ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage Munkelia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Adelingenen har egne mobilnummer Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...4 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...5 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...8 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN...14 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Munkelia barnehage er en ordinær avdelingsbarnehage. Vi har tre avdelinger inndelt i aldersgrupper, 1-3 år. 3-4 år. og 4-6 år. Barnehagen har et variert og flott uteområde med skog og ulent terreng. Barnehagen ligger i et lite skogholt skjermet for trafikk. Her har vi kort vei til bålplass og lysløyper, Lambertseter senter, bibliotek,og offentlig kommunikasjon som buss og t-bane. Barnehagen ligger på en flott naturtomt som gir barna gode motoriske utfordringer. Vi har egen grillhytte. Barnehagen har en ekstra småbarnsavdeling som ligger i Skiferveien barnehage ved Lambertseter senter. Denne består av 9 små barn og tre voksne. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Vi ønsker at barn i Munkelia barnehage skal ha et godt språkstimulerende miljø. Vi voksne skal være gode språkmodeller, og vi bruker rim, regler, sang og fortellinger. Vi er bevisst vår eget språk i samtaler og samhandling med barna. Vi bruker Oslostandaren som styrke i språkarbeidet og er med i utviklingsprosjektet til Høgskolen i Hedmark. Vi har jevnlige personalmøter og kursing med faglig innhold. Alle pedagogiske ledere får faglig påfyll gjennom bydelens eget akademi en gang i måneden. Barnehagen har krav om norskprøve 3 ved nyansettelser. Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Språk: Barnehagen skal gi alle barn et godt språkmiljø. Sosial Kompetanse: Barnehagen skal hjelpe barna til å etabelere og vedlikeholde relasjoner over tid. Peresonalet har fokus på språk, språkmiljø og godt samspill mellom barn og voksne. Personalet skal være gode rollemodeller i barns lek ved å observere, veilede og være delaktige. Barnehagen har språkgrupper og samarbeider tett med pedagogisk fagsenter. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Vi skaper arenaer som fremmer likeverd og toleranse. Vi respekterer hverandres egenart og ulike tradisjoner. Vi markerer høytider som jul, påske, 17.mai, id og FN-dagen. Persnalet er aktive i barnas lek som er den viktigste læringsarena. I leken fokuserer vi på samhandling, vennsksap og språket. Vi lærer barna å skape relasjoner,vennskapsbånd og vise empati. Vi har fokus på bærekraftig utvikling. Vi kildesorterer. Vi benytter naturen og blir kjent med gode verider for å ta vare på naturen. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Årsplan

5 Vi er lydhøre for barnas interesser og ønsker. og viser barna anerkjennelse og respekt. Vi tilrettelegger for deltakelse i aktiviteter og hverdagslige gjøremål som f.eks. at barna velger pålegg selv og smører maten sin. Vi har tilgjengelige matriell i barnehøyde. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Alle foresatte får tilbud om minimum et foreldremøte og to foreldresamtaler i løpet av året. Alle avdelinger har en hovedrepresentant for FAU og en vararepresentant som tilsammen danner barnehagens FAU. Her er en representant SU-leder og en vara SU-representant. Alle avdelinger sender ut månedsplan, evnt. ukesplan og annen informasjon. Vi skriver dagsrapport og ukesbrev. Samt benytter sms på mobiltelefon ved behov. Vi fokuserer på åpenhet og ærlighet i samspill med foreldre og foresatte. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi benytter uteområdet godt hele året. Vi vektlegger at barna skal få leke og gå på ski i barnehagen. Vi tilbyr tur med sykler i barnehagen. Vi benytter TARKUS som metode for å lære om trafikken. Vi går ofte på tur ut av barnehagen. store og små. Vi forsøker å begrense bruk av vogner til småbarna når vi går på tur. Vi har lekegrupper og besøker hverandres avdelinger. Årsplan

6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen har flerkulturelt personale og vi ser på mangfoldet som en viktig ressurs. Barnehagen jobber med vennskap hele året, med spesielt fokus på inkludering, toleranse og trygghet. De voksne skal være lyttende, engasjerte og støttende gode rollemodeller. Barna skal oppleve gode lekestrukturer, føle de er unike og har en stor betydning for fellesskapet. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Personalet skal vise barna respekt og vi skal ikke akseptere noen form for mobbing eller utestengelse i vår barnehage. Barna skal lære av å være en del av fellesskapet og utvise omsorg for hverandre. Vi skal skape vennskap på tvers av huset og i egen avdeling.barna skal kunne hjelpe hverandre i påkledning, sende mat tilhverandre i måltider og tilby hjelp til hverandre. De skal detla i rydding ute og inne, lære turtaking og dele på leker. Barna skal gjennom små eller store grupper, fellessamlinger og andre sammenkomster lære samhandling og respekt for hverandre.lære å sette pris på andres samhandling og gi ros til hverandre. Årsplan

7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Vi har førskolegruppe som følger ulike aktiviteter gjennom hele året. Som TARKUS i forhold til Trygg Trafikk. Vi har fokus på god konfliktløsning og kommunikasjon. Vi øver inn god selvstendighet til skolestart. Som å gå på WC selv, pakke og holde orden på skolesekken og egne klær. Vi har samarbeidsmøter med skolene i forkant av skolestart og følger Oslostandaren. Samt byr på foreldremøter der skolene samspiller til det før skolestart. Vi besøker skolene en til to ganger før skolestart. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Vi planlegger, evaluerer og utarbeider alle planer i tråd med Rammeplanen og Lov om barnehager, samt følter Oslostandarden og bydelens satsningsoråder. Vi dokumenter vårt arbeid gjennom utsendte planer til foreldre månedlig og til tilsynsmydighetene gjennom årsrapportering og ved ekstra tilsyn. Vi har egen årsplan for enheten. Vi dokumenter både skriftelig, gjennom barnas produkter, kunst og fotografier godkjent av foreldre. Årsplan

8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Personalet er gode språkmoddeler for barna og bekrefter muntelig deres verbale og nonverbale kommunikasjon. Personalet bruker aktivt rimregler, sang, eventyr, bøker og med visuelt forsterkning. Vi bruker bevegelsessanger og snakkepakken i samlinger. Vi benytter nettbrett/digitale verktøy. Personalet skal aktivt bruke rim, regler, sang og ulike bøker.( eventyr, faktabøker, bildebøker etc.) Personalet forsterker med konkreter når de leser eventyr/ i rollespill etc. Vi øver på bokstaver, eget navn og leker med språket. Personalet skal være tilstedeværende og støttende i barnas lek. Slik at barna kan uttrykke følelser, behov og ønsker gjennom det kommunikative samspillet. Barna skal gjennkjenne eget navn og øver på å skrive det. Førskolebarna øver på blyantgrepet. Personalet er språkmodeller og skal veilede barna i konfliktløsning gjennom språket. Personalet skal legge tilrette for et godt språkmiljø der barna får leke med sråk, lyd, rytme og humor. Barna skal bli kjent med digetale verktøy og internett. Vi bruker humor og glede i hverdagen. Årsplan

9 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KROPP BEVEGELSE HELSE Vi har fokus på sundt og variert kosthold. Peresonalet legger til rette for aktiviteter som løpe, hoppe,krabbe og klatre inne og ute for at barna skal få god kropsbeherskelse. Vi lar barna gå ute i ulendt terreng og på turer og dropper vognen. Barna øver på å velge mat og spise selv. Barna tilbys aktiviteter etter årstiden og går på ski, skøyter, sykler etc. Barna øver på å kle på seg selv og holde orden på sekken sin. Barna lærer håndvask etter wc besøk. Barna smører maten sin selv og forsyne seg selv. og de øver på å sende tilhverandre og hjelpe hverandre. Barna er med i matlaging. Barna får bruke kroppen sin aktiv både inne og ute, som hinderløype innendørs. Barna tilbys aktiviteter etter årstiden og går på ski, skøyter, sykler etc. Barna kler på seg selv og holder på sekken sin. Legger matboks og flaske i sekken etter bruk. Barna øves i å bli helt selvstendige i toalettbeøk og lære god håndhygiene etter dette. Barna lærer om sundt kosthold og deltar i matlaging. De smører maten sin selv og hjelper andre. Ute på tur lærer barna å holde avtaler og "usynlige" grenser ute i skogen. Barna øver på finmotorikk og skoleforberedende øvelser. KUNST KULTUR KREATIVITET Barna skal bli kjent med alle sansene sine gjennom ulike matriell, ved å smake, kjenne på og lukte. Barna skal få utforske matriell og Personalet introduserer nye barnasanger, evntyr og rim/regler. Barna formidler seg gjennom formingsaktiviteter, maler, tegner, Barna får være kreative i sine utrykk gjennom lek og tilgjengelig matriell som formingsmatriell og utkledningstøy. Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere bli kjent med disse. Vi har enkel dramatisering i lek/eventyr og lese og sangstunder. klipper og limer. Presonalet dokumenter barnas arbeid og benytte seg av digetale verktøy i dette. Barna får konkrete oppgaver gjennom tema og presenterer hva de har gjort, både gjennom utstilling og verbalt i samlingsstund. Barna får tilgang til utkledningstøy og leke med rollespill. Barna tegner og skriver og benytter PC til utforskning av dette. NATUR MILJØ TEKNIKK Vi undrer oss sammen med barna gjennom årstidene. Vi forsker på naturens endringer. Eks. hva skjer med sneen når vi tar den inn... Vi er ute i lek uansett vær. Vi kildesorterer søppel. Barna lærer å ta vare på naturen og bli kjent med de ulke årstidene. Barna blir kjent med ulike dyrearter og fuglene våre. Vi kildesorterer og barna lærer om prossen for dette. og barna bringer søppel til egne kontainere. ETIKK RELIGION FILOSOFI Barna får begynnende kjennskap til egne følelser ved at personalet undrer seg sammen med barna,setter ord på og anerkjenner barnas følelser. Barnehagen markerer ulike høytider og merkedager. I samlingstund refekterer vi sammen over situasjoner som skjer, hva er vennskap, hva er rette og galt, Vi er ulike med har samme verdi. Vi fokuserer på tradisjoner. Vi er med i Forut. Barna oppfordres til å løse konflikter selv. I samlingstund refekterer vi sammen over situasjoner som skjer, hva er vennskap, hva er rette og galt, Vi er ulike med har samme verdi. Vi samtaler om det abestrakte, Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere slik som liv, død, følserer og religion. Barna får kjennskap til at det er ulike religioner i egen barnehage. NÆRMILJØ SAMFUNN Vi utforsker nærområdet. I møte med de ulike situasjonene vi møter i barnehagen gir vi barna begynnende forståelse for de ulike rollene vi har i samfunnet. Barna går på korte turer i nærmiljøet. De yngste deltar i banehagens tradisjoner. Barna bruker turene flittig i nærmiljøet. Barna blir godt kjent med bilioteket,butikk, t-bane og buss, brannstasjon og teater i sentrum. På turer har førskolegruppa spes. fokus på trafikk, benytter Tarkus sitt program. Vi blir kjent med nærmiljø og skolestartere med skolene i nærheten. Barna blir kjent med ulike yrkesgrupper.eks. Brannmannen. ANTALL FORM ROM Barna har matriell og utstyr tilgjengelig. Barna blir kjent med ulike former, mønster og farger gjennom sansestimulering, smake-kjennese Matriell og utstyr er tilgjengelig. Barna blir kjent med konstruksjonslek og byggetekninkker gjennom ulike ulike type klosser, togskinner og annet. Barna utfordres ute og inne gjennom aktiviteter til å gjennkjenne antall, form og rom. Barna får forske med ulike måleenheter, eks. avstand, vekt, volum og tiden. Barna får utforske med seg selv i rom, hyller, esker, kroker og Vi leker med former og Personalet skal utvikle ulike førmatematiske begreper og glede Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere kriker. tilpasninger gjennom puslespill. over bruk av dette. Barna introduserers for tall og former. Personalet visualiserer og benevner ulike begreper gjennom bruk av bøker,spill, naturen, formingsaktiviteter og barna selv og deres aktivitet med kroppen. Årsplan

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Planleggingsdag Planleggingsdag Planleggingsdag Planleggingsdag Samefolkets dag Februar -15 Mars/April Mai Mai Juni Uke Karneval Gul fest Norges nasjonaldag Dugnad Sommer fest Sommerstengt bhg. Tilbud i annen barnehage FN dag - Forut Desember Desmber Lucia Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Janne Lund Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Januar 2015 Årsplan

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer