Bergvesenet. BV 129 Trondheim APell. Ekskursjonsguide fra Hitra. Sammenfatning av gruvedriften. Kommune Hitra. Ser - Trøndelag Trondheimske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet. BV 129 Trondheim APell. Ekskursjonsguide fra Hitra. Sammenfatning av gruvedriften. Kommune Hitra. Ser - Trøndelag Trondheimske"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Internt arkiv nr Rapportlokalisering GraderIng BV 129 Trondheim APell Kommerfra..arkiv Ekstem rapportnr Oversendtfra Fonroligpga Fortrollgfra dato: Trondheimske Tittel Ekskursjonsguide fra Hitra. Sammenfatning av gruvedriften. Forfatter Gisle Rø Dato BedrIft 19 Kommune Hitra Fylke Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad Ser - Trøndelag Trondheimske Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi Råstofftype Emneord Malm/metall Zn Sammendrag

2 TrøndelagAmatørgeologiskeForening1979 Gisle Rø

3 btiolf -.u.styke -esc, :1 WilinCIAS. * t..r/ , V iipun rer f'c' '?" ita s appå III&IADH v 's swiukt lan Ctat MS Pst 4 6 aris Y114^ ptrat moian, stag P11, loji - Nopoil -""- I '''210r3"w 4.(1 C;CW12 %33., d - T sindfb Ø.... 'Jfo 4,1.. <1,1%,.,0 4tms,.&. :13 ' 3ts ' ;.. ' I i - a jpron #. c., %5 06 ligurno IS l.., 9 t e j :' s ie-... 8,e andain,$*... : ewi.41.14,315.. di* siges. : l ()-(7.;,,C4 4 &Slat AC2,I. 5,7 '. r.\ [V [1 [I [1:1 fn to!v 1N se

4 FORORD Arbeidet med å lage denne ekskursjonsguidenble utført i juni og juli -79. De lokalitetenesom ble valgt nås forholdsvislett med bil. Balsnesaune- Furuholmen-Balsnesområdeter interessantbåde geologiskog arkeologisk. Det burde være materialeher til grunnforskningsoppgaveri geologiog arkeologieller en kombinasjonav disse. Jeg vil takke Jorun og Peder Fuglem Balsnes, for gjestfrihetog opplysninger,likeså Steen StrØm,Balsnesaune, for opplysningerog tillatelsetil å benytte eiendommenhans under ekskur sjonen. Jeg vil også rette en takk til Asbjørn Lervåg, Jørgen Mellemsætherog Age Kmmbøll, eierne av Fillan pukkverk. Ole 1C Glørstadga meg nyttlg informasjonom Kjølsøy. Det historisketaterialetom Kjølsøy-,Meland- og Skipnes gruvene,må sees på som et sammendragfra lett tilgjengellgekilder, Hitra bygdebok og rapporterfra Bergarkivet,N.G.U. KIldematerlaletviser uoverensstemmelse på en rekke punkter. Statsarkiveti Trondheimhar ogsåmateriale som bryter med den'historiskefremstillingen. E. Jørgensen.har.26/ levert inn anmeldelsepå jern i Osmundivaag,Hitteren. Samme person har 14/1 og 16/1-1880levert inn anmeldelsepå jern i Asmundvaag,Hitterenog anmeldelsepå blyglansved Melland, Hitteren. Andre pg tidllgereanmeldelserforeliggerogså bl.a. Skipnes 30/ og Asmundvaag15/ Ytterligerekontroll av anmeldelsenevil sikkert gi flere opplysninger. Gruvedriftenog skjerpeaktivitetenpå Hltra burde etter min mening passe bra for en hovedoppgavei historie, samfunnsfageller geografieller en kombinasjonav disse..eh god del av bakgrunnsmaterialethar det ikke blitt plass til i dette heftet. A. Helland opplyserat det ikke var drift på erts i sitt verk fra Dolnen by, Havmyrene,Hestneshulaog hjorten får stå over denne gangen,men interessantetutdeltakerekan sikkert få se hjort ved å kjøre rundt på Hitra i grålysningen. Hestneshulgliggerheller ikke.sålangt fra Skipnes. Det er benyttetøkonomisk kartverknålestokk1:5000med et par unntak. Jeg vil til slutt også takke personaletved Antikvariskavdeling,DKNVS, MMseet, BergarkivetN.G.U. og BergmesterenN.G.U. for stor imøtekommenhet,.lån c 3av flyfoto og kopier av rapporter. Og sist,, men ikke minst, vil jeg takkenin'kone for skrivingenav ekskursjonsheftet. Trondhaim, juli 1979

5 it SITRAEKSKURSJONEN13-79 REISEROTE Lørdag 1. sept. Ferge Sunde-Sandstadkl Vi kjører langs sydsidenav Hitra ca. 17 km til Balsnesgård. Jorun og Peder Fuglem har gitt oss lov til å parkere på tunet inne på gårdsplassen. Vi ser førstpå Balsnes II, og så på "Trollstua"og deretter Balsnes/. Husfjelleter bygd opp av konglomerat,formasjone>og utgjør den vestligstespissen av dette konglomeratetpå Hitra. Eventuelleløse eller nedraste konglomeratbiterkan tas med. Etter besøket hos steinalderfolketdrar vi 4,0 km lenger mot vest og svinger ned til Auneåa forsamlingshushvor vi forterermedbragt niste. Etter spisepausen går vl en tur, jmf. vedlagte kart. Balsnesauneeies av Steen Strøm. yi studerer forkastninger,formasjonc, formasjonb (rødfiolettslamstein), opphavettil navnet Hattevik,dictyocarisskiferen?,jernskjerpet, og formasjona. Vi prøver også å finne de stedenehvor Reusch i 1913 laget små skisser og fotograferte. På kjøreturentil Fillan kan vi gjøre et kort opphold ved nedkjørselentil Furuholmen,ca. 2 km fra Auneåa. På.venstresid2 av veien er det en fin blotning av mørk grå slamsteinsom tiihører formasjond. Denne slamsteineninneholderovale karbonatkonkresjonersom vises lett på forvitretoverflate. D-arkosen kan også studeres,eventuelttas med. D-slamsteinenkan studeres. på v.s. av veien helt fram til nedkjørselenved Balsnes gård. Fra Auneåa forsamlingshuser det ca. 30,0 km til pukkverketpå Fillan. Like etter skiltet"badstuvika",pågår det veiarbeid. Den utsprengtebergartener DIORITT: Fargen er mørk. Mineralinnhold biotitt,ca..2-3%,plagioklas,ca. 50%, hornblende,ca. 45% og kvarts ca. 1-2%. I pukkverketpå Fillan har vi fått lov av eierne å hente ut prøver av trondhjemitto4 granodloritt. Pukkverketble åpnet for ca. 5 år siden,og eies av A.Lervåg,J.Mellemsæther,Å.Kaasbø11>Hitragraeitten" som den også kalles& skal visstnok ha større trykkfasthetenn Iddefjordsgranitten.De to bergarteneligner hverandre av utseende. Brytningenav trondhjemitttil monumenterm.v. foregår ved Hernes Kvenver,men de prøvene vi tar ut er av samme type som den i Kvenver. Det er ingen skarp grense mellom granodiorittenog trondhjemitten. Trondhjemittener grå og inneholderkvarts ca. 30%, plagioklasca. 60%, biotitt ca. 5% og 5% andremineraler. Granodiorittener rødlig (mikroklin)og inneholderca. 40% kvarts, ca. 40%_plagioklas,ca. 10% mikroklin,ca. 5% muskovittog ca. 5% andre mineraler. Fra Fillan til Ansnes og Hitra Pensjonat er det ca. 9 km. De som ønsker det kan ta en rask tur innom kvartsbruddetved Eidsvåg. Her er grunneierenikke spurt. I bakkene like etter Eid er det flere steder glidespeildekket med epidot. Bergartenher inneholderogså titanitt Som lett kan sees med lupe. Overnatting,middag og frokostpå H1TEA-PENSJONATET. VertskapIngrid og Erik Herje.

6 Søndag 2. sept. Fra Ansnes til Kjølsøyer det ca. 7 km eller mån. kjøring. Parkeringsmulighetener ikke de beste. Fra bilene er det ca. 15 min. tur fram til gruven som består av 3 synker (2 vannfylte)og en stoll Kalksteinensom liggerutenfor gruveåpningeneer ikke spesieltrik på bly og sinkmalm,men det går an å finne rike stuffer. Meget kort opphold ved gruven. Kjølsøy gruvetaedrevetpå sølvholdig.blymalm. Ca. 2 km fra Kjølsøypå v.s. av veien ned til EID (barskogplanting) er det en artig fjellknaus av kalksteinmed bollemateriale. Fra Kjølsøykjører vi ca. 27 km til Melandgruvene. Den siste kilometeren fram til gruvenemå tilbakeleggestil fots. Før vi setter i gang steinbankingen,kan det vere lurt å spise av nistepakken. Spar litt mat til hjemturen. Gode rasteplasserfinner vi i nerheten av Sether skjerp. Vi gir oss god tid ved Melandgruvene. Mineraler: Blyglans,sinkblende,tetraedritt (fahlerts). Fra Meland kjører vi ca. 8 km til Skipnes. pra veien er det ca mln, tur ned til gruven. På stien like før vi konner til gruven, kan vi studere gravhaugene. Jernmalmen,som er vulkansk-sedimentær, ligger strødd utenfor gruveåpningerog inneholdermagnetitt,jernlans og litt svovelkis. Jernglansenpå Hitra er mørkfargetog er ikke lett å få øye på. Den har nydelig rødbrunstrekfarge. Sidebergarterer en rødlig hornblendegneis,mens malmen ligger i en mørk amfibolittiskbergart. Epidot finnes som sprekkefyllingi sidebergarten.skipnes gård eies av Torbjørn Haltland. Fra Skipnes er det ca. 38 km til Sandstadeller ca. 50'mån. rolig kjøring. Like etter at vi har forlatt Skipnestreffer vi på nylageteveiskjæringersom er gjennomsattav ganger (dikes),som: skjærerhverandre. Det kan være morro å finne ut hvilke ganger som er yngst, eller å lete etter måneraler. Fjellskjæringen er også brukbaresom fotoobjekt. 5 AvstandTrondheim-Sunde tur/retur ' ca. 25 mil AvStandenpå Bitra ca. 13 mil Kart 1 : HEMNE 1421 I Balsnes-Auneåa. ca. 38 mil 115====iiii=1:= BITRA 1422 Fållan-Ansnes-Xj4søy-Meland SØR FRØYA 1422 in Skipnes 11- _ FERJE-RUTER sta F.o.m.30/4 - Lo.m.30/ 'Sandstad--Homnokjel--Sunde MUL&VMMITAD. FRA SUNDE Man ON To S ' Mali ON.rd Fr. Lø. Sø Aa 0610Aa 0610Aa 01330A 0845A 0645A 0845A 0900A 0745Aa 0745As 0745Aa 0930A 0815Aa 0815Aa 0815Aa 1010A' 0910A 0910A0855/1 1025A 1025A0940A 1035Ca 1035C1025A 1135Aa 1135Aa A 1310As 1130Aa 1320A 1410A Aa A 1630A 1500A Ce A. 1535A 1550A A A 1835A 2010A6 2115A 2215A 1840A A 1730A A1705A A 1915A1915A A 2005A A A 1045A0930A0930A 0920A1100A 1135A1000Ca 1000Ca 1005A1155A 1220A1050Aa 1050Aa 1035B1245Aa 1315A1210A1210A111,50Aa 1335A 1400A1300A1345Aa 1130B1345B Aa A1435A 1500A1510A1435A B Aa A1520A 1545A1700Ac 1525A M A1605A 1830A1900Aa 1615A B A A11350A 1715Aa 2140A1705A Ab A1745A 1810A1805A1625A Aa 1840A 1905A1850A1830A A1925A 1950A1940A 2045Ab 2010A 2035A Aa2055A 2120A2050C2140Ab A 2215Ab A 14/FAustråt, M/F Fosenferja, C M/F Hemne Farja går vla flernnekjel. b Ferja går vla Hrnakjel hvls passasjerer/biler. Bliferere som akel 111Hemnalgsl må meld seg for ferjeferaren før ombordkjøring. a Mandag går ferla vla Hemnskjel. d Onadag gir tede '411Hernnskjel. Forts, neste elde. Bare Tirsdag.

7 6. INNHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIDE 1 KART OVER HITRA 2 FORORD 3 REISERUTE 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 6 STEINALDERBOPLASSLNEVEDBALSNES 7 DEVONFELTETPÅ HITRA 9 GEOLOGISKKART OVER NORDLIGE DEL AV BITRA 16 GRANITT FRA HITRA 18 HITRAPENSJONATET-KART 19 KJØLSØY GRUVE 20 MELAND GRUVE 23 SKIPNES GRUVE 29 FLATMARKSGRAVENVED SKIPNES 33 REFERANSELISTE 34 GRUVER OG SKJERP PÅ HITRA 36

8 _ =8?!.."-/ter / I. \ : el49 C>... o (../ (E-7,...L., 1.» ":.;. n a - /. (./.... / Iktberg, c r,r 7 ;2/ -...e.,... /, ':.,;--z...? 1 A - c: ,... -= 7 r. r- a ra a '2 jbetylr ' STEINALDERBOPLASSERVEDBALSNES =8..:..., _.., N_-._ -\--J...2-7:::-.7,\.-t-,.. Balsnes / 22 m.o.h.: Beller- steinalderbo-' 13.61ne..:o.'. :',,,,,...;?.., ). plass. Plassen ligger lengst mot øst og... ca m fra stien opp til Balsnes III... : 111 n ("Trollstua") Balsnes II 24 m.o.h.: Heller-steInalderbo- /F) plass. Plassen ligger ca. 80 m vest for Balsnes I. Balsnes III ca. 34 m.o.h.: "Trollstua"- liten hule (8 m ). Hula ligger mellom Balsnes I og Balsnes II. R ndhohnen Balsnes IV m.o.h.: Steinalderboplass. Plassen ligger på vestsiden av fylkesveien,kartest øvre venstre hjørne Harnnøya y/-5 (litrr NBI. Boplasseneer registrerte fornminner og skal bare besees. Se for øvrig antatt itdsplasseringpå vedlagte tidssøyle. Funn av hvalbeln Ref. P. Feglem. 111

9 ANTATT TIDSPLASSERINGAV FORNMINNELOKALITETENE KILDE: DKNVS ANTIKVARISKAVD. PERS. KOMM. MIDDELALDER 1000 VIKINGTID MEROVINGERTID POLKEVANDRINGSTID ROMERSK JERNALDER KELTISK JERNALDER 500 f.kr. - 0 YNGRE BRONSEALDER 1000 f.kr f.kr. SKIPNESSKAGET 4 GRAVRØYSER f.kr. ELDRE BRONSEALDER ca. 1500,f.kr f.kr f.kr. YNGRE NYNEOL1TEICUM Ca f.kr f.kr. 4111=Weer INIew STEINALDER NEOLITHICUM BALSNES I, I/ OG III 2 BEILER (STEINALDER- 1 EULE BOPLASS) 3000 f.kr. ELDRE STEIIULDER PAIEOLITHICUM TIL Ca f.kr. BALSNES IV STEINALDERBOPLASS

10 0111 DEVONFELTETPÅ RITRA BESKRIVELSEAV FELTET (se vedlagtekart) Utstrekningca. 23 km i S.V. fra Auneelva til Grindvik i N.Ø. Bredde ca. 2 km. Avsetningeneer i dag ca m tykke. Downtown betegnerovergangenfra Silur-Devon, mill. år tilbake i tiden. På denne tiden dannet den Kaledonskefjellkjedeet sammenhengendebelte som løp fra Svalbardog Grønland og sydovergjennomnorge, England og østlige del av N-Amerika (Alle de nevnte områdene lå på denne tiden samlet). Ritras posisjonpå jordkloden var sannsynligvissyd for ekvator hvor vi i dag finner varme forhold (f.eks.kalahariørkenen).rødfargetsandsteinog forsteinetgrus/sandlag fra Devonperiodenavspeilerdisse forhold. Avsetningeneble stort sett dannet på sletta ved foten av den nydannedeealedonskefjellkjedehvor sjeldne, men voldsommeregnskylldannet elveleierog innsjøer. Avsetningeneer i nyere tid svakt nedfoldet (synklinal). Folden strekkerseg S.V. - N.Ø. retning. Avsetningenebetegnes oftr Ritraformasjone ng de er beskrevetførst og fremst av Schetelig (1913),Reusch (1914),..Peacock(1965),Siedleckiog Siedlecka(1972). og Siedlecka (1975). SAMMENSETNINGAV LAGPAKEEN CA er eldst) E: innglomeratopp.til ca..200m tykt. D: Grønn-gråarkose og mørk grå slamsteinca. 500 m tykk C: Grønn-gråarkose, ca. 250 m i S.V., 500 m og mer i de sentraleog N.Ø. deler av beltet. B: Mangefarget.feltspatholdig sandsteinog slamsteinca. 20 m tykt lag. A: Basal-forvitretbreksje og konglomeratca m. BESKRIVELSEAV DE ULIKE LAGENE A: Lengst nede i kontakt med dioritten,finner vi store kantede kvartsdiorittblokker. Lenger oppe i laget finner vi størreblokker med opptil 1,5 m diameter. Bollematerialeav diorittog granittbergarter. Lokaliteter: gat for utløpet.avauneelva Veiskjæringerlike øst for brua over AuneelVa

11 - 2 - Denne avsetningenkan observeresi en veiskjæringca. 1 km øst for Auneelva i nærheten av Lillevannet. Sandsteinener grønngråeller rødgrå. Slamsteinener hovedsakeligrød-fiolettmed små glimmerflak. Avsetningendanner overgangenmellom A og C, men den finnes også som linser i C. Den finnes også liggendedirektepå den underliggende diorittender A mangler. Avsetningeninneholderofte godt rundet småstein. Dette er en dårlig sortert arkose og vi finner biter av ulike bergarter. Denne avsetningener den dominerendei Hitraformasjonen. Arkosen er grønngråog slamsteinener mørk grå. De beste lokalitetene er langs stranda og langs veien mellom Furuholmenog Balsnes. I denne formasjonenfant Reusch (1914) (se eget notat) i en svartgråslamstein fossilerav et krepadyr Dictyocaris:slimonisalter. FormasjoneneD og C ligger flere steder innleireti hverandxe. Siamstelneninneholderogså svovelkisterninger. Konglomeratetinneholdersteiner i størrelsesområder5-50 cm, men 5-10 cm er det vanlige. Bollematerialeter granitt,kvartsdioritt,pegmatitt, hvit, grå og lyserødkvartsittog rød jaspis. Formasjonener motstandsdyktigmot forvitringog danner et landskapmed mange topper og åskammer. Avsetningenfinnesmuligens som linser i formasjond. 4. DANNELSENAV LAGENE Avsetningerav denne typen finner vi også på ørlandet,røragenfeltet,smølaområdet og ved utløpetav Sognefjorden(Hornelen). betegnes "Den kaledonskemolaese" og er dannet i nærheten av eller ved foten av den Kaledonskefjellkjedensom nå er nesten.nedslitt. Avsetningeneer typiskekontinentaleelveavsetninger. LagpakkeA er dels dannet på stedet, dels har kraftige flomelverført med seg de runde blokkene. Tilførselener kommet fra Smølaområdeti syd. Dannelsenav A vitner om kraftig erosjon. Vannstrømmenehar så avtatt og vi kan se når vi nærmer oss lagpakkeb, at vi får lagvise steinavsetningersom vitner om roligere forhold. Klimaet har vært varmt og tørt til halvtørt og lagringen viser at vi har avsetningav elvegrusdelta. LagpakkeC er en ren elveavsetning. Vi har ensårtedeavsetningersom vitner om store brede elver. Lagpakke D er også avsatt ved rolig vannføringder vi hadde Meandere og større elvesletter. Innleiringeneav leirsteintyder på at klimaet har endret seg fra tørt til mer fuktigklima fordi avsetningenetyder på utspylingog

12 so hyppigregnskyllutvasking av elveslettene.xonglomaratserie E er en typisk elveavsetningder vi har fått dannetgrusdeltaigjen. Det kan vareto årsaker til denneaktiviteten.1) Ny hevingavkildeområdenefor avsetningsmaterialeti syd eller2) XlimaendrIng.Områdeter forstyrretav forkast ningerhelt opp til vår tid. Reushnotatfra 1913 Som et hovedutbytteav ndt besct&påeitteren.1913negnerjeg det, at det lykkedesmig.atfindefossileri en sort sandstenagtigskiferved Balsnesaunepå BitterdnssydsIde. Dette. sted erpå kartblad"edø"betegnetsom Eattevikpg findesavmerketnerkartets østligerand. Man har der et omtrent1 km langtprofilgjennomkenglomeratpg sandsten. I en temmelig grovkornig,. graa sandstener der innleretlsg av finkorålg, skifrig,sortagtig,nmstenlerskiferaktigsandsten. Den er temmalighardjgjennomsattav sprekkerpg ipaitesikke'lett. Possilen er flaog s et'opbevartiede viser'segsam glinsende binderpaa spalteflater.det allermest er ubestemteflekker. Pg jegmaatte søketimevlsi 5 dagefor st fia smsletdet lille materlalejeghas; men tankenpå at der her maattekunne.fremskaffeset kjarkommentbidnagtil vor fjellkjedesgeolpgibragte mig til at holdeut.

13 . GEOL.OGICALMAP OF THE DOWNTONIANDEPOSITS OF THE S E. COASTOF HITRA lly A.51edleck and Saletasid e 4": 4. ts CandIenflmIe Greenish grey atken and dadedny awdslone ustmcatenia gray atkosa? at VII 4).;:f 4'13 Vonegaled sanalet* und nardslone 13aS wealitanag tincia and carannle -.1';0;f1 Onwile ead penedinda ce ) Camtes.Sibulan n Snriephis tecka rauns Ploaable Iatens.a Silike and dip Ovalutud efir fri -., bods 7.-ISni 91:>:... r,4440 ::::K :. 4. II I " 44,17 rnr "1:1144Q;44 4:-?:4 fl, tP. :445? % "No ø je, - Ve :-\ ; " # ~44 4C3A 4.>, j IN4 111 unn essocile.." ÆQ 1118Is anno«.1 "1'd KEY MAP.1.. I '"«:0 14- ". r (01 Fig. I. Geologicdinapof the Downtoniandetaasitsof the SP.coastof 1-11tta.

14 1320m 1120ra HITRA FORMASJONEN ETTER A-SIEDLECKAN.G.U. 321 (BULLETIN34) :19 o a ø e a o a gel E gi 0. ip ct o ee C C C 0 o o00c E: KONaLOMEHAT(CA. 200 M) D: GRØNN- GRÅARKOSE OG MØRK GRå SLAMSTEIN.SVARTGRåLEIRSTEIN MED DICTYOCARIS(CA. 500 M).'. B: MANGEFARGETFELTSPAT-... *..... :. HOLDIG SANDSTEINOG SLAMSTEIN ' :.. (CA. 20 M) 620m 1 ø l! ø ø ø ø ø.9 ø A: BASALTFORVITRETBREKSJECG KONGLOMERAT.(CA M) ø ø I ec7 t.. * 45, C..0 d'....., * *... ø 0 4 A CZ rig

15 ---. ';3:..(rz27: Bundkonglomeratet..r=5 --Balanesaune pas HItteren..=_--ta vues.' / -... z ,...g...t. '..-,t, -. =..-- ** :,....'... ;.. ;.. ::.a:.,,e., 1h:i :.; 4:3 ;. 0*.:: t.' a C.:Ie 2 Cit.: 1 1/4. X. X " ".,, c;.per bi x......, f f; b tæ.taser " ajg :9.0417;*: *I- est '-`..-ce-.:.:v. :e(24-:-.:.- 3,64y.,,,,,,,rq,s.. ir,.,..... r-e:* %:=f ers2o ::, - to* 011V2(5*: tr:.. -., '. ;.' :u.c,,52;.1.11 'rd firt Konglometatetstodiald til dloriten -ved Balsnesaurte,skeetattslztrernstilla _ Y : ', st.. :..... i ' 3 Ji a YC,"34. X X ' X X X 2. x ' II X X X x ft X.. X X X X i? - t."`- - ' '.:0!1; l' ( ").". 7. :.. " ***** a tsit ato oz., : 8 D i o i`p i L a o g x --::"' ************"" ::,..e.w.t. _ Konglarnerg KansIdestttra Balsrtesaune.. - 7,- 4 sn...14.?,? ' i %, 4.1? 141,1".P, 'pr (W., i tigg,&.3"!:05,,x,1.-.., : ear..., D. % ;.?' : '.../.% «fi :...: <,...;""-.. ; , ' u daing?..~...;;} 4, N. r7tr" n.,,...z. tyin. r.a a «.1,:=5. 000iNt. - o -...n 1% O's li 8- it, x x # - * zi..r.aal * - 't di x::,:c. ir,.n. x.:8,-*.attrti.:.wed 5.7, ************* -. It X X 0.4.0** **** ,, outati,44 4..t... i.....:.*:.'te. ;#0 / r :::....:yiz.."-! r-- 1, OIH.... *. 4c-34 txh+ %. :* s ; o*1 o ; ut ( 3114 z* kt etatin... " * r i > : I -, -xl. - - \?4,314?..,,,. 11e: ksystika -..f.,;;-..4r... Hundskaget, < -r.-. -.r.s"--. ei /,-- : j...,...± /.~.:-r-- --=----~.. - `. n-. ) (<1 12W1 k s.. ammilrvga - aol. / :...,, s us... ) %... =. : :Iefttnåa:Tors bti A.. 11,* ttp:t dt fl 12WI3 - -.saisneiaune;.air Innfelte tegninger etter N. Retish, N.G.U. årbok Asptzlkodder,

16 415 Hans Reush NOrges deol. Unders.Aarbok1914. IV. Pl. I. Fig. 1. Dictyocarls. Balsnesaune paa Hitteren. Forstørret tll 1,8.."-T??35. ":19; e1/4". 41. Fig.2. Bundkonglomeratav dioritblokker.balsnesaune.

17 - GEOLOGISK KART OVER NORDLIGE DÉI. AVkITRA.. Geological map of rtorthern Hitra. idatssou, sw I... I a casia=5--n- '. :1r Ditg Våll V V V V iten i d,20, P s V V V ^-.....? sts < till CSZN :-..å.t.-4;--e--.v V pit V.. T 491/ si:;>- am, V'eTV V V 11VVI-- 0 Av..-ZWL - Ar.e, _ V V SsIllan V 1T,...T St dow L /.1..'.../ *6 i rer- ''' HITR.- '...-.,. <ts/v 0.41) c N V:...1 ITT... V V V _.. V T. T T,...,, - c wås V GliTik w "' BARN 1T tel I- a _ w S7.7.77":"' e r T T JORDEN p... til e a ti... T.,ea..el, , c0.9.,t7t -Ne e. tv,,, e 56 Vt o e.3%^ ljdrake. / 1..er, o la #, e 4ker. _... :..S"+ - V j.,,,, V 4 V V,...+2-tr. ::::±"4:"11.e. ar."."1: t~..;11:- S.i :-J,:. a.,,... cz.,l4,.. ' 5'...,::: t.120psn..i...i-tan, ,..." " VV V#11 V -".,"k?t".:.~.~ a..s.. CIPTIS V V VV V Vi V V V ' -., nemnr...,::::47*:.1.-";" 0 "1-7,---e V VVVIVV " # r~-~fa V V V V V V c 1 V 8.,..,.4..:,-".-L /.. STA... V V V V #0411,......" * '..».....:." Stainnwi 't le ; it '. si a a 1 - -,i k u. V V VVVC+1.-IVIIV.V t era:". #411IC.> 113-J2d ". Pen shl.... _ -,+- T T...Tww p ir: s 3-r.r..«..::;:: * itt.;,e1.'"-- -VirSIVEEWair., Ter T T..» T 7 T. a k.is tt ' , I 11.AN ,77...=.45y..! ~ 1 "ii? T SI, - t VIIIIV ,...,, ".:s.,#...a- -.: r 4 ". : 4 N Y ' S v s, i V V V.1...% VV VV V V V V s nam..,.."...v ~1 V V. 1 V V 1 V V. V v jette. -,...: zc 2 c "....:-.-: -.."...:.k% 1._.,, VV 1IV 4LY--.-"V*V 7rVIIIVVVVY ""4"badi r :st C4-11- V V - -< :-VVVVVII V A a y, a v... i...--<.. < V V Y 4All Y19 V... ic V.PV - -sinfistswo - w1... V.c -_-t-c.ss V*VVVIIII V'V V V V < V , i le s V VT V V V....., -..: -...,,... - je 2. < 4 v =C4r -,?...: ia-m1 <Warde NA Y V'YY V Y,I Y Y91 V V 7 EI.GEBOSTADØY sss - :--- V V måsears åra. T Sks,::-. : r.:: ":-.. ''.: :: r V1.191,1/ y V V VIIVIIcrill i a X V. Y _ v r. v v v v v v vv Y c... 7 Y V vsks). ten I i * a w Y < < v $ 1 V V V V VAT V V 1 A..r Jr. n s s P v 1 * Je- V A. A. V ll 1/- V VII-Vil V V C C..... UU...r...a V V V * Vil VVY VV_,V1 V t V V V VY * - de.. * rt VV V V V V v v v tt. v v a, *. Al r, v v irni v V """jr st w... Y. ll V V 0 R ar 1 V I k..1# - w.i. W Y V 11 Y Y 111 I /. s a VSIVVVVT VY V ; k a V V V V V V V.V V V VV V V VV V V V V V V V + IttleIIII + + VVVV V V V V.VV V VeL VV V 9, V VVV VVVV c -. s. Å " 5 it VVVV VVVV"...VV V VVVVVV VV VVVVVII V V V V V V V V V-V VVV V V VV V V t, v v ilv t, v virtr Er.. C...4 V V Y VVV VVV V V < v v v v v.å.i.ekil V V V vvvvvii. VIr t! ittfit trimitrt!trvtrtrvir V V VVVVVV V V VVV. ts V VV V V VV VV V VY V VV VVVY VVY V VV V VVVVVVVY V.IIV V V Y V VII VVII s VVIIV + VY VVV.V V V VVV V VV VVVY V VlIVVISSI V VVVVVVVVV VVVVVVV V VVV V V VVVVVVVVY YVVY V V V V V V V V V VVY V V V El5P.SELLETV V v v. T ITYLV V VVVVVVVVVY VVVVVVVVVVY VVVY VVY VVVV IIV VVV VV V V VV V VVVVVV V VVVV VVVVS/ VSIVVNI VVII r T 7 1/ V 11 V V fv:),/vvvy VII S/V V V it V 11V V VVI'V Vil 19 V 1/1/VP T T 7 VVV VVVVVVVII VVVVVVY VIIV VVVVVVVY li.vii.7 7,7T T T T T V V V 1/1/ VYV VVVVVVVII VVVVVVV;VVVVVY, T T r.l. TY Y YTY TVV V V V 11 V V V VVVYVVVV V VV V V VVY ' T 1 iy T T V VV VY VV VVVVVVVVVVVVVViVY V, t Etter Sigbjørn Kollung N.G.U * + ++v v v v Hum... v vv v v v vv v v v vv vv 223 C ek.m '1. + u U 0 u u v u u S., ti V 0 V ti V il u 67 V V V V V <.# ] in 4F. OPT F.

18 TEONFORKLARING- Logond urdt. NETEROOEN OUNNERGNEIS,DELVIS GUNRIERSKIRER.RIN PÀ IRONDILIENITT ELLER GRANDOICRITT Nmorogneus ndea gnoiss.partly mica scringich trononiorolle ot gronodionle ALNINNELIG sioritiontis Common Wohle oftelss frin, NORNBLINDEONEIS Nomblonao gnass EnFill=1" ji FINKORNIGE ONEISER AV VARIERENDE SAHHENSEINING FffiegrAkwogntosos ol wirying composmon. CLINNERSKIPE R Lof IRIca schlst GRONNSKIPER L Gren othisi ANFIBOLITT L Atophlbolite min PEONATITT I ANPIOOLITT PfternalUe In omphiboiii. IJ Outrte KVARTSOANGER dykos. PREssET GRANODIORITT GtanotlIoNly. lolioled T.=71 PRESSE T GRANODIORITT NED TALLRIRE ANFIDOLITTEIÅNO ' Granooiofflo.fonotod with nynnuous amphiboiht, bancla PRESSET ONANOTHORITT RIK PÅ SKURIGE RESTER OtanocliorIlo.tollaIrd rich In schlmose tolicts r.rn GRARIODIORITL UTEN ELLER HEO UE UTPRESET PARALLELLSTRUKTUR Irn I OranoOlotlIoaolIatIon aboonl or taint TRONDIOZNITT. " '1 Ttondhionult TRONDINENIT Te R PÅ SKIPRIGE RESTER nr TrondhjemIlnrIen in schistoso roliels. DIORITT 00 IIVARTSDIORITLI NORD OELVIS PORONEISET DoorlIo ano Nuarlo dionte Io Ino north patily onolssle TECI DIORITTPORIVRITT Diorho porphyry. ULTRADASI TT Ultrabasle reck IVOLANS ot smsettime Salena and sphalnite IS OG SVOVEUCIS Chalsopyfflo and ppito NAGNETITT NagnIII. NYOLITTSONVI PORKASTNINOSLINIVI raunt FOLONINOSAKSLMED FALL ' «o Folt sahlplunging. STROK OG PALL Strllwt ano dip +. RIORI FOLDNINOSAKEE.voId aahlhorlsontal LODDRETT FALL Vertleal dip siortenot ttellt FALL VaryIng YINIP is-ss 3s-nt 4..<ts* Ref.: Sigbjørn Kollung, N.G.U. 223

19 Granitt fra r), ' KontorsjefKnut Wolden,Htt- hvis granittep)gwer tli jorre. har tro på mulighetene når ventningeneakter firmaet å ta. detgjelder graultt på Hitra. På en del sten frå Hltrattiverkste- Ser-littra er det nemlig et stort s dene 1Etde for videreforedltna felt medgranitt, og sarlig I om- av råstoffet. _ -1 ' rådet ponmes Hernes er _der. 1.Man venter nå en geologfra granitt_ase!god kvalttet atten. Oslosomskal undersekehttra- Q huggeilittritzen. Trondheim. 9 grantten natrmere. i. tok ogsåenderaten.ber og fant js, s har mange mullghedentunt brukbitra. 1." ter og vår oppgaveer å nytte ut., SthuggerflrmaetGretjorddisse mutighetene,sler kontor. f fra Elde pållordmere er meger,.ajefen.på blidet vlser han trem, Interessert I Hftra-granItt, og flere prover av HItra-granitten...?" ADre.ESSEAv tsen3 TOCtSbetec. 4,stt4tiftct.

20 vike t40tv0ubukt.a Purkholmen ", it Yi 87/ : tirl 19: I0 ' Notvolle Se,=., rtansdasvika?ftlf --- c.--t,"--. %-...,/...,..4i1myra ".. Storvarån -,,, : 0 --, : - / litnsniniårtitizsg(,_ i... y - ^C.,.../...r;.), t it r l I.Halsaiiv1ji i t7.1.;:t.):". '. '' '1'//..7 Z ftin 1 7 liti...r...?" i 87/1 " i 6 9 fil \ /5 : 1. '... : 1.I^,9 1g41 IK. : V / YI.. - e yt - affi Gés ofien kkak \eret ",. Hitrapensjonatet med sirkel. merket Nit. "--1 a ngflmrsn' =fr..f VW ovden

21 KJØLSØY GRUVENE- HISTORIE 1881 Kjølsø verk interessentskabhadde møte 8/12-81og vedtok "Love for Kjølsø Verk". 8 skjerp nevnes (se kartet) mann drev på Kjølsø dette året. Ikke fagmessigbondedrift /5-50anmeldteHarald HagbartsenMeland følgendeanvisningert Kjølsø gruve i Ramdalsbergene1 Kjølsø utmark En synk s.v. fra nr Ingen har rettighetenei deg:

22 J1. Lovefor KjelsoYterk. Aar 1881' den 8de Derember samledes Kjolso Vterks Interessentakahs Medlemmer, med Undtagelse ttf Jakob Kjelso, paa Goarden Qvtornhusvig:'. Hvor da.. forhandlet blev som fulger:. 1.,Til Eiendom for Interessentskabet oplages foruden,de tidligere 8kjemp: folgende: Odden, Baadsvigmyren, Vestre Ende of Qvilerbakbjågot og Bandsvigstruben, hvilke ere skjeorpedesiden forrige Mode.. ' 2.' Til Vmrkets videre Bestyrelse udvmiges en Direktion bestattende af Medlemmer,Ivomf 2 udgaar hvert Aar forste Gang efter Ledtnekning, samt en Suppleant, der vtelges hvert Direktionen' indkalder i betimelig Tid og med mindst 1 Manneds Varsel idennem Throndhjems Adresseavis og 'ved. Ophesning Dolm Kirkebakke Aktiehaverne til Generalforsamling paa et bekvemt Sted for at afholde natvnte Valg og andre fornedne Forretninger. Direktionen kan ogsaa indkalde Generalforsamling, naar den forovrigt finder det nedvendigt. Aktieeierne bave i Orneralforsamlingen Stemmeret i folgende Forhold:' Det mindste stemmeberett5gedeantal Aktier er 5, der har 1.StemMe, 25 Aktier har 2 Stemmer, 50 Aktier har 3 Stemmer; 100 Aktier har 5 Stemmer, der er det hsieste Nogen kan have... ' DirektiOnen,vmlger Formand. og Vieeformand.af.sin Midte efter hvert Valg. 5. Direktionen udsteder (300 ser Hundrede Aktier i Hjelso Vmrk; ' hvilke fordeles bhmdt IniteressentskabetsMedlemmer i det Forhold, hvori de ere Eiere i Vterket. (i. Direktionen bestyrer Vrerkets samtlige Anliggendå ng Drift samt tildeles Ret til, naar den umatte finde det nodvendigt, at erhvervo den fornudne videnskabelige Assistenee. ;. 7.. Til Direktorer valgtes Aresvik, Grong, Jakoh. Kjtilso og Batkorb, hver:. med 4 Stemmer; derefter havde Edvanl Hatentes.3 Stemmer og Arnek: 1 Stemme. Til Suppleant valgtes Edvard Haremes metl 3 Stemmer, derefter havde Arnet 2 Stemmer. Modet hermed hcevet..' N. Brodtkorb. ' J. Grc.n:tg. B. G. Arnet; Thorberg Aret,!tlk.- :.Fettvard K. Haremes. Beskrivelseaf ISjolsoVuerk. Kjolso Vmrk er beliggende paa Hitteren i Goarden Kjelso's Udmark lidt mtenfor Indlobet til Barmfjortlen paa en Halve, som stikker ud i Soen itnellem 2do Vaoge, nemlig.;.vaagans og csjaavigen.. Vterket bestaar ef følgende Skjcerp: i Qvilerbakbjergene ' sk-jterpet 8 Oktober 1881 i Baadsvigsknlbjergene 7 8) i Odden Ramsdalsbjergene i trobjerget. 15 i Odden November i Baadsvigsmyren 25 Mi i vestre Ende af Qvilerbakbjerget 25 i Bnadsvigstmben 25 Disse Skjterp liggo i samme Retning fra 0. til V. tvert oyer Halvoen i en Ltengde af 2 a 3 Kilometer med pasånde Afskind indbyrdes for sammenhrengendedrift, Af Skjrerpene ere No. 1 og 2 noget bearbeidede og ismr viser No. 1 en ren Bjergvteg nf en 6 Alens Hoide og 15 a 10 Aleus Ltengdo aldeles gjennemsprmngt trf Solv og Blyglands; her er et helt Bjerg, hvori Metallet ikke er i Lag eller Gang, men i Leie; hvor dybt og langt Metallet strikker sig vides ikke, da Mineringen ikke er lmngere fremskreden end som ovenfor ntevni men Bjerget udviser paa alle Sider det samme Udseende; i de ovrige Skjamp er enduu ikke mineret. Den af Bestyreren af den telmiske Skole i Throndhjem afgivne Analyse af den afgivne Pruve fra No. 1 udviser, at 100 Dele af det fra Bjergnrter rensede Metal indeholder 0,19 Sulv og Blyglandsen 80 a 85 pet. Bly. Med Hensyn til Vrerkets Drift oplyses at denno paa Gnmd af do forhånden vatrende Forholde vil* blive sna billig som mulig, idet der paa begge Sider, nf utevnto Halvu i de 2de tilstudende Vaage er god Skibshavn, let Adgang til Soen til. begge Vange og vil man ikke komme til at generes af Vand til Gntbeme; kun Skjampet No.4 liwer nter Soen paa vestre Side. Hitteren i Vterkets Direktion. N. Brodtkorb. J. Grong. Thorberg stresvik. Edvitrd Kr. lfarenæn. Bergarkivetrapport3568. Q?,

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet

. 1. Rødfjellet Mossgruven Areens gruve Reinfjellet 9Eia 5t Bergvesenet Posihoks3071. N-744I Trondheim Rapportarkivet. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7268 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk

NGU. Skilleark. 11)11!l115[11611 111111 1801 -Kvarts Salten IIFa0 1 19f. Geomatikk Geomatikk IKT er en av landets ledende leverandører av løsninger knyttet til implementering av elektronisk dokumenthåndtering, forvaltning av eiendomsskatteloven, mobile løsninger og geografisk IT. NGU

Detaljer

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS &

NORGE NATURVERN I. ARss KR1 FT LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE SØNNER OSLO 1955 TR2KT HOS FABRITIUS & . 0 -r WW NATURVERN I NORGE LI4NDSFORB UNDE T FOR NATURT7RN I NORGE ARss KR1 FT 954. TR2KT HOS FABRITIUS & SØNNER OSLO 1955 og REDAKSJON : THV. KIERULF INNHOLD ) Lov on naturvern. Hja/mo B inn, 3 Krets

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark

5ttBergvesenet. Rapportarkivet. Urif. Flere forfattere. Samlet av Karl Ingvaldsen. Finnmark Urif 5ttBergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6468 Kommer fra..arkiv Ekstern raonort nr Oversendt fra Fortrolie oea Fortrolig

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

A/S Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 INTERN RAPPORT. Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge.

A/S Sydvaranger. Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 INTERN RAPPORT. Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge. A/S Sydvaranger Prospekteringsavdeling. Tlf: 538976-120518 INTERN RAPPORT. Nordraaks vei 2. 1324 Lysaker, Norge. AntalI sider DATO: 25.01.83 RAPPORT NR: I363 KARTBLAD 1833 Iv b41 SAKSBEARBEIDER RAGNAR

Detaljer

STEIN Nr. 4 2006 33. Årgang

STEIN Nr. 4 2006 33. Årgang F 1 STEIN Nr. 4 2006 33. Årgang Innhold 4-20 K.ELDJARN, L.O.KVAMSDAL: MINERALENE I SMARAGDGRUVENE VED BYRUD GÅRD, MINNESUND, NORGE 21 PÅ VILLSTRÅ I NOVEMBERTÅKA 22-31 GEOLOGIENS DAG 2006: TEGNE- OG MALEKONKURRANSEN,

Detaljer

Nr 3/september 2014 Årg.15. Redaksjon: Redaktør: Gisle Rø, tlf 908 27 536 gisle.ro@online.no

Nr 3/september 2014 Årg.15. Redaksjon: Redaktør: Gisle Rø, tlf 908 27 536 gisle.ro@online.no B Nr 3/september 2014 Årg.15 Redaksjon: Redaktør: Gisle Rø, tlf 908 27 536 gisle.ro@online.no Utgiver: TAGF, Alf Godagersv. 41 N-7081 SJETNEMARKA Bladet er planlagt utgitt med 4 nr pr år; februar, mai,

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6.

Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Rapport fra arkeologisk registrering i forbindelse med reguleringsplanarbeid for fellesprosjektet Dovrebanen / E6. Strekningene Akershus grense Strandlykkja st. og Kleverud Labbdalen Egil Brodshaug 2010

Detaljer

iegets akv rale i eller praksis?

iegets akv rale i eller praksis? iegets akv rale i eller praksis? UKErevyen 1977 Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Ørjan Wiklund Koreograf: Arne Svendsen Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og

Detaljer

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim

5I e Postboks3021 N-744I Trondheim st Bergvesenet 5I e Postboks3021 N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5788 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING I, I i ll D I 11 L I',I: \I\11,AI _- r Il K i, i r;;. Lb L( C I i RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVING GRAVRØYS MED FUNN FRA ELDRE ROMERTID, YNGRE BRONSEALDER OG SEINNEOLITIKUM, SAMT BOPLASSFUNN FRA SEINMESOLITIKUM

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

NATURVERN. Utgiver: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 OSLO. Norge, Besoksadresse: Nedregate 7.

NATURVERN. Utgiver: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 OSLO. Norge, Besoksadresse: Nedregate 7. Rester etter flere tusen ar garnnei hlyforurensning er funnet i i i v Dqvst) i lilti.si( )lai redningsjian kr stilisk itnsa k)r rkn ble rigtilert. ikke Finland allikevel... Vi pkinter da nye trær igjen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN

LOMMEDALEN. y Steinbrudd. LOM M EDALEN LOMMEDALEN 84 85 86 LITT HISTORISK OG MINERALOGI LOM M EDALEN GEOLOGI FRA SØNDRE Hans-Jørgen Berg. Tegneforklaring ':( Skjerp. til kart. -I I Cauldrongrense. Takkene peker imot den siden som er sunket

Detaljer

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL

ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL GÅR DE KED BYGGEPLANER?. ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE FOR DEM. VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER FERDIGHUS FOR ET HVERT BEHOV. VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL DISTRIKTETS

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondbeim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntatkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV624 T & F 1055 Taalbeim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

- EN VANDRING I GRENSELAND

- EN VANDRING I GRENSELAND NASAFjELL - EN VANDRING I GRENSELAND Tekst og foto Olav Revheim: Ser man på Cappelens kartblad Nordland /Troms vil man finne en markering for sølvgruve like sør for polarsirkelen ved fjellet Nasafjell

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer