Bergvesenet. BV 129 Trondheim APell. Ekskursjonsguide fra Hitra. Sammenfatning av gruvedriften. Kommune Hitra. Ser - Trøndelag Trondheimske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet. BV 129 Trondheim APell. Ekskursjonsguide fra Hitra. Sammenfatning av gruvedriften. Kommune Hitra. Ser - Trøndelag Trondheimske"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Internt arkiv nr Rapportlokalisering GraderIng BV 129 Trondheim APell Kommerfra..arkiv Ekstem rapportnr Oversendtfra Fonroligpga Fortrollgfra dato: Trondheimske Tittel Ekskursjonsguide fra Hitra. Sammenfatning av gruvedriften. Forfatter Gisle Rø Dato BedrIft 19 Kommune Hitra Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Ser - Trøndelag Trondheimske Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi Råstofftype Emneord Malm/metall Zn Sammendrag

2 TrøndelagAmatørgeologiskeForening1979 Gisle Rø

3 btiolf -.u.styke -esc, :1 WilinCIAS. * t..r/ , V iipun rer f'c' '?" ita s appå III&IADH v 's swiukt lan Ctat MS Pst 4 6 aris Y114^ ptrat moian, stag P11, loji - Nopoil -""- I '''210r3"w 4.(1 C;CW12 %33., d - T sindfb Ø.... 'Jfo 4,1.. <1,1%,.,0 4tms,.&. :13 ' 3ts ' ;.. ' I i - a jpron #. c., %5 06 ligurno IS l.., 9 t e j :' s ie-... 8,e andain,$*... : ewi.41.14,315.. di* siges. : l ()-(7.;,,C4 4 &Slat AC2,I. 5,7 '. r.\ [V [1 [I [1:1 fn to!v 1N se

4 FORORD Arbeidet med å lage denne ekskursjonsguidenble utført i juni og juli -79. De lokalitetenesom ble valgt nås forholdsvislett med bil. Balsnesaune- Furuholmen-Balsnesområdeter interessantbåde geologiskog arkeologisk. Det burde være materialeher til grunnforskningsoppgaveri geologiog arkeologieller en kombinasjonav disse. Jeg vil takke Jorun og Peder Fuglem Balsnes, for gjestfrihetog opplysninger,likeså Steen StrØm,Balsnesaune, for opplysningerog tillatelsetil å benytte eiendommenhans under ekskur sjonen. Jeg vil også rette en takk til Asbjørn Lervåg, Jørgen Mellemsætherog Age Kmmbøll, eierne av Fillan pukkverk. Ole 1C Glørstadga meg nyttlg informasjonom Kjølsøy. Det historisketaterialetom Kjølsøy-,Meland- og Skipnes gruvene,må sees på som et sammendragfra lett tilgjengellgekilder, Hitra bygdebok og rapporterfra Bergarkivet,N.G.U. KIldematerlaletviser uoverensstemmelse på en rekke punkter. Statsarkiveti Trondheimhar ogsåmateriale som bryter med den'historiskefremstillingen. E. Jørgensen.har.26/ levert inn anmeldelsepå jern i Osmundivaag,Hitteren. Samme person har 14/1 og 16/1-1880levert inn anmeldelsepå jern i Asmundvaag,Hitterenog anmeldelsepå blyglansved Melland, Hitteren. Andre pg tidllgereanmeldelserforeliggerogså bl.a. Skipnes 30/ og Asmundvaag15/ Ytterligerekontroll av anmeldelsenevil sikkert gi flere opplysninger. Gruvedriftenog skjerpeaktivitetenpå Hltra burde etter min mening passe bra for en hovedoppgavei historie, samfunnsfageller geografieller en kombinasjonav disse..eh god del av bakgrunnsmaterialethar det ikke blitt plass til i dette heftet. A. Helland opplyserat det ikke var drift på erts i sitt verk fra Dolnen by, Havmyrene,Hestneshulaog hjorten får stå over denne gangen,men interessantetutdeltakerekan sikkert få se hjort ved å kjøre rundt på Hitra i grålysningen. Hestneshulgliggerheller ikke.sålangt fra Skipnes. Det er benyttetøkonomisk kartverknålestokk1:5000med et par unntak. Jeg vil til slutt også takke personaletved Antikvariskavdeling,DKNVS, MMseet, BergarkivetN.G.U. og BergmesterenN.G.U. for stor imøtekommenhet,.lån c 3av flyfoto og kopier av rapporter. Og sist,, men ikke minst, vil jeg takkenin'kone for skrivingenav ekskursjonsheftet. Trondhaim, juli 1979

5 it SITRAEKSKURSJONEN13-79 REISEROTE Lørdag 1. sept. Ferge Sunde-Sandstadkl Vi kjører langs sydsidenav Hitra ca. 17 km til Balsnesgård. Jorun og Peder Fuglem har gitt oss lov til å parkere på tunet inne på gårdsplassen. Vi ser førstpå Balsnes II, og så på "Trollstua"og deretter Balsnes/. Husfjelleter bygd opp av konglomerat,formasjone>og utgjør den vestligstespissen av dette konglomeratetpå Hitra. Eventuelleløse eller nedraste konglomeratbiterkan tas med. Etter besøket hos steinalderfolketdrar vi 4,0 km lenger mot vest og svinger ned til Auneåa forsamlingshushvor vi forterermedbragt niste. Etter spisepausen går vl en tur, jmf. vedlagte kart. Balsnesauneeies av Steen Strøm. yi studerer forkastninger,formasjonc, formasjonb (rødfiolettslamstein), opphavettil navnet Hattevik,dictyocarisskiferen?,jernskjerpet, og formasjona. Vi prøver også å finne de stedenehvor Reusch i 1913 laget små skisser og fotograferte. På kjøreturentil Fillan kan vi gjøre et kort opphold ved nedkjørselentil Furuholmen,ca. 2 km fra Auneåa. På.venstresid2 av veien er det en fin blotning av mørk grå slamsteinsom tiihører formasjond. Denne slamsteineninneholderovale karbonatkonkresjonersom vises lett på forvitretoverflate. D-arkosen kan også studeres,eventuelttas med. D-slamsteinenkan studeres. på v.s. av veien helt fram til nedkjørselenved Balsnes gård. Fra Auneåa forsamlingshuser det ca. 30,0 km til pukkverketpå Fillan. Like etter skiltet"badstuvika",pågår det veiarbeid. Den utsprengtebergartener DIORITT: Fargen er mørk. Mineralinnhold biotitt,ca..2-3%,plagioklas,ca. 50%, hornblende,ca. 45% og kvarts ca. 1-2%. I pukkverketpå Fillan har vi fått lov av eierne å hente ut prøver av trondhjemitto4 granodloritt. Pukkverketble åpnet for ca. 5 år siden,og eies av A.Lervåg,J.Mellemsæther,Å.Kaasbø11>Hitragraeitten" som den også kalles& skal visstnok ha større trykkfasthetenn Iddefjordsgranitten.De to bergarteneligner hverandre av utseende. Brytningenav trondhjemitttil monumenterm.v. foregår ved Hernes Kvenver,men de prøvene vi tar ut er av samme type som den i Kvenver. Det er ingen skarp grense mellom granodiorittenog trondhjemitten. Trondhjemittener grå og inneholderkvarts ca. 30%, plagioklasca. 60%, biotitt ca. 5% og 5% andremineraler. Granodiorittener rødlig (mikroklin)og inneholderca. 40% kvarts, ca. 40%_plagioklas,ca. 10% mikroklin,ca. 5% muskovittog ca. 5% andre mineraler. Fra Fillan til Ansnes og Hitra Pensjonat er det ca. 9 km. De som ønsker det kan ta en rask tur innom kvartsbruddetved Eidsvåg. Her er grunneierenikke spurt. I bakkene like etter Eid er det flere steder glidespeildekket med epidot. Bergartenher inneholderogså titanitt Som lett kan sees med lupe. Overnatting,middag og frokostpå H1TEA-PENSJONATET. VertskapIngrid og Erik Herje.

6 Søndag 2. sept. Fra Ansnes til Kjølsøyer det ca. 7 km eller mån. kjøring. Parkeringsmulighetener ikke de beste. Fra bilene er det ca. 15 min. tur fram til gruven som består av 3 synker (2 vannfylte)og en stoll Kalksteinensom liggerutenfor gruveåpningeneer ikke spesieltrik på bly og sinkmalm,men det går an å finne rike stuffer. Meget kort opphold ved gruven. Kjølsøy gruvetaedrevetpå sølvholdig.blymalm. Ca. 2 km fra Kjølsøypå v.s. av veien ned til EID (barskogplanting) er det en artig fjellknaus av kalksteinmed bollemateriale. Fra Kjølsøykjører vi ca. 27 km til Melandgruvene. Den siste kilometeren fram til gruvenemå tilbakeleggestil fots. Før vi setter i gang steinbankingen,kan det vere lurt å spise av nistepakken. Spar litt mat til hjemturen. Gode rasteplasserfinner vi i nerheten av Sether skjerp. Vi gir oss god tid ved Melandgruvene. Mineraler: Blyglans,sinkblende,tetraedritt (fahlerts). Fra Meland kjører vi ca. 8 km til Skipnes. pra veien er det ca mln, tur ned til gruven. På stien like før vi konner til gruven, kan vi studere gravhaugene. Jernmalmen,som er vulkansk-sedimentær, ligger strødd utenfor gruveåpningerog inneholdermagnetitt,jernlans og litt svovelkis. Jernglansenpå Hitra er mørkfargetog er ikke lett å få øye på. Den har nydelig rødbrunstrekfarge. Sidebergarterer en rødlig hornblendegneis,mens malmen ligger i en mørk amfibolittiskbergart. Epidot finnes som sprekkefyllingi sidebergarten.skipnes gård eies av Torbjørn Haltland. Fra Skipnes er det ca. 38 km til Sandstadeller ca. 50'mån. rolig kjøring. Like etter at vi har forlatt Skipnestreffer vi på nylageteveiskjæringersom er gjennomsattav ganger (dikes),som: skjærerhverandre. Det kan være morro å finne ut hvilke ganger som er yngst, eller å lete etter måneraler. Fjellskjæringen er også brukbaresom fotoobjekt. 5 AvstandTrondheim-Sunde tur/retur ' ca. 25 mil AvStandenpå Bitra ca. 13 mil Kart 1 : HEMNE 1421 I Balsnes-Auneåa. ca. 38 mil 115====iiii=1:= BITRA 1422 Fållan-Ansnes-Xj4søy-Meland SØR FRØYA 1422 in Skipnes 11- _ FERJE-RUTER sta F.o.m.30/4 - Lo.m.30/ 'Sandstad--Homnokjel--Sunde MUL&VMMITAD. FRA SUNDE Man ON To S ' Mali ON.rd Fr. Lø. Sø Aa 0610Aa 0610Aa 01330A 0845A 0645A 0845A 0900A 0745Aa 0745As 0745Aa 0930A 0815Aa 0815Aa 0815Aa 1010A' 0910A 0910A0855/1 1025A 1025A0940A 1035Ca 1035C1025A 1135Aa 1135Aa A 1310As 1130Aa 1320A 1410A Aa A 1630A 1500A Ce A. 1535A 1550A A A 1835A 2010A6 2115A 2215A 1840A A 1730A A1705A A 1915A1915A A 2005A A A 1045A0930A0930A 0920A1100A 1135A1000Ca 1000Ca 1005A1155A 1220A1050Aa 1050Aa 1035B1245Aa 1315A1210A1210A111,50Aa 1335A 1400A1300A1345Aa 1130B1345B Aa A1435A 1500A1510A1435A B Aa A1520A 1545A1700Ac 1525A M A1605A 1830A1900Aa 1615A B A A11350A 1715Aa 2140A1705A Ab A1745A 1810A1805A1625A Aa 1840A 1905A1850A1830A A1925A 1950A1940A 2045Ab 2010A 2035A Aa2055A 2120A2050C2140Ab A 2215Ab A 14/FAustråt, M/F Fosenferja, C M/F Hemne Farja går vla flernnekjel. b Ferja går vla Hrnakjel hvls passasjerer/biler. Bliferere som akel 111Hemnalgsl må meld seg for ferjeferaren før ombordkjøring. a Mandag går ferla vla Hemnskjel. d Onadag gir tede '411Hernnskjel. Forts, neste elde. Bare Tirsdag.

7 6. INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIDE 1 KART OVER HITRA 2 FORORD 3 REISERUTE 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 6 STEINALDERBOPLASSLNEVEDBALSNES 7 DEVONFELTETPÅ HITRA 9 GEOLOGISKKART OVER NORDLIGE DEL AV BITRA 16 GRANITT FRA HITRA 18 HITRAPENSJONATET-KART 19 KJØLSØY GRUVE 20 MELAND GRUVE 23 SKIPNES GRUVE 29 FLATMARKSGRAVENVED SKIPNES 33 REFERANSELISTE 34 GRUVER OG SKJERP PÅ HITRA 36

8 _ =8?!.."-/ter / I. \ : el49 C>... o (../ (E-7,...L., 1.» ":.;. n a - /. (./.... / Iktberg, c r,r 7 ;2/ -...e.,... /, ':.,;--z...? 1 A - c: ,... -= 7 r. r- a ra a '2 jbetylr ' STEINALDERBOPLASSERVEDBALSNES =8..:..., _.., N_-._ -\--J...2-7:::-.7,\.-t-,.. Balsnes / 22 m.o.h.: Beller- steinalderbo-' 13.61ne..:o.'. :',,,,,...;?.., ). plass. Plassen ligger lengst mot øst og... ca m fra stien opp til Balsnes III... : 111 n ("Trollstua") Balsnes II 24 m.o.h.: Heller-steInalderbo- /F) plass. Plassen ligger ca. 80 m vest for Balsnes I. Balsnes III ca. 34 m.o.h.: "Trollstua"- liten hule (8 m ). Hula ligger mellom Balsnes I og Balsnes II. R ndhohnen Balsnes IV m.o.h.: Steinalderboplass. Plassen ligger på vestsiden av fylkesveien,kartest øvre venstre hjørne Harnnøya y/-5 (litrr NBI. Boplasseneer registrerte fornminner og skal bare besees. Se for øvrig antatt itdsplasseringpå vedlagte tidssøyle. Funn av hvalbeln Ref. P. Feglem. 111

9 ANTATT TIDSPLASSERINGAV FORNMINNELOKALITETENE KILDE: DKNVS ANTIKVARISKAVD. PERS. KOMM. MIDDELALDER 1000 VIKINGTID MEROVINGERTID POLKEVANDRINGSTID ROMERSK JERNALDER KELTISK JERNALDER 500 f.kr. - 0 YNGRE BRONSEALDER 1000 f.kr f.kr. SKIPNESSKAGET 4 GRAVRØYSER f.kr. ELDRE BRONSEALDER ca. 1500,f.kr f.kr f.kr. YNGRE NYNEOL1TEICUM Ca f.kr f.kr. 4111=Weer INIew STEINALDER NEOLITHICUM BALSNES I, I/ OG III 2 BEILER (STEINALDER- 1 EULE BOPLASS) 3000 f.kr. ELDRE STEIIULDER PAIEOLITHICUM TIL Ca f.kr. BALSNES IV STEINALDERBOPLASS

10 0111 DEVONFELTETPÅ RITRA BESKRIVELSEAV FELTET (se vedlagtekart) Utstrekningca. 23 km i S.V. fra Auneelva til Grindvik i N.Ø. Bredde ca. 2 km. Avsetningeneer i dag ca m tykke. Downtown betegnerovergangenfra Silur-Devon, mill. år tilbake i tiden. På denne tiden dannet den Kaledonskefjellkjedeet sammenhengendebelte som løp fra Svalbardog Grønland og sydovergjennomnorge, England og østlige del av N-Amerika (Alle de nevnte områdene lå på denne tiden samlet). Ritras posisjonpå jordkloden var sannsynligvissyd for ekvator hvor vi i dag finner varme forhold (f.eks.kalahariørkenen).rødfargetsandsteinog forsteinetgrus/sandlag fra Devonperiodenavspeilerdisse forhold. Avsetningeneble stort sett dannet på sletta ved foten av den nydannedeealedonskefjellkjedehvor sjeldne, men voldsommeregnskylldannet elveleierog innsjøer. Avsetningeneer i nyere tid svakt nedfoldet (synklinal). Folden strekkerseg S.V. - N.Ø. retning. Avsetningenebetegnes oftr Ritraformasjone ng de er beskrevetførst og fremst av Schetelig (1913),Reusch (1914),..Peacock(1965),Siedleckiog Siedlecka(1972). og Siedlecka (1975). SAMMENSETNINGAV LAGPAKEEN CA er eldst) E: innglomeratopp.til ca..200m tykt. D: Grønn-gråarkose og mørk grå slamsteinca. 500 m tykk C: Grønn-gråarkose, ca. 250 m i S.V., 500 m og mer i de sentraleog N.Ø. deler av beltet. B: Mangefarget.feltspatholdig sandsteinog slamsteinca. 20 m tykt lag. A: Basal-forvitretbreksje og konglomeratca m. BESKRIVELSEAV DE ULIKE LAGENE A: Lengst nede i kontakt med dioritten,finner vi store kantede kvartsdiorittblokker. Lenger oppe i laget finner vi størreblokker med opptil 1,5 m diameter. Bollematerialeav diorittog granittbergarter. Lokaliteter: gat for utløpet.avauneelva Veiskjæringerlike øst for brua over AuneelVa

11 - 2 - Denne avsetningenkan observeresi en veiskjæringca. 1 km øst for Auneelva i nærheten av Lillevannet. Sandsteinener grønngråeller rødgrå. Slamsteinener hovedsakeligrød-fiolettmed små glimmerflak. Avsetningendanner overgangenmellom A og C, men den finnes også som linser i C. Den finnes også liggendedirektepå den underliggende diorittender A mangler. Avsetningeninneholderofte godt rundet småstein. Dette er en dårlig sortert arkose og vi finner biter av ulike bergarter. Denne avsetningener den dominerendei Hitraformasjonen. Arkosen er grønngråog slamsteinener mørk grå. De beste lokalitetene er langs stranda og langs veien mellom Furuholmenog Balsnes. I denne formasjonenfant Reusch (1914) (se eget notat) i en svartgråslamstein fossilerav et krepadyr Dictyocaris:slimonisalter. FormasjoneneD og C ligger flere steder innleireti hverandxe. Siamstelneninneholderogså svovelkisterninger. Konglomeratetinneholdersteiner i størrelsesområder5-50 cm, men 5-10 cm er det vanlige. Bollematerialeter granitt,kvartsdioritt,pegmatitt, hvit, grå og lyserødkvartsittog rød jaspis. Formasjonener motstandsdyktigmot forvitringog danner et landskapmed mange topper og åskammer. Avsetningenfinnesmuligens som linser i formasjond. 4. DANNELSENAV LAGENE Avsetningerav denne typen finner vi også på ørlandet,røragenfeltet,smølaområdet og ved utløpetav Sognefjorden(Hornelen). betegnes "Den kaledonskemolaese" og er dannet i nærheten av eller ved foten av den Kaledonskefjellkjedensom nå er nesten.nedslitt. Avsetningeneer typiskekontinentaleelveavsetninger. LagpakkeA er dels dannet på stedet, dels har kraftige flomelverført med seg de runde blokkene. Tilførselener kommet fra Smølaområdeti syd. Dannelsenav A vitner om kraftig erosjon. Vannstrømmenehar så avtatt og vi kan se når vi nærmer oss lagpakkeb, at vi får lagvise steinavsetningersom vitner om roligere forhold. Klimaet har vært varmt og tørt til halvtørt og lagringen viser at vi har avsetningav elvegrusdelta. LagpakkeC er en ren elveavsetning. Vi har ensårtedeavsetningersom vitner om store brede elver. Lagpakke D er også avsatt ved rolig vannføringder vi hadde Meandere og større elvesletter. Innleiringeneav leirsteintyder på at klimaet har endret seg fra tørt til mer fuktigklima fordi avsetningenetyder på utspylingog

12 so hyppigregnskyllutvasking av elveslettene.xonglomaratserie E er en typisk elveavsetningder vi har fått dannetgrusdeltaigjen. Det kan vareto årsaker til denneaktiviteten.1) Ny hevingavkildeområdenefor avsetningsmaterialeti syd eller2) XlimaendrIng.Områdeter forstyrretav forkast ningerhelt opp til vår tid. Reushnotatfra 1913 Som et hovedutbytteav ndt besct&påeitteren.1913negnerjeg det, at det lykkedesmig.atfindefossileri en sort sandstenagtigskiferved Balsnesaunepå BitterdnssydsIde. Dette. sted erpå kartblad"edø"betegnetsom Eattevikpg findesavmerketnerkartets østligerand. Man har der et omtrent1 km langtprofilgjennomkenglomeratpg sandsten. I en temmelig grovkornig,. graa sandstener der innleretlsg av finkorålg, skifrig,sortagtig,nmstenlerskiferaktigsandsten. Den er temmalighardjgjennomsattav sprekkerpg ipaitesikke'lett. Possilen er flaog s et'opbevartiede viser'segsam glinsende binderpaa spalteflater.det allermest er ubestemteflekker. Pg jegmaatte søketimevlsi 5 dagefor st fia smsletdet lille materlalejeghas; men tankenpå at der her maattekunne.fremskaffeset kjarkommentbidnagtil vor fjellkjedesgeolpgibragte mig til at holdeut.

13 . GEOL.OGICALMAP OF THE DOWNTONIANDEPOSITS OF THE S E. COASTOF HITRA lly A.51edleck and Saletasid e 4": 4. ts CandIenflmIe Greenish grey atken and dadedny awdslone ustmcatenia gray atkosa? at VII 4).;:f 4'13 Vonegaled sanalet* und nardslone 13aS wealitanag tincia and carannle -.1';0;f1 Onwile ead penedinda ce ) Camtes.Sibulan n Snriephis tecka rauns Ploaable Iatens.a Silike and dip Ovalutud efir fri -., bods 7.-ISni 91:>:... r,4440 ::::K :. 4. II I " 44,17 rnr "1:1144Q;44 4:-?:4 fl, tP. :445? % "No ø je, - Ve :-\ ; " # ~44 4C3A 4.>, j IN4 111 unn essocile.." ÆQ 1118Is anno«.1 "1'd KEY MAP.1.. I '"«:0 14- ". r (01 Fig. I. Geologicdinapof the Downtoniandetaasitsof the SP.coastof 1-11tta.

14 1320m 1120ra HITRA FORMASJONEN ETTER A-SIEDLECKAN.G.U. 321 (BULLETIN34) :19 o a ø e a o a gel E gi 0. ip ct o ee C C C 0 o o00c E: KONaLOMEHAT(CA. 200 M) D: GRØNN- GRÅARKOSE OG MØRK GRå SLAMSTEIN.SVARTGRåLEIRSTEIN MED DICTYOCARIS(CA. 500 M).'. B: MANGEFARGETFELTSPAT-... *..... :. HOLDIG SANDSTEINOG SLAMSTEIN ' :.. (CA. 20 M) 620m 1 ø l! ø ø ø ø ø.9 ø A: BASALTFORVITRETBREKSJECG KONGLOMERAT.(CA M) ø ø I ec7 t.. * 45, C..0 d'....., * *... ø 0 4 A CZ rig

15 ---. ';3:..(rz27: Bundkonglomeratet..r=5 --Balanesaune pas HItteren..=_--ta vues.' / -... z ,...g...t. '..-,t, -. =..-- ** :,....'... ;.. ;.. ::.a:.,,e., 1h:i :.; 4:3 ;. 0*.:: t.' a C.:Ie 2 Cit.: 1 1/4. X. X " ".,, c;.per bi x......, f f; b tæ.taser " ajg :9.0417;*: *I- est '-`..-ce-.:.:v. :e(24-:-.:.- 3,64y.,,,,,,,rq,s.. ir,.,..... r-e:* %:=f ers2o ::, - to* 011V2(5*: tr:.. -., '. ;.' :u.c,,52;.1.11 'rd firt Konglometatetstodiald til dloriten -ved Balsnesaurte,skeetattslztrernstilla _ Y : ', st.. :..... i ' 3 Ji a YC,"34. X X ' X X X 2. x ' II X X X x ft X.. X X X X i? - t."`- - ' '.:0!1; l' ( ").". 7. :.. " ***** a tsit ato oz., : 8 D i o i`p i L a o g x --::"' ************"" ::,..e.w.t. _ Konglarnerg KansIdestttra Balsrtesaune.. - 7,- 4 sn...14.?,? ' i %, 4.1? 141,1".P, 'pr (W., i tigg,&.3"!:05,,x,1.-.., : ear..., D. % ;.?' : '.../.% «fi :...: <,...;""-.. ; , ' u daing?..~...;;} 4, N. r7tr" n.,,...z. tyin. r.a a «.1,:=5. 000iNt. - o -...n 1% O's li 8- it, x x # - * zi..r.aal * - 't di x::,:c. ir,.n. x.:8,-*.attrti.:.wed 5.7, ************* -. It X X 0.4.0** **** ,, outati,44 4..t... i.....:.*:.'te. ;#0 / r :::....:yiz.."-! r-- 1, OIH.... *. 4c-34 txh+ %. :* s ; o*1 o ; ut ( 3114 z* kt etatin... " * r i > : I -, -xl. - - \?4,314?..,,,. 11e: ksystika -..f.,;;-..4r... Hundskaget, < -r.-. -.r.s"--. ei /,-- : j...,...± /.~.:-r-- --=----~.. - `. n-. ) (<1 12W1 k s.. ammilrvga - aol. / :...,, s us... ) %... =. : :Iefttnåa:Tors bti A.. 11,* ttp:t dt fl 12WI3 - -.saisneiaune;.air Innfelte tegninger etter N. Retish, N.G.U. årbok Asptzlkodder,

16 415 Hans Reush NOrges deol. Unders.Aarbok1914. IV. Pl. I. Fig. 1. Dictyocarls. Balsnesaune paa Hitteren. Forstørret tll 1,8.."-T??35. ":19; e1/4". 41. Fig.2. Bundkonglomeratav dioritblokker.balsnesaune.

17 - GEOLOGISK KART OVER NORDLIGE DÉI. AVkITRA.. Geological map of rtorthern Hitra. idatssou, sw I... I a casia=5--n- '. :1r Ditg Våll V V V V iten i d,20, P s V V V ^-.....? sts < till CSZN :-..å.t.-4;--e--.v V pit V.. T 491/ si:;>- am, V'eTV V V 11VVI-- 0 Av..-ZWL - Ar.e, _ V V SsIllan V 1T,...T St dow L /.1..'.../ *6 i rer- ''' HITR.- '...-.,. <ts/v 0.41) c N V:...1 ITT... V V V _.. V T. T T,...,, - c wås V GliTik w "' BARN 1T tel I- a _ w S7.7.77":"' e r T T JORDEN p... til e a ti... T.,ea..el, , c0.9.,t7t -Ne e. tv,,, e 56 Vt o e.3%^ ljdrake. / 1..er, o la #, e 4ker. _... :..S"+ - V j.,,,, V 4 V V,...+2-tr. ::::±"4:"11.e. ar."."1: t~..;11:- S.i :-J,:. a.,,... cz.,l4,.. ' 5'...,::: t.120psn..i...i-tan, ,..." " VV V#11 V -".,"k?t".:.~.~ a..s.. CIPTIS V V VV V Vi V V V ' -., nemnr...,::::47*:.1.-";" 0 "1-7,---e V VVVIVV " # r~-~fa V V V V V V c 1 V 8.,..,.4..:,-".-L /.. STA... V V V V #0411,......" * '..».....:." Stainnwi 't le ; it '. si a a 1 - -,i k u. V V VVVC+1.-IVIIV.V t era:". #411IC.> 113-J2d ". Pen shl.... _ -,+- T T...Tww p ir: s 3-r.r..«..::;:: * itt.;,e1.'"-- -VirSIVEEWair., Ter T T..» T 7 T. a k.is tt ' , I 11.AN ,77...=.45y..! ~ 1 "ii? T SI, - t VIIIIV ,...,, ".:s.,#...a- -.: r 4 ". : 4 N Y ' S v s, i V V V.1...% VV VV V V V V s nam..,.."...v ~1 V V. 1 V V 1 V V. V v jette. -,...: zc 2 c "....:-.-: -.."...:.k% 1._.,, VV 1IV 4LY--.-"V*V 7rVIIIVVVVY ""4"badi r :st C4-11- V V - -< :-VVVVVII V A a y, a v... i...--<.. < V V Y 4All Y19 V... ic V.PV - -sinfistswo - w1... V.c -_-t-c.ss V*VVVIIII V'V V V V < V , i le s V VT V V V....., -..: -...,,... - je 2. < 4 v =C4r -,?...: ia-m1 <Warde NA Y V'YY V Y,I Y Y91 V V 7 EI.GEBOSTADØY sss - :--- V V måsears åra. T Sks,::-. : r.:: ":-.. ''.: :: r V1.191,1/ y V V VIIVIIcrill i a X V. Y _ v r. v v v v v v vv Y c... 7 Y V vsks). ten I i * a w Y < < v $ 1 V V V V VAT V V 1 A..r Jr. n s s P v 1 * Je- V A. A. V ll 1/- V VII-Vil V V C C..... UU...r...a V V V * Vil VVY VV_,V1 V t V V V VY * - de.. * rt VV V V V V v v v tt. v v a, *. Al r, v v irni v V """jr st w... Y. ll V V 0 R ar 1 V I k..1# - w.i. W Y V 11 Y Y 111 I /. s a VSIVVVVT VY V ; k a V V V V V V V.V V V VV V V VV V V V V V V V + IttleIIII + + VVVV V V V V.VV V VeL VV V 9, V VVV VVVV c -. s. Å " 5 it VVVV VVVV"...VV V VVVVVV VV VVVVVII V V V V V V V V V-V VVV V V VV V V t, v v ilv t, v virtr Er.. C...4 V V Y VVV VVV V V < v v v v v.å.i.ekil V V V vvvvvii. VIr t! ittfit trimitrt!trvtrtrvir V V VVVVVV V V VVV. ts V VV V V VV VV V VY V VV VVVY VVY V VV V VVVVVVVY V.IIV V V Y V VII VVII s VVIIV + VY VVV.V V V VVV V VV VVVY V VlIVVISSI V VVVVVVVVV VVVVVVV V VVV V V VVVVVVVVY YVVY V V V V V V V V V VVY V V V El5P.SELLETV V v v. T ITYLV V VVVVVVVVVY VVVVVVVVVVY VVVY VVY VVVV IIV VVV VV V V VV V VVVVVV V VVVV VVVVS/ VSIVVNI VVII r T 7 1/ V 11 V V fv:),/vvvy VII S/V V V it V 11V V VVI'V Vil 19 V 1/1/VP T T 7 VVV VVVVVVVII VVVVVVY VIIV VVVVVVVY li.vii.7 7,7T T T T T V V V 1/1/ VYV VVVVVVVII VVVVVVV;VVVVVY, T T r.l. TY Y YTY TVV V V V 11 V V V VVVYVVVV V VV V V VVY ' T 1 iy T T V VV VY VV VVVVVVVVVVVVVViVY V, t Etter Sigbjørn Kollung N.G.U * + ++v v v v Hum... v vv v v v vv v v v vv vv 223 C ek.m '1. + u U 0 u u v u u S., ti V 0 V ti V il u 67 V V V V V <.# ] in 4F. OPT F.

18 TEONFORKLARING- Logond urdt. NETEROOEN OUNNERGNEIS,DELVIS GUNRIERSKIRER.RIN PÀ IRONDILIENITT ELLER GRANDOICRITT Nmorogneus ndea gnoiss.partly mica scringich trononiorolle ot gronodionle ALNINNELIG sioritiontis Common Wohle oftelss frin, NORNBLINDEONEIS Nomblonao gnass EnFill=1" ji FINKORNIGE ONEISER AV VARIERENDE SAHHENSEINING FffiegrAkwogntosos ol wirying composmon. CLINNERSKIPE R Lof IRIca schlst GRONNSKIPER L Gren othisi ANFIBOLITT L Atophlbolite min PEONATITT I ANPIOOLITT PfternalUe In omphiboiii. IJ Outrte KVARTSOANGER dykos. PREssET GRANODIORITT GtanotlIoNly. lolioled T.=71 PRESSE T GRANODIORITT NED TALLRIRE ANFIDOLITTEIÅNO ' Granooiofflo.fonotod with nynnuous amphiboiht, bancla PRESSET ONANOTHORITT RIK PÅ SKURIGE RESTER OtanocliorIlo.tollaIrd rich In schlmose tolicts r.rn GRARIODIORITL UTEN ELLER HEO UE UTPRESET PARALLELLSTRUKTUR Irn I OranoOlotlIoaolIatIon aboonl or taint TRONDIOZNITT. " '1 Ttondhionult TRONDINENIT Te R PÅ SKIPRIGE RESTER nr TrondhjemIlnrIen in schistoso roliels. DIORITT 00 IIVARTSDIORITLI NORD OELVIS PORONEISET DoorlIo ano Nuarlo dionte Io Ino north patily onolssle TECI DIORITTPORIVRITT Diorho porphyry. ULTRADASI TT Ultrabasle reck IVOLANS ot smsettime Salena and sphalnite IS OG SVOVEUCIS Chalsopyfflo and ppito NAGNETITT NagnIII. NYOLITTSONVI PORKASTNINOSLINIVI raunt FOLONINOSAKSLMED FALL ' «o Folt sahlplunging. STROK OG PALL Strllwt ano dip +. RIORI FOLDNINOSAKEE.voId aahlhorlsontal LODDRETT FALL Vertleal dip siortenot ttellt FALL VaryIng YINIP is-ss 3s-nt 4..<ts* Ref.: Sigbjørn Kollung, N.G.U. 223

19 Granitt fra r), ' KontorsjefKnut Wolden,Htt- hvis granittep)gwer tli jorre. har tro på mulighetene når ventningeneakter firmaet å ta. detgjelder graultt på Hitra. På en del sten frå Hltrattiverkste- Ser-littra er det nemlig et stort s dene 1Etde for videreforedltna felt medgranitt, og sarlig I om- av råstoffet. _ -1 ' rådet ponmes Hernes er _der. 1.Man venter nå en geologfra granitt_ase!god kvalttet atten. Oslosomskal undersekehttra- Q huggeilittritzen. Trondheim. 9 grantten natrmere. i. tok ogsåenderaten.ber og fant js, s har mange mullghedentunt brukbitra. 1." ter og vår oppgaveer å nytte ut., SthuggerflrmaetGretjorddisse mutighetene,sler kontor. f fra Elde pållordmere er meger,.ajefen.på blidet vlser han trem, Interessert I Hftra-granItt, og flere prover av HItra-granitten...?" ADre.ESSEAv tsen3 TOCtSbetec. 4,stt4tiftct.

20 vike t40tv0ubukt.a Purkholmen ", it Yi 87/ : tirl 19: I0 ' Notvolle Se,=., rtansdasvika?ftlf --- c.--t,"--. %-...,/...,..4i1myra ".. Storvarån -,,, : 0 --, : - / litnsniniårtitizsg(,_ i... y - ^C.,.../...r;.), t it r l I.Halsaiiv1ji i t7.1.;:t.):". '. '' '1'//..7 Z ftin 1 7 liti...r...?" i 87/1 " i 6 9 fil \ /5 : 1. '... : 1.I^,9 1g41 IK. : V / YI.. - e yt - affi Gés ofien kkak \eret ",. Hitrapensjonatet med sirkel. merket Nit. "--1 a ngflmrsn' =fr..f VW ovden

21 KJØLSØY GRUVENE- HISTORIE 1881 Kjølsø verk interessentskabhadde møte 8/12-81og vedtok "Love for Kjølsø Verk". 8 skjerp nevnes (se kartet) mann drev på Kjølsø dette året. Ikke fagmessigbondedrift /5-50anmeldteHarald HagbartsenMeland følgendeanvisningert Kjølsø gruve i Ramdalsbergene1 Kjølsø utmark En synk s.v. fra nr Ingen har rettighetenei deg:

22 J1. Lovefor KjelsoYterk. Aar 1881' den 8de Derember samledes Kjolso Vterks Interessentakahs Medlemmer, med Undtagelse ttf Jakob Kjelso, paa Goarden Qvtornhusvig:'. Hvor da.. forhandlet blev som fulger:. 1.,Til Eiendom for Interessentskabet oplages foruden,de tidligere 8kjemp: folgende: Odden, Baadsvigmyren, Vestre Ende of Qvilerbakbjågot og Bandsvigstruben, hvilke ere skjeorpedesiden forrige Mode.. ' 2.' Til Vmrkets videre Bestyrelse udvmiges en Direktion bestattende af Medlemmer,Ivomf 2 udgaar hvert Aar forste Gang efter Ledtnekning, samt en Suppleant, der vtelges hvert Direktionen' indkalder i betimelig Tid og med mindst 1 Manneds Varsel idennem Throndhjems Adresseavis og 'ved. Ophesning Dolm Kirkebakke Aktiehaverne til Generalforsamling paa et bekvemt Sted for at afholde natvnte Valg og andre fornedne Forretninger. Direktionen kan ogsaa indkalde Generalforsamling, naar den forovrigt finder det nedvendigt. Aktieeierne bave i Orneralforsamlingen Stemmeret i folgende Forhold:' Det mindste stemmeberett5gedeantal Aktier er 5, der har 1.StemMe, 25 Aktier har 2 Stemmer, 50 Aktier har 3 Stemmer; 100 Aktier har 5 Stemmer, der er det hsieste Nogen kan have... ' DirektiOnen,vmlger Formand. og Vieeformand.af.sin Midte efter hvert Valg. 5. Direktionen udsteder (300 ser Hundrede Aktier i Hjelso Vmrk; ' hvilke fordeles bhmdt IniteressentskabetsMedlemmer i det Forhold, hvori de ere Eiere i Vterket. (i. Direktionen bestyrer Vrerkets samtlige Anliggendå ng Drift samt tildeles Ret til, naar den umatte finde det nodvendigt, at erhvervo den fornudne videnskabelige Assistenee. ;. 7.. Til Direktorer valgtes Aresvik, Grong, Jakoh. Kjtilso og Batkorb, hver:. med 4 Stemmer; derefter havde Edvanl Hatentes.3 Stemmer og Arnek: 1 Stemme. Til Suppleant valgtes Edvard Haremes metl 3 Stemmer, derefter havde Arnet 2 Stemmer. Modet hermed hcevet..' N. Brodtkorb. ' J. Grc.n:tg. B. G. Arnet; Thorberg Aret,!tlk.- :.Fettvard K. Haremes. Beskrivelseaf ISjolsoVuerk. Kjolso Vmrk er beliggende paa Hitteren i Goarden Kjelso's Udmark lidt mtenfor Indlobet til Barmfjortlen paa en Halve, som stikker ud i Soen itnellem 2do Vaoge, nemlig.;.vaagans og csjaavigen.. Vterket bestaar ef følgende Skjcerp: i Qvilerbakbjergene ' sk-jterpet 8 Oktober 1881 i Baadsvigsknlbjergene 7 8) i Odden Ramsdalsbjergene i trobjerget. 15 i Odden November i Baadsvigsmyren 25 Mi i vestre Ende af Qvilerbakbjerget 25 i Bnadsvigstmben 25 Disse Skjterp liggo i samme Retning fra 0. til V. tvert oyer Halvoen i en Ltengde af 2 a 3 Kilometer med pasånde Afskind indbyrdes for sammenhrengendedrift, Af Skjrerpene ere No. 1 og 2 noget bearbeidede og ismr viser No. 1 en ren Bjergvteg nf en 6 Alens Hoide og 15 a 10 Aleus Ltengdo aldeles gjennemsprmngt trf Solv og Blyglands; her er et helt Bjerg, hvori Metallet ikke er i Lag eller Gang, men i Leie; hvor dybt og langt Metallet strikker sig vides ikke, da Mineringen ikke er lmngere fremskreden end som ovenfor ntevni men Bjerget udviser paa alle Sider det samme Udseende; i de ovrige Skjamp er enduu ikke mineret. Den af Bestyreren af den telmiske Skole i Throndhjem afgivne Analyse af den afgivne Pruve fra No. 1 udviser, at 100 Dele af det fra Bjergnrter rensede Metal indeholder 0,19 Sulv og Blyglandsen 80 a 85 pet. Bly. Med Hensyn til Vrerkets Drift oplyses at denno paa Gnmd af do forhånden vatrende Forholde vil* blive sna billig som mulig, idet der paa begge Sider, nf utevnto Halvu i de 2de tilstudende Vaage er god Skibshavn, let Adgang til Soen til. begge Vange og vil man ikke komme til at generes af Vand til Gntbeme; kun Skjampet No.4 liwer nter Soen paa vestre Side. Hitteren i Vterkets Direktion. N. Brodtkorb. J. Grong. Thorberg stresvik. Edvitrd Kr. lfarenæn. Bergarkivetrapport3568. Q?,

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster

Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim. Dato. Forekomster Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrappon nr InternJournalnr Interntarklv nr RapportlokallserIng Gradering BV 136 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU

; k Bergvesenet. BV 1852 Trondheim. Sporelementer i jordprøver og bekkesedimenter, Romundstad. Volden, Tore L Orkla Industrier A/S NGU ; k Bergvesenet Postboks 0, 700 Trondhem Rapportarkvet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkv nr Rapport lokalserng Graderng BV Trondhem Kommer fra..arkv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen

Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Foreløpig rapport over oppfølging av PGE anomale prøver i Seilandprovinsen Morten Often og Henrik Schiellerup, Norges geologiske undersøkelse. I perioden 24. 26. juli ble et område på Stjernøy og et på

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR:

AIS Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge INTERN RAPPORT. ArtalI sider 16 DATO: RAPPORT NR: 3. I INTERN RAPPORT AIS Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge DATO: SAKSBEARBEIDER RAPPORT NR: K. Berge KARTBLAD :3214 ArtalI sider 16 RAPPORT VEDPORENDE:

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Dato 23.05 1961 NGU ist Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr EIV 1132 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

: Watfra. tnfl.. "W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, :ffit

: Watfra. tnfl.. W> ~ffinaffina:=5:efiflai~.~~~~~,:-n: vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkty:.:, :ffit :ffit ' '''''''». - ' :1:: "4" "." 51122 ", ` ": "x"a Elkem Skorovas AS vlinnlegging av nye rapporter ved: Harald.I,. ; Pfilorkt"y:.:, Elkem Skorovas :. ji :r :. Rapport fra kalkforekomst i Kolvereid.....

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapport nr. 84.116. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver. Bind I

Rapport nr. 84.116. Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver. Bind I Rapport nr. 846 Geokjemi Nord-Trøndelag; analyselister og kart over 29 elementer i 2736 bekkesedimentprøver fra feltsesongen 983 Bind I Norges giske undersøkelse fil j IN I I Rdppodnr. 846 ISSN0800-346

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr.

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. safr Bergvesenet 51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. pport osenng e ng BV 380 890/78 ØB Trondheim Åpen Kommer fra..addv

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3671 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nrintern Journal nr BV 2197 Kommer fra Ekstern rapport nr Sulitjelma Bergverk A/S "525000004" Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04.

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: 04. ise Bergvesenet Posihoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1146 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim itpen Kommer fra..arkivekstern USBNGU

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser.

Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator. et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser. Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige

Detaljer

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar

Notat med befaringsrapport 1974 og synspunkter om forekomstene ved Gullverket i Eidsvoll. Dato Ar Bergvesenet Postbok, I. -"4-4I I rondhenn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 4678 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradehng Apen Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 376. Bergvesenet rapponnr InternJournalnr Interntarklvnr Rapportlokallsering Gradering Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapponnr nternjournalnr nterntarklvnr Rapportlokallsering Gradering BV 376 Oslo Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga

Detaljer

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet xt Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3917 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 1058 65115VB Trondheirn Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT

NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT NoRsK GEoLOGISK TIDSSKRIFT UTGIT AV NORSK GEOLOGISK FORENING SJETTE BIND (AARGA NG ENE 1920 OG 1921) KRISTIAN la 1922 A. W. BRØGGERS BOKTRYKKERI ANDEHSEN, O. INDHOLD En kort meddelelse om geologiske iakttagelser

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster.

Wrild Avskrift. /1, (1951) ørsdalens Wolfram forekomster. /1, Wrild Avskrift. (1951) ' ørsdalens Wolfram forekomster. Schaanin s rube. I sin rapport datert 7. dec.1945 anslår dr. A. Bugge at der i stoll I på cote 172 m.o.h. er oppfart et areal på ca. 1000 m2.

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske

Berresenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet. By /80VB Trondheim APen USB. Svein Olerud. NorgeVestlandske Berresenet Postboks 321, 72 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokalisering Gradering By 152 494/8VB Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland t vs Bergvesenet Rapportarkivet 51ti Postboks Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3021, N-7441 Trondheim Innlegging av nye rapporter ved: Arve 5143

Detaljer