Ruskartlegging i Hvaler 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruskartlegging i Hvaler 2008"

Transkript

1 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S K O G E S G A T E S T E I K J E R

2 SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i på Hvaler Ungdomsskole i Hvaler kommune hadde i utgangspunktet mulighet til å delta i undersøkelsen. I uke 5 i 2008, da undersøkelsen ble gjennomført, var det 157 elever i de aktuelle klassetrinn. Vi har fått svar fra 146, altså fra 93 % av elevene. Det antas at frafallet skyldes vanlig fravær. På slike klasseromsundersøkelser er det normalt å forvente en svært høg svarprosent sammenlignet med andre spørreskjemaundersøkelser. På denne undersøkelsen er det samlet sett en svarprosent på 93 %, og dette meget bra. Vi har ingen garanti for at enkelte ungdommer har svart uærlig på enkelte eller flere spørsmål, og på den måten påvirket datamaterialet i den ene eller andre retningen. Det er noen forskjeller mellom kjønnene i resultatene fra denne undersøkelsen. Flere gutter enn jenter har prøvd tobakk og snus, men det er flest jenter som oppgir at de røyker daglig. Flest gutter oppgir at de bruker snus daglig. Ingen av jentene i 8. klasse har brukt snus, men nesten 40 % av jentene har brukt snus når de går i 9. klasse. I forhold til beruselse fra alkohol er nivået tilnærmet likt mellom kjønnene. Denne rapporten er delt i to; første del har tabeller med fordeling på klassetrinn og andre del har tabeller hvor vi har fordelinger mellom både kjønn og klassetrinn. Tabellene er vist med prosentfordeling. De har en totalrad som summerer antall prosent, samt en rad som viser (antall). Det er også laget en powerpointpresentasjon som viser grafer med både kjønn og klassetrinnsfordeling. Tabeller i brunt er tabeller med data fra andre undersøkelser fra flere kommuner i orge. Undersøkelsene er utført i 2007 og er ment som et sammenlikningsgrunnlag. Tallene representerer ikke et landsgjennomsnitt, men det vil være en pekepinn på hvordan man ligger an i forhold til andre ungdomsskoler. Tobakk esten 66 % oppgir at de aldri har røkt. I 8. klasse er det nesten 79 % som aldri har røkt, mens i 10. klasse har nesten halvparten røkt. er det bare 4,1 % som oppgir at de røyker daglig. Dette er litt under gjennomsnittet for andre kommuner. er det omtrent 62 % som oppgir at de aldri har brukt snus, og det er 16,4 % på hele skolen som snuser daglig. Dette er relativt høyt i forhold til andre kommuner hvor 5,8 % bruker snus daglig. Kun 20 % av elevene i 8. klasse har prøvd snus, mens omtrent halvparten av 9. klasse oppgir at de har brukt snus. Det er flere som bruker snus daglig (16,4 %) enn som røyker daglig (4,1 %). Side 2 Trøndelag Forskning og Utvikling as

3 Alkohol Rundt 25 % av elevene i 8. og 9. klasse svarte at de har kjent seg beruset. Dette tallet øker mye i 10. klasse hvor over 60 % oppgir at de har kjent seg beruset, altså et markant skille mellom 8., 9. og 10. klassetrinn. Kjønnsfordelingen er lik på dette området. Samlet oppgir 37% at de har kjent seg beruset, noe som er litt over gjennomsnittet fra andre kommuner som er på 30%. Det er spesielt 8. klassetrinn som drar opp snittet på Hvaler ungdomsskole i forhold til andre ungdomsskoler. Vi har spurt elevene hva de har drukket og omtrent 43 % oppgir at de har drukket cider, ca 25 % har drukket øl og rusbrus. I overkant av 10 % har drukket vin eller brennevin. 20 % har smakt eller drukket hjemmebrent. Under 10 % har drukket smuglersprit. Guttene drikker noe mer øl, mens jentene drikker med cider. I tabell 11 ser vi at 10.-klassingene har vært full 5,9 ganger, mens gjennomsnittet fra andre kommuner er på 4,2. Blant de som svarte positivt på at de hadde drukket var det 45 % som svarte at de hadde fått eller kjøpt denne alkoholen av andre ungdommer, og 22 % hadde tatt hjemme uten lov, og 21% har fått av mor, far eller søsken. 3,4 oppgir at de kjøper selv, men vi har ikke opplysninger om hvor de kjøper. I forhold til andre kommuner ser det ut til at det er litt mer vanlig å kjøpe, få eller ta alkohol fra voksne enn å kjøpe selv eller fra andre ungdommer. Hvaler kommune ønsket et tilleggsspørsmål om når på året ungdom drikker mest. Svaret gav et tydelig signal på at det er om sommeren det er mest drikking; ca 57 %. 5,5 % oppgir at de drikker mest om vinteren og like mange om høsten. 32 % har aldri drukket alkohol. Ingen oppgir imidlertid at de drikker mest om våren. arkotika 6,8 % av de spurte svarte at de hadde brukt narkotika, mens totalt 17,8 % oppgir å ha blitt tilbudt narkotiske stoffer. I andre kommuner er gjennomsnittene henholdsvis 5,2 % og 11,9 %. I 10. klasse var det hele 31,2 % som har blitt tilbudt narkotika, og 29,8 % av 10.-klassingene har blitt tilbudt hasj, mens henholdsvis 19 % og 15 % av tiendeklassinger fra andre kommuner har opplevd dette. Vi har listet opp en rekke narkotiske stoffer, og elevene har krysset av for om de har brukt disse. Hasj og marihuana er det stoffet flest har prøvd; 5,5 % av hele skolen, og da 13 % av 10. klassingene. Vi spurte også om andelen venner som de tror bruker hasj, og blant 8.-klassingene var det et gjennomsnitt på 3,6 %, 6,6 % for 9.-klassingene mens det for 10.-klassingene var 15,3 %. Blant 8. klassingene var det rundt 7,7 % som svarte at de kunne skaffe hasj i løpet av 2-3 dager, mens 21,3 % av 9.klasse mente de kunne klare det. Hver tredje 10. klassing, 34 %, påstår å kan klare å skaffe hasj på to-tre dager. Selv om dette ikke sier noe om hvor mange som faktisk bruker hasj, er det en indikasjon på tilgjengelighet og at ungdomsskoleelevene vet hvor de kan skaffe det. ingen i 8. og kun 2 % i 9klasse svarte at de kunne tenkt seg å prøve hasj hvis det var risikofritt. Det kunne derimot ca 13 % av 10.klasse kunne tenke seg. Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 3

4 Ut i fra dette kan man si at i de to laveste trinnene er det få som har prøvd narkotiske stoffer. I 10. klasse ser vi at langt flere har prøvd hasj eller marihuana. Tilfredshet og foreldreholdninger 60 % av elevene svarer at de er tilfreds med livet. 30 % sier at de er både/og, mens 10 % sier at de er utilfreds. Det er flest i 10.-klasse som har svart både/og og utilfreds. Det ser ut til at 9. og 10. klassingene er litt mindre tilfreds enn ungdommer fra andre kommuner. 22,6 % av elevene svarer at de var eller måtte være år før de fikk lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. 50,7 % svarer at de må være år, mens bare 2 % sier at de aldri får lov til å drikke alkohol, og 3,4 % sier de må være eldre enn 20 år før de får lov til å drikke alkohol. I tabell 23 ser vi at i overkant av 50 % svarer at de har fått smake alkohol hjemme en eller flere ganger. Gjennomsnittet fra andre kommuner ligger på ca 40%. Her er det imidlertid kjønnsforskjeller. Gutter har fått alkohol hjemme flere ganger enn jentene. Svært få elever sier at de har fått med seg alkohol hjemmefra når de skal på fest. Her er det ingen klasser eller kjønn som skiller seg nevneverdig ut. Hele 93,8 % av elevene mente foreldrene ville mislikt det hvis de kom hjem full. Håkon Sivertsen Rådgiver Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer, Februar 2008 Side 4 Trøndelag Forskning og Utvikling as

5 Tabeller med svarene fra alle elevene fordelt på klassetrinn tabeller i brunt representerer data fra andre kommuner. Alle tall er i prosent hvor ikke annet er oppgitt. Tabell 1: Røyking fordelt på klassetrinn Røyker du tobakk ei, jeg har aldri røykt 78,8 61,7 55,3 65,8 ei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 9,6 12,8 12,8 11,6, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 1,9 4,3 6,4 4,1, jeg røyker men ikke daglig, jeg røyker daglig 9,6 17,0 17,0 14,4 4,3 8,5 4,1 Røyker du tobakk ei, jeg har aldri røykt 87,2 77,4 62,0 75,1 ei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 5,0 8,7 9,5 7,8, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 2,8 2,7 5,6 3,8, jeg røyker men ikke daglig, jeg røyker daglig 3,6 8,3 12,9 8,4 1,3 2,9 9,9 4,9 Tabell 2: Snusbruk fordelt på klassetrinn Bruker du snus ei, jeg har aldri brukt snus 80,8 53,2 48,9 61,6, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 9,6 25,5 23,4 19,2, jeg bruker snus daglig 9,6 14,9 25,5 16,4, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 6,4 2,1 2,7 Bruker du snus ei, jeg har aldri brukt snus 87,2 72,1 56,4 71,4, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 9,8 20,1 26,9 19,2, jeg bruker snus daglig,9 4,1 11,8 5,8 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 5

6 , jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 2,1 3,7 4,9 3,6 Side 6 Trøndelag Forskning og Utvikling as

7 Tabell 3: Beruselse fordelt på klassetrinn Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Har kjent seg beruset 73,1 76,6 38,3 63,0 26,9 23,4 61,7 37,0 Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Har kjent seg beruset 88,2 75,9 47,7 69,9 11,8 24,1 52,3 30,1 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider Har drukket cider 67,3 48,9 53,2 56,8 32,7 51,1 46,8 43,2 Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus Har drukket rusbrus 92,3 72,3 61,7 76,0 7,7 27,7 38,3 24,0 Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket øl Har drukket øl 84,6 78,7 48,9 71,2 15,4 21,3 51,1 28,8 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 7

8 Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket vin Har drukket vin 100,0 87,2 76,1 88,3 12,8 23,9 11, Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin Har drukket brennevin 96,2 89,4 76,6 87,7 3,8 10,6 23,4 12,3 Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på klassetrinn oen gang drukket hjemmebrent ei, aldri 94,2 85,1 57,4 79,5, men bare smakt en slurk eller to 5,8 10,6 14,9 10,3, har drukket hjemmebrent 4,3 27,7 10,3 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på klassetrinn oen gang drukket smuglersprit ei, aldri 88,5 89,4 74,5 84,2, men bare smakt en slurk eller to 5,8 4,3 3,4, har drukket smuglersprit Vet ikke 14,9 4,8 5,8 10,6 6,4 7,5 Side 8 Trøndelag Forskning og Utvikling as

9 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på klassetrinn Antall ganger full Gj.snitt,4 1,4 5,9 Antall ganger full Gj.snitt,4 1,2 4,2 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på klassetrinn (B!: Kun de som har drukket er med) Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 28,6 51,4 48,5 44,9 Fått av mor, far eller søsken Tatt hjemme uten lov Kjøpt av andre voksne Kjøper selv 19,0 20,0 24,2 21,3 52,4 20,0 6,1 22,5 5,7 15,2 7,9 2,9 6,1 3, Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 37,5 54,4 62,4 54,9 Fått av mor, far eller søsken Tatt hjemme uten lov Kjøpt av andre voksne Kjøper selv 29,6 17,4 17,2 19,9 26,9 17,7 6,3 13,8 3,2 6,1 8,9 6,9 2,8 4,4 5,2 4,4 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 9

10 Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på klassetrinn Drikker venner og bekjente mer enn de burde, nesten alle, nokså mange, men bare noen få ei, ingen som jeg vet om 1,9 2,1 4,3 2,7 9,6 8,5 19,1 12,3 30,8 40,4 42,6 37,7 57,7 48,9 34,0 47,3 Drikker venner og bekjente mer enn de burde, nesten alle, nokså mange, men bare noen få ei, ingen som jeg vet om 1,6 3,1 7,5 4,2 4,8 12,8 23,6 14,0 28,6 42,3 41,9 37,7 64,9 41,8 27,0 44,1 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på klassetrinn Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) ei 96,2 97,9 85,1 93,2 3,8 2,1 14,9 6,8 Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) ei 98,0 95,3 91,5 94,8 2,0 4,7 8,5 5,2 Brukt marihuana/hasj ei 98,1 97,9 87,2 94,5 1,9 2,1 12,8 5,5 Brukt marihuana/hasj ei 99,0 97,4 93,9 96,7 1,0 2,6 6,1 3,3 Side 10 Trøndelag Forskning og Utvikling as

11 Antall ganger en har brukt marihuana/hasj 1 gang 2-3 ganger Flere enn 5 ganger 100,0 50,0 50,0 33,3 25,0 100,0 16,7 25, Brukt opium el.l. ei 100,0 100,0 95,7 98,6 4,3 1,4 Brukt ecstasy ei 100,0 97,9 97,9 98,6 2,1 2,1 1,4 Brukt narko. med sprøyte ei 100,0 100,0 97,9 99,3 2,1,7 Brukt beroligende midler ei 98,1 97,9 97,9 97,9 1,9 2,1 2,1 2,1 Brukt løsmidler el.l. til sniffing ei 98,1 93,6 95,7 95,9 1,9 6,4 4,3 4,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 11

12 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt,04,06,23 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på klassetrinn 3. Hvilket klassetrinn går du i? Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt,00 1,00 2,00 3,00 4, Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på klassetrinn Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer ei 88,5 89,4 68,1 82,2 11,5 10,6 31,9 17,8 Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer ei 94,8 89,1 81,0 88,1 5,2 10,9 19,0 11,9 Tilbudt marihuana/hasj ei 90,4 89,4 70,2 83,6 9,6 10,6 29,8 16,4 Tilbudt marihuana/hasj ei 97,4 92,8 84,4 91,3 2,6 7,2 15,6 8,7 Side 12 Trøndelag Forskning og Utvikling as

13 Tilbudt amfetamin. ei 96,2 91,5 93,6 93,8 3,8 8,5 6,4 6,2 Tilbudt opium el.l. ei 98,1 95,7 93,6 95,9 1,9 4,3 6,4 4,1 Tilbudt ecstasy ei 98,1 91,5 89,4 93,2 1,9 8,5 10,6 6,8 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 3,65 6,60 15,32 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 13

14 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager ei/vet ikke 92,3 78,7 66,0 79,5 7,7 21,3 34,0 20,5 Skaffe hasj på 2-3 dager ei/vet ikke 89,7 81,2 68,7 79,6 10,3 18,8 31,3 20,4 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på klassetrinn Bør hasj legaliseres i orge ei Vet ikke 10,6 10,6 6,8 84,6 72,3 76,6 78,1 15,4 17,0 12,8 15,1 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt ei Vet ikke 2,1 12,8 4,8 88,5 83,0 74,5 82,2 11,5 14,9 12,8 13,0 Side 14 Trøndelag Forskning og Utvikling as

15 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds Både/og Utilfreds 71,2 55,3 51,1 59,6 19,2 31,9 40,4 30,1 9,6 12,8 8,5 10,3 Tilfredshet med livet Tilfreds Både/og Utilfreds 76,3 70,9 69,2 72,0 18,9 22,6 22,7 21,4 4,8 6,6 8,1 6,5 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Jeg var/må være13-14 år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg var/må være år 3,8 2,1 2,1 5,8 4,3 4,3 4,8 19,2 27,7 21,3 22,6 42,3 57,4 53,2 50,7 21,2 8,5 19,1 16,4 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 7,7 2,1 3,4 Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Jeg var/må være13-14 år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg var/må være år 8,0 7,4 4,4 6,5 2,6 3,6 3,2 3,1 18,1 23,0 21,9 21,0 42,7 48,1 59,4 50,4 22,2 15,0 8,5 15,0 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 6,3 2,9 2,6 3,9 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 15

16 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 3,8 23,4 25,5 17,1 13,5 17,0 19,1 16,4 23,1 12,8 17,0 17,8 59,6 46,8 38,3 48,6 Fått smakt alkohol hjemme, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 8,0 9,9 17,5 11,9 7,9 10,3 14,4 11,0 12,3 15,8 17,7 15,3 71,8 64,0 50,5 61,7 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på klassetrinn Fått med alkohol på fest, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 2,1,7 1,9 2,1 4,3 2,7 5,8 2,1 4,3 4,1 92,3 93,6 91,5 92,5 Fått med alkohol på fest, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri,9 1,4 6,3 3,0,8,8 4,3 2,0 1,4 2,4 4,8 3,0 96,9 95,3 84,6 92,0 Side 16 Trøndelag Forskning og Utvikling as

17 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt De ville mislikt det De ville trolig mislikt det De ville ikke bry seg særlig om det De ville synes det var i orden 69,2 61,7 42,6 58,2 15,4 17,0 36,2 22,6 11,5 14,9 12,8 13,0 1,9 6,4 6,4 4,8 1,9 2,1 1,4 Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt De ville mislikt det De ville trolig mislikt det De ville ikke bry seg særlig om det De ville synes det var i orden 76,5 61,9 46,4 61,2 15,0 23,1 25,7 21,4 5,8 11,3 17,9 11,8 2,2 2,8 7,3 4,2,5,9 2,7 1,4 Tabell 26: år drikker du mest alkohol 33. år drikker du mest alkohol? Sommer Høst Vinter Vår Har aldri drukket alkohol 40,4 61,7 70,2 56,8 7,7 4,3 4,3 5,5 5,8 4,3 6,4 5,5 46,2 29,8 19,1 32,2 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 17

18 Tabeller med svar fra alle elevene fordelt på både klassetrinn og kjønn Tabeller i brunt representerer data fra andre kommuner. Alle tall er i prosent hvor ikke annet er oppgitt. Tabell 1: Røyking fordelt på kjønn og klassetrinn Røyker du tobakk ei, jeg har aldri røykt 92,3 65,4 61,9 61,5 71,4 42,3 ei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 19,2 14,3 11,5 4,8 19,2, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 3,8 4,8 3,8 4,8 7,7, jeg røyker men ikke daglig, jeg røyker daglig 7,7 11,5 9,5 23,1 9,5 23,1 9,5 9,5 7,7 Røyker du tobakk ei, jeg har aldri røykt 86,7 87,7 75,5 79,3 59,4 64,4 ei, jeg har aldri røykt daglig og sluttet helt nå 5,2 4,8 9,1 8,3 9,8 9,3, jeg har røykt daglig men sluttet helt nå 2,8 2,9 1,1 4,1 5,2 6,0, jeg røyker men ikke daglig, jeg røyker daglig 4,3 2,9 10,4 6,3 14,8 11,2,9 1,8 3,9 2,0 10,8 9,1 Side 18 Trøndelag Forskning og Utvikling as

19 Tabell 2: Snusbruk fordelt på kjønn og klassetrinn Bruker du snus ei, jeg har aldri brukt snus 100,0 61,5 61,9 46,2 61,9 38,5, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 19,2 28,6 23,1 23,8 23,1, jeg bruker snus daglig 19,2 26,9 14,3 34,6, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 9,5 3,8 3,8 Bruker du snus ei, jeg har aldri brukt snus 89,6 84,8 76,0 68,4 59,6 53,4, jeg har brukt snus men bare enkelte ganger 8,3 11,4 18,1 22,0 30,2 23,8, jeg bruker snus daglig,9,9 3,4 4,8 6,3 17,0, jeg har brukt snus tidligere men har sluttet nå 1,3 2,9 2,5 4,8 4,0 5,8 Tabell 3: Beruselse fordelt på kjønn og klassetrinn Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Har kjent seg beruset 80,8 65,4 76,2 76,9 38,1 38,5 19,2 34,6 23,8 23,1 61,9 61,5 Beruselse Har IKKE kjent seg beruset Har kjent seg beruset 87,8 88,6 74,1 77,6 44,4 50,9 12,2 11,4 25,9 22,4 55,6 49,1 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 19

20 Tabell 4: Cider de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket cider i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket cider Har drukket cider 69,2 65,4 42,9 53,8 47,6 57,7 30,8 34,6 57,1 46,2 52,4 42,3 Tabell 5: Rusbrus de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket rusbrus i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket rusbrus Har drukket rusbrus 100,0 84,6 76,2 69,2 57,1 65,4 15,4 23,8 30,8 42,9 34,6 Tabell 6: Øl de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket øl i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket øl Har drukket øl 92,3 76,9 90,5 69,2 57,1 42,3 7,7 23,1 9,5 30,8 42,9 57,7 Tabell 7: Vin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket vin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket vin Har drukket vin 100,0 100,0 90,5 84,6 75,0 76,9 9,5 15,4 25,0 23, Side 20 Trøndelag Forskning og Utvikling as

21 Tabell 8: Brennevin de siste 4 ukene fordelt på kjønn og klassetrinn Drukket brennevin i løpet av de siste 4 ukene Har IKKE drukket brennevin Har drukket brennevin 100,0 92,3 90,5 88,5 76,2 76,9 7,7 9,5 11,5 23,8 23,1 Tabell 9: Hjemmebrentdrikking fordelt på kjønn og klassetrinn oen gang drukket hjemmebrent ei, aldri 100,0 88,5 81,0 88,5 61,9 53,8, men bare smakt en slurk eller to 11,5 9,5 11,5 14,3 15,4, har drukket hjemmebrent 9,5 23,8 30,8 Tabell 10: Drikking av smuglersprit fordelt på kjønn og klassetrinn oen gang drukket smuglersprit ei, aldri 100,0 76,9 90,5 88,5 71,4 76,9, men bare smakt en slurk eller to 11,5 9,5, har drukket smuglersprit Vet ikke 14,3 15,4 11,5 9,5 11,5 4,8 7,7 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 21

22 Tabell 11: Antall ganger full i gjennomsnitt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ganger full Gj.snitt,2,5 2,6,4 3,0 8,3 Antall ganger full Gj.snitt,3,4 1,4 1,0 4,2 4,2 Tabell 12: Vanligste alkoholkilde fordelt på kjønn og klassetrinn (B!: Kun de som har drukket er med) Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 10,0 45,5 58,8 44,4 58,3 42,9 Fått av mor, far eller søsken Tatt hjemme uten lov Kjøpt av andre voksne Kjøper selv 30,0 9,1 23,5 16,7 25,0 23,8 60,0 45,5 17,6 22,2 8,3 4,8 11,1 8,3 19,0 5,6 9, Hvordan alkohol skaffes vanligvis Fått eller kjøpt av andre ungdommer 41,0 34,6 56,0 52,7 71,0 53,5 Fått av mor, far eller søsken Tatt hjemme uten lov Kjøpt av andre voksne Kjøper selv 31,6 27,9 17,1 17,8 15,0 19,5 23,9 29,4 20,0 15,4 5,4 7,3 2,6 3,7 6,3 5,9 6,7 11,2,9 4,4,6 8,3 1,9 8,6 Side 22 Trøndelag Forskning og Utvikling as

23 Tabell 13: Drikking blant venner/bekjente fordelt på kjønn og klassetrinn Drikker venner og bekjente mer enn de burde, nesten alle, nokså mange, men bare noen få ei, ingen som jeg vet om 3,8 4,8 4,8 3,8 7,7 11,5 14,3 3,8 23,8 15,4 30,8 30,8 57,1 26,9 52,4 34,6 61,5 53,8 23,8 69,2 19,0 46,2 Tabell 14: Brukt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) ei 100,0 92,3 95,2 100,0 90,5 80,8 7,7 4,8 9,5 19,2 Brukt ett eller flere narkotiske stoffer (ikke sniffing) ei 97,8 98,2 93,9 96,7 92,1 90,9 2,2 1,8 6,1 3,3 7,9 9,1 Brukt marihuana/hasj ei 100,0 96,2 95,2 100,0 90,5 84,6 3,8 4,8 9,5 15,4 Brukt marihuana/hasj ei 99,1 98,9 96,6 98,3 94,4 93,4,9 1,1 3,4 1,7 5,6 6,6 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 23

24 Antall ganger en har brukt marihuana/hasj 1 gang 2-3 ganger Flere enn 5 ganger Gutt Jente Jente Gutt 100,0 50,0 50,0 50,0 25,0 100,0 25, Brukt amfetamin. Brukt opium el.l. ei 100,0 92,3 7,7 Brukt ecstasy ei 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0 96,2 4,8 3,8 Side 24 Trøndelag Forskning og Utvikling as

25 Brukt narko. med sprøyte ei 100,0 96,2 3,8 Brukt beroligende midler ei 100,0 96,2 95,2 100,0 100,0 96,2 3,8 4,8 3,8 Brukt løsmidler el.l. til sniffing ei 100,0 96,2 90,5 96,2 100,0 92,3 3,8 9,5 3,8 7,7 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt Gj.snitt,00,08,14,00,10,35 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 25

26 Tabell 15: Antall stoff brukt fordelt på kjønn og klassetrinn Antall ulike typer ulovlige narkotiske stoffer som er brukt,00 1,00 2,00 3,00 4,00 3. Hvilket klassetrinn går du i? 4. Er du gutt eller jente? 4. Er du gutt eller jente? 4. Er du gutt eller jente? Tabell 16: Tilbudt narkotika fordelt på kjønn og klassetrinn Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer ei 96,2 80,8 90,5 88,5 81,0 57,7 3,8 19,2 9,5 11,5 19,0 42,3 Tilbudt ett eller flere narkotiske stoffer ei 95,4 94,1 87,8 90,4 81,5 80,7 4,6 5,9 12,2 9,6 18,5 19,3 Tilbudt marihuana/hasj ei 96,2 84,6 90,5 88,5 85,7 57,7 3,8 15,4 9,5 11,5 14,3 42,3 Tilbudt marihuana/hasj ei 97,4 97,4 92,3 93,2 84,0 84,7 2,6 2,6 7,7 6,8 16,0 15,3 Side 26 Trøndelag Forskning og Utvikling as

27 Tilbudt amfetamin. ei 100,0 92,3 90,5 92,3 90,5 96,2 7,7 9,5 7,7 9,5 3,8 Tilbudt opium el.l. ei 96,2 100,0 95,2 96,2 95,2 92,3 3,8 4,8 3,8 4,8 7,7 Tilbudt ecstasy ei 96,2 100,0 90,5 92,3 85,7 92,3 3,8 9,5 7,7 14,3 7,7 Tabell 17: Andelen venner som en tror bruker hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Andelen venner/bekjente som en tror bruker hasj Gj.snitt 3,08 4,23 9,05 4,62 14,29 16,15 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 27

28 Tabell 18: Skaffe hasj på 2-3 dager fordelt på kjønn og klassetrinn Skaffe hasj på 2-3 dager ei/vet ikke 100,0 84,6 71,4 84,6 85,7 50,0 15,4 28,6 15,4 14,3 50,0 Skaffe hasj på 2-3 dager ei/vet ikke 89,6 89,9 84,4 78,2 68,3 69,1 10,4 10,1 15,6 21,8 31,7 30,9 Tabell 19: Bør narkotika legaliseres fordelt på kjønn og klassetrinn Bør hasj legaliseres i orge ei Vet ikke 14,3 7,7 4,8 15,4 92,3 76,9 76,2 69,2 90,5 65,4 7,7 23,1 9,5 23,1 4,8 19,2 Tabell 20: Lyst til å prøve hasj fordelt på kjønn og klassetrinn Ønsker å prøve hasj - risikofritt ei Vet ikke 4,8 9,5 15,4 96,2 80,8 85,7 80,8 85,7 65,4 3,8 19,2 9,5 19,2 4,8 19,2 Side 28 Trøndelag Forskning og Utvikling as

29 Tabell 21: Tilfredshet med livet fordelt på kjønn og klassetrinn Tilfredshet med livet Tilfreds Både/og Utilfreds 80,8 61,5 52,4 57,7 61,9 42,3 11,5 26,9 33,3 30,8 23,8 53,8 7,7 11,5 14,3 11,5 14,3 3,8 Tilfredshet med livet Tilfreds Både/og Utilfreds 73,5 79,1 65,1 76,5 61,7 76,2 22,4 15,4 27,2 18,1 27,9 17,8 4,1 5,5 7,7 5,4 10,4 6,0 Tabell 22: Alder før en får LOV til å drikke fordelt på kjønn og klassetrinn Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Jeg var/må være13-14 år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg var/må være år 7,7 3,8 3,8 7,7 9,5 7,7 11,5 26,9 14,3 38,5 4,8 34,6 46,2 38,5 76,2 42,3 71,4 38,5 26,9 15,4 15,4 23,8 15,4 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 11,5 3,8 3,8 Alder før en får LOV til å drikke Jeg får aldri lov Jeg var/må være13-14 år Jeg var/må være år Jeg var/må være år Jeg var/må være år 7,2 8,8 6,8 8,1 4,8 4,1 1,3 4,0 3,2 3,9 2,5 3,9 20,0 16,3 22,9 23,1 22,9 20,9 42,4 43,1 50,8 45,5 62,5 56,5 23,0 21,3 14,5 15,5 6,0 10,8 Jeg må være eldre enn 20 år før jeg får drikke 6,1 6,6 1,8 3,9 1,3 3,9 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 29

30 Tabell 23: Fått smakt alkohol hjemme fordelt på kjønn og klassetrinn Fått smakt alkohol hjemme, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 3,8 3,8 9,5 34,6 9,5 38,5 7,7 19,2 28,6 7,7 9,5 26,9 15,4 30,8 14,3 11,5 33,3 3,8 73,1 46,2 47,6 46,2 47,6 30,8 Fått smakt alkohol hjemme, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 6,3 9,7 10,7 9,2 17,3 17,6 5,4 10,3 9,5 11,1 13,1 15,7 12,2 12,5 17,5 14,2 19,4 16,1 76,1 67,5 62,4 65,6 50,2 50,7 Tabell 24: Fått med alkohol på fest fordelt på kjønn og klassetrinn Fått med alkohol på fest, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 3,8 3,8 4,8 7,7 7,7 3,8 4,8 7,7 88,5 96,2 90,5 96,2 100,0 84,6 Fått smakt alkohol hjemme, flere enn tre ganger, to eller tre ganger, en gang ei, aldri 6,3 9,7 10,7 9,2 17,3 17,6 5,4 10,3 9,5 11,1 13,1 15,7 12,2 12,5 17,5 14,2 19,4 16,1 76,1 67,5 62,4 65,6 50,2 50,7 Side 30 Trøndelag Forskning og Utvikling as

31 Tabell 25: Foreldrereaksjon på å være full fordelt på kjønn og klassetrinn Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt De ville mislikt det De ville trolig mislikt det 80,8 57,7 52,4 69,2 61,9 26,9 7,7 23,1 28,6 7,7 33,3 38,5 7,7 15,4 19,0 11,5 23,1 De ville ikke bry seg særlig om det 3,8 11,5 4,8 7,7 De ville synes det var i orden 3,8 3,8 Foreldrereaksjon på å være full De ville mislikt det meget sterkt De ville mislikt det De ville trolig mislikt det 77,4 75,6 62,1 61,7 46,9 46,0 14,6 15,4 24,9 21,4 26,9 24,6 5,4 6,2 10,0 12,6 18,3 17,4 De ville ikke bry seg særlig om det 2,0 2,4 2,0 3,5 6,5 8,1 De ville synes det var i orden,7,4,9,9 1,5 3,9 Tabell 26: år drikker du mest alkohol? år drikker du mest alkohol? Sommer Høst Vinter Vår Har aldri drukket alkohol 30,8 50,0 47,6 73,1 57,1 80,8 15,4 9,5 4,8 3,8 3,8 7,7 9,5 9,5 3,8 50,0 42,3 33,3 26,9 28,6 11,5 Trøndelag Forskning og Utvikling as Side 31

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:2 Ruskartlegging i Verdal kommune 2012 : ) Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2013:2 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818 Kongensgt.

Detaljer

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum Notat 2010:11 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Stjørdal våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Stjørdal kommune Gunnar Nossum Notat 2010:6 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012

: Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 www.tfou.no Rapport 2012:14 Ruskartlegging blant ungdomsskoleelever i Tana kommune våren 2012 Gunnar Nossum Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no Rapport 2012:14 ISBN:

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011 www.tfou.no Arbeidsnotat 2011:10 Ungdomsundersøkelse i Vefsn i 2011 Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2011:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 0809-9634 Kongensgt.

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002

Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Bruk av rusmidler blant unge i Verdal Resultater fra en spørreundersøkelse blant 7. 9. klassinger i Verdal i 2002 Karen Elisabeth Rotmo Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen

Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Holdninger til trafikk, fart og rus blant ungdom i Steinkjer 2009. Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2010:2 Tittel Forfatter : HOLDNINGER TIL TRAFIKK, FART OG RUS BLANT UNGDOM I STEINKJER 2009 : Håkon Sivertsen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008

Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Ungdomsundersøkelse - Eidsvoll og Hurdal 2008 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Eidsvoll- og Hurdal kommune i 2008 Gunnar Nossum Notat 2008:3 Ungdomsundersøkelse Eidsvoll

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010

Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Askøy 2010 En undersøkelse i Askøy kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og 2. år på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017

Røykjer du? Prosent. Aldri + før. < 1 gong i veka. Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg. KoRus vest Bergen,, 2017 Rusmiddelbruk Prosent Røykjer du? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i veka Kvar veke men ikkje kvar dag Dagleg KoRus vest Bergen,, 217 Prosent Bruker du snus? 9 8 7 6 5 4 3 2 Aldri + før < 1 gong i

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995

Astrid Skretting. BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 Astrid Skretting BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra en skoleundersøkelse - 1995 BRUK AV TOBAKK, ALKOHOL OG NARKOTIKA BLANT NORSKE 9. KLASSINGER Resultater fra

Detaljer

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten?

91 % Ungdataundersøkelsen - Verdal. Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) Hva er svarprosenten? Ungdataundersøkelsen - Verdal Hvor mange deltok i undersøkelsen? (Verdal, ungdomsskolen) 496 Hva er svarprosenten? 91 % Hvem står bak Ungdata? Antall gutter og jenter på ulike klassetrinn som besvarte

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen

Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Ungdom & rus er det så farlig da? Informasjon om ungdomstiden og foreldrerollen Foreldre er de viktigste forebyggerne Tips til deg som har ungdommer i huset Foreldre har stor innflytelse på ungdommens

Detaljer

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f

Ung i Oslo 2012: ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f Ung i Oslo 2012: Svarprosent 72 Utvalg i underkant av 10 000 Niende, tiende og første f videregående ende 32,2 prosent har begge foreldrene født f i et annet land. Disse betegnes som unge med innvandrerbakgrunn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser U-skole Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger 01 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

A. Bakgrunnsopplysninger

A. Bakgrunnsopplysninger 1 A. Bakgrunnsopplysninger 1. Kjønn 2. Alder (1) Mann (2) Kvinne år 3. Sivilstand (1) Enslig (2) Samboer (3) Gift (4) Separert/skilt (5) Enke/enkemann (6) Registrert partnerskap 4. Hvilket fylke betrakter

Detaljer

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig.

Foreldrene er de beste. forebyggerne. Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Ungdom og rusmidler Foreldrene er de beste Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan for noen være vanskelig. Dette gjelder både barna og foreldrene deres. Mange foreldre er engstelige for rusmidler,

Detaljer

UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012

UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012 UNGDOM OG RUSVANER Undersøkelse blant ungdom i 9.klasse i Molde kommune. Høst 2012 Sentrum sett fra Lilleskåla Resultater fra Bekkevoll, Bergmo, Skjevik og Vågsetra Undersøkelsen er gjennomført i et samarbeid

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008

Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 2008 Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting Ungdom og rusmidler Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 28 SIRUS-Rapport nr. 5/29 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 29 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser VGS. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser VGS Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8.. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater

Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Nye drikkevaner i befolkningen? Resultater Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1984-2008 1 TA nettavisa - respons på hvit måned herre hær e tøv. Forbannja bedrevitere, la mæ sup brennvin. Vil heller ha

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene

Bergen, 01.11. 2007. Randi Vartdal Knoff og Erik Iversen. Stiftelsen Bergensklinikkene 2 FORORD Stiftelsen Bergensklinikkene har våren 27 gjennomført undersøkelser blant skoleungdommer fra fire kommuner i Hordaland; Fitjar, Fusa, Stord og Voss. Vi har tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN (UNGDATA 2011) RAPPORT 2011. Gran kommune

UNGDOMSUNDERSØKELSEN (UNGDATA 2011) RAPPORT 2011. Gran kommune - UNGDOMSUNDERSØKELSEN (UNGDATA 211) RAPPORT 211 Gran kommune Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Avd. for rusrelatert Psykiatri og Avhengighet, Kompetansesenter rus region øst, Postboks

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist

Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist Ung i Bærum veien videre! Spesialrådgiver Barne- og ungdomstjenester Helge Jørgensen Avdelingsleder Skolehelsetjenesten Grethe Cederkvist 10.3.16 Ungdata-undersøkelsene i Asker og Bærum 2014 Mange kommuner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer