Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportarkivet, Bergvesenet. Rauharnmer kisforekomst. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks302,_N-744 "I'rondbeim Rapportarkivet, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Ir 5368 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Killingdal Grubeselskap Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel Rauharnmer kisforekomst Forfatter Johs Færden Dato År Bedrift (oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Killingdal Grubeselskap Kommune Fylke Bergdistrikt : kartblad : kartblad Holtålen Sør-Trøndelag Trondheimske 7204 Røros Fagområde Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Geologi Rauhammer kisforekomst Boring Råstoffgruppe Råstofftype Malm/metall Kis Sammendrag, innholdsfortegnelseeller innholdsbeskrivelse Kommentarer til tidligere diamantboringer.

2 RAUEAMMERKISFOREKOMST HALTDALEN. Rauhammerkisforekomstliggeri et eruptiv-feltbeståendeav amfibolitt, perfyrittog trondhjemitt.noen smalelag sandigglimmerskiferforekommer. Det er overveiendesannsynligat trondhjemittener den yngstebergarten her og at Malmdannelsener knyttettil dennebergarten. Endelav malmenforekammeri kvartsskjelettog er opphavettil typebetegnelsenrauhammertypen,sam ellersogså finnesbl.a.i Bjarkåsen. De geologiskestrukturertyderpå at man har malmlegemenemed fall mot öst.dette visesogså av diamantboringene. Envidereer det funnetlinjestrukturersom tyderpå at malmlegemene har dragningi felteller akseretningmot syd. Det ble fannet3 settlinjestrukturer, flattliggende og 700 fall.de steilest er mest utpregetog mest utbredtog finnes bl.a.i amfibolitteni form av orientertehornblendenåler. p fall For en arbeidshypotese bör man antaat malmaksensretninghar et fall på 700 mot syd. Etterde geofysiskemålingeneog ogsåetterde geologiskeindikasjonene, foreliggerdet to malmtyperfordeltpå to mslmsoner.den bstligsteav disseer den egentligerauhammertypen. Hva feltetshorisontalelengdeutstrekning angår,herskerdet uklarhet det malmensutgåendebare delviser blottetog av-rösket. De förstediamantboringene fant stedi 97-8.Det ble da boret 3 hull.diamantborkjernene ble rapportertog prövetattav professor Soheteligsam ifblgeinnhentedeopplysningervar en megetpålitelig geolog. Underdiamantboringene ble det påsattialt0 hullhvorav 7 hull ble ferdigboretmens de resterende3 måtte oppgisp.g.a. ras ete, i hullene. Hva boringenei 954angår,var kjernetapetvel stort,mellam 6 c4; 9 %. Jeg tror imidlertidikke at kjernetapetvil vmreutslagsgivende ved bestemmelserav malmmengderellerkisprosent. Endelav hullenei 955ble boretmed stbrrediameter(tilsvarendeax) og kjernetapeter heltubetydelig. Kjernenefra boringenei ble rapportertog prbvetattav undertegnede.kjernerapportog analyserapportfblgervedlagtdenne rapporten.

3 For å unngåat analyseantallet ble for stort,ble endelav de mindre kispartieneslåttsammentil enkeltanalyser(3 fr. analyseskjersaene). Det ble såvidtmuligtattmalm av sammekvalitetfor de enkelteanalyser. Analyseskjemaene viserhvor pröveneer tatt langsborkjernen,antall metermalm, gråbergog kjernetap.en rubrikkvisersannmektighetfor de viktigstemalmsonene(lengdex sin a). Viderefölgerprövenummeretog analyseresultatene. Deretterfalger produktetavmalmsonenslengde(langskjernen)og henholdsvis% S og % Cu. De sisterubrikkeneviserlengdenav de partiersom eventueltmåtte avbyggessannensamt deresgjennamsnittsgehalter av S og 0u. Tallenederetter(L x sin a) viser sannmektighetav de sammepartiene. Foravrigvisesmalmfordelingenog S-gehalteni vedlasteprofiler. Yårman sammenholderesultateneav boringenei 97-6med boringene er disseikke sammenlignbare. Boringene97-6ga et oppmuntrenderesultat,det sammekan lkke sies etterden sistetids boringer. Forskjellenstikkersmrligi at man i 97-6syneså ha funnetbedre og mer sammenhengende maim, for eksempeli borhull3 hvor det ble påvist 6,0m mala langsborkjernen,tilsvarende5,7m sannmektighet med 40 % S i gjennamsnitt. Den malmensom er oppboreti opptreri tynnerelag, slik at man for å få tilstrekkeligeavbygningsbredder og for å unnlateå sette iejenfor megetmala,må ta med en god del gråberg,noe som vil nedsettes-gehalteni grubegodsetsterkt. Sam nevnter malmeneutgåendei dagenbare delvisblottet. Det synesmeg derfornaturligat man farstog fremstbar sake å få bedrerede på malmensutgående,både densbreddeog lengde,far man går til ansettelseav nye diamantborhull. En slikundersökelsebör skjeved raskingog spretting.det er mulig at slikearbeiderikke vil gi synderligresultaterismrhvismelmen og dens sidebergarterer forvitret. Hvis det er tilfelle,kunneman eliminereusikkerhetenmed korte diamantborhull. Til sliktarbeidebar man ha en litenlettbormaskin, f.eks.en LongyearPortahvoravbl.a. GeofysiskMalmletinghar 2-3 stykker.

4 Teg synesat dettebör forsakesda man unekteliger nogeti villrede etter de samledediamantboringsresultater. AngåendedirektarLangesforslagi brev av 7/4-958am å kontrollbore nmrhetenav borhull2 eller3 fra boringene97-8,har meget for seg.borhull3 vistestörstemalmmektighet,og man bör vel derforbore nmr dette. 4. april956. Tohs.FMrden.

5 Dbh.. (A) 0.0 avstand mplm min. kjernetap 0.26 trondhjenitt 0.89 og porf 3.40 kjernetap b0 og porf 7.90 kjernetap 0.30 b.55 trond trond 9.75kjernetap b trond 2.b0 kjernetap trond trond 5.60 amf 5.88 kjernetap trond 8.95 kjernetap b7 trond,imp kjernetap o trond 24 9b amf 25:20 kjernetap amf a0amf kjernetap trond,bånd b kis, middels trond kis, middels amf kis, rik til middels q trond,bånd kis, rik til middels ku7d rik råttentfjell kis, fattig og portmed trond.bånd 26.76imp.50 geol.prbvt

6 Dinh.2 (B) avstand malm min kjernetap geol. pröve 0, trondhjemitt 4.75 kjernetap 0.70 trondhjemitt kjernetap 0, trondhjemitt 5.00 kjernetap 0.73 d,40 trondhjemitt kis, midd kis, midd 0,47 2,00 kjernetap kis midd forvitretb.a kis midd ,75 imp kjernetap ,39 0,5 2.5 amf 0, kis imp. midd imp snusk kis midd 0,20 24,69 trondhjemitt amf kis midd snusk 26.0 kjernetap snusk d kis midd , rik imp trondhjemitt kjernetap :30 kjernetap , kis midd amt. 3.3 porf kjernetap forvitret kis midd forvitret kjernetap amf J. *intitdd

7 Dbh 2forts. overfbrt amt. kjernetap amt. kismidd aplitt kls,middtilrik wnt. amt. imp kismidd. aplitt kismidd aplitt amt og porf kvarts amt kis,py,pyr,chpy fattig 50.66kjernetap kis,py,pyt,ohpy, fattig amf kjernetap kvarts trondhjemitt trondhjemitt kvarts amfog porf avstand malm mln g.j ,73 0, kjernetap geol. pröve , 7 0.6

8 4 Dbh 3 (C) avstand 6400 kjerne 6,20 kis 6.36 aplitt kis 6.65 amf 0.75 kjernetap 0.95 trondhjemitt 3.48 porf kvarts 4.26 porf. maim min kjernetap geol. pröve kjernetap porf pegmatitt 9. porf trondhjemitt kjernetap 0, trondhjemitt kjernetap trondhjemitt kis, fattig d 2 imp :55 kis midd amf,med kisstriper kis midd trondhjemitt kis midd trondhjemitt med kisstriper kjernetap kis fattig amfe trondhjemitt kis fattig 0, kis fattig imp.midd kis, midd.til fattig aplitt kis midd aplitt aplitt f amf, og porf

9 Dbh.4 (D) , o avstand malm min kjernetap geol. pröve kjernetap 2.45 kis 0.6 trondhjemitt 0.8 kis midd kjernetap 0.02 fattigimp trondhjemitt + kjernetap kis, rik 0.25 trondhjemitt kjernetap 0.06 trondhjemitt 2.60 kis midd.til rik.42 kjernetap kis midd trondhjemitt,52 kis midd imp fattigimp amt. trondhjemitt amf og porf 4 59 imp trondhjemitt anf. trondhjemitt og porf trondhjemitt

10 Mbh avstand malm min kjernetap geol. prbve porf.trondhj. blandetbergarter oppsprukket,sleppe? porf.trondhj. epidot snusk kis og imp. 0.3 oppsprukket amilporf,trondhj.x)7533 ri4tasone x) o bo a4 5b tge.m 72.23imp,chpy,pyr,middels W fattig 7b.00 trond,imp b porf.trondhj. oppsprukket porf. oppsprukket amf, porf. oppsprukket,råtasone? porf. glimmerskifer kvarts,kloritt kloritt,holdigb.a. m chpy og pyr porf og amf råtasone amf, port,trond imp.++ trond,imp. ++ trond.imp.+ trond,imp.++ trond,imp ++, amf bånd kloritt(sleppe) kvarts aplitt amf blandingsbergart Eumf. m. granat imp,middels-fattig chpy,pyr, PY blandingsbergart , bb

11 Dbh porf trond 4.02 amf trond t4 2bidiabas 5.60 trond Porf og trond amf 6.2 trond 62.2 porf 62.4 trond 64.0 porf trond 74.0 porf og amt trond trond 96.4 kis, middels trond kis, middels trond 9b kis, middels porf, og 99.8 kis, middels 0.89 porf kis,middels kis,middels 02.7 gråberg imp,+ 04. kis, rik imp kis, rik trond 2.48 trond, 7.05 trond amf, porf avstand malm o o.o min kjernetap geol. prbve

12 Dbh avstand min. kjernetap geol. pröve. 2.4 porf 8.36 amf.5 trond,bx med kis i sprekker. kjernetap 8.2 trond.bånd 20.9 gl.sk ,littkalk trond,noe porf,amf, kvarts porf,amt 4.68 trond amt.og porf trond amf og porf aplitt amf,porf, aplittbånd 62.5 trond,noe bx, kis i noen sprekker trond,imp 7.05 auf,porf,trondbånd 7.99 trond porf,amf,kisstriper trond,noe bx amf,porf,trondbånd trond,amf bånd

13 RAFPORTFOR DIAMANTBORINGRAUHAI=EN BorhullDbh 9 54 Borselskap.RörosKobberverk Betegnelse :Fra Til Malm tm tratm. grå Tap IMalm in m sin a Frövet nr % s I IL X i IL X % Cu Imx Slm x Cut isinai isin a E- -E -I 4 4 Kjernetau 8,74 8,9 Trond.meget fattig imp 8,952,87!2,92 Kjernetap 2,8722,0 Kjernetap Gråberg Meget fattigimp 25,26 26,74,50 Xjernetap Gråberg Kis, middels 37,4037,840,4 Trond 37,838,o4 Kis,middels 38,0238,340,29 Amf 38,338,5 Kis,riktil middels 38,5339,4] Trond,bånd 39,43 Kis, rik til middels4,454,4 43,0,63 Trond Xis, rik Råttentfjell Kis, fattig 0,90 43,08, 45,78 45,78 46,04 0,28 46,0646,4 46,4, 46,9 0,54 2,99 0,2 0,22 0,20 0,24 0,2, 0,24 2,04 2,7( 0,3 0,68,23 0, ,6 36,35 0,23 0,40 5,6 0,09,0 34,3 62, 0,2 9,6 0,07 5,73,4,3fi: p,6 % s 0,2 b,3 % cu 0,37 0,2 h.,7h0,886 k5,- % S 0,22 /

14 RAPPORTFOR DIAMANTBORINGRAUHAMMEREN I Betegnelse Fra Til Malm Grå Tap Målm Pröve In m sin a nr Kis, middels 9,4 9,6 0,02 BorhullDbh. 2 Amf. 9,6 9,84 0,68 Kis,middels 9,94)( 20,3 0,47 Kjernetap 20,3 2,00 0, 69 Kis,Middels 2,00 2,04 0,04; Forvitretbergart 2,04 2, I 0,07 Kis, middels 2, 2,69 0,58 Impregnasjon 2,69 2,75 0,06 Kjernetap 2,75 22,95,20,20 Amf. 22,95 23,4 0,9 0,9 Imp, 23,4 23,29 0,5 Amf. 23,29 23,55 0,26 Kis,middels 23,55 23,66 0, Imp. 23,66 23,82 0,6 Gråberg 23,82 24,8 0,36 Kis,middels 24,8 24,38 0,20 Gråberg,Trond. 24,38 25,09 0,7 Kis, middels 25,09 25,27 0,8 Gråberg 0,20 Kjernetap 0,68 Kis, middels 26,5 26,8 0,03 Amf. 26,8 26,28 0,0 Imp. rik 26,28 27,00 0,62 z Kjernetap 0,52 Gråberg,88 Ovf.ark II 954. Borselskap:RdrosKobberverk. m x s 5 36,33 0, 5 0,07 r- m x cul sj i -F 5 7, 0,07 5,5 5 2,0 0,09 5 2,2 5 5,4 0,02 4,36m 5 4,0 0,02 5 5,8 0,02 5 7,3 0,03 5 6,5 0,03 5, 5 22,5 0,09 7,% S ina Ark I. x sin a

15 Betegnelse Fra Overfdrtfra ark I Kis, middels :Kjernetap :Gråberg Kis,middels :Kjernetap z Gråberg Kis,middels Kjernetap Gråberg Kis, middels Aplitt Kis,middelstil rik Gråberg Imp. Kis,middels Aplitt Gråberg Svovelkis,magnetkis, kobberkis, Kjernetap Amf. Svovelkis,magnetkis, kobberkis 29,30 33,45 RAPPORTFOR DIAMANTBORINGRAUHAMMEREN BorhullDbh Borselskap:RdrosKobberverk. ir T- - t A I- Til Mum Grå Tap Malm Prövel % S r % Ou m x Slm x Oul L x sin a m m m sln a nr. % 29,43 33, ,26 0,7 2,53 38,05 39,50,45 39,50 39,67 I 0,7 39,67 4,35,68 4,60 43,00,65 43,00 43,43 0,43 43,43 43,8 0,38 43,8 44,3 0,32 44,3 44,29 0,6 44,29 49,76 5,47 49,76 50,49 0,73 50,49 50,66 50,66 5,0$ 0,3 0,05 5,08 5,84 0,76 2,82,03 0,59,20 0,02 0,26 0,7,0,27 0,55 0, , ,7i0,25 29,35 35,48 0, 5 0,46 0,3 2 4,7,8 28,6 58,2 67,5 2,6, 4,7 25,9 27,0 0,02 0,8 0,36 3,3 m 38% S 0,42 0,24%Om 0,20 0,7,29m 22%S 0,07 0,23 0,24 2,08m 25,4%5 2,5 m,0 m 57 m L x Isina r

16 Betegnelse Kis, middels Kis, fattig Amf. Imp. Kis, middels Gråberg,noen kisstripar28,55 30,73 Kis, middels Trond. Kis, middels Gråberg, kjernetap Kis, fattig t- Fra Til RAPPORT.FCR DIA=ORIKG RAKKA REN Borhull Dbh Borselsap: Reros Kobeerverk. 6,00 6,20 0,20 26,60 26,83 0,23 26,83 27,83,00 27,83 28,2 0,38 28,2 28,55 0,34 30,78 30,93 0,5 30,93 3,06 3,06 3,20 0,4 3,20 33,87 Halm 33,87 33,89 0,02 Gra: Tap likalm m m isin a 4-4,00 2,23 0,3,9 0,76 Prbve nr. % S % Gu m x S A- 9 0, ,8 6,2 0,04 0,3 0,07 9,2 0,06 4, 3,8 0,5 tilx Cu 0,03 0,03,29 m 3, 2% s L x L x sin a sin q Gråberg Kis, fattig Amf. Kis, fattig Imp. middels Kis, middels til fattig Gråberg Kis, middels 33,89 36,26 36,26 36,85 0,59 36,85 37,22 37,22 37,62 0,40 37,62 37,79 9,7 37,79 44,46 6,67 44,46 45,47 45,47 45,83 0,6 2,37 0,37, ,83,2 20,6 0, ,0 5,9 232,2 0,45 0,9 7, ,6 0,40 8,2 m 33,3';,07% Cu 6,2 m 9,57 m 29,8;ts 7,2 m

17 RAPPORT FOR DIALL=DORING RAUHAILIEREN. Borhull:Dbh4 954 Borselskap: RörosKobberverk - r ^r r 7 Betegnelse Fra i Til l Main grå Tan i m I m tm. i m fl t r -r.7e i -7 7, i Malm Preovi sin a nr. % s i r r y#cul, t 7 r t M M X : L S 0 t - -t x sin a 4- x lin a i. /- Kis, rik 3,35 3,5 0,6 Trond. 3,5 3,69 Kis, middels 3,69 3,78 0,09 Kjernetap 3,78 3,80 Imp. fattig 3,80 4,24 0,44 z Trond.kjernetap 4,24 6,30 Kis, rik 6,30 8,55 0,25 0,8 0,02 2#38 0,4 2 32,76 0, 04 5,2 0, 0 2 2,9 2 3,2m 494 0,02 9,4% q 2 8,2 0,0 z Trond,kjernetap 6,55 9,5 Kis, middelstil rik 9,5 20,57,42 z Amf, kjernetap 20,57 2,68 Eis, middels 2,68 22,8 0,50 Ang, trond. 22,8 22,50 lmp. fattig 22,50 23,70,20 Kis, middels 23,70 23,98 0,28 Imp. fattig 23,98 25,68,68 z Gråberg 25,56 38,99 Imp ,52 0,53 2,54 0,06, 03 0,08 0,3 2 3,33, ,0 0,6 52,6 0,87 0, ,6 0,30 6,5m 4,9 3A9am3#02m8,4% 0, ,26 0,50 5,9 0,608,9 0, ,0 0,6 0,4 0,8% S % Ou, ,26 0,50 22,2 0, ,26 0,50 7,0 0,27

18 RAPPORT FOR DIfl:;T3ORINGRAUKAl N BorrbullD6h or:el.skap:S. D. B. A/B. Betegnelse Fra Til Nalm Gr& Tap Malm m m m sin a L L L I. PrOve % nr. % 0u mks mx0u -L L x sin a L x sin a a_ Imp. meget fattig 4,8 42,34,6 o 8,07 0,03 9,4 3,03 Amf. 42,34 45,60 3, 26 Trond. meget fattig imp. 45,60 47,78 2,8 47,78 49,78 Il 49,78 5,78 2,00 2, Amf. 5,78 52,4 Trond. fattig imp. 52,4 53, , ,83 0,08 2,0 0, z Gråberg 53,40 70,86 7,4 6 Imp. middels, magnetkis, kobberkis 70,86 72,23,37 7 3,79,43 8,9, 96 ) 5,03m 3,3 m Imp. fattig, magnetkis, kobberkis 72,23 75,89 3,66 8 9,56 0,66 35,0 2,4 2 0,7% S 0,87 % tu Gråberg 75,89 88,25 2, 36 Imp. middels-fattig mest magnetkis 88, 25 93, ,87 0,30 7,7 0,60

19 Betegnelse Fra Kis, middelsmed -r -r 0,08 + 0,07 gråberg 95,46 96,4 Amf.,Trond. Kis,middels z Gråberg Kis,middels Pord., Kis,middels Porf. Kis,middels Amf. Kis,middels -r 96,4 96,55 96,55 96,76 96,76 98,3 98,3 99,2 99,2 99,74 RAPPORTFOR DIAMAWBORINGRAIMAMMEREN BorrhullDbh Borselsk* S. D. B. A/B. Til ' Malm m r m 99,74 99,6 99,8 0,89 0,89 02,05 02,05 02,26 02,26 02,48 0,68 0,2,08 0,07 0,6 0,22 Grå Tap 0, 5 0, 4,37 0,53 2,08 0,2 Malm Pröve sin a 0,39 0,2 0, %s eu 33,06 33,36 35,7 29,35 0,2 0,50 0,23 0,5 m x S 22,5 7, 0 37,9 2, 4,7 6,5 - T 0,0,3m 0,0 i 22,7%S 0,75m 0,25,68m 0,96m 0,0 0,02 0,03 j -- r-- T Fr, M x -,... il x I_ x 'sin a Isina i - r -r- -r- T 23,8%S Gråberg 02,48 Imp.fattig 02,7 04, Kis, rik 03,34 04, 64 02,7 03,34 04,64 04, 04,94 0,63 0,53 0,47 0,30 0, 23 \ 0, 36 0,36 0, 30 0, 27 0, , 67 43,69 0,05 0,06 7,3 6,2 20,6 3, 0,03 0,03 0,03 0,02 2, 23 m 2, 2%S,28 m

20

21

22 RAUHAMMERGRUBE :000 -ece: :43 Dbh 2L o 5 -* WeA Dbh 2 38%5 _ 254,05-6* 884 z Dbh 3 34 e!rcs 895- A ea - Dbh 4 Dbh 6 44 Bodi,5 Dbh :L, 23 st/45, 2,2/4`:

23

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området.

Dato Ar. Det i 1979 undersøkte område ligger mellom 44.479 og 44.685 Y. Diamantboring foregår fortsatt i området. Rapportarkivet 22/5tBergvesenet Postboks 3021 N-7441 Trondhem Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3236 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad

26.01. 1960. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Andørja lbestad 221Bergvesenet 5I e Postboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4748 Åpen Kommer fra.srldv Ekstem rapport nr Oversendtfra

Detaljer

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974

Bedrift (Oppdragsgiverog/eller oppdragstaker) Færden, Johs Dato År Sydvaranger AS ' 15.11 1974 5I t Bergvesenet Posiboks3021,N-7441Trondheim Rapportarkivet I (B-e7gvesenet rapport nr InternJoumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4718 1971/98 Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner

Bergvesenet. 5(k BV 1122. Diamantboring for fjelltunnel ved Holmestrand. S. Svinndal 22.11. 1968 Norges statsbaner 5(k Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1122 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ;

Grong Gruber a.s. Dato År 1984 ; Bergvesenet Postboks3021, N-7411Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradedng 5340 Kommerfra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern rapport nr

Detaljer

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland.

Oversendt fra NGU. Rånaundersøkelsene. En undersøkelse med mikrosonde av sulfidførendeperidotitt fra Bruvannsfeltet, Ballangen i Nordland. 5I Rapportarkivet Bergvesenet e Postboks 3021. N-744I Trondheim Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr I Rapport lokalisering Gradering 5784 Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3674 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trandheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311

Rapport vedr.: Flotasjon av prøver fra Råna med høye nikkel og sulfidgehalter. Dato Ar. Jan 1977. 1: 50000 karlblad 1: 250 000 kartblad 13311 5I Bergvesenet e Posthoks 3021. N-744I.I.rondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7244 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Bergvesenet Postboks01, 700 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1881 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976

Rapport vedr.: Flotasjonsforsøk av malm med stor forskjell på silikat og sulfidnikkel. Dato Ar. Jan 1976 5I Bergvesenet e Postboks3021. N-7441trondhean Bergvesenet rapport nr 7243 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Rapportarkivet Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi

Bergvesenet. BV 3857 Trondheim. Utførte undersøkelser i Addjit (Agjet) i 1980, Kautokeino kommune. 4x4. Sulfidmalm A/S. Geologi 4x4 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapporl nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3857 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr

Dato Ar. Bergdistrikt. Dokument type Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Skiftesmyr U11) Bergvesenet Rapportarkivet 5(t Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr 2439 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering. Gradering Kommer fra..arkiv Grong Gruber AS Ekstern

Detaljer

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser

Oversendtfra l'olldal Verk o.s. -- Tittel DYPMALMLETING INNENFOR HJERKINNFELTET, Vurdering av resultater og forslag til videre I undersøkelser '1j91 Bergvesenet Posthoks 3021, N-744I Trondlieim Rapportarkivet 7 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradefing 5924 Kassenr. 74 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato:

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra Fortrolig pqa Fortrolig fra dato: Bergvesenet PosIboks 1)71, N-744 I I-rondlicini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 3205 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra arkiv Herperks.cl.k;wet Ekstern rapport

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr

Rapportarkivet. Bergvesenet BV 4960. ratel Økonomisk vurdering av flerfarget marmor - Hattfjelldal Avsluttende rapport. Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 4960 Intern Journal nr Internt arkiv nr 1 Rapport lokalisering I Gradering 17/90 Nordlandske ' Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster

Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendt fra. Forekomster Bergvesenet Posffloks3021,7002 Trondhehn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 201 1 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Fortrolig. Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna

Dato År 11.01. 1977 ) Bergdistrikt I 50 000 kartblad I: 250 000 kartblad 13311. Råna 51 Bergvesenet ti Postboks3021 N-744I Trondheim Bergvesenetrapport nr 6440 Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Nordlandske Ekstern rapport

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp

Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering. Oversendt fra F.M. Vokes. Dato Ar. Bergdistrikt. Knaben Gursli Flottorp tug.t Bergvesenet Postboks 302 I. N-744 I I rondheim, Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7348 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet Apen. tf: Brustad. Malmimetall Au. Kjernebeskrivelse uten lokaliseringskart

Rapportarkivet. Bergvesenet Apen. tf: Brustad. Malmimetall Au. Kjernebeskrivelse uten lokaliseringskart tf: Bergvesenet Posthoks 301I, \ --"44 I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4672 Apen Kommer fra arkiv Ekstem rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra Ø. Pettersen

Oversendt fra Ø. Pettersen 1/c a Bergvesenet 51Ie Postboks3021,N-7441Trondbeirn Bergvesenet rapport nr Intern Journalnr, N 5546 Rapportarkivet Internt arkwnr Rapport lokalisering Gradedng Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre

Bergvesenet. I3V 3.557 Trondheim Fortrolig. Befaring i kromfeltene i Rødøy og Lurøy, Nordland 19-23 august 1975. Svinndal, Sverre Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arldv nr Rapport lokalisenng Gradering I3V 3.557 Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,,

Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Ridjovagge Gruber a.s...,, P. Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondbeirn, Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7045 Internt arttiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra.arkiv t Kautokeino kubberfelter

Detaljer

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato

Prøvetaking av avgangen fra flotasjonsverket i Bidjovagge Gruber. Dato wiv 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1047 Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr

Detaljer

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS

ist Bergvesenet BV 3671 Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Stordø Kisgruver AJS ist Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3671 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark.

Bergvesenet BV Undersøkelse etter PB-mineraliserte områder i fjellranden Finnmark og Troms. Troms Troms og Finnmark Finnmark. Bergvesenet Postboks 3021. 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1481 Intern Journal nr Internt andv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling.

Rapport vedr.: Kraftforbruk ved konvensjonell kulemøllemaling, autogenmaling med forskjellig kornfordeling på møllemaling. X Postboks Bergvesenet 3021. N-7441 Trondbeim aleleb Rapportarkivet,115 11.. Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7234 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk

Rapport fra borhullsmblings eksperiment i Dbh.198 C. Sigrid. PP. SP Borhullsgeofysikk Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet r Bergvesenet rapport nr BV 2059 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaltsering Gradering Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig. Oversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Forekomster utv 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1778 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 4)t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 851 197119FB T& F455 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien.

Tittel Undersøkelsesarbeideri Ringnes gruve, Flesberg, Årsrapport 1995 og 1996. 1: 50 000 kartblad I 1: 250 000 kartblad 17144 Skien. Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4688 235695 83/97 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr

Detaljer

IKommune Ballangen Nordland

IKommune Ballangen Nordland * X Posthoks Rapportarkivet Bergvesenet 3021. N-744 Trondheim.... aasa ana Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7214 Kommer fra.arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5tPostboks3021 N-7441Trondheim

5tPostboks3021 N-7441Trondheim Bergvesenet 5tPostboks3021 N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering 5703 Kommerfra..arkiv Ekstemrapportnr Oversendtfra Fortroligpga

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim

Rapportarkivet. i Bergvesenet 4)( 4755 Åpen. Postboks3021, N-7441Trondheim why 4)( i Bergvesenet Postboks3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt aridv nr Rapport lokalisedng Gradering 4755 Åpen Kommer fra..arldv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen

Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergyesenet rapportnr InternJournalnr Interntaddynr Rapportlokalisering GraderIng BV 264 Trondheim Apen Kommerfra..arktv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal

Internt arkiv nr. Oversendt fra Raffinerin2sverket A. Dato Ar. Bergdistrikt 1: kartblad 1: kartblad I Mandal Bergvesenet Po;thoks 50'1. N-7141 Trondhel m Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 7171 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering. Oversendt fra \ 5. Dato Ar. Bergdistrikt X Posthok. Bergvesenet 3021. N-7-111 I rondhchn Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2387 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport Iokabsering Gradering Kommer fra..arkiv Norsul AS Ekstern rappon nr

Detaljer

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord

Dato Ar 30.3. 1968. Bergdistrikt 1. 50 900 karthlad 1935 I. Repparriord 5tk Posthoks Bergvesenet (1.1 I N-7-1.11 Trondheim 1tertttsesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkis nr Rapport lokalisennit Orade 5689 Rapportarkivet Kommer fra..arkiv 11kstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg

Internt arkiv nr. Oversendt fra. Folldal Verk a.s. Dato Ar. feb Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Honningsvåg 5Ie Postboks Ce.";;;;;;;ort nr Intern Journal nr 6960 Bergvesenet 3021. N-7441 Trondheim Internt arkiv nr Rapport lokalisering Rapportarkivet Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet BV Kjernelogger til diamantborhull , Stordø Kisgruver, boret Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3672 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag.

78 000 tonn å 0,90%Cu og 5,52%Zn, samt et tillegg på 0,2 g/t Au og 20 g/t Ag. ist Bergvesenet Postboks 3021 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1311 Trondheim Apen Kommer fra..arkivekstern rapport

Detaljer

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim

5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet 5ePosthoks 3021. N-7441 Trondheim 00.a. Jeala.31 Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokaliserine Gradering 5576 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet xt Bergvesenet Postbolcs 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3917 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp

Bidjovagge Gruber. Vest for Namsen Grondalsvatnet Kjærfjellet skjerp Uni Bergvesenet Postboks 3071, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5154 Kommer

Detaljer

C Rapportarlovet. Util? Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: John. Postboks 3021, N-7441 Trondheim. Bergvesenetrapport nr

C Rapportarlovet. Util? Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: John. Postboks 3021, N-7441 Trondheim. Bergvesenetrapport nr Util? Bergvesenet Postboks 3021, N-7441 Trondheim Rapportarlovet Innlegging av nye rapporter ved: John Bergvesenetrapport nr 5608 Intern Journal nr 1nterntarkiv nr Rapport loicalisering Gradering Kommer

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 3709 I Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3709 I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart)

Rapportarkivet. Bergvesenet. Raipas Grube i Alta (med innmalingskart) Bergvesenet Postboks 3021. N-7111 1romlicim Rapportarkivet Bergvosenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 7362 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995.

Bidjovagge gruver Produksjonsvolum og produksjonsverdi i de to driftsperiodene 1971-1975 og 1985-1990. Historikk 1952-1995. 5it Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 4583 Rapportarkivet Trondheim Apen Kommer fra..arkiv

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Oversendt fra FortrofigpgaFortrolig fra dato: Dato Bedrift 4st Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1746 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S

5(k. Bergvesenet. 13V3649 Trondhcim. Arsrapport for 1976 vedrørende arbeider i Karasjok. Røsholt, Bernt Sydvaranger A/S 5(k Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arktiv nr Rappod lokalisering Gradering 13V3649 Trondhcim Kommer fra Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland

Rapportarkivet. Bergvesenet. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Nyseter sinkforekomst ved Grua, Lunner i Oppland t vs Bergvesenet Rapportarkivet 51ti Postboks Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3021, N-7441 Trondheim Innlegging av nye rapporter ved: Arve 5143

Detaljer

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S

Rapportarkivet. Undersøkelser i Råna nikkelmalmfelt *am Bergvesenet. Forfatter Karl Ingvaldsen. Dato. Stavanger Staal A/S 5t Postboks *am Bergvesenet Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr LnternJournal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6418 3021 N-744I Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Diamantboring Breifonn-skjerpene, Rana, Nordland 1980

Rapportarkivet. Bergvesenet. Diamantboring Breifonn-skjerpene, Rana, Nordland 1980 Bergvesenet Postboks3021, N-7441 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 3239 Kommer fra..arkiv Ekstem rapport nr Oversendt fra

Detaljer

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298

Rapportarkivet. BERGVESENET N11.1DBLRGVESEN T FOR SVA1.13ARD Postboks '. ;-7.14I i roudlicirti I3V BV 4298 BERGVESENET N11.1DBLRGVESENT FOR SVA1.13ARD Postboks 3021. '. ;-7.14I i roudlicirti Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr I3V BV 4298 Kasse 52 Rapportarkivet Gammelt internt rapp. nr. Rapport lokalisering

Detaljer

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr

Bergvesenet BV 3784. Geologisk feltarbeide i Oddevassheia-området, øst for Knaben. Ikugebostad Vest -Agder Vestlandske. Bergvesenet rapport nr xt Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3784 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapporl lokalisering Gradering Trondhcim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien

Dato 06.08 1981. Bergdistrikt 1: 50 000 kartblad 1: 250 000 kartblad. Østlandske 1713218133 Oslo Skien Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rappon nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 663 1564/81 Trondheim APen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

XInnlegging av nye rapporter ved: Arve. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Elkem Skorovas AS. Dato Ar C07.08 1971

XInnlegging av nye rapporter ved: Arve. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Elkem Skorovas AS. Dato Ar C07.08 1971 XInnlegging av nye rapporter ved: Arve Postboks 3021, N-744I Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5055 Bergvesenet Rapportarkivet Kommer fra

Detaljer

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den

Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Pressemelding fra styremiite i Sulitjelma Bergverk den ±74 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr BV 2306 _ Internt arkiv nr Rapport Iokalisering Gradering Fortrolig : Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Dato År. ca Bergdistrikt, kartblad 20163

Dato År. ca Bergdistrikt, kartblad 20163 rånn Bergvesenet Posthoks 30" I, N-744 I Fnmdheith Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 4728 Apen Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr Oversendt fra Folldal Verk a.s. mai 1978

Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr Oversendt fra Folldal Verk a.s. mai 1978 Bergvesenet Postboks 3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 5946 Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr. 142 Kommer fra..arkiv Folldal Verk AS Ekstern

Detaljer

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein

Bergvesenet. BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen. Prøvedrift på jernmalm, Hyttemalmen, Bjørnevatn. En mulig naturstein Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisering Gradering BV 3995 2IS/9 I Trondheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarklynr Rappon lokalisering Gradering BV832 37178FB T8i F 505 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1454 Intern Journal nrinternt arkiv nr Rapport lokalisennggradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr NGU

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske

Rapportarkivet. Bergvesenet. Div korrespondanse fra/til NGU om geokjemiske og geofysiske undersøkelser. Nordlandske Bergvesenet Postboks 3021 N-744I Trondheun Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr 6411 Kommerfra..arkiv Nordlandske Internloumal nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering Eksternrapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 473 Bergvesenet Postboks3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering BV 250 Trondheim Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal.

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim. Rapportarkivet BV 1943. Geofysiske undersøkelser Hovedmalmen / fortsettelse vest. Meldal. 2 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1943 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Gradering Trondheim Kommer 1ra..arkar Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr Rapportlokalisering Gradering BV 1058 65115VB Trondheirn Forlrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapponnr

Detaljer

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken

Bergvesenet. BV 1927 Trondheim. Geofysiske undersøkelser, Dalatjern N. V., Løkken Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheirn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt addy nr Rapport lokalisering Gradering BV 1927 Trondheim Kommerfra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Oversendt fra. Gronsi Gruher

Oversendt fra. Gronsi Gruher UIE Bergvesenet Rapportarkivet Postboks 30)1, N-7.441 Trondheini Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5348 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr irong

Detaljer

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr.

51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. safr Bergvesenet 51Ie Postboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet ergvesenet rapport nr Intern Journal nr Gammelt Internt rapp. nr. pport osenng e ng BV 380 890/78 ØB Trondheim Åpen Kommer fra..addv

Detaljer

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234

Oversendt fra. Dato Ar. 1 Bergdistrikt kartblad 18234 U1J3 Bergvesenet X posibok. $021. N-7441 4rondheim..... Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2386 Rapportarkivet Internt arkw nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt

Internt arkiv nr Rapport lokalisering. Dato År. Bergdistrikt fut2 Bergvesenet Posthoks 3071, N-7441 Trondbeim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 7136 Internt arkiv nr Rapport lokalisering Kommer fra arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig

Detaljer

5erombok \ rondhcoo

5erombok \ rondhcoo Urfi 3215 Bergvesenet 5erombok 0121. 1\-7-141 1rondhcoo.. ; Bergvesenet rapport nr Intern JournaI nr Internt arkiv nr Rapport lokahsering Rapportarkivet Gradering Kommerfra..arkiv It erg).erksseiskaput

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapp ortarkivet Bergvesenet rapport nrintern Journal nr BV 2197 Kommer fra Ekstern rapport nr Sulitjelma Bergverk A/S "525000004" Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering

Detaljer

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske.

Bergvesenet BV ittel Undersøkelser ved Løland skjerp, Lyngdal. Vekes, F. M Lyngcial Vest - Agder Vestlandske. Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3787 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendtfra Folldal Verk a.s.

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Oversendtfra Folldal Verk a.s. Bergvesenet 5t Postboks3021, N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5832 Rapportarkivet innlegging av nye rapporter ved: Peter Kommer

Detaljer

Rapportarkivet. 5t Bergvesenet. Rapport over befaring av Mo - Cu mineraliseringer i området omkring Fremstfiellet i Sanddøla området, Grong-feltet

Rapportarkivet. 5t Bergvesenet. Rapport over befaring av Mo - Cu mineraliseringer i området omkring Fremstfiellet i Sanddøla området, Grong-feltet ,... 5t Bergvesenet Rapportarkivet... Positlxiks29ab..lt7ii),.1:t9z!bs,izt......--------------------% Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 5729 Kommer

Detaljer

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster

Rappodarkivet. Vind Bergvesenet. nikkelmalmforekomster Vind Bergvesenet Rappodarkivet Po.thoks 31P'I, N-7441 Trondheim bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr 7176 Rapport lokalisenng Gradering Kommer fra. arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering

Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering Bergve senet Posthoks 3021, 7002 Trondhcim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rappon lokalisenng Gradering BV 1181 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern rappon

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering

Rapportarkivet. Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim. Innlegging av nye rapporter ved: Arve. Rapport vedrørende Molybdenprospektering Bergvesene 5ith Postboks3021, N-7441Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr \ 5122 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Arve Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer

Detaljer

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

5t Bergvesenet BV Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3625 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer

Bergvesenet. FiV 239 Trondbeim. APen. Bedrift Bergyesenet. Dato ( 16.05 1» Nordsteien, Ole Ese, Harald. Kommune Steinkjer Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkiv nr RapponlokalIseting GraderIng FiV 239 Trondbeim APen Kommerfra..arklv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato:

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim. Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: d't Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1150 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Apen Kommer fra..arkiv USB Ekstern

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim. Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Dato Bedrift Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3702 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim

Rapportarkivet. Bergvesenet. ,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik. Dovre Oppland. Postboks 3021, N-744I Trondheim 5t yfl Postboks 3021, N-744I Trondheim Bergvesenet Rapportarkivet,nnlegging av nye rapporter ved: Stein Erik Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6034

Detaljer

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve

Bergvesenet. BV 141 Dondheim. Apen. Tittel Notat fra befaring av 3 kvartaforekomater i Flora, Selbu. Mikalsen, Trygve Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarkivnr Rapporttokalisering Gradering BV 141 Dondheim Apen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra

Detaljer

5I e Posihoks 3021, N-744 I Trondheim

5I e Posihoks 3021, N-744 I Trondheim Bergvesenet 5I e Posihoks 3021, N-744 I Trondheim ------ Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering 5045 Rapportarkivet inniegging av nye r pporter ved: Arve Gradering

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga FortrMig fra dato: Dato Bergvesenet Posiboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3593 Kommer fra..arkiv Næringsdepan.ementa Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim

Detaljer

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants

net Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino, april ,k,7441;ir\oodheim intemt arkw nr . 13'9r0vaietmit rants net 3021,k,7441;ir\oodheim.....1BÆRBAR:MAS,K,.. 13'9r0vaietmit rants 7020 ' intemt arkw nr KoMMat tre''errirq:&> Kautokeino Kobberfelter AIS rapportynt GM 305 B.. Magnetisk undersøkelse Suovrarappat/Kautokeino,

Detaljer

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..

dse Bergvesenet ut73 Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV /89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra.. ut73 dse Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr BV 932 1298/89 Interntarkivnr Rapportlokalisering Gradering Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Dato Ar Bergdistrikt 1: kartblad 19241

Dato Ar Bergdistrikt 1: kartblad 19241 Bergvesenet Posthoks307I, N-7441 Trondheim Rapportarkivet ^ n^, V AV Vfl fl W V ; Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 6937 Kommer fra Ekstern rapport

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1718 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. Karasjok

Bergvesenet. Rapportarkivet. Karasjok Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr RapportlokaliserIng Gradering BV 849 343/79 T & F453 Trondheim Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS

Jst Bergvesenet. BV 3592 Trondhcim. Kalifeltspat i Tysfjord Forslag til driftsopplegg. Sigersvold, Anders 15.08 1988 Mineral AJS Jst Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 3592 Trondhcim Kommer fra..arkiv Ntenngsdcpartcmentet

Detaljer

Storhusmannsberget Ramskaret Meråkerteltet

Storhusmannsberget Ramskaret Meråkerteltet Bergvesenet 151th Posthoks3021.N-744ITrondheim Rapportarkivet Inniegging av nye rapporter ved: Arve Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 1 5051 Kommer

Detaljer