Årsberetning2008 Del2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning2008 Del2"

Transkript

1 Årsberetning2008 Del2

2 07 - Rådhuset Brannvesenet Bibliotek Arendal voksenopplæring Kulturskolen Birkenlund skole Arendal International School Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene oppvekstsenter Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Moltemyr barnehageenhet Jovannslia Lia barnehage Nedenes barnehage NAV Legevakt Hisøy skole Omsorg Sør Omsorg Nord Omsorg Vest Omsorg Øst Mestring og rehabilitering...268

3 1 ÅRSBERETNING 2008, DEL 2

4 Enhet Enhetsledere i driftslaget 07 - Rådhuset Ole Andreas Hopstock, Trond Aslaksen, Nils Halvorsen, Reidun Midtun og Aslaug Hustadnes Fakta om enheten Rådhusenheten utgjør en organisasjonsmodell med utstrakt myndiggjøring av medarbeiderne hvor fagansvaret er delegert til hver enkelt medarbeider og hvert enkelt arbeidslag. Rådhusenheten er inndelt i 23 fagnettverk, og alle medarbeiderne i rådhuset har sin tilhørighet i et nettverk. Rådhusenheten yter tjenester til innbyggerne gjennom oppgaveløsning i ca. 130 arbeidslag. Følgende virksomheter er lokalisert utenfor rådhuset, men har også sin organisatoriske tilhørighet til enheten og følges opp av driftslaget: Ungdomsteamet, Skatteavdelingen, Miljøarbeidertjenesten (til ), Interkommunal Arbeidsgiverkontroll og helsestasjonene. Fagnettverkene i rådhusenheten: Navn på nettverk AREALPLAN OG BYGGESAK BARNEVERN BYGG (herunder også boligkontor, renholdstjenester, vaktmester- og håndverkertjenester) DOKUMENTSENTERET GEODATA HELSE (herunder også miljøretta helsetjenester, smittevern, vaksinasjonskontor / reisemedisin og folkehelse) HELSE, BARN OG UNGE (herunder helsestasjonstjenesten, sped- og småbarnskontrollen og skolehelsetjenesten. Helsestasjon for ungdom, jordmortjenesten, logopedtjenesten, barne- og familieteamet, pedagogisk veiledningstjeneste). INFORMASJON OG IKT INFRASTRUKTUR ( herunder også drift av vann- og avløpsanlegg, kommunale veier og parkeringsordningen). INNOVASJON INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLL JUSS KULTUR (herunder også Bomuldsfabrikken, Munkehaugen kultursenter, Brukerstyrt senter og Fritidsklubbene). Ansvarlig enhetsleder O. A Hopstock N. Halvorsen T. Aslaksen T. Aslaksen O. A Hopstock A. Hustadnes A. Hustadnes R. Midtun O. A Hopstock R. Midtun A. Hustadnes til T. Aslaksen N. Halvorsen N. Halvorsen 2

5 LØNN PEDAGOGISK (Barnehage- og skolekontor fra høsten 08) PERSONAL PLAN- OG UTVIKLING POLITISK SEKRETARIAT PUBLIKUMSRETTET SERVICE REGNSKAP SKATT TOLK ØKONOMI A. Hustadnes A. Hustadnes N. Halvorsen O. A Hopstock R. Midtun T. Aslaksen til R. Midtun A. Hustadnes T. Aslaksen O. A Hopstock T. Aslaksen Bilde 3

6 Sentrale nøkkeltall 1000 kr Økonomi Rev. Avvik (II-I) Regnskap Regnskap Regnskap budsjett (I) 2008 (II) i kr i % Brutto utgifter ,9% Brutto inntekter ,0% Netto utgifter ,0% *Regnskap SERIEN (kompetanseheving og lønnsutgifter til ansatte i nettverk, dvs de som har arbeidssted på rådhuset) Regnskap 2008 Rev.budsj.2008 Avvik 2008 %forbr SUM UTGIFTER , , ,32 99,19 SUM INNTEKTER , , ,33 152,11 NETTO UTGIFTER , , ,65 92,75 Kommentarer 07-serien hadde et underforbruk på netto driftsutgifter i forhold til budsjett på ca 3,3 mill.kr. Dette er etter at enheten har innfridd en rammereduksjon på 2 mill.kr som er videreført fra budsjett Mindreforbruket skyldes en kombinasjon av følgende forhold: Lavere lønnsutgifter fordi det har vært vanskelig å få rekruttert personer til ledige stillinger. Lavere lønnsutgifter fordi stillinger er holdt vakante en kort eller lengre periode Merinntekt på refusjon sykepenger med 1,5 mill. kroner i forhold til budsjett Grunnen til at netto utgifter ved regnskapsavslutningen står med 7,05 mill.kr i positivt avvik skyldes at enheten ved regnskapsavslutningen måtte dekke inn 3,75 mill. kroner fra sitt disposisjonsfond til dekning av underskudd på hele enhet SERIEN (driftsutgifter og inntekter, samt lønnsutgifter til ansatte som er tilknyttet rådhusenheten, men som har arbeidssted utenfor rådhuset, samt en del kommuneovergripende fellesutgifter) Regnskap 2008 Rev.budsj.2008 Avvik 2008 %forbr SUM UTGIFTER , , ,63 108,87 SUM INNTEKTER , , ,66 112,33 NETTO UTGIFTER , , ,97 103,69 Kommentar: Følgende tjenesteområder på 08-serien sitt driftsbudsjett ble styrket i 1. og 2.tertialrapport 2008: Store Torungen driftstilskudd kr Støtte FK Arendal kr Økte kostnader AFP kr Merutgifter barnevern kr

7 IKT momskostnader kr Leie lokaler Durapart for SFO Moltemyr kr Areal- og transportplan Arendal-Grimstad kr Dekninger restanser Arendal Kulturhus AS kr Private barnehager skjønnsmidler, ny beregningsmodell kr Arbeidslagenes drift totalt sett har et betydelig underskudd i regnskap Nedenfor beskrives de områder som har hatt vesentlige over- og underforbruk. Områder med vesentlig overforbruk i forhold til justert budsjett 2008: IKT (3,3 mill. kroner) Se kommentarer i del 1 og egne kommentarer i utdrag av arbeidslagenes virksomhet på rådhuset senere i del 2. Vei-drift (1,7 mill. kroner) Vei-drift hadde et overforbruk på 1,7 mill.kr i Merforbruket er knyttet til vintervedlikehold og spesielt merutgifter på overtid for eget brøytepersonell og økte brøyteutgifter. Telefoni og datakommunikasjon (1,6 mill.kroner) Utgiftene til mobil og fasttelefoni, leie av linjer mv hadde et merforbruk på 1,6 mill.kr i forhold til opprinnelig budsjett Rådhusenheten brukte 1 mill.kr av sitt disposisjonsfond til å dekke deler av merutgiften, slik at merutgift ved regnskapsavslutningen ble 0,6 mill.kr. Personalforvaltning (1,3 mill. kroner) Personalforvaltning hadde en overskridelse på 1,3 mill.kr i Ca halvparten av denne skyldes utgift til seniortiltak som ikke var budsjettert og andre halvparten at OU-midler til KS økte uten at dette var budsjettert. Skoler og barnehager (samlet 1,2 mill.kroner) Selv etter tilføring av 7,5 mill.kr i 2.tertialrapport og bruk av tidligere års fondsmidler, hadde barnehagekapitlene et merforbruk på 6,7 mill.kroner, dette ble delvis dekket opp av skolekapitlene som hadde et overskudd på 5,4 mill. kroner. Trafikksikkerhet (1,1 mill. kroner) Se egne kommentarer i utdrag av arbeidslagenes virksomhet på rådhuset senere i del 2. Forvaltning, drift og vedlikehold kommunale bygg (netto 1,5 mill.kroner) Netto økning relateres til en utgiftsøkning av energikostnader og lønnskostnader på renhold. Områder med vesentlig underforbruk/merinntekt i forhold til justert budsjett 2008: Boligkontoret/husbankordningene (1,3 mill. kroner) Boligkontoret hadde en merinntekt på husleieinntekter på snaue 1 mill.kr som skyldtes justering som ikke var budsjettert. I tillegg hadde husbankordningene et underforbruk på budsjettet for kommunal bostøtte på 0,3 mill.kr. 5

8 Forsikring (1,4 mill.kroner) Forsikringsarbeidslaget hadde en mindreutgift på 1,4 mill.kr i Hovedgrunnen til dette var mindre utgifter enn budsjettert på personforsikring, samt noe lavere utgift på skadeforsikring. 92-SERIEN (politiske aktiviteter, lederlaget, lederlagets prosjekter, samt diverse aktiviteter) Regnskap 2008 Rev.budsj.2008 Avvik 2008 %forbr SUM UTGIFTER , , ,46 99,66 SUM INNTEKTER , , ,48 209,57 NETTO UTGIFTER , , ,94 94,89 Følgende tjenesteområder på 92-ansvarenes driftsbudsjett ble styrket i 1. og 2.tertialrapport 2008: Estetikkutvalg kr Innvandrerråd kr Reguleringspremie 2008 kr Lønnsoppgjør 2008 kr Kommentar: Regnskapet for enhet 92 viser et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 2,8 mill kroner. Besparelsen skyldes for det meste mindreforbruk på ansvar " Prosjekt IKT i skolen." Til sammen utgjorde tilleggskravene på AFP-pensjoner og premietilleggsregningene vi fikk fra AKP og KLP ca. 34 mill.kr inkludert arbeidsgiveravgift. SPK hadde ingen tilleggsregninger i Fra ble det for første gang gjennomført en felles bokføring av AFP utgiftene for kommunen. Budsjettet ble endret i enhetene slik at AFP andelen ble trukket ut av de ordinære premiekravene. Dette fungerte meget bra, og kapitlet gikk med et lite overskudd i I tillegg ble det opprettet et nytt ansvar på 92-serien som samlet alle utgiftene fra alle pensjonskassene, og resultatregnskapet viste at kommunen trengte bare 22 mill. kr av tilleggsbevilgningen på 32 mill.kr fra 2.tertialrapport. Differansen på 10 mill.kr ble overført til kapitalregnskapet for å dekke arbeidsgiveravgift i forbindelse med overføringer av eiendommer til pensjonskassen. REGNSKAPSTALL PR KOSTRA-FUNKSJON 2008 I FORHOLD TIL 2007 Tabellene nedenfor viser regnskapstall pr KOSTRA-funksjonsområde for 2008, sammenlignet med 2007 (tabellen viser mao ikke avvik i forhold til budsjett). Disse tabellene viser regnskapstall uavhengig av budsjett og hvordan rådhusenheten er organisert. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å føre utgifter riktig. Endringer i KOSTRA-kontoplan fra 2007 til 2008 Det har vært følgende endringer i KOSTRA-funksjoner fra 2007 til 2008: Helt nye funksjoner: 6

9 Funksjon 290 Interkommunalt samarbeid ( 27-samarbeid) Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen (inntekter og utgifter knyttet til sosialtjenesteloven) Funksjoner skilt ut fra andre funksjoner: Funksjon 110 Kontroll og revisjon, utskilt fra funksjon 100 Politisk styring Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, utskilt fra funksjon 120 Administrasjon Funksjon 223 Skoleskyss, utskilt fra funksjon 222 Skolelokaler og skyss Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, utskilt fra funksjon 325 Tilrettelegging for næringslivet Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, utskilt fra funksjon 380 Idrett Funksjon 386 Kommunale kulturbygg, utskilt fra div. funksjoner på kultur. 7

10 Politisk aktivitet Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,17 SUM INNTEKTER , , ,00 NETTO UTGIFTER , , ,17 Kommentarer: Det har vært en betydelig økning i politiske aktiviteter fra 2007 til Økningen i politikergodtgjørelser har vært på i overkant av 3 mill.kroner fra 2007 til Dette utgjør 28 %. Administrasjon/adminstrasjonslokaler Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,17 SUM INNTEKTER , , ,87 NETTO UTGIFTER , , ,30 Kommentarer: Administrasjon/administrasjonslokaler har en netto økning fra 2007 til 2008 på 2,1 mill kr. Utgiftsøkningen er i hovedsak knyttet til drift og vedlikeholdsutgifter på funksjon 130 administrasjonslokaler. Det gjelder bl.a. renhold, bygningsteknisk administrasjonslokaler herunder kultur- og rådhuset. Diverse/fellesutgifter Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,64 SUM INNTEKTER , , ,01 NETTO UTGIFTER , , ,63 8

11 Kommentarer: Utgiftene til AFP-pensjon føres på funksjon 180 Diverse fellesutgiftene. Disse utgiftene har økt med i overkant av 5 mill.kroner fra 2007 til De andre funksjonene har hatt liten endring. Barnehage Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,12 SUM INNTEKTER , , ,10 NETTO UTGIFTER , , ,02 Kommentarer: Rådhusenheten har hatt en nær dobling av netto utgifter til barnehager fra 2007 til Utgifter som er ført på funksjon 201 er skjønnsmidler og overføringer/statstilskudd til private barnehager. Årsaken til dette skyldes klage fra Private Barnehager som fikk medhold av Fylkesmannen i ny utmåling av skjønnsmidler. Utbetaling for 2008 ble vesentlig høyere enn 2007 dessuten ble etterbetaling for 2007 også ført i regnskap Skole Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,60 SUM INNTEKTER , , ,38 NETTO UTGIFTER , , ,98 Kommentarer: Nedgang i nettoutgifter på skolefunksjonene skyldes bl.a.: Utgifter til IKT/IKT i skolen ble redusert Utgifter til PPT ble regnskapsført på oppvekstområdene i 2008 og på rådhuset frem til 2007 Innhenting av fondsmidler Gjesteelever Redusert forsikring Netto nedgang i utgifter til gjesteelever og spesialskoler (Langemyr) Sosial/forebyggende arbeid Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,31 SUM INNTEKTER , , ,35 NETTO UTGIFTER , , ,96 Kommentarer til de enkelte delfunksjonene: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Aktiviteten har vært en tanke høyere enn i Nettoutgiften er økt fra 3,05 til 3,25 mill.kroner. 9

12 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial Utgiftene har økt med ½ mill.kroner, som skyldes økt satsing på helse. 242 Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Utgiftene er redusert med 17,5 mill.kroner, dvs. fra 20,6 til 3,1 mill.kroner. Årsaken er opprettelse av NAV kontoret, og at Sosialtjenesten og Flerkultur er overført til nye enhet 75 NAV Arendal kommune. 243 Tilbud til personer med rusproblemer Utgiftene er redusert med 1,6 mill.kroner. Hovedårsakene er at: På den ene siden er utgiftene økt med 1,1 mill.kroner ved at Miljøarbeidertjenesten ble overført til Rådhusenheten, og at Ungdomsteamet har hatt en økning på kr På den andre siden er sosialtjenestens rusutgifter samt tilskuddet til Natthjemmet på tils. 2,85 mill.kroner overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. I tillegg ble Utekontakten oppløst, en reduksjon på kr Kommunalt disponerte boliger Netto positivt resultat er økt med ca. kr ,-. Dette skyldes i hovedsak at lønn tilført i Nettverk Bygg fra 2008 ble ført på ny funksjon Kommunalt sysselsettingstiltak Utgiftene er redusert med drøye 2 mill.kroner, som skyldes overføring av His Senter til enhet 75 NAV Arendal kommune. 275 Introduksjonsordningen Utgiftene er redusert med 5 mill.kroner som skyldes at Flerkultur er overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. 281 Økonomisk sosialhjelp Utgiftene er redusert med 45 mill.kr. som skyldes at sosialtjenesten er overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Inntektene er redusert med 27,75 mill.kroner som skyldes at Flerkultur er overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. Barnevern Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,44 SUM INNTEKTER , , ,11 NETTO UTGIFTER , , ,55 Kommentarer: Utgiftene har økt med i underkant av 5,7 mill.kroner. Barneverntjenesten har hatt kraftig økning i aktiviteten, og 5,5 mill.kroner skyldes dette. Denne økningen fordeler seg relativt jevnt mellom lønn (244) og tiltak (251 og 252). 10

13 Pleie og omsorg Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,40 SUM INNTEKTER , , ,61 NETTO UTGIFTER , , ,01 Kommentarer: På rådhusenheten belastes utgifter til pleie- og omsorgsformål som omfatter utgifter til støttekontakter, personforsikring, data og telefoni, lærlinger, samt renhold, vaktmestertjeneste og bygningsmessig vedlikehold. Fra og med 2008 er premieøkning pensjoner ført på rådhusenheten, dvs at de ikke er fordelt ut på enhetene. På funksjon 261 føres i tillegg avskrivninger på omsorgsinstitusjoner. Netto utgift i 2008 var 13,3 mill kr høyere enn i Dette skyldes i hovedsak premieøkning pensjoner som er ført på rådhusenheten i Helse Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,84 SUM INNTEKTER , , ,10 NETTO UTGIFTER , , ,94 Kommentarer: Rådhusenhetens utgifter til helsefunksjonene har gått ned med 3,5 mill.kr fra 2007 til Arendal kommunes andel av driftsutgiftene til interkommunal legevakt på i underkant av 6,5 mill.kroner ble belastet rådhusenheten i regnskap 2007 men ikke i Pensjonsutgiftene har økt med 1,3 mill og utgiftene til legetjenester med 1,2 mill.kr. Tekniske tjenester (ekskl VAR) Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,31 SUM INNTEKTER , , ,98 NETTO UTGIFTER , , ,67 Kommentarer: Det har vært en marginal økning av netto utgifter på tekniske tjenester. 11

14 Selvkostfinansierte tjenester (VAR) Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,87 SUM INNTEKTER , , ,56 NETTO UTGIFTER , , ,43 *Tallene er oppgitt eksklusive lineære avskrivninger, da avskrivninger for VA-investeringer beregnes etter egne regler i forskrift om beregning av kommunale VA-gebyrer. Kommentarer: Netto inntekter på de selvkostfinansierte områdene har økt med 7,4 mill.kr fra 2007 til Dette skyldes endring i netto bruk (bruk avsetning) av selvkostfondene samt at de kalkulatoriske kostnadene har økt. Kultur/idrett Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,36 SUM INNTEKTER , , ,58 NETTO UTGIFTER , , ,78 Kommentarer: Av ovenstående funksjoner er virksomheten knyttet til funksjonene 370 Bibliotek og 383 Musikk- og kulturskoler, i hovedsak utført i egne enheter, men rådhusenheten blir belastet med utgifter til personforsikring, data og telefoni, samt renhold, vaktmestertjeneste og bygningsmessig vedlikehold. FDV kostnader av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, samt kommunale kulturbygninger er f.o.m skilt ut på egne funksjoner, henholdsvis 381 og 386. Netto utgifter viser en økning på vel 2,8 mill kr. som i hovedsak kan knyttes til funksjon 380/381 Idrett/kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og funksjon 386 kommunale kulturbygg. De viktigste økte avskrivninger 1 mill.kr på idrett, sponsoravtaler 0,5 mill, forvaltning, drift og vedlikehold idrettsbygg økning 1,5 mill.kr. Kirke Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,76 SUM INNTEKTER , , ,93 NETTO UTGIFTER , , ,69 Kommentarer: Det har vært en liten oppgang i utgiftene til kirke-funksjonene fra 2007 til Dette skyldes bruk av disposisjonsfond i 2007 og en økning av overføring til trossamfunn i

15 1000 kr Pr Pr Pr Disposisjonsfond pr Kommentar disposisjonsfond: Dersom enheten har midler pr på disp.fond bes enheten kommentere plan for bruken. Buffer i forhold til planlagte innsparingstiltak Telefoniprosjekt Portalprosjekt Scanning eiendomsarkiv Ressurser Regnskap Regnskap Regnskap Utførte årsverk 550,1 534,9 500,7* *reduksjon p.g.a. overføring enhet 75-NAV Oppfølging av Kommuneplanen Se tiltaksliste som eget vedlegg eller klikk på følgende link: tiltaksliste 13

16 Enhetens satsingsområder Yte god service i alle ledd, spesielt gjennom førstelinjetjenesten Servicesenteret: Det har i 2008 vært sterk fokus på god service i kommunens Servicesenter (AK 4). Flere nye tjenester er lagt til førstelinjen, som for eksempel bistand og informasjon vedr. bostøtte og infoland (tjeneste til eiendomsmeglere) og kontaktperson i forhold til asylmottak (Hero) og UDI. Nettverket har i 2008 vært rammet av mye sykdom, noe som har gitt seg utslag i at det i lange perioder har vært minimumsbemanning til å ivareta kjerneoppgavene. Dette igjen har ført til stor belastning og slitasje på flere av de ansatte. På den annen side har nettverket svært godt arbeidsmiljø og alle er opptatt av å yte best mulig service med de ressursene de til enhver tid har. Sammen med øvrige eiere av IKT-Agder arbeide for etablering av innbyggerportal for å øke tjenestekvaliteten, spare inn driftsutgifter hos IKT-Agder og effektivisere internt i Arendal kommune. Arbeidet med innbyggerportalen er startet opp etter planen i 2008 og åpningen av portalen skal lanseres Se for øvrig omtale av IKT-satsingen i del 1. Arbeide for at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Økt satsing på forebyggende arbeid, utvikling av Arendalsmodellen samt sikre ivaretakelse av barn som utsettes for omsorgssvikt etc. For Arendalsmodellen var det en delevaluering i mai 2008, hvor det bl.a. ble konkludert med: Å lage felles retningslinjer for dokumentasjon i oppvekstområde Større fokus på bruk av felles bekymringsbarometer i barnehager og skoler Utvikle felles rutiner i forhold til skolevegring Synliggjøring av Arendalsmodellen på kommunens hjemmeside: Arendalsmodellen, forebyggende arbeid barn og unge Det har etter dette vært et begrenset felles fokus på Arendalsmodellen, knyttet til det utviklingsog tilretteleggingsarbeidet som er gjort i de enkelte oppvekstområdene. For barneverntjenesten har det vært en utfordring å sikre optimal tilgjengelighet i oppvekstområdene, særlig fordi antall bekymringsmeldinger har hatt en vedvarende og kraftig økning i 2008, 23,5 % økning fra foregående år, og 90 % økning fra Dette har medført at svært mye tid og ressurser i barneverntjenesten har måtte brukes til undersøkelsesarbeid på disse bekymringsmeldingene. Det er nå to barnevernmedarbeidere knyttet til hvert oppvekstområde, en hovedkontakt og en reserve som stiller opp når det er nødvendig. Samtidig har det vært en kraftig reduksjon i antall barn/saker behandlet i oppvekstteamene, fra 151 i 2007 til 88 i Dette er det nå tatt tak i sammen med områdeleder, både for å få til en bedre samkjøring mellom støttetjenestene og skoler/barnehager, og for å få en bedret kompetanse på tidlig identifisering og handling ifht. barn og familier som vil trenge ekstra oppfølging. 14

17 Ungdomsteamet har vært fullt bemannet i 2008 med 3,5 årsverk. De betjener aldersgruppen år, og følger opp enkeltungdommer, bl.a. i samarbeid med oppvekstområdene, barnevernet, politiet, ungdomsarbeidere på Kilden og 2. linjetjenesten. Det har også i 2008 vært et spesielt fokus på å få mer helhetlige tjenester og tidligere hjelp til barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre. Arendal kommune deltar sammen med 16 andre utvalgte kommuner i et Modellkommuneprosjekt fra Barne- og Likestillingsdepartementet for samordning av tjenester 0-18 år til denne målgruppen, med spesielt fokus på aldersgruppen 0 6 år Dette er et prosjekt som skal gå frem til Både i 2007 og 2008 har Arendal kommune fått et årlig tilskudd på kr fra departementet som stimuleringsmidler til dette formålet. Det er i 2008 etablert et tverrfaglig prosjektlag PL 50 Modellkommune. Tilrettelegge for helhetlige løsninger for utvikling og utbygging av nye arealer og ny infrastruktur, samt gjennomføre drift- og rehabiliteringstiltak for å sikre kommunale anlegg og bygninger. Det er i 2008 videreført utbygging av nye boliger, både eneboliger og konsentrert boligbygging nær kollektivaksene, blant annet på Engene og i Nedenesområdet. Det har også blitt gjennomført boligbygging i Myra/Bråstadområdet pluss enkelte mindre utbygginger andre steder i kommunen. Når det gjelder sikring av kommunale anlegg og bygninger er det av økonomiske årsaker ikke gjennomført tiltak av denne art innenfor det ordinære driftsbudsjettet. Innenfor investeringsbudsjettet er situasjonen imidlertid annerledes. Følgende rehabiliteringstiltak er gjennomført i 2008 (De viktigste): Strømmen skole: Riving og nybygg. Ferdigstilles skolestart Birkenlund skole: Rehabilitering. Ferdigstilles Gamle byen skole: Rehabilitering av tak og fasader. Ferdigstilles våren 2009 Kilden: Renovering, avsluttet 2008 Arendal gamle rådhus: Rehabiliteringsprosjekt avsluttet Høgedal Gård: Rehabiliteringsprosjekt startet opp 2008, avsluttes 2009 Bytunellen: Rehabiliterings-/ sikringsprosjekt. Planlegging Sluttføres Bomuldsfabriken: Fasaderehabilitering. Avsluttes 2009 Omsorgssektoren: 10 mill til div. tiltak, blant annet en del rehabilitering 15

18 Styrke kommunens arbeid med gjennomføring av boligsosial handlingsplan og videreutvikle miljøarbeidertjenesten. Se årsberetning del 1. Ha fokus på godt arbeidsmiljø for ansatte På anleggsarbeidsplasser og renseanleggene gjennomføres et systematisk HMS-arbeid. Avvik som blir meldt rettes og avvik påvist av Arbeidstilsynet er rettet innen fristen. For ansatte i rådhuset er det lagt vekt på det sosiale miljøet i tillegg til faglig utvikling gjennom arrangement av nettverkssamlinger. I tillegg arrangeres det samlinger utenom arbeidstiden som rusletur i byen med guide, sommer- og juletilstelning. Ha faglig oppdaterte medarbeidere. Rådhusenheten legger stor vekt på kompetanseheving blant medarbeiderne. Nettverkene disponerer selv midler til kompetanseheving. Faglig oppdatering gjennomføres i stor grad ut fra de behovene det enkelte nettverk avdekker. Annen nødvendig opplæring gjennomføres med tilskudd fra fellespott fra enheten. I tillegg gjennomføres en del opplæring som erfaringsutveksling mellom medarbeidere i enheten. Rådhuset stiller også medarbeidere til fellesopplæring innenfor IKT, jus og økonomi. Utdrag av arbeidslagenes virksomhet på rådhuset AL: Arbeidslag vedr. ledelsesfunksjoner AL 01 Kommuneplanutvalg Revisjonen av kommuneplanen er i oppstartsfasen. Ønskede nødvendige tiltak for kvalitetsheving av kartgrunnlag iverksettes ikke nå på grunn av budsjettsituasjonen. AL 03 Årshjulet Årshjulslaget leder arbeidet med de årlige dokumentene: regnskap, årsberetning, KOSTRArapporter, handlingsprogram/årsbudsjett og tertialrapporteringen. AL04 Styringsinformasjon. Kartlegging og undersøkelser Arbeidslaget har tilrettelagt, gjennomført og analysert brukerundersøkelser for barnehagene (juni 08) og for omsorg (november 08) gjennom bedrekommune.no, i tillegg til bistand i brukerundersøkelse for fosterhjem (juni-september 08). Oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen fra 2007, har også vært en sentral oppgave i Følgende undersøkelser var planlagt i 2008, men ble ikke gjennomført: Servicetjenester og byggesak. Grunnen til avviket skyldes mangel på ressurser og uspesifikk bestilling. AL 05 Internasjonale saker Kommunens vedtatte deltakelse i Sørlandets Europakontor var ikke innarbeidet i budsjettet, men forutsatt dekket av fondsmidler. Arbeidslaget har ikke engasjert kommunen i nye Inter-REG 16

19 prosjekt med bakgrunn i manglende budsjettmessige ressurser på tross av kommuneplanens ambisjoner på dette feltet. AL 06 Beredskap De viktigste oppgavene som arbeidslaget har løst i løpet av Revisjon av Plan for informasjonsberedskap Deltakelse under skogbrannen i Froland LRSøvelse NEDENES 2008 Lukking av avvik fra 2005 vedrørende manglende beredskapsplan i omsorgssektoren AL 07 Miljø De viktigste oppgavene som arbeidslaget har løst i løpet av Ferdigstilling av Klimahandlingsplan Ferdigstilling av Sjøørret fiskeguide for Aust-Agder Ferdigstilling av Revurdering av kostholdsrestriksjoner i Arendals fjordbasseng. Oppstart og søknadsutforming av arbeid med utforming av handlingsplan for forurenset grunn i Kittilsbukt, Barbu og Bukkevika. Deltagelse i Livskraftige kommuner Verktøynettverket og etablering av Sørlandet energinettverk Miljøfyrtårnsertifisering av 4 enheter Gjennomføring av klimahandlingsplanprosjekter Forum for lokalt miljøvern Ferdigstilling av marin kartlegging av biologisk mangfold AL08 Trafikksikkerhet og transportordninger Utgiftene til skoleskyss er større enn budsjettert. Dette er blant annet knyttet til manglende kompensasjon for takstøkning og kostnader til ekstraordinær skoleskyss knyttet til trafikkforhold som er vurdert som farlige. Midlene som ble avsatt til kommunedelplan for trafikksikkerhet er nesten i sin helhet gått til å dekke inn udekte skoleskyssutgifter. AL09 IKT strategi og systemoppfølging Budsjettet til AL 09 omfatter service/vedlikehold og lisenser på programvarene som benyttes i Arendal kommune. I tillegg kommer overføringer til IKT-Agder for drifting av kommunens datasystem og overføringer til IKT-Agder vedr. investeringer i forbindelse med kommunens iktsatsing. Overskridelsen av budsjettet skyldes i hovedsak for lite budsjett til dekning av drift og vedlikehold av programvarer, samt at tjenester som omfattes av tjenestenivåavtalen med IKT- Agder er underbudsjettert. AK: Arbeidslag vedr. kjerneoppgaver AK04 Servicesenteret Arbeidslaget er også omtalt innledningsvis. Denne kommentaren gjelder spesielt annonsering som arbeidslaget har ansvar for. Det var et overforbruk på annonseutgifter i 2008, blant annet på grunn av annonsering i to lokal aviser. For å få ned kostnadene ble det tatt initiativ til nye avtaler med avisene. Resultatet er langt mindre annonser i avisene og at man satser på å få frem 17

20 informasjon på kommunens innbyggerportal. Det er mulig annonseringen må strammes til ytterligere i AK 01 Byggesak: 2008 har vært preget svært høy aktivitet. Nyregistrerte byggesaker var 1154 noe som er på linje med tidligere toppår hvor 1150 byggesaker ble registrert. Den høye aktiviteten materialiserte seg videre i en økning av innkomne journalposter fra 4494 i 2007 til 4916 i I 2008 ble det behandlet 309 meldingssaker, 131 delingssaker, 147 rammesøknader, 465 enkle tiltak/etttrinnssaker og 150 igangsettingstillatelser. Til sammen er 1202 saker blitt behandlet. Arbeidet med tilsynsaktivitet ble videreført fra 2007 med en høyere aktivitet i 2008 enn foregående år. En tar sikte på å videreføre dette i Mange saker vedr. ulovlige tiltak er påbegynt. Blant annet har vi 590 ulovlig boenheter i kommunen. Ulovlighetssakene krever mye tid og ressurser. God bemanning er forutsetning for å håndtere arbeidsmengden. AK 12 Boligkontoret Se egen beskrivelse i del 1. AK 16 Internasjonal kultur De viktigste oppgavene som arbeidslaget har løst i løpet av Innvandrerrådet Internasjonale Dager Rådgiving til KIK prosjektleder Oppgavene knyttet til innvandrerrådet har vært å organisere gruppen slik at de kunne starte opp på ordentlig - veilede, gi råd - og få dem forankret hos politisk sekretariat. For Internasjonale Dager har det vært flere samarbeidspartnere. Det har vært et stort tidspress. AK Barneverntjenesten Barneverntjenesten har hatt et hektisk år med stor arbeidsmengde. Det har blitt arbeidet med 626 barn i 2008, mot 528 i 2007 Det har kommet 359 bekymringsmeldinger, mot 291 i Antall fylkesnemndssaker har økt fra 21 i 2007 til 32 i 2008 og antall akuttvedtak har økt fra 23 i 2007 til 38 i Mange saker er svært sammensatte, med mye samværsproblematikk. Det oppleves at stadig flere familier får mindre hjelp i sine private nettverk. Økningen i saksmengden har gjort at det i perioder har vært lang ventetid på undersøkelsessaker og tiltak. Ved årets slutt var det 52 saker på vent mot 32 i Den økte arbeidsmengden har ført til at medarbeiderne har hatt et stort arbeidspress gjennom hele året. Det har blitt jobbet aktivt med å få avsluttet saker. Ved årets slutt var antall aktive saker redusert til 327 fra 367 i I 2008 har barneverntjenesten prioritert en seminarrekke om Kunnskapsbasert undersøkelse i barnevernet i regi av fylkesmannen og Bufetat som kompetanseutvikling 18

21 Brukerundersøkelse blant fosterhjemmene viste at fosterforeldrene i stor grad er fornøyd med samarbeidet med barneverntjenesten i Arendal. Det ble likevel avdekket noen forbedringsområder. Barneverntjenesten deltar i oppvekstteam i de 8 oppvekstområdene. I 2008 var det 134 møter i de 8 oppvekstteamene. Det ble behandlet 88 saker. 12 av sakene ble barnevernsaker. Landsomfattende statlig tilsyn på samarbeid i kommunen om tjenester til utsatte barn og unge: Barneverntjenesten har i 2008 sammen med nettverkene helse, sosial og enheten mestring- og rehabilitering hatt tilsyn fra Fylkesmannen og Helsetilsynet på ovennevnte. Det ble ingen avvik. Barneverntjenesten har hatt et merforbruk på kr i Det kom en tilleggsbevilgning på 4 mill. i løpet av året. Den store økningen i regnskapstallene skyldes primært økningen i antall saker samt manglende refusjon fra statens barnevern. AK 23 Barnevernvakta Barnevernvakta har fungert i tråd med intensjonene medførte en økning i antall henvendelser på 32,5 %, fra 163 i 2007 til 216 i Det ble foretatt 15 plasseringer mot 14 året før. Barnevernvakta har hatt et merforbruk på kr i som skyldes ikke budsjettert lønnsøkning samt utgifter til sykevikarer. AK 25 Friluftsliv En sentral oppgave har vært å innpasse tiltaksdelen i grønnstrukturplanen av 2005 i Kommunedelplan - idrett/fysisk aktivitet, friluftsliv, folkehelse og kulturbygg , bystyrebehandling august For øvrig: Har startet opp arbeidet med sti- og løypeplan, i henhold til grønnstrukturplan, i samarbeid med Friluftsrådet Sør. Åsbieskogen turområde blir referanseområde for framtidige standard info-tavler, turkart og interne visningsskilt. ny rundløype i Åsbieskogen turområde, med strekning Bie, langs Biejordene mot nedre Solborg og gamle vestlandske hovedvei. koordinert økt årlig støtte til Øynaheia løypelag, sammen med de tre andre avtalekommunene, Birkenes, Grimstad og Froland. koordinert økt årlig støtte til IK Grane, og samarbeidende klubber Austre-Moland IL og Myra ungdoms- og idrettslag angående sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. Natvigverven - ny brygge for allmennheten. økt standard - tursti - Nedenes skole - Svenskehaven - Barlindalen. Friisøya - bystyret godkjent tilretteleggingsplan. Sandvigodden Fort -bystyret godkjent bruks-, tilretteleggings- og skjøtselsplan. fulgt opp kommunedelplanen for idrett/fysisk aktivitet osv. med å få Lillesand kommune som part i avtalen med Øynaheia løypelag. sikret areal - friluftsformål - Merdø, i henhold til kommunedelplanen for idrett/fysisk aktivitet osv. AK 28 Lag og foreninger Arbeidslaget behandler søknader om støtte til ulike tiltak/arrangementer fortløpende. Søknad om kultur/driftsmidler behandles en gang pr år med søknadsfrist 1. desember. Søknader om 19

22 driftstilskudd på musikk- og idrettsområdet behandles etter at henholdsvis Arendal Musikkråd og Arendal Idrettsråd har uttalt seg. Vi har også et greit samarbeid med kulturhusadministrasjonen vedr håndtering av søknadene knyttet til lag og foreningers leie av kulturhuset. Arbeidslaget har også ansvar for foreningsregisteret som vi har i samarbeid med Agderposten og gjennomføring av den årlige Frivillighetsdagen. Mindre økonomiske rammer er årsaken og flere oppvekstområder har nå begynt å markere sine egne frivillighetsdager. Arbeidslaget ser tilskuddspostene i sammenheng. Samlet går disse noe i underskudd. Merforbruket knyttes i hovedsak til driften av Sansehuset og fritidstilbudet til psyk. funksjonshemmede. Budsjettet til aktiviteter har ikke blitt økt på mange år og Sansehuset er uten driftsbudsjett.. Vi får mange løpende søknader om støtte i løpet av et år, og det er ikke alltid lett å treffe helt. AK 30 Arrangementer i Arendal. Arbeidslaget består av kolleger fra kulturetaten, parkering og infrastruktur. Arbeidslagets viktigste oppgaver består i å planlegge, koordinere og gjennomføre vår årlige konsertrekke på sommeren. Dette vil primært gjelde konsertene i Bakgården, Sommerkonserter og Nattkonserter. Arbeidslaget har gjennomført en sommerkonsert i samarbeid med kulturkontoret i Froland, og nattkonsertene er gjennomført i samarbeid med restaurantene rundt Poppes Plass. I tillegg har arbeidslaget vært sterkt involvert i planleggingen og avviklingen av Internasjonalt Markeds 15 års jubileum. Arbeidslaget har om sommeren ansatt en feriemedhjelper ved kontoret. Arbeidslaget har et godt samarbeid med aktørene, kanskje spesielt Canal Street som låner arrangementskontoret under festivalen. Publikumstilstrømningen ved våre arrangementer har ligget på gjennomsnittet for de tidligere årene. Arbeidslagets "budsjettpostregnskap" viser at vi har gått i balanse i En vesentlig del av arbeidet ved arbeidslaget er utleie av Sam Eydes Plass, Kanalplassen og scenene. Dette innebærer at vi har nær kontakt med de årlige "større arrangørene" som Canal Street, NGP, Internasjonalt Marked, Kjæmpestaden, handelstandens sommertilstelninger, Båtmessen m.m. Arbeidslaget samordner og koordinerer dette arbeidet og arrangerer befaringer med arrangørene og politi, brann, park, parkering m.m. Arbeidslaget har vært involvert i planer for ny flytescene og for renovering av Kanalplassen. Dette er tiltak som politikerne ikke har funnet å kunne prioritere under gjeldende finansielle situasjon. Arbeidslaget har kjøpt ny presenning til flytescenen da den gamle var ødelagt. AK 32 Den Kulturelle Skolesekken Den kulturelle Skolesekken har laget et opplegg med ulike kulturaktiviteter fordelt på trinn 1-10 for elever i grunnskolen i Arendal Kommune. Disse aktiviteter er finansiert med midler fra Aust- Agder Fylkeskommune som fordeler statlige spillemidler, og vil ikke bli berørt av noe kutt. Kommunens andel er at de betaler koordinators 50% lønnskostnader. Av dette er 30% knyttet til Den Kulturelle Skolesekken. DKS Arendal kommune har sin egen hjemmeside Det er ikke er midler til å videreutvikle tilbudet ytterligere. Stillingen som koordinator er så vidt liten at det ikke er mulig å gjennomføre f.eks deltakelse på rektormøter for å gjøre tilbudet mer kjent ute på skolene. 20

23 AK 33 Arendal Internasjonale barnekulturuke Arbeidslagets oppgave ble løst tilfredsstillende ved at Arendal Internasjonale Barnekulturuke ble avviklet fra juni 2008 Dette var svært vellykket, til tross for både streik og trangt budsjett. Været var også i år på vår side! Det ble jobbet jevnt og trutt med planlegging fra august 2007, fram til juni 2008 når arrangementet ble avviklet. Det er vanskelig med et så lite, da både trykksaker og artister tar en stadig større del av arrangementsutgiftene. Det er utfordrende å lage et tett og godt program på en så liten stilling som koordinator har. Kun en glødende interesse for arrangementet fra alle de som bidrar gjør at vi kan feire 20 års jubileum i AK 36 Kulturaktiviteter for barn og ungdom Arbeidslaget har i 2008 arbeidet med ulike workshops, aktiviteter, konserter, scenemønstringer, teater, turer, ferieopplegg, bandrom, de ulike fritidsklubbene, og informasjonsmateriell for barn og ungdom. Den viktigste enkelthendelsen i 2008 er utvilsomt at Kilden sto ferdig renovert i august, tilbakemeldingene fra ungdommene har vært svært positive. Huset gir mange nye muligheter, som vi har startet å ta i bruk. Det oppsummeres også som svært positivt at det er mange varierte fritidstilbud som har blitt gjennomført i oppvekstområdene. AK 37 Bomuldsfabriken Kunsthall Bomuldsfabriken oppnådde mer enn planlagt i 2008 takket være muligheten for igangsettelse av rehabilitering av bygget, et ambisiøst utstillings- og formidlingsprogram kombinert med stor innsats fra alle ansatte. Rehabilitering av bygget utvendig startet opp. I tillegg er arbeidet med utviklingen av Torbjørnsbu gruver som arena for samtidskunst og formidling av industri-/kulturhistorien igangsatt. Til forprosjektet mottok vi tilskudd fra Norsk kulturråd. Samarbeidet med Den Kulturelle skolesekken ble videreført både på kommunalt og fylkeskommunalt plan. Regnskapet for 2008 er i balanse. Omsetningen var kr , derav ble det solgt kunst for kr Besøkstallet ble 27% lavere enn i Fra i 2007 til i 2008 (grunnet stengning i byggeperioden). Det var likevel en økning i skole-besøket med 153 klasser i 2007 mot 156 klasser i Totalt 180 omvisninger for skoleklasser og andre grupper. Det ble produsert 5 store utstillinger, derav én med internasjonal deltakelse. AK 40 Kjøp, salg og utvikling av grunn og bygninger Arbeidslaget representerer kommunen som grunneier og er kontaktpunkt for alle henvendelser knyttet til kommunal eiendom. Arbeidslaget har som en viktig målsetting å sikre og ivareta helheten når det gjelder kommunens forvaltning av eiendom. Arbeidslaget har oppgaven med å sikre tilgang av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling og boligbygging gjennom kjøp av eiendom fra private. De økonomiske rammer for slike innkjøp begrenser de mulighetene som arbeidslaget har for å nå sine mål. Mange arbeidsoppgaver og knappe personellressurser gjør at enkelte oppgaver ikke er løst som ønskelig slike som overtakelse av friområder for sikring av strandsonen. 21

24 AK 45 Logopedtjenester Logopedtjenestens viktigste oppgaver er utredning og klinisk arbeid med barn som blir henvist foreldre og ulike samarbeidspartnere, og veiledning til skoler / barnehager og foreldre. Arbeidspresset på logopedene var stort gjennom hele Det medførte at noen barn måtte vente i måneder før de ble utredet og fulgt opp. Foreldrene får alltid raskt svar på henvisningen. Faggruppen ønsker seg mer tid til direkte arbeid med barna og mindre tidsbruk til økonomi og administrasjon.(arbeidslagsmodellen) AK 46 Folkehelse Satsingsområder i 2008 har vært tobakk, ernæring og tur-stier. Midlene er for det meste fordelt til tiltak innenfor dette. Andre gode tiltak innenfor fysisk aktivitet er også tilgodesett. I tillegg har det vært jobbet med tilrettelegging av smett og snarveier i sentrum, levekårsundersøkelser, helsekilden, helse i plan, dvs. spilt inn folkehelsehensyn /folkehelsetankegang i andre planer. Revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, folkehelse, friluftsliv og kulturbygg. AK 54 Reisemedisin Vaksinasjonskontoret har gjennom hele 2008 hatt stor pågang av henvendelser fra innbyggere som ønsker vaksinasjon før utenlandsreiser. I perioder har det vært opptil 3 ukers ventetid. Det har vært en økning i vaksinasjoner fra året før vaksiner satt i vaksiner satt i Kontoret har ansvar for kommunens tuberkulosekontroll som er en lovpålagt oppgave. I 2008 ble det gjennomført 421 kontroller, mot 338 i Det har sammenheng med arbeidsinnvandring og asylsøkere som kommer til kommunen. AK 53 Smittevern og miljøretta helsevern Det har i 2008 vært jobbet med godkjenningsprosedyrer for skoler og barnehager. Miljøhygeniker og hygienesykepleier har inspisert og godkjent 8 skoler og 12 barnehager. Godkjenning skal gjøres hvert 10.år. I barnehagene har konsulent for barnehagene deltatt på besøkene. Fokus har vært inneklima, ventilasjon, sikkerhet og hygiene. Barnehagene gis en foreløpig godkjenning ved oppstart, og får en endelig godkjenning når avvik er rettet opp. I løpet av 2008 har det vært jobbet med Miljøtårnsertifisering av Havforskningsinstituttet Flødevigen, BUF- etat og hotell Fønix. Miljøhygieniker organiserer utendørs badevannsprøver, det tas fra ulike badeplasser i kommunen gjennom hele sommeren. Det har i 2008 blitt laget rutiner for vannprøver fra svømmebasseng.(oppstart 2009). Det kommer jevnlig mange telefonhenvendelser fra publikum til helsenettverket. Henvendelsene kan gjelde inneklima, fuktskader, støy, avgassing og radon. AK 60, Vann, avløp og renovasjon forvaltning Det er startet opp revisjonsarbeid av forskrifter for renovasjon og slam i samarbeid med Agder Renovasjon, Grimstad og Froland kommuner. Innføring av nytt forvaltningssystem for eiendomsgebyrer med tilhørende tekniske forvaltningssystemer for vann, avløp og renovasjon. I løpet av året har vi fått 270 nye abonnenter med vann- og avløpsstilknyting. I tillegg er det behandlet 15 søknader om utslipp fra private kloakkanlegg. 22

25 AK 62 Vann og avløp, prosjektering og utbygging Hovedaktiviteten i år 2008 har bestått i å gjennomføre vedtatte tiltak/ anlegg beskrevet i: Hovedplan for vannforsyning Handlingsplan/ Hovedplan for avløpssektoren I tillegg har vi fulgt opp boligfelt under utbygging. AK 63 Overordnet planlegging Arbeidslaget har utelukkende arbeidet med revisjon av hovedplan vann og hovedplan avløp i Planene har vært gjenstand for flere endringer gjennom året basert bl.a. på politiske prioriteringer og private utbygginger i kommunen. Planene har vært fremmet for politisk behandling i tre omganger og legges frem til endelig behandling i januar AK 65 Bygningsmessig drift og vedlikehold / AK 66 Nybygg og rehabilitering Viser til punkt under enhetens satsingsområder. AK 68 Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner De viktigste oppgavene arbeidslaget har løst i 2008 er behandling og sluttføring av store reguleringsplaner, slik som Sevan Marine i Kittelsbukt og Krøgenes Industriområde. En rekke private reguleringsplaner, som legger til rette for boliger og næringsutvikling er saksbehandlet og vedtatt i Kommunedelplan for Myra-Bråstad er ennå ikke vedtatt, men vil bli behandlet i løpet av Det arbeides parallelt med reguleringsplan for Arendal Idrettspark. Videre har det vært arbeidet med kommunedelplan for småbåthavner som skal sluttbehandles i Kommunedelplanene for Myrene-Strømsbusletta og Bråstad-Stoa-Selde har det også vært arbeidet med i Det blir også lagt ned betydelig arbeidsinnsats med planer som ender med avslag, så som Barbu, Staubo-brygga og Krana (utarbeidet av AK68) og uttegningen av nytt forslag for Kanalplassen. Saksforberedelser til politisk behandling av regionale planer og rikspolitiske bestemmelser kan også nevnes. AK 69 GIS/Geodata Gjennomførte kartforvaltningsoppgaver: Overgang til ny standard for kartdata SOSI 4.0. Ajourføring kartverket; grunnkart, vann og avløpsdata, planbase (kommuneplan og reguleringsplan/reguleringsplanarkiv). Salg av digitale kartdata Innføring av ny Matrikkel (omlegging fra GAB) GIS-relaterte oppgaver: Overgang fra NGO til nytt datum; Euref 89. Etablering av ny databasestruktur og ny filserver Utvikle databaseløsninger (kommunedelplan småbåtbrygger osv) Etablering av fagmoduler innenfor kommunal forvaltning Temakartproduksjon 23

26 AK 70 Kart og oppmåling Det er gjennomført 471 kartforretninger etter delingsloven, herav 166 nye midlertidige forretninger. I tillegg er det gjennomført 27 seksjoneringer (etter seksjoneringsloven). Det jobbes fremdeles med massivadresseringsprosjektet. Det er gjennomført overgang til EUREF 89 og overgang til Matrikkelen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Statens Kartverk. Dette medførte et omfattende oppryddingsarbeid i GAB-registeret før overgangen. Registreringer i matrikkelen medfører et betydelig merarbeid. Dette vil vi spesielt merke i AK 71 Landbrukstjenester Kommuneskogen: Det er gjennomført et makeskifte ved Halvorsplass. Kommuneskogens areal ble redusert til beste for erverv av utbyggingsareal ved idrettsparken. Det er også gjennomført et makeskifte ved Bjørnebo. Kommuneskogen byttet til seg lysløype, friluftslivområder, og ga fra seg like store arealer vanlig skog. Landbruksforvaltning og landbruksbaserte tjenester: Økoløftet er startet opp og prosjektleder tiltrer på nyåret. Landbruksforvaltningen har bidratt til næringsutvikling i en rekke prosjekter og hatt relativ god oppfølging på jordvern. Gårdskartene oppdatert og landbruksregisteret oppdatert vesentlig. Landbruksplanen ble ikke ferdig. Men det arbeides for å kunne legge denne frem i Stikkprøvekontroll konsesjonsgrense 0 er ikke gjennomført. AK 72 Eiendomsskatt Det er vedtatt omtaksering av alle eiendommer i Arendal kommune. Dette organiseres som et eget prosjekt (PL 053). Forberedelsene til omtaksering/forprosjekt/utarbeidelse av konkurransegrunnlag ble gjennomført på slutten av året. AK 73 Tolking, råd og opplæring Det er arbeidet iherdig med å skaffe nye tolker for å tilfredsstille nye behov som er kommet i den siste tiden, spesielt etter opprettelse av nytt asylmottak her i Arendal. Arbeidslaget har overskridelser blant annet fordi det ble kuttet i tilskuddet fra flerkultur med kr i Økningen av flere interne tolketjenester som krever å leie inn tolker bidrar også til økte utgifter. AK 79 Overformynderiet Vår hovedoppgave er å forvalte midler for umyndige med egne midler på kr eller mer på konto og oppnevne hjelpeverger for myndige personer over 18 år som på bakgrunn av diagnose har behov for hjelpeverge. Vi har i år 2008 registrert 221 umyndige og 257 hjelpevergetrengende. De fleste umyndige har midler som vi forvalter og de fleste hjelpevergetrengende har hjelpverger som skal leverer regnskap som vi gjennomgår og kontrollerer før de sendes til revisjonen. Etter vergemålsloven er det en frist til å levere regnskaper til revisjonen inne hvert år. På grunn av bemanningssituasjonen blir regnskapene først levert rundt midten av juni. Det søkes dispensasjon fra fylkesmannen om hvert år. Det er et mål også å overta forvaltningen av midler 24

27 for hjelpevergetrengende. Dette er tidkrevende arbeid som ikke har mulig å prioritere i den grad det har vært ønskelig. AK 81 Drift vei Budsjettsituasjonen på veisektoren gir ikke rom for en forsvarlig drift. Arbeider i tilknytning til kraftige snøfall i påsken og prioritering av renhold langs vei i sommermånedene er de driftstiltakene som er gjennomført. Asfalteringsprogrammet er gjennomført etter planen. Det er ikke gjennomført annen opprusting av veinettet i AK 82 Drift vann Året 2008 har stått i beredskapens tegn. Vi har utarbeidet beredskapsplan etter ny veileder. Arbeidet har vært tidkrevende, men "skjerpende" og samtlige på drift vann har vært med på å utforme ROS analyse, tiltakskort og plan. Dette fører til at vi bla satser sterkere på å få "krise"- vannforsyning fra Strengereidvann. Hølen pumpestasjonen er bygd om og rehabilitert med nye pumper, strøm og styring. AK 83 Drift avløp Der det er mulig, er det ønskelig å legge ned kloakkpumpestasjoner når nettet rehabiliteres eller bygges om. I 2008 er to kloakkpumpestasjoner; KP Helle og KP Kilsundskogen lagt ned og vannmengdene overført til andre stasjoner. Rutiner for overhaling av våre ca. 430 pumper på eget pumpeverksted er under utvikling. Det er gjennomført forsøk med overføring av driftssignaler fra stasjonene via mobilnett/gprs. Det er gjennomført omfattende tiltak for å redusere innlekking av sjøvann i utsatte stasjoner. Saulekilen renseanlegg har hatt tilsyn både fra Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Det ble gitt avvik i to tilfeller fra begge instanser. Alle avvik er lukket innen gitt frist. Tørkeanlegget har vært ute av drift i tre måneder grunnet kjelehavari. Dette har medført ca. 1 mill. kr. i økte driftskostnader. På Narestø renseanlegg er det i 2008 gjennomført omfattende tiltak for å bedre driften. Det er installert ny driftsovervåking og styring som nå fungerer som den skal. Videre er det montert eget anlegg for avvanning av slammet som transporteres til Saulekilen. AK 84 Maskiner og anlegg Det er gjennomført flere utskiftinger i bil og maskinparken. Likevel er snittalderen på rullende materiell i maskinparken for høy, men sett i forhold til at maskinparken er godt vedlikeholdt og at bilparken i snitt ruller km pr. år kan likevel høy snittalder aksepteres. I tillegg er det foretatt viktige utskiftinger av materiell som brukes i brøyting så til disse oppgavene har vi godt materiell. Parken av små lastebiler er for gammel og må prioriteres utskiftet Antall kjørte maskintimer er noe redusert i forhold til fjoråret. Dette skyldes i hovedsak mindre aktivitet på veisektoren, samt at våre anleggsoppgaver første halvår 08 var mindre ressurskrevende m.h.t. transportbehov. AK 86 Parkering Parkeringsautomater for betaling med kredittkort er satt opp flere sentrale steder og innebærer en forenkling for publikum. Avgiftsparkering på Tollbodkaien kan bli et godt supplement til øvrige parkeringstilbud til sommeren, men er svært lite brukt så langt. Innkjøp av håndholdte terminaler til bruk for trafikkbetjentene ble ikke gjort i 2008 og er vanskelig å finansiere i

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 05/4145 Tittel: "HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT" SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE

Saksprotokoll. Arkivsak: 05/4145 Tittel: HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.06.2006 Sak: 102/06 Arkivsak: 05/4145 Tittel: "HELT IKKE STYKKEVIS OG DELT" SAMORDNING AV TILTAK FOR BARN OG UNGE Behandling: Saksordfører: Gjermund Bjørndahl

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

NKRF fagkonferanse Arendal 2009

NKRF fagkonferanse Arendal 2009 NKRF fagkonferanse Arendal 2009 Hvordan håndtere risiko i endringsprosesser v/ Harald Danielsen, rådmann i Arendal Tre store skritt.og mange små Første store skritt ble tatt i 2000 Andre store skritt i

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

Arendal kommune, Arbeidslaget for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Serviceboks 650 N-4809 Arendal NORWAY

Arendal kommune, Arbeidslaget for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Serviceboks 650 N-4809 Arendal NORWAY Arendal kommune, Arbeidslaget for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Ytterligere informasjon om reguleringen gis ved henvendelse til på telefon eller e-post., Barns og unges representant, Aslaug Hustadnes,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer