Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008"

Transkript

1 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S S T E I N K J E R

2 SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune hadde i utgangspunktet mulighet til å delta i undersøkelsen. Når undersøkelsen ble gjennomført, var det 214 elever i Tjøme i de aktuelle klassetrinn. Vi har fått svar fra 170 elever, altså fra 79 % av elevene. Det antas at frafallet skyldes vanlig fravær. Tabell 0.1: Svarprosent fra de ulike klassetrinnene Svarfordeling Tjøme Antall elever totalt Antall svar Svarprosent 8. klasse % 9. klasse % 10. klasse % % På slike klasseromsundersøkelser er det normalt å forvente en svært høg svarprosent sammenlignet med andre spørreskjemaundersøkelser. På denne undersøkelsen er det samlet sett en svarprosent på 79 %. Samlet sett er dette bra, men i 9. klasse er svarprosenten lavere enn det som er ønskelig. Vi har valgt å fjerne 4 svar fra datamaterialet. Det er to svar fra 8. klasse og to fra 9. klasse. Årsaken til at vi har valgt å ikke ta disse med i tabellene og figurene er at vi vurderer det som stor sannsynlighet for at svarene ikke er reelle. F.eks. alle fire oppgitt at det har brukt narkotika med sprøyte samt alle andre typene med narkotika som vi har spurt etter, en oppgir å ha drukket liter! cider siste gang vedkommende drakk cider. Vi tror at svarene samlet sett blir mer korrekt når disse fire er fjernet. Resultater Vi har valgt å presentere to sett med tabeller i dette notatet. For det første er det tabeller som viser svarene fordelt på de ulike klassetrinnene, side Deretter har vi tatt med tabeller som viser svarene kjønnsfordelt i de ulike klassene, side I det store og hele er det også laget figurer som grafisk viser resultatene, de er i stor grad sammenfallende med tabellene. Tobakk Over 80 % oppgir at de aldri har røkt. Andel som aldri har røkt er lavest i 10. med 71 % og det er jentene som i størst grad aldri har røkt. Samlet sett er det ca 90 % av jentene som aldri har røkt, mens for guttene er andelen på 74 %. Når det gjelder andelen som røyker daglig ligger det samlet sett på litt over 5 %, men det er store variasjoner mellom klassetrinnene og kjønnene. Mange steder er det jentene som røyker mest, i Tjøme derimot er det guttene som røyker mest. Andelen som oppgir at de røyker daglig er på 2 % blant jentene, mens det blant guttene er på nesten 10 %. Bruken av snus er lite utbredt i Tjøme, ingen i 8. og 9. oppgir at de bruker snus daglig. I 10. er det 10 % (3 stk) av guttene og 3 % (1 stk) av jentene som oppgir at de bruker snus daglig. Andelen som aldri har brukt snus er litt lavere enn andelen som aldri har røkt, mens det var 83 % som aldri hadde røkt er det 75 % som aldri har brukt snus. Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 2

3 Alkohol I Tjøme er det 29 % av ungdomsskoleelevene som en eller flere ganger har vært beruset. Det er markante forskjeller mellom kjønnene, i 8. og 9. har under 10 % av jentene vært fulle mens over 25 % av guttene oppgir å ha vært full. Samlet sett har over halvparten av 10.-klassingene vært fulle, også i 10. er andelen som har vært full størst blant guttene. I 8. og 9. er det henholdsvis 15 og 18 % som har vært beruset, mens det i 10. er 51 % som oppgir at de har vært full. Dette hoppet finner en i de fleste kommuner og har nok sammenheng med konfirmasjonen. 8. klassingene i Tjøme virker litt atypisk sett i forhold til andre steder ettersom de oppgir at de har drukket mer enn 9. klassingene. Vi har også spurt om hvilke typer alkohol ungdommene har drukket de siste fire ukene. Det viser at det er cider som er den alkoholtypen som er mest populær. Det er 31 % av ungdommene som oppgir at det har drukket cider i løpet av de siste fire ukene, på andreplass kommer øl med 27 % og deretter er det rusbrus med 21 %. De minst populære alkoholtypene er brennevin (16 %) og vin med 13 %. Foruten den generelle trenden i forhold til alder så er det også forskjeller mellom kjønnene. Blant alle alkoholtypene er andelen som drikker større blant guttene enn blant jentene. Guttene liker øl og rusbrus best, men også brennevin er populært blant dem. Jentene liker rusbrus, cider og øl best og er ikke spesielt begeistret for vin og brennevin. Det er 75 % som oppgir at de aldri har drukket hjemmebrent, denne andelen er kraftig fallende ettersom de blir eldre. Blant 8. klassingene er andel som aldri har smakt hjemmebrent på 79 %, andelen øker i 9. til 89 % mens det i 10. bare er 61 % som aldri har smakt hjemmebrent. Omfattende hjemmebrentdrikking(drukket mer enn 2 ganger) er en gutteting, det er 17 % av guttene som har drukket hjemmebrent og bare 8 % av jentene. 86 % av ungdommene er sikker på at de aldri har drukket smuglersprit. Her er det en markant forskjell mellom 9. og 10. klassetrinn, i 8. svarer 92 % at de aldri har smakt smuglersprit. I 9. er denne andelen 93 %, mens det i 10. klasse er 75 %. Det er betydelig mer vanlig at ungdommene drikker hjemmebrent enn smuglersprit. Vi har lagde et minimumsestimat for antall ganger ungdommene har vært full. Grunnen til at vi kaller det et minimumsestimat er at de som svarer at de har vært full mellom 1 og 5 ganger er satt til 1, mellom 6 og 10 ganger er satt til 6 osv. I 8. klasse er minimumsestimat på 1,0 ganger full, i 9. klasse 0,4 ganger mens det i 10. er hele 5,1 ganger. Jentene har i gjennomsnitt vært full 1,0 ganger, mens guttene har vært full 3,9 ganger. Det er guttene i 8. som skiller seg negativt ut, de har vært full 1,9 ganger mens jentene i 8. har vært full 0,4 ganger. Det er de vanlige alkoholkildene som dominerer, rundt 45 % av de som har drukket alkohol har fått eller kjøpt det fra andre ungdommer. Det som er bekymringsfullt er at nære familiemedlemmer står for en så stor andel som den gjør, totalt sett er det 25 % som oppgir nære familiemedlemmer som viktigste alkoholkilde. Flere jenter enn gutter synes at venner/bekjente drikker mer enn de burde. I 8. og 9. er det relativt få som mener at venner/bekjente drikker for mye, i 10. er det 64 % som mener at noen drikker for mye. 44 % av 10. klassingene mener at dette gjelder bare noen få. Narkotika sett er det rundt 5 % som oppgir at de har brukt ett eller flere narkotiske stoffer. er det 9 personer som oppgir at de har brukt ett eller flere narkotiske stoffer, fem har brukt ett stoff, mens tre oppgir å ha brukt tre ulike stoff. Åtte personer oppgir å ha brukt hasj, to jenter (begge i 10. klasse) og seks gutter. Det er totalt tre personer som oppgir at de har brukt sprøyte med narkotika, av de tre er to jenter og en gutt. Andelen som er tilbudt de ulike narkotiske stoffene er høyere enn bruken. I 10. har ¼ av ungdommene blitt tilbudt hasj, men også i 9. er andelen på 9 % og i 8. på 8 %. Ecstasy er på framgang og det er flere som er tilbudt det enn amfetamin og opium. Andelen som svarer at det har sniffet er på 3 %, altså lavere enn bruken av hasj. Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 3

4 Cannabis virker å være lett tilgjengelig, ca 30 % mener at de kan skaffe cannabis i løpet av 2-3 dager, flere gutter enn jenter og andelen er økende med alderen. 6 % mener at omsetning av hasj bør legaliseres, men det er en lavere andel (3,6 %) som oppgir at de har lyst til å prøve hasj dersom det ikke var noen fare for å bli arrestert. Bare en jente mener at hasj bør legaliseres, det er også en jente som har lyst til å prøve hasj. (For øvrig ikke den samme jenta) Tilfredshet og foreldreholdninger 74 % oppgir at de er tilfreds med livet alt i alt. De som ikke er tilfredse utgjør samlet sett ca 10 %, med en klar overvekt av gutter (8 %). Spørsmålene om foreldreholdningene viser blant annet at ca 80 % av ungdommene selv tror at de må være minst år før de kan få lov av foreldrene til å drikke alkohol. Flere jenter (19 %) enn gutter (16 %) tror de får lov til å drikke når de bare er år. Andelen som har fått smakt alkohol hjemme er på 42 %. sett er det 21 % av ungdommene som har fått smakt alkohol bare en gang, men det er også 12 % som oppgir at de har fått smakt alkohol flere enn tre ganger. Andelen som har fått med alkohol på fest fra foreldrene er lav og ligger totalt sett på 6 %. En jente oppgir at hun har fått med alkohol på fest, resten er gutter. Foreldrenes reaksjon dersom ungdommene kom hjem full viser at det er 56 % som ville mislikt det meget sterkt, 27 % ville mislikt det og 13 % ville trolig mislikt det. Samlet sett blir dette 96 %. Det er bare 1 person som svarer at han tror foreldrene ville synes det er i orden at han kom hjem full. Det kan virke som om foreldrene er ganske tydelig overfor sine barn. Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 4

5 Tabeller med svarene fra alle fordelt på klassetrinn Tabell 1: Røyking fordelt på klassetrinn Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt 85,2 95,5 70,5 82,5 Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 4,9 3,3 3,0 1,6 4,9 2,4 Ja, jeg røyker men ikke daglig 4,9 2,3 11,5 6,6 Ja, jeg røyker daglig 3,3 2,3 9,8 5,4 Tabell 2: Snusbruk fordelt på klassetrinn Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus 85,2 86,4 57,4 75,3 Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 11,5 13,6 31,1 19,3 Ja, jeg bruker snus daglig 6,6 2,4 Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 3,3 4,9 3,0 Tabell 3: Beruselse fordelt på klassetrinn Beruselse Har IKKE kjent seg beruset 85,2 81,8 49,2 71,1 Har kjent seg beruset 14,8 18,2 50,8 28,9 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider 68,3 81,8 60,7 69,1 Har drukket cider 31,7 18,2 39,3 30,9 N Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 5

6 Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus 86,7 84,1 68,9 79,4 Har drukket rusbrus 13,3 15,9 31,1 20,6 N Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene 8. klasse Har IKKE drukket øl 83,3 81,8 55,7 72,7 Har drukket øl 16,7 18,2 44,3 27,3 N Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene 8. klasse Har IKKE drukket vin 80,3 93,2 88,5 86,7 Har drukket vin 19,7 6,8 11,5 13,3 Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin 90,0 95,5 70,5 84,2 Har drukket brennevin 10,0 4,5 29,5 15,8 N Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn Noen gang drukket hjemmebrent Nei, aldri 78,7 88,6 60,7 74,7 Ja, men bare smakt en slurk eller to 14,8 6,8 16,4 13,3 Ja, har drukket hjemmebrent 6,6 4,5 23,0 12,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 6

7 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på klassetrinn Noen gang drukket smuglersprit Nei, aldri 91,8 93,2 75,4 86,1 Ja, men bare smakt en slurk eller to 4,9 6,8 8,2 6,6 Ja, har drukket smuglersprit 3,3 16,4 7,2 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn Antall ganger full Gj.snitt 1,0,4 5,1 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn (NB!: Kun de som har drukket er med) Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 33,3 35,7 54,8 45,0 Fått av mor, far eller søsken 26,7 35,7 19,4 25,0 Tatt hjemme uten lov 33,3 7,1 6,5 13,3 Kjøpt av andre voksne 6,7 21,4 3,2 8,3 Kjøper selv 16,1 8,3 N Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle 1,6 2,3 3,3 2,4 Ja, nokså mange 8,2 13,6 16,4 12,7 Ja, men bare noen få 44,3 52,3 44,3 46,4 Nei, ingen som jeg vet om 45,9 31,8 36,1 38,6 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på klassetrinn Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei 95,1 97,7 91,8 94,6 Ja 4,9 2,3 8,2 5,4 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 7

8 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt,08,07,13 Tabell 15b: Antall stoff brukt fordelt på klassetrinn, , , , Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei 86,9 90,9 73,8 83,1 Ja 13,1 9,1 26,2 16,9 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 6,23 4,55 11,48 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager 8. klasse Nei/vet ikke 78,7 77,3 57,4 70,5 Ja 21,3 22,7 42,6 29,5 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 8

9 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn Bør hasj legaliseres i Norge Ja 4,9 2,3 9,8 6,0 Nei 80,3 88,6 85,2 84,3 Vet ikke 14,8 9,1 4,9 9,6 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja 3,3 6,6 3,6 Nei 90,2 90,9 83,6 88,0 Vet ikke 6,6 9,1 9,8 8,4 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds 85,2 70,5 63,9 73,5 Både/og 8,2 22,7 21,3 16,9 Utilfreds 6,6 6,8 14,8 9,6 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov 8,2 9,1 6,6 7,8 Jeg var/må være13-14 år 1,6,6 Jeg var/må være år 14,8 25,0 14,8 17,5 Jeg var/må være år 59,0 54,5 68,9 61,4 Jeg var/må være år 14,8 6,8 8,2 10,2 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 1,6 4,5 1,6 2,4 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 9

10 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger 16,4 13,6 6,6 12,0 Ja, to eller tre ganger 6,6 6,8 13,1 9,0 Ja, en gang 18,0 22,7 21,3 20,5 Nei, aldri 59,0 56,8 59,0 58,4 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger 3,3 2,3 1,6 2,4 Ja, to eller tre ganger 1,6 1,6 1,2 Ja, en gang 1,6 4,5 1,6 2,4 Nei, aldri 93,4 93,2 95,1 94,0 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt 67,2 59,1 42,6 56,0 De ville mislikt det 23,0 31,8 26,2 26,5 De ville trolig mislikt det 6,6 6,8 24,6 13,3 De ville ikke bry seg særlig om det 3,3 2,3 4,9 3,6 De ville synes det var i orden 1,6,6 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 10

11 Tabeller med svarene fra alle fordelt på kjønn og klassetrinn Tabell 1: Røyking fordelt på kjønn og klassetrinn Røyker du tobakk Nei, jeg har aldri røykt 94,6 70,8 100,0 91,3 78,1 62,1 Nei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå Ja, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 2,7 8,3 3,1 3,4 4,2 3,1 6,9 Ja, jeg røyker men ikke daglig 2,7 8,3 4,3 9,4 13,8 Ja, jeg røyker daglig 8,3 4,3 6,3 13,8 Tabell 2: Snusbruk fordelt på kjønn og klassetrinn Bruker du snus Nei, jeg har aldri brukt snus 89,2 79,2 90,5 82,6 62,5 51,7 Ja, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 10,8 12,5 9,5 17,4 34,4 27,6 Ja, jeg bruker snus daglig 3,1 10,3 Ja, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 8,3 10,3 Tabell 3: Beruselse fordelt på kjønn og klassetrinn Beruselse Har IKKE kjent seg beruset 91,9 75,0 90,5 73,9 56,3 41,4 Har kjent seg beruset 8,1 25,0 9,5 26,1 43,8 58,6 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 11

12 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider 75,0 58,3 90,5 73,9 62,5 58,6 Har drukket cider 25,0 41,7 9,5 26,1 37,5 41,4 N Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus 89,2 82,6 95,2 73,9 59,4 79,3 Har drukket rusbrus 10,8 17,4 4,8 26,1 40,6 20,7 N Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket øl 91,9 69,6 90,5 73,9 65,6 44,8 Har drukket øl 8,1 30,4 9,5 26,1 34,4 55,2 N Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket vin 91,9 62,5 100,0 87,0 87,5 89,7 Har drukket vin 8,1 37,5 13,0 12,5 10,3 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 12

13 Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin 100,0 73,9 100,0 91,3 84,4 55,2 Har drukket brennevin 26,1 8,7 15,6 44,8 N Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn og klassetrinn Noen gang drukket hjemmebrent Nei, aldri 91,9 58,3 100,0 78,3 71,9 48,3 Ja, men bare smakt en slurk eller to 8,1 25,0 13,0 6,3 27,6 Ja, har drukket hjemmebrent 16,7 8,7 21,9 24,1 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn og klassetrinn Noen gang drukket smuglersprit Nei, aldri 97,3 83,3 100,0 87,0 81,3 69,0 Ja, men bare smakt en slurk eller to 2,7 8,3 13,0 6,3 10,3 Ja, har drukket smuglersprit 8,3 12,5 20,7 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ganger full Gj.snitt,4 1,9,1,7 2,5 8,0 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 13

14 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn og klassetrinn (NB!: Kun de som har drukket er med) Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 75,0 18,2 57,1 14,3 53,8 55,6 Fått av mor, far eller søsken 36,4 28,6 42,9 30,8 11,1 Tatt hjemme uten lov 25,0 36,4 14,3 15,4 Kjøpt av andre voksne 9,1 14,3 28,6 5,6 Kjøper selv 27,8 N Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn og klassetrinn Drikker venner og bekjente mer enn de burde Ja, nesten alle 4,2 4,3 3,1 3,4 Ja, nokså mange 10,8 4,2 23,8 4,3 21,9 10,3 Ja, men bare noen få 40,5 50,0 47,6 56,5 40,6 48,3 Nei, ingen som jeg vet om 48,6 41,7 28,6 34,8 34,4 37,9 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) Nei 97,3 91,7 100,0 95,7 93,8 89,7 Ja 2,7 8,3 4,3 6,3 10,3 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt,03,17,00,13,09,17 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 14

15 Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer Nei 94,6 75,0 100,0 82,6 78,1 69,0 Ja 5,4 25,0 17,4 21,9 31,0 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 3,24 10,83 4,76 4,35 11,88 11,03 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn og klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager Nei/vet ikke 86,5 66,7 95,2 60,9 65,6 48,3 Ja 13,5 33,3 4,8 39,1 34,4 51,7 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn og klassetrinn Bør hasj legaliseres i Norge Ja 12,5 4,3 3,1 17,2 Nei 86,5 70,8 100,0 78,3 93,8 75,9 Vet ikke 13,5 16,7 17,4 3,1 6,9 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 15

16 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt Ja 8,3 3,1 10,3 Nei 91,9 87,5 95,2 87,0 93,8 72,4 Vet ikke 8,1 4,2 4,8 13,0 3,1 17,2 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på kjønn og klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds 83,8 87,5 71,4 69,6 62,5 65,5 Både/og 10,8 4,2 28,6 17,4 25,0 17,2 Utilfreds 5,4 8,3 13,0 12,5 17,2 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på kjønn og klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov 2,7 16,7 17,4 6,3 6,9 Jeg var/må være13-14 år 4,2 Jeg var/må være år 18,9 8,3 28,6 21,7 12,5 17,2 Jeg var/må være år 59,5 58,3 61,9 47,8 71,9 65,5 Jeg var/må være år 16,2 12,5 9,5 4,3 9,4 6,9 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 2,7 8,7 3,4 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 16

17 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn og klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme Ja, flere enn tre ganger 8,1 29,2 23,8 4,3 6,3 6,9 Ja, to eller tre ganger 16,7 13,0 9,4 17,2 Ja, en gang 18,9 16,7 23,8 21,7 15,6 27,6 Nei, aldri 73,0 37,5 52,4 60,9 68,8 48,3 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn og klassetrinn Fått med alkohol på fest Ja, flere enn tre ganger 8,3 4,3 3,1 Ja, to eller tre ganger 4,2 3,4 Ja, en gang 4,2 8,7 3,4 Nei, aldri 100,0 83,3 100,0 87,0 96,9 93,1 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn og klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt 73,0 58,3 52,4 65,2 43,8 41,4 De ville mislikt det 18,9 29,2 38,1 26,1 31,3 20,7 De ville trolig mislikt det 5,4 8,3 4,8 8,7 18,8 31,0 De ville ikke bry seg særlig om det 2,7 4,2 4,8 6,3 3,4 De ville synes det var i orden 3,4 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 17

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum Notat 2010:11 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum Notat 2010:6 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:2 Ruskartlegging i Verdal kommune 2012 : ) Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2013:2 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818 Kongensgt.

Detaljer

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 www.tfou.no Rapport 2012:14 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 Gunnar Nossum Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport 2012:14 ISBN:

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011 www.tfou.no Arbeidsnotat 2011:10 Ungdomsundersøkelse i Vefsn i 2011 Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2011:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 0809-9634 Kongensgt.

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Eidsvoll- og Hurdal kommune i 2008 Gunnar Nossum Notat 2008:3 Ungdomsundersøkelse Eidsvoll

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 En undersøkelse i Askøy kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og 2. år på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser U-skole Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger 01 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser VGS Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8.. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017 Rusmiddelbruk Prosent Røykjer du? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i veka Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg KoRus vest Bergen,, 217 Prosent Bruker du snus? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i

Detaljer

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 27 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008 Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 28 SIRUS-Rapport nr. 5/29 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 29 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984-2008 1 TA nettavisa - respons på hvit måned herre hær e tøv. Forbannja bedrevitere, la mæ sup brennvin. Vil heller ha

Detaljer

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 Astrid Skretting BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f Ung i Oslo 2012: Svarprosent 72 Utvalg i underkant av 10 000 Niende, tiende og første f videregående ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f i et annet land. Disse betegnes som unge med innvandrerbakgrunn

Detaljer

A. Bakgrunnsopplysninger

A. Bakgrunnsopplysninger 1 A. Bakgrunnsopplysninger 1. Kjønn 2. Alder (1) Mann (2) Kvinne år 3. Sivilstand (1) Enslig (2) Samboer (3) Gift (4) Separert/skilt (5) Enke/enkemann (6) Registrert partnerskap 4. Hvilket fylke betrakter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012

UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012 UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012 Sentrum sett fra Lilleskåla Resultater fra Bekkevoll, Bergmo, Skjevik og Vågsetra Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Bergen, 10. mars Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 10. mars Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i oktober 27 en undersøkelse blant skoleungdommer i Årdal kommune. Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen til

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL Enhet for sosiale og forebyggende tjenester SOFOT RUSVANER BLANT UNGDOM SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av SOFOT HOVEDFUNN De som debuterer

Detaljer

Ungdom og rusmidler 2004. En undersøkelse i Stord kommune om 8. og 10. klassingers bruk av rusmidler.

Ungdom og rusmidler 2004. En undersøkelse i Stord kommune om 8. og 10. klassingers bruk av rusmidler. Ungdom og rusmidler 24 En undersøkelse i Stord kommune om 8. og 1. klassingers bruk av rusmidler. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forskningsavdelingen, i forbindelse med AlkoKutts avogtil program.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008 Erik Iversen, Arvid Skutle, Anne Bolstad og Randi V. Knoff UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 8 En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og. klassingers forhold til rusmidler Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Bergen, 12. januar Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 12. januar Prosjektgruppen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomførte i begynnelsen av mai 27 en undersøkelse blant skoleungdommer i Fusa kommune. Rusmiddelvaner dannes vanligvis i slutten av ungdomskoletrinnet, og i overgangen

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER I LINDÅS OG MELAND 2010

UNGDOM OG RUSMIDLER I LINDÅS OG MELAND 2010 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff UNGDOM OG RUSMIDLER I LINDÅS OG MELAND 21 En undersøkelse om bruk av rusmidler blant elever på ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdom og rusmidler 2005

Ungdom og rusmidler 2005 Ungdom og rusmidler 25 En undersøkelse i Bømlo og Fitjar kommuner om bruk av rusmidler på 8. og 1. klassetrinn og på 2. år videregående skole Arvid Skutle, Erik Iversen & Randi Vartdal Knoff Forsknings-

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Bergen 2010. en undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler.

Ungdom og rusmidler i Bergen 2010. en undersøkelse i Bergen kommune om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler. Ungdom og rusmidler i Bergen en undersøkelse i Bergen kommune om 8. og. klassingers forhold til rusmidler. Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende, livssynsnøytral

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Voss 2010

Ungdom og rusmidler i Voss 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Voss 2010 En undersøkelse i Voss kommune om bruk av rusmidler blant elever i ungdomsskolen og videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Ungdom og bruk av tobakk

Ungdom og bruk av tobakk Nye tall om ungdom Ungdom og bruk av tobakk Tormod Øia T emaet for denne artikkelen er ungdoms bruk av tobakk nærmere bestemt røyk og snus. Kort: Hvor mange ungdommer røyker og bruker snus, og i hvilken

Detaljer

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig.

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Ungdom og rusmidler Foreldrene er de beste Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Dette gjelder både barna og foreldrene deres. Mange foreldre er engstelige for rusmidler,

Detaljer

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Ungdom og rusmidler. Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Vanylven Selje Vågsøy. Undersøkelsen er et prosjekt i tilknytning til kommunenes SLT samarbeid..september

Detaljer

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Kjønn Er du gutt eller jente? Gutt Jente Skoletrinn 10 9 8 7 6 4 3 2 1 67,7 % Går du på 32,3 % Ungdomsskole Videregående 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Trivsel

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Vestfold var første fylke med egen Ungdata- rapport på fylkesnivå Vestfold fylkeskommune var pådriver for å gjennomføre undersøkelsen, og ansvarlig

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

Ungdom og alkohol. Sturla K. Naas Johansen. Hva spør ungdom RUStelefonen om? seksjonsleder

Ungdom og alkohol. Sturla K. Naas Johansen. Hva spør ungdom RUStelefonen om? seksjonsleder Ungdom og alkohol Hva spør ungdom RUStelefonen om? Sturla K. Naas Johansen seksjonsleder Actis konferanse om ungdom og alkohol - 14. desember 2017 RUStelefonen RUStelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer