velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program juli hovedsponsor: irene s shipping service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "velkommen til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å r program 17. - 19. juli 1979-2009 hovedsponsor: irene s shipping service www.feskfestival."

Transkript

1 vlkommn til FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER 2009 å ogam juli hovdono: in hiing vic

2 ftivalatit hllbilli foto: ik buå / kolonihavn.no Jan Both.a. øtad j' okt næv md vnn tubadu to ing undt { 2 }

3 fikftivaln 2009 Fo 30 å idn kom jg og min lill famili til Bak fo føt gang. Dt vi olvd md tdt, folkt og natun gav o god gunn fo å komm tilbak. D føt ån md familitff ho vog og viginn å Haugn, føt til tu å jøn, i maka og å Vttan. Ban og vokn tivd, og bøkn h gav o god olvl og ma ngi. Ett hvt bl vi dltag å fikftivaln md fikkonkuan, ta jann og and aktivitt. Aangmnt bat å to gad av dugnadaktivitt kjnn jg fa hjmlig gn, og vt hva dt bty. Utviklingn av fikftivaln ha væt fantatik, og bida i dag til å aml folk i tuntall. Dnn mangåig dugnadinnatn ha bidatt til å gjø Bak bd kjnt utov landt, no om gi ingvikning ogå tn av åt. Dtt ålig aangmntt fø til at lkt og vnn åvit komm til Bak fo å tff kjnt, mn ogå fo å bida und ftivaln. Ett å ha tatt uln å Bak ov mang å, familin blitt halvt baking. Abid md fitidbolig d it ån ha føt o ttt å bygda. Vi ha fått god kunnka om tdt, og blitt mottatt å n væt vnnlig måt. En bfolkning om inkludnd, hjlomm og oitiv, ini og gi o lyt til å bida md no. Fikftivaln n lvfølglig ana i å måt. Vi imont ov hva i lita bygd få til dt alltid ojkt å gang d flt å dugnad, til dt bt fo fllkat. Fottt lik inklud all i dnn kultun. Dt om byggt o n god lattfom fo fmtidn, mn dn må åfyll og vann hl tidn. Stdutviklingabidt t godt tiltak og om fø til aliing av ny ojkt. 30 å md Fikftivaln å Bak ha væt og t viktig bidag i utviklingn til bygda Bak. Stadig ny folk olv dn oitiv tmningn og komm tilbak å nytt. Olvln gjø at non flytt hit, non tat vikomht og non fi, alt md oitivt fotgn. Md ønk om n fin utvikling fo omådt og fo Bak ilt. GRATULERER MED JUBILEET - GOD FISKEFESTIVAL! Tond (Gunvald) Hutad Lvang/Bak/Guinalan { 3 }

4 Fiktan A/S Bodø Løkk tl og go' hælg! { 4 }

5 «hå i havt» Dtt n av vå to nyht i jubilumåt! Slvfølglig må vi om bo h uti havgat og føl at dt hå i havt hv dag hl åt; vi tt og ltt avhngig av dt - mn akkuat nå gjld dtt håt fo all om dlta i åt fikkonkuan. Vi ha nmlig mka 3 tok om vi ha li å lik fø konkuann tat, dn n md n la i yggfinnn å k ,-, n å k. 3000,- og n å k. 300,- Få du n av di å kokn i tidn lødag , bli du dn lykklig vinn av min. Og få du ikk akkuat dn tøt tokn, ha vi ma and flott mi å våt bugnnd mibod, å mld dg å fikkonkuann og lng nøt uti. Vi ofod imidltid all om kan til å till i gn båt, da dt nok vil bli kta ift om d innlid båt lan i å... (H gjld jo føtmann-tilmølla- init.) Du kan lvfølglig ha lik to jan om du kjø kot fo å fik fa land, dt finn mang fin n, odd og kai du kan fik fa. Huk kotalgt tat kl. 9 lødag mogn. Skitt fik! { 5 }

6 PRIVAT LANDBRUK NÆRINGSLIV PRIVAT LANDBRUK NÆRINGSLIV Vi ønk Bak lykk til md ftivaln! HELSETJENESTER TIL HAVBRUKSNÆRINGA STJERN Tlfon 7 Fax ÅFJ Havbuktjntn a 7260 Sitanda Tlfon Fax Mon og Stin Shiing AS Sandvikbgt 7740 Stindaln M/S Tin Chalott, tanot av all ty bulklat, kaaitt: ca. 1140t / 1900m³. Vi div ogå md utli av minigav. To Stin tlf: Pål Iva Mon: Havbuktjntn a 7190 Bak Tlfon Fax Vi ønk Bak STJERN BYGG AS lykk Vi ønk til md Bak ftivaln! lykk til md ftivaln! STJERN BYGG AS Tlfon Tlfon Fax Faghandl fo BYGGVARER TRELAST V Fax ÅFJORD ÅFJORD Faghandl fo BYGGVARER TRELAST VERKTØY Faghandl fo BYGGVARER TRELAST VERKTØY Nttvk fo otimitbygd - Et ojkt fo bygdfolk md famtidtu! Otimitkonfan aang i Slbu oktob! Følg md å hjmmida vå: { 6 }

7 otimitbygd Gatul Bak! Føt vil jg få takk fo at jg invitt til å kiv n litn nutt til ftivalavia fo Fkftivaln juli Dt a å it Vtlandbondn og humøbondn Gi Styv: «Daumn gunnlagt. Eg tu dt viktiga å finn n fll daum, nn å tat md å finn å i mngd lauivn ida. Av daumn, og uan i bygda, kal å ida fødat og fotat. Rultata kjm innan di flt d in ha in bækaftig kombinajon av vilj til å kla, lyt til å gjnnomfø og tu å at dt kal vik. Dt innbyggjaan jølv om utgj dn to kilnadn å om dt gå, ll ikkj gå. Lat o ikkj fall inn i nokon-annan-imn føtillinga, om at nokon annan kal kom og dd bygda vå» Jg vil gatul Bakamfunnt md at d i 30 å ha vit hva lokal vilj, lyt og tu bty. Dt fantatik hva d ha fått til. Mitt tåtd Otimitbygdojktt om Fylkmannn i Sø- Tøndlag tok initiativ til og om otimitbygda Bak dlta i. Sk lokalamfunn i fm kommun i fylkt kal høt av hvand uk. Viktig ømål : - Hvodan kan folk å bygda lv ta tak i in gn utfoding? - Hvodan ka otimim? - Hvodan lgg til tt fo kativ o om kan bida til lvnd bygd? - Utnytt lokal utviklingkomtan md ovføingvdi. Bak ha my å bida md om ha ovføingvdi til and bygd. Vi to dt bhov fo å bygg nttvk mllom d bygdn/gndn om vil no. Vi to at t likt nttvkamabid kan bida til at dt bli ltt å aktivt å ta tak i hindingn. Vi to dt gi mulight fo komtanovføing og vi to dt vil ligg my gjnidig tøtt i dtt om gi otimim og famtidto. Målt må væ å inklud fl bygd i t likt nttvk. Igjn: Gatul md d 30 å. To Motn Solm Otimitbygdojktt { 7 }

8 ftivalhitoi Et lit tykk ftivalhitoi Dt hl tata md n nkl fikkonkuan og danft i Gndahut n lødag ommn 1980, tt n glu id fa Tygv om ny va imott fa Rulltad. Folk tivd og koa g md dt ålig aangmntt, dt bl utvidt md bilbu-lø og bingo å øndag - mn dt hl tok føt odntlig av i 1986 da dt kom folag om å lag Ta-jann a la Holmnkolln ndå fabikk-kaia Fo n uk!!! Dt fotll mang hitoi om at folkmngdn og ultatt næmt bl n jokkolvl fo komitn dn gangn. D hadd i bt fall håt å t a hund bøknd - dt kom godt ov 1500 Sigun oi Vikgådn kull ta md g fdigkokt kaff hjmmfa, mn da hun kull kjø til Bak, va dt umulig å komm g inn å hovdvin vd Vik-kyt å gunn av all tafikkn. Bot vd inngangn til ftivalomådt olgt Eli og Nokkn billtt fa hv in nkl loddbok, og da d va obukt og d kull g omking, va dt hundvi i kø fo å komm inn. Sølvi hadd tt hvodan dtt kom til å gå, å hun ltt om n gal tt Knut å butikkn fo å få tak i fl loddbøk. Aldi ha vl Eli to lomm å dn gønn anoakkn hnn væt m vlfylt Og Tullmo, om kom o fa Titvika md vaffløa dinglnd å ykkltyt, hun hadd væt foutnd nok til å lag t kta ann ø, ånn ba i tilfll. I Gndahut jobbt d om gal fo å tin dyfyt lakau og dt om ll fant, h va dt lutlig mang munn om kull mtt. Og Daa, om nok gntlig hadd nok md loddalgt, hun kull odn i tand litt å kaikut hvo matn kull lg fa. Hun att å n kaffkvtt og tok fam n halv ka bu, og i dt hun kull innov omådt, bl hun båd kjlvn og vttakmt. Tøt mæ, koll koill h gå??? Fikkakn om bgg Anny'an, Sigfd og El hadd lagt, d bl utolgt alld lødag, å h va god åd dy. Sigfd tok dfo t dykk i fikn om va igjn tt fikkonkuann, og å ba dt til å flkk og gjø o å Tlla-kjøkknt fo å lag nytt til øndag. Dt bl langt å natt fø d kom g fa d væ tikannn d hadd lånt å fabikkn. Fa tatn i 86, da vi va omtnt aln i Tøndlag om å ha Ftival, til i dag hvo å og i hv bygd ha in dag ll ftival, ha Fikftivaln utviklt g til å bli t kt aangmnt md ma aktivitt fo båd to og må. Vi bli utolig glad og tolt nå vi ublikum komm igjn å tt å, og vi dugnadåndn, fivillightn og vlvillightn i all ldd to takk kyldig fo ukn gjnnom 30 å. { 8 }

9 fikftivaln 30 å tygv ulltad, ftivaln fa, dlta i «ta jann» Kjæ fikftival Gatul md jubilt! Vi få tu at dagan du fi dg jøl bli hida md ol og godt væ, nå du i dt Hn å 2009 fyll ttti å. Eg kal ta å mg fakat, mn ikkj anvat fo ovktn. Dn vi g dl md di mang god fadan du ha hatt undt dg; føt og fmt all i Vik-Bak kt, båd fatbuand og and, mn ogå di om ha tøtta dg md omog, omtank og gåv av ym lag. It tak a whol villag to ai a child, i nglkmnnn. Dt tng i hil bygd til å fot it ban. Du it godt bvi å anninga i dtt odtakt. Du va ikkj å to kan i 1980, då du kom til vda in laudag i juli. Dt amla g in god dl folk, og dtt likt du å godt at du btmt dg fo at fødln kull du mak kvat å dn 3. hlga i juli. Mi og mi folk kom fo kvat å, og i å nå du 30 å, vil du annynlgvi ha dt tøt bøktalt nokon gong. Du ha vo in ofinnom kabat o gjnnom ovktn. Laudagn va i tatn dagn din, mn tt kvat va dt fo lit amlag fo dg, og du la blag å båd fdag, øndag og måndag. I 1985 kom du md it ll å øndagn; Ta jann. Du hadd fått idn få TV, noko om kjdd i Holmnkolln. Mn kativ om du ha vo, laga du din ign vi ogå å dtt og utvida aktivitta i tillgg til Ta jann. Du ha alltid vo otatt av mdifokuing, å få fam dt oitiv, mn du ha ogå fått olvd at mdifokut ha to id. Mdia ikkj alltid lik ltt å ha md å gj og vinkla oft ting ut få ign ynvinkl. Mn du bga dg ba gjnnom d tomkata ogå, og gjkk å md kum hal og fikt mot igjn. Md din kativitt ha du bidatt tkt til at Roan kommun, og ilt Bak, ha komm å katt og blitt in tad folk kjnn til. Da du va ti å gammal, i 1989, fatta du int fo kultu og hitoi. Roanuttillinga vat til. Mang av faddan din va otkn av at du mått ogå få md dg litt av dnn ballatn i ovktn, og dt va nok tt tnkt, fo dtt ha føt til mykj oitiv on tilbak til dg. Som unga flt va du i din føt å mt otkn av dt om hnd i næmiljøt undt dg. Mn tt kvat om du vak til, utvida du hoiontn din og fkk kontakt md and landdla, ny miljø og and land; Svig, Finland, Tykland. Du vill ut og jå, få ida og læ. Md dt ågangmott du ha fått, ha du jølagt ogå tt d idan ut i livt. Du fkk til it amabid md Hutiguta, om laudag ttmiddag undt klokka fm i mang å ha lagt til kai å Bak å tu nodov, full av tuita få all vddla, miland og vinkand i takt til muikk av Jan Both. Eit å fkk du jølvat katinn til å ta in vingom å kain! Du ha følgt md i tida og tatt i buk modn tknologi fo å nå ut til folk. Saman md ambygdinga å din ign ald laga du fo nok å idan ny intnttid d du ntt dg å in god måt båd i tkt og bilt. Du ha åli blitt mi ofjonll båd i måtn du tå fam å, mn ogå i måtn du lgg o din aktivitta å. Mn ofjonalittn ha ikkj gått ut ov ditt folklg g, ditt humø og di vn til å imovi. Du ha hil tida vo otatt av at di tk idn til mdabidaan din få l til. Md din 30 å ha g vo mt otkn av dt du ha vo. Mn dt om ha æga dg og fadan din, ha vo viljn og vna til å jå famov, å utvikl god ida og ha kaft til å gjnnomfø d. I tillgg ha du og din vo kativ, abidomm, hatt in utulig tå-å-vilj og vn til å finn god løyinga, vo flink til å amabid og tå kuld vd kuld fo å ta am tak. Famtida kan ingn å om, mn g tu du vil gi dg godt og utvikl dg lik all fadan din ønkj du kal utvikl dg, og lik at du famli bli it oitivt tiltak i bygda, kommunn og gionn. Til lykk md di ttti å få fa din! { 9 }

10 ogam 1. Kaiomådt 2. Fotballbann 3. Bøggula 4. Htky 5. Gndahut 6. tøndngi 7. vik/bak kol 8. almabyggt yt havn bak 3 til on/åfjod» Fdag 17. juli 14.00: Camingn ån: Infomajon og camingmottak vd fotballbann 19.00: Bøggula ån - ftvoil i Bøgga md tubadu To Ing Sundt! 21.00: KONSERT i kaiomådt md «Næv md vnn» og «Hllbilli» Skjnkbvilling - Inngang: 300,- Sa ng og li å tå i billttkø btill ftivala å : Kontn lutt og Bøggula tng ft-tu md bjønø Fdag 17. juli Vanlig ut, 20:55 fa Sætvika uttabll. Rtu kl Lødag 18. juli Stat fa Sætvika kl.19.30, båtn fottt til Vingand, Ramøyaunt, Sandvikbgt, Skjvøya og Bak. Intt må btill la å tlfon Rtu kl fotballbann Caming fdag - øndag Ftivalkonto - info - kiok 6 almabyggt Roanuttillinga, lø. 12:00 - man. 17:00 kaiomådt Kont md «Næv md vnn» og «Hllbilli» fdag, «jan both» og «a øtad j' okt» lødag. viktig tlfonnum Ftivalkonto und ftivaln: Tho Eling Pttn (ld): Sigud Lan: Hittgod lv i klubbhut: Intnttanvalig: An-Johan Nikolain: Innkommt hittgod bli lvt Bjønø lnmannkonto mandag 20. juli. Fikftivaln takk Jakob og Unni Nodmland i On fo lån av undball fam til ftivaln, vi ønk d hjtlig vlkommn å ftival! Hiln t udlnd ftivalty. { 10 }

11 2009 lødag 18. juli 09.00: Salg av fikkot å kaia (algt lutt vd konkuantat) Kla fo ban, ungdom og vokn. Fiking fa land og båt. Båtla kan kjø Fin mi! Pmivdi i hlga ca , : Mulight fo hlikottu ov Bak 11.00: Aktivitt i kaiomådt: Makdbod ån - gå gjnnom bodgata nd til jøn : Fikkonkuann tat Nytt av åt: «Hå i havt», omtal i ftivalbladt. Mulight fo tu md Rdningkøyta til Skjvøya tt fiktat. Aktivitt fo bana hl dagn. Kæjbåt i kaiomådt Fjllklating fo bana Vdnkodfoøk i bukatabling - mi fo høyt tabl! Kjøing md ht og vogn Tubadu Fod Haatad undhold i kaiomådt 12.00: Roanuttillinga ån i Salmabyggt i kaiomådt - åt tma: Modllbåtuttilling «Lonautt» og «Boknautt» ån gjø t øvkjø! Bøggula ån 15.00: Fikkonkuann lutt Innkomt md viing av fangt. Pmiutdling md fl ovakl! 16:00: Kaamlllæ fa hlikot 16.30: Kjingkat! Kaillkat!? Jan Both ill å kaia 18.00: Roanuttillinga tng fo dagn Lonautt og Boknautt tng 19.00: Bodn lukk Ftvoil i Bøggula md Tubadu Fod Haatad 21.00: Plattdan md «Jan Both» og «PA Røtad J Okt» i kaiomådt. Skjnkbvilling - Inngang k 250, : Danftn lutt øndag 19. juli 11.00: Gudtjnt i ll utnfo koln 12.00: Moo i kaiomådt: Hutiguttu fo to, luga inkl. t/ Tondhim-Bgn, tkk å inngangbillttn! Tubadu Fod Haatad undhold i kaiomådt Roanuttillinga ån Bøggula ån Lonautt og Boknautt ån Kjøing md ht og vogn Aktivitt fo bana Kæjbåt i kaiomådt Dt to tolhot - Pmi k Gang å tang - To-mi k Plankdull - To-mi k 1.000, ban og vokn. Ta jann à la Holmnkolln! To-mi: k 5.000! Tkning av Ftival-lottit mot luttn av ogammt. TOPPGEVINST Bindalfæing 18.00: Roanuttillinga tng Salg av mat fa bod und hl ftivaln. mandag 20. juli 12.00: Roanuttillinga ån 17.00: Roanuttillinga tng Dt ta fobhold om vntull nding i ogammt. { 11 }

12 ROAN kommun ROAN kommun Gjnnom «Tilflytningojktt» hå vi å nå dg ll d om i n fa i livt d d tå ovfo t valg. Du kankj i fd md å avlutt utdannln din, du ønk å flytt ut av byn md familin din - ll kankj ønk du å bytt ut bylilightn din md gt hu? Ell Du til dg - vlkommn! du om it fa Roan fo å utdann dg - tida nå kommt fo å flytt tilbak? Vlkommn Roan kommun - «ln i havgat» - ønk dg vlkommn! Gjnnom «Tilfl ytningojktt» hå vi å nå dg ll d om i n fa i livt d d tå ovfo t valg. Du vlkommn! Båd du om vil tilbak og du om ny - og om vil lv dt god liv i havgat. Roan kommun tdt fo dg! Du kankj i fd md å avlutt utdannln din, du ønk å fl ytt ut av byn md familin din - ll kankj ønk du å bytt ut bylilightn din md gt hu? Ell til dg - du om it fa Roan fo å utdann dg - tida nå kommt fo å fl ytt tilbak? Vlkommn til næm amtal - du tff næingådgiv Unni Kitin Wiik å tand lødag og øndag å Fikftivaln. Båd du om vil tilbak og du om ny - og om vil lv dt god liv i havgat. Roan kommun tdt fo dg! Vi ønk lykk til md åt to aangmnt oan.kommun.no Vlkommn FISKEFESTIVALEN PÅ BESSAKER! GRATULERER MED 30-ÅRSJUBILEET! Md hiln Vi ønk lykk til Albt md Lan åt to aangmnt FISKEFESTIVALEN OdføPÅ BESSAKER! oan.kommun.no Md hiln Albt Lan Odfø ommun - «ln i havgat» - ønk dg vlkommn! Autoit bilvktd Autoit bilvktd Tlf: Fax: Bnintajon Rkviita Bnintajon Rkviita 7180 Roan Tlf Fax Roan Dagligva Fikutty Dagligva Lag fo Fikutty Fllkjøt Dagligva Lag fo Bnin - Olj Sngtofffohandl Fikutty Fllkjøt Nok Tiing Bnin - Olj Sngtofffohandl Fax Nok Tiing Tlf Tlf Fax Lag fo Fllkjøt Bnin - Olj Sngtofffohandl Kafé ingojktt» Du vlkommn! avdling Roan Dagligva Nok Tiing Dagligva Pot i butikk Tlf Fax 72 Kafé Nok Tiing ll d 7180 om Roan Tlf Fax Dagligva Tlf Fax Tlfon Båd du om vil tilbak avdling Roan og du om Fikutty Dagligva Pot i butikk d tå Tlfon 72 ovfo Kafé Nok Tiing Tlfon All ttight Ånt hv dag! ny og om vil Bnin lv - dt Olj Tlf Fax god 87 liv All ttight - Ånt hv dag! Nok Tiing All ttight - Ånt hv dag! i havgat. Roan kommun d md å avlutt KiFo Fik tdt AS fo dg! 7180 Roan du ønk å flytttlf Fax milin din - ll Makin Vlkommn til næm Dagligva amtal - n å gaving bytt ut byd gt hu? Jotin Battgjd Kafé TELEFON du 918 tff næingådgiv Makin Unni Alt innn gaving Kitin Wiik Jotin å tand Battgjd lødag og TELEFON om it fa øndag å Fikftivaln. dg - tida { 12 } flytt tilbak? avdling Roan Pot i butikk Nok Tiing Tlf Fax Lag fo Fllkjøt Sngtofffohandl Tlf Fax avdling Roan Pot i butikk Nok Tiing Tlf Fax Gunna T. Støm - Roan, tlf:

13 ban tank Fikftivaln gøy, all gla! md bli blaut aktivitt gjø vi Og all yn dt ba! kik, Og å ta jann hø vi o og mn til lutt hi hua! Vi kjø ma ukktøy! Så bli dt nda m gøy! Ogå ha vi lankdulln, ang, hoff, lak, knn! lang, Gang å tang ikk å vldig mn vanklig dt dn! Pøv og få balln o i kuvn! Hutigutn komm, og da bli dt omm! Og å dt kjingkat! D hiv kjinga i vannt md t lak og dak! Og å dt lutt, væt å lang! dt føl ut om om dn ikk ha nt gang! til n Mn nå dt ba t å igj F- Fikkak I- Intant S- Somm K- Konkuan E- Ekt an F- Fikkonku ang m E- Elkt av u k S- Si fi n T- Ta jan I- I k V- Vak Ba A- Atig L- Lotti Jg yn Fikftival n vldig moom. Jg ha ikk væt md å no fø, mn jg kull vldig gj n øvd Ta jann. tig. tig. a a J Fikf n g ha ikk væt å å ma n. aln a iv m t l, o t u ng fikftival, a k f iv n o t o k m k i æ. f k F T ka k nkj 2-3 tykk, mn il B ivaln b at fi linn d f o aill i ho. d li t t n ha b m d y væ a t o o g kt N, Vi ho ak vil all a. Jg kjmmoomt å væ at t yn jg t å få a vi ko d n all y ga ng n No k d fk å ma. lg. og ha i ho da. Jg li y mi t d. lo i m d tt å H b k bli d å. t t d flott. Lang Go tig ho ka n a å atig. v å fk jann, tol kfætival, 009! n i ja n og no 2 f Ta t. ll og n lg dt man Vi ta g i å bli d kfætival n nkdu ng moom g bu n la P a F P lu. g å å lødag Ein å ta h æ g d n fi a md k G å ko nø o vi fa bå Dt va n vld t og g Sønd Dt dn bæt ftival å land ig vam dag. ag gå tang. n fo all tid. J d vi å g gikk til fjæa agn n. Dt dugnad 5 dag fø al tiv f t og k la a Fi v øm n n ftivaln. t. ga g og vi t Da høt jg m la Da odn vi o vin og a jan uikk Dt n vldig fin gjø klat o J g vin g a til P alt utty om akal buk g o n fo to og må. å ftivaln. non o aa at dt i da g tin d go m yng, og d Vi om abid å dugn n nn. Ta jann ad, møt o dt my folk.! y on m g klokka 9 om måan og hl fo å kaff d å til g i 4-5-tida om ttmidd Jg ha væt Dt dugnad 5 da agn. m. o ln g vi fikk 100 d å Ta jann, fø ftiva 0 kon. Vi dlt å ngn An fo hl Bak. na og jg. J V Ftivaln bty my i kunn ikk g ha væt md t å få vi ka v å å nk t T a og jann, å Knut Joh ømm, og lagt ht B Dt litt at an mått v abytamt.. ømm o ti Dn h lill lan an, Nå dt fkfætival, ku l land! on k k Fi d: m t å Vi må fott ko m m n nk d la t a, n klovn., tang Han k å ta jann, tolho t mnnk om kal komm og my m. o å cnn. Og da tyll ha I å fikftivaln 30 n fam cola og å. l ika, og ha n blå o ba Æ yn at fikftival llong n u. og la g hatt av d Fo da ha vi tid til å ha m. dt moo Sit åt fo Sammn, og dt vik han å tylt tig. og hot og Nå vi fi fikftiv ang. aln, få vi ma undholdn ing, om fo kml ta ja nn og gang å tang. Og takkt væ To E ling dt kjm gøy Fikftival ba, vi o hua fo fikftival. å væ å fikftival Fo vi ta jann og vi o fikftival uvn. n. Vi lk og ha dt ba. Vi ha dt vldig ba å fikftivaln. Og dt bli t å igjn til nt gang.

14 Notk Elkto AS n lktointallajonbdift i Åfjod, Roan Notk og On lkto kommun. AS Hovdkontot n lktointallajonbdift i Åfjod, INSTALLATØR Roan og On kommun. i Åfjod AUTORISERT Hovdkontot i Åfjod. Åfjod tlf fax Jan Eik mobil AUTORISERT INSTALLATØR 7170 Åfjod Tlfon Tlfax Åfjod Tlf Fax Makinntnø Jan Eik mobil Tlf: / Åfjod Tlfon Tlfax Salong Håfix A/S OnTogt - tlf.: Ring fo btilling ll kom innom. TAXI Bak Tlfon Mobiltlf Ing Monkan 7190 Bak Åningtid i omm fa 19. juni: ånt hv dag fa klokkn 13:00. Vlkommn! Mobil: Tlf: Jnn Fyiotai Stoflotta flbukhu Roan TELEFON TELEFAX { 14 }

15 oanuttillinga Roanuttillinga I å dt uttilling n. 21. Nil Vikaunt åt uttill. Han kjnt fo in ædl vllagd og dtaljik modllbåt. Vi ha væt å hldig og fått amlt n to dl av flåtn han og lagt t kikklig havnbang o å Salmabygga. D all flt båtn godt kjnt h i ditiktt, og mang gutt ha hatt hy ombod. Nil vil væ tiltd å uttillinga kankj dt kan bli fl om kan tff d og mim litt om tidlig tid. Kut Haukaa, om i fl å ha lvt n kk flott bidag av maitim at til Fa gaml dag -altn i Fona-folkt, ha nå kvt bok om båtn å Fon og vil lan dnn ho o å Byggloftt. Han vil ikkt gjn ha n at. Fo å få til dn tt tmningn, ha vi motodunk fa fokjllig båtmoto av ld ågang. Litt måkkik og, å vi i tt modu. Kom å bygga! Kom i tmning! kytly Kytly n ny bdift h å Bak. D om tå bak, to diftig dam fa Vik, Sølvi Sandø og Sigun Wiik. Som fimanavnt i, odu håndlagd ly, bl.a. Vadly og Vættanly, mn d ha og mang and flott utgav, d vai tt åtid. D ha itt odukjonlokal å Byggloftt, å d vil d till ut in ly og dt mulig å få kjøt dm d und uttillinga. { 15 }

16 Sjldn mulight! Ldig hytttomt i On! Sntalt, ujnt, olikt og banvnnlig! aftnøya it En jldn mulight fo dn lik å nyt livt i fdlig omgivl md næht til jø,lv og fjll. Dt komm nå 4 tk. ujnt hytttomt i fantatik Aftnøya fo alg. Aftnøya ligg i On kommun å fantatik fon. Tomtn lg md lvanklauul til HllvikHu Tondhim. Byggmt Hlg Paach AS Tlf , Pi: Kon Rokokko ll funki? Tat ll anl? Bygg md gld! Hllvik Hu- kjdn i tadig vkt- du finn din næmt Hllvik Hu- bdift å vå nttid. Vd å vlg Hllvik Hu, vlg du n lokal hulvandø og amabidatn du kan tol å. Ønk du m infomajon,kontakt o ll bøk vå hjmmid Byggmt Hlg Paach AS Tlf , { 16 }

17 kytn kla fo innbygg, tilflytt, tabl, invto og and gu. «Kytn kla» t amabidojkt mllom ti kommun å tøndlagkytn og Sø-Tøndlag Fylkkommun. Samabidatn Ein av ogammt kommunn On, Roan, Åfjod, Ria, Bjugn, Øland, Føya, Hita, Snillfjod og Hmn amt fylkkommunn. Mål og tatgi fattt av i tatgigu btånd av amtlig odfø og ådmnn i di kommunn og ntant fa Fylktingt i Sø-Tøndlag. Et Pogamty amabid md ldln i ogammt fo å følg o d ating om blutt gjnnomføt. Ambijon i Kytn kla å væ dn mt nnnd kytgionn i Euoa bat å d u, fotinn og kvalitt om gionn ha. Vi tå tk ammn nn hv fo o, fo å nå d mål vi tt o! Satningomåd Satingomådn innnfo kytogammt : Omdømmbygging og god bolyttiltak Komtan- og tknologiutvikling Hlhtlig aalfovaltning Vi abid fo at å mang om mulig kal få innblikk i hvilk mulight tøndlagkytn nt, båd Fll mål Kytgionn tå ovfo utfoding nå dt gjld bfolkningutvikling, utvikling av ny abidla og ottholdl av kitnd, utvikling av dn komtan gionn vil ha bhov fo i tida fmov, og ikk mint bida til å tabl n fmtidttt og hlhtlig fovaltning av aaln i gionn. I Kytn kla vi avhngig av t tkt ngajmnt og involving fa kytbfolkningn, foå lykk md d mål vi ha att o, og fm til å amabid md d all! Bøk gjn vå hjmmid fo næm infomajon: Fikftivaln Fikftivaln å Bak t av mang nnnd aangmnt i Kytn kla -gionn dnn ommn. Vi imont ov dn dugnadånd kytbfolkningn vi! Et nnnd og innholdikt ogam kull gi flott dag å Bak fo all aldgu og vi ønk d lykk til md aangmntt. Kytn kla fo all om VIL! Møt mllom gamml og ny tid... Lif Haald Hann, ogamld i Kytn kla { 17 }

18 Foanding fyd Vlkommn til dt komltt bilanlgg Bnin Otting oanding fyd Dil Lakking Vlkommn til Bilvak Bilutli Vlkommn dt komltt til bilanlgg En god tat å tikk innom Byggmakk, Bilvktd Miljøtajon dt komltt bilanlgg Bnin ntn du kal bygg nytt ll u o. Bilbging Otting Tømmtaj. Bnin Dil Otting Lakking 7170 fo bobil Åfjod Dil Bilvak STORKIOSK Lakking Bilutli - GATEKJØKKEN En god tat å tikk innom Byggmakk, ntn du kal bygg nytt ll u o. Foanding fyd 7170 Åfjod En god tat å tikk innom Byggmakk, ntn du kal bygg nytt ll u o. Bilvak Bilvktd Bilutli Miljøtajon Bilvktd Bilbging Miljøtajon Tømmtaj. Bilbging Tømmtaj. STORKIOSK - GATEKJØKKEN fo bobil STORKIOSK - GATEKJØKKEN 7170 Åfjod HYDRO HYDRO SENTERET SENTERET 7170 Åfjod Tlfon Tlfon Fax Fax fo bobil HYDRO SENTERET Tlfon Fax Bilvak Bilvktd Bilbging Bilutli Miljøtajon Tømmtaj. fo bobil STORKIOSK - GATEKJØKKEN HYDRO SENTERET Tlfon Fax VÅGAN FERIEGÅRD 4 bonht Mait & An Hann, 7176 Linøya Tlf Fax Sommhandl i tivlig Åfjod ÅPNINGSTIDER ICA: Ma-F 9-20 (18) Sialbutikk: Ma-To: 9-17, F: 9-20, Lø: 9-16 D hvo dt finn vi finn mulight! Ma NYHETER i abidtøy og fitidtøy Bøk vå butikk å Åfjodtogt og v/kommunhut On Din lokal budbilntal! Tlfon: FIFTY YEARS OF HARD WORK: Håndvk Pofiltøy Mu/mal Rgntøy Induti/vktd Bankollkjon Vintklæ Damkollkjon Euoaf Vnko/tøvl Unifom Hank Blt, ca, m.m. { 18 }

19 4h & uttill måkn 4-h 4H - oialt, aktivt og moomt - du btmm! 4H Nog n ban- og ungdomoganiajon knyttt til natubuk, filuftliv og bygdamfunn gjnnom lokal 4H-klubb. Aldgun å. I 4H dlta mdlmmn å li og ku md mang nnnd aktivitt og tma. Måkn 4H vil takk Bakingan fo at vi få komm og aang fylkli fo båd Sø-Tøndlag og Hdmak juli i Da gn vi md å dobl folktallt i oan non dag! Hå å t godt amabid lik at to og må få dt to und oholdt. Vi ønk fikftivaln alt godt og gatul md 30 å jubilumt! Hiln all o i Måkn 4H! Uttill vd havnomådt 20. juni Å Nægåd Amina Hobby v/amina Knutn Ruth Sandø/Ann In Lindbak/Kai Eikn Tån agntu MatComagnit NOR a Stoffy v/ing Koltad Kitin hjmmbaki Gunn In Yd Roan kommun Mait Gitz EAH alg (tidl. Nok Gadmny) Jo Manul Camundo Potoi Rikula v/ Jan Hlg Hlgn Jan Loui Pagot Skinnhåndvk Haan Manu Oiflam v/ Oddun Eid og Nina Fofot Zoo Ramon Huflid Pyntgjntand, håndabid Latknikk: duk, bild, t, kamikk, kot Fitidklæ Skmat, utgl,ukktøy, ukkinn Jakk/buk/tøfl/bild/lu/vant/ kjf/vt (alt i tovt ull og gan) Lf og flatbød Malt todukt, tikkd gn, kjf, lu m.m Infomajon om tilflyttingojktt og kommunn gnlt Egnodut mykk Skmat gådmat, godti, gådmø, ottbød Håndvk, oncho, ullgn, hatt, hånddokk Huflidva i t, tko, øynt, kål m.m lagd av ikulmatial Tomm og and kinnodukt, kinnvktd fo ban Lktøy, T-kjot Hud- og koli, komtikk Håndvk, blt, mykk { 19 }

20 ØKONOR FOSEN Åfjod Rgnkakonto AS Øv Ån 6, 7170 Åfjod tlf: fax: E. Hotad Enk AS A. landhandl Bnin Solatank Vann Mdiinutalg Lyntoto Tiing Pot 7190 Bak - Tlfon Tlfax N A R F NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES FORENING MEDLEM O R O S BJØRNØR ØKONOMI AS Autoit gnkafølka (ARS) Rgnka Faktuing Lønn Budjtt Økonomik ådgivning Etablingbitand Åningtid omm Lødag 09:00-15:00 Man - f 09:00-18:00 Søndag 16:00-19:00 Sandvikbgt Handl Dagligva Bnin Mdiinutalg Lyntoto 7740 Stindaln - Tlfon Tlfax OSEN Sandvikbgt 7740 Stindaln Tl ROAN Hongand 7180 Roan Tl { 20 }

21 ftivalføll { 21 }

22 Vlkommn til n tivlig ommhandl! dtalj a Midt-Nog il n tivlig ommhandl! Vlkommn til n tivlig ommhandl! H A L L G E I R EIAN Alt innn gaving, gu og jodma, tlf.: ommn til n tivlig ommhandl! Bak Fyiotai Mlani Schoich 7190 Bak Tlfon Åfjod Tlfon Fax Åfjod Tlfon Åfjod Tlfon Fax Fax B E S S A K E R D R I F T Sytmvijon Fon AS REVISJON SKATT RÅDGIVNING 7170 Åfjod Tlfon Fax Anlgg md 5 to obu 4 jøhu hlt i jøkantn Tlfon Tlfax E-ot: 7190 BESSAKER Kaff n i On Kaff n å Ontogt, ån hv dag, tlf.: { 22 }

23 ftivalangn No dt fætival igjæn, vi gl o bætt, og i å lång å ly i flæng vil bit å nø dtt. Plank, Stang, Ta jann, h kainn du gjø uk. Pøv dæ n tu å tånga, vi gaant du kjæm n! Rf Vil du væa m å fætival, vi du åå væa m? Da må du bæ hiv dæ oint, dt bli nåkk å ta æ t. Vi du væa m å fætival, å fkfætival? H bli dt nåkk å ta æ t, å Bak ka dt kj. Ja, ut å fk dt ka vi uanjtt v å vind. Mæn høydunktt nå hutiguta ægl inn. Paajan dæm ka ut, og oinna vi må vik. Mæn dt ha ngntng å i, f vi vil om bod å kjik. H bli dt fat å inning i få måa t kvill, å gntli å koill vi ha hængt fkn å gjill. Dt bli dt aill tia t, f fklokta må bot, fø daingolvt innta, å vi ånd vittlokt. Rf: Vil du væa m å fætival Ei uttilling vi ha md my ånt gammlt å øtt, Å mat å dkk i bui lagd av båd fk å kjøtt. Hil bøgda tå å, aillt klat å klat. Go v ha vi tnga, hil juli n ha vi at. Rf: Vil du væa m å fætival Øvdal tlfon By tlfon Øvdal tlfon By tlfon Gaving Rtauing Tanot Takabid Gu - ukk Abtaning Øvdal tlfon By tlfon Gaving Rtauing Tanot Takabid Gu - ukk Abtaning Åningtid Mandag 09:00-10:30 Tidag 09:00-10:30 18:00-20:00 Todag 09:00-12:00 Åningtid Mandag 09:00-10:30 Tidag 09:00-10:30 18:00-20:00 Todag 09:00-12:00 Timavtal all dag, ogå lødag Timavtal all dag, ogå lødag Tlfon (vtinævakta) 7190 Bak Gaving Rtauing Tanot Takabid Gu - ukk Abtani Tlfon (vti 7190 B { 23 }

24 vi takk vå ono In' Shiing Svic Salma AS TøndEngi PCS AS Roan Kommun Jon A. Oln Akitktkonto Eiva Safx (Niln & Johnn AS) Main Havt Eo Engi Adø Bil Bak Taxi E. Hotad Enk AS Eian Bil Sølvkokn XL-Bygg Byggmt Hlg Paach AS Nog Fiklag Nida Bak Dift bak blautat fætival! dign:

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting

Følelser og så. Sex. Mobbing Fest og pørsmål og svar Pubertet og utviklin. ennskap. roblemer hjemme. Kropp hva er idealet? orelskelse og flørting Mobbing Fst og pøsål og sva Pubtt og utviklin nnskap INNHOLD vnnskap 2 folskls 4 fst og sånn 8 følls 10 pobl hj 12 føkot 14 kopp 16 spøsål og sva 20 tvangsktskap 23 fattig 24 sx og sånn 26 kiinalitt 30

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007

Opplysningsrådet for Veitrafikken ÅRSRAPPORT 2007 Opplysningsådt fo Vitafikkn ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styts åsbtning fo 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Opplysningsådt fo Vitafikkn (OFV) n landsomfattnd mdlmsoganisasjon fo foning,

Detaljer

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser

KAPITTEL 5. Krig får store. Røde Kors Når Krigen Raser KAPTTL 5 KRS TRODUKSJO: MRKT FOR LVT KOSKVSR Komptansmål (tt 10 tinn) i histoi: Mål fo opplæinga at lvn skal kunn: «døft viktig omvltinga i samfunnt i nya tid, og flkt ov kolis dagns samfunn opna fo ny

Detaljer

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det

Pagani Zonda. Nå ærre for seint å ta Time Out, var det Pagani Zonda Uflaks vil non si, mn dtt va dn dagn 44 va i mst lagt fo WindingSønsn. Dt hjlp ikk md bd liss og 600 Nm nå skon fo sto. Nå æ fo sint å ta Tim Out, va dt føst jg tnkt.slv om jg va fullstndig

Detaljer

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake

04 Sammen i Melodi Grand Prix 06 Vil ha kulturkortet tilbake 1/2012 ung& f t blad fa Ungdom & Ftd landsnngn ftdsklubb ungdomshus Sammn Mlod Gand Px Ffond ha pnt Ungdom, makt mdvknng Jaktn p ny banombu Dans av ungdom Ftdsklubbns dag Fosdbld: Ida Schmdt 4 Sammn Mlod

Detaljer

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER

BILFERIEN! 3 RACERBANER 1 DRØMMEUKE + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE 2 UKJENTE TURKAMERATER VI TESTER UT AUTOFILE REISEMÅL 1 DRØMMEUKE 3 RACERBANER 2 UKJENTE TURKAMERATER + EN HAUG MED SUPERBILER DEN ULTIMATE BILFERIEN! En uk md fatsus, fiht og fllsskap på t av d mst utfodnd bann i Euopa Bli

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE. Foto: Karoline Sandvold N FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN Foto: Kaoln Sandvold MEDIEPLAN LESERUNDERSØKELSE TEMAPLAN PRISLISTE TØMREREN TEMA: ELEK TRISK VERK TØY Smått godt all To kon tl Tllat m yggng fo unntak standsonb mulght

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Panter for millioner

Panter for millioner 4. årgang Nr. 2 18. januar 2012 Blåsr på tvrs Et liv på tvrs r målt for Ann-Lna, Ann, Ragnhild, Hnritt og Ann- Grt. Sid 16 Ttt på dr du bor! Pianontrtainrn Arngull Østnsn (33) fra Rykkinn lvr av å lag

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5

«Så het, så het» Næringslivstoppene fortalte BI-studenter hvordan man klatrer på karrierestigen. han møtt av korte tyrolerskjørt. Nyhet, side 4 og 5 Vllykkt: Odd itan Hodjgrn «å ht, så ht» æringslivstoppn fortalt BI-studntr hvordan man klatrr på karrirstign. Björn osnström (41) busar frmdls. På oktobrfst i ydaln bl han møtt av kort tyrolrskjørt. portasj,

Detaljer

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009

Høsten 2009. Yrke og utdanning. Data. Kultur og fritid. Språk. Folkeuniversitetet høsten 2009 Høt 2009 Yrk og utdaig Data Kultur og fritid Språk 1 Folkuivrittt høt 2009 DR øm HV A KU M DU LT E O R G FRUR O ITI KU M A D NN E ord ikt Sot hor tab dla ra 3 og d ll 8 Ak, øy YR UT KE O DA G M t N Pda

Detaljer

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Organisasjon for Rullebrett Når På skoln lærr man om "dn fjrd statsmakt": Mdia. Jg skal kort si litt om Avisr. Dt finns hovdsaklig to typr Avisr. Tabloid-Avisr, og, la mg kall dt, fagavisr. Tabloid Avisn r d som stort stt vil skriv

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D

rettigheter PUB EN I De kom på Pub en i halv ni-tida. D PUB EN I Gunna og Aslak va m pågående ovfo Tobben ett visittkotet hadde dukka opp. Fedagen spute Gunna om han kunne tenke seg å bli med på Pub en en tu fo å ta en pils. Det skulle væe helgesamling fo nye

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu

30% 89,-Pr. m2 RYDDER 9990,- AKKURAT NÅ 199,- 69,- 10 SEKKER 3 SEKKER. All Jotun og Opus eksteriørmaling og beis. 28x120 Kl. 2 cu ampanjpiod 6. 12. august 2014 VI YDDE ll Jotun og pus kstiømaling og bis UT Å 30% 9 90 P. lm 28x120 l. 2 cu TEEBD 9990,- 10 EE DEB UU 50 LT Q-UTD n UU dkkbak. odl md fuu at dnn gi n pn ovflat ov tid. 50

Detaljer

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden.

Informasjonsblad for stiftelsen Europa i Fokus. Europa i Fokus. Nr. 2 / 2015. Ny satsning på «søppelberget». Les sistesiden. Infmjnbld f ifln E i Fk E i Fk N. 2 / 2015 Ny n å «ølb». L iidn. E i Fk N. 2-2015 E i Fk Pbk 34 3001 Dmmn Tlf: 90 82 08 45 Fx: 32 81 36 35 E-: ifk@nl.n.ifk.n O.n: 971 307 498 Bnki: 2200 66 54731 Sifln

Detaljer