NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012"

Transkript

1 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for Så langt er det kommet inn svar fra 233 kommuner, Oslo kommune og alle fylkeskommuner. Kommunene som har svart står for nær 78,3 % av folkemengden inklusive Oslo. Tallene er fra kommune- og fylkeskasseregnskapet (ikke konsernregnskap). Det er 55 % av alle kommuner som har svart så lang. Spredningen er god, men svarprosenten er noe svakere i Nord-Norge enn ellers i landet. 65 % av antall kommuner på Østlandet har svart, Agder/Rogaland 61 % av kommunene, 51 % på Vestlandet, 53 % i Trøndelag og 39 % i Nord-Norge. Også fordeling av svar etter størrelse målt med folketall og ut fra nivå på frie inntekter er god, men det er flere større kommuner som har svart på undersøkelsen enn små. Resultatene fra undersøkelsen gir ut fra erfaringene fra tidligere år et godt bilde av regnskapssituasjonen for kommune-norge på et så tidlig tidspunkt en uke etter fristen for å avlegge regnskap. Fordelingen av kommuner med i undersøkelsen i forhold til alle kommuner - målt ut fra brut t o drift sinnt ekt er 2010:(kommuner utenom Oslo) Andel Fordelt slik: Antall Utvalget Alle kommuner med svar Kommuner innb 39 2 % 4 % 41 % Kommuner innb 58 7 % 12 % 43 % Kommuner innb % 15 % 60 % Kommuner innb % 18 % 71 % Kommuner innb % 17 % 71 % Kommuner over innb % 33 % 95 % Alle ,0 % 100,0 % 54 % Sammendrag av netto driftsresultat og investeringer 2011 Fylkeskommunene For fylkeskommunene synker netto driftsresultat fra 8,8 pst i 2010 til 5,5 pst i Sånn sett ned på et mer «normalt» nivå. Netto driftsresultat for fylkeskommunene ble fra 2010 påvirket av forvaltningsreformen og endringen i finansiering spesielt av samferdselsområdet med investeringsmidler fra staten innarbeidet i inntektssystemet. Det er i år ikke forsøkt å lage et korrigert nivå for dette som i fjor. Fortsatt påvirkes i tillegg netto driftsresultat for fylkeskommunene av bundne avsetninger. Disse utgjør nær 1 pst av driftsinntektene i 2011 og trekker opp netto driftsresultat. Samlet øker bruttoinvesteringene med nær 12 pst i Kommunene For kommunene inklusive Oslo viser tallene så langt et uendret nivå på netto driftsresultat med 2,1 pst. Oslo har 3,1 pst, mens de øvrige kommuner har netto driftsresultat på 1,9 pst. Ordinær drift viser sterkere inntektsvekst enn utgiftsvekst, mens eksterne finansutgifter (renter/avdrag med mer) svekker resultatet spesielt for kommunene eksklusive Oslo. Ettersom 1

2 tall enda ikke er kommet inn for alle kommuner, tilsier prognoser ut fra mottatte svar at netto driftsresultat for kommuner utenom Oslo vil være på om lag 1,9 til 2,1 pst i Bruttoinvesteringer stiger svakt for kommunene eksklusive Oslo (1,4 pst), mens synker i Oslo (minus 23 pst). Samlet Samlet netto driftsresultat for kommuner og fylkeskommuner vil trolig for 2011 bli omlag 2,6 pst som er en nedgang fra nivået i 2010 på 3,2 pst. For investeringene viser tallene så langt en økning på om lag 1,8 pst fra 2010 til Underskudd før lån vil under disse forutsetningene i 2011 kunne synke med om lag 2,2 mrd. kr til 14,5-15,0 mrd. kr. Som en del av undersøkelsen har kommunene også svart på tilskudd til private barnehager i 2011 og tallene viser en nominell vekst på nær 5,5 pst, fra 10,5 mrd. kr til 11,1 mrd. kr for kommuner som har svart inkl. Oslo. Disse har om lag 74 pst av tilskuddsnivået fra Kommunene utenom Oslo Brutto driftsresultat I alt 233 kommuner har svart KS. Tallene viser at driftsinntektene vokser fra 2010 til 2011 med 6,8 pst, mens driftsutgiftene vokser med 6,2 pst. At driftsinntektene vokser sterkere enn utgiftene kan ha sammenheng med den sterkere skatteveksten som fant sted på slutten av fjoråret. Brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger styrker seg med 0,4 prosentpoeng - fra 5,2 pst av driftsinntektene i 2010 (alle kommuner 5,3 pst) til 5,6 pst i Eksterne finansielle utgifter og inntekter Netto eksterne finansutgifter stiger fra 2010 til 2011 med omlag 40 pst. Måles dette som andel av driftsinntektene utgjør disse utgiftene i ,8 pst mot 2,9 pst året før. Dette er med på å svekke netto driftsresultat i Vi ser av tallene for kommunene som har svart at de i 2011 har regnskapsført et tap på finansielle omløpsmidler netto med 259 mill. kr. I 2010 hadde man en gevinst på nær 1,1 mrd. kr. Samtidig har det var en svak nedgang i utbytter med 0,6 pst og netto renter gir en økt merbelastning på nær 490 mill. kr. Netto driftsresultat Netto driftsresultat for kommunene i undersøkelsen er på 1,9 pst i 2011 mot 2,3 pst året før (2,3 alle kommuner). Basert på tallene i denne undersøkelsen, vil netto driftsresultat for kommunene eksklusive Oslo kunne bli på nivå 1,9 til 2,1 pst. Prognoser som vekter etter innbyggertall eller KOSTRA-grupper gir om lag 2,0 pst. Dette betinger at kommunene som gjenstår følger utviklingen i de kommuner som har sendt KS tall. I 2010 hadde 34 av kommunene som er med i undersøkelsen negativt netto driftsresultat (13 pst av de som hadde sendt inn tall). Nå er dette steget til 48 kommuner eller 21 pst av kommunene i undersøkelsen. Pensjonsavsetningen (premieavvik og amortiseringen av tidligere års premieavvik) ført på funksjon 170 og 171 påvirker netto driftsresultat. Det er i 2011 en klar nedgang på inntektsføringen fra premieavviket samtidig som amortiseringen stiger. Dette gjør at inntektsføringen 2

3 synker fra nær 1,6 mrd. kr i 2010 (0,8 pst av driftsinntektene) til 0,76 mrd. kr eller til 0,4 pst netto driftsinntekter i Tall for momskompensasjonsordningen viser tall på nivå med tidligere år som andel av samlede driftsinntekter, nær 1,5 pst for investeringsmomskompensasjon og 2 pst for driftsmomskompensasjon. Fra 2014 faller føringen i driftsregnskapet bort for investeringsdelen, noe som isolert fører til et fall i netto driftsresultat med om lag 1,5 pst hvis dette nivået holder seg i kommende år. Omleggingen av barnehagefinansiering fra 2011 med rammefinansiering medfører at kommunene overfører direkte tilskudd til private barnehager ut fra forskrifter om likebehandling. I undersøkelsen oppgir kommunene som har svart at samlet tilskudd til private barnehager (art 370 på alle barnehagefunksjonene) har økt med 6,2 pst, 9 mrd. kr til 9,6 mrd. kr. Det foreligger i undersøkelsen tall for overskudd/underskudd i driftsregnskapet (mindreforbruk/merforbruk). Så langt viser tallmateriale at kommunene i 2011 hadde mindreforbruk på nær 1,2 mrd. kr som er en nedgang fra 1,5 mrd. kr i Investeringer Bruttoinvesteringsutgifter øker med 1,4 pst fra 2010 til 2011, fra 25,1 mrd. kr til 25,4 mrd. kr. Dette er fortsatt et av de mer usikre tallene i undersøkelsen, siden nivået fra år til år varierer mye fra kommune til kommune. Refusjonsinntekter knyttet til investeringene stiger sterkt med 17,6 pst fra 2010 til Dette fører til en reduksjon i nettoinvesteringsutgifter med 2,3 pst. Også slike inntekter er det store variasjoner i mellom kommunene. Underskudd for lån er ut fra tallene foran forventet å gå noe ned i 2011, fra 10,3 mrd. kr i 2010 til 10,1 mrd. kr i Dette utgjør 5,0 pst av driftsinntektene i Brutto lånegjeld er oppgitt til å øke med om lag 8 pst for kommunene som har svart, fra 160,3 mrd. kr til 172,9 mrd.kr. Tall vedlegges tilslutt 3. Oslo kommune Tallene for Oslo kommune viser at driftsinntektene vokser med 7,8 pst og driftsutgiftene med 5,4 pst (eksklusive avskrivninger med 5,2 pst). Dette fører til en kraftig forbedring av brutto driftsresultat eksklusive avskrivninger fra 0,6 pst i 2010 til 3,1 pst i Renter og avdrag inklusive utbytte er en netto inntekt i Oslo, men går ned i Fra en inntektsføring med 195 mill. kr i 2010 til 4,5 mill. kr i Oslo har i tidligere år hatt store inntektsføringer av premieavvik, i 2010 med nær 1,7 mrd. kr. I 2011 er det utgiftsført et premieavvik på 47 mill. kr. Samtidig stiger amortiseringen fra 382 mill. kr til 495 mill. kr. Totalt fører dette til økte netto utgifter med 1,8 mrd. kr i 2011 i forhold til Også Oslo har økt sitt tilskudd til private barnehager i 2011, fra 1,537 mrd. kr til mrd. kr. 3

4 Kommunens investeringer (bykassens regnskap) går ned med nær 23 pst fra 4 mrd. kr til 3,1 mrd. kr. Det er også inntektsført investeringsinntekter med 2,86 mrd. kr i 2011 mot 0,6 mrd. kr. i Nettoinvesteringene faller derfor sterkt og er med å redusere underskuddet før lån fra 2,1 mrd. kr i 2010 til et overskudd med 2,1 mrd. kr i Bykassens lånegjeld viser også en svak nedgang i 2011, fra 17,1 mrd. kr til 16,6 mrd. kr. Tall vedlegges til slutt. 4. Fylkeskommunene Brutto driftsresultat Tall fra alle fylkeskommuner viser vekst i driftsinntektene med 5,5 pst i 2011, mens driftsutgiftene eksklusive avskrivninger vokser med 9,2 pst. Dette gir en nedgang i brutto driftsresultat fra 10,2 % i 2010 til 7,1 pst i Driftsutgifter til fylkesveger stiger sterkt med nær 13 pst i Netto eksterne finansinntekter (renter og avdrag) Disse utgiftene viser en stabil andel av driftsinntektene med nær 1,5 pst. Allikevel er det verdt å merke seg at avdragsutgiftene er økende, fra 1,30 mrd. kr i 2010 til 1,45 mrd. kr i Netto driftsresultat Samlet synker netto driftsresultat for fylkeskommunene fra 8,8 pst av netto driftsinntekter i 2010 til 5,5 pst for regnskap Føring av premieavvik inkl amortisering utgjorde i 2010 for fylkeskommunene en inntektsføring på nær 0,46 mrd. kr (0,8 pst av driftsinntektene), men synker i 2011 til nær 0,13 mrd. kr (0,2 pst av driftsinntektene). Momskompensasjon investeringer utgjør om lag 2 pst av driftsinntektene for fylkeskommunene i 2011 mens for driftsmomskompensasjonen er den på 2,5 pst. Investeringer Også i 2011 øker bruttoinvesteringene sterkt i fylkeskommunene med nær 12 pst, fra 11,1 mrd. kr til 12,4 mrd. kr. For fylkesveger øker investeringer med over 14 pst. Underskudd for lån øker fra 1,5 mrd. kr til 3,9 mrd. kr som følge av svekket driftsresultat og høye investeringer. Lånegjelden i fylkeskommunene øker fortsatt og sterkere enn for kommunene. Brutto lånegjeld øker fra 31,5 mrd.kr i 2010 til 35,6 mrd. kr i 2011, det vil si med 13 pst. Tall vedlegges til slutt. 4

5 VEDLEGG RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2011 Kommuner uten Oslo Antall kommuner med svar: 233 Andel folketall (ekskl Oslo): 75,2 % Hovedtall mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,1 6,8 % Driftsutgifter , ,0 6,2 % herav avskrivninger 7 366, ,2 5,8 % Brutto driftsresultat 2 518, ,1 Prosent av driftsinntekter 1,3 % 1,8 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 9 885, ,3 Prosent av driftsinntekter 5,2 % 5,6 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 5 974, ,1-7,9 % herav utbytte/eieruttak (905) 2 401, ,6-0,6 % gevinst finansielle omløpsmidler (909) 1 286,4 440,0-65,8 % renteinntekter (900) 2 286, ,4 16,9 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 5 727, ,6 24,4 % Herav tap finansielle omløpsmidler 172,2 699,2 306,1 % renteutgifter 5 555, ,3 15,7 % Avdragsutg (netto) 5 619, ,3 7,0 % Utlån 91,7 81,7-10,9 % Netto eksterne finansutgifter 5 463, ,5 41,4 % Prosent av driftsinntekter 2,9 % 3,8 % Netto driftsresultat 4 422, ,8 Prosent av driftsinntekter 2,3 % 1,9 % Antall med negativt netto driftsresultat: Andel etter antall kommuner pst: 15 % 21 % Andel etter antall innbyggere 13 % Regnskapsoverskudd fra driften 1 538, ,4 Brutto investeringer , ,2 1,4 % Prosent av driftsinntekter 13,1 % 12,5 % Investeringsinntekter 4 648, ,2 17,6 % Netto investeringer , ,0-2,3 % Underskudd før lån , ,1 Prosent av driftsinntekter -5,4 % -5,0 % Brutto lånegjeld , ,3 7,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) ,2-761,1-51,7 % Andel av innt -0,8 % -0,4 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) , ,2-24 % (herav amortisering, funksjon 171) 874, ,2 27 % Momskompensasjon investeringer 3 031, ,0 2,6 % Andel av inntekter 1,6 % 1,5 % Momskompensasjon drift 3 734, ,7 10,4 % Andel av inntekter 2,0 % 2,0 % Pensjonspremie (art 090) , ,6-3,6 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) -0,1 % 0,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler -0,7 % 0,1 % 5

6 RESULTATER FRA KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 (FRA KOSTRAREGNSKAP) Oslo kommune Hovedtall mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,6 7,8 % Driftsutgifter , ,6 5,4 % herav avskrivninger 741,8 851,3 14,8 % Brutto driftsresultat -489,5 442,0-190,3 % Prosent av driftsinntekter -1,2 % 1,0 % Brutto driftsresultat (ekskl avskrivninger) 252, ,3 Prosent av driftsinntekter 0,6 % 3,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 640, ,3 3,8 % herav utbytte/eieruttak 1 044, ,6 2,3 % gevinst finansielle omløpsmidler - - Renteutgifter inklusive tap omløpsmidler 648,2 740,2 14,2 % Herav tap finansielle omløpsmidler - - Avdragsutg (netto) 778,6 936,1 20,2 % Utlån 18,3 22,6 23,4 % Netto eksterne finansutgifter -195,3-4,5-97,7 % Prosent av driftsinntekter -0,5 % 0,0 % Netto driftsresultat 447, ,8 Prosent av driftsinntekter 1,1 % 3,1 % Regnskapsoverskudd fra driften 124,4 404,7 Brutto investeringer 3 962, ,8-22,6 % Prosent av driftsinntekter 10,1 % 7,2 % Investeringsinntekter 631, ,2 353,4 % Netto investeringer 3 331,1 205,6-93,8 % Underskudd før lån , ,8 Prosent av driftsinntekter -5,3 % 4,8 % Brutto lånegjeld , ,6-2,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik inkl amortisering (minus betyr inntektsføring) ,3 542,3-141,2 % Andel av innt -3,4 % 1,3 % -138,2 % (herav årets premieavvik, funksjon 170) ,3 47,0-102,8 % (herav amortisering, funksjon 171) 382,0 495,3 29,6 % Momskompensasjon investeringer 291,7 160,4-45,0 % Andel av inntekter 0,7 % 0,4 % -49,0 % Momskompensasjon drift 739,4 775,6 4,9 % Andel av inntekter 1,9 % 1,8 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) -3,0 % 4,0 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidler -3,0 % 4,0 % 6

7 RESULTATER FRA REGNSKAPSUNDERSØKELSEN 2011 Fylkeskommuner (uten Oslo) Antall fylkeskommuner med svar: 18 Andel folketall: 100,0 % Hovedtall - mill.kr År 2010 År 2011 Endring i pst Driftsinntekter , ,2 5,5 % Driftsutgifter , ,3 9,0 % herav avskrivninger 1 977, ,4 4,9 % Brutto driftsresultat 3 882, ,8 Prosent av driftsinntekter 6,8 % 3,6 % Brutto driftsresultat ekskl avskrivninger 5 860, ,3 Prosent av driftsinntekter ekskl avskr 10,2 % 7,1 % Finansinntekter (renter inkl utbytte og gevinst omløpsm) 1 475, ,9 16,3 % herav utbytte/eieruttak 781,6 955,5 22,2 % gevinst finansielle omløpsmidler 22,8 54,9 140,7 % Renteutgifter inklusive tap omløpsmidl 1 005, ,3 19,3 % herav tap på finansielle omløpsmidler 3,5 7,9 Renter netto -469,4-515,6 9,8 % Avdragsutg (netto) 1 296, ,3 11,7 % Utlån - 0,1 Netto eksterne finansutgifter 827,4 932,9 12,8 % Prosent av driftsinntekter 1,4 % 1,5 % Netto driftsresultat 5 032, ,4 Prosent av driftsinntekter 8,8 % 5,5 % Regnskapsoverskudd på driften 1 482, ,7 Brutto investeringer , ,7 11,7 % Prosent av driftsinntekter 19,4 % 20,5 % Investeringsinntekter 3 289, ,7 11,2 % Netto investeringer 7 829, ,9 11,9 % Underskudd før lån , ,1 164,3 % Prosent av driftsinntekter -2,6 % -6,5 % Brutto lånegjeld , ,7 12,9 % Detaljer fra driftsregnskapet: Premieavvik (minus betyr inntektsføring) -460,4-131,1-71,5 % Andel av innt -0,8 % -0,2 % -73,0 % (herav årets premieavvik) -654,9-417,8-36,2 % (herav amortifisering) 194,4 286,7 47,5 % Momskompensasjon fra investeringer (art 728) 1 182, ,7 1,3 % Andel av driftsinnt 2,1 % 2,0 % Momskompensasjon fra driften (art 729) 1 388, ,8 7,4 % Andel av driftsinnt 2,4 % 2,5 % Pensjonspremie (art 090) 2 459, ,8-7,0 % Driftsutgifter fylkesveger 5 921, ,2 12,7 % Investerinsgutgifter fylkesveger 6 727, ,3 14,3 % Korr netto driftsresultat (for premieavvik/momskomp inv) 5,9 % 3,3 % Korr netto driftsresultat i tillegg uten gevinst omløpsmidle r 5,9 % 3,3 % 7

8 8

9 Brutto driftsresultat fordelt etter innbyggertall Antall totalt År 2010 År 2011 Svar av kommuner Alle kommuner Utvalget Utvalget Kommuner innb 93 5,3 % 5,7 % 5,6 % 39 Kommuner innb 136 6,1 % 6,9 % 7,0 % 58 Kommuner innb 87 5,9 % 5,7 % 5,9 % 54 Kommuner innb 59 5,5 % 5,4 % 6,0 % 41 Kommuner innb 32 5,1 % 4,9 % 4,9 % 22 Kommuner over innb 18 4,6 % 4,7 % 5,5 % 19 Alle 425 5,3 % 5,2 % 5,6 % 233 Netto driftsresultat fordelt etter innbyggertall År 2010 År 2011 År ) Alle kommuner Utvalget Netto driftsres for utvalget Netto drifts for komm med renteutg Netto drifts for komm med renteinnt Kommuner innb 3,8 % 4,3 % 3,2 % 2,7 % -0,8 % Kommuner innb 2,7 % 3,7 % 3,4 % 3,0 % 6,3 % Kommuner innb 2,6 % 2,6 % 1,7 % 1,7 % 3,5 % Kommuner innb 2,1 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % Kommuner innb 2,0 % 1,9 % 1,0 % 1,0 % #DIV/0! Kommuner over innb 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,7 % 2,1 % Alle 2,3 % 2,3 % 1,9 % 1,8 % 3,8 % Andel av kommunene: 93 % 7 % Tall for alle kommuner: 2,1 % 5,5 % 1) Her er kommunene fordelt etter de som har netto renteutgifter og netto renteinntekter. Brutto investeringer fordelt etter innbyggertall Alle kommuner År 2011 År 2010 Andel 1000 kr %-end 10 til 11 Andel 1000 kr Kommuner innb 2,3 % ,2 % 2,5 % Kommuner innb 8,0 % ,8 % 8,9 % Kommuner innb 11,8 % ,8 % 11,4 % Kommuner innb 19,1 % ,1 % 17,6 % Kommuner innb 15,8 % ,6 % 16,8 % Kommuner over innb 43,0 % ,0 % 42,8 % Alle 100,0 % ,4 % 100,0 %

10 Brutto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2010 År 2011 Antall 2010 Alle kommuner Utvalget Utvalget Antall Østlandet 141 5,3 % 5,2 % 5,6 % 92 Agder/Rogaland 56 3,8 % 3,6 % 4,5 % 34 Vestlandet 95 4,4 % 4,1 % 4,9 % 48 Trøndelag 49 7,8 % 8,1 % 8,4 % 26 N-Norge 84 6,5 % 7,3 % 6,6 % 33 I alt 425 5,3 % 5,2 % 5,6 % 233 (med svar i KOSTRA - mangler 4 fra N-Norge) Netto driftsresultat fordelt etter landsdeler År 2010 År 2011 Alle kommuner Utvalget Utvalget Østlandet 2,3 % 2,4 % 2,0 % Agder/Rogaland 1,9 % 1,5 % 2,0 % Vestlandet 2,0 % 2,1 % 0,9 % Trøndelag 3,6 % 3,9 % 3,0 % N-Norge 1,9 % 2,5 % 1,6 % I alt 2,3 % 2,3 % 1,9 % Brutto investeringsutgifter fordelt etter landsdeler År kr %-end 10 til 11 Østlandet ,2 % Agder/Rogaland ,1 % Vestlandet ,5 % Trøndelag ,7 % N-Norge ,9 % I alt ,4 % 10

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene

Detaljer

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 26. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...79 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 79 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

1. Innledning I programkomiteen møter:

1. Innledning I programkomiteen møter: Tromsø Kommune 2009 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 2.1. HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI 2008-2010... 5 2.2. SAMMENLIKNING AV HOVEDTREKK I TROMSØ KOMMUNES ØKONOMI OG DE

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Drammen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...78 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bærum. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bærum KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Kristiansand Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Kristiansand 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Tromsø kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bærum kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Stavanger. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Stavanger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...77 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 77 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Bergen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76

1 Innledning... 4. 6 Vedlegg...76 6.1 Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 76 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2012-2014... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Kommunerapport Fredrikstad Kommune 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Fredrikstad 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Tromsø Kommune 2009 2012

Tromsø Kommune 2009 2012 Tromsø Kommune 2009 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG... 9 3.2. DRIFTSINNTEKTENE... 10 3.3. DRIFTSUTGIFTENE... 13 3.4.

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Drammen. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Drammen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Kristiansand kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Bergen. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Bergen KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Drammen kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Kristiansand. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Kristiansand KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING...

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Tromsø. ASSS Kommunerapport 05. Finansanalyser Behov- og produksjonsanalyser KOSTRA-analyser Kvalitet på skole

Tromsø. ASSS Kommunerapport 05. Finansanalyser Behov- og produksjonsanalyser KOSTRA-analyser Kvalitet på skole ASSS Kommunerapport 05 KOSTRA pr. 15.06.06 Finansanalyser Behov- og produksjonsanalyser KOSTRA-analyser Kvalitet på skole Tromsø Tjenesteområdene: Grunnskole, Barnehage, Barnevern, Byggesak, Kommunehelse,

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammensetning og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5

1 Innledning... 4. 2 Sammendrag... 5 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammenstilling og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 1 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

2009 ASSS-NETTVERKET 2009

2009 ASSS-NETTVERKET 2009 Hovedrapport 29 ASSS-NETTVERKET 29 Rapporteringsåret 28 Trondheim Stavanger Kristiansand Bergen Drammen Fredrikstad Tromsø Bærum Sandnes Oslo - 2 - Innhold Innledning... 5 1. Sammendrag... 7 2. Regnskapsanalyse...

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1 Innledning Vedlegg Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78

1 Innledning Vedlegg Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 78 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag/hovedpunkter... 4 2.1 Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2013-2015... 4 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

1 Innledning Vedlegg Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 84

1 Innledning Vedlegg Mer om forskjellen mellom de ulike delene i rapporten... 84 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag/hovedpunkter... 4 2.1 Hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi 2013-2015... 4 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1 Innledning Sammendrag... 5

1 Innledning Sammendrag... 5 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 5 3 Regnskapsanalyse... 8 3.1 Formål og datagrunnlag... 8 3.2 Inntektssammensetning og inntektsvekst... 9 3.3 Utgifter til lønn... 10 3.4 Brutto driftsresultat

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer