Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt. Dato Bedrift"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapportnr InternJournalnr Interntarkivnr Rapportlokallsering Gradering BV 189 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrollgpga Fortroligfradato: Trondheimske Tittel Befaring i Møre og Romsdal, Gudmund Grammeltvedt, Orkla Industrier og Bjarne Eide, Sjøholt Forfatter Dato Bedrift Grammeltvedt, Gudmund ( ) Orkla Industrier AIS Kommune Fylke Bergdistrikt 1:50 000kadblad 1: kartblad Herøy, Volda, Eid, Møre og Romsdal Trondheimake Stryn, Stranda, Haram, Averøy Fagområde Dokument type Forekomster Geologi Bergsøy Geokjemi Eikrem Loftetunnelen Nes ved Hornindalsvann Frøholm ved Innvikflorden Restofftype Emneord Torvløysa Malm/metall Ringdal, Hellesylt Industrimineral Haramsøy Averøy Sammendrag Ni forskjellige lokaliteter ble besøkt Av disse kan tre være verd nærmere undersøkelser. Dette gjelder korund-forekomsten ved Volda-florden, uran-horisonten ved Hellesylt og Averøy kisfelt.

2 - TRONDHEIMAKEDERGDISTRIKT RAPPORTARKIYMR NOTAT Befaring i Møre og Romsdal med herr Bjarne Eide, mai Deltagere:hr. Bjarne Eide, Sjøholt Gudmund Grammeltvedt,Orkla Innhold: Sammendrag side 2 Konklusjon 2 Befaringsrapport 3 Referat fra møte med prof. Bugge 4 Bilag: Kartskisseover Møre og Roms al Analyseresultater

3 Sammendrag. Ni forskjelligelokaliterble besøkt. Av disse kan tre være verd nærmere undersøkelser.dette gjelder korund-forekomstenved Voldafjorden,uran-horrisontenved Hellesylt og Averøy kis-felt. Korundforekomstener av betydelig størelse.hva den kan benyttes til er foreløbignoe uklart. Hr. Eide har sikret seg rettighetene. Da avtalen om en urangruppe foreløbiger "lagt på is", er det nu fritt for selskapeneå mute på uran. Uranhorrisontensom hr. Eide har påvist,børdekkes med mutinger.efter hr. Eides utsagn er sonen fulgt over store distanser. Averøy kis-feltbestår av en rekke mindre forekomstermed kjent mektighet på 1-4 meter. Malmen er en kobber- og zinkholdigmagnetkismalm. De geologiskeforhold synes kompliserte,og terrengforholdene er vanskelige. Befaringenble diskutert på et møte med prof. Bugge i Oslo den 9. juni Yonklusjon. En økonomiskvurderingav Averøy kis-felt,korund-forekomstenog uran-horrisontener meget vansxelig.på Averøya er det registrert en kobber-zinkmineraliseringmed 5 km's lengde,men med begrenset bredde og uvisst dyp. Korund-forekomstenkan være verdifull dersom det er et marked for den (smykkestener,sten for stenszimlereller som slipemiddel),men disse forhold er ennu ikke klarlagt.uranhorrisontenvet man lite om. En mer inngåendeundersøkelseav disse felt vil være interessant. Dette forutsetterimidlertidat Orkla ønsker å utføre undersøkelser utenom Løkkenfeltethvilket vi i dag ikke har kapasitet til i egen regi. Efter min mening er ikke disse feltene interessantenok til at de skal undersøkespå bekostningav planlagteundersøkelser Løkkenfeltet. Hr. Eide driver en utstrakt "skjerpervirksomhet",vesentlig ved å samle opplysningerfra lokalbefolkningen.ofte er hans vurdering av skjerpenesviktighet feilaktig.et problem som kan oppstå med et samarbeidmed hr. Eide, er at det kan bli mange befaringer på ubetydeligeskjerp. Dersom det inngås en kontrakt med hr. Eide om undersøkelserav Averøy, korund og/eller uran, bør den være kortsiktig,3-4 år. Hr. Eide må si fra seg all rett til innblandingangående tids-

4 plan og økonomiskramme for undersøkelsene.vidre bør resultatene av undersøkelseneikke være tilgjengeligefor hr. Eide. Befaringsrapport. Hr. Bjarne Eide, Sjøholt og undertegnedegjorde en befaring på noen av hr. Eides malm- og mineralrettigheter mai Vedlagte kart viser de lokalitetersom ble besøkt. Bergsøy, Herøy kommune. En liten, gammel grube, Bergedalsgrube beståendeav Fe-Ti-malm av Rødsand-type.Utstrekninguviss, men malmtypenhar liten interesse. Eikrem, Volda kommune. Korund-forekomst. Forekomstenbestår av korund i en glimmerskifer. Opptil 40 % av bergartener korund. Edelvariantenrubin kan forekomme.av det som ble sett på overflatenvirker korunden noe uren. Opptil 2-3 cm store krystallerble observert. Ved sjøen er sonen ca. 15 m bred og står med steiltfallmot syd. Efter hr. Eides utsagn kan sonen følges over hele halvøyen mellom Volda- og ørstafjorden.den er da 1,5 km lang. Hr. Eide har inngått avtale med grunneiereneog sikret seg rettighetene til hele sonen. Videre fortsettersonen på vestsidenav Voldafjorden mot Myrkevatn.Den er ikke sikret i dette området. Lotetunnelen,Eid kommune. Anorthositgangsom hr. Eide har rettighetenetil. En analyse viste 9,2 % Al og 22 % Si. Nes ved Hornindalsvann,Eid kommune. Mineralisertsone med magnetkis.begrensetutstrekning.to analyser viste 0,19 % Cu og 0,15 % Ni som gjennomsnitt. Frøholm ved Innvikfjorden,Stryn kommune. Ubetydeligmineraliseringi en veiskjæring.hr. Eide har ingen rettigheterder. Torvløysa, syd for Hellesylt, Stranda kommune. Uran-mineralisering.En veiskjæringviser ganske stor radioaktivitet.hr. Eide har fulgt den radioaktivesonen over store distanser.et mutingsområdeer anmeldt av hr. Eide. Terrengforholdeneer vanskelige. Ringdal, Hellesylt,Stranda kommune. Mineralisertsone i lyse og mørke gneiser.vi besøkte kun en lokalitetder forholdenevar meget kompliserte.bergarten er impregnertmed pyrit og kobberkis;bornit og malakit forekommer.

5 Mengden er ubetydelig.i enkelte smale kvartsgangerkan det vagre mer kobber. To analyser fra slike viste i gjennomsnitt2,1 % Cu. Analyser fra bergarteneforøvrigviste i gjennomsnitt0,12 % Cu. Sonen skal angiveligfortsettenordover fjellet mot Stranda. Terrengforholdeneer meget vanskelige. a. Haramsøy,Haram kommune. Doleritgangmed magnetit. Ingen interesse. 9. Averøy,Averøykommune. Dyrset grube ble besøkt. Det øvrige felt var snedekt. Som vanlig ved gamle gruber var det liteå se i selve gruben. Berghaldenega inntrykk av en magnetkismalmmed varierendekobberog zinkinnhold.i Dyrset grube er det ubetydeligimpregnasjoni sidestenen.malmmektigheteneer små. I gamle rapporter er det anført mektigheterfra under en meter til ca. fire meter. Analyseresultatetga stor variasjoni Cu- og Zn-innholdet.De 13 analyser som er oppført i bilag 2, er antatt å være en gjennomsnitt av de malmtyper som er representerti berghaldene.i gjennomsnittga disse 0,51 % Cu og 0,84 % Zn. Grubene på Averøya ligger på en linje med en avstand på 5 km mellom østlige og vestlige grube. Terrengforholdeneer tildels meget vanskelige. Malmene består vesentlig av magnetkismed kobber og zink. Antatt kobbergehaltefter gamle rapporterer 1-1,5 %. Zinkgehalten er lite kjent, men efter det jeg kunne se, er den omtrent det samme som kobber. Møte med prof. Bugge i Oslo, den 9. juni De ovennevntelokaliteterble diskutertmed prof. Bugge. Han synes at Averøya er et interessantobjekt p.g.a. sin beliggenhet.da det ikke er kjent andre kisgruber i dette området, kunne han ikke uttale seg om sjansene for å finne drivverdigmalm der. Prof. Bugge synes også at korundforekomsteni Volda er interessant, men det er usikkert hva man kan benytte den til. Mulighetenetil å utnytte den bør undersøkes. Videre ble hr. Eides uranhorrisontdiskutert.prof. Bugge mente at noen burde sikre rettighetenei området før Staten sikrer seg dem. Horrisontenbør måles snarest, og han anbefalteat Orkla kjøper inn et instrumentfor radioaktivmåling. Prof. Bugge mente at dersom Orkla skulle utvide sin virksomhet utenfor Løkken, burde det inngås en kortsiktigavtale med hr. Eide om Averøya, korund og uran. En avtale kunne vare 3-4 år /4.1

6 Kristiansundt f: Bilag 1. 8 I 0 0 MoWe 93 Ç o A sun 2 Örsta voida Nordfiord 5 Kartskisseover Møre og Romsdal med de lokalitetersom ble besøkt på en befaring mai, Målestokk1:

7 Bilag 2 Anal seresultater. Ti Hellesylt Cu Zn m Ni m Cr m Pb 1 0,8 0,03 0, ,5 2,60 0, ,1 0,17 0, ,4 1,50 0,01 no ,1 0,05 0, ,1 0,09 0, ,8 o,o8 0, ,5 0,02 0, o 9 0,2 0, ,2 0, Averøy 1 0,7 2,16 0, ,0 0,12 0, ,7 0,50 0, ,2 1,80 0, ,38 5, ,70 3, ,7 0,14 0, o 8 0,7 0,11 0, ,8 0,21 0, ,1 0,06 0, ,0 0,02 0, ,8 0,32 0, ,4 0,16 0, Bergsøy 1 5,4 0,01 0, ,2 0,02 0, o ,0-0, Hornindalsvann 1 0,02 0,26 0, ,03 0,

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske.

5it Bergvesenet. ub,ic BV 1573. Befaringer av malmforekomster, Rogaland 1977. Korneliussen, Are NGU. Rogaland. Vestlandske. ub,ic 5it Bergvesenet Po.rhoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1573 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokaliseringgradering Trondheim Åpen Kommer fra..arktv Ekstern

Detaljer

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1663 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato:

Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim. Ekstern rapport nr Oversendt fra Fortrolig pga Fortrolig fra dato: Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 3570 Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisenng Gradering Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet

Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet STF78 A045022 RAPPORT Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet Tonje Lossius Husum, Rolf W. Gråwe og Johan Håkon Bjørngaard

Detaljer

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e

Bergvesenet. Magnetisk og elektromagnetisk flymåling Løkken/ Meldal 13.juli 1959. BV 1668 Trondheim. 4>e 4>e Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr ntern Journal nr nternt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering BV 1668 Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr

Detaljer

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr

5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr tal? Bergvesenet Rapportarkivet 5tPostboks 3021. N-7441 Trondheim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr 2409,, i Ekstern rapport nr Internt arkiv nr Rapportlokalisering Gradering 1 1 Kommer fra..arkiv

Detaljer

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø.

5e Bergvesenet. triv. A/S Sydvaranger.CP/SP-målingerpå nivåene53, 57 og 60 i Killingdalgruber. BV 105 334/81 Trondlieim Fortrolig. Logn, Ø. triv 5e Bergvesenet Postboks302, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntaddy nr Rapportbkalisering GraderIng BV 05 334/8 Trondlieim Fortrolig Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr

Detaljer

Rapportarkivet Bergvesenet

Rapportarkivet Bergvesenet X Pw.thokr, Rapportarkivet Bergvesenet ;Ir' I. N-7.1-1I I rondbeim Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering 7290 Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915)

Bergvesenet. Rapportarkivet. BV 911 158/88 Trondheim Apen. Lidal Skiferindustri AJS Del 4, av større rapportbunke. (BV 908-915) Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering GraderIng BV 911 158/88 Trondheim Apen Kommer fra..arkiv Ekstern

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013

Elgbeite på gran. Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Elgbeite på gran Taksering i Stange og Våler kommuner 2013 Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Staten hus, Parkgata 36 Pb. 4034, 2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62 55 12 01 e-post: fmhepost@fylkesmannen.no

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN TILTAKSPLAN FOR OPPRYDNING AV FORURENSEDE SEDIMENTER I STAVANGER HAVN MILJØRAPPORT NR 1-2002 MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse:

Detaljer

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn

NOTAT. Supplerende notat vedrørende utbygging på Brunstad kommentarer til spørsmål fra Statens vegvesen. 1. Bakgrunn NOTAT Oppdrag Brunstad Conference Center Kunde Stiftelsen Brunstad Stevnested Notat nr. Nr 3 Til BCC v/ Tore Aslaksen Fra Rambøll v/ Øystein Ludvigsen Tema Planer for utbygging på Brunstad i regi av BCC

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland

Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift. Anders Løland Følsomme lusetellinger ved forslag til ny forskrift Notatnr Forfatter SAMBA/01/12 Anders Løland Dato 11. januar 2012 Norsk Regnesentral Norsk Regnesentral (NR) er en privat, uavhengig stiftelse som utfører

Detaljer

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n

I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n J. /qæ/ééí I9.»\J.I\'.A\N( ilir,ulik, SCI11:1C S\'l; l;n %=/we Seiersten Sevmum Pcstbcks 331-1441 [Herbal Frogn kommune advo'vat»fal> ang.; + MC Postboks 10 Telefcm 64 eo 70 so 1441 DRØBAK Telefax '34

Detaljer

ByPass Oslo løpende evaluering

ByPass Oslo løpende evaluering ByPass Oslo løpende evaluering Statusrapport desember 2002 Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 36.02 ISBN nr: 82-7520-471-2 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991

Oversendt fra Folldal Verk a.s. Dato År. I januar 1991 cnia?l_ tatif Bergvesenet 51 e Postboks3021, N-7441 Troodheim Bergvesenet rapport nr Intern Joumal nr 5856 Rapportarkivet Innlegging av nye rapporter ved: Peter Internt arkiv nr Rapportlokalisering! Gradering

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005

Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Leverandørskifteundersøkelsen 4. kvartal 2005 Sammendrag Om lag 59 400 husholdningskunder skiftet leverandør i 4. kvartal 2005. Dette er en oppgang fra 3. kvartal i år. 1 Antall leverandørskifter er også

Detaljer

Høringsuttalelse fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo vedr. Høring - forslag til endringer i barneloven tilsyn under samvær

Høringsuttalelse fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo vedr. Høring - forslag til endringer i barneloven tilsyn under samvær Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartement Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Vår ref. Deres ref. Dato: tost 12/4425-18.09.12 Høringsuttalelse fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Detaljer