeskommunene med nær 12 pst, fra 11,1 mrd. kr til 12,4 mrd. kr. For fylkesveger øker investeringer med over 14 pst. Underskudd for lån øker fra 1,5 mrd. kr til 3,9 mrd. kr som følge av svekket driftsresultat og høye investeringer. Lånegjelden i fylkeskommunene øker fortsatt og sterkere enn for kommunene. Brutto lånegjeld øker fra 31,5 mrd.kr i 2010 til 35,6 mrd. kr i 2011, det vil si med 13 pst. Tall vedlegges til slutt. 4

5 VEDLEGG RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2011 Kommuner uten Oslo Antall kommuner med svar: 233 Andel folketall (ekskl Oslo): 75,2 % Hovedtall mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,1 6,8 % Driftsutgifter , ,0 6,2 % herav avskrivninger 7 366, ,2 5,8 % Brutto driftsresultat 2 518, ,1 Prosent av driftsinntekter 1,3 % 1,8 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 9 885, ,3 Prosent av driftsinntekter 5,2 % 5,6 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 5 974, ,1-7,9 % herav utbytte/eieruttak (905) 2 401, ,6-0,6 % gevinst finansielle omløpsmidler (909) 1 286,4 440,0-65,8 % renteinntekter (900) 2 286, ,4 16,9 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 5 727, ,6 24,4 % Herav tap finansielle omløpsmidler 172,2 699,2 306,1 % renteutgifter 5 555, ,3 15,7 % Avdragsutg (netto) 5 619, ,3 7,0 % Utlån 91,7 81,7-10,9 % Netto eksterne finansutgifter 5 463, ,5 41,4 % Prosent av driftsinntekter 2,9 % 3,8 % Netto driftsresultat 4 422, ,8 Prosent av driftsinntekter 2,3 % 1,9 % Antall med negativt netto driftsresultat: Andel etter antall kommuner pst: 15 % 21 % Andel etter antall innbyggere 13 % Regnskapsoverskudd fra driften 1 538, ,4 Brutto investeringer , ,2 1,4 % Prosent av driftsinntekter 13,1 % 12,5 % Investeringsinntekter 4 648, ,2 17,6 % Netto investeringer , ,0-2,3 % Underskudd før lån , ,1 Prosent av driftsinntekter -5,4 % -5,0 % Brutto lånegjeld , ,3 7,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) ,2-761,1-51,7 % Andel av innt -0,8 % -0,4 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) , ,2-24 % (herav amortisering, funksjon 171) 874, ,2 27 % Momskompensasjon investeringer 3 031, ,0 2,6 % Andel av inntekter 1,6 % 1,5 % Momskompensasjon drift 3 734, ,7 10,4 % Andel av inntekter 2,0 % 2,0 % Pensjonspremie (art 090) , ,6-3,6 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) -0,1 % 0,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler -0,7 % 0,1 % 5

6 RESULTATER FRA KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 (FRA KOSTRAREGNSKAP) Oslo kommune Hovedtall mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,6 7,8 % Driftsutgifter , ,6 5,4 % herav avskrivninger 741,8 851,3 14,8 % Brutto driftsresultat -489,5 442,0-190,3 % Prosent av driftsinntekter -1,2 % 1,0 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 252, ,3 Prosent av driftsinntekter 0,6 % 3,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 640, ,3 3,8 % herav utbytte/eieruttak 1 044, ,6 2,3 % gevinst finansielle omløpsmidler - - Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 648,2 740,2 14,2 % Herav tap finansielle omløpsmidler - - Avdragsutg (netto) 778,6 936,1 20,2 % Utlån 18,3 22,6 23,4 % Netto eksterne finansutgifter -195,3-4,5-97,7 % Prosent av driftsinntekter -0,5 % 0,0 % Netto driftsresultat 447, ,8 Prosent av driftsinntekter 1,1 % 3,1 % Regnskapsoverskudd fra driften 124,4 404,7 Brutto investeringer 3 962, ,8-22,6 % Prosent av driftsinntekter 10,1 % 7,2 % Investeringsinntekter 631, ,2 353,4 % Netto investeringer 3 331,1 205,6-93,8 % Underskudd før lån , ,8 Prosent av driftsinntekter -5,3 % 4,8 % Brutto lånegjeld , ,6-2,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) ,3 542,3-141,2 % Andel av innt -3,4 % 1,3 % -138,2 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) ,3 47,0-102,8 % (herav amortisering, funksjon 171) 382,0 495,3 29,6 % Momskompensasjon investeringer 291,7 160,4-45,0 % Andel av inntekter 0,7 % 0,4 % -49,0 % Momskompensasjon drift 739,4 775,6 4,9 % Andel av inntekter 1,9 % 1,8 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) -3,0 % 4,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler -3,0 % 4,0 % 6

7 RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2011 Fylkeskommuner (uten Oslo) Antall fylkeskommuner med svar: 18 Andel folketall: 100,0 % Hovedtall - mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,2 5,5 % Driftsutgifter , ,3 9,0 % herav avskrivninger 1 977, ,4 4,9 % Brutto driftsresultat 3 882, ,8 Prosent av driftsinntekter 6,8 % 3,6 % Brutto driftsresultat ekskl avskrivninger 5 860, ,3 Prosent av driftsinntekter ekskl avskr 10,2 % 7,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 475, ,9 16,3 % herav utbytte/eieruttak 781,6 955,5 22,2 % gevinst finansielle omløpsmidler 22,8 54,9 140,7 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidl 1 005, ,3 19,3 % herav tap på finansielle omløpsmidler 3,5 7,9 Renter netto -469,4-515,6 9,8 % Avdragsutg (netto) 1 296, ,3 11,7 % Utlån - 0,1 Netto eksterne finansutgifter 827,4 932,9 12,8 % Prosent av driftsinntekter 1,4 % 1,5 % Netto driftsresultat 5 032, ,4 Prosent av driftsinntekter 8,8 % 5,5 % Regnskapsoverskudd på driften 1 482, ,7 Brutto investeringer , ,7 11,7 % Prosent av driftsinntekter 19,4 % 20,5 % Investeringsinntekter 3 289, ,7 11,2 % Netto investeringer 7 829, ,9 11,9 % Underskudd før lån , ,1 164,3 % Prosent av driftsinntekter -2,6 % -6,5 % Brutto lånegjeld , ,7 12,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik (minus betyr inntektsføring) -460,4-131,1-71,5 % Andel av innt -0,8 % -0,2 % -73,0 % (herav årets premieavvik) -654,9-417,8-36,2 % (herav amortifisering) 194,4 286,7 47,5 % Momskompensasjon fra investeringer (art 728) 1 182, ,7 1,3 % Andel av driftsinnt 2,1 % 2,0 % Momskompensasjon fra driften (art 729) 1 388, ,8 7,4 % Andel av driftsinnt 2,4 % 2,5 % Pensjonspremie (art 090) 2 459, ,8-7,0 % Driftsutgifter fylkesveger 5 921, ,2 12,7 % Investerinsgutgifter fylkesveger 6 727, ,3 14,3 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) 5,9 % 3,3 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidle r 5,9 % 3,3 % 7

8 8

9 Brutto driftsresultat fordelt etter innbyggertall Antall totalt År 2010 År 2011 Svar av kommuner Alle kommuner Utvalget Utvalget Kommuner innb 93 5,3 % 5,7 % 5,6 % 39 Kommuner innb 136 6,1 % 6,9 % 7,0 % 58 Kommuner innb 87 5,9 % 5,7 % 5,9 % 54 Kommuner innb 59 5,5 % 5,4 % 6,0 % 41 Kommuner innb 32 5,1 % 4,9 % 4,9 % 22 Kommuner over innb 18 4,6 % 4,7 % 5,5 % 19 Alle 425 5,3 % 5,2 % 5,6 % 233 Netto driftsresultat fordelt etter innbyggertall År 2010 År 2011 År ) Alle kommuner Utvalget Netto driftsres for utvalget Netto drifts for komm med renteutg Netto drifts for komm med renteinnt Kommuner innb 3,8 % 4,3 % 3,2 % 2,7 % -0,8 % Kommuner innb 2,7 % 3,7 % 3,4 % 3,0 % 6,3 % Kommuner innb 2,6 % 2,6 % 1,7 % 1,7 % 3,5 % Kommuner innb 2,1 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % Kommuner innb 2,0 % 1,9 % 1,0 % 1,0 % #DIV/0! Kommuner over innb 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,7 % 2,1 % Alle 2,3 % 2,3 % 1,9 % 1,8 % 3,8 % Andel av kommunene: 93 % 7 % Tall for alle kommuner: 2,1 % 5,5 % 1) Her er kommunene fordelt etter de som har netto renteutgifter og netto renteinntekter. Brutto investeringer fordelt etter innbyggertall Alle kommuner År 2011 År 2010 Andel 1000 kr %-end 10 til 11 Andel 1000 kr Kommuner innb 2,3 % ,2 % 2,5 % Kommuner innb 8,0 % ,8 % 8,9 % Kommuner innb 11,8 % ,8 % 11,4 % Kommuner innb 19,1 % ,1 % 17,6 % Kommuner innb 15,8 % ,6 % 16,8 % Kommuner over innb 43,0 % ,0 % 42,8 % Alle 100,0 % ,4 % 100,0 %

10 Brutto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2010 År 2011 Antall 2010 Alle kommuner Utvalget Utvalget Antall Østlandet 141 5,3 % 5,2 % 5,6 % 92 Agder/Rogaland 56 3,8 % 3,6 % 4,5 % 34 Vestlandet 95 4,4 % 4,1 % 4,9 % 48 Trøndelag 49 7,8 % 8,1 % 8,4 % 26 N-Norge 84 6,5 % 7,3 % 6,6 % 33 I alt 425 5,3 % 5,2 % 5,6 % 233 (med svar i KOSTRA - mangler 4 fra N-Norge) Netto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2010 År 2011 Alle kommuner Utvalget Utvalget Østlandet 2,3 % 2,4 % 2,0 % Agder/Rogaland 1,9 % 1,5 % 2,0 % Vestlandet 2,0 % 2,1 % 0,9 % Trøndelag 3,6 % 3,9 % 3,0 % N-Norge 1,9 % 2,5 % 1,6 % I alt 2,3 % 2,3 % 1,9 % Brutto investeringsutgifter fordelt etter landsdeler År kr %-end 10 til 11 Østlandet ,2 % Agder/Rogaland ,1 % Vestlandet ,5 % Trøndelag ,7 % N-Norge ,9 % I alt ,4 % 10

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Dato: 25.02.2013 KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2012 Svar fra 180 kommuner, Oslo kommune og 17 fylkeskommuner 1 Fra: Børre Stolp,KS 25.2.2013 Regnskapsundersøkelsen 2012 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter Regnskapsanalyse...9

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter Regnskapsanalyse...9 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter...5 1. Regnskapsanalyse...9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 1. Regnskapsanalyse... 9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5

Innhold. 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 2010 2 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 1. Regnskapsanalyse... 9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene... 10 1.2.1. Inntektssammensetning 2009... 10 1.2.2. Vekst i frie inntekter

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Drammen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bærum KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Stavanger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Tromsø Kommune 2009 2012

Tromsø Kommune 2009 2012 Tromsø Kommune 2009 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG... 9 3.2. DRIFTSINNTEKTENE... 10 3.3. DRIFTSUTGIFTENE... 13 3.4.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2009

ASSS-NETTVERKET 2009 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2009 Rapporteringsåret 2008 Tromsø Side 2 av 62 Innhold 0. Sammendrag/hovedpunkter... 5 1. Regnskapsanalyse... 9 1.1. Formål og datagrunnlag... 9 1.2. Driftsinntektene...

Detaljer

1 Innledning Oppsummering... 4

1 Innledning Oppsummering... 4 Innhold 1 Innledning... 3 2 Oppsummering... 4 3 Økonomiske hovedtrekk... 5 3.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2014-2016... 5 3.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige

Detaljer