Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending"

Transkript

1 SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste datert 6. november 2013 og 2. gangs utsending datert 13. november Vedlagt oversendes HSAM sak Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Tønsberg, Med vennlig hilsen Kåre Pettersen Leder Saker til behandling og eventuelle ligger på Se under Snarveier og velg Politiske møter og saker. Direktelink til Politiske møter og saker:

2 SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Side Saker til behandling 77/ Budsjett 2014 Økonomiplan / Høringsuttalelse. Forslag til endring av plan- og bygningsloven. 79/ Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan / Eventuelt HSAM

3 Saker til behandling 3

4 79/13 Tilleggsinnstilling budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak-dok Arkivkode. 150 Saksbehandler Rune Hjertås Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for kultur og helse /13 2 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø /13 3 Hovedutvalg for utdanning /13 4 Administrasjonsutvalget /13 5 Fylkesutvalget /13 6 Fylkestinget /13 Sammendrag Fylkesrådmannen la 6. november fram forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med endringer ift til Statsbudsjettet. Fylkesrådmamannen legger i denne saken fram en tilleggsinnstilling med disponering av de økte inntektene. Det er ingen endringer i investeringsbudsjettet. Driftsbudsjettet i innstillings punkt 1 er endret. I tillegg er det lagt til et nytt vedtakspunkt 7 knyttet til regionale utviklingsmidler bevilget over statsbudsjettet (551 midler). Inntektene øker som følge av korrigerte kriteriedata og tilleggsforslaget fra regjeringen den 8. november. Det foreligger ikke detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til samlet 34 mill kroner. Varslet endring av inntektssystemet fra 2015 medfører usikkerhet knyttet til en videreføring av inntektsøkningen. Inntil dette er avklart anbefaler fylkesrådmannen at inntektsøkningen 20,4 mill kroner knyttet til feil kriteriedata avsettes til bufferfondet. Med denne forutsetningen videreføres inntektene i planperioden. Fylkesrådmannen innstiller på at økte inntekter i statsbudsjettet knyttet til feil i kriteriedata, 20,4 mill kroner, avsettes til bufferfondet. I tillegg øker inntektene med 13,6 mill kroner i nytt forslag til statsbudsjett 8. november. Fylkesrådmannen innstiller på at dette disponeres ved en økning til sektorene på 7,5 mill kroner, lønnsreserven styrkes med 2,4 mill kroner og at bufferfondet tilføres ytterligere 3,7 mill kroner. 4

5 Fylkesrådmannens innstilling Punkt 1 i FT sak 78/13 endres slik: 1. Budsjett 2014 og økonomiplan for Vestfold fylkeskommune vedtas med slike rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett: ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr DRIFTSBUDSJETT i 1000 kr Skatteinntekter Inntektsutjamning Statlig rammetilskudd Andre statstilskudd A Sum hovedinntekter Regionalsektoren Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål: Fylkeskommunens deltagelse i selskaper Lønnsreserve og pensjon Korreksjon - finans bruk/avstn fond B Sum sektorenes netto driftsutgifter C Avskrivninger D Brutto driftsresultat (A+B+C) E Netto finansutgifter F Avskrivninger (motpost) G Netto driftsresultat (D+E+F) Avsetning til øvrig disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Overføring til investeringsbudsjettet H Driftsbudsjett balanse BUFFERFOND PR FOND PREMIEAVVIK PR

6 Overført * Ny Årsbud INVESTERINGER i mill kr (1+2) Investeringsreserve Fylkeshuset - ny 3 etg/ FT-sal IKT-infrastruktur SUM Fellestiltak Færder vgs, ekskl prisreserve Færder vgs - prisstigningsreserve Sikkerhetsavsetning skoleprosjekter Horten vgs, ekskl prisreserve Sandefjord vgs erstatningsbygg Greveskogen vgs- brannsikring Korten - tilrettelegging for utleie Thor Heyerdahl vgs - elkjele Investeringer - diverse skoleprosjekter VGO - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Utdanning Tannhelse - investeringer - lokaler og utstyr SUM Tannhelse Formidlingssenter Kaupang SUM Kultur Skiringssal - rehabilitering FFM - øvrige prosjekter overført fra 2013* SUM Deltagelse i selskaper Fylkesveger - ordinære prosjekter Fylkesveger - samarbeids prosjekter Fylkesveger - TS ordningen Bompengefinansierte vegprosjekter Sum Fylkesveger SUM INVESTERINGER ØKONOMIPLAN kr 2014-kr 2014-kr 2014-kr INVESTERINGER i mill kr Låneopptak Investeringstilskudd Avsetning til investeringsfond Bruk av investeringsfond Fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Salg av fast eiendom SUM FINANSIERING

7 Fylkesrådmannen foreslår et nytt punkt 7: 7. Fylkesrådmannen legger frem egen sak knyttet til regionale utviklingsmidler (551 midler) når detaljene ift til endringene i statsbudsjettet foreligger. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Lisbeth Eek Svensson direktør 7

8 Innledning: Fylkesrådmannen la 6. november fram forslag til Budsjett og økonomiplan for Etter dette har regjeringen kommet med endringer ift til Statsbudsjettet. Nye kriteriedata for fylkesvegene fremlagt 30. oktober øker inntektene. I tillegg øker inntektene som følge av regjeringens tilleggsforslag den 8. november. Detaljerte tall for hver enkelt fylkeskommune er ikke fremlagt, men fylkesrådmannen har anslått inntektsøkningen til totalt 34 mill kroner. Anslag fra KS 13. november bekrefter dette. Fylkesrådmannen har innarbeidet følgende endringer for årene 2014, 2015, 2016 og 2017: A. Hovedinntektene økes slik: a. Rammetilskudd økes med 31 mill kroner b. Andre statstilskudd knyttet til rentekompensasjonsordningen for fylkesveger økes med 3 mill kroner. B. Dette disponeres slik: a. Rammen til kollektivtrafikk økes med 4mill kroner. b. Rammen til videregående skole styrkes med 3,5 mill kroner til dekning av økte tilskuddssatser for lærlinger. c. Lønnsreserven økes med 2,4 mill kroner d. Avsetning til bufferfond økes med 24,1 mill kroner Saksutredning: Endringer ift til statsbudsjettet lagt fram 14. oktober + 20,3 mill kroner - feil i kriteriedata i opprinnelig statsbudsjett. Tilleggsforslag lagt fram 8. november medfører følgende endringer i 2014: + 4,8 mill kroner økning i frie inntekter begrunnet med fylkesveger + 3,5 mill kroner økning i lærlingetilskuddet og stimuleringsmidler + 2,4 mill kroner økt inntekt som kompensasjon for økt lønn- og prisstigning ( 3,1%) + 3,0 mill kroner økt inntekt fordi rentekompensasjonsordningen opprettholdes 34,0 mill kroner Sum - Dette gir en økt inntekt på ca 4,8 mill kroner for Vestfold fylkeskommune. kroner fra tilskuddet til regional utvikling (kap. 551, post 60). Det er uklart hvilken konsekvens dette vil få for Vestfold fylkeskommune. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til eventuelle endringer i egen sak. Fylkesrådmannens bemerkninger: Det er usikkerhet knyttet til forutsetningen om at inntektsøkningen kan videreføres i økonomiplanperioden. Usikkerheten vil bli redusert når kommuneproposisjonen fremlegges for Gjeldsoppbyggingen frem mot 2020 er en stor utfordring for fylkeskommunen. Tiltak bør derfor i minst mulig grad medføre langsiktige bindinger og tiltakene bør også være forenlig med Handlingsrom Disse forhold er vektlagt når fylkesrådmannen foreslår at en stor del av inntektsøkningen avsettes til bufferfond. 8

9 Utfordringsnotatet Sektorene meldte i utfordringsnotatet FT 44/13 behov for økte budsjettrammer på mill kroner utover kompensasjon for lønn- og prisvekst. Innmeldt behov sammenlignet med budsjettforslag for 2014 fremlagt 6. november: Innmeldt behov Forslag 6 nov til budsjett 2014 Fellesformål Videregående opplæring Kultursektoren 5 3 Tannhelsetjenesten 1-2 Regionalsektoren Sum Tabellen viser at sektorene i stor grad har fått dekket meldt behov i utfordringsnotatet. Unntaket er regionalsektoren hvor det spesielt innen kollektivtrafikken er fremlagt store rammebehov. Handlingsrom 2014 D h æ H er en grunnleggende forutsetning for økonomiplanen. For å oppnå dette er fylkesrådmannen avhengig av at lojaliteten opprettholdes til prosjektet. Disponering av økte inntekter må derfor være av en karakter som oppfattes som nødvendig, rettferdig og riktig.det er knyttet betydelig risiko for fylkesrådmannen, i slike endringsprosesser, å foreslå tillegg som gir grunn til en aktivitetsøkning for noen, men ikke alle. Dersom egen ramme oppleves som vanskelig ut fra ordinær drift, vil slike tillegg kunne oppfattes som demotiverende for egen lojalitet til budsjettrammen. Dette er en situasjon noen av virksomhetene opplever og tilsier at fylkesrådmannen er varsom med å benytte økte inntekter til annet enn fondsavsetninger. Til grunn for prosjekt handlingsrom 2014 er en forutsetning om at kostnadskuttene skulle vurderes ut fra at det først ble gitt kompensasjon for pris- og lønnsvekst. I utgangspunktet vil det derfor være mulig å oppnå aksept for en kompensasjon av ekstraordinær kostnadsutvikling. Sektorene kan imidlertid påvirke kostnadsutviklingen på flere måter. Blant annet er det mulig å styre kostnadsutviklingen gjennom de krav som stilles ved utlysning av anbud. Det er derfor ikke umiddelbart aksept for at all ekstraordinær kostnadsøkning blir oppfattet som rimelig og riktig av virksomhetene. Investeringsplaner og derav økt lånegjeld er grunnlaget for igangsetting av Handlingsrom Tiltak som reduserer den finansielle risikoen vil derfor trolig oppfattes som rimelig. Dette kan oppnås gjennom overføring til investeringsregnskapet, reduserte lån eller en økning av bufferfondet. Størst handlefrihet gir en avsetning til bufferfondet. Dette medfører at fylkesrådmannen er forsiktig med å anbefale tiltak utover en avsetning til bufferfondet. Derfor foreslår fylkesrådmannen at det avsette 24,1 mill kroner til bufferfondet. Tilskudd til lærlinger Regjeringen foreslår flere tiltak som skal styrke fag- og yrkesopplæringen og prioriterer tiltak som fører til at fl æ æ - og yrkesopplæringen med 114 mill. kroner. Det anslås at dette utgjør 3,5 mill for Vestfold fylkeskommune og det foreslås at videregående utdanning styrkes med dette beløpet. 9

10 Kollektivtilbudet Utfordringsnotatet viser til at økte rammer til kollektivtrafikken har styrket rutetilbudet. Nye billettprodukter er innført og økningen av billettprisene har vært moderat. Dette har gitt resultater i form av flere passasjerer og økte markedsandeler. Fra 2014 er det flere forhold som kan bidra til å øke kostnadene mer enn den generelle prisstigningen. Dette kan føre til at det blir svært krevende å opprettholde tilbudet. I likhet med tidligere år er alle sektorer i fylkeskommunen har blitt kompensert for antatt lønns- og prisstigning. Spesielt innen fylkesveger og kollektivtransport er det imidlertid meldt om kostnadsøkninger utover dette. Regionalsektoren er kompensert med 12,8 mill kroner til lønn- og prisstigning og dette er i hovedsak knyttet til kollektivtransport og fylkesvegene. VKT har nylig evaluert siste anbudskonkurranse. TIDE fra Bergen har det beste tilbudet på 128 mill pr år og dette kan medføre en prisøkning på mill pr år sammenlignet med dagens kontrakt. Ca. 2 mill. kroner av dette kan knyttes til nye krav om setebelter og sitteplasser i skoleskyssen, mens resten er en kombinasjon av nye og/eller strengere krav til leveransen og en generell økning av prisen. Kontrakten vil ha effekt fra sommeren 2014, dvs at 2014 får halvårseffekt på 8-9 mill.kr. Fylkesrådmannen har i forslag av 6. november foreslått en rammestyrking på 6 mill kroner til dekning av dette utover deflatoren på i overkant av 6,5 mill kroner Budsjettrammene for 2013 har gitt mulighet for VKT å opprette nye ruter høsten Den totale budsjettsituasjonen og de foreslåtte rammer for 2014 er imidlertid ikke tilstrekkelig til å videreføre etablerte kollektivtilbudet høsten 2013 og det vil være nødvendig med tilpasninger og/eller takstøkninger. Videreføring av det økte rutetilbudet fra høsten 2013 medfører alene et behov for en økning av budsjettet på 5,4 mill kroner. Endring i ansvar for kostnader for tilrettelagt skoleskyss til andre skoler enn nærskolene, kan medføre en ytterligere økning i kostnadene. Hvilke økonomiske konsekvenser dette medfører er ikke fastlagt. Det er fra regionalsektoren anslått en kostnadsøkning på 4-7 mill kroner. Oppsummert vil opprettholdelse av etablert aktivitet og rutenett fra høsten 2013 medføre behov for økte budsjettrammer på ca 15 mill kroner. Fylkesrådmannen har i forslaget til budsjett 6. november foreslått 6 mill kroner i økte rammer. I tillegg foreslås det i denne saken ytterligere 4 mill kroner slik at behovet for økte rammer er 5 mill kroner. I dette beløpet forutsettes at det er mulig å ivareta kravene i handlingsrom I tillegg bortfaller i vedtatt økonomiplanen engangsbevilgning for Utfordringen for å oppnå budsjettbalanse er på ca 7-8 mill kroner. VKT må derfor gjennomføre både pris og kostnadsreduserende tiltak for å balansere budsjettet. I tillegg til dette er det usikkerhet knyttet til hvor stor andel av kostnadene fylkeskommunen skal dekke av transporten til andre skoler enn nærskolen. Kostnaden er totalt ca 12 mill kroner i Fylkeskommunens andel av dette er ikke fastlagt. Videre er det en utfordring at håndteringen av merverdiavgift knyttet til tilrettelagt skoleskyss medfører at det verken oppnås kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift. Dette er en praksis som bør endres i 2014 etter rettsforhandlingene i Lagmannsretten. Forholdet knyttet til merverdiavgift bør vurderes i egen politisk sak. På årsbasis utgjør dette et bortfall av merverdiavgift på 4-5 mill. kroner. Lagmannsrettens behandling i januar 2014 vil kunne påvirke fradragsretten. Fylkesrådmannen vil eventuelt foreslå endringer i egne saker når avgjørelse vedrørende merverdiavgift foreligger og avtaleutkast foreligger om skoleskyss til andre skoler enn nærskolen. 10

11 Lønnsreserven Regjeringen øker anslaget på lønns- og prisstigning slik at deflatoren øker fra 3 % til 3,1 %. Dette er kompensert ved en økning i innbyggertilskuddet og fylkesrådmannen foreslår at disse 2,4 mill kronene avsettes til lønnsreserven. Dette fordeles til sektorene i henhold til etablerte rutiner. 11

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014

Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Arkivsak 201004746-1 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget 14.12.2010 74/10 Budsjett 2011- Økonomiplan 2012-2014 Fylkesrådmannens

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007

Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 Arkivsak 200700013 Arkivnr. Saksbehandler Åge Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 14.06.2007 45/2007 Fylkestinget 19.06.2007 43/2007 Regnskaps- og aktivitetsrapport pr 1. tertial 2007 ADMINISTRASJONENS

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2011 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer