velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program juli hovedsponsor: irene s shipping service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival."

Transkript

1 vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å ogam juli hovdono: in hiing vic

2 ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu to ing undt { 2 }

3 fikftivaln 2009 Fo 30 å idn kom jg og min lill famili til Bak fo føt gang. Dt vi olvd md tdt, folkt og natun gav o god gunn fo å komm tilbak. D føt ån md familitff ho vog og viginn å Haugn, føt til tu å jøn, i maka og å Vttan. Ban og vokn tivd, og bøkn h gav o god olvl og ma ngi. Ett hvt bl vi dltag å fikftivaln md fikkonkuan, ta jann og and aktivitt. Aangmnt bat å to gad av dugnadaktivitt kjnn jg fa hjmlig gn, og vt hva dt bty. Utviklingn av fikftivaln ha væt fantatik, og bida i dag til å aml folk i tuntall. Dnn mangåig dugnadinnatn ha bidatt til å gjø Bak bd kjnt utov landt, no om gi ingvikning ogå tn av åt. Dtt ålig aangmntt fø til at lkt og vnn åvit komm til Bak fo å tff kjnt, mn ogå fo å bida und ftivaln. Ett å ha tatt uln å Bak ov mang å, familin blitt halvt baking. Abid md fitidbolig d it ån ha føt o ttt å bygda. Vi ha fått god kunnka om tdt, og blitt mottatt å n væt vnnlig måt. En bfolkning om inkludnd, hjlomm og oitiv, ini og gi o lyt til å bida md no. Fikftivaln n lvfølglig ana i å måt. Vi imont ov hva i lita bygd få til dt alltid ojkt å gang d flt å dugnad, til dt bt fo fllkat. Fottt lik inklud all i dnn kultun. Dt om byggt o n god lattfom fo fmtidn, mn dn må åfyll og vann hl tidn. Stdutviklingabidt t godt tiltak og om fø til aliing av ny ojkt. 30 å md Fikftivaln å Bak ha væt og t viktig bidag i utviklingn til bygda Bak. Stadig ny folk olv dn oitiv tmningn og komm tilbak å nytt. Olvln gjø at non flytt hit, non tat vikomht og non fi, alt md oitivt fotgn. Md ønk om n fin utvikling fo omådt og fo Bak ilt. GRATULERER MED JUBILEET - GOD FISKEFESTIVAL! Tond (Gunvald) Hutad Lvang/Bak/Guinalan { 3 }

4 Fiktan A/S Bodø Løkk tl og go' hælg! { 4 }

5 «hå i havt» Dtt n av vå to nyht i jubilumåt! Slvfølglig må vi om bo h uti havgat og føl at dt hå i havt hv dag hl åt; vi tt og ltt avhngig av dt - mn akkuat nå gjld dtt håt fo all om dlta i åt fikkonkuan. Vi ha nmlig mka 3 tok om vi ha li å lik fø konkuann tat, dn n md n la i yggfinnn å k ,-, n å k. 3000,- og n å k. 300,- Få du n av di å kokn i tidn lødag , bli du dn lykklig vinn av min. Og få du ikk akkuat dn tøt tokn, ha vi ma and flott mi å våt bugnnd mibod, å mld dg å fikkonkuann og lng nøt uti. Vi ofod imidltid all om kan til å till i gn båt, da dt nok vil bli kta ift om d innlid båt lan i å... (H gjld jo føtmann-tilmølla- init.) Du kan lvfølglig ha lik to jan om du kjø kot fo å fik fa land, dt finn mang fin n, odd og kai du kan fik fa. Huk kotalgt tat kl. 9 lødag mogn. Skitt fik! { 5 }

6 PRIVAT LANDBRUK NÆRINGSLIV PRIVAT LANDBRUK NÆRINGSLIV Vi ønk Bak lykk til md ftivaln! HELSETJENESTER TIL HAVBRUKSNÆRINGA STJERN Tlfon 7 Fax ÅFJ Havbuktjntn a 7260 Sitanda Tlfon Fax Mon og Stin Shiing AS Sandvikbgt 7740 Stindaln M/S Tin Chalott, tanot av all ty bulklat, kaaitt: ca. 1140t / 1900m³. Vi div ogå md utli av minigav. To Stin tlf: Pål Iva Mon: Havbuktjntn a 7190 Bak Tlfon Fax Vi ønk Bak STJERN BYGG AS lykk Vi ønk til md Bak ftivaln! lykk til md ftivaln! STJERN BYGG AS Tlfon Tlfon Fax Faghandl fo BYGGVARER TRELAST V Fax ÅFJORD ÅFJORD Faghandl fo BYGGVARER TRELAST VERKTØY Faghandl fo BYGGVARER TRELAST VERKTØY Nttvk fo otimitbygd - Et ojkt fo bygdfolk md famtidtu! Otimitkonfan aang i Slbu oktob! Følg md å hjmmida vå: { 6 }

7 otimitbygd Gatul Bak! Føt vil jg få takk fo at jg invitt til å kiv n litn nutt til ftivalavia fo Fkftivaln juli Dt a å it Vtlandbondn og humøbondn Gi Styv: «Daumn gunnlagt. Eg tu dt viktiga å finn n fll daum, nn å tat md å finn å i mngd lauivn ida. Av daumn, og uan i bygda, kal å ida fødat og fotat. Rultata kjm innan di flt d in ha in bækaftig kombinajon av vilj til å kla, lyt til å gjnnomfø og tu å at dt kal vik. Dt innbyggjaan jølv om utgj dn to kilnadn å om dt gå, ll ikkj gå. Lat o ikkj fall inn i nokon-annan-imn føtillinga, om at nokon annan kal kom og dd bygda vå» Jg vil gatul Bakamfunnt md at d i 30 å ha vit hva lokal vilj, lyt og tu bty. Dt fantatik hva d ha fått til. Mitt tåtd Otimitbygdojktt om Fylkmannn i Sø- Tøndlag tok initiativ til og om otimitbygda Bak dlta i. Sk lokalamfunn i fm kommun i fylkt kal høt av hvand uk. Viktig ømål : - Hvodan kan folk å bygda lv ta tak i in gn utfoding? - Hvodan ka otimim? - Hvodan lgg til tt fo kativ o om kan bida til lvnd bygd? - Utnytt lokal utviklingkomtan md ovføingvdi. Bak ha my å bida md om ha ovføingvdi til and bygd. Vi to dt bhov fo å bygg nttvk mllom d bygdn/gndn om vil no. Vi to at t likt nttvkamabid kan bida til at dt bli ltt å aktivt å ta tak i hindingn. Vi to dt gi mulight fo komtanovføing og vi to dt vil ligg my gjnidig tøtt i dtt om gi otimim og famtidto. Målt må væ å inklud fl bygd i t likt nttvk. Igjn: Gatul md d 30 å. To Motn Solm Otimitbygdojktt { 7 }

8 ftivalhitoi Et lit tykk ftivalhitoi Dt hl tata md n nkl fikkonkuan og danft i Gndahut n lødag ommn 1980, tt n glu id fa Tygv om ny va imott fa Rulltad. Folk tivd og koa g md dt ålig aangmntt, dt bl utvidt md bilbu-lø og bingo å øndag - mn dt hl tok føt odntlig av i 1986 da dt kom folag om å lag Ta-jann a la Holmnkolln ndå fabikk-kaia Fo n uk!!! Dt fotll mang hitoi om at folkmngdn og ultatt næmt bl n jokkolvl fo komitn dn gangn. D hadd i bt fall håt å t a hund bøknd - dt kom godt ov 1500 Sigun oi Vikgådn kull ta md g fdigkokt kaff hjmmfa, mn da hun kull kjø til Bak, va dt umulig å komm g inn å hovdvin vd Vik-kyt å gunn av all tafikkn. Bot vd inngangn til ftivalomådt olgt Eli og Nokkn billtt fa hv in nkl loddbok, og da d va obukt og d kull g omking, va dt hundvi i kø fo å komm inn. Sølvi hadd tt hvodan dtt kom til å gå, å hun ltt om n gal tt Knut å butikkn fo å få tak i fl loddbøk. Aldi ha vl Eli to lomm å dn gønn anoakkn hnn væt m vlfylt Og Tullmo, om kom o fa Titvika md vaffløa dinglnd å ykkltyt, hun hadd væt foutnd nok til å lag t kta ann ø, ånn ba i tilfll. I Gndahut jobbt d om gal fo å tin dyfyt lakau og dt om ll fant, h va dt lutlig mang munn om kull mtt. Og Daa, om nok gntlig hadd nok md loddalgt, hun kull odn i tand litt å kaikut hvo matn kull lg fa. Hun att å n kaffkvtt og tok fam n halv ka bu, og i dt hun kull innov omådt, bl hun båd kjlvn og vttakmt. Tøt mæ, koll koill h gå??? Fikkakn om bgg Anny'an, Sigfd og El hadd lagt, d bl utolgt alld lødag, å h va god åd dy. Sigfd tok dfo t dykk i fikn om va igjn tt fikkonkuann, og å ba dt til å flkk og gjø o å Tlla-kjøkknt fo å lag nytt til øndag. Dt bl langt å natt fø d kom g fa d væ tikannn d hadd lånt å fabikkn. Fa tatn i 86, da vi va omtnt aln i Tøndlag om å ha Ftival, til i dag hvo å og i hv bygd ha in dag ll ftival, ha Fikftivaln utviklt g til å bli t kt aangmnt md ma aktivitt fo båd to og må. Vi bli utolig glad og tolt nå vi ublikum komm igjn å tt å, og vi dugnadåndn, fivillightn og vlvillightn i all ldd to takk kyldig fo ukn gjnnom 30 å. { 8 }

9 fikftivaln 30 å tygv ulltad, ftivaln fa, dlta i «ta jann» Kjæ fikftival Gatul md jubilt! Vi få tu at dagan du fi dg jøl bli hida md ol og godt væ, nå du i dt Hn å 2009 fyll ttti å. Eg kal ta å mg fakat, mn ikkj anvat fo ovktn. Dn vi g dl md di mang god fadan du ha hatt undt dg; føt og fmt all i Vik-Bak kt, båd fatbuand og and, mn ogå di om ha tøtta dg md omog, omtank og gåv av ym lag. It tak a whol villag to ai a child, i nglkmnnn. Dt tng i hil bygd til å fot it ban. Du it godt bvi å anninga i dtt odtakt. Du va ikkj å to kan i 1980, då du kom til vda in laudag i juli. Dt amla g in god dl folk, og dtt likt du å godt at du btmt dg fo at fødln kull du mak kvat å dn 3. hlga i juli. Mi og mi folk kom fo kvat å, og i å nå du 30 å, vil du annynlgvi ha dt tøt bøktalt nokon gong. Du ha vo in ofinnom kabat o gjnnom ovktn. Laudagn va i tatn dagn din, mn tt kvat va dt fo lit amlag fo dg, og du la blag å båd fdag, øndag og måndag. I 1985 kom du md it ll å øndagn; Ta jann. Du hadd fått idn få TV, noko om kjdd i Holmnkolln. Mn kativ om du ha vo, laga du din ign vi ogå å dtt og utvida aktivitta i tillgg til Ta jann. Du ha alltid vo otatt av mdifokuing, å få fam dt oitiv, mn du ha ogå fått olvd at mdifokut ha to id. Mdia ikkj alltid lik ltt å ha md å gj og vinkla oft ting ut få ign ynvinkl. Mn du bga dg ba gjnnom d tomkata ogå, og gjkk å md kum hal og fikt mot igjn. Md din kativitt ha du bidatt tkt til at Roan kommun, og ilt Bak, ha komm å katt og blitt in tad folk kjnn til. Da du va ti å gammal, i 1989, fatta du int fo kultu og hitoi. Roanuttillinga vat til. Mang av faddan din va otkn av at du mått ogå få md dg litt av dnn ballatn i ovktn, og dt va nok tt tnkt, fo dtt ha føt til mykj oitiv on tilbak til dg. Som unga flt va du i din føt å mt otkn av dt om hnd i næmiljøt undt dg. Mn tt kvat om du vak til, utvida du hoiontn din og fkk kontakt md and landdla, ny miljø og and land; Svig, Finland, Tykland. Du vill ut og jå, få ida og læ. Md dt ågangmott du ha fått, ha du jølagt ogå tt d idan ut i livt. Du fkk til it amabid md Hutiguta, om laudag ttmiddag undt klokka fm i mang å ha lagt til kai å Bak å tu nodov, full av tuita få all vddla, miland og vinkand i takt til muikk av Jan Both. Eit å fkk du jølvat katinn til å ta in vingom å kain! Du ha følgt md i tida og tatt i buk modn tknologi fo å nå ut til folk. Saman md ambygdinga å din ign ald laga du fo nok å idan ny intnttid d du ntt dg å in god måt båd i tkt og bilt. Du ha åli blitt mi ofjonll båd i måtn du tå fam å, mn ogå i måtn du lgg o din aktivitta å. Mn ofjonalittn ha ikkj gått ut ov ditt folklg g, ditt humø og di vn til å imovi. Du ha hil tida vo otatt av at di tk idn til mdabidaan din få l til. Md din 30 å ha g vo mt otkn av dt du ha vo. Mn dt om ha æga dg og fadan din, ha vo viljn og vna til å jå famov, å utvikl god ida og ha kaft til å gjnnomfø d. I tillgg ha du og din vo kativ, abidomm, hatt in utulig tå-å-vilj og vn til å finn god løyinga, vo flink til å amabid og tå kuld vd kuld fo å ta am tak. Famtida kan ingn å om, mn g tu du vil gi dg godt og utvikl dg lik all fadan din ønkj du kal utvikl dg, og lik at du famli bli it oitivt tiltak i bygda, kommunn og gionn. Til lykk md di ttti å få fa din! { 9 }

10 ogam 1. Kaiomådt 2. Fotballbann 3. Bøggula 4. Htky 5. Gndahut 6. tøndngi 7. vik/bak kol 8. almabyggt yt havn bak 3 til on/åfjod» Fdag 17. juli 14.00: Camingn ån: Infomajon og camingmottak vd fotballbann 19.00: Bøggula ån - ftvoil i Bøgga md tubadu To Ing Sundt! 21.00: KONSERT i kaiomådt md «Næv md vnn» og «Hllbilli» Skjnkbvilling - Inngang: 300,- Sa ng og li å tå i billttkø btill ftivala å : Kontn lutt og Bøggula tng ft-tu md bjønø Fdag 17. juli Vanlig ut, 20:55 fa Sætvika uttabll. Rtu kl Lødag 18. juli Stat fa Sætvika kl.19.30, båtn fottt til Vingand, Ramøyaunt, Sandvikbgt, Skjvøya og Bak. Intt må btill la å tlfon Rtu kl fotballbann Caming fdag - øndag Ftivalkonto - info - kiok 6 almabyggt Roanuttillinga, lø. 12:00 - man. 17:00 kaiomådt Kont md «Næv md vnn» og «Hllbilli» fdag, «jan both» og «a øtad j' okt» lødag. viktig tlfonnum Ftivalkonto und ftivaln: Tho Eling Pttn (ld): Sigud Lan: Hittgod lv i klubbhut: Intnttanvalig: An-Johan Nikolain: Innkommt hittgod bli lvt Bjønø lnmannkonto mandag 20. juli. Fikftivaln takk Jakob og Unni Nodmland i On fo lån av undball fam til ftivaln, vi ønk d hjtlig vlkommn å ftival! Hiln t udlnd ftivalty. { 10 }

11 2009 lødag 18. juli 09.00: Salg av fikkot å kaia (algt lutt vd konkuantat) Kla fo ban, ungdom og vokn. Fiking fa land og båt. Båtla kan kjø Fin mi! Pmivdi i hlga ca , : Mulight fo hlikottu ov Bak 11.00: Aktivitt i kaiomådt: Makdbod ån - gå gjnnom bodgata nd til jøn : Fikkonkuann tat Nytt av åt: «Hå i havt», omtal i ftivalbladt. Mulight fo tu md Rdningkøyta til Skjvøya tt fiktat. Aktivitt fo bana hl dagn. Kæjbåt i kaiomådt Fjllklating fo bana Vdnkodfoøk i bukatabling - mi fo høyt tabl! Kjøing md ht og vogn Tubadu Fod Haatad undhold i kaiomådt 12.00: Roanuttillinga ån i Salmabyggt i kaiomådt - åt tma: Modllbåtuttilling «Lonautt» og «Boknautt» ån gjø t øvkjø! Bøggula ån 15.00: Fikkonkuann lutt Innkomt md viing av fangt. Pmiutdling md fl ovakl! 16:00: Kaamlllæ fa hlikot 16.30: Kjingkat! Kaillkat!? Jan Both ill å kaia 18.00: Roanuttillinga tng fo dagn Lonautt og Boknautt tng 19.00: Bodn lukk Ftvoil i Bøggula md Tubadu Fod Haatad 21.00: Plattdan md «Jan Both» og «PA Røtad J Okt» i kaiomådt. Skjnkbvilling - Inngang k 250, : Danftn lutt øndag 19. juli 11.00: Gudtjnt i ll utnfo koln 12.00: Moo i kaiomådt: Hutiguttu fo to, luga inkl. t/ Tondhim-Bgn, tkk å inngangbillttn! Tubadu Fod Haatad undhold i kaiomådt Roanuttillinga ån Bøggula ån Lonautt og Boknautt ån Kjøing md ht og vogn Aktivitt fo bana Kæjbåt i kaiomådt Dt to tolhot - Pmi k Gang å tang - To-mi k Plankdull - To-mi k 1.000, ban og vokn. Ta jann à la Holmnkolln! To-mi: k 5.000! Tkning av Ftival-lottit mot luttn av ogammt. TOPPGEVINST Bindalfæing 18.00: Roanuttillinga tng Salg av mat fa bod und hl ftivaln. mandag 20. juli 12.00: Roanuttillinga ån 17.00: Roanuttillinga tng Dt ta fobhold om vntull nding i ogammt. { 11 }

12 ROAN kommun ROAN kommun Gjnnom «Tilflytningojktt» hå vi å nå dg ll d om i n fa i livt d d tå ovfo t valg. Du kankj i fd md å avlutt utdannln din, du ønk å flytt ut av byn md familin din - ll kankj ønk du å bytt ut bylilightn din md gt hu? Ell Du til dg - vlkommn! du om it fa Roan fo å utdann dg - tida nå kommt fo å flytt tilbak? Vlkommn Roan kommun - «ln i havgat» - ønk dg vlkommn! Gjnnom «Tilfl ytningojktt» hå vi å nå dg ll d om i n fa i livt d d tå ovfo t valg. Du vlkommn! Båd du om vil tilbak og du om ny - og om vil lv dt god liv i havgat. Roan kommun tdt fo dg! Du kankj i fd md å avlutt utdannln din, du ønk å fl ytt ut av byn md familin din - ll kankj ønk du å bytt ut bylilightn din md gt hu? Ell til dg - du om it fa Roan fo å utdann dg - tida nå kommt fo å fl ytt tilbak? Vlkommn til næm amtal - du tff næingådgiv Unni Kitin Wiik å tand lødag og øndag å Fikftivaln. Båd du om vil tilbak og du om ny - og om vil lv dt god liv i havgat. Roan kommun tdt fo dg! Vi ønk lykk til md åt to aangmnt oan.kommun.no Vlkommn FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER! GRATULERER MED 30-ÅRSJUBILEET! Md hiln Vi ønk lykk til Albt md Lan åt to aangmnt FISKEFESTIVALEN OdføPÅ BESSAKER! oan.kommun.no Md hiln Albt Lan Odfø ommun - «ln i havgat» - ønk dg vlkommn! Autoit bilvktd Autoit bilvktd Tlf: Fax: Bnintajon Rkviita Bnintajon Rkviita 7180 Roan Tlf Fax Roan Dagligva Fikutty Dagligva Lag fo Fikutty Fllkjøt Dagligva Lag fo Bnin - Olj Sngtofffohandl Fikutty Fllkjøt Nok Tiing Bnin - Olj Sngtofffohandl Fax Nok Tiing Tlf Tlf Fax Lag fo Fllkjøt Bnin - Olj Sngtofffohandl Kafé ingojktt» Du vlkommn! avdling Roan Dagligva Nok Tiing Dagligva Pot i butikk Tlf Fax 72 Kafé Nok Tiing ll d 7180 om Roan Tlf Fax Dagligva Tlf Fax Tlfon Båd du om vil tilbak avdling Roan og du om Fikutty Dagligva Pot i butikk d tå Tlfon 72 ovfo Kafé Nok Tiing Tlfon All ttight Ånt hv dag! ny og om vil Bnin lv - dt Olj Tlf Fax god 87 liv All ttight - Ånt hv dag! Nok Tiing All ttight - Ånt hv dag! i havgat. Roan kommun d md å avlutt KiFo Fik tdt AS fo dg! 7180 Roan du ønk å flytttlf Fax milin din - ll Makin Vlkommn til næm Dagligva amtal - n å gaving bytt ut byd gt hu? Jotin Battgjd Kafé TELEFON du 918 tff næingådgiv Makin Unni Alt innn gaving Kitin Wiik Jotin å tand Battgjd lødag og TELEFON om it fa øndag å Fikftivaln. dg - tida { 12 } flytt tilbak? avdling Roan Pot i butikk Nok Tiing Tlf Fax Lag fo Fllkjøt Sngtofffohandl Tlf Fax avdling Roan Pot i butikk Nok Tiing Tlf Fax Gunna T. Støm - Roan, tlf:

13 ban tank Fikftivaln gøy, all gla! md bli blaut aktivitt gjø vi Og all yn dt ba! kik, Og å ta jann hø vi o og mn til lutt hi hua! Vi kjø ma ukktøy! Så bli dt nda m gøy! Ogå ha vi lankdulln, ang, hoff, lak, knn! lang, Gang å tang ikk å vldig mn vanklig dt dn! Pøv og få balln o i kuvn! Hutigutn komm, og da bli dt omm! Og å dt kjingkat! D hiv kjinga i vannt md t lak og dak! Og å dt lutt, væt å lang! dt føl ut om om dn ikk ha nt gang! til n Mn nå dt ba t å igj F- Fikkak I- Intant S- Somm K- Konkuan E- Ekt an F- Fikkonku ang m E- Elkt av u k S- Si fi n T- Ta jan I- I k V- Vak Ba A- Atig L- Lotti Jg yn Fikftival n vldig moom. Jg ha ikk væt md å no fø, mn jg kull vldig gj n øvd Ta jann. tig. tig. a a J Fikf n g ha ikk væt å å ma n. aln a iv m t l, o t u ng fikftival, a k f iv n o t o k m k i æ. f k F T ka k nkj 2-3 tykk, mn il B ivaln b at fi linn d f o aill i ho. d li t t n ha b m d y væ a t o o g kt N, Vi ho ak vil all a. Jg kjmmoomt å væ at t yn jg t å få a vi ko d n all y ga ng n No k d fk å ma. lg. og ha i ho da. Jg li y mi t d. lo i m d tt å H b k bli d å. t t d flott. Lang Go tig ho ka n a å atig. v å fk jann, tol kfætival, 009! n i ja n og no 2 f Ta t. ll og n lg dt man Vi ta g i å bli d kfætival n nkdu ng moom g bu n la P a F P lu. g å å lødag Ein å ta h æ g d n fi a md k G å ko nø o vi fa bå Dt va n vld t og g Sønd Dt dn bæt ftival å land ig vam dag. ag gå tang. n fo all tid. J d vi å g gikk til fjæa agn n. Dt dugnad 5 dag fø al tiv f t og k la a Fi v øm n n ftivaln. t. ga g og vi t Da høt jg m la Da odn vi o vin og a jan uikk Dt n vldig fin gjø klat o J g vin g a til P alt utty om akal buk g o n fo to og må. å ftivaln. non o aa at dt i da g tin d go m yng, og d Vi om abid å dugn n nn. Ta jann ad, møt o dt my folk.! y on m g klokka 9 om måan og hl fo å kaff d å til g i 4-5-tida om ttmidd Jg ha væt Dt dugnad 5 da agn. m. o ln g vi fikk 100 d å Ta jann, fø ftiva 0 kon. Vi dlt å ngn An fo hl Bak. na og jg. J V Ftivaln bty my i kunn ikk g ha væt md t å få vi ka v å å nk t T a og jann, å Knut Joh ømm, og lagt ht B Dt litt at an mått v abytamt.. ømm o ti Dn h lill lan an, Nå dt fkfætival, ku l land! on k k Fi d: m t å Vi må fott ko m m n nk d la t a, n klovn., tang Han k å ta jann, tolho t mnnk om kal komm og my m. o å cnn. Og da tyll ha I å fikftivaln 30 n fam cola og å. l ika, og ha n blå o ba Æ yn at fikftival llong n u. og la g hatt av d Fo da ha vi tid til å ha m. dt moo Sit åt fo Sammn, og dt vik han å tylt tig. og hot og Nå vi fi fikftiv ang. aln, få vi ma undholdn ing, om fo kml ta ja nn og gang å tang. Og takkt væ To E ling dt kjm gøy Fikftival ba, vi o hua fo fikftival. å væ å fikftival Fo vi ta jann og vi o fikftival uvn. n. Vi lk og ha dt ba. Vi ha dt vldig ba å fikftivaln. Og dt bli t å igjn til nt gang.

14 Notk Elkto AS n lktointallajonbdift i Åfjod, Roan Notk og On lkto kommun. AS Hovdkontot n lktointallajonbdift i Åfjod, INSTALLATØR Roan og On kommun. i Åfjod AUTORISERT Hovdkontot i Åfjod. Åfjod tlf fax Jan Eik mobil AUTORISERT INSTALLATØR 7170 Åfjod Tlfon Tlfax Åfjod Tlf Fax Makinntnø Jan Eik mobil Tlf: / Åfjod Tlfon Tlfax Salong Håfix A/S OnTogt - tlf.: Ring fo btilling ll kom innom. TAXI Bak Tlfon Mobiltlf Ing Monkan 7190 Bak Åningtid i omm fa 19. juni: ånt hv dag fa klokkn 13:00. Vlkommn! Mobil: Tlf: Jnn Fyiotai Stoflotta flbukhu Roan TELEFON TELEFAX { 14 }

15 oanuttillinga Roanuttillinga I å dt uttilling n. 21. Nil Vikaunt åt uttill. Han kjnt fo in ædl vllagd og dtaljik modllbåt. Vi ha væt å hldig og fått amlt n to dl av flåtn han og lagt t kikklig havnbang o å Salmabygga. D all flt båtn godt kjnt h i ditiktt, og mang gutt ha hatt hy ombod. Nil vil væ tiltd å uttillinga kankj dt kan bli fl om kan tff d og mim litt om tidlig tid. Kut Haukaa, om i fl å ha lvt n kk flott bidag av maitim at til Fa gaml dag -altn i Fona-folkt, ha nå kvt bok om båtn å Fon og vil lan dnn ho o å Byggloftt. Han vil ikkt gjn ha n at. Fo å få til dn tt tmningn, ha vi motodunk fa fokjllig båtmoto av ld ågang. Litt måkkik og, å vi i tt modu. Kom å bygga! Kom i tmning! kytly Kytly n ny bdift h å Bak. D om tå bak, to diftig dam fa Vik, Sølvi Sandø og Sigun Wiik. Som fimanavnt i, odu håndlagd ly, bl.a. Vadly og Vættanly, mn d ha og mang and flott utgav, d vai tt åtid. D ha itt odukjonlokal å Byggloftt, å d vil d till ut in ly og dt mulig å få kjøt dm d und uttillinga. { 15 }

16 Sjldn mulight! Ldig hytttomt i On! Sntalt, ujnt, olikt og banvnnlig! aftnøya it En jldn mulight fo dn lik å nyt livt i fdlig omgivl md næht til jø,lv og fjll. Dt komm nå 4 tk. ujnt hytttomt i fantatik Aftnøya fo alg. Aftnøya ligg i On kommun å fantatik fon. Tomtn lg md lvanklauul til HllvikHu Tondhim. Byggmt Hlg Paach AS Tlf , Pi: Kon Rokokko ll funki? Tat ll anl? Bygg md gld! Hllvik Hu- kjdn i tadig vkt- du finn din næmt Hllvik Hu- bdift å vå nttid. Vd å vlg Hllvik Hu, vlg du n lokal hulvandø og amabidatn du kan tol å. Ønk du m infomajon,kontakt o ll bøk vå hjmmid Byggmt Hlg Paach AS Tlf , { 16 }

17 kytn kla fo innbygg, tilflytt, tabl, invto og and gu. «Kytn kla» t amabidojkt mllom ti kommun å tøndlagkytn og Sø-Tøndlag Fylkkommun. Samabidatn Ein av ogammt kommunn On, Roan, Åfjod, Ria, Bjugn, Øland, Føya, Hita, Snillfjod og Hmn amt fylkkommunn. Mål og tatgi fattt av i tatgigu btånd av amtlig odfø og ådmnn i di kommunn og ntant fa Fylktingt i Sø-Tøndlag. Et Pogamty amabid md ldln i ogammt fo å følg o d ating om blutt gjnnomføt. Ambijon i Kytn kla å væ dn mt nnnd kytgionn i Euoa bat å d u, fotinn og kvalitt om gionn ha. Vi tå tk ammn nn hv fo o, fo å nå d mål vi tt o! Satningomåd Satingomådn innnfo kytogammt : Omdømmbygging og god bolyttiltak Komtan- og tknologiutvikling Hlhtlig aalfovaltning Vi abid fo at å mang om mulig kal få innblikk i hvilk mulight tøndlagkytn nt, båd Fll mål Kytgionn tå ovfo utfoding nå dt gjld bfolkningutvikling, utvikling av ny abidla og ottholdl av kitnd, utvikling av dn komtan gionn vil ha bhov fo i tida fmov, og ikk mint bida til å tabl n fmtidttt og hlhtlig fovaltning av aaln i gionn. I Kytn kla vi avhngig av t tkt ngajmnt og involving fa kytbfolkningn, foå lykk md d mål vi ha att o, og fm til å amabid md d all! Bøk gjn vå hjmmid fo næm infomajon: Fikftivaln Fikftivaln å Bak t av mang nnnd aangmnt i Kytn kla -gionn dnn ommn. Vi imont ov dn dugnadånd kytbfolkningn vi! Et nnnd og innholdikt ogam kull gi flott dag å Bak fo all aldgu og vi ønk d lykk til md aangmntt. Kytn kla fo all om VIL! Møt mllom gamml og ny tid... Lif Haald Hann, ogamld i Kytn kla { 17 }

18 Foanding fyd Vlkommn til dt komltt bilanlgg Bnin Otting oanding fyd Dil Lakking Vlkommn til Bilvak Bilutli Vlkommn dt komltt til bilanlgg En god tat å tikk innom Byggmakk, Bilvktd Miljøtajon dt komltt bilanlgg Bnin ntn du kal bygg nytt ll u o. Bilbging Otting Tømmtaj. Bnin Dil Otting Lakking 7170 fo bobil Åfjod Dil Bilvak STORKIOSK Lakking Bilutli - GATEKJØKKEN En god tat å tikk innom Byggmakk, ntn du kal bygg nytt ll u o. Foanding fyd 7170 Åfjod En god tat å tikk innom Byggmakk, ntn du kal bygg nytt ll u o. Bilvak Bilvktd Bilutli Miljøtajon Bilvktd Bilbging Miljøtajon Tømmtaj. Bilbging Tømmtaj. STORKIOSK - GATEKJØKKEN fo bobil STORKIOSK - GATEKJØKKEN 7170 Åfjod HYDRO HYDRO SENTERET SENTERET 7170 Åfjod Tlfon Tlfon Fax Fax fo bobil HYDRO SENTERET Tlfon Fax Bilvak Bilvktd Bilbging Bilutli Miljøtajon Tømmtaj. fo bobil STORKIOSK - GATEKJØKKEN HYDRO SENTERET Tlfon Fax VÅGAN FERIEGÅRD 4 bonht Mait & An Hann, 7176 Linøya Tlf Fax Sommhandl i tivlig Åfjod ÅPNINGSTIDER ICA: Ma-F 9-20 (18) Sialbutikk: Ma-To: 9-17, F: 9-20, Lø: 9-16 D hvo dt finn vi finn mulight! Ma NYHETER i abidtøy og fitidtøy Bøk vå butikk å Åfjodtogt og v/kommunhut On Din lokal budbilntal! Tlfon: FIFTY YEARS OF HARD WORK: Håndvk Pofiltøy Mu/mal Rgntøy Induti/vktd Bankollkjon Vintklæ Damkollkjon Euoaf Vnko/tøvl Unifom Hank Blt, ca, m.m. { 18 }

19 4h & uttill måkn 4-h 4H - oialt, aktivt og moomt - du btmm! 4H Nog n ban- og ungdomoganiajon knyttt til natubuk, filuftliv og bygdamfunn gjnnom lokal 4H-klubb. Aldgun å. I 4H dlta mdlmmn å li og ku md mang nnnd aktivitt og tma. Måkn 4H vil takk Bakingan fo at vi få komm og aang fylkli fo båd Sø-Tøndlag og Hdmak juli i Da gn vi md å dobl folktallt i oan non dag! Hå å t godt amabid lik at to og må få dt to und oholdt. Vi ønk fikftivaln alt godt og gatul md 30 å jubilumt! Hiln all o i Måkn 4H! Uttill vd havnomådt 20. juni Å Nægåd Amina Hobby v/amina Knutn Ruth Sandø/Ann In Lindbak/Kai Eikn Tån agntu MatComagnit NOR a Stoffy v/ing Koltad Kitin hjmmbaki Gunn In Yd Roan kommun Mait Gitz EAH alg (tidl. Nok Gadmny) Jo Manul Camundo Potoi Rikula v/ Jan Hlg Hlgn Jan Loui Pagot Skinnhåndvk Haan Manu Oiflam v/ Oddun Eid og Nina Fofot Zoo Ramon Huflid Pyntgjntand, håndabid Latknikk: duk, bild, t, kamikk, kot Fitidklæ Skmat, utgl,ukktøy, ukkinn Jakk/buk/tøfl/bild/lu/vant/ kjf/vt (alt i tovt ull og gan) Lf og flatbød Malt todukt, tikkd gn, kjf, lu m.m Infomajon om tilflyttingojktt og kommunn gnlt Egnodut mykk Skmat gådmat, godti, gådmø, ottbød Håndvk, oncho, ullgn, hatt, hånddokk Huflidva i t, tko, øynt, kål m.m lagd av ikulmatial Tomm og and kinnodukt, kinnvktd fo ban Lktøy, T-kjot Hud- og koli, komtikk Håndvk, blt, mykk { 19 }

20 ØKONOR FOSEN Åfjod Rgnkakonto AS Øv Ån 6, 7170 Åfjod tlf: fax: E. Hotad Enk AS A. landhandl Bnin Solatank Vann Mdiinutalg Lyntoto Tiing Pot 7190 Bak - Tlfon Tlfax N A R F NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING MEDLEM O R O S BJØRNØR ØKONOMI AS Autoit gnkafølka (ARS) Rgnka Faktuing Lønn Budjtt Økonomik ådgivning Etablingbitand Åningtid omm Lødag 09:00-15:00 Man - f 09:00-18:00 Søndag 16:00-19:00 Sandvikbgt Handl Dagligva Bnin Mdiinutalg Lyntoto 7740 Stindaln - Tlfon Tlfax OSEN Sandvikbgt 7740 Stindaln Tl ROAN Hongand 7180 Roan Tl { 20 }

21 ftivalføll { 21 }

22 Vlkommn til n tivlig ommhandl! dtalj a Midt-Nog il n tivlig ommhandl! Vlkommn til n tivlig ommhandl! H A L L G E I R EIAN Alt innn gaving, gu og jodma, tlf.: ommn til n tivlig ommhandl! Bak Fyiotai Mlani Schoich 7190 Bak Tlfon Åfjod Tlfon Fax Åfjod Tlfon Åfjod Tlfon Fax Fax B E S S A K E R D R I F T Sytmvijon Fon AS REVISJON SKATT RÅDGIVNING 7170 Åfjod Tlfon Fax Anlgg md 5 to obu 4 jøhu hlt i jøkantn Tlfon Tlfax E-ot: 7190 BESSAKER Kaff n i On Kaff n å Ontogt, ån hv dag, tlf.: { 22 }

23 ftivalangn No dt fætival igjæn, vi gl o bætt, og i å lång å ly i flæng vil bit å nø dtt. Plank, Stang, Ta jann, h kainn du gjø uk. Pøv dæ n tu å tånga, vi gaant du kjæm n! Rf Vil du væa m å fætival, vi du åå væa m? Da må du bæ hiv dæ oint, dt bli nåkk å ta æ t. Vi du væa m å fætival, å fkfætival? H bli dt nåkk å ta æ t, å Bak ka dt kj. Ja, ut å fk dt ka vi uanjtt v å vind. Mæn høydunktt nå hutiguta ægl inn. Paajan dæm ka ut, og oinna vi må vik. Mæn dt ha ngntng å i, f vi vil om bod å kjik. H bli dt fat å inning i få måa t kvill, å gntli å koill vi ha hængt fkn å gjill. Dt bli dt aill tia t, f fklokta må bot, fø daingolvt innta, å vi ånd vittlokt. Rf: Vil du væa m å fætival Ei uttilling vi ha md my ånt gammlt å øtt, Å mat å dkk i bui lagd av båd fk å kjøtt. Hil bøgda tå å, aillt klat å klat. Go v ha vi tnga, hil juli n ha vi at. Rf: Vil du væa m å fætival Øvdal tlfon By tlfon Øvdal tlfon By tlfon Gaving Rtauing Tanot Takabid Gu - ukk Abtaning Øvdal tlfon By tlfon Gaving Rtauing Tanot Takabid Gu - ukk Abtaning Åningtid Mandag 09:00-10:30 Tidag 09:00-10:30 18:00-20:00 Todag 09:00-12:00 Åningtid Mandag 09:00-10:30 Tidag 09:00-10:30 18:00-20:00 Todag 09:00-12:00 Timavtal all dag, ogå lødag Timavtal all dag, ogå lødag Tlfon (vtinævakta) 7190 Bak Gaving Rtauing Tanot Takabid Gu - ukk Abtani Tlfon (vti 7190 B { 23 }

24 vi takk vå ono In' Shiing Svic Salma AS TøndEngi PCS AS Roan Kommun Jon A. Oln Akitktkonto Eiva Safx (Niln & Johnn AS) Main Havt Eo Engi Adø Bil Bak Taxi E. Hotad Enk AS Eian Bil Sølvkokn XL-Bygg Byggmt Hlg Paach AS Nog Fiklag Nida Bak Dift bak blautat fætival! dign:

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 3. augut d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5

Å r s p l a n 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 Å p l n 2 0 4 / 2 0 5 H u g å d b n h g H u G m g l å V d i k b v n i h g G 6m 8l4 Vi k t v ø y i 6 T l 8 f 4 : 6 V 9 3 7 t 7 0 ø y E - p o t : p o t @ T h l f u : 6 9 3 g 7 7 0 d

Detaljer

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering

BMW i. Freude am Fahren. BMW i Wallbox. Anvisning for USB oppdatering BMW i Fud am Fahn BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating 5 NO BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating BMW i Wallbox Anvisning fo USB oppdating Innhold 8 bd ladstjonn Ta av husdkst Ta av tilkoblingsfltdkst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Program torsdag 23. oktober

Program torsdag 23. oktober Poga todag 23. Kl. 12.00-18.00 Jacobn Intiø Nodjö Idé & Dign Haugo Rii Intiø vi tndy tapt og tk fa Dign Guild og Rph La London. Kl. 12.00-19.00 Undtøiagaint Akitogt Ponlig åd og vildning fa lg på Chantll

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ekam Elktokk ato: 6. ma d: 9-4 tall d klu fod: 7 kludt dlgg tall oppga: 6 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt fulltdg. d tull

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk

Avdeling for ingeniørutdanning. Ny og utsatt eksamen i Elektronikk www.ho.o dlg fo gøutdag Ny og utatt kam Elktokk ato: 9. augut d: 9- tall d klu fod: 6 kludt dlgg tall oppga: 4 llatt hjlpmdl: ådholdt kalkulato om kk kommu tådløt. Mkad: Kaddat må l kotoll at oppgattt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK

KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TDT4195/SIF8043 BILDETEKNIKK MANDAG 2. AUGUST 2004 KL LØSNINGSFORSLAG - GRAFIKK Si av 9 TU ogs tknisk-natuvitnskalig univsitt Fakultt fo infomasjonstknologi, matmatikk og lktotknikk Institutt fo atatknikk og infomasjonsvitnska KOTIUASJOSEKSAE I EE TDT95/SIF83 BILDETEKIKK ADAG. AUGUST

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g

-40% tor-lør. Coop Megas fersk svine-/ nakkekoteletter Pr kg. Fersk kveite I skiver. Pr kg. Et stort utvalg Dr Oetker/Coop pizza 216-555 g ! m m o s d Go 39 Coop Mgas fsk svin-/ nakkkotltt Fsk kvit I skiv. 169 Et stot utvalg D Otk/Coop pizza 216-555 g -40% Et stot utvalg Dsst-is Diplom-Is. 0,5-2,0 l -4ku0pp%! d n k w s Skalldy All pakkd du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass

Biogassteknologi. Det effektive varmesystemet for biogass Biogasstknologi Dt ffktiv vamsystmt fo biogass GG: fa B R U md t n m. ing av f amilin f m a X v E p L F op i NIRO ø t koug BIOFLE X Biogasstknologi Systmløsning fo vamanlgg/oppvaming fmntingstank BIOFLEX

Detaljer

Fr. NaNseNs plass 2 attraktiv BelIGGeNHeT I VIKa

Fr. NaNseNs plass 2 attraktiv BelIGGeNHeT I VIKa F ann la ARAK LIH I VIKA Fakta m indmmn F ann la Ldig utliaal: inimum utliaal: Ldig fa: gl: 0 kvm tg kvm tg 0 kvm tt næm avtal Run Avn lf: 9 -t: a@akhu-indmn kntlkal md mgt gd tandad, g mdn løning F ann

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks

Klar til å reise? Feriesjekkliste. Skaff deg informasjon om landet du skal reise til. Tidssoner og mat på reisen. Nåleboks Kla til å is? Fisjkklist Tg du o vaksi? Sjkk md lg di ll hos Folkhlsistituttt på www.fhi.o. Ba og ugdom md diabts ha samm bhov fo vaksi på is som ba og ugdom ut diabts. Ha du attst fo buk i sikkhtskotoll?

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

transeland En prøvetur i

transeland En prøvetur i 59 «Pust dypt inn, du på t vidundli std. S fo d bøln som slå mot standn. Om ijn o om ijn. Du fall dyp o dyp i hypnosn. Nå j så tll fa n til t, komm du tilbak til h o nå. O nå j si dyp søvn, fall du ti

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r

Audi A2 - Mercedes-Benz A140 - Toyota Yaris Verso 1.3: «Bill. mrk» Liten og r Audi A2 McdsBnz A140 Toyota Yais Vso 1.3: «Bill. mk» Litn og 44 Bil dsmb 2000 BIL tst N 338 ommlig D kompakt og skill sg fa mngdn, A2, AKlass og Yais Vso. Ha d no m til flls? Vi ltt og fant t svæt så ulik,

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVEITETET I GDE Gimsa E K M E N O P P G V E : G: M-9 Mamaikk LÆE: P Hnik Hogsa Klass: Dao: 8.8. Eksamnsi a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgn nall si: 5 inkl. osi nall oppga: nall lgg: Tilla hjlpmil :

Detaljer

sommer- ferie! Endelig Sitat fra en av

sommer- ferie! Endelig Sitat fra en av hudøy r nok vrdn bt td! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Endlig Dr gjør n FANTASTISK jobb - og vi fikk hjm t barn om hadd vokt MASSE på 12 dagr - båd inni og utnpå. Han hadd til

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNING INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dnn symaskinn dsignt og konstut utlukknd til HUSHOLDINGSBRUK. Dnn symaskinn ikk t lktøy. Tillat ikk ban å lk md maskinn. Maskinn ikk mnt bukt av ban ll

Detaljer

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D.

hvor A er arealet på endeflaten. Ladningen innesluttet av den valgte Gaussflaten: Q.E.D. LØSNNGSFORSLAG EKSAMEN EMNE SF5 FYSKK Fo kjmi og mtitknoogi Onsdg 6. ugust k. 9... Oppgv. z fuksintgt fo d to ndftn: EdA E A, Dt ktisk ftt undt n undig sto pt finns vd å uk Guss ov. Rtningn på dt ktisk

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN BRUKSANVISNING VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER Dnn maskinn må ikk buks av pson (inkludt ban) som ha dust fysisk, mntal ll snsoisk vn. Dn må hll ikk buks av pson som mangl faing ll kunnskap i å buk maskinn,

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017 Vlkommn il LAMBERTSETER 20.-22.okob 2017 LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn E NSFs lov og gl ønsk Lambs Svømmklubb vlkommn il n hlig svømmhlg på Lambs Bad, Langbølgn 24, 1155 Oslo. Bassng

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Kokebok for eintypesegling

Kokebok for eintypesegling Kokbok fo intypsgling Kva intypsgling Eintypsgling hjå HSK sitt intyputval dfint som bansgling d fyst båt i mål vinna i båttypa md tydlg klassgla. Klassan i intyputvalt pga av sglaa som ikkj foldstyt.

Detaljer