Årsberetning2008 Del2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning2008 Del2"

Transkript

1 Årsberetning2008 Del2

2 07 - Rådhuset Brannvesenet Bibliotek Arendal voksenopplæring Kulturskolen Birkenlund skole Arendal International School Asdal skole Stuenes skole Nedenes skole Stinta skole Sandum skole Roligheden skole Eydehavn skole Flosta skole Løddesøl oppvekstsenter Moltemyr skole Myra skole Nesheim skole Rykene oppvekstsenter Sandnes skole Strømmen oppvekstsenter Tromøy barnehagene Hisøy barnehageenhet Barnehager Sentrum Øst Stinta barnehageenhet Moltemyr barnehageenhet Jovannslia Lia barnehage Nedenes barnehage NAV Legevakt Hisøy skole Omsorg Sør Omsorg Nord Omsorg Vest Omsorg Øst Mestring og rehabilitering...268

3 1 ÅRSBERETNING 2008, DEL 2

4 Enhet Enhetsledere i driftslaget 07 - Rådhuset Ole Andreas Hopstock, Trond Aslaksen, Nils Halvorsen, Reidun Midtun og Aslaug Hustadnes Fakta om enheten Rådhusenheten utgjør en organisasjonsmodell med utstrakt myndiggjøring av medarbeiderne hvor fagansvaret er delegert til hver enkelt medarbeider og hvert enkelt arbeidslag. Rådhusenheten er inndelt i 23 fagnettverk, og alle medarbeiderne i rådhuset har sin tilhørighet i et nettverk. Rådhusenheten yter tjenester til innbyggerne gjennom oppgaveløsning i ca. 130 arbeidslag. Følgende virksomheter er lokalisert utenfor rådhuset, men har også sin organisatoriske tilhørighet til enheten og følges opp av driftslaget: Ungdomsteamet, Skatteavdelingen, Miljøarbeidertjenesten (til ), Interkommunal Arbeidsgiverkontroll og helsestasjonene. Fagnettverkene i rådhusenheten: Navn på nettverk AREALPLAN OG BYGGESAK BARNEVERN BYGG (herunder også boligkontor, renholdstjenester, vaktmester- og håndverkertjenester) DOKUMENTSENTERET GEODATA HELSE (herunder også miljøretta helsetjenester, smittevern, vaksinasjonskontor / reisemedisin og folkehelse) HELSE, BARN OG UNGE (herunder helsestasjonstjenesten, sped- og småbarnskontrollen og skolehelsetjenesten. Helsestasjon for ungdom, jordmortjenesten, logopedtjenesten, barne- og familieteamet, pedagogisk veiledningstjeneste). INFORMASJON OG IKT INFRASTRUKTUR ( herunder også drift av vann- og avløpsanlegg, kommunale veier og parkeringsordningen). INNOVASJON INTERKOMMUNAL ARBEIDSGIVERKONTROLL JUSS KULTUR (herunder også Bomuldsfabrikken, Munkehaugen kultursenter, Brukerstyrt senter og Fritidsklubbene). Ansvarlig enhetsleder O. A Hopstock N. Halvorsen T. Aslaksen T. Aslaksen O. A Hopstock A. Hustadnes A. Hustadnes R. Midtun O. A Hopstock R. Midtun A. Hustadnes til T. Aslaksen N. Halvorsen N. Halvorsen 2

5 LØNN PEDAGOGISK (Barnehage- og skolekontor fra høsten 08) PERSONAL PLAN- OG UTVIKLING POLITISK SEKRETARIAT PUBLIKUMSRETTET SERVICE REGNSKAP SKATT TOLK ØKONOMI A. Hustadnes A. Hustadnes N. Halvorsen O. A Hopstock R. Midtun T. Aslaksen til R. Midtun A. Hustadnes T. Aslaksen O. A Hopstock T. Aslaksen Bilde 3

6 Sentrale nøkkeltall 1000 kr Økonomi Rev. Avvik (II-I) Regnskap Regnskap Regnskap budsjett (I) 2008 (II) i kr i % Brutto utgifter ,9% Brutto inntekter ,0% Netto utgifter ,0% *Regnskap SERIEN (kompetanseheving og lønnsutgifter til ansatte i nettverk, dvs de som har arbeidssted på rådhuset) Regnskap 2008 Rev.budsj.2008 Avvik 2008 %forbr SUM UTGIFTER , , ,32 99,19 SUM INNTEKTER , , ,33 152,11 NETTO UTGIFTER , , ,65 92,75 Kommentarer 07-serien hadde et underforbruk på netto driftsutgifter i forhold til budsjett på ca 3,3 mill.kr. Dette er etter at enheten har innfridd en rammereduksjon på 2 mill.kr som er videreført fra budsjett Mindreforbruket skyldes en kombinasjon av følgende forhold: Lavere lønnsutgifter fordi det har vært vanskelig å få rekruttert personer til ledige stillinger. Lavere lønnsutgifter fordi stillinger er holdt vakante en kort eller lengre periode Merinntekt på refusjon sykepenger med 1,5 mill. kroner i forhold til budsjett Grunnen til at netto utgifter ved regnskapsavslutningen står med 7,05 mill.kr i positivt avvik skyldes at enheten ved regnskapsavslutningen måtte dekke inn 3,75 mill. kroner fra sitt disposisjonsfond til dekning av underskudd på hele enhet SERIEN (driftsutgifter og inntekter, samt lønnsutgifter til ansatte som er tilknyttet rådhusenheten, men som har arbeidssted utenfor rådhuset, samt en del kommuneovergripende fellesutgifter) Regnskap 2008 Rev.budsj.2008 Avvik 2008 %forbr SUM UTGIFTER , , ,63 108,87 SUM INNTEKTER , , ,66 112,33 NETTO UTGIFTER , , ,97 103,69 Kommentar: Følgende tjenesteområder på 08-serien sitt driftsbudsjett ble styrket i 1. og 2.tertialrapport 2008: Store Torungen driftstilskudd kr Støtte FK Arendal kr Økte kostnader AFP kr Merutgifter barnevern kr

7 IKT momskostnader kr Leie lokaler Durapart for SFO Moltemyr kr Areal- og transportplan Arendal-Grimstad kr Dekninger restanser Arendal Kulturhus AS kr Private barnehager skjønnsmidler, ny beregningsmodell kr Arbeidslagenes drift totalt sett har et betydelig underskudd i regnskap Nedenfor beskrives de områder som har hatt vesentlige over- og underforbruk. Områder med vesentlig overforbruk i forhold til justert budsjett 2008: IKT (3,3 mill. kroner) Se kommentarer i del 1 og egne kommentarer i utdrag av arbeidslagenes virksomhet på rådhuset senere i del 2. Vei-drift (1,7 mill. kroner) Vei-drift hadde et overforbruk på 1,7 mill.kr i Merforbruket er knyttet til vintervedlikehold og spesielt merutgifter på overtid for eget brøytepersonell og økte brøyteutgifter. Telefoni og datakommunikasjon (1,6 mill.kroner) Utgiftene til mobil og fasttelefoni, leie av linjer mv hadde et merforbruk på 1,6 mill.kr i forhold til opprinnelig budsjett Rådhusenheten brukte 1 mill.kr av sitt disposisjonsfond til å dekke deler av merutgiften, slik at merutgift ved regnskapsavslutningen ble 0,6 mill.kr. Personalforvaltning (1,3 mill. kroner) Personalforvaltning hadde en overskridelse på 1,3 mill.kr i Ca halvparten av denne skyldes utgift til seniortiltak som ikke var budsjettert og andre halvparten at OU-midler til KS økte uten at dette var budsjettert. Skoler og barnehager (samlet 1,2 mill.kroner) Selv etter tilføring av 7,5 mill.kr i 2.tertialrapport og bruk av tidligere års fondsmidler, hadde barnehagekapitlene et merforbruk på 6,7 mill.kroner, dette ble delvis dekket opp av skolekapitlene som hadde et overskudd på 5,4 mill. kroner. Trafikksikkerhet (1,1 mill. kroner) Se egne kommentarer i utdrag av arbeidslagenes virksomhet på rådhuset senere i del 2. Forvaltning, drift og vedlikehold kommunale bygg (netto 1,5 mill.kroner) Netto økning relateres til en utgiftsøkning av energikostnader og lønnskostnader på renhold. Områder med vesentlig underforbruk/merinntekt i forhold til justert budsjett 2008: Boligkontoret/husbankordningene (1,3 mill. kroner) Boligkontoret hadde en merinntekt på husleieinntekter på snaue 1 mill.kr som skyldtes justering som ikke var budsjettert. I tillegg hadde husbankordningene et underforbruk på budsjettet for kommunal bostøtte på 0,3 mill.kr. 5

8 Forsikring (1,4 mill.kroner) Forsikringsarbeidslaget hadde en mindreutgift på 1,4 mill.kr i Hovedgrunnen til dette var mindre utgifter enn budsjettert på personforsikring, samt noe lavere utgift på skadeforsikring. 92-SERIEN (politiske aktiviteter, lederlaget, lederlagets prosjekter, samt diverse aktiviteter) Regnskap 2008 Rev.budsj.2008 Avvik 2008 %forbr SUM UTGIFTER , , ,46 99,66 SUM INNTEKTER , , ,48 209,57 NETTO UTGIFTER , , ,94 94,89 Følgende tjenesteområder på 92-ansvarenes driftsbudsjett ble styrket i 1. og 2.tertialrapport 2008: Estetikkutvalg kr Innvandrerråd kr Reguleringspremie 2008 kr Lønnsoppgjør 2008 kr Kommentar: Regnskapet for enhet 92 viser et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på ca. 2,8 mill kroner. Besparelsen skyldes for det meste mindreforbruk på ansvar " Prosjekt IKT i skolen." Til sammen utgjorde tilleggskravene på AFP-pensjoner og premietilleggsregningene vi fikk fra AKP og KLP ca. 34 mill.kr inkludert arbeidsgiveravgift. SPK hadde ingen tilleggsregninger i Fra ble det for første gang gjennomført en felles bokføring av AFP utgiftene for kommunen. Budsjettet ble endret i enhetene slik at AFP andelen ble trukket ut av de ordinære premiekravene. Dette fungerte meget bra, og kapitlet gikk med et lite overskudd i I tillegg ble det opprettet et nytt ansvar på 92-serien som samlet alle utgiftene fra alle pensjonskassene, og resultatregnskapet viste at kommunen trengte bare 22 mill. kr av tilleggsbevilgningen på 32 mill.kr fra 2.tertialrapport. Differansen på 10 mill.kr ble overført til kapitalregnskapet for å dekke arbeidsgiveravgift i forbindelse med overføringer av eiendommer til pensjonskassen. REGNSKAPSTALL PR KOSTRA-FUNKSJON 2008 I FORHOLD TIL 2007 Tabellene nedenfor viser regnskapstall pr KOSTRA-funksjonsområde for 2008, sammenlignet med 2007 (tabellen viser mao ikke avvik i forhold til budsjett). Disse tabellene viser regnskapstall uavhengig av budsjett og hvordan rådhusenheten er organisert. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å føre utgifter riktig. Endringer i KOSTRA-kontoplan fra 2007 til 2008 Det har vært følgende endringer i KOSTRA-funksjoner fra 2007 til 2008: Helt nye funksjoner: 6

9 Funksjon 290 Interkommunalt samarbeid ( 27-samarbeid) Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen (inntekter og utgifter knyttet til sosialtjenesteloven) Funksjoner skilt ut fra andre funksjoner: Funksjon 110 Kontroll og revisjon, utskilt fra funksjon 100 Politisk styring Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, utskilt fra funksjon 120 Administrasjon Funksjon 223 Skoleskyss, utskilt fra funksjon 222 Skolelokaler og skyss Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, utskilt fra funksjon 325 Tilrettelegging for næringslivet Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, utskilt fra funksjon 380 Idrett Funksjon 386 Kommunale kulturbygg, utskilt fra div. funksjoner på kultur. 7

10 Politisk aktivitet Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,17 SUM INNTEKTER , , ,00 NETTO UTGIFTER , , ,17 Kommentarer: Det har vært en betydelig økning i politiske aktiviteter fra 2007 til Økningen i politikergodtgjørelser har vært på i overkant av 3 mill.kroner fra 2007 til Dette utgjør 28 %. Administrasjon/adminstrasjonslokaler Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,17 SUM INNTEKTER , , ,87 NETTO UTGIFTER , , ,30 Kommentarer: Administrasjon/administrasjonslokaler har en netto økning fra 2007 til 2008 på 2,1 mill kr. Utgiftsøkningen er i hovedsak knyttet til drift og vedlikeholdsutgifter på funksjon 130 administrasjonslokaler. Det gjelder bl.a. renhold, bygningsteknisk administrasjonslokaler herunder kultur- og rådhuset. Diverse/fellesutgifter Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,64 SUM INNTEKTER , , ,01 NETTO UTGIFTER , , ,63 8

11 Kommentarer: Utgiftene til AFP-pensjon føres på funksjon 180 Diverse fellesutgiftene. Disse utgiftene har økt med i overkant av 5 mill.kroner fra 2007 til De andre funksjonene har hatt liten endring. Barnehage Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,12 SUM INNTEKTER , , ,10 NETTO UTGIFTER , , ,02 Kommentarer: Rådhusenheten har hatt en nær dobling av netto utgifter til barnehager fra 2007 til Utgifter som er ført på funksjon 201 er skjønnsmidler og overføringer/statstilskudd til private barnehager. Årsaken til dette skyldes klage fra Private Barnehager som fikk medhold av Fylkesmannen i ny utmåling av skjønnsmidler. Utbetaling for 2008 ble vesentlig høyere enn 2007 dessuten ble etterbetaling for 2007 også ført i regnskap Skole Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,60 SUM INNTEKTER , , ,38 NETTO UTGIFTER , , ,98 Kommentarer: Nedgang i nettoutgifter på skolefunksjonene skyldes bl.a.: Utgifter til IKT/IKT i skolen ble redusert Utgifter til PPT ble regnskapsført på oppvekstområdene i 2008 og på rådhuset frem til 2007 Innhenting av fondsmidler Gjesteelever Redusert forsikring Netto nedgang i utgifter til gjesteelever og spesialskoler (Langemyr) Sosial/forebyggende arbeid Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,31 SUM INNTEKTER , , ,35 NETTO UTGIFTER , , ,96 Kommentarer til de enkelte delfunksjonene: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Aktiviteten har vært en tanke høyere enn i Nettoutgiften er økt fra 3,05 til 3,25 mill.kroner. 9

12 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial Utgiftene har økt med ½ mill.kroner, som skyldes økt satsing på helse. 242 Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid Utgiftene er redusert med 17,5 mill.kroner, dvs. fra 20,6 til 3,1 mill.kroner. Årsaken er opprettelse av NAV kontoret, og at Sosialtjenesten og Flerkultur er overført til nye enhet 75 NAV Arendal kommune. 243 Tilbud til personer med rusproblemer Utgiftene er redusert med 1,6 mill.kroner. Hovedårsakene er at: På den ene siden er utgiftene økt med 1,1 mill.kroner ved at Miljøarbeidertjenesten ble overført til Rådhusenheten, og at Ungdomsteamet har hatt en økning på kr På den andre siden er sosialtjenestens rusutgifter samt tilskuddet til Natthjemmet på tils. 2,85 mill.kroner overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. I tillegg ble Utekontakten oppløst, en reduksjon på kr Kommunalt disponerte boliger Netto positivt resultat er økt med ca. kr ,-. Dette skyldes i hovedsak at lønn tilført i Nettverk Bygg fra 2008 ble ført på ny funksjon Kommunalt sysselsettingstiltak Utgiftene er redusert med drøye 2 mill.kroner, som skyldes overføring av His Senter til enhet 75 NAV Arendal kommune. 275 Introduksjonsordningen Utgiftene er redusert med 5 mill.kroner som skyldes at Flerkultur er overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. 281 Økonomisk sosialhjelp Utgiftene er redusert med 45 mill.kr. som skyldes at sosialtjenesten er overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Inntektene er redusert med 27,75 mill.kroner som skyldes at Flerkultur er overført til enhet 75 NAV Arendal kommune. Barnevern Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,44 SUM INNTEKTER , , ,11 NETTO UTGIFTER , , ,55 Kommentarer: Utgiftene har økt med i underkant av 5,7 mill.kroner. Barneverntjenesten har hatt kraftig økning i aktiviteten, og 5,5 mill.kroner skyldes dette. Denne økningen fordeler seg relativt jevnt mellom lønn (244) og tiltak (251 og 252). 10

13 Pleie og omsorg Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,40 SUM INNTEKTER , , ,61 NETTO UTGIFTER , , ,01 Kommentarer: På rådhusenheten belastes utgifter til pleie- og omsorgsformål som omfatter utgifter til støttekontakter, personforsikring, data og telefoni, lærlinger, samt renhold, vaktmestertjeneste og bygningsmessig vedlikehold. Fra og med 2008 er premieøkning pensjoner ført på rådhusenheten, dvs at de ikke er fordelt ut på enhetene. På funksjon 261 føres i tillegg avskrivninger på omsorgsinstitusjoner. Netto utgift i 2008 var 13,3 mill kr høyere enn i Dette skyldes i hovedsak premieøkning pensjoner som er ført på rådhusenheten i Helse Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,84 SUM INNTEKTER , , ,10 NETTO UTGIFTER , , ,94 Kommentarer: Rådhusenhetens utgifter til helsefunksjonene har gått ned med 3,5 mill.kr fra 2007 til Arendal kommunes andel av driftsutgiftene til interkommunal legevakt på i underkant av 6,5 mill.kroner ble belastet rådhusenheten i regnskap 2007 men ikke i Pensjonsutgiftene har økt med 1,3 mill og utgiftene til legetjenester med 1,2 mill.kr. Tekniske tjenester (ekskl VAR) Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,31 SUM INNTEKTER , , ,98 NETTO UTGIFTER , , ,67 Kommentarer: Det har vært en marginal økning av netto utgifter på tekniske tjenester. 11

14 Selvkostfinansierte tjenester (VAR) Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,87 SUM INNTEKTER , , ,56 NETTO UTGIFTER , , ,43 *Tallene er oppgitt eksklusive lineære avskrivninger, da avskrivninger for VA-investeringer beregnes etter egne regler i forskrift om beregning av kommunale VA-gebyrer. Kommentarer: Netto inntekter på de selvkostfinansierte områdene har økt med 7,4 mill.kr fra 2007 til Dette skyldes endring i netto bruk (bruk avsetning) av selvkostfondene samt at de kalkulatoriske kostnadene har økt. Kultur/idrett Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,36 SUM INNTEKTER , , ,58 NETTO UTGIFTER , , ,78 Kommentarer: Av ovenstående funksjoner er virksomheten knyttet til funksjonene 370 Bibliotek og 383 Musikk- og kulturskoler, i hovedsak utført i egne enheter, men rådhusenheten blir belastet med utgifter til personforsikring, data og telefoni, samt renhold, vaktmestertjeneste og bygningsmessig vedlikehold. FDV kostnader av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, samt kommunale kulturbygninger er f.o.m skilt ut på egne funksjoner, henholdsvis 381 og 386. Netto utgifter viser en økning på vel 2,8 mill kr. som i hovedsak kan knyttes til funksjon 380/381 Idrett/kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og funksjon 386 kommunale kulturbygg. De viktigste økte avskrivninger 1 mill.kr på idrett, sponsoravtaler 0,5 mill, forvaltning, drift og vedlikehold idrettsbygg økning 1,5 mill.kr. Kirke Regnskap 2008 Regnskap 2007 Endring SUM UTGIFTER , , ,76 SUM INNTEKTER , , ,93 NETTO UTGIFTER , , ,69 Kommentarer: Det har vært en liten oppgang i utgiftene til kirke-funksjonene fra 2007 til Dette skyldes bruk av disposisjonsfond i 2007 og en økning av overføring til trossamfunn i

15 1000 kr Pr Pr Pr Disposisjonsfond pr Kommentar disposisjonsfond: Dersom enheten har midler pr på disp.fond bes enheten kommentere plan for bruken. Buffer i forhold til planlagte innsparingstiltak Telefoniprosjekt Portalprosjekt Scanning eiendomsarkiv Ressurser Regnskap Regnskap Regnskap Utførte årsverk 550,1 534,9 500,7* *reduksjon p.g.a. overføring enhet 75-NAV Oppfølging av Kommuneplanen Se tiltaksliste som eget vedlegg eller klikk på følgende link: tiltaksliste 13

16 Enhetens satsingsområder Yte god service i alle ledd, spesielt gjennom førstelinjetjenesten Servicesenteret: Det har i 2008 vært sterk fokus på god service i kommunens Servicesenter (AK 4). Flere nye tjenester er lagt til førstelinjen, som for eksempel bistand og informasjon vedr. bostøtte og infoland (tjeneste til eiendomsmeglere) og kontaktperson i forhold til asylmottak (Hero) og UDI. Nettverket har i 2008 vært rammet av mye sykdom, noe som har gitt seg utslag i at det i lange perioder har vært minimumsbemanning til å ivareta kjerneoppgavene. Dette igjen har ført til stor belastning og slitasje på flere av de ansatte. På den annen side har nettverket svært godt arbeidsmiljø og alle er opptatt av å yte best mulig service med de ressursene de til enhver tid har. Sammen med øvrige eiere av IKT-Agder arbeide for etablering av innbyggerportal for å øke tjenestekvaliteten, spare inn driftsutgifter hos IKT-Agder og effektivisere internt i Arendal kommune. Arbeidet med innbyggerportalen er startet opp etter planen i 2008 og åpningen av portalen skal lanseres Se for øvrig omtale av IKT-satsingen i del 1. Arbeide for at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Økt satsing på forebyggende arbeid, utvikling av Arendalsmodellen samt sikre ivaretakelse av barn som utsettes for omsorgssvikt etc. For Arendalsmodellen var det en delevaluering i mai 2008, hvor det bl.a. ble konkludert med: Å lage felles retningslinjer for dokumentasjon i oppvekstområde Større fokus på bruk av felles bekymringsbarometer i barnehager og skoler Utvikle felles rutiner i forhold til skolevegring Synliggjøring av Arendalsmodellen på kommunens hjemmeside: Arendalsmodellen, forebyggende arbeid barn og unge Det har etter dette vært et begrenset felles fokus på Arendalsmodellen, knyttet til det utviklingsog tilretteleggingsarbeidet som er gjort i de enkelte oppvekstområdene. For barneverntjenesten har det vært en utfordring å sikre optimal tilgjengelighet i oppvekstområdene, særlig fordi antall bekymringsmeldinger har hatt en vedvarende og kraftig økning i 2008, 23,5 % økning fra foregående år, og 90 % økning fra Dette har medført at svært mye tid og ressurser i barneverntjenesten har måtte brukes til undersøkelsesarbeid på disse bekymringsmeldingene. Det er nå to barnevernmedarbeidere knyttet til hvert oppvekstområde, en hovedkontakt og en reserve som stiller opp når det er nødvendig. Samtidig har det vært en kraftig reduksjon i antall barn/saker behandlet i oppvekstteamene, fra 151 i 2007 til 88 i Dette er det nå tatt tak i sammen med områdeleder, både for å få til en bedre samkjøring mellom støttetjenestene og skoler/barnehager, og for å få en bedret kompetanse på tidlig identifisering og handling ifht. barn og familier som vil trenge ekstra oppfølging. 14

17 Ungdomsteamet har vært fullt bemannet i 2008 med 3,5 årsverk. De betjener aldersgruppen år, og følger opp enkeltungdommer, bl.a. i samarbeid med oppvekstområdene, barnevernet, politiet, ungdomsarbeidere på Kilden og 2. linjetjenesten. Det har også i 2008 vært et spesielt fokus på å få mer helhetlige tjenester og tidligere hjelp til barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre. Arendal kommune deltar sammen med 16 andre utvalgte kommuner i et Modellkommuneprosjekt fra Barne- og Likestillingsdepartementet for samordning av tjenester 0-18 år til denne målgruppen, med spesielt fokus på aldersgruppen 0 6 år Dette er et prosjekt som skal gå frem til Både i 2007 og 2008 har Arendal kommune fått et årlig tilskudd på kr fra departementet som stimuleringsmidler til dette formålet. Det er i 2008 etablert et tverrfaglig prosjektlag PL 50 Modellkommune. Tilrettelegge for helhetlige løsninger for utvikling og utbygging av nye arealer og ny infrastruktur, samt gjennomføre drift- og rehabiliteringstiltak for å sikre kommunale anlegg og bygninger. Det er i 2008 videreført utbygging av nye boliger, både eneboliger og konsentrert boligbygging nær kollektivaksene, blant annet på Engene og i Nedenesområdet. Det har også blitt gjennomført boligbygging i Myra/Bråstadområdet pluss enkelte mindre utbygginger andre steder i kommunen. Når det gjelder sikring av kommunale anlegg og bygninger er det av økonomiske årsaker ikke gjennomført tiltak av denne art innenfor det ordinære driftsbudsjettet. Innenfor investeringsbudsjettet er situasjonen imidlertid annerledes. Følgende rehabiliteringstiltak er gjennomført i 2008 (De viktigste): Strømmen skole: Riving og nybygg. Ferdigstilles skolestart Birkenlund skole: Rehabilitering. Ferdigstilles Gamle byen skole: Rehabilitering av tak og fasader. Ferdigstilles våren 2009 Kilden: Renovering, avsluttet 2008 Arendal gamle rådhus: Rehabiliteringsprosjekt avsluttet Høgedal Gård: Rehabiliteringsprosjekt startet opp 2008, avsluttes 2009 Bytunellen: Rehabiliterings-/ sikringsprosjekt. Planlegging Sluttføres Bomuldsfabriken: Fasaderehabilitering. Avsluttes 2009 Omsorgssektoren: 10 mill til div. tiltak, blant annet en del rehabilitering 15

18 Styrke kommunens arbeid med gjennomføring av boligsosial handlingsplan og videreutvikle miljøarbeidertjenesten. Se årsberetning del 1. Ha fokus på godt arbeidsmiljø for ansatte På anleggsarbeidsplasser og renseanleggene gjennomføres et systematisk HMS-arbeid. Avvik som blir meldt rettes og avvik påvist av Arbeidstilsynet er rettet innen fristen. For ansatte i rådhuset er det lagt vekt på det sosiale miljøet i tillegg til faglig utvikling gjennom arrangement av nettverkssamlinger. I tillegg arrangeres det samlinger utenom arbeidstiden som rusletur i byen med guide, sommer- og juletilstelning. Ha faglig oppdaterte medarbeidere. Rådhusenheten legger stor vekt på kompetanseheving blant medarbeiderne. Nettverkene disponerer selv midler til kompetanseheving. Faglig oppdatering gjennomføres i stor grad ut fra de behovene det enkelte nettverk avdekker. Annen nødvendig opplæring gjennomføres med tilskudd fra fellespott fra enheten. I tillegg gjennomføres en del opplæring som erfaringsutveksling mellom medarbeidere i enheten. Rådhuset stiller også medarbeidere til fellesopplæring innenfor IKT, jus og økonomi. Utdrag av arbeidslagenes virksomhet på rådhuset AL: Arbeidslag vedr. ledelsesfunksjoner AL 01 Kommuneplanutvalg Revisjonen av kommuneplanen er i oppstartsfasen. Ønskede nødvendige tiltak for kvalitetsheving av kartgrunnlag iverksettes ikke nå på grunn av budsjettsituasjonen. AL 03 Årshjulet Årshjulslaget leder arbeidet med de årlige dokumentene: regnskap, årsberetning, KOSTRArapporter, handlingsprogram/årsbudsjett og tertialrapporteringen. AL04 Styringsinformasjon. Kartlegging og undersøkelser Arbeidslaget har tilrettelagt, gjennomført og analysert brukerundersøkelser for barnehagene (juni 08) og for omsorg (november 08) gjennom bedrekommune.no, i tillegg til bistand i brukerundersøkelse for fosterhjem (juni-september 08). Oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen fra 2007, har også vært en sentral oppgave i Følgende undersøkelser var planlagt i 2008, men ble ikke gjennomført: Servicetjenester og byggesak. Grunnen til avviket skyldes mangel på ressurser og uspesifikk bestilling. AL 05 Internasjonale saker Kommunens vedtatte deltakelse i Sørlandets Europakontor var ikke innarbeidet i budsjettet, men forutsatt dekket av fondsmidler. Arbeidslaget har ikke engasjert kommunen i nye Inter-REG 16

19 prosjekt med bakgrunn i manglende budsjettmessige ressurser på tross av kommuneplanens ambisjoner på dette feltet. AL 06 Beredskap De viktigste oppgavene som arbeidslaget har løst i løpet av Revisjon av Plan for informasjonsberedskap Deltakelse under skogbrannen i Froland LRSøvelse NEDENES 2008 Lukking av avvik fra 2005 vedrørende manglende beredskapsplan i omsorgssektoren AL 07 Miljø De viktigste oppgavene som arbeidslaget har løst i løpet av Ferdigstilling av Klimahandlingsplan Ferdigstilling av Sjøørret fiskeguide for Aust-Agder Ferdigstilling av Revurdering av kostholdsrestriksjoner i Arendals fjordbasseng. Oppstart og søknadsutforming av arbeid med utforming av handlingsplan for forurenset grunn i Kittilsbukt, Barbu og Bukkevika. Deltagelse i Livskraftige kommuner Verktøynettverket og etablering av Sørlandet energinettverk Miljøfyrtårnsertifisering av 4 enheter Gjennomføring av klimahandlingsplanprosjekter Forum for lokalt miljøvern Ferdigstilling av marin kartlegging av biologisk mangfold AL08 Trafikksikkerhet og transportordninger Utgiftene til skoleskyss er større enn budsjettert. Dette er blant annet knyttet til manglende kompensasjon for takstøkning og kostnader til ekstraordinær skoleskyss knyttet til trafikkforhold som er vurdert som farlige. Midlene som ble avsatt til kommunedelplan for trafikksikkerhet er nesten i sin helhet gått til å dekke inn udekte skoleskyssutgifter. AL09 IKT strategi og systemoppfølging Budsjettet til AL 09 omfatter service/vedlikehold og lisenser på programvarene som benyttes i Arendal kommune. I tillegg kommer overføringer til IKT-Agder for drifting av kommunens datasystem og overføringer til IKT-Agder vedr. investeringer i forbindelse med kommunens iktsatsing. Overskridelsen av budsjettet skyldes i hovedsak for lite budsjett til dekning av drift og vedlikehold av programvarer, samt at tjenester som omfattes av tjenestenivåavtalen med IKT- Agder er underbudsjettert. AK: Arbeidslag vedr. kjerneoppgaver AK04 Servicesenteret Arbeidslaget er også omtalt innledningsvis. Denne kommentaren gjelder spesielt annonsering som arbeidslaget har ansvar for. Det var et overforbruk på annonseutgifter i 2008, blant annet på grunn av annonsering i to lokal aviser. For å få ned kostnadene ble det tatt initiativ til nye avtaler med avisene. Resultatet er langt mindre annonser i avisene og at man satser på å få frem 17

20 informasjon på kommunens innbyggerportal. Det er mulig annonseringen må strammes til ytterligere i AK 01 Byggesak: 2008 har vært preget svært høy aktivitet. Nyregistrerte byggesaker var 1154 noe som er på linje med tidligere toppår hvor 1150 byggesaker ble registrert. Den høye aktiviteten materialiserte seg videre i en økning av innkomne journalposter fra 4494 i 2007 til 4916 i I 2008 ble det behandlet 309 meldingssaker, 131 delingssaker, 147 rammesøknader, 465 enkle tiltak/etttrinnssaker og 150 igangsettingstillatelser. Til sammen er 1202 saker blitt behandlet. Arbeidet med tilsynsaktivitet ble videreført fra 2007 med en høyere aktivitet i 2008 enn foregående år. En tar sikte på å videreføre dette i Mange saker vedr. ulovlige tiltak er påbegynt. Blant annet har vi 590 ulovlig boenheter i kommunen. Ulovlighetssakene krever mye tid og ressurser. God bemanning er forutsetning for å håndtere arbeidsmengden. AK 12 Boligkontoret Se egen beskrivelse i del 1. AK 16 Internasjonal kultur De viktigste oppgavene som arbeidslaget har løst i løpet av Innvandrerrådet Internasjonale Dager Rådgiving til KIK prosjektleder Oppgavene knyttet til innvandrerrådet har vært å organisere gruppen slik at de kunne starte opp på ordentlig - veilede, gi råd - og få dem forankret hos politisk sekretariat. For Internasjonale Dager har det vært flere samarbeidspartnere. Det har vært et stort tidspress. AK Barneverntjenesten Barneverntjenesten har hatt et hektisk år med stor arbeidsmengde. Det har blitt arbeidet med 626 barn i 2008, mot 528 i 2007 Det har kommet 359 bekymringsmeldinger, mot 291 i Antall fylkesnemndssaker har økt fra 21 i 2007 til 32 i 2008 og antall akuttvedtak har økt fra 23 i 2007 til 38 i Mange saker er svært sammensatte, med mye samværsproblematikk. Det oppleves at stadig flere familier får mindre hjelp i sine private nettverk. Økningen i saksmengden har gjort at det i perioder har vært lang ventetid på undersøkelsessaker og tiltak. Ved årets slutt var det 52 saker på vent mot 32 i Den økte arbeidsmengden har ført til at medarbeiderne har hatt et stort arbeidspress gjennom hele året. Det har blitt jobbet aktivt med å få avsluttet saker. Ved årets slutt var antall aktive saker redusert til 327 fra 367 i I 2008 har barneverntjenesten prioritert en seminarrekke om Kunnskapsbasert undersøkelse i barnevernet i regi av fylkesmannen og Bufetat som kompetanseutvikling 18

21 Brukerundersøkelse blant fosterhjemmene viste at fosterforeldrene i stor grad er fornøyd med samarbeidet med barneverntjenesten i Arendal. Det ble likevel avdekket noen forbedringsområder. Barneverntjenesten deltar i oppvekstteam i de 8 oppvekstområdene. I 2008 var det 134 møter i de 8 oppvekstteamene. Det ble behandlet 88 saker. 12 av sakene ble barnevernsaker. Landsomfattende statlig tilsyn på samarbeid i kommunen om tjenester til utsatte barn og unge: Barneverntjenesten har i 2008 sammen med nettverkene helse, sosial og enheten mestring- og rehabilitering hatt tilsyn fra Fylkesmannen og Helsetilsynet på ovennevnte. Det ble ingen avvik. Barneverntjenesten har hatt et merforbruk på kr i Det kom en tilleggsbevilgning på 4 mill. i løpet av året. Den store økningen i regnskapstallene skyldes primært økningen i antall saker samt manglende refusjon fra statens barnevern. AK 23 Barnevernvakta Barnevernvakta har fungert i tråd med intensjonene medførte en økning i antall henvendelser på 32,5 %, fra 163 i 2007 til 216 i Det ble foretatt 15 plasseringer mot 14 året før. Barnevernvakta har hatt et merforbruk på kr i som skyldes ikke budsjettert lønnsøkning samt utgifter til sykevikarer. AK 25 Friluftsliv En sentral oppgave har vært å innpasse tiltaksdelen i grønnstrukturplanen av 2005 i Kommunedelplan - idrett/fysisk aktivitet, friluftsliv, folkehelse og kulturbygg , bystyrebehandling august For øvrig: Har startet opp arbeidet med sti- og løypeplan, i henhold til grønnstrukturplan, i samarbeid med Friluftsrådet Sør. Åsbieskogen turområde blir referanseområde for framtidige standard info-tavler, turkart og interne visningsskilt. ny rundløype i Åsbieskogen turområde, med strekning Bie, langs Biejordene mot nedre Solborg og gamle vestlandske hovedvei. koordinert økt årlig støtte til Øynaheia løypelag, sammen med de tre andre avtalekommunene, Birkenes, Grimstad og Froland. koordinert økt årlig støtte til IK Grane, og samarbeidende klubber Austre-Moland IL og Myra ungdoms- og idrettslag angående sommer- og vinterløypenettet i turområdene Arendal nord og Arendal vest. Natvigverven - ny brygge for allmennheten. økt standard - tursti - Nedenes skole - Svenskehaven - Barlindalen. Friisøya - bystyret godkjent tilretteleggingsplan. Sandvigodden Fort -bystyret godkjent bruks-, tilretteleggings- og skjøtselsplan. fulgt opp kommunedelplanen for idrett/fysisk aktivitet osv. med å få Lillesand kommune som part i avtalen med Øynaheia løypelag. sikret areal - friluftsformål - Merdø, i henhold til kommunedelplanen for idrett/fysisk aktivitet osv. AK 28 Lag og foreninger Arbeidslaget behandler søknader om støtte til ulike tiltak/arrangementer fortløpende. Søknad om kultur/driftsmidler behandles en gang pr år med søknadsfrist 1. desember. Søknader om 19

22 driftstilskudd på musikk- og idrettsområdet behandles etter at henholdsvis Arendal Musikkråd og Arendal Idrettsråd har uttalt seg. Vi har også et greit samarbeid med kulturhusadministrasjonen vedr håndtering av søknadene knyttet til lag og foreningers leie av kulturhuset. Arbeidslaget har også ansvar for foreningsregisteret som vi har i samarbeid med Agderposten og gjennomføring av den årlige Frivillighetsdagen. Mindre økonomiske rammer er årsaken og flere oppvekstområder har nå begynt å markere sine egne frivillighetsdager. Arbeidslaget ser tilskuddspostene i sammenheng. Samlet går disse noe i underskudd. Merforbruket knyttes i hovedsak til driften av Sansehuset og fritidstilbudet til psyk. funksjonshemmede. Budsjettet til aktiviteter har ikke blitt økt på mange år og Sansehuset er uten driftsbudsjett.. Vi får mange løpende søknader om støtte i løpet av et år, og det er ikke alltid lett å treffe helt. AK 30 Arrangementer i Arendal. Arbeidslaget består av kolleger fra kulturetaten, parkering og infrastruktur. Arbeidslagets viktigste oppgaver består i å planlegge, koordinere og gjennomføre vår årlige konsertrekke på sommeren. Dette vil primært gjelde konsertene i Bakgården, Sommerkonserter og Nattkonserter. Arbeidslaget har gjennomført en sommerkonsert i samarbeid med kulturkontoret i Froland, og nattkonsertene er gjennomført i samarbeid med restaurantene rundt Poppes Plass. I tillegg har arbeidslaget vært sterkt involvert i planleggingen og avviklingen av Internasjonalt Markeds 15 års jubileum. Arbeidslaget har om sommeren ansatt en feriemedhjelper ved kontoret. Arbeidslaget har et godt samarbeid med aktørene, kanskje spesielt Canal Street som låner arrangementskontoret under festivalen. Publikumstilstrømningen ved våre arrangementer har ligget på gjennomsnittet for de tidligere årene. Arbeidslagets "budsjettpostregnskap" viser at vi har gått i balanse i En vesentlig del av arbeidet ved arbeidslaget er utleie av Sam Eydes Plass, Kanalplassen og scenene. Dette innebærer at vi har nær kontakt med de årlige "større arrangørene" som Canal Street, NGP, Internasjonalt Marked, Kjæmpestaden, handelstandens sommertilstelninger, Båtmessen m.m. Arbeidslaget samordner og koordinerer dette arbeidet og arrangerer befaringer med arrangørene og politi, brann, park, parkering m.m. Arbeidslaget har vært involvert i planer for ny flytescene og for renovering av Kanalplassen. Dette er tiltak som politikerne ikke har funnet å kunne prioritere under gjeldende finansielle situasjon. Arbeidslaget har kjøpt ny presenning til flytescenen da den gamle var ødelagt. AK 32 Den Kulturelle Skolesekken Den kulturelle Skolesekken har laget et opplegg med ulike kulturaktiviteter fordelt på trinn 1-10 for elever i grunnskolen i Arendal Kommune. Disse aktiviteter er finansiert med midler fra Aust- Agder Fylkeskommune som fordeler statlige spillemidler, og vil ikke bli berørt av noe kutt. Kommunens andel er at de betaler koordinators 50% lønnskostnader. Av dette er 30% knyttet til Den Kulturelle Skolesekken. DKS Arendal kommune har sin egen hjemmeside Det er ikke er midler til å videreutvikle tilbudet ytterligere. Stillingen som koordinator er så vidt liten at det ikke er mulig å gjennomføre f.eks deltakelse på rektormøter for å gjøre tilbudet mer kjent ute på skolene. 20

23 AK 33 Arendal Internasjonale barnekulturuke Arbeidslagets oppgave ble løst tilfredsstillende ved at Arendal Internasjonale Barnekulturuke ble avviklet fra juni 2008 Dette var svært vellykket, til tross for både streik og trangt budsjett. Været var også i år på vår side! Det ble jobbet jevnt og trutt med planlegging fra august 2007, fram til juni 2008 når arrangementet ble avviklet. Det er vanskelig med et så lite, da både trykksaker og artister tar en stadig større del av arrangementsutgiftene. Det er utfordrende å lage et tett og godt program på en så liten stilling som koordinator har. Kun en glødende interesse for arrangementet fra alle de som bidrar gjør at vi kan feire 20 års jubileum i AK 36 Kulturaktiviteter for barn og ungdom Arbeidslaget har i 2008 arbeidet med ulike workshops, aktiviteter, konserter, scenemønstringer, teater, turer, ferieopplegg, bandrom, de ulike fritidsklubbene, og informasjonsmateriell for barn og ungdom. Den viktigste enkelthendelsen i 2008 er utvilsomt at Kilden sto ferdig renovert i august, tilbakemeldingene fra ungdommene har vært svært positive. Huset gir mange nye muligheter, som vi har startet å ta i bruk. Det oppsummeres også som svært positivt at det er mange varierte fritidstilbud som har blitt gjennomført i oppvekstområdene. AK 37 Bomuldsfabriken Kunsthall Bomuldsfabriken oppnådde mer enn planlagt i 2008 takket være muligheten for igangsettelse av rehabilitering av bygget, et ambisiøst utstillings- og formidlingsprogram kombinert med stor innsats fra alle ansatte. Rehabilitering av bygget utvendig startet opp. I tillegg er arbeidet med utviklingen av Torbjørnsbu gruver som arena for samtidskunst og formidling av industri-/kulturhistorien igangsatt. Til forprosjektet mottok vi tilskudd fra Norsk kulturråd. Samarbeidet med Den Kulturelle skolesekken ble videreført både på kommunalt og fylkeskommunalt plan. Regnskapet for 2008 er i balanse. Omsetningen var kr , derav ble det solgt kunst for kr Besøkstallet ble 27% lavere enn i Fra i 2007 til i 2008 (grunnet stengning i byggeperioden). Det var likevel en økning i skole-besøket med 153 klasser i 2007 mot 156 klasser i Totalt 180 omvisninger for skoleklasser og andre grupper. Det ble produsert 5 store utstillinger, derav én med internasjonal deltakelse. AK 40 Kjøp, salg og utvikling av grunn og bygninger Arbeidslaget representerer kommunen som grunneier og er kontaktpunkt for alle henvendelser knyttet til kommunal eiendom. Arbeidslaget har som en viktig målsetting å sikre og ivareta helheten når det gjelder kommunens forvaltning av eiendom. Arbeidslaget har oppgaven med å sikre tilgang av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling og boligbygging gjennom kjøp av eiendom fra private. De økonomiske rammer for slike innkjøp begrenser de mulighetene som arbeidslaget har for å nå sine mål. Mange arbeidsoppgaver og knappe personellressurser gjør at enkelte oppgaver ikke er løst som ønskelig slike som overtakelse av friområder for sikring av strandsonen. 21

24 AK 45 Logopedtjenester Logopedtjenestens viktigste oppgaver er utredning og klinisk arbeid med barn som blir henvist foreldre og ulike samarbeidspartnere, og veiledning til skoler / barnehager og foreldre. Arbeidspresset på logopedene var stort gjennom hele Det medførte at noen barn måtte vente i måneder før de ble utredet og fulgt opp. Foreldrene får alltid raskt svar på henvisningen. Faggruppen ønsker seg mer tid til direkte arbeid med barna og mindre tidsbruk til økonomi og administrasjon.(arbeidslagsmodellen) AK 46 Folkehelse Satsingsområder i 2008 har vært tobakk, ernæring og tur-stier. Midlene er for det meste fordelt til tiltak innenfor dette. Andre gode tiltak innenfor fysisk aktivitet er også tilgodesett. I tillegg har det vært jobbet med tilrettelegging av smett og snarveier i sentrum, levekårsundersøkelser, helsekilden, helse i plan, dvs. spilt inn folkehelsehensyn /folkehelsetankegang i andre planer. Revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, folkehelse, friluftsliv og kulturbygg. AK 54 Reisemedisin Vaksinasjonskontoret har gjennom hele 2008 hatt stor pågang av henvendelser fra innbyggere som ønsker vaksinasjon før utenlandsreiser. I perioder har det vært opptil 3 ukers ventetid. Det har vært en økning i vaksinasjoner fra året før vaksiner satt i vaksiner satt i Kontoret har ansvar for kommunens tuberkulosekontroll som er en lovpålagt oppgave. I 2008 ble det gjennomført 421 kontroller, mot 338 i Det har sammenheng med arbeidsinnvandring og asylsøkere som kommer til kommunen. AK 53 Smittevern og miljøretta helsevern Det har i 2008 vært jobbet med godkjenningsprosedyrer for skoler og barnehager. Miljøhygeniker og hygienesykepleier har inspisert og godkjent 8 skoler og 12 barnehager. Godkjenning skal gjøres hvert 10.år. I barnehagene har konsulent for barnehagene deltatt på besøkene. Fokus har vært inneklima, ventilasjon, sikkerhet og hygiene. Barnehagene gis en foreløpig godkjenning ved oppstart, og får en endelig godkjenning når avvik er rettet opp. I løpet av 2008 har det vært jobbet med Miljøtårnsertifisering av Havforskningsinstituttet Flødevigen, BUF- etat og hotell Fønix. Miljøhygieniker organiserer utendørs badevannsprøver, det tas fra ulike badeplasser i kommunen gjennom hele sommeren. Det har i 2008 blitt laget rutiner for vannprøver fra svømmebasseng.(oppstart 2009). Det kommer jevnlig mange telefonhenvendelser fra publikum til helsenettverket. Henvendelsene kan gjelde inneklima, fuktskader, støy, avgassing og radon. AK 60, Vann, avløp og renovasjon forvaltning Det er startet opp revisjonsarbeid av forskrifter for renovasjon og slam i samarbeid med Agder Renovasjon, Grimstad og Froland kommuner. Innføring av nytt forvaltningssystem for eiendomsgebyrer med tilhørende tekniske forvaltningssystemer for vann, avløp og renovasjon. I løpet av året har vi fått 270 nye abonnenter med vann- og avløpsstilknyting. I tillegg er det behandlet 15 søknader om utslipp fra private kloakkanlegg. 22

25 AK 62 Vann og avløp, prosjektering og utbygging Hovedaktiviteten i år 2008 har bestått i å gjennomføre vedtatte tiltak/ anlegg beskrevet i: Hovedplan for vannforsyning Handlingsplan/ Hovedplan for avløpssektoren I tillegg har vi fulgt opp boligfelt under utbygging. AK 63 Overordnet planlegging Arbeidslaget har utelukkende arbeidet med revisjon av hovedplan vann og hovedplan avløp i Planene har vært gjenstand for flere endringer gjennom året basert bl.a. på politiske prioriteringer og private utbygginger i kommunen. Planene har vært fremmet for politisk behandling i tre omganger og legges frem til endelig behandling i januar AK 65 Bygningsmessig drift og vedlikehold / AK 66 Nybygg og rehabilitering Viser til punkt under enhetens satsingsområder. AK 68 Reguleringsplaner og bebyggelsesplaner De viktigste oppgavene arbeidslaget har løst i 2008 er behandling og sluttføring av store reguleringsplaner, slik som Sevan Marine i Kittelsbukt og Krøgenes Industriområde. En rekke private reguleringsplaner, som legger til rette for boliger og næringsutvikling er saksbehandlet og vedtatt i Kommunedelplan for Myra-Bråstad er ennå ikke vedtatt, men vil bli behandlet i løpet av Det arbeides parallelt med reguleringsplan for Arendal Idrettspark. Videre har det vært arbeidet med kommunedelplan for småbåthavner som skal sluttbehandles i Kommunedelplanene for Myrene-Strømsbusletta og Bråstad-Stoa-Selde har det også vært arbeidet med i Det blir også lagt ned betydelig arbeidsinnsats med planer som ender med avslag, så som Barbu, Staubo-brygga og Krana (utarbeidet av AK68) og uttegningen av nytt forslag for Kanalplassen. Saksforberedelser til politisk behandling av regionale planer og rikspolitiske bestemmelser kan også nevnes. AK 69 GIS/Geodata Gjennomførte kartforvaltningsoppgaver: Overgang til ny standard for kartdata SOSI 4.0. Ajourføring kartverket; grunnkart, vann og avløpsdata, planbase (kommuneplan og reguleringsplan/reguleringsplanarkiv). Salg av digitale kartdata Innføring av ny Matrikkel (omlegging fra GAB) GIS-relaterte oppgaver: Overgang fra NGO til nytt datum; Euref 89. Etablering av ny databasestruktur og ny filserver Utvikle databaseløsninger (kommunedelplan småbåtbrygger osv) Etablering av fagmoduler innenfor kommunal forvaltning Temakartproduksjon 23

26 AK 70 Kart og oppmåling Det er gjennomført 471 kartforretninger etter delingsloven, herav 166 nye midlertidige forretninger. I tillegg er det gjennomført 27 seksjoneringer (etter seksjoneringsloven). Det jobbes fremdeles med massivadresseringsprosjektet. Det er gjennomført overgang til EUREF 89 og overgang til Matrikkelen ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Statens Kartverk. Dette medførte et omfattende oppryddingsarbeid i GAB-registeret før overgangen. Registreringer i matrikkelen medfører et betydelig merarbeid. Dette vil vi spesielt merke i AK 71 Landbrukstjenester Kommuneskogen: Det er gjennomført et makeskifte ved Halvorsplass. Kommuneskogens areal ble redusert til beste for erverv av utbyggingsareal ved idrettsparken. Det er også gjennomført et makeskifte ved Bjørnebo. Kommuneskogen byttet til seg lysløype, friluftslivområder, og ga fra seg like store arealer vanlig skog. Landbruksforvaltning og landbruksbaserte tjenester: Økoløftet er startet opp og prosjektleder tiltrer på nyåret. Landbruksforvaltningen har bidratt til næringsutvikling i en rekke prosjekter og hatt relativ god oppfølging på jordvern. Gårdskartene oppdatert og landbruksregisteret oppdatert vesentlig. Landbruksplanen ble ikke ferdig. Men det arbeides for å kunne legge denne frem i Stikkprøvekontroll konsesjonsgrense 0 er ikke gjennomført. AK 72 Eiendomsskatt Det er vedtatt omtaksering av alle eiendommer i Arendal kommune. Dette organiseres som et eget prosjekt (PL 053). Forberedelsene til omtaksering/forprosjekt/utarbeidelse av konkurransegrunnlag ble gjennomført på slutten av året. AK 73 Tolking, råd og opplæring Det er arbeidet iherdig med å skaffe nye tolker for å tilfredsstille nye behov som er kommet i den siste tiden, spesielt etter opprettelse av nytt asylmottak her i Arendal. Arbeidslaget har overskridelser blant annet fordi det ble kuttet i tilskuddet fra flerkultur med kr i Økningen av flere interne tolketjenester som krever å leie inn tolker bidrar også til økte utgifter. AK 79 Overformynderiet Vår hovedoppgave er å forvalte midler for umyndige med egne midler på kr eller mer på konto og oppnevne hjelpeverger for myndige personer over 18 år som på bakgrunn av diagnose har behov for hjelpeverge. Vi har i år 2008 registrert 221 umyndige og 257 hjelpevergetrengende. De fleste umyndige har midler som vi forvalter og de fleste hjelpevergetrengende har hjelpverger som skal leverer regnskap som vi gjennomgår og kontrollerer før de sendes til revisjonen. Etter vergemålsloven er det en frist til å levere regnskaper til revisjonen inne hvert år. På grunn av bemanningssituasjonen blir regnskapene først levert rundt midten av juni. Det søkes dispensasjon fra fylkesmannen om hvert år. Det er et mål også å overta forvaltningen av midler 24

27 for hjelpevergetrengende. Dette er tidkrevende arbeid som ikke har mulig å prioritere i den grad det har vært ønskelig. AK 81 Drift vei Budsjettsituasjonen på veisektoren gir ikke rom for en forsvarlig drift. Arbeider i tilknytning til kraftige snøfall i påsken og prioritering av renhold langs vei i sommermånedene er de driftstiltakene som er gjennomført. Asfalteringsprogrammet er gjennomført etter planen. Det er ikke gjennomført annen opprusting av veinettet i AK 82 Drift vann Året 2008 har stått i beredskapens tegn. Vi har utarbeidet beredskapsplan etter ny veileder. Arbeidet har vært tidkrevende, men "skjerpende" og samtlige på drift vann har vært med på å utforme ROS analyse, tiltakskort og plan. Dette fører til at vi bla satser sterkere på å få "krise"- vannforsyning fra Strengereidvann. Hølen pumpestasjonen er bygd om og rehabilitert med nye pumper, strøm og styring. AK 83 Drift avløp Der det er mulig, er det ønskelig å legge ned kloakkpumpestasjoner når nettet rehabiliteres eller bygges om. I 2008 er to kloakkpumpestasjoner; KP Helle og KP Kilsundskogen lagt ned og vannmengdene overført til andre stasjoner. Rutiner for overhaling av våre ca. 430 pumper på eget pumpeverksted er under utvikling. Det er gjennomført forsøk med overføring av driftssignaler fra stasjonene via mobilnett/gprs. Det er gjennomført omfattende tiltak for å redusere innlekking av sjøvann i utsatte stasjoner. Saulekilen renseanlegg har hatt tilsyn både fra Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Det ble gitt avvik i to tilfeller fra begge instanser. Alle avvik er lukket innen gitt frist. Tørkeanlegget har vært ute av drift i tre måneder grunnet kjelehavari. Dette har medført ca. 1 mill. kr. i økte driftskostnader. På Narestø renseanlegg er det i 2008 gjennomført omfattende tiltak for å bedre driften. Det er installert ny driftsovervåking og styring som nå fungerer som den skal. Videre er det montert eget anlegg for avvanning av slammet som transporteres til Saulekilen. AK 84 Maskiner og anlegg Det er gjennomført flere utskiftinger i bil og maskinparken. Likevel er snittalderen på rullende materiell i maskinparken for høy, men sett i forhold til at maskinparken er godt vedlikeholdt og at bilparken i snitt ruller km pr. år kan likevel høy snittalder aksepteres. I tillegg er det foretatt viktige utskiftinger av materiell som brukes i brøyting så til disse oppgavene har vi godt materiell. Parken av små lastebiler er for gammel og må prioriteres utskiftet Antall kjørte maskintimer er noe redusert i forhold til fjoråret. Dette skyldes i hovedsak mindre aktivitet på veisektoren, samt at våre anleggsoppgaver første halvår 08 var mindre ressurskrevende m.h.t. transportbehov. AK 86 Parkering Parkeringsautomater for betaling med kredittkort er satt opp flere sentrale steder og innebærer en forenkling for publikum. Avgiftsparkering på Tollbodkaien kan bli et godt supplement til øvrige parkeringstilbud til sommeren, men er svært lite brukt så langt. Innkjøp av håndholdte terminaler til bruk for trafikkbetjentene ble ikke gjort i 2008 og er vanskelig å finansiere i

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013, BUDSJETT 2010 01 - Administrasjonsenheten... 3 02 - Publikum og service... 6 03 - Kommunalteknikk og geodata... 11 04 - Helse, barn og unge... 14 05 - Barnevern... 17 06 - Kulturenheten... 20 10 - Brannvesenet... 28

Detaljer

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern...

01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 11 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 21 06 Kulturenheten... 25 08 Organisasjon og personal... 28 09

Detaljer

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014

Enhetenes årsberetninger 2013 Arendal kommune 2014 Enhetenes årsberetninger Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Kommunalteknikk og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM 2011-2014, BUDSJETT 2011 01 ADMINISTRASJONSENHETEN... 4 02 INFORMASJON OG SERVICE... 7 03 KOMMUNALTEKNIKK OG GEODATA... 9 04 HELSE, BARN OG UNGE... 12 05 BARNEVERN... 17 06 KULTURENHETEN... 20 09 ORGANISASJON OG IKT... 26 10 ØSTRE

Detaljer

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014

Virksomhetsplaner 2014 Arendal kommune 2014 INNHOLD: 01 Administrasjonsenheten... 3 02 Informasjon og service... 7 03 Infrastruktur og geodata... 10 04 Helse barn og unge... 16 05 Barnevern... 20 06 Kulturenheten... 23 08 Organisasjon og personal...

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Årsmelding 2013 Byrådet i Tromsø kommune. Fra venstre: Byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein (V), byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H), byråd for helse

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06

1. tertial 2010. Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Verdal kommune 1. tertial 2010 Verdal, 9. juni 2010 11.01.06 Innhold: DEL I DRIFT 3 1 Rådmannens vurderinger 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene 3 2.1 Oppvekst 3 2.2 Helse, omsorg og velferd. 5 2.3

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2005 Saksnr Snr: 2006/637-0 Arkivnr Lnr: 6646/2006 Ark: 210 /FEG INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2005 SØGNE KOMMUNE 1. REGNSKAP 2005 RÅDMANNENS KOMMENTARER Side 2 2. SERVICETORG/BIBLIOTEK

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 0 6

å r s r a p p o r t 2 0 0 6 årsrapport 2006 innhold Visjon s. 3 Hovedsatsningsområder s. 3 Rådmannens kommentar s. 4 Politisk organisering s. 5 Administrativ organisering s. 6 Politisk sektor s. 8 Temasider s. 10 Årsberetningen s.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer