ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform"

Transkript

1 HURUM KOMMUNE Spurvegården barnehage ÅRSPLAN og PEDAGOGISK plattform FOR SPURVEGÅRDEN BARNEHAGE

2 VÅR VISJON Vi vil bidra til å gi barna gode hverdagsopplevelser, som de kan ta med seg videre i livet. 1.INFORMASJON Spurvegården barnehagen har to avdelinger, GULSPURVEN på Filtvet og DOKTORGÅRDEN på Tofte. Gulspurven har en 1-3 års gruppe og en 3-5 års gruppe, og Doktorgården har en 1-2 års gruppe, en 2-3 års gruppe og en 4-5 års gruppe. Gruppene i GULSPURVEN heter : 1-3 år : «Lille måltrost», og 3-5 år : «Nøtteliten» Gruppene i DOKTORGÅRDEN heter : 1-2 år : «Smørblomsten», og 2-3 år : «Marihøna» og 4-5 år «Blåveisen» Fom august 2014 vil fordelingen av personalet være slik : I Gulspurven på Lille måltrost er Gro Lennestad Harnes pedagogisk leder og ellers på avdelingen jobber Helen Dahl, Grethe Sivertsen og Beate Torø som assistenter. På Nøtteliten jobber Merethe Løvlien og Heidi Berntsen som pedagogisk ledere, sammen med Hilde Cappelen, Tonje Totland og Sølvi Hyttebakk. I Doktorgården på Smørblomsten vil Lisbeth Odden være pedagogisk leder fram til hun går i svangerskapspermisjon til høsten. Da vil Magdalena Szwed overta det pedagogiske ansvaret. Hun vil jobbe sammen med Saroj Sangar, Ingeborg Toverud, Mette Holm, Nina Nordhagen og Anne Britt Thomassen På Marihøna jobber Vivian Evje,som pedagogisk leder, sammen med Torild Kjær-Johansen, Heidi Andersen og Kusum Sangar. På Blåveisen jobber et team som består av : Hanne Dørdal,(pedagogisk leder), Jan-Erik Jelle (pedagogisk leder), Bente Andersen, Nina Nordhagen og Sølvi Hyttebakk.

3 Virksomhetsleder for SPURVEGÅRDEN heter Kari Toverud. Hun er to faste dager i GULSPURVEN : tirsdag og torsdag og to faste dager i DOKTORGÅRDEN : mandag og fredag Onsdag er møtedag i kommunen. 2.HISTORIKK Etter en omorganisering i Hurum kommune i 2003, ble Doktorgården og Gulspurven barnehager slått sammen til en virksomhet under navnet Spurvegården barnehage med en virksomhetsleder. Doktorgården bhg. fikk sitt navn etter at barnehagen flyttet inn i gamle Doktorgården på Tofte. Barnehagen het fra 1978 til 1982 : Tofte og Filtvet korttidsbarnehage. I dag har barnehagen 3 avdelinger med 55 hele barnehageplasser fra 0-5 år. Gulspurven barnehage ble bygget i 1990 og har i dag 2 avdelinger med plass til 34 hele barnehageplasser fra 0-5 år. 3.INNHOLD HOVEDMÅL : Trygge og glade barn som viser omsorg for andre og inkludere alle i fellesskapet PEDAGOGISK GRUNNSYN/VERDIGRUNNLAG : Vår atferd skal bygge på verdiene gjensidig respekt åpenhet humor og glede samarbeid Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig Vårt verdigrunnlag skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. SPURVEGÅRDEN BARNEHAGES KULTUR De viktigste prinsippene vi arbeider etter er at : Barna skal være trygge og ha det godt i barnehagen Barna skal bli sosialt kompetente Barna skal fremme egne behov og påvirke omgivelsene på en positiv måte Barna skal oppleve naturen Barna skal oppleve den «gode barnehagen» med mye lek og gode venner Dette tror vi skjer når De voksne tar hensyn til hvert enkelt barn og gir god omsorg De voksne gir plass til mye lek, glede og humor

4 De voksne tar barn på alvor og gir dem medvirkning på egen hverdag De voksne bruker uteområdet bevisst De voksne er engasjerte og vektlegger gode relasjoner De voksne har et godt samarbeid med foreldrene Samspills prinsipper som personalet vil prøve å leve opp til : Vi skal rose og se hverandre Vi vil arbeide på tvers av avdelingene, og utveksle ideer og erfaringer Vi vil være gode på å informere hverandre Vi vil være engasjerte i samspill med barna og tilrettelegge for lek Vi vil gå til den det gjelder og være ærlig og lytte med empati PEDAGOGISK ARBEID I HVERDAGEN Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas. Anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet, ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning. (punkt 1.3 fra rammeplanen) Danning er en livslang prosess og personalet må utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Barnehagen må skape gode danningsprosesser, for danning skjer i samspill med omgivelsene og mellom voksne og barn. Pedagogisk arbeid i barnehagen bygger på Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og utføres gjennom hverdags aktiviteter, lek, omsorg og sosialt samspill som det jobbes med gjennom hele dagen hele året. Læring og utvikling skjer hele tiden! Det er nødvendig å ta vare på de mulighetene for læring og opplevelser vi har ved å følge barnas initiativ i hverdagslivet, og spesielt i barnas lek. Uansett hvilket tema avdelingen har, så er det fokus på barnas interesser her og nå og prosessen, som er viktigst. Begreper som språk, omsorg, læring og oppdragelse er svært sentrale begreper, og for at barn skal trives, ha gode lekesituasjoner og utviklingsmuligheter, må de oppleve positivt samspill med andre. Omsorg og tilknytning For at barn skal trives og være trygge i barnehagen, har vi kontakt-personer. I tilvenningen er det viktig at barna blir kjent med en voksen som kan tilfredsstille og tolke barnets ønsker og behov. Kontaktpersonen har alltid et spesielt oppfølgingsansvar for «sine barn», men barna er i ulike gruppesammensetninger og aktiviteter, så det er helt naturlig at barna blir trygge på alle voksne i hele barnehagen. Avdelingene har jevnlig observasjoner og samtaler med alle barna. Ved å være lyttende og

5 anerkjennende sammen med barn i forskjellige situasjoner, blir vi godt kjent med alle barn, og ønsker å gi dem den omsorgen og oppfølgingen som hvert enkelt barn trenger. (Barnehageloven 1 formål,1.ledd) Sosial kompetanse Å utvikle sosial kompetanse vil i praksis si evnen til å omgås andre. Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes i lek og samspill. Den voksne er alltid ansvarlig for samspillet med barnet. Målet er å gi hvert enkelt barn gode samspills opplevelser og erfaringer som vil prege personligheten på en positiv måte. Vi vil være voksne som tar tak i det barnet liker og mestrer, og arbeider bevisst med å utvikle sosiale ferdigheter gjennom daglige hendelser. (Barnehageloven 1 Formål, 3.ledd) Kjennetegn på at barna er i ferd med å utvikle sosial kompetanse : 1. tar i bruk andre metoder enn slag, spark o.l. i konfliktsituasjoner (F.eks ved å bruke språk, for de som har det, gå derfra, forhandle om leker hvis dette var utgangspunktet for konflikten) 2. tar kontakt med andre barne 3. hjelper og trøster hverandre 4. viser glede i samspill med andre barn For at barna skal bli sosialt kompetente må den voksne 1. være i forkant av konflikter og hjelpe barna med å endre fokus 2. fokusere på den som blir slått og ikke den som slår 3. oppmuntre og rose barna når de deler, tar hensyn o.s.v. 4. Gi barna alternative løsninger, først og fremst lære barna å si «nei» og å respektere andres «nei» 5. bruke barnas egne erfaringer: «husker du at du ble lei deg...?» «husker du at jeg ble sint sist du slo...?» 6. være konsekvente, alltid gå inn i vanskelige situasjoner og slå hardt ned på slag, biting o.s.v. Selvfølelse Barn med god selvfølelse har tro på seg selv, og har det godt med seg selv og sin omverden. Den grunnleggende gode følelsen av å være verdsatt og verdifull, gjør at barnet godt tåler å ikke mestre alt. Vi roser og viser at vi ser dem, men det er hele tiden med fokus på hvem de er og ikke hva de gjør. Lek, glede og humor Å leke er en del av å være barn. Om lekens betydning for barnet sier rammeplanen : Leken skal først og fremst være lystbetont og til glede

6 Leken fremmer utvikling på alle områder og styrker barnets identitet og selvfølelse Voksen rollen i leken kan være forskjellig. Vi observerer, løser konflikter og hjelper de som trenger det. Vi har som mål å være aktivt med i leken og deltar på barnas premisser, og inspirere og gi nye ideer og impulser. Det viktigste for oss er at barnet utvikler gode lekeferdigheter som å forstå regler, forhandle, ta initiativ og bruke fantasien. Vi tilrettelegger for lek og samspill. For de minste handler leken om å forstå verden og alt det nye de hele tiden presenteres for. Små barn leker seg fram til hvordan leketøy fungere gjennom å utforske og gjenta den handlingen som får noe til å skje. Dette kalles funksjonslek. Små barn leker seg også til forståelse av sin egen kropp og hvordan den fungerer alene og sammen med andre. Dette gjør de i tumleleken, der de imitere, gjentar, lager lyder og beveger seg Litt større barn leker seg til forståelse av hvordan det sosiale livet og voksenverdenen henger sammen. Dette gjør de i rollelek. Som mor, hund eller brannmann prøver de ut ulike væremåter og lager mer virkelighetstro situasjoner. Vi har stort fokus på leken og legger stor vekt på den. Vi gir leken mye tid og stor plass i vår hverdag Vi ønsker å ha lekende barn som får oppleve vennskap! ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2.ledd) Hverdagsaktiviteter Hverdagsaktiviteter består av måltid, av- og påkledning, hvile og hygiene. Det er aktiviteter som gjentar seg flere ganger om dagen. Vi ser på hverdagssituasjonene som en de viktigste læringsarenaene for barn i barnehage. Her må de lære å hjelpe hverandre, ta hensyn, vente på tur, bli selvhjulpne og fungere sosialt sammen med andre. De voksne er oppmerksomme og ser hvert enkelt barns behov. De hjelper til, roser og oppmuntrer, slik at barna etterhvert mestrer disse hverdagssituasjonene og får et godt selvbilde. «De tre pedagogene» Loris Malaguzzi snakker om de tre pedagogene : den voksne, de andre barna og rommet Som voksen er du et forbilde og en omsorgsperson for barnet som skal være en støttespiller underveis og være med å veilede barnet til å bli et selvstendig og sosialt individ. I relasjon og lek med andre barn, utvikles barnet stadig og lærer å forholde seg til andre. Rommet og miljøet barnet oppholder seg i, er den tredje pedagog. Et spennende inne og utemiljø, som gjerne barna selv har fått være med å utforme, innbyr til lek, kreativitet og fantasi. De voksne må observere barna og leken, se rommet, finne ut hva som barna er opptatt av og tenke nytt! Formingsmateriell og leker

7 bør være lett tilgjengelig for barna, slik at de får utfolde seg fritt og få oppleve gleden med å prøve ut ulike materialer og uttrykksformer PEDAGOGISK ARBEID MED FAGOMRÅDENE Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Personalet skal støtte barns nysgjerrighet og vitebegjær med utgangspunkt i det enkelte barns interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vi skal sikre at barna får kjennskap til alle fagområdene i løpet av et år, og at vi hele tiden sørger for at det er variasjon og progresjon i arbeidet. (se eget hefte om «barnehagens fagområder og hva vi legger vekt på i de forskjellige aldersgruppene») Rammeplanen har sju fagområder : 1. Kommunikasjon, språk og tekst : bøker, sanger,bilder,rytmer,media, relasjoner og språk 2. Kropp, bevegelse og helse : kroppslig mestring, friluftsliv, sunt kosthold 3. Kunst, kultur og kreativitet : fantasi,kreativ tenkning, skaperglede 4. Natur,miljø og teknikk : forståelse av naturens mangfold, utforske, miljøvern 5. Etikk, religion og filosofi : verdier, tradisjoner, normer, kultur, undring 6. Nærmiljø og samfunn : deltakelse i et demokratisk samfunn, kultur, levesett, media 7. Antall, rom og form : telling, former, mønster, mål, størrelser, sortere, utforske Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter (Barnehagenloven 1 Formål, 2.ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4.ledd) Vi vil poengtere at alle fagområdene er en naturlig og integrert del av barnehagelivet, men kan også arbeides med over et begrenset og avtalt tidsrom gjennom prosjektarbeid. Prosjektarbeid skaper samhold og positive relasjoner, og er en god kvalitetssikring av det arbeidet som blir gjort i barnehagen. Vi kan lett gå tilbake å se på det arbeidet som er gjort, og finne ut av hvilke fagområder vi har jobbet innenfor. Både de formelle og uformelle læringsformen krever bevisste voksne som tar utgangspunkt i barnas interesser og vekker barnas lyst til å lære. Rammeplanen sier at barna skal ha medvirkning på sin egen hverdag, og dette krever at personalet må se på sin egen arbeidspraksis, og vurdere om man jobber på en måte som inviterer til medvirkning. Vi må finne metoder som gjør det lettere å arbeide i tråd med intensjonene

8 i rammeplanen og som gjør det lettere å dokumentere arbeidet vårt. En metode er å jobbe mer med prosjektarbeid : Prosjektarbeid Et prosjektarbeid kan oppstå på ulike måter, men det er gjerne et tema som har oppstått etter opplevelser eller interesser som barna er opptatt av. Dette krever oppvakte og nysgjerrige voksne som er åpne for det barna gjør i hverdagen og gripe tak i det og jobbe videre med det. Etter hvert vil tema gjennomsyre hverdagen i barnehagen, og ettersom barna får flere og flere opplevelser, så utvikles deres kunnskaper. Temaet blir bearbeidet gjennom lek og ulike aktiviteter i barnehagen. Veien blir til underveis, og ingen vet hvor det ender. Noen temaer kan vare i noen timer, et par dager eller i flere måneder. Noen barn «hopper av», og det kan være flere prosjekter samtidig. En sentral metode i prosjektarbeid er å la barna få bruke sin fantasi og kompetanse til å finne svarene selv. I stedet for å svare, så spør vi : «Hva tror du?» Barna må få tid til å undre seg og få tid til å forske på ulike teorier og få gå i dybden på tema, og noen ganger ender det med at vi søker faktakunnskap sammen med barna. Arbeid med tema og prosjektarbeid setter virkelig barnet i sentrum og barns medvirkning står sentralt. Barna får være med å gjøre hverdagen spennende og variert. Ved at de blir anerkjent og sett, utvikler de selvfølelse. De får bruke sin fantasi, vært kreative, konsentrert seg og de lærer å samarbeide. Prosjektarbeid skaper samhold og positive relasjoner. Praksisen har vært, at personalet har laget en halvårs-/årsplan, utifra årshjulet eller egne ønsker. Så har det vært rom for barnas medvirkning når ukeplaner og periodeplaner har blitt utarbeidet. Nå ønsker vi å utvikle og forbedre vår arbeidspraksis. Dette er ikke gjort i en håndvending! Alle voksne på en avdeling må starte en prosess, og hjelpe hverandre. Sitat fra avsnittet Prosjektarbeid : «Dette krever oppvakte og nysgjerrige voksne som er åpne for det barna gjør i hverdagen og gripe tak i det og jobbe videre med det.» Når vi kommer ordentlig i gang med denne arbeidsformen, vil dere foreldre merke forskjellen på informasjonen dere får. Innholdet i tema-arbeidet «blir til mens vi går!» Tilbakeblikk og evalueringer blir viktige for at dere foreldre skal få et innblikk i hva barnet opplever og erfarer i en hverdag i barnehagen.

9 OVERGANG BARNEHAGE / SKOLE: Hurum kommune har laget egne rutiner og opplegg, for at overgangen mellom barnehagen og skolen skal bli så lik som mulig for alle barna i kommunene. Disse blir levert ut til alle foreldrene til 5 åringene. I tillegg har Spurvegården laget en mer utdypende plan for innholdet gjennom dette siste året før skolestart TRADISJONER : ( datoer i bhgåret 2014 til 2015 ) DOKTORGÅRDEN Besøk på Toftebråtan Høstfest sept FN-dagen 24. okt Brannvernuker september Advent -juleforberedelser Julebord nov Lucia-feiring 13.des Besøk på Menighetshuset Nissefest des Solsnudag 21.des Ski- og akedag Samenes nasjonaldag 6.feb Karneval feb Fastelaven feb Påskeforberedelser; besøk på Menighetshuset Påskeharen kommer Påskeforeldrekaffe Vårdugnad mai Avslutningsfest for førskolebarna Besteforeldrefest GULSPURVEN FN-dagen 24.okt Advent juleforberedelser Lucia-fest Nissevandring Lucenotte for førskolebarna Nissefest Julespill av førskolebarna Fastelaven og Karneval Ski- og akedag Påskeforberedelser Påskefrokost Aktivitetsdag Vårdugnad Sykkeldag Sommeravslutning i barnehagen med foreldre, med fokus på førskolebarna

10 Planleggingsdager i barnehageåret 2015/2016 : 17.og 18.august oktober januar 2016 og 6.mai 2016 Mål for RUTINER i SPURVEGÅRDEN Rutine Velkommen og adjø i garderoben Mål Alle barna skal bli tatt imot og ønsket Velkommen i garderoben. På samme måte skal alle barna bli sagt adjø til av en voksen. Møtet med foreldre/foresatte i garderoben, gir anledning til utveksling av beskjeder og informasjon og det er veldig viktig at vi lytter og noterer ned all informasjon. På- og avkledning i garderoben I garderoben skal vi kose oss og ha det hyggelig. De voksne skal ikke mase og stresse. I garderoben skal vi ha god tid! Barna skal trene på av- og påkledning. Måltid Måltidet skal ha en koselig atmosfære. Barna skal lære gode bord manerer og bordskikk.

11 Hviling / soving Toalett / håndvask Bleieskift Samlingsstund Førskoletrening / skoleforberedende aktiviteter Noen avdelinger gir barna faste plasser. Det skal alltid sitte en voksen ved bordet. Vi synger en matsang før vi starter og sier alltid takk for maten før vi går fra bordet. Alle barna trenger en halvtimes pause midt på dagen hvor de kan få slappe av og roe ned. Det er alderen som bestemmer om de hviler på madrass eller roer ned på andre måter Vi hører enten på musikk eller et eventyr og barna får hver sin madrass som de ligger på. Sovebarna ligger på madrass inne. Barna skal få ro og føle trygghet når de går på do. De voksne skal følge med og hjelpe de som trenger det. Barna skal lære håndhygiene. Alle bleiebarna skal skiftes på etter behov. Kos og hygge og god tid hører med på stellerommet. Her skal barna lære å lytte og konsentrere seg etter hvilket nivå de befinner seg på. De skal få delta og være i fokus. De skal oppleve gleden ved å være med i et fellesskap, gleden ved å synge og fantasere. Målet for førskoletreningen er først og fremst å gi 5-6 åringen en øvelse og trening i konsentrasjon og utholdenhet og selvstendighet. De får erfare og øve på skrive- og lese forberedende aktiviteter, som f.eks begrepstrening, rim og regler, se forskjeller, øve finmotorikken med saks og blyant. Likeledes å ta imot kollektive beskjeder og innøve gode arbeidsvaner. DOKUMENTASJON er viktig for at vi som jobber i barnehagen kan synliggjøre og vise dere foreldre at vi jobber i tråd med den nye rammeplanen og den nye loven. Dokumentasjon kan være et middel for å få frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. ( sitat rammeplanen ) Både foreldre, lokalmiljø og kommunen som barnehagemyndighet skal gjennom barnehagens dokumentasjon, få informasjon om hva barn opplever og lærer og gjør.

12 Det er mange måter vi kan bruke for å dokumentere arbeidet vårt : Vi kan ta bilder av barna i lek og aktiviteter Vi kan framføre sang og musikk eller teater for dere foreldre Vi kan henge opp tegninger / malerier fra de oppleggene vi gjennomfører Vi kan notere ned små praksisfortellinger fra hverdagen Vi kan filme fra barnehagens hverdag Vi kan bruke aviser og kommunens nettsider til informasjon Vi gjennomfører brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Vi bruker avdelingsmøtene og deler av personalmøtene til å evaluere og reflektere over gjennomførte opplegg og episoder fra hverdagene. ' Dokumentasjon kan være så mangt, men vi jobber bevisst for å bli bedre på dette området. Hver avdeling finner sine måter å dokumentere arbeidet sitt, men felles for oss alle, er at vi når ut til dere der hjemme. Vurdering og refleksjon over barnehagens arbeid, må rettes mot samspillet barna imellom, mellom barna og personalet og mellom barnehagens ansatte. Arbeidet skal vurderes, beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriteriene i barnehageloven, rammeplanen og lokale planer. Vi bruker avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager til dette arbeidet. Vi dokumenterer med praksisfortellinger, som danner grunnlaget for refleksjoner og vurderinger. (rammeplanen punkt 4.3)

13

14

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer