Økonomiplan Årsbudsjett 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014"

Transkript

1 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING SAMMENDRAG HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR UTVIKLING OG PRIORITERING I ØKONOMIPLANPERIODEN OPPBYGGING AV BUDSJETTDOKUMENTET STATUS FOR FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI ETC HISTORISKE NØKKELTALL FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR TEKNISKE BUDSJETTFORUTSETNINGER PREMISSER FOR BUDSJETTARBEIDET ØKONOMISKE MÅL OG PRIORITERINGER IKKE-LOVPÅLAGTE OPPGAVER HJEMMELSGRUNNLAG INVESTERINGSBUDSJETTET GENERELLE KOMMENTARER FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PROSJEKTER DRIFTSBUDSJETTET BRUK AV KOSTRADATA DIVERSE UTGIFTER / INNTEKTER FOLKEVALGTE ORGANER OG SENTRALADMINISTRASJONEN REGIONALUTVIKLING - GENERELT NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLANLEGGING SAMFERDSEL KULTUR OPPLÆRING TANNHELSE OPPSUMMERING ENDRINGER ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLANEN ( ) UDEKKET BELØP PLANPERIODENS TRE SISTE ÅR ( ) SALDERING AV ØKONOMIPLANEN FORSLAG TIL VEDTAK VEDLEGG: Hovedoversikter for økonomiplanperioden Spesifisert tallbudsjett for år 2014 Skriv fra kontrollutvalget datert om Budsjett for kontroll og tilsyn Elektronisk vedlegg: Oversikt - Lovgrunnlag for sektorenes aktiviteter

3 ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT INNLEDNING I FT-sak 32/13 «Økonomiplan økonomiske mål og prioriteringer» redegjorde fylkesrådmannen for økonomiske utfordringer i årene framover. Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko Vekst i pensjonspremier/-kostnader Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse) Investeringer i kollektivtransport Ambisjonsnivå i vedtatte planer samt pågående planarbeid Rekruttere og beholde kompetanse Fylkesrådmannen legger fram en økonomiplan med stramme prioriteringer. Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. For å bringe budsjett og økonomiplan i balanse samtidig som man øker netto driftsresultat til et akseptabelt nivå i løpet av planperioden, er nødvendige sparetiltak foreslått. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner over en fireårsperiode, og vil påvirke tjenestetilbudet. Nivået av foreslåtte investeringer er høyt, og speiler nødvendige investeringer i skolebygg for å sikre god realkapitalforvaltning. De foreslåtte bevilgningene til investeringer i fylkesveier er lavere enn fjorårets økonomiplan la opp til. Forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer en samlet realvekst for fylkeskommunene på 900 mill. kroner. Av veksten i frie inntekter er 500 mill. kroner begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. Midlene foreslås fordelt mellom fylkeskommunene ut fra kartlagt forfall i den enkelte fylkeskommune. En rapport fra Statens vegvesen i februar 2013 viste at kostnadene ved å fjerne forfallet på fylkesvegnettet er vesentlig lavere i Rogaland enn i landet samlet. Rammetilskuddet til den enkelte fylkeskommune beregnes på grunnlag av såkalte kriteriedata. To av de viktigste kriteriene er Antall åringer og Antall søkere til yrkesfag. Som objektive kriterier for beregnet utgiftsbehov, er utviklingen for de to kriteriene som følger, målt i forhold til landsgjennomsnitt per innbygger. Rogaland Antall åringer Antall søkere til yrkesfag ,95 pst 112,25 pst ,52 pst 109,73 pst ,08 pst 105,11 pst ,20 pst 104,43 pst Mens Rogaland i 2013 har et teoretisk beregnet utgiftsbehov på 96,79 % av landsgjennomsnitt, er dette tallet for 2014 redusert til 96,54 %. Dette betyr et inntektstap for RFK på om lag 10 mill. kroner. 1

4 Fylkeskommunenes økonomiske handlingsrom blir i stor grad definert av sentrale myndigheter, som fastsetter nivå for frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Det er grunn til å være kritisk til det faktum at kostnadsnøkkelen i inntektssystemet som er ment å uttrykke objektive og ufrivillige variasjoner i utgiftsbehov, heller ikke dette året ble ajourført. Konsekvensen av dette er at man fortsatt opererer med fordelingsmekanismer som ikke speiler dagens realiteter. Av den grunn er inntektssiden i økonomiplanen svært uforutsigbar. Fylkesrådmannen forholder seg til dagens inntektssystem ved fremleggelsen av denne økonomiplanen. Staten, Rogaland fylkeskommune og involverte kommuner har inngått avtale om midler fra belønningsordningen for perioden Samferdselsdepartementet har lagt til grunn et samlet statlig tilskudd på 215 mill. kr i fireårsperioden, gitt at byområdet oppnår målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden Årlig utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år. Det er lagt opp til følgende finansiering: 35 mill. kroner i 2013, 60 mill. kroner per år i perioden Fylkesrådmannen vil komme tilbake til den konkrete anvendelsen av belønningsmidler. 60 mill. kroner er lagt inn som en samlet årlig sum både på inntekts- og utgiftssiden i planperioden ( ). I 2014 blir inntektene fra konsesjonskraft ytterligere redusert. Fra 2013 til 2014 er anslått nettobidrag redusert fra 82,8 mill. kroner til 67 mill. kroner. Ordningen med at momsrefusjon fra investeringer gradvis skal overføres til investeringsbudsjettet sluttføres i Fra 2014 er momsrefusjon fra investeringer en ren investeringsinntekt. Sett i forhold til opprinnelig budsjett 2013 betyr dette at driftsinntektene reduseres med 33,7 mill. kroner. Store investeringer medfører økende lånegjeld i årene framover. Fra et nivå på rundt 4,3 mrd. kroner ved utløpet av 2013 vil gjelden øke til ca. 6,2 mrd. kroner om fire år. I inneværende år (2013) øker lånegjelden med nærmere 800 mill. kroner. Årlige netto finansutgifter (renteutgifter og avdrag på lån fratrukket renteinntekter mv.) stiger med om lag 180 mill. kroner fra 2013 til Fylkesrådmannen er bekymret for den stigende gjeldsgraden i Rogaland fylkeskommune. Ved inngangen til økonomiplanperioden er gjeldsgraden om lag 80 pst av driftsinntekter. En stor utfordring for kommunesektoren er økte pensjonspremier/-kostnader. Det er flere faktorer som har trukket premienivået opp de siste årene. Hovedårsaken er sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav om at pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder. Innføring av økt levealder i beregningsforutsetningene vil øke nivået på løpende premier fra

5 2 SAMMENDRAG 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014 Salderingen av driftsbudsjettet for 2014 er meget krevende av flere årsaker. Noen av de viktigste faktorene er økte kapitalkostnader, økte pensjonspremier og eliminert adgang til å bruke momsrefusjon fra investeringer i drift. I tillegg er inntekter fra konsesjonskraft ytterligere redusert. På flere områder er det en kostnadsøkning som er større enn ordinær pris- og lønnsvekst. Reelt sett øker driftsutgiftene vesentlig mer enn driftsinntektene, slik at handlingsrommet i drift er redusert fra 2013 til På den positive siden trekker vi fram omfordelingsvirkninger for elementer som ligger utenfor det ordinære rammetilskuddet (den særskilte fordelingen). Isolert sett er det også positivt at fylkeskommunene får tilført friske midler som henføres til Nasjonal transportplan Rogaland får imidlertid langt mindre per innbygger enn gjennomsnittet av fylkeskommuner. Driftsnivå for fylkeskommunens kjerneoppgaver må vurderes i lys av fylkesrådmannens forslag til saldering av budsjettet for For å håndtere et udekket beløp foreslås konkrete sparetiltak i tillegg til det som er innarbeidet i avdelingenes budsjett. Fylkesrådmannen har redusert egenfinansieringen av investeringer fra 124 mill. kroner til 102 mill. kroner (inkl. anleggstilskudd til Ryfast, som føres i drift). Dette er i tråd med det nivået som var forutsatt i 2014 ved forrige rullering av økonomiplanen. Nivå for frie inntekter er oppjustert i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett. I beregningen er det tatt hensyn til merinntekter fra skatt hittil i 2013 og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Fylkesrådmannen har ikke lagt inn ytterligere påplussinger begrunnet i konjunkturelle forutsetninger, og ser således ikke at det er et grunnlag for å gjøre dette i årets økonomiplan. Det er begrenset mulighet for å realisere ambisjonsnivået i vedtatte planer. For å kunne realisere de høyest prioriterte nye tiltak, er det i noen grad foretatt kutt og omdisponeringer i eksisterende budsjett. Før saldering er det innarbeidet ca. 187,3 mill. kr. til styrking av diverse budsjettposter, ref. oppsummeringen i kapittel Av dette gjelder 68,4 mill. kroner kostnadsøkning knyttet til eksisterende drift. 118,9 mill. kroner er kategorisert som nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak, herunder: 40 mill. kroner i anleggstilskudd til Ryfast. 20 mill. kroner knyttet til økt volum av lærekontrakter bedriftstilskudd og fagprøver. Den store økningen i budsjetterte bedriftstilskudd skyldes at siste rest av konjunkturmidler/fond (8,5 mill. kroner) disponeres i ,9 mill. kroner til styrket kollektivtilbud (X-ruter, rute 9, båt-/ferjetilbud Kvitsøy). 15,5 mill. kroner til oppfyllelse av forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever 11,5 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak. 3

6 Blant kostnadsøkningene finner man typiske demografikostnader som følger av flere elever / økt antall klasser med til sammen 8 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett Budsjett for drift og vedlikehold av veier økes med 22,3 mill. kroner i forhold til revidert budsjett Rammen er satt til 422 mill. kroner og er basert på utkast til handlingsprogram for fylkesveger (SU-32/13), og videre sjablonmessig justert for pris- og kostnadsvekst. Den foreslåtte rammen er vesentlig lavere enn det beregnede utgiftsbehovet som fremkommer ved bruk av MOTIV-data 1. I forslag til fylkesvegbudsjett ( ) fra Statens vegvesen søkes det om en tildeling på i alt 471 mill. kroner til drift og vedlikehold av veier. Pris- og kostnadsøkningen (inkl. faste kontrakter) oppgis til 24 mill. kroner. Dette betyr at nærmere 50 mill. kroner av den foreslåtte økningen fra om lag 400 mill. kroner til 471 mill. kroner er begrunnet i ønsket om å styrke formålet dekkelegging og vedlikehold for øvrig. Fylkesrådmannen har ikke funnet dekning for dette. Budsjett for ferjedrift reduseres med 19,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett Effekten av at ferjesambandet Mekjarvik Kvitsøy Skudeneshavn legges ned er hensyntatt. Før saldering er det innarbeidet reduksjoner i basis på ca. 18,1 mill. kroner innen driftspostene, ref. oppsummeringen i kapittel Av dette er 5,6 mill. kroner reduksjoner knyttet til avsluttede prosjekter mv., mens resten er lavere kostnadsnivå. Som følge av tidligere vedtak om vakanse/omstilling/effektivisering og stillingsreduksjoner er det i 2012 og 2013 samlet innarbeidet og fordelt (mellom avdelingene) konkrete besparelser på drøyt 16 mill. kroner knyttet til hovedsakelig lønnsutgifter. I forslag til saldering er det lagt inn budsjettreduksjoner i 2014 på til sammen 55,9 mill. kroner, herunder 25 mill. kroner i opplæring. I forhold til forslaget fra Rogaland kollektivtrafikk FKF, er budsjettet for kollektivtransport foreslått redusert med 21,5 mill. kroner, herav 6,5 mill. kroner som følge av realøkning i brukerbetalingen - justering av prisen for ungdomspass, og 5 mill. kroner i generell takstøkning (2 pst) for øvrige reisende. Videre forutsettes redusert antall årsverk i sentraladministrasjonen, med tilsvarende reduksjon i tjenester/oppgaver som konsekvens. Det er lagt inn en reduksjon i 2014 som tilsvarer halv årseffekt av 10 stillinger. For øvrig viser fylkesrådmannen til oversikten i kapittel Budsjett for bygningsmessig vedlikehold er oppjustert med et litt høyere beløp enn ren prisstigningseffekt. Skolene er kompensert for pris- og kostnadsvekst om lag tilsvarende konsumprisindeksen, tilsvarende 2,0 mill. kr. I tillegg er det innarbeidet kompensasjon for endringer i husleie, energi og kommunale avgifter. For øvrige virksomheter er det ikke gitt generell kompensasjon for prisstigning på varer og tjenester. 1 MOTIV (SINTEF-verktøy) som brukes til å beregne vedlikeholdsbehovet for blant annet riksveger. 4

7 2.2 UTVIKLING OG PRIORITERING I ØKONOMIPLANPERIODEN Investeringer gjennomføres i samsvar med tidligere vedtak i fylkestinget. Utgifter og tidsprofil er som vanlig oppdatert i forhold til kostnadsutvikling og faktisk framdrift. Det er innarbeidet noen nye prosjekter i tråd med skolebruksplanen. Et hovedtrekk er at fylkesrådmannen foreslår å innarbeide nødvendig renovasjon/standardheving av gamle ventilasjons- og varmeanlegg som spesifikke prosjekter. Nye vesentlige investeringsbehov har oppstått som følge av den demografiske utviklingen i deler av fylket. Også flere av de store prosjektene dreier seg i betydelig grad om styrket innemiljø (arbeidsmiljøet for elever og lærere) og kostnadseffektivisering i kraft av energiøkonomisering. Sistnevnte danner til en viss grad motvekt til økte kapitalkostnader. Fylkesrådmannen har tidligere antydet at dersom man ønsker å gjøre tilpasninger i investeringsbudsjettet, er veisektoren den mest nærliggende å vurdere. Dokumentasjonen av forfall, som viste at Rogaland har et forholdsvis lavere behov for opprusting og fornying, er en faktor i fylkesrådmannens prioriteringer. I økonomiplanen for perioden ble det innarbeidet store beløp til investeringer i samferdsel. Dette inntrykket ble forsterket gjennom store tilleggsbevilgninger i 2013 i forbindelse med T-forbindelsen. I kommende planperiode foreslår fylkesrådmannen et lavere nivå av investeringer i veisektoren finansiert av fylkeskommunale midler. Handlingsprogrammet for fylkesveger vil vise at nivået av ekstern finansiering øker betydelig utover i planperioden. Fylkesrådmannen redegjør for strategier i et senere kapittel og i egne saker, herunder også for konsekvenser av tilpasningen. I forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 ble nivå for vei-investeringer fastsatt til 350 mill. kroner (2010-kroner). Samlet, inkludert refusjon av tidligere forskudd og ferjeavløsningsmidler for Sandsfjord bru, er det i 2014 lagt inn knapt 470 mill. kroner i fylkeskommunale investeringer i veier. I tillegg kommer momsutgifter for eksternt finansierte prosjekter, som ses i sammenheng med momskompensasjon. Store investeringer medfører økt lånegjeld i årene framover. Fra et nivå på ca. 3,5 mrd. kroner ved utløpet av 2012 vil gjelden øke til ca. 6,2 mrd. kroner ved utløpet av Gjeldsøkningen er om lag på samme nivå som forespeilet i økonomiplan På grunn av stor gjeldsøkning vil utgifter til renter og avdrag stige kraftig i 2014, og vil fortsette å stige senere i planperioden. Fylkesrådmannen opererer med en rentebane som speiler Norges Banks rentesyn, og legger til grunn at pengemarkedsrenten stiger med 1,2 prosentpoeng i perioden. Kapitalkostnadene (renter og avdrag) vil stige med om lag 180 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2013 til Andel av momsrefusjon fra investeringer som kan benyttes i driftsbudsjettet, reduseres med 20 % hvert år fram til Fra 2014 er momsrefusjon fra investeringer en ren investeringsinntekt. Rogaland fylkeskommune har et høyt investeringsnivå. Endringen betyr dermed en vesentlig reduksjon i driftsinntekter men med en tilsvarende økning i inntekter i investeringsbudsjettet. Både anvendelse av momsrefusjon og egenfinansiering i form av overføring fra drift til investering 5

8 inngår som finansiering i investeringsbudsjettet, og det kan til en viss grad være naturlig å vurdere disse to elementene i en sammenheng. Inntekter fra konsesjonskraft er redusert også i Med mindre det skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene rundt ordningen, kan en anta at inntektene vil være relativt stabile for resten av perioden. Utviklingen i frie inntekter vil være avgjørende for framtidig handlingsrom og våre muligheter for å opprettholde ønsket finansiell handlekraft, og for å realisere ambisjonsnivået i vedtatte planer. En fylkeskommune har som kjent liten mulighet til å påvirke egne inntekter. Inntektsutviklingen for kommunesektoren blir i hovedsak fastsatt av sentrale myndigheter, men for den enkelte kommune/fylkeskommune er også de mer tekniske sider ved inntektssystemet av vesentlig betydning. I fjor ble det varslet at ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene som skal inkludere virkningene av forvaltningsreformen i 2010 skulle være på plass fra og med budsjettåret I kommuneproposisjonen for 2014 ble dette igjen utsatt. Fylkesrådmannen oppfatter det som et stort problem at kriteriene som ligger til grunn for kostnadsnøkkelen i gjennomsnitt er 20 år gamle. Når forvaltningsreformen innlemmes i kostnadsnøkkelen, er det helt avgjørende at denne utjevningen skjer ut fra oppdaterte kriterier som speiler det reelle utgiftsbehovet på en best mulig måte. Den forrige grundige gjennomgangen av kostnadsnøkkelen for fylkeskommunene fant sted i NOU 2005:18, hvor det ble gitt klare anbefalinger som ville ha bidratt til å løfte RFKs kostnadsindeks vesentlig. Anbefalingene ble ikke tatt til følge, hvilket har medført at et utdatert system har fortsatt å virke helt fram til i dag. I forbindelse med gjennomgangen av inntektssystemet må en anta at system for inntektsutjevning også blir vurdert. I dagens ordning er det på dette feltet store ulikheter mellom grad av utjevning for kommuner og fylkeskommuner, en ulikhet det er vanskelig å se begrunnelsen for. Nærmere informasjon om regjeringens opplegg for endringer i inntektssystemet vil bli presentert i kommuneproposisjonen for 2015 som legges fram i mai Fylkesrådmannen foreslår at handlingsrommet i drift gradvis styrkes i løpet av planperioden. Rådmannen legger til grunn at det må frigjøres minimum 3 pst av driftsinntektene til egenfinansiering av investeringer fra Den påkrevde salderingen av udekket beløp i planperiodens tre siste år er illustrert i et eget kapittel. Rogaland fylkeskommune har liten eller ingen akkumulert sparing fra tidligere år i form av egenkapital / frie fond. I praksis betyr dette at små prosentvise avvik i netto driftsutgifter vil måtte dekkes av løpende inntekter i påfølgende år. Sammenligninger med andre fylkeskommuner viser at RFK også bør styrke soliditeten gjennom avsetninger til frie fond (disposisjonsfond), nettopp for å være i stand til å jevne ut naturlige svingninger. Eventuelle økte inntekter i planperioden bør brukes både til å unngå reduksjoner i drift, øke egenfinansieringen av investeringer og til å styrke soliditeten. 6

9 2.3 OPPBYGGING AV BUDSJETTDOKUMENTET I kapittel 3 foretas en kort gjennomgang av Rogaland fylkeskommunes økonomiske status fram til og med Det gis også en vurdering av framlagt forslag til statsbudsjett og hvilken effekt dette har for fylkeskommunens økonomi. Det er i tillegg redegjort for de tekniske budsjettforutsetninger. Kapittel 4 gir et bilde av premissene for budsjettarbeidet i sak om økonomiske mål og prioriteringer, samt en tilbakemelding om hvordan de enkelte punkter i fylkestingets vedtak er håndtert. Investeringsbudsjettet er nærmere omtalt i kapittel 5. Det gis en oversikt over de faktorer som har påvirket størrelse og sammensetning av investeringsbudsjettet. Videre presenteres det konkrete forslag til investeringsbudsjett for perioden samt en nærmere omtale av de enkelte prosjekter. Driftsbudsjettet er nærmere omtalt i kapittel 6 med en sektorvis beskrivelse av det framlagte forslag. I kapittel oppsummeres forslag til budsjett og økonomiplan, herunder forslag til saldering av udekket beløp i 2014 og resten av planperioden. Forslag til vedtak framgår av kapittel 7. Konkret forslag til bevilgning i 2014 samt prioriteringer for resten av økonomiplanperioden framgår av vedlagt tallbudsjett. Det vises til egne bestillingssaker som fremmes til fylkestinget for hhv. kollektivtrafikk, veier og tannhelsetjenester. Det vises også til egen sak om tilbudsstrukturen for skoleåret 2014/15. 7

10 3 STATUS FOR FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI ETC. 3.1 HISTORISKE NØKKELTALL Regnskapsmessig resultat: Regnskapsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (mill. kr.) Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. 1) ,5-0,3 3, ,3-2,1 1, ,7-0,1 2, ,5 2,6 0, ,5-0,5-0, ,4-1,8-0, ,4-2,4-1, ,0 10,2 8, ,0 0,9 1, ,4 5,2 4, ,4 4,8 4, ,9 6,8 5, ,4 3,5 4, ,7 0,6 2, ,9 3,9 4, ,0 7,5 2) 8,8 2) ,1 8,2 5, ,7 5,0 5,2 1) 2) Gjennomsnitt for fylkeskommunene eks. Oslo. Økte frie inntekter forvaltningsreformen / økt momskompensasjon fra investeringer. I tabellen ovenfor inngår ikke de fylkeskommunale foretak. Tall for foretakene: Regnskapsresultat Rogaland Kollektivtrafikk FKF (mill. kr) Regnskapsresultat Tannhelse Rogaland FKF (mill. kr.) , , ,2 4, ,1 6, ,3 6, ,1 2, ,4 6, ,7 3, ,9 4, ,9 4, ,6 7,0 8

11 Utvikling de siste år mht. langsiktig lånegjeld i kr. pr. innbygger: 1) 2) Tall pr Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld pr. innbygger Gjeld i % av driftsinntekter ,7 23,1 Gjeld i % av driftsinntekter ,9 26,0 Gjeld i % av driftsinntekter ,9 33,1 Gjeld i % av driftsinntekter ,3 35,7 Gjeld i % av driftsinntekter ,0 40,9 Gjeld i % av driftsinntekter ,3 39,6 Gjeld i % av driftsinntekter ,9 43,8 Gjeld i % av driftsinntekter ,5 44,0 Gjeld i % av driftsinntekter ,9 48,6 Gjeld i % av driftsinntekter ,6 53,2 1) Tall fra Kostra-statistikk, konsern (inkl. foretak) 2) Gjeld er definert som langsiktig lånegjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler 3.2 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2014 Viktige momenter i forslag til statsbudsjett for 2014: Opplegget følger i all hovedsak de premisser som ble presentert i kommuneproposisjonen i mai. Nivå for frie inntekter for fylkeskommunene er i 2014 oppjustert med 900 mill. kroner i realvekst. Av dette er 500 mill. kroner begrunnet i behovet for opprusting og fornying av fylkesveier. Midlene gis som rammetilskudd med en særskilt fordeling (som forvaltningsreformen). Midlene fordeles forholdsmessig mellom fylkeskommunene på grunnlag av Vegdirektoratets kartlegging av forfall på fylkesveinettet. Rogaland får om lag 21,9 mill. kroner av dette. Resterende vekst (400 mill. kroner) er begrunnet i økte pensjonskostnader og demografikostnader økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer. Lønnsvekst anslås til 3,5 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 1,6 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 3,0 %. Statlige midler til regionalt utviklingsprogram utgjør for Rogaland 35,0 mill. kr. Dette er en økning på 0,8 mill. kr. fra opprinnelig budsjett Rentekompensasjonsordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres med en investeringsramme for 2014 på 1 mrd. kr. Dette får ingen betydning for Rogaland, som allerede har utnyttet sin del av totalrammen. 9

12 Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene videreføres uten videre opptrapping etter I statsbudsjettet for 2014 er det satt av et beløp som vil dekke statens renteforpliktelser på rammer stilt til disposisjon i perioden Forvaltningsreformen: Fra 2014 er fordelingen av midlene til drift og vedlikehold av veier oppdatert med det nyeste tallgrunnlaget fra Vegdirektoratets MOTIV-modell. Forvaltningsreformen: Investeringsmidlene, samt styrkingen av frie inntekter med 1 mrd. kroner i 2010, får også en ny fordeling. Disse midlene er fordelt etter veilengde (overført ved reformen) vektet med 50 pst. og innbyggertall vektet med 50 pst. Forvaltningsreformen: For nye fylkesveiferjer (overført ved reformen) er midlene fordelt som i 2013, og prisjustert. Regjeringen foreslår å øke CO 2 -avgiften på drivstoff fra 230 til 330 kr pr. tonn fra 1. januar Autodiesel er holdt utenfor denne økningen. Det foreslås kompensasjon på 42 mill. kroner til fylkeskommunene for økningen i CO 2 - avgift, og at dette vil skje etter en særskilt fordeling, og ikke etter fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. Fylkeskommunene foreslås kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 98 mill. kroner for høsteffekten i Helårsvirkningen av forslaget for fylkeskommunene er anslått til 235 mill. kroner. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte, slik at for de fylkeskommunalt finansierte fagskoleutdanningene er det tallet på registrerte fagskolestudenter høsten 2012 som blir lagt til grunn for fordelingen av midler i Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 4,0 pst i 2014, regnet fra anslag på regnskap for Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 2014 på 3 pst tilsvarer det en realvekst på 1,0 pst. Rogaland anslås å få en litt høyere realvekst enn landsgjennomsnitt (1,3 pst). Blant momentene i opplistingen er det noen positive omfordelingsvirkninger for Rogaland, herunder oppdatering av MOTIV-data og antall fagskolestudenter. Fylkesrådmannen er kritisk til at regjeringen har foreslått å fordele midler til opprusting og fornying av fylkesveger etter dokumentert forfall, som i realiteten betyr at tidligere prioritering av formålet vil ha straffet seg. 10

13 3.3 TEKNISKE BUDSJETTFORUTSETNINGER Prisforutsetninger I forslag til statsbudsjett er stigning i konsumprisindeks anslått til 1,6 % for Budsjett for de videregående skolene er justert for prisstigning på husleie, energi og kommunale avgifter. Skolene er også kompensert for pris- og kostnadsvekst om lag tilsvarende konsumprisindeksen innen de øvrige deler av driftsbudsjettet (jf. pkt. 4v i budsjettvedtaket for 2010 samt senere vedtak i FT-sak 44/10). Budsjettposter innen opplæring til kjøp av tjenester ved sosiale / medisinske institusjoner, bruk av B-timer samt bedriftstilskudd er indeksregulert. Tilskudd til kulturinstitusjoner er prisjustert i henhold til avtaler og framlagt forslag til statsbudsjett. Tilskudd til selskapene innen kollektivtransport er regulert i samsvar med avtalenes bestemmelser om justering i henhold til lønnsvekst, generell prisvekst samt endring i dieselpriser. Budsjett for vedlikehold av bygninger og utstyr er prisregulert. Det er i utgangspunktet lagt inn en samlet prisjustering av ordinært og spesielt vedlikehold som er i tråd med byggekostnadsindeksen (4 pst), avrundet til 2 mill. kroner. Budsjett for drift og vedlikehold av fylkesveier er ikke spesifikt regulert i henhold til inngåtte funksjonskontrakter (inklusive lønns- og prisstigning). Det er satt en fast ramme basert på sjablonmessig pris- og kostnadsjustering som bygger på foreløpige tall i SU-32/13 «Handlingsprogram for fylkesveier ». I lys av nye opplysninger legger fylkesrådmannen til grunn at prisregulering av funksjonskontrakter i hovedsak er tatt høyde for. For øvrig er det som hovedregel ikke gitt generell kompensasjon for neste års prisstigning på varer og tjenester. For investeringer vises til egne kommentarer. Lønnsforutsetninger I budsjettet er det forutsatt full dekning av lønnsutgifter i Alle lønnsoppgjør til og med 2013 som har virkning for lønnsnivået i 2014, er innarbeidet. I forslag til statsbudsjett er det forutsatt en generell lønnsvekst i 2014 på 3,5 %. Dette er gjennomsnittstall og gir rom for variasjoner, både mellom privat og offentlig sektor og mellom ulike grupper av lønnsmottakere. I budsjettforslaget er det innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Lønnsbudsjettet for de enkelte virksomheter er videreført ut fra lønnsnivå per Mellomoppgjøret i kapittel 4 per er innarbeidet i virksomhetenes lønnsbudsjett. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5 høsten 2013 er tatt høyde for ved fastsettelsen av konto for reservert til tilleggsbevilgninger ut fra kjennskap til 11

14 kostnadsrammer for de enkelte oppgjør. Det samme gjelder virkninger av neste års tariffoppgjør. Det er satt av 110 mill. kroner på reservertkonto for å dekke ovennevnte lønnsmerutgifter. Utgifter til pensjonsordninger Premiesats i Statens pensjonskasse (SPK) er for 2013 innarbeidet med 14,15 pst. Dette inkluderer utgifter til AFP-ordning, men ikke arbeidstakers andel på 2 pst. Arbeidsgivers andel (i SPK) er økt fra 13,09 pst i 2013 til 14,15 pst i Ved fastsettelsen av virksomhetenes budsjett har fylkesrådmannen lagt til grunn en premiesats på 15 pst for Kommunal landspensjonskasse (KLP). Denne inkluderer premie til AFP-ordningen, men ikke arbeidstakers andel på 2 pst. Satsen på 15 pst vil ikke være tilstrekkelig til å dekke den samlede premien i 2014 (inkl. reguleringspremie). Det er satt av en sentral reserve på 47 mill. kroner som tar høyde for at det samlede premiebeløpet anslås til 25 pst av pensjonsgrunnlaget i Retningslinjene for regnskapsføring av pensjonsutgifter innebærer at det er beregnet normalpremie som skal kostnadsføres, mens eventuelle avvik i forhold til faktiske utgifter det enkelte år kan avregnes over en 10-års-periode. (For premieavvik til og med 2010 gjaldt det en 15-års-periode). I et nytt høringsbrev fra departementet foreslås det at den såkalte amortiseringstiden reduseres ytterligere, til 5 eller 7 år. I 2013 er det i RFK etablert en fondsreserve til 100 pst dekning av udekkede pensjonspremier - tidligere års premieavvik. Det er også tatt høyde for dekning av faktiske premier i En naturlig oppfølging av dette er å budsjettere inndekning av faktiske pensjonspremier i planperioden Amortisering eller inndekning av tidligere års premieavvik vil nå skje i kraft av fondsavsetninger. Tidligere vedtak om vakanse/omstilling/effektivisering og stillingsreduksjoner I 2012 og 2013 er det samlet innarbeidet konkrete besparelser på drøyt 16 mill. kroner knyttet til lønnsutgifter mv., fordelt som følger: Årseffekt fra 2014 Mill. kr. Vakansebudsjettering i sentraladministrasjonen 3,0 Vakansebudsjettering i skoleadministrative funksjoner (skolene) 4,0 Stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen 4,4 Stillingsreduksjoner i skoleadministrative funksjoner (skolene) 4,3 (justerte kriterier for fastsettelse av kontor- og ledelsesressurs) Annet (herunder redusert annonsebudsjett) 0,9 Fordelte reduksjoner (2013-kroner) 16,6 Reduksjonene er videreført til 2014, og tar opp i seg fylkestingets vedtatte reduksjoner i budsjettene for 2012 og 2013 på til sammen 12 mill. kroner. Nivået av vakansebudsjettering er satt til drøyt 2 pst i alle administrative funksjoner. 12

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13

Økonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014. Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Budsjett vedtatt i fylkestinget - sak 95/13 INNHOLD Vedtak i FT-sak 95/13 Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014... 1 Vedtatt investeringsbudsjett 2014-2017... 7

Detaljer

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no

Budsjett 2012. Økonomiplan 2013-2015. www.vfk.no Budsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 www.vfk.no Innhold 1 Overordnet om økonomisk situasjon og utfordringer... 5 1.1 Tilbakeblikk på årene 2005-2010 og utviklingen i økonomiplanperioden... 7 1.1.1 Netto

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013

PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 PS 12/ Rådmannens forslag Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 0 Innhold Innhold... 1 1. Forord... 2 2. Sammendrag og hovedtrekk... 4 3. Forutsetninger og beregninger... 6 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008.

Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. FORORD Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2005-2008. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram danner grunnlag for fylkesutvalgets budsjettinnstilling til

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer