5tPostboks N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr"

Transkript

1 tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv ViQsnes Oversendt fra Hentet av BV Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Tittel A/S Porsa Forfatter Haug Bjørn Dato Ar Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) A/S Porsa Lom mune Fylke Walsund Finnmark Bergdistrikt kartblad 1: kartblad Hammerfest Fagområde Dokument type Historisk Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Porsafeltet Porsa Gruber Råstoffgruppe Malm/metall Råstofftype Cu mmendrag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Internt Notat i Chrisfiania Spigerverk AS hvor historikken i forbindelse med konsesjonsgivning i Porsa-feltet blir gjennomgått. Bakgrunnen var denne bedriftens arbeid med å overta konsesjonen fra Chr. Michelsens Fond og er en gjennomgang av de dokumenter som finnes om dette i departementet. Historikken starter med A/S Vesterdalens Kobbergruber i 1904 og tar for seg aktiv itetene på rettighetssiden fram til driften stanset i 1932, samt til søknader om driftshvile og senere bruksrett til senere reguleruing av Porsavassdraget (1958). Avslutningsvis gis et forslag til innhold i en avtale om overtagelse av konsesjonen.

2 NOT A T Til: øverlie, Fra: BjørnHaug Dato:14. mars 1966 BH/KS A/S Porsa. Jeg hadde lørdag12. mars 1966 en samtalemed byråsjefhaga, og fikk anledningtil å se rasktigjennomen del av departementetsdokumenter.på grunnlagheravgis denneforeløpige oversikt: Ved kg1. res. av 1/3-1904ble det meddeltkonsesjontil A/S VesterdalensKobbergrubertil ervervelseav en del gruverettigheteri Kvalsundherred,Finnmark,og ved kg1. res. av 8/4-1905skjerpekonsesjon til sammeselskap. Detteselskap gikk senerekonkurs,og konkursboetgqlgtesinegruverettighetertil firmaetchristianmichel!eff:dettefirmadannet senereet selskap,a/s PorsaKobbergruber,som overtokrettigheteneog fikk driftskonsesjonved kg1. res. av 4/ Dette selskapgikk imidlertidkonkurs 14/2-1919,og dette selskapskonkursbooverdrorettighetenetil et nystiftet selskapa/s Porsa,som ved kg1. res. av 5/5-1922fikk driftskonsesjonpå sammebetingelsersom forgjengeren,d.v.s.blant annetdo års konsesjonstidregnetfra 4/ A/S Porsadrevgruveneinntil1932,da driftenble innstilt. Gruvemaskineriet ble solgttil ViksnesKobberverk,Karmøy (somogså eidesav Chr.Michelsen). Bygningeneble solgttil den stedligebefolkning,og vannfallsrettigheter noe senere til Hammerfestkommune. Det er foreløpiguklartom selskapet eideubebygdgrunn,og i tilfelleom denneer avhendet. Sannaynligvisble alt realisertunntattselvebergrettighetene. Departementetga tillatelsetil driftshvileførstegang i 5 år fra 1932, sistegang for 5 år fra 16/ Senerekan driftshvile ikke ses å være søkt ellermeddelt. I forbindelsemed kg1. res. av 23/5-1958til PorsaKraftlagA/S til ervervelseav bruksretttil nedreporsavassfalltil å regulereporsavassdraget, avga Industridepartementet i påtegningav 11/9-1957til direktoratetfor Statensskogeren uttalelseom dennevassdragsregulering, og uttaltei samme forbindelseat A/S Porsaopprettholdersinebergverksrettigheter. Dette tyderpå at departementetikke vil hevdeat bergverksrettighetener tilfaltstatensom følgeav konsesjonsbrudd.

3 A/S Porea side 2 Mellom Staten som grunneierog A/S Poreas rettaforgjengere er det inngått en del kontrakterangående en avgift (kr. 4.- pr.tonn rent kobber) til avløsningav grunneierensdeltagere, såledee kontrakt av 26/3-1903med A/S VesterdalenGrubekompani, kontrakt av 12/2-1908med A/S VesterdalenKobbergrubers konkurabo og kontrakt av 18-24/ (godkjentved kg1. res. av 3/ )om overgang av rettigheterog plikter til A/S Porsa Kobbergruber. Sannsynligvisforeligger det ytterligere en kontrakt om overgang til A/S Porsa. A/S Porsa Kobbergruberfikk ved kg1. res. av 10/ ervervskonsesjonpå Nedre Porsa vannfall. Disse èr senereoverdratt til Hammerfestkommune på "de i Arbeidadepartementets foredrag av 27/7-1939angitte betingelser". Videre ble det ved kg1. res. av 4/ (jfr. tidligerekg1. res. av 16/ ) inngått leiekontraktpå øvre Porea vannfall,mot en årlig leiegodtgjørelsepå kr Disse leierettigheter er sannaynligvisbortfalt,men dette bør undersøkes nærmere. Likeledes bør det undersøkesmed de eiendommersom ble avstått av Staten, bl.a. i henhold til et skjønn x av Thenholdtilovenståendeliiljeg foreslå følgende: ft Vi erklereross villig til å dekke mutingeavgifterfor 1966, tilsammenca. kr Vi tilbyr å overta samtlige aksjer i A/S Porsa for kr ,betinget av at vi får ervervekonsesjonpå aksjene (konsesjonslovens 36) uten tyngende betingelser, samt at selskapetfår fornyet driftshvilef.eks. i 5 år. SA snart avtale om aksjekjøp er inngått, innsendes søknad om ervervskonsesjonog driftshvilesom nettopp nevnt. Tillatelser skulle være oppnåeligenår vi har til hensikt å undersøke mulighetenenermere. I løpet av 1966 bør vi undersøke om antall anvisninger/ mutinger kan reduseres. De overflødigemutinger må formodentlig tiltransportereestaten. Allerede på det nåvmrende tidspunktkan vi eventueltundersøke narmere om eiendommer,rettigheterog gjeldendekossesjoner m.v., samt hvilket materiale som foreliggeri A/S Porsas arkiver, i departementeteller i publikasjonerom de bergmessige muligheter.

4 A/S Porsa side 3 Jeg foreslår følgende brev fra Spigerverkettil departementet: "Vi henviser til konferansemellom byråsjef Haga og undertegnede den 12. mars 1966, og til vedlagtefullmakt av 25/2-1966fra I, til å foreta nærmere undersøkelserom 144-t-elk~a4 s~ape-forhold. 1(44 tt /7 Spigerverketkan være interesserti å overta samtligeaksjer i A/S Porsa med sikte på undersøkelserav mulighetenefor å gjenopptadrift på dette selskaps gruverettigheter. Da selskapetsegne arkiver dels er ufullstendige,dels for tiden utilgjengeligepå grunn av vedkommendessykdom, tillater vi oss å be oversendttil kortvagigutlån følgende dokumenter: Kart over konsesjonsfeltetfor selskapetsgruvekonsesjon Kvalsund herred, Finnmark, samt eventuelleoversiktskart. Selskapetsdriftsrapporterfra årene 1929, 1930 og 1931 samt bergmesterensutredning av driftsforholdenefra ca De inngåttekontraktenav 1903, 1908 og 1915 mellom Staten som grunneierog de respektivegruveselskaperangående deltagerrett. Formodentligfinnes det også en senere kontrakt,hvorved A/S Porea inntrer i kontraktsforholdene. Likeledes tillater vi oes å be opplyst hvilke sikkerhetersom fra selskapetsside er stilt i forbindelsemed konsesjonen, herunder hvor meget som er inneståendepå bankbøker. Vi ville være takknamligfor et snarlig svar." lt» 4,å \ )(1, Likeledesforeslås følgende brev til A/S Porsa v/statsautorisert revisor 0.Solberg-Johansen: "Vi takker for Deres brev av 25. februar Etter en foreløpigundersøkelsei Industridepartementetser det ut til at selskapetsgruverettigheterer i behold. Vi har i dag skrevet til departementetog bedt utlånt en del dokumentertil kopiering, jfr. vedlagte gjenpart av brevet. Vi vil foreslå at samtligemutingsavgifterfor 1966 blir. betalt av A/S Porsa, idet vi herved påtar oss i alle tilfelle å refunderedisse utlegg. Derved får vi litt bedre tid på oss til de videre undersøkelser. Vi vil på vår side holde Dem orientert,og vedleggerforeløpig en fotokopi av "MeddelteBergverkskoncessioner"for 1916 side 25 flg. angåendekonsesjon og konseejonsbetingelserfor A/S Porsa Kobbergruber. Ved-en senere kg1. res. av 5.mai 1922

5 å A/S Porsa side 4, t( ble koneesjonenoverført til A/S Porsa med uforandretløpeog på samme betingelser. /1. Så snart vi har fått avklaret forholdet litt nærmere, vil )vi foreslå at det inngås avtale mellom vår9 selskaperom overtagelseav samtlige aksjer i A/S Porsarforen omforenet 719c--c. sum. Aksjeoverdragelsener undergitt særskiltkonsesjonsc.r-, pen p ikt (konsesjonslovensç 36), og bør derfor gjøres betinget av at konsesjonoppnås uten byrdefullebetingelser. Videre bør den gjøres betinget av at Industridepartemetitet gir tillatelsetil såkalt driftshvilei Leks. 5 år -putakt--4 koneesjonsbetingelsene).a/s Porsae se-til drifts--, hvile utløp visstnoki februar 1945, men det skulle være mulig å oppnå at departementetikke gjør gjeldendeat konsesjonsbetingelseneer buttt. Disse henvendelsertil departementet kan i tilfelle vi være behjelpeligmed. kt," nr,1 /(,)kc.at c; Chs" _SHvis 45 passer for Dem,.høyesterettsadvokatBjørn Hattkort~til Bergen og foretayenrask gjennomgåelseav selskapetsarkiver for å finne ut hva dette måtte inneholde av opplysninger. Vi hører gjerne fra Dem om dette har interesse.

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim

51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim .ta Bergvesenet 51 ti Postboks3021. N-7441Trondheim Bergvesenetrapport nr InternJournal nr 5527 Rapportarkivet Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/223 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/223 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes

Klart språk i staten. status slik Arkitekst ser det. 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Klart språk i staten status slik Arkitekst ser det 7. desember 2012 Vidar Lynghammar og Margrete Kilde Nes Gulp Hva nå? Puh Viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 24.07.12 til klager.

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 29. april 2004 Høring - forslag

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Vedrørende tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, statsbudsjettets kap. 847, post 70 (Jf. Regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner) Denne

Detaljer

5ePostboks3021, N-744I Trondheim

5ePostboks3021, N-744I Trondheim Bergvesenet 5ePostboks3021, N-744I Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 2390 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr

5tPosihoks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Bergvesenet Rapportarkivet 5tPosihoks 302. N-744 Trondheim Bergvesenet rapport nr 7249 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt fra

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011

VOLDGIFTSDOM. Avsagt den 6. september 2011 VOLDGIFTSDOM Avsagt den 6. september 2011 Voldgiftsretten: Sorenskriver Øyvind Smukkestad, leder Advokat Erik Keiserud Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan Saksøker: Prosessfullmektig: Statkraft Energi AS Postboks

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund.

Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. Redegjørelse fra varslerne om MVA- fordelingssaken i Norges Velforbund. På vegne av varslerne i Norges Velforbund i den såkalte moms saken ønskes det å redegjøre for noen sentrale forhold. Bakgrunnen for

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

driftsselskapet sin byggvareforretning. Denne forretningen fikk etter hvert sviktende inntjening og ble

driftsselskapet sin byggvareforretning. Denne forretningen fikk etter hvert sviktende inntjening og ble INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1996-12-03 DOKNR/PUBLISERT: HR-1996-76-A Rt-1996-1647 STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Disposisjon mellom driftsselskap som gikk konkurs og eiendomsselskap foretatt

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer