ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...14 OM ÅRSPLANMALEN...15 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Åstun barnehage ligger innerst i et boligområde med blokker og rekkehusbebyggelse. Utelekeplassen har variert terreng, er kupert med knauser og trær og har ballplass. Det er gangveier rundt barnehagen, og lite trafikk på veiene i nærheten. Det er skogsområder i umiddelbar nærhet og gangavstand til sjøen. Nærmeste nabo er Søndre Aas Gård med gårdsdrift. Denne gården blir titt og ofte benyttet av oss og vi har et tett samarbeid. I nærmiljøet har vi også gymsal som vi bruker og senter med blant annet bibliotek som vi ofte besøker enten for å låne bøker eller se på teater. Vi ønsker at Åstun barnehage skal være et godt sted for barna, foreldrene og personalet. Det å spille på lag og være et positivt innslag i hverandres hverdagsliv, anser vi som særdeles viktig for å skape gode rammer rundt barna. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barnehagene i Søndre Nordstrand følger Oslostandardene for innhold og kvalitet i barnehagene og har felles kjennetegn og faglig innhold. Styrke og videreutvikle barnehagenes faglige innhold med hovedfokus på lek, samt videreføring av satsingsområdene «nyelesefrø» og «Rommet som pedagog». Rekruttere barnehagelærere til bydelens barnehager, blant annet gjennom å gi tilbud om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Øke ansattes kunnskap om barns språkutvikling og kompetanse i språkarbeid. Barnehagene skal i samarbeid med foresatte skape et godt oppvekst- og læringsmiljø for barna i Søndre Nordstrand. Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Vi skal sørge for at alle barn får et rikt, inspirerende og variert språkmiljø. Vi vil jobbe for å ha et personale som tar ansvar og arbeider aktivt for å skape et miljø preget av vennskap og sosial trygghet for ALLE barn. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Våre ansatte leser regelmessig for barna og er gode samtalepartnere. Prosjekt NyeLesefrø. Vi bruker vennekort, «10 små vennebøker», temasamlinger og Kari Lamers rammeprogram for utvikling av sosial kompetanse. Vi har ansatte som er gode veiledere og som bidrar til barns læring av sosiale ferdigheter ved å gi barna gode og konkrete eksempler. Vi vil i dette året jobbe enda mer systematisk med det viktige arbeidet innen sosial kompetanse. Vi jobber med disse fem sentrale områdene hele tiden: Selvkontroll. Lek, glede og humor. Prososial atferd. Selvhevdelse. Empati og rolletaking. Vi fordyper oss spesielt i et område om gangen, se tema-metodeplanene. Vi har opplæring i arbeidet med sosial kompetanse på planleggingsdager våren MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: I vår barnehage skal leken ha en stor og viktig plass og skal gi grunnlag for læring og allsidig utvikling. Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen. Det skal alltid tas hensyn til barnas forutsetninger og det enkeltes hjems kulturelle og religiøse tilknytning. Vi møter foreldre og barn fra ulike kulturer, både innen det norske samfunnet og fra andre land, med respekt, lydhørhet og nysgjerrighet. Vi sørger for et godt samarbeid mellom avdelingene for å fremme felles opplevelser og vennskap gjennom for eksempel felles temaer, felles samlinger, grupper på tvers m.m. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi lærer barn å være medvirkende i barnehagens liv ved å oppmuntre dem til å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Vi lærer barn å erkjenne andres rett til medvirkning ved at de støttes til å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Vi har ansatte som møter barnas uttrykk med anerkjennelse. Barna har mulighet å besøke hverandre på tvers av avdelinger. Vi arbeider ut fra en anerkjennende grunnholdning, dvs. at vi ønsker å se hvert individ og å høre dets stemme. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Årsplan

6 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi legger opp til foreldremedvirkning ved å ha møter med Samarbeidsutvalget (SU) fire ganger i året. Uformelle sammenkomster: foreldrekaffe, bokfest, Lucia feiring, osv. Vi har flere foreldresamtaler i løpet av året/ se Kalender på side 15. Vi jobber for et godt daglig samarbeid der foreldre kan føle seg trygge på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til sitt eget barn og barnehagen selv om det skulle innebære kritikk. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har tilgang til gymsal. Vi bruker aktivt skogsområder og lekeplasser i nærmiljøet. Vi bruker aktivt Søndre Aas gård gjennom hele året. Samarbeide med gården om prosjekter og turdager. Tyrihans og Hvitebjørn prioriterer gården som turmål. På noen av våre utflukter bruker vi redskaper som f.eks. hammer, sag, tur kniv m.m. Gjennom hele året vil vi gjøre oss kjent med planter, insekter og dyr der vi ferdes, og vi vil lære å ta være på alt levende og den norske friluftstradisjonen. I barnehagen tilrettelegger vi for lek og varierte aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk velvære. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Alle barn oppmuntres til å delta i alle aktiviteter. Vi jobber mye i smågrupper slik at hvert enkelt barn skal bli sett og hørt. Vi bruker ulike metoder som f.eks. skoggruppemetoden, lekegrupper og grupper på tvers av avdelinger. Barnehagen fremmer positive holdninger som motvirker mobbing, avvisning og vold. Enkelte barn har behov for ekstra tilrettelegging i barnehagen for å utvikle seg godt. Dette ivaretar vi ved å tilpasse oppleggene på avdelingen. I noen tilfeller gis det også en ekstra timeressurs fra bydelen. Alle tiltak planlegges i samarbeid med foreldrene. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Se under Barnehagens mål og satsninger. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: I september er det foreldremøte i barnehagen der foreldre får informasjon om det siste året i barnehagen, overgangen til skolen og første året på skolen. Skolen deltar i møtet. Oktober/november er det foreldresamtale i barnehagen med foreldrene til hver skolestarter. Samtalen skal bidra til god og tett oppfølging av barnet det siste året i barnehagen. April/mai er det foreldresamtale i barnehagen med fokus på barnets ståsted før skolestarten. Et informasjonsskjema fylles ut i samarbeid med foreldre, barn og barnehagen. Hensikten med skjemaet er at foreldrene skal være trygge på at skolen får den informasjonen den trenger for å legge til rette for en god skolestart. Utfylling av skjemaet er frivillig, og skjemaet kan kun sendes til skolen hvis begge foreldre gir sitt samtykke. Juni er det førskole- eller besøksdager på skolen for barn som skal begynne på skolen til høsten. Foreldre har ansvar for å levere sine barn på skolen de dagene, ikke barnehagen. Rosenholm skole og pedagogiske ledere med ansvar for skolestartere samarbeider om innholdet i skolestartergruppene, for å forberede barna og skolen på møtet med hverandre. En lærer og en fra aktivitetsskolen er med skolestarterne 6 ganger på våren. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Ut fra Årsplanen utarbeider vi tema/metodeplaner og uke/månedsplaner. Vi har uformelle samtaler med barna for å få tak i barnas erfaringer og meninger, og bruke denne informasjonen i den videre planleggingen. Vi dokumenterer gjennom bilder, dagrapporter, månedsplaner og månedsbrev. Vi evaluerer hver måned på avdelingsmøter, hvert fagområde annenhver måned, i tillegg har vi midtveisevaluering(mai) og sluttevaluering av Årsplan(november). Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Peke- og billedbøker er tilgjengelig for barna. Vi leser sammen med barna i grupper eller en - til- en. Vi bruker bevegelsessanger og sanger med tegn i vår hverdag. Vi setter ord på våre handlinger sammen med barna. Barna oppmuntres til å gjenfortelle opplevelser og historier. Barna erfarer bøker gjennom lesing, dramatisering og bruk av konkreter. Barna møter symboler supplert med tall og symboler i spill. Billedbøker og faktabøker er tilgjengelige for barna. Barna oppmuntres til å leke med lyd, rim og rytme. Vi oppmuntrer og selv er med på språktulleleker og enkel vitsefortelling. Vi oppfordrer barna til å ta i bruk skriftspråket.(det inkluderer alt fra lekeskriving til å skrive navnet sitt) Barna er med på å skape egne tekster og historier. Vi gir barna et vell av sanger, rim og regler med i bagasjen fra barnehagen. KROPP BEVEGELSE HELSE Turer med og uten vogn i nærmiljøet Øve på å utføre enkle bevegelser ut i fra instruks. Sangleker: Hode, skulder, kne og Videreføre motoriske ferdigheter i utetiden: øve på å hoppe tau, ta imot ball, balansere på en fot, Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Turtakings-lek Sang- og bevegelsesleker med rytmeinstrumenter. Pekebøker om kroppen. Innarbeide gode hverdagsrutiner for mat, renslighet og hvile tå, Buggi, buggi, Jeg har to øyne Bruke naturen som lekeplass Vi snakker om sunn mat(muskelmat), usunn mat og festmat. Kle på seg selv under veiledning fra voksne fotball osv. Tradisjonsleker (sisten, hauk og due, haien kommer, alle mine kyllinger, stol-leken, flasketuten peker på, hermegåsa, rødt og grønt lys, hoppe paradis. m.m.) Bildebøker om kroppenbegynnende forståelse for hvordan kroppen er satt sammen. Selvstendighet i av- og påkleding og hygiene KUNST KULTUR KREATIVITET Baby-art (de små barna skal merke og føle materialer. På den måten lærer de. For alt er nytt?) Undre seg sammen med barna, lese, benevne, leke, synge Bruke kroppen/ sanse for å bli kjent med materialer(smake, lukte, røre, høre) Bruke forskjellige ting fra naturen å lage kunst av(variert materiell) Lytte til ulike musikk sjangre (opera, hip hop, jazz, folkemusikk) Barna får kjennskap til ulike materialer Kunstutstilling Dra til byen for å se på en teaterforestilling. Bli kjent med et vidt spekter av formingsaktiviteter og bruksmateriale. Lage teater, dramatisere eventyr. Bokfest minst 2 ganger i året. Lage egne instrumenter. Bokfest minst 2 ganger i året. Bokfest minst 2 ganger i året. Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Korte turer. Se på trær og mark. Lengre turer. Heldags turer. NATUR MILJØ TEKNIKK Kjenne varmen fra solen og kulden fra skyggen. Synge vårsanger. Se i bøker og samtaler om dyr, fugler, innsekter og småkryp. Lytte til lyder i naturen. Lete etter vårtegn. Enkle eksperimenter: eks.: blande saft og vann eller vann og olje. Hva skjer? Vi tar med temabøker ut på tur. Kildesortering og nedbrytningsprosesser. Barnegruppa graver ned to ulike ting for på et senere tidspunkt grave de opp for å se hva som har skjedd med tingen (eks. eple og brusflaske) Barna sår og planter ute/inne Natursti. Utvikle miljøbevissthet. Hvordan kommer søppel på veier og i skogen? Lage kunstutstilling av søppel vi finner i naturen og nærområdet. Samtaler om det vi ser og føler ute: skyene, solen, vinden, skyggen osv. ETIKK RELIGION FILOSOFI Lage fellesbilde med håndavtrykk- vi er alle gode venner. Leker, sangleker og liknende der en kan gjøre ting i felleskap. Vi markerer jul ved å pynte, synge sanger og bake. Stoppe opp sammen med barnet, bekrefte, sette ord på og undre seg sammen. Vi undrer oss og filosoferer over det vi ser på tur eller i barnehagen Adventsamlinger. Juleverksted. Språkeske med tema: vinter, jul. Vi baker. Alle barn deltar. Bruke bøker som utgangspunkt for samtale og filosofiske spørsmål Lage kort eller tegne et bilde og gi det bort til en annen, gjøre andre glade. Ha ulike samlinger hvor vi skaper interesse for og bidrar til forståelse og toleranse for forskjellige måter å leve på. Formidle hvorfor vi feirer jul og Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere at ikke alle feirer jul og hvorfor. Kirkebesøk/tilbud NÆRMILJØ SAMFUNN Bondegårdsbesøk Bli kjent med barnehagens områder inne og ute, skape trygghet hos barna gjennom tydelige og engasjerte voksne. Vi bruker rutinesituasjonene ( måltider, av/på kledning, toalett/bleieskift, legge-rutiner, etc) bevisst til å se barnet, samtale, kroppskontakt, positiv respons, smil og latter. Temaarbeid Familien min Tur og aktivitetskart. Vi tar utgangspunkt i et stort ark hvor vi tegner inn barnehagen. Barna utforsker hva som finnes i nærmiljøet og tegner eller tar bilder av de ulike stedene. Disse limes på kartet. Vi drar på turer i nærmiljøet og ser hvor hvert enkelt barn bor. Barna blir kjent i sitt nærmeste miljø- både natur, barnehager, skoler, butikker, legekontor osv. Regler. Samtale med barna om barnehagens regler og sette opp en liste: eks. ved bordet, i sandkassa, på tur osv./trene på formulering av egne intensjoner. Vår barnehage. Vi går på besøk til de andre avdelingene for å finne ut hvor mange barn det er, hvor mange voksne, hvor de sitter, hva de liker. Vi snakker med barna om det de har sett og opplevd. Tur og aktivitetskart. Vi snakker om retning, avstand, trafikk, natur m.m. Barna får kjennskap til kart som redskap for orientering. Vi forteller barna om da vi selv var barn. På den måten lærer vi dem noe om tid og perspektiv og om hvordan ting og samfunnet rundt oss endrer og utvikler seg hele tiden. Bytur. Erfaring med oppbygging av et samfunn/nærmiljø(gater, torg, bygninger) og hvor, hvordan mennesker oppholder seg og ferdes. Besøk i barnehagen. Vi inviterer noen fra nærmiljøet til barnehagen, eks en politiker, brannvesen, politi, en forelder, osv. De får fortelle hvem de er og hva de driver med og hvordan de er med å påvirke/bruke nærmiljøet. Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Vi snakker om forventninger. ANTALL FORM ROM Vi legger til rette for at barna skal: gripe, krype, gå, klatre, løpe og hoppe: viktige erfaringer i rombegrepsutviklingen. Benevning av ulike former vi har rundt oss. Høydemåling av barna Ulike leker med form, farge og ulike størrelser. Vi visualiserer størrelser. Hvor stor er en mus? Hvor stor er pappa? osv. Vi jobber med at barna skal kunne følge instruksjoner knyttet til plasseringsord(eks. over bordet, under benken osv.) Vi dekker tralla/bordet Kims lek som er en memoreringslek. Vi bruker sangleker som: rødt lys, elefantskritt, museskritt osv. Vi bruker ulike terning- og brettspill. Barna øver på å sortere etter en egenskap (eks form, størrelse eller farge) Kategori-jakt/ oppgaveløsning, kjennskap til ulike gjenstander som har noe til felles./eks. De voksne ber barna hente noe som er kaldt, hardt, rundt, kantete, noe som kan brettes osv.. Vi spiller spill der vi kaster terning, flytter brikker, husker hvor et kort ligger, velger vei, finner ut hvilke som er like, vi leter etter muligheter innenfor de reglene som gjelder og har strategier. Baking/ Når vi baker, skal det måles opp, telles egg, veies og blandes. Så hever deigen seg og blir større. Hvor mange boller skal vi ha? Årsplan

14 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR Fredag Fredag Fredag Fredag Torsdag Fredag Tirsdag Onsdag Fredag Fredag Uke 28 og 29 Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag HVA Planleggingsdag/Ny årsplan Karneval Vinteraktivitetsdag Bokfest Påskelunsj m/barna Planleggingsdag/Felles for bydelen Rusken og dugnad 17.mai feiring Planleggingsdag/Midtveisevaluering av årsplan med progresjonsplan Sommerfest Barnehagen er stengt. Foreldremøte. Planleggingsdag/ Nytt barnehageår Bokfest med foreldre/prosjekt NyeLesefrø Planleggingsdag/ Sluttevaluering av årsplan med progresjonsplan og planlegging av neste år Lucia Nissefest Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Kin Larsen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

15 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer