ASKELADDEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKELADDEN BARNEHAGE"

Transkript

1 ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/ /2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen

2 Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for disse. Barnehageloven med sine forskrifter og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (heretter omtalt som Rammeplanen) er det som ligger til grunn for årsplanen. Rammeplanen inneholder retningslinjene for hvordan barnehager skal drives. Rammeplanen gir en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnehageloven og Rammeplanen sier at barnehagens virksomhet skal skje i nært samarbeid og forståelse med barnas hjem; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og forskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehagelovens paragraf 1 ) Årsplanen som du nå holder i hendene skal gjenspeile dette, og er på den måten et arbeidsverktøy for oss som jobber her, og en informasjonskanal til foreldre og myndigheter. Den skal være en beskrivelse av vår visjon, vårt pedagogiske grunnsyn, fagområdene fra Rammeplanen og på hvilke måter vi arbeider for å nå målsetningene våre. Årsplanen er et levende dokument som etter evaluering og utvikling i ulike retninger forandrer seg hele tiden i takt med oss som jobber her og dere i foreldregruppa. 1

3 Askeladden barnehage Askeladden barnehage er en enavdelings, privat, foreldredrevet barnehage med plass til 18 barn i alderen 3-6 år. Askeladden barnehage startet opp som Jaer kortidsbarnehage på Eklund i Høsten 1987 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i menighetshuset og fikk navnet Askeladden barnehage. Askeladden Barnehage er en privat barnehage, men forplikter seg til å følge kommunens føringer for barnehagedrift. Nesodden Kommune har blant andre ett definert mål for institusjoner rettet mot barn; I Nesodden kommune skal alle barn og unge få en likeverdig og trygg oppvekst. Dette forsøker vi å gjenspeile gjennom Askeladden Barnehages visjon og arbeidsmåter, som beskrives nærmere i det kommende. Barnehagens visjon er: ROM FOR ALLE Med dette ønsker vi å vise at vi vil jobbe for å få en barnehage som tar vare på alle og ser de enkeltes særtrekk og behov. Vi vil at alle foreldre skal være trygge på at vi ser hvert enkelt barn hver dag. Vi ønsker å fokusere på forskjeller som en styrke, og som en inngangsport for kreativitet og utfoldelse. Vi ønsker å ta hensyn til det enkelte barns behov uten at det går på bekostning av gruppen. I et miljø preget av kjærlighet, respekt, glede og humor vil alle være like viktige, uavhengig av prestasjonsevne og kunnskaper. Det å være seg selv er mer enn godt nok! Vi vil vektlegge samtalen, tilstedeværelse og dynamiske prosesser i samspill med barna som utgangspunkt for innholdet i barnehagehverdagen. I det følgende har vi skissert de virkelighetsoppfatninger, kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for Askeladden Barnehage som pedagogisk virksomhet, og som forhåpentligvis gjenspeiler vår visjon. 2

4 Askeladden Barnehages pedagogiske fundament Overordnet perspektiv: Omsorg, lek og læring Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rammeplanen). Vi ser det slik at vi gjennom å gi god omsorg kan tilrettelegge for lek og læring, hvor danning er det som peker på prosessen rundt og resultatene av omsorgen, leken og læringen. Dette sier noe om hvor viktig jobben vår som gode omsorgspersoner er, der vi i vår relasjon til barna setter premissene for livslang læring! Denne årsplanen tar utgangspunkt i dette ansvaret. I stedet for å si barna skal.. er utgangspunktet personalgruppa i barnehagen. Dette for å fremheve at ansvaret for relasjonene i barnehagen hviler på de voksne, hvorpå premissene for relasjonene hviler på barna. Vi vil aktivt jobbe for at alle avgjørelser tas med tanke på barnas beste- et perspektiv som av og til kan innebære at praktiske og voksne hensyn er underordnet. Vi er en pedagogisk virksomhet, hvilket innebærer et profesjonelt og faglig blikk på de omsorgsetiske perspektivene innenfor denne virksomheten. I det følgende utgjør begrepene omsorg, lek og læring paraplyen det overordnede- for den pedagogiske virksomheten, mens danning, sosial kompetanse, likestilling -og likeverd og medvirkning hører inn under paraplyen som en del av det hele: Omsorg Rammeplanen hevder at en omsorgsfull relasjon er preget av lyhørhet, nærhet, innlevelse og evne til vilje og samspill (..) Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Ut fra dette har vi satt oss et mål om at alle barn i Askeladden Barnehage skal oppleve omsorg og trygghet i alle situasjoner. Dette vil vi oppnå på følgende måter; 3

5 - Vi er åpne for refleksjon og evner å se på egen praksis i et kritisk lys. All samhandling mellom personalet og barna hviler på et etisk og verdimessig ståsted. Dette vil vi få til gjennom å skape rom for utveksling av caser og praksisfortellinger på morgenmøtet hver dag, og små samtaler når anledningen byr seg, foruten personalmøter og planleggingsdager. - Vi respekterer og er sensitive for barnas verbale og nonverbale signaler. For å oppfatte disse signalene er vi avhengige av å kunne være der barna er og være tilgjengelige. Forskning viser at verbal kontakt mellom voksne og barn i norske barnehager er urovekkende liten. (bla. Inngunn Størksens doktorgrad, UIS, 2014). Her kommer det frem at voksenkontakten barn har i løpet av dagen er liten, og at de har få vedvarende samtaler med de voksne. For å kunne være i en omsorgsfull relasjon til barna er tilstedeværelse et nøkkelord. - Vi skal skape rom og tid for omsorg. Et stadig diskutert tema i sammenheng med kvalitet på omsorg i barnehager er at lite tid og mange arbeidsoppgaver skaper dårlige kår for omsorgen. En undersøkelse gjort av Fafo (2012) viser at den største tidstyven i barnehagene er praktisk arbeid med å handle mat, lage mat, rydde etter måltidet og vaske tekstiler. Tidstyv nummer to er møter og planlegging. I Askeladden Barnehage vil vi fokusere på hvordan vi kan fange disse tidstyvene for å kunne frigi denne tiden til å bedre kvaliteten på omsorgen. - Omsorg settes i sammenheng med sosial kompetanse, slik som sitatet over fra Rammeplanen viser. En forskningsrapport med utgangspunkt i forskning på treåringer viser at jo mindre barnegruppene er, jo bedre sosial kompetanse har treåringene. ( Fra prosjektet Barns sosiale utvikling ved Adferdssenteret, 2013). For å angripe dette vil vi i utstrakt grad bruke gruppen som redskap, hvor aktiviteter, turer og utflukter med små barnegrupper skal sikre jevn og stabil kontakt mellom voksne og barn hver dag. På denne måten vil vi gis større mulighet til å kunne lytte, være støttende og utfordrende, samt medvirke til hvert enkelt barns individualitet og behov for selvutfoldelse, slik som Rammeplanen krever (s. 23). 4

6 LEK Rammeplanen sier at leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs- og læringsform, som barn kan uttrykke seg gjennom. ( ) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Dette tolker vi til at leken er det som skal få mest plass i barnehagen, da leken regnes som den mest grunnleggende kompetansen og som et springbrett til selve livet. På følgende måter forholder vi oss til lek i barnehagehverdagen: - Vi anerkjenner at barn lærer gjennom lek, og at leken både er barnas livsform og læringsform. Leken fremmer utviklingen på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Derfor prøver vi å gi barna mest mulig tid til lek både ute og inne. - Barnas dag må ikke overorganiseres/overaktiviseres. -Vi prøver å stimulere til allsidige lekeaktiviteter og hjelpe barn til å utvikle gode lekeferdigheter. -Vi gir barna næring til leken ved å gi dem gode fellesopplevelser. -Vi respekterer barnas lek. Er vi deltagende, skal dette skje på barnas premisser. - Vi må stimulere og støtte de barna som ikke leker, ved å gi dem øvelse og trening i lekeferdighetene. Til dette kan det være formålstjenelig å benytte spesielle lekegrupper, hvor den voksne er deltagende for å observere barnas samspill og hjelpe barn til bedre å kunne fungere i lek med andre. - Vi tilrettelegger og forandrer det fysiske miljøet etter barnas lekeinitiativog behov. Leken er barnets viktigste uttrykks- og erkjennelsesform. -Med det for øye å skape og utvide lekekonstellasjoner og vennskap setter vi sammen lekegrupper på tvers av alder. Læring Rammeplanen sier følgende om læring; Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter ( ) Barns egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Hvordan personalet møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner har betydning for deres læring. 5

7 Vi ser læring i relasjon til omsorg og lek; et trygt barn som mottar god omsorg, kan lære gjennom leken. Læringsbegrepet dekker med andre ord ikke kun formell læring, som lek med tall, bokstaver og styrte og tilrettelagte aktiviteter, men er noe som er et uopphørlig aspekt i barnehagens dagligliv. Dette vil si at vi ser sammenhengene mellom omsorg, lek og læring som dialektiske disse står i et avhengighetsforhold til hverandre. Dette krever at vi i personalgruppa er - oppmerksomme og sensitive for hva barn uttrykker - er tilstedeværende voksne i barnas opplevelser, er aktive i tilnærmelsen til barnas opplevelsesverdener - vi følger opp barnas interesser og initiativ og hele tiden er fleksible, ikke binder oss til forhåndsbestemte planer og som kan være til hinder for dette - vi tilpasser og gjør innkjøp av materiale etter barnas uttrykte interessefelt - vi er med på å utvide erfaringshorisonten og dermed også interessefeltene gjennom å tilby variert materiale ( bøker, leker, formingsmateriell, osv) - vi er observante på at læring er en prosess som hele tiden skjer i samspill med omgivelsene, og vektlegger prosessene fremfor resultatene. Parallellt med dette jobber vi på ulike måter med aldersspesifikke grupper knyttet opp til ulike temaer tilpasset gruppen Barns medvirkning Rammeplanen utpeker barns medvirkning som en rettighet barn i barnehagen skal ha, tilpasset alder og forutsetninger. Vi ønsker å skape en barnehagehverdag som er fleksibel og åpen for barnas og innspill, interesser og ønsker. Måten vi gjør dette på er: - gjennom å gi barna erfaring med å si ifra om egne behov, at disse blir tatt på alvor og at barna blir tatt med i planleggingen. Dette forutsetter at vi ser og lytter til både kroppens språk, hva som blir sagt og hva som blir gjort. - vi legger opp barnehagehverdagen etter barnas behov og ønsker - vi gir barna valgmuligheter i sammenheng med hvor de vil oppholde seg og hvilke aktiviteter de vil holde på med - vi er åpne for det barna er nysgjerrige på og utforsker sammen med dem i naturen, i byen, i samfunnet 6

8 - vi tilpasser turer, utflukter, temaer, samlingsstunder og lek etter barnas premisser -v i ikke legger fastlagte planer som står i veien for barnas innspill, interesser og ønsker, men velger form og innhold som gjør oss i stand til å være mest mulig fleksible og lydhøre Sosial kompetanse Rammeplanen hevder at forståelse for sosiale forhold og prosesser og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handling og opplevelser. At barna skal lære å mestre barnehagens og samfunnets forventninger til sosial adferd i samspill med andre er vårt mål. Vi jobber med dette på følgende måte: - Vi bruker mye humor og glede i hverdagen - Vi lar barn hjelpe barn - Vi bruker øvrige pedagogiske hjelpemidler og filosofiske samtaler om vennskap, glede og sorg - Vi er selv bevisste på å formidle følelser på en god måte, og at alle følelser har lik verdi- sinne er også en følelse vi må anerkjenne, akseptere og også uttrykke innenfor visse rammer. - Vi viser omsorg og empati - Vi er tydelige på forventninger til barna i ulike sosiale sammenhenger (rydde etter seg når vi har spist, si takk/ nei takk, la andre få snakke ferdig, vente på tur, spørre i stedet for å kreve) Vi bruker elementer fra Steg for steg, et pedagogisk verktøy som har til hensikt å utvikle den sosiale kompetansen hos barn. Juniorene har dette opplegget gjennom hele året. Det vil si at det hvert år er 4-åringene som deltar i Steg for steg med en voksen. Elementer fra Steg for steg er imidlertid noe vi bruker aktivt hele tiden, på tvers av alder. Steg for steg er delt inn i tre deler: 1) Empati trening 2) Mestring av sinne 3) Problemløsning Barna lærer ferdigheter som: 7

9 Å erfare en annens perspektiv gjennom rollespill og dialog. Å sette seg inn i egne og andres følelser gjennom å tolke kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Å vise medfølelse og omsorg for andre. Å få kjennskap til ulike måter å takle konflikter på. Å trene på sine sosiale ferdigheter. Effekt på voksne Bevissthet over egen rolle. Refleksjon over egen praksis. Felles plattform. Nye måter å løse problemer på. Likestilling og likeverd Barnehagen er forpliktet til å arbeide med likestilling slik det er formulert i Rammeplanen; Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Arbeidet med likestilling skal være gjennomsyrende for hele virksomheten. Dette krever komplekse og krevende prosesser hos oss i personalgruppa. Vi trenger å bruke tid på å finne ut av hva likestillingspedagogikken i Askeladden Barnehage skal være. Likestilling handler om mye mer enn kjønnsbalanse- at det for tiden ikke jobber menn i Askeladden betyr ikke at vi slipper å tenke på dette temaet i sammenheng med personalet. Dette betyr at vi forholder oss til at vi er/har et kjønn, og at vi anerkjenner at vi forholder oss til barn som lever i et samfunn hvor kjønn er en av mange identitetsskapende faktorer. Et utgangspunkt er at vi Askeladden Barnehage ikke tar stilling til om kjønn er biologisk eller sosialt fundert. Uavhengig av født sånn eller blitt sånn er barnehagens mandat å gjøre barna rustet til det samfunnet de skal leve i. I Norge betyr dette betyr at barn av begge kjønn vil ha behov for kompetanse innen stell og pass av barn, samt teknisk kompetanse. Vi bruker dette som et 8

10 utgangspunkt for et mål om å tilføre omsorgen, leken og læringen muligheter for varierte former og innhold. Hvis vi ser at jentene leker med dukker og guttene leker med biler, må vi spørre oss selv om hvilke føringer vi legger for leken sett i et kjønnsperspektiv, fremfor å si at jenter og gutter bare er sånn. Å pynte seg og være prinsesse er ikke dårligere enn å være aktiv ridder. Vi tillegger ikke disse ulik verdi, men kan være delaktige i å tilføre kategoriene nye og utvidede aspekter. På den måten tilfører vi likeverd til likestillingsbegrepet, som tradisjonelt har vært heftet med at kvinner/ jenter står hierarkisk lavere enn menn/ gutter. Dette innebærer en bevisstgjøring av maktstrukturer i sammenheng med kjønn. For å motvirke stereotypier og å i størst mulig grad unngå å legge føringer for oss selv og barna på grunnlag av kjønn vil vi foruten dette fokusere på følgende: - Vi er bevisste på å ikke lage dobbeltstandarder - ulike forventninger til gutter og jenter i form av forskjellige ordvalg, kroppsspråk, valg av temaer vi snakker med barna om, begreper vi bruker (søt/tøff, guttefarge/ jentefarge), osv. - Vi er bevisste i forhold til valg av bøker, materiale og leker i sammenheng med dette - Vi er sensitive for det enkelte barns ønsker om å uttrykke identitet. Alle uttrykk for identitet respekteres på tvers av kjønn, og begrenses ikke av biologisk kjønnstilhørighet. - Vi bruker oss selv for å motvirke uheldige kjønnsstereotypier. Det faktum at personalgruppa består av kvinner er ikke til hinder for å åpne opp for bråke- og kaoslek, spikking, klatre i trær, fysisk lek, utføre forefallende praktiske oppgaver som innebærer bruk av verktøy og fysisk styrke. - Vi er bevisste på nettopp dette hvis vi skulle få en mannlig ansatt, og går ikke inn i kjønnsstereotypiske mønster som å delegere handymanjobber eller at en mann blir tillagt maskuline egenskaper. Hvis begge kjønn representeres i personalgruppa, forventes det at alle skal utføre like arbeidsoppgaver. - Vi benytter oss av veiledningsmateriale utformet for likestillingspedagogikk 9

11 Danning Rammeplan for barnehagen sier at danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre.( ) Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å handtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. På den måten kan man si at alle elementene vi har vært inne på til nå, er noe av det som utgjør danningsprosessene i barnehagen. Vi setter vår visjon Rom for alle direkte i sammenheng med danning, der vi ønsker å oppnå en raus holdning hvor ingenting er rart eller annerledes, bare forskjellig. Vi har et mål om at barna skal få oppleve å være en del av et større fellesskap. Dette handler i ytterste konsekvens om å gi alle former for liv (dyr, planter), legninger, uttrykk, tro, samlivsformer og måter å innrette livene på lik verdi. Vi tror at danning er summen av erfaringer man har gjort seg hittil i livet, og streber etter å utvide erfaringshorisonten på alle områder barnehagehverdagen berører for å stimulere denne prosessen. Andre ting vi gjør for å styrke fellesskapsfølelsen er: -Vi støtter et fadderbarn i India, noe som er en anledning til å bygge opp under tanken om et større, globalt ansvar, samt er med på å sette norsk forbruk og vaner i et perspektiv. -Vi fokuserer på miljøvern og vårt felles ansvar for å ta vare på nærmiljøet, det globale miljøet og planeten vår gjennom samtaler om hvordan man ferdes i naturen, og gjennom handlinger som å resirkulere og gjenbruke. - Vi bruker samtalen og samlingsstunden til å reflekter rundt egne handlinger og væremåter, innrømmer egne feil og snakker om hvordan vi kunne gjort det annerledes. -Vi er bevisste på maktstrukturen som ligger i relasjonen barn/ voksen, og erkjenner at sannheten er subjektiv. Vi viser oss som medlærere fremfor formidlere, og spør og undrer sammen med barna overfor fenomener og situasjoner. 10

12 FAGOMRÅDENE For å hjelpe oss i planleggingen av et variert og allsidig pedagogisk tilbud til barna, er det i Rammeplanen beskrevet 7 fagområder som er sentrale for utforskning, opplevelse og læring. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og vi skal gi alle barn like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Fagområdene vil sjelden opptre isolert, og flere områder vil være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I sosialt samspill i lek og hverdagsaktiviteter skjer det ofte en spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder er også en forutsetning for at det skal bli god lek og et godt samspill mellom barna. Kommunikasjon, språk og tekst Stikkord: tekster i bøker/blader/ tegneserier, samtale, rim og regler, bokstavlek, opptre, samlingsstund 11

13 Kropp, bevegelse og helse Stikkord: lek, dra på tur, dans, sunn mat, hvile, avslapningsteknikker (yoga, meditasjon), fysiske utfordringer (kjenne på og utfordre kroppens grenser, klatre i trær, osv). Natur, miljø og teknikk Stikkord: turer i naturen, årstider, dyr, konstruksjonslek, pc når det er relevant Kunst, kultur og kreativitet Stikkord: tegning, maling, rollelek, bibliotek, sang, dans, musikk, kunstutstilling Etikk, religion og filosofi: Stikkord: samtaler, respekt, vennskap, samarbeid, tradisjoner Nærmiljø og samfunn: Stikkord: Nesodden, byen, familien, butikken, Antall, rom og form Stikkord: tall, telling, måling, former/ mønstre, sortere, sammenlikne, orientere Progresjon i fagområdene Mål 1: Barna skal få tverrfaglig og allsidig kontakt med fagområdene Vi gjør det på denne måten: - Vi knytter ett eller flere fagområder opp mot temaarbeid. - Vi tilrettelegger rommene og leken i barnehagen slik at barna naturlig kommer i kontakt med fagområdene - Vi har samlingsstunder med innslag fra fagområdene - Hver gruppe har sine egne planer for temaarbeid, tilrettelagt for alderen - Vi bruker fagområdene i hverdagen - Mål 2: Barna skal få oppleve å gjøre fremskritt innenfor fagområdene - Dette gjør vi gjennom å tilrettelegge fysisk miljø, samlinger, temaarbeid, turer, lek og aktiviteter slik at barna vil oppleve en naturlig utvikling i løpet av årene de er i Askeladden Barnehage. 12

14 DOKUMENTASJON OG VURDERING Målet med barnehagens dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet er å gi foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen og for å systematisere arbeidet vårt. Her i barnehagen dokumenterer vi på følgende måter: Vi henger opp dagsrapport hver dag og sender jevne oppdateringer og informasjon på e-post Vi tar mange bilder som vises på tavla Vi sender sms med bilder av barna Vi henger opp det barna lager i pyntegrenen i garderobegangen eller rundt omkring i barnehagen Vi snakker med foreldrene hver dag Vi bruker observasjon som metode for hvert barn og legger observasjonsdokumentet til grunn for foreldresamtaler Vi bruker kartleggingsskjemaer ved behov innenfor retningslinjer for bruk av disse. Vi har brukerundersøkelse for foresatte Barnehagens arbeid skal vurderes i forhold til kriteriene gitt i barnehageloven, Rammeplanen og lokale retningslinjer og planer. Barnehagen skal være en organisasjon i utvikling og endring hele tiden, hvilket krever systematisk vurderingsarbeid. For å få til dette har vi i personalgruppa personalmøter hvor det skrives møtereferat for å systematisk kunne følge opp arbeidet vårt. Et premiss for dette oppfølgingsarbeidet er å skape et klima hvor vi kontinuerlig reflekterer over egen praksis. Spørsmål det vil være aktuelt å stille er: - Har vi fått til å være i åpen kommunikasjon med foreldrene hvor vi er åpne for innspill og synspunkter? - Har vi fått til å være tilstedeværende voksne for barna blant annet gjennom å fakke noen tidstyver? - Har vi oppnådd å være i en dynamisk prosess hvor barna er utgangspunkt for aktiviteter, samtaler og temaer, fremfor en statisk og planstyrt? -Morgenmøtet brukes som grunnlag for å sikre den jevne kommunikasjonen og drivet i hverdagen knyttet opp mot aktiviteter og progresjonen hos barna. Her 13

15 utveksles informasjon om den daglige driften, vi organiserer dagen og gir en oppdatering der hvert enkelt barn er i fokus. - Vi setter kommunikasjon med dere foreldre høyt. Gjennom samtaler, dagsrapporter og oppdateringer og perioderapporteringer på mail forsøker vi å gi dere et innblikk i hverdagene, slik at dere kan komme med tilbakemeldinger. -Vi oppmuntrer barna til selv å fortelle hva de gjør og har gjort i løpet av dagen, og etterspør deres synspunkter på ulike opplegg. 14

16 Praktisk informasjon Åpningstider og ferier Barnehagen åpner 7.45 og stenger Vi har kjernetid mellom 9.30 og 15.00, det er innenfor denne tiden felles aktiviteter, turer og utflukter blir utført. Barnehagen er stengt i høstferien, juleuken, påskeuken, helligdager og fire uker i juli. Vi har to planleggingsdager i sammenheng med kommunens fagdager, øvrige planleggingsdager tas ut i sammenheng med ferieavvikling. (Se oversikt bak) DAGSRYTME 7.45: Barnehagen åpner : Frokost for de søm ønsker å spise medbrakt i barnehagen : Frilek ute/inne : Alle barna har kommet. Personalgruppa har morgenmøte, planlegger dagen og utveksler informasjon om barn og diverse : Rydding /samling 10.30: Måltid : Frilek ute/inne 14.00: Måltid, frukt : Frilek ute/inne 16.30: Barnehagen stenger Dagsrytmen er veiledende. 15

17 Vi er en liten barnehage og det gjør at vi er så heldige at vi kan være fleksible og spontane. Et eksempel er hvis det er fint vær kan vi for eksempel ta med barna på strandtur eller piknik selv om det ikke er turdag, eller dra på biblioteket en regnværsdag. Faste ting hver uke vil være turdag på fredager. Vær i barnehagen til 9.30, og husk sekk med klær etter vær + drikke, mat + sekk. Barna vil få servert to måltider i barnehagen samt drikke og frukt fire dager i uken. Utover dette må de ha med seg en matpakke og drikke på turdagen (1 gang i uken, det andre måltidet ordner barnehagen). Foreldrebetaling Barnehagen følger kommunale satser for foreldrebetaling, 2405,- per måned. I tillegg betales det kostpenger, 350,- per måned. (Til sammen pr mnd. ) Det gis søskenmoderasjon og inntektsgradert betaling etter kommunens satser. I juli er barnehagen stengt og da betales det heller ikke. Mer om dette står i vedtektene. Barnegruppen Vi har delt inn barna på avdelingen i aldersspesifikke grupper. Progresjon for den enkelte gruppen tar utgangspunkt i vårt syn på det enkelte barn som unikt, hvor vi streber etter å se barnet i forhold til seg selv og sin utvikling. Dette vil si at vi ikke ønsker å generalisere 3-åringene, 4-åringene og 5-åringene ut fra en en utviklingspsykologisk, forhåndsbestemt utviklingsstige, men at vi bruker aldersinndelte grupper som en kontekst hvor vi kan tilrettelegge med utgangspunkt i gruppemedlemmenes spesifikke forutsetninger og behov. Seniorene Seniorklubben er for de eldste barna, de som går siste året her. Opplegget er variert, og tar utgangspunkt i å være skoleforberedende for å lette overgangen fra barnehage til skole. Vi følger målsetningene for overgang skole- barnehage initiert av Nesodden Kommune. Vi vil blant annet gjøre: Oppgaver Lesing Temaer Turer Formingsaktiviteter 16

18 Databruk for å innhente kunnskap OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE De fleste av barna i barnehagen sokner til Jaer skole. Det er derfor et godt innarbeidet samarbeid med denne skolen. Vi jobber sammen for å gjøre overgangen tryggest og lettest mulig. Dette gjør vi bl.a. ved At vi får Lucia- besøk av 1. og 2. trinn i barnehagen At førskolebarna har besøksdager i mai At førskolebarna besøker SFO Nesodden kommune har laget en plan ang. overgangen mellom barnehage og skole som dere finner ved å klikke på følgende link: I likhet med de andre barnehagene i kommunen, følger også vi denne planen. Jaer Skole Juniorene Juniorene samles for ulike aktiviteter, men aktiviteter som retter seg mot sosiale ferdigheter vil hovedsakelig ligge til grunn for arbeidet i denne gruppa. Denne gruppa består av fireåringene i barnehagen. 17

19 Mini-juniorene: Mini-juniorene kaller vi treåringene når disse har tilrettelagte aktiviteter eller leker sammen. Miniene: De årene vi har mange toåringer som blir tre det inneværende barnehageåret, deler vi inn disse slik at de også kan få et opplegg tilpasset sitt utviklingstrinn. Gruppene gjør egne tilrettelagte aktiviteter, samtidig som vi i stor grad blander gruppene. Dette for å skape gode forutsetninger for vennskap og lek på tvers av alder. Hvert år vil alderssammensetningen i barnehagen variere, noe som legger grunnlag for hvordan vi deler inn i gruppene. SOSIALE SAMMENKOMSTER Faste aktiviteter i barnehagen med barna: Samlingsstunden I samlingsstunden samles vi i større eller mindre grupper til en felles opplevelse. Der kan vi ta opp temaer, lese bøker, synge, leke eller rett og slett snakke sammen. Hensikten er ikke at de voksne skal underholde barna, men det skal være en stund på dagen hvor vi er sammen. Her får barna trening i å snakke for hele gruppen og ikke minst, lære å lytte til hva andre har å si. Vi kan planlegge turer og aktiviteter, og etterpå kan vi samtale om hva vi har opplevd. Vi tar opp temaer og hendelser barna er opptatt av. Advent Vi markerer adventstiden med tenning av lys etter hver søndag i advent. Vi snakker om julen, øver på julesanger, leser bøker. Vi trekker også 18

20 adventskalender. Det er aktiviteter/opplevelser. Kirkevandring ved Skoklefall kirke er en av aktivitetene. Nissefest Siste dagen før juleferien har vi nissefest. Da kler vi oss i rødt, spiser nissegrøt, danser og synger og snakker om julen som er rett rundt hjørnet. Karneval I februar arrangerer vi karneval. Denne dagen kommer barna utkledd til barnehagen. Vi synger og danser og spiser noe godt! Bursdagsfeiring Vi lager smoothie/fruktfat når noen har bursdag. Barnet får velge hva slags frukt og/eller yoghurt vi skal bruke. Vi har fellessamling hvor det er bursdagbarnet som står i fokus. Det får sitte på kongestol med krone og kappe, velge sang og lek. Vi tar bilde av bursdagsbarnet og setter inn i permen. Når invitasjoner deles ut/henges i klypene i barnehagen, forutsetter vi at enten alle barna er bedt, alle jentene/guttene, eller et helt årskull. Dette fordi ingen skal føle seg utestengt. Dere står selvfølgelig fritt til å invitere hvem dere vil utenom barnehagetiden. 19

21 SAMARBEIDSARENAER EIERSTYRET Barnehagen består av et eierstyre som velges på første foreldrerådsmøte. Styret representerer eiersiden og består av en leder og tre medlemmer. Eierstyret har bl.a. ansvar for: den økonomiske siden av driften arbeidsgiveransvaret bemanningen ansettelser fastsettelse av vedtektene og arealnormene opptak av barn fastsettelse av budsjettet Internkontroll SAMARBEIDSUTVALGET Samarbeidsutvalget (SU), består av to representanter fra foreldrene og to fra personalet. SU velges også på årets første foreldrerådsmøte. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Slike saker er bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealet m.m. SU skal behandle barnehagens årsplan. Styrer har møte-, tale-, og forslagsrett i SU. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. FORELDRERÅDET Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet kan møtes i saker der det ikke er ønskelig/naturlig at personalet er til stede. Innkalling til foreldrerådsmøter er noe alle foreldre kan ta initiativ til, men det er naturlig å gå gjennom SU eller eierstyret. 20

22 Personalmøter Personalet i Askeladden barnehage har normalt personalmøte en gang pr måned. Foreldremøter Askeladden gjennomfører normalt tre foreldremøter pr. år. Ett om høsten, et i november der budsjettet gjennomgås og ett på våren. Foreldresamtaler/utviklingssamtaler Askeladden gjennomfører to frivillige foreldre/utviklingssamtaler pr. år, men dersom noen ønsker samtaler utover dette er det bare å ta kontakt med personalet. FASTE AKTIVITETER MED/FOR FORELDRE Luciafest Før jul har vi luciafest i menighetshuset eller ute for barna og familiene deres. Det er 4-åringenes foreldre som står for dette arrangementet. Barna går Lucia og opptrer med sang/underholdning. Sommeravslutning Før ferien har vi sommerfest. Da er det hyggelig samvær i barnehagen for barna og familiene deres. Vi har en egen seremoni for de som begynner på skolen til høsten. Også dette arrangementet er det 4-åringenes foreldre som står for. Dugnad Det blir arrangert 2 dugnader en høst og en vår. Det blir valgt en dugnadsansvarlig på første foreldremøte. Det utarbeides en dugnadsliste. PS! Denne flotte lavvoen ble satt opp på dugnad i 2013! 21

23 Eksterne samarbeidspartnere For å sikre kompetansen i barnehagen vår, og for å gi alle barna det de trenger, vil det for oss i visse situasjoner være nødvendig og viktig å samarbeide med andre instanser. Det kan blant annet være i forbindelse med barn og familier som opplever faser/kriser i livet som de trenger hjelp og støtte utover det vi i barnehagen kan gi. I visse situasjoner kan det være aktuelt å samarbeide med: Barnevernstjenesten PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste Førskoleteamet i Nesodden kommune PHBU Psykisk helsetjeneste for barn og unge BUP Barne og ungdomspsykiatrien, Follo Helsestasjonen Fysioterapeut Ergoterapeut Skolen Det daglige renholdet Barnehagen bruker Slottet Renhold til daglig rengjøring. Hver sommer vaskes hele barnehagen ned og alle gulvene bones av innleide folk. 22

24 KALENDER 2014/2015 UKE DATO TEMA Vi åpner barnehagen og ønsker de gamle barna velkommen tilbake Tema oppstart DISSE TRE UKENE VIL VI BRUKE TIL Å BLI Tema oppstart KJENT MED HVERANDRE. DE NYE BARNA Tema oppstart SKAL BLI KJENT MED OG TRYGGE PÅ ALLE. 23

25 Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Høstferie Tema kroppen, innkjøring med nytt barn Tema kroppen, fotografering Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen, vi får besøk av Mikkel og Reverockerne Tema kroppen Tema kroppen Tema jul, vi baker pepperkaker Tema jul, vi lager julegaver, er med på julevandring Tema jul, vi baker og har Lucia fest Fredag er det Lucia fest med foreldrene på kvelden Tema jul, vi har nissefest Juleferie fom tom Oppstart etter ferien, vi blir kjent med nye barn Vi blir kjent med nye barn Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Vinterferie i skolen, barnehagen er åpen Tema kroppen Tema kroppen Tema kroppen Mandag stengt, kommunal fagdag Tema kroppen Tema kroppen OG PÅSKE Tema kroppen OG PÅSKE PÅSKEFERIE Mandag stengt, 2. påskedag Tema kroppen og merkedager i mai Tema merkedager i mai Fredag stengt, 1. mai Tema kroppen, mai 24

26 Tema kroppen, mai Torsdag 14.5 stengt, Kristi Himmelfartsdag Tema kroppen Mandag stengt, 2. pinsedag Tema sommer Tema sommer Tema sommer Tema sommer Sommerferie i hele juli. Barnehagen åpner igjen MANDAG 3 AUGUST. NB! Det kan forekomme forandringer i planen. 25

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015

Lakselvbukt barnehage Årsplan 2014-2015 Lek og minne, ute - inne Innholdsfortegnelse Lovgrunnlag...3 Barnehagen vår...4 Visjon og mål...5 Omsorg, lek, læring og danning...6 Sosial kompetanse...8 Språklig kompetanse...9 Fagområdene...10 Barns

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer