UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL"

Transkript

1 MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1

2 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen 7 Analyse 9. trinn 7 Framtidstro og Fritid 9. trinn 8 Aktiviteter 9. trinn 8 Alkohol 9. trinn 9 Røyk og Snus 9. trinn 18 Cannabis 9. trinn 19 Ulovlig aktiviteter 9. trinn 19 Spill 9. trinn 21 Frokost 9. trinn 22 Analyse Vg1 23 Deltakelse Vg1 23 Framtidstro og fritid Vg1 24 Alkohol Vg1 25 Røyk og snus Vg1 36 Cannabis og andre rusmidler Vg1 38 Ulovlige aktiviteter Vg1 42 Spill Vg1 43 Frokost Vg1 44 Vedlegg: Spørreskjema Ungdomsundersøkelsen

3 UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL Skoleåret Innledning. Det er første gang denne type undersøkelse er gjennomført blant elever på skolene i Mandal. Undersøkelsen er gjort elektronisk ved å la elevene svare anonymt på et spørreskjema. Undersøkelse baserer seg på en undersøkelse gjort i Kristiansand kommune de siste 12 år. Mandal kommune v/ Utviklingsenheten har vært ansvarlig for gjennomføring av årets undersøkelsen i samarbeid med skolene. Undersøkelsen er gjennomført blant alle elevene i 9. trinn og Vg1 ved Mandal videregående skole. Det er valgt å se på ungdomsskolene under ett. Dette på grunn av anonymisering. Vi kan derfor ikke se ulikheter mellom de to ungdomsskolene. Målgruppa er elever, lærere, foreldre, politikere og andre som er oppatt av rusforebyggende arbeid. I forkant av undersøkelsen besøkte politi og helsesøster alle elevene som skulle delta i undersøkelsen. Det ble også orientert om undersøkelsen i forkant til foreldrene på foreldremøter ved skolene. Informasjonen til foreldrene ble gitt av Utviklingsenheten i kommunen. Ønske er å gjøre undersøkelsen jevnlig slik at vi kan få et bilde av russituasjonen blant ungdommen i Mandal over tid, og gjennom dette skal undersøkelsen være et utgangspunkt for videre diskusjoner i ulike fora. Vi håper vi kan rokke med en del flertallsmissforståelser som er knyttet til ungdom og bruk av rusmidler. Mange foreldre er redd for at ungdommen skal begynne med Cannabis. Undersøkelsen har vist at alkohol er det vanligste rusmiddelet og at ingen av elevene på 9. trinn har begynt med Cannabis. Det er likevel en betydelig endring i alkoholvaner og bruk av Cannabis fra 9. klasse til videregående skole. Vi ser en klar sammenheng mellom bruk av alkohol og om elevene har forsøkt andre illegale stoffer. De av ungdommen på videregående, Vg1, som velger å prøve seg på illegale stoffer røyker som oftest allerede Nikotin og drikker mer alkohol enn annen ungdom Når vi forebygger er det veldig viktig at vi er gode forebyggere tidlig og spesielt i ungdomsårene. I undersøkelsen har vi vært opptatt av ulike tema, blant annet: Er det forskjell på jenters og gutters rusing? Er det sammenheng mellom røyk og rus? Hvor vanlig eller uvanlig er det å ruse seg på narkotika? Har voksnes rusvalg og holdninger betydning for ungdommenes rusvalg? Med utgangspunkt i databasen er det mulig å gjøre en rekke krysskoplinger. En del av disse vil kunne føre til at vi står igjen med relativt lavt antall elever. Der dette kan innebære at anonymiteten kan svekkes har vi valgt å la være å ta med evt. funn. 3

4 Forteller undersøkelsen sannheten? Gitt at vi kan stole på at elevene mener det de svarer, er skoleundersøkelser på grunnskolenivå svært representative. Men med et antall på over 300 elever skal man ikke se bort fra at enkelte legger litt på og at andre trekker litt fra. Alt ut fra om man ønsker å skryte på seg en bedrift eller at man ikke føler seg helt trygg i forhold til anonymitet. Vi mener imidlertid at vi gjennom undersøkelsen har et godt grunnlag for å studere elever på 9. trinn og første kull ved Mandal videregående skole sett i forhold til alkoholvaner og bruk av illegale stoffer. Det vi finner i denne undersøkelsen ser vi faller sammen med de trender vi finner i andre nasjonale undersøkelser og det vi ser i andre kommuner og byer i Norge. Presentasjon av resultatene: I rapporten presenteres resulter fra undersøkelsen på ungdomstrinnet og videregående skole med korte kommentarer. I første del av rapporten går vi gjennom hvordan 9. trinn har svart på undersøkelsen og i den andre delen av rapporten konsentrere vi oss om hvordan Vg1 har svart. Vi har også i rapporten kommentert forskjeller mellom 9. trinn og videregående, dette blir gjort under sammendragsdelen av rapporten. 2. Sammendrag: 9.klasse: Fritid: 76% er med i et organisert fritidstilbud. De fleste driver en form for lagspill (75 stk), deretter er det kristent foreningsliv (54 stk), dyr (54 stk)og helsestudio (35 stk) som aktiviserer mest. De uorganiserte ruser seg mest. 76% i 9. klasse har ikke drukket alkohol. Alkohol: Av de som har drukket alkohol har 31 % drukket alkohol som de ikke vet hva er og 13% har forsøkt HB. Debutalderen for alkohol i 9. klasse er 13 år. Nesten ingen i 9. klasse får lov å drikke av foreldrene. De som drikker, drikker på hjemme alene fester og skaffer seg alkohol av venner. Rusbrus er den alkoholholdige drikken ungdom på 9. trinn drikker mest, det er ingen forskjell mellom kjønn. De fleste av elevene som drikker har foreldre som drikker. Det er en klar sammenheng med lavere debutalder der foreldrene drikker. 4

5 Røyk og snus: Nesten ingen røyker Nikotin. 1,7% røyker daglig. Debutalder for Nikotin i 9. klasse er 12 år. De som røyker Nikotin er også de som drikker. Få bruker Snus og det er ingen kjønnsforskjell. Andre rusmidler: Ingen i 9 klasse bruker Cannabis! Få har forsøkt andre rusmidler 0,6 %har forsøkt Ecstasy 1,1% har forsøkt andre piller 0,6% har forsøkt sniffing 1,1% har forsøkt Amfetamin Ulovlige aktiviteter og Spill: De fleste elevene har ikke begått ulovlige aktiviteter Få ungdomskoleelever spiller om penger på data men ganske mange bruker mye tid på mobil og dataspill hver dag. Vg 1: Fritid: 61% er med i et organisert fritidstilbud De fleste driver en form for lagspill, deretter er det helsestudio og friluftsliv som aktiviserer mest. Alkohol: 129 ungdommer (79 %) av ungdommene i Vg1 har drukket alkohol. Det er 25% flere jenter som drikker enn gutter i Vg1. Debutalder er 14 år. 25% av ungdommen på Vg1 drikker hver uke. 36% av ungdommen på Vg1 sier de får lov å drikke av foreldrene. 45 % har drukket alkohol som de ikke vet hva er og 46% har forsøkt HB. De fleste får alkohol av venner eller får noen andre til å kjøpe. Det er en sammenheng mellom å drikke ofte og bruk av andre rusmidler. Vi ser ingen klar sammenheng mellom hvor mange alkoholenhet (mengde) elevene drikker og bruk av andre ulovlige rusmidler. Røyk og snus: Debutalderen for å røyke Nikotin på Vg1 er 12,8 år. Av ungdommen på Vg1 røyker de fleste ikke Nikotin, 72% røyker ikke. Det er 11,7 % som røyker daglig og 12 % røyker av og til. Det er ingen stor forskjell mellom kjønnene. 42 stk av elevene på Vg1 bruker Snus. De som røyker, drikke også. 5

6 Andre rusmidler: 82% av elevene ved Vg1 har ikke brukt andre ulovlige rusmidler Det vanligste av de ulovlige rusmidlene er Cannabis, 10% har forsøkt Cannabis. Vi ser at noen få av ungdommene på Vg1 røyker Cannabis hver uke. 3,7 %har forsøkt Ecstasy 4,3 %har forsøkt sniffing 3,7 % har prøvd amfetamin 5,5 % har forsøkt andre narkotiske stoffer 5,5 % har forsøkt andre piller De fleste som bruker et ulovlig rusmiddel har venner som bruker piller og stoff. De debuterer oftest med Cannabis hos venner og andre steder. 10 stk har røkt Cannabis den siste måneden. Det er en sammenheng mellom å bruke Cannabis og bruk av andre ulovlige rusmidler. De som røyker Cannabis røyker også Nikotin. Ulovlige aktiviteter og Spill: De fleste elevene har ikke begått ulovlige aktiviteter 96% spiller ikke pengespill på internett. Det er nesten 10% som sier at de bruker over 10 timer på mobil og dataspill hver dag. Sammenligning Vg 1 og 9 trinn: Vi ser at de uorganiserte ruser seg mest. Det er positivt å være organisert i en fritidsaktivitet sett i forhold til bruk av alkohol. Færre elever ved Vg1 deltar i en organisert fritidsaktivitet. Det er 76 % av ungdommen på 9. trinn som deltar i et organisert fritidstilbud og 61% i Vg1. Det skjer en betydelig endring i alkoholvaner fra 9.trinn i Mandal til første år på videregående skole. På 9. trinn har 76% ikke drukket alkohol mens det i Vg1 er 79% som har drukket alkohol. Det er flere elever, tre ganger så mange, som har drukket HB på videregående enn elever på 9. trinn. Ingen i 9. klasse har bruket Cannabis mens 10% av elevene har forsøkt Cannabis i Vg 1. 1,7 % av elever i 9. klasse røyker Nikotin daglig, mens 11,7 røyker daglig Nikotin på Vg1. De fleste har ikke begått ulovlige aktiviteter med det er likevel en betydelig økning av begåtte ulovlige aktiviteter fra 9. trinn til videregående. Vi ser en dobling av antall begåtte tyveri over 100 kr, innbrudd og vold fra 9 trinn til Vg1. 6

7 3. Deltakelse i undersøkelsen: Vi har gjennomført undersøkelsen ved de to ordinære ungdomsskolene i Mandal samt første trinn ved Mandal videregående skole. Vi har fått svar fra 176 elever (av 200 elever) i grunnskolen og 136 elever (av totalt 327 elever, bosatt både i Mandal og andre kommuner) som går på videregående. Vi har valgt å bare analysere ungdom som er bosatt i Mandal. 4. Analyse 9. klasse: 4.1 Hvem deltar? På 9. trinn deltok 176 elever i undersøkelsen (90 jenter og 86 gutter) De fleste bor sammen med begge foreldrene. Hvilke voksne bor du sammen med? Prosent 100,0 0,0 Mor og Mor Far Delvis Andre Serie1 73,3 10,2 2,3 13,6 0,6 Hvor kommer din mor fra? Antall Prosent Valid Norge ,8 Et vesteuropeisk land 6 3,4 Andre land 11 6,3 Total ,4 Hvor kommer din far fra? Antall Prosent Valid Norge ,5 Et vesteuropeisk land 2 1,1 Andre land 13 7,4 Total % har mor fra et annet land. 8% har far fra et annet land 7

8 4.2 Framtidstro og Fritid: Tror du at du vil få en jobb som du vil trives med? 3 % 97 %. De fleste har en optimistisk holdning til sin egen jobbsituasjon i framtiden. 97 % tror de vil få en jobb de vil trives med. Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? 24 % 76 % 76% er med i et organisert fritidstilbud. Hvilken type aktivitet deltar du på? Lagspill som fotball, håndball, basket? 42,6 Kampsport 7,4 Helsestudio 19,9 Svømming 13,1 Turn 10,2 Skateboard, rollerblades 10,2 Spiller musikkinstrument, klassisk 15,3 Spiller musikkinstrument, rock, band,? 17,6 Kristent foreningsliv 30,7 Dyr 30,7 Går på diskotek 14,8 Friluftsliv 20,5 Annen aktivitet 52,3 De fleste driver en form for lagspill (75 stk), deretter er det kristent foreningsliv (54 stk), dyr (54 stk)og helsestudio (35 stk) som aktiviserer mest. 8

9 5. Alkohol : Definisjon av å ha drukket alkohol: Ulike undersøkelser opererer med ulike begreper. Har prøvd, har smakt, har drukket alkohol. For de som svarer, og for dem som bruker en rapport er det viktig å ha klarhet i dette punktet, i vår undersøkelse bruker vi begrepet DRUKKET ALKOHOL, grensen er satt til en alkoholenhet som er: Et glass vin En liten øl En rusbrus En liten drink (5cl) Har du drukket alkohol Noen gang? 12 % 12 %, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol 76 % 134 ungdommer (76 %) har ikke drukket alkohol. 42 ungdommer (23,8%) har drukket alkohol en eller flere ganger. 21 ungdommer har drukket bare en gang. 21 ungdommer har drukket alkohol flere ganger. Kjønnsfordelt: Tabell 1: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning)/kjønn Kjønn Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Gutt Jente Total , men bare en gang, flere ganger , jeg har ikke drukket alkohol Total Kjønnsfordelt er drikkemønsteret mye likt. Litt flere gutter enn jenter har drukket flere ganger. 9

10 Hvor ofte drikker du alkohol 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1 gang i uka 1 2 ganger i måneden Toppen 3 4 ganger i året Drikkehyppighet: Her ser vi på hvor ofte eleven drikker alkohol. Elevene har ulike drikkemønstre. Noen har drukket en gang, noen få drikker ofte. De fleste (17,0%) drikker 3-4 ganger i året. 4 stk drikker hver uke. De fleste 76% har ikke drukket alkohol. 1 gang i uka gang i måneden 10 Toppen 3 4 gang i året 30 Totalt 44 For de som har begynt å drikke på 9. trinn er alkoholdebutalderen 13.1 år. 12,0 Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,00 12,00 13,00 14,00 10

11 Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? 17 % 2 % Vet ikke 81 % Det er ikke vanlig at elever på 9. trinn får lov å drikke av sine foreldre. Veldig få får lov å drikke av foresatte (kun 1 stk) men det er 7 stk som tror at foreldrene vet at de drikker. For de fleste er bruk av alkohol noe som er forbundet opp til ulike sosiale sammenhenger. Om det brukes mindre alkohol i det miljøet man er i, drikker man mindre. Hvem drikker du sammen med? Prosent Alene Med venner Med søsken Med foreldre / Med andre voksne Prosent 2,3 20,5 2,3 3,4 1,1 De fleste (47,8%) debuterer med alkohol på hjemme-alenefest ( hjemme hos en i vennekretsen) De fleste drikker sammen med venner, men skal vi tro svarene er det også 6 stk som drikker sammen med foreldre og får alkohol hos foreldre. 11

12 Hvordan får du tak i alkohol? Får av foreldre/foresatte Får av søsken Får av venner Får andre til å kjøpe for meg. Kjøper selv i butikk Tar hjemme Lager selv Stjeler i butikk De fleste får alkohol av venner (27 stk 15,3%). Deretter er det de som får andre til å kjøpe. Men her er det også en del ungdommer som får alkohol hos foreldre. Brukes det alkohol i vennekretsen din? 20 % 30 % Vet ikke 50 % 29, 5 % sier at det drikkes i vennekretsen. Tabell 2: Brukes det alkohol i vennekretsen din? / Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Brukes det alkohol i vennekretsen din?, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Vet ikke Total De som har drukket selv har også venner som drikker. Av 42 elever som drikker er det 27 som har venner som bruker alkohol. 12

13 Tabell 3: Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? /kjønn Kjønn Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? Gutt Jente Total Øl Vin Sprit Rusbrus Total Kjønnsfordelt er dette også ganske likt. Rusbrus er det som drikkes mest av både jenter og gutter. Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er? 31 % 69 % Av de som har drukket er det ganske mange (31 %) har drukket alkohol som de ikke vet hva er. Har du drukket hjemmebrent sprit (HB) Noen gang? 13 % 87 % Ved salg av hjemmebrent og smuglersprit trenger en ikke ta hensyn til aldersgrense. 6 stk har forsøkt HB. 13

14 Tabell 4: Hvor prøvde du alkohol første gang? (Så mye som en liten pils, eller et glass vin, eller en flaske rusbrus eller en liten drink med brennevin) Antall Prosent Valid På skolen 12 6,8 Der jeg bor 3 1,7 I byen 22 12,5 Hjemme hos en i vennekretsen 9 5,1 Andre steder 46 26,1 Total ,9 Missing Ikke svart Total De fleste som har drukket alkohol prøvde alkohol første gang andre steder. Det er ikke så lett å si hvor dette kan være men en vil anta at det er på hjemmealene fester og andre arrangement. Det er overraskende at så mange har prøvd alkohol første gang på skolen. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? Serie1 De fleste (6,8%) drikker kun en alkoholenhet ved hver drikkeanledning. Men vi ser også at noen drikker veldig mye når de drikker. 2,0 1,0 0,0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Alkoholenhet Prosent 0 4,5 1,00 6,8 2,00 4,0 3,00 2,8 4,00 1,7 5,00 1,1 6,00 0,6 7,00 0,6 10,00 0,6 12,00 1,1 16,00 1,1 18,00 0,6 7,00 10,00 12,00 16,00 18,00 14

15 Rusbruk ut fra foreldresignaler Tabell 5: Drukket noen gang (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) / voksne du bor sammen drikker? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total , men bare en gang, flere ganger , jeg har ikke drukket alkohol Total Vi ser at flere av de som drikker alkohol også har foreldre som drikker alkohol. Det er flere av elevene som har foreldre som drikker alkohol, som også drikker selv. 25 stk kontra 7 stk der foreldre ikke drikker. Tabell 6: Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol?/ Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol?, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Vet ikke Total Det er som tidligere nevnt få som får lov å drikke av foreldrene 15

16 Tabell 7: Debutalder/voksne en bor sammen med drikker: Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? 8, , , , Total Vi ser en klar sammenheng med lavere debutalder der de voksne en bor sammen med også drikker alkohol. Tabell 8: Vet dine foreldre at du drikker?/ Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Vet dine foreldre at du drikker?, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Vet ikke Total Det ser ut til at foreldre kjenner til den ene gangen poden drakk men der eleven har drukket flere ganger vet foreldrene ikke dette. 16

17 Sammenheng mellom alkohol og at en deltar i organisert fritidsaktivitet Tabell 9: Har du drukket alkohol (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) /deltar i organisert fritidsaktivitet Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? No Yes Total, men bare en gang , flere ganger , jeg har ikke drukket alkohol Total Av 42 elever som ikke deltar i en organisert fritidsaktivitet har 15 drukket (36%) og av 134 elever som deltar i en organisert fritidsaktivitet har 27 elever (20%) drukket alkohol. Av de elevene som har forsøkt alkohol er det 16% flere av de som ikke deltar i en organisert fritidsaktivitet som har forsøkt alkohol. Det er positivt å være organisert i en fritidsaktivitet i forhold til bruk av alkohol. Sammenheng mellom alkohol og alkoholvaner i vennekretsen Tabell 10: Brukes det alkohol i vennekretsen din? / Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en Brukes det alkohol i vennekretsen din?, men bare en gang drikkeanledning), flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Vet ikke Total Det er flere av de som også har venner som drikker som også har drukket alkohol. 27 stykker som har drukket svarer at de har venner som drikker kontra 8 elver svarer at de har drukket men at de ikke har venner som drikker. 17

18 6. Røyk og snus: Debutalder for røyking på 9. trinn er 12 år. Tabell 11: røyking / kjønn: Røyker du tobakk / sigaretter? Kjønn Gutt Jente Total Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Total Det er kun 1,7 % (3 stk og bare jenter) som røyker daglig, 10 stk røyker av og til. Tabell 12: snus/ kjønn: Bruker du snus? Gutt Jente Total Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Total stk bruker snus daglig og 9 stk bruker snus av og til. Ingen stor forskjell mellom kjønnene. Tabell 13: Har drukket / røyker Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet, men bare en gang , flere ganger , jeg har ikke drukket alkohol Total Vi ser at de som svarer at de røyker daglig og av og til, også er de som har drukket flere ganger. ( en direkte kopling) 18

19 7. Cannabis: Ingen av elevene i 9 klasse har fortsøkt Cannabis! 8. Andre rusmidler: Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? Prosent Cannabis Ecstasy Andre piller for Sniffing Amfetami n Andre narkotisk Prosent ,6 1,1 0,6 1,1 0 Nesten ingen har forsøkt Amfetamin, Ecstasy, sniffing eller piller for å få rus. 9. Ulovlige aktiviteter: De fleste elevene har ikke begått ulovlige aktiviteter. Har du i løpet av de siste 12 månedene begått: Prosent Hærverk Tagging eller Tyveri under 100 Tyveri over 100 kroner Innbrudd Vold mot andre Prosent 8 6,8 3,4 2,3 1,7 6,8 De siste månedene har: 14 begått hærverk (av disse er det 8 stk som drikker)* se tabell har tagget 6 har begått tyveri med verdi under 100 kr 4 har begått tyveri med verdi over 100 kr. 3 har begått innbrudd(alle disse har forsøkt alkohol) * se tabell har begått vold mot andre (av disse er det 9 stk som drikker).* se tabell 16 19

20 Tabell 14: Tyveri verdi under 100 kroner / Kjønn Kjønn Tyveri verdi under 100 kroner 0-6 kryss Gutt Jente Total Total En ser ingen forskjell mellom tyveri verdi under 100kr. og kjønn. Tabell 15: Tyveri verdi over 100 kroner/ Kjønn Tyveri verdi over 100 kroner 0-6 kryss Kjønn Gutt Jente Total Total Det er flere gutter enn jenter som begår tyveri med verdi over 100 kroner Tabell 16 Drukket/vold: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Vold mot andre 0-6 Total kryss, men bare en gang 4 4, flere ganger 5 5, jeg har ikke drukket alkohol 3 3 Total Tabell 17: Drukket\Hærverk: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Tabell 18: Drukket\ Innbrudd: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Hærverk 0-6 Total kryss, men bare en gang 3 3, flere ganger 5 5, jeg har ikke drukket alkohol 6 6 Total Innbrudd 0-6 Total kryss, men bare en gang 2 2, flere ganger 1 1 Total

21 10. Spill : Spiller du pengespill på Internett? 1 % 1 % Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka 98 % Det er få som spiller med penger på data. Kun to stk og bare av og til. Tabell 19: Hvor mye penger bruker du på spill hver gang du spiller? Antall Prosent Valid 0-50 kroner , kroner 1 0, kroner 1 0,6 Over 300 kroner 1 0,6 Total Vi ser at få bruker større beløp på pengespill men at 2 stk. bruker over 100 kr. hver gang de spiller. Hvor mye tid bruker du til mobil og dataspill hver dag? 22,2 19,3 21,0 Prosent 15,3 6,8 4,0 1,1 2,3 3,4 1,1 3,4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 >10 Vi ser at ganske mange bruker mye tid på mobil og dataspill hver dag. Men heldigvis er de fleste nede i 1-3 timer. 21

22 11.Spiser du frokost: Tabell 20: Spiser du frokost? Antall Percent ,1 4 2,3 Av og til 24 13,6 Total stk spiser ikke frokost og 24 stk spiser bare av og til. Vi ser derfor at en hel skoleklasse i Mandal på 9 trinn i stor grad starter dagen uten frokost. 22

23 12. Analyse Vg 1., Mandal videregående skole 12.1 Hvem deltar? Vi har valgt å konsentrere undersøkelsen om ungdommene som bor i Mandal. 163 elever som svarte på undersøkelsen (90 jenter og 73 gutter) bor i Mandal Hvilke voksne bor du sammen med? 80,0 60,0 Prosent 40,0 20,0 0,0 Mor og far Mor Far De fleste bor sammen med mor og far. Delvis hos mor og far Andre voksne Serie1 68,7 16,0 4,3 9,2 1,8 Hvor kommer din mor fra? Antall Prosent Valid Norge ,5 Et vesteuropeisk land 8 4,9 Andre land 14 8,6 Total ,0 Hvor kommer din far fra? Antall Prosent Valid Norge ,7 Et vesteuropeisk land 8 4,9 Andre land 10 6,1 Total ,8 Missing Ikke svart 2 1,2 Total ,0 14% har ikke etnisk norsk mor. 11% har ikke etnisk norsk far 23

24 12.2 Framtidstro og Fritid: Tror du at du vil få en jobb som du vil trives med? 5 % 95 % 95 % tror de vil få en jobb de vil trives med. Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? 39 % 61 % 61% er med i et organisert fritidstilbud. Hvilken type aktivitet deltar du på? Lagspill som fotball, håndball, basket? 44,8 Kampsport 9,8 Helsestudio 32,5 Svømming 9,2 Turn 4,3 Skateboard, rollerblades 4,3 Spiller musikkinstrument, klassisk 11 Spiller musikkinstrument, rock, band,? 15,3 Kristent foreningsliv 12,9 Dyr 12,9 Går på diskotek 9,2 Friluftsliv 25,8 Annen aktivitet 47,9 De fleste driver en form for lagspill (45%), deretter er det helsestudio (32,5%) og friluftsliv (25 %) som aktiviserer mest 24

25 13. Alkohol : Har du drukket alkohol Noen gang? 21 % 9 %, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol 70 % 34 ungdommer (30 %) har ikke drukket alkohol. 129 ungdommer (79%) har drukket alkohol. 15 ungdommer har drukket bare en gang. 114 ungdommer har drukket alkohol flere ganger. Tabell 21: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning)/ Kjønn Kjønn PROSENT Gutt Jente Total Gutt Jente Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang % 6 %, flere ganger % 80 %, jeg har ikke drukket alkohol 29 % 14 % Total Gutter drikker minst. Det er en del flere jenter (25 stk) som har drukket og de har også drukket oftere. 58% av guttene har drukket flere ganger mens 80% av jentene har drukket flere ganger. Drikkehyppighet: Antall Prosent Valid Flere ganger i uka 7 4,3 1 gang i uka 25 15,3 1 2 ganger i måneden 69 42,3 Toppen 3 4 ganger i året 28 17,2 Total ,1 Missing Ikke svart 34 20,9 Total De fleste drikker en til to ganger i måneden. Men det er relativt mange, (7 stk) som drikker hver uke. 25

26 Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 De fleste begynte å drikke når de var år. Sammenlignet med Nasjonale tall (SIRUS-2007) aldergruppen år,drukket første gang: 61% og år, drukket første gang : 86%. Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? 21 % 43 % Vet ikke 36 % 43 % får lov å drikke av foresatte, og det er 36% som ikke får lov, 21 % vet ikke. Vi må derfor anta at ca halvparten får lov selv om de ikke har fylt 18 år. Vet dine foreldre at du drikker? Antall Prosent Valid 88 54, ,1 Vet ikke 18 11,0 Total ,1 Missing Ikke svart 34 20,9 Total % sier at foreldrene vet at de drikker 26

27 Tabell 22: Brukes det alkohol i vennekretsen din? Antall Prosent Valid , ,9 Vet ikke 7 4,3 Total % sier at det drikkes i vennekretsen. Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? 33 % 45 % Øl Vin Sprit Rusbrus 18 % 4 % Øl (45%)er det vanligste rusmiddelet, men mange har også drukket Rusbrus (33%). 14 % har drukket sprit. Sammenlignet med nasjonale tall: aldersgruppen år : Flest drikker øl, så brennevin deretter rusbrus. Tabell 23: Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? / Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? Øl Vin Sprit Rusbrus Total Gutter drikker mest øl og jenter drikker rusbrus det er også mange jenter som drikker sprit 27

28 Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er? 45 % 55 % Veldig mange (45%) har drukket alkohol som de ikke vet hva er. Har du drukket hjemmebrent sprit (HB) Noen gang? 46 % 54 % Hele 46% har forsøkt HB. 28

29 Hvor prøvde du alkohol første gang? 3 % 28 % 16 % På skolen Der jeg bor 8 % I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder 45 % De fleste (45%) debuterer med alkohol hjemme hos en i vennekretsen og andre steder. Få prøvde alkohol første gang i byen. Hvem drikker du sammen med? Prosent Alene Med venner Med søsken Med foreldre / Med andre voksne Prosent 6, ,4 7,4 7,4 De fleste drikker sammen med venner (73%), men skal vi tro svarene er det også 15% som drikker sammen med foreldre eller andre voksne. Men det er også slik at 6,7 % sier at de drikker alene. Vet dine foreldre at du drikker? 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Vet ikke 54% svarer at foreldrene vet at de drikker 29

30 Hvordan får du tak i alkohol? Får av foreldre/foresatte Får av søsken Får av venner Får andre til å kjøpe for meg. Kjøper selv i butikk Tar hjemme Lager selv Stjeler i butikk De fleste får alkohol av venner eller får noen andre til å kjøpe. Men vi ser også at flere kjøper selv. Det er også noen 6,7% (8 stk) som har foreldre som skaffer dem alkohol. Hvor ofte drikker du alkohol 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Flere ganger i uka 1 gang i uka 1 2 ganger i måneden Toppen 3 4 ganger i året De fleste (42 %) drikker 1-2 ganger i mnd. 15 % drikker en gang i uka. Noen få,4%, drikker flere ganger i uka. 30

31 Brukes det alkohol i vennekretsen din? 13 % 4 % Vet ikke 83 % De fleste har noen venner som drikker. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 >12 Serie1 Alkoholenhet Prosent 1,00 6,1 2,00 4,3 3,00 3,1 4,00 3,7 5,00 3,1 6,00 9,2 7,00 3,7 8,00 6,1 9,00 2,5 10,00 8,0 12,00 11,0 >12 16,6 Vi ser at mange (35,6%) drikker mer enn 10 alkoholenheter pr. drikkeanledning 31

32 Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? 20 % 80 % 80% av de voksne (foreldre) som en bor sammen med drikker alkohol. Tabell 24: Brukes det alkohol i vennekretsen din? / Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en Brukes det alkohol i vennekretsen din?, men bare en gang drikkeanledning), flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Vet ikke Total Det er en klar sammenheng mellom bruk av alkohol i vennekretsen og at en har drukket alkohol selv. 32

33 Opphold i Øvre Byen: Tabell 25: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) / Pleier du å oppholde deg i Øvre byen om kvelden? prosent Pleier du å oppholde deg i Øvre byen om kvelden? No Yes Total Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang , flere ganger , jeg har ikke drukket alkohol Total % av de spurte oppholder seg i Øvre byen om kvelden. Det er flest av de som har drukket flere ganger som ikke oppholder seg i Øvre byen om kvelden. Men nesten alle (unntatt 3% dvs. en person) som oppholder seg i Øvre Byen om kvelden har drukket alkohol.. Tabell 26: Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? / Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Får du lov av dine foresatte å drikke Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? 2,00 alkohol? Vet ikke Total , , , , , , , , , , , Total Det er ingen forskjell på debutalder mellom de to gruppene: om du får lov av foreldrene å drikke eller ikke, i begge gruppene debuterer de når de er 14 år. 33

34 Tabell 27: Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet?/ Hvor ofte drikker du alkohol Hvor ofte drikker du alkohol Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? 2,00 Flere ganger i uka 1 gang i uka 1 2 ganger i måneden Toppen 3 4 ganger i året Total , , , , , , , , , , , Total Det sies at det er en samvariasjon mellom det å begynne tidlig å drikke og økt konsum. Vi kan ut fra vår undersøkelse ikke se denne sammenhengen. Kan en se samvariasjon mellom foreldre som drikker og barns alkoholvaner? Tabell 28: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning)/ Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Prosentvis framstilling Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total , men bare en gang, flere ganger , jeg har ikke drukket alkohol Total De fleste som har drukket alkohol har foreldre som drikker alkohol. 34

35 Tabell 29: Hvor ofte drikker du alkohol/ Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total Hvor ofte drikker du alkohol Flere ganger i uka 1 gang i uka ganger i måneden Toppen 3 4 ganger i året Total De som drikker oftest har også foreldre som drikker alkohol. Tabell 30: Sammenheng mellom alkohol og deltakelse i organisert fritidsaktivitet Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning)/ Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende?, men bare en gang drikkeanledning), flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total No Yes Total Av 63 som ikke deltar i organisert fritidsaktivitet er det 55elever(87%) som har drukket, av 100 som deltar i en organisert fritidsaktivitet er det 74 elever (74%)som har drukket. Det er altså positivt å delta i en organisert fritidsaktivitet 35

36 14 Røyk og snus: Tabell 31: Røyker du tobakk / sigaretter? Antall Prosent Valid Daglig 19 11,7 Av og til 20 12,3 Jeg røyker ikke ,8 Har sluttet 7 4,3 Total Det er kun 11,7 % som røyker daglig, 12 % røyker av og til mens de fleste 72% røyker ikke. Tabell 32 : Røyker du tobakk / sigaretter? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Total Det er ingen stor forskjell mellom gutter og jenter Tabell 33: Bruker du snus? Antall Prosent Valid Daglig 19 11,7 Av og til 23 14,1 Jeg røyker ikke ,7 Har sluttet 9 5,5 Total stk bruker snus. Tabell 34: Bruker du snus? / Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Bruker du snus? Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Total Det er ingen stor forskjell mellom kjønnene men det er flere jenter som har sluttet. 36

37 Hvor gammel var du da du røykte din første hele sigarett? 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 Debutalderen for å røyke Nikotin er 12,8 år. Tabell 35:Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning)/ Røyker du tobakk / sigaretter? Tabell Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Røyker du tobakk / sigaretter?, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Total Vi ser at de som røyker drikker også 37

38 15. Cannabis og andre rusmidler: Tabell 36: Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? Prosent 82,2 Cannabis 9,8 Ecstasy 3,7 Andre piller for å få rus 5,5 Sniffing 4,3 Amfetamin 3,7 Andre narkotiske stoffer 5,5 Det vanligste av de ulovlige rusmidlene er Cannabis. Deretter kommer bruk av andre piller. Og andre narkotiske stoffer. Her vet vi ikke hvilke andre piller og andre narkotiske stoffer de har brukt. Nasjonale tall år %: 11 % cannabis 1,8 ecstasy 5,5 sniffing 3,2 amfetamin 82% sier at de ikke har prøvd andre rusmidler enn alkohol de siste 12 mnd. Av dette kan vi lese at flere (10%) forsøker seg på ulike rusmidler. Tabell 37: Alder første gang du prøvde cannabis Antall Prosent Valid 11,00 1 0, ,00 1 0, ,00 4 2, ,00 4 2, ,00 3 1, ,00 2 1, ,00 1 0, Total 16 9, Missing Ikke svart , Total De fleste forsøkte hasj første gang da de var mellom år. 38

39 Når brukte du cannabis sist? 8 6 Antall Under en uke siden 7 stk har forsøkt Cannabis nylig. I løpet av den siste måneden Det er mer enn en måned siden Serie Hyppighet Tabell 38:Hvor ofte bruker du cannabis? Antall Prosent Valid Flere ganger i uka 1 0,6 1 gang i uka 3 1,8 Maksimum 3 4 ganger i året 7 4,3 Har prøvd 1 gang 5 3,1 Total 16 9,8 Missing Ikke svart ,2 Total elever oppgir at de ruser seg på Cannabis hver uke. Tabell 39: Hvor prøvde du cannabis første gang? Antall Prosent Valid På skolen 1 0,6 Der jeg bor 1 0,6 I byen 3 1,8 Hjemme hos en i vennekretsen 5 3,1 Andre steder 6 3,7 Total 16 9,8 Missing Ikke svart ,2 Total Hemme hos en i vennekretsen og andre steder den vanligste debutarenaen. 39

40 Tabell 40: Bruker Noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Antall Prosent Valid 23 14, ,9 Vet ikke 26 16,0 Total % sier de ikke har venner som bruker stoff eller piller. 14% av elevene har venner som bruker piller og stoff for å ruse seg. Er det en sammenheng mellom røyking av nikotin og bruk av hasj? Tabell 41: Røyker du tobakk / sigaretter? / Cannabis Jeg har prøvd Cannabis Sett Total kryss Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig 9 9 Av og til 5 5 Jeg røyker ikke 1 1 Har sluttet 1 1 Total Det er en klar sammenheng mellom røyking av Nikotin og har prøvd Cannabis Er det de samme personene som bruker stoff som har venner som bruker? Tabell 42: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus?/, jeg bruker ikke stoff Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke Total Av 134 som ikke bruker stoff har 12 venner som bruker Tabell 43: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus?/ Cannabis Jeg bruker Cannabis Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke 1 1 Total Av 16 som bruker Cannabis er det 10 som har venner som bruker piller eller stoff 40

41 Tabell 44: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus?/ Ecstasy Jeg bruker Ecstasy Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke 1 1 Total 6 6 Av 6 som bruker Ecstasy er det 3 som har venner som bruker piller eller stoff Tabell 45: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? / Andre piller for å få rus Jeg bruker andre piller for å få rus Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke 2 2 Total 9 9 Av 9 som bruker piller har 5 venner som bruker stoff eller piller. Tabell 46: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus?/ Sniffing Jeg har prøvd Sniffing Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke 1 1 Total 7 7 Av 7 som har forsøkt sniffing er det 3 som har venner som bruker stoff eller piller Tabell 47: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? / Amfetamin Jeg har prøvd Amfetamin Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke 1 1 Total 6 6 Av 6 som har prøvd Amfetamin er det 3 som har venner som bruker piller og stoff 41

42 Konklusjoner ulovlige rusmidler Vg 1: De fleste som bruker et ulovlig rusmiddel har venner som bruker piller og stoff. De debuterer oftest med Cannabis hos venner og andre steder. 10 stk har røkt cannabis den siste måneden. Det er en sammenheng mellom å røyke Cannabis og bruk av andre ulovlige rusmidler De som røyker cannabis røyker også Nikotin Det er en sammenheng mellom å drikke ofte og bruk av andre rusmidler Vi ser ingen klar sammenheng mellom hvor mange alkoholenhet elevene drikker og bruk av andre ulovlige rusmidler 16 Ulovlige aktiviteter: De fleste har ikke begått ulovlige aktiviteter Har du i løpet av de siste 12 månedene begått: Prosent Hærverk Tagging eller Tyveri under 100 Tyveri over 100 kroner Innbrudd Vold mot andre Prosent 11 4,9 8 5,5 5,5 11,7 42

43 17 Spill : Spiller du pengespill på Internett? 2 % 2 % Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka 96 % 96% spiller ikke pengespill på internett. Tabell 48:Hvor mye penger bruker du på spill hver gang du spiller? Antall Prosent Valid 0-50 kroner , kroner 3 1, kroner 2 1,2 Over 300 kroner 3 1,8 Total De fleste bruker ikke større beløp på pengespill. Noen få 3 stk bruker over 300 kr hver gang. Hvor mye tid bruker du til mobil og dataspill hver dag? 25,2 22,7 Prosent,00 1,00 13,5 9,8 8,6 4,9 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 1,8 1,8 1,2 0,6 2,5 1,8 1,2 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 >15 48% bruker 1 til 2 timer på mobil og dataspill hver dag. Det er 9,2 % som sier at de bruker fra 10 til over 15 timer pr. dag på mobil og dataspill hver dag. Dette må en regne som et høyt tall. 3,7 43

44 Føler du at spillingen har skapt problemer for deg? 5 % 95 % 5 % mener at spillingen har ført til problem. Tallet samsvarer med det antallet som også spiller for et høyere beløp. 18 Spiser du frokost: Tabell 49: Spiser du frokost? Antall Prosent Valid ,3 11 6,7 Av og til 44 27,0 Total stk spiser ikke frokost og 44 stk spiser bare av og til. Vi ser derfor at to hele skoleklasser, til sammen 32 %, i videregående, Vg 1, Mandal, i stor grad starter dagen uten frokost.. 44

45 Side 1 av Gruppe: Ungdomsundersøkelse i Mandal 2008 Kjære elev. Du skal nå være med i en undersøkelse om ungdommens oppvekst, fritidsvaner og forhold til rusmidler. Ingen skal vite hva nettopp du svarer. Undersøkelsen er helt anonym og er uten navn, klasse eller skole. Du skal krysse av for kun ett av svaralternativene for hvert spørsmål, hvis det ikke er angitt at du skal sette flere kryss. Kryss av for det svaralternativet som er nærmest det som passer for deg. Det er viktig at alle svarer ærlig. Undersøkelsen gjennomføres i alle 9. klasser i Mandal og 1. trinn ved Mandal videregående skole. Undersøkelsen skal gi oss noen svar på hvordan ungdommens oppvekstvilkår er i Mandal. Siden du har den beste forutsetning for å kunne si noe om hvordan det er å vokse opp i Mandal vil du gjennom undersøkelsen kunne gi oss svar på noe av det vi lurer på. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på skolen. I etterkant av undersøkelsen vil blant annet Barne- og ungdomsrådet i Mandal samarbeide med kommunen i hvordan vi videre kan arbeide med å gjøre Mandal til et godt sted å bo i for barn og unge. Bakgrunnsspørsmål Kjønn Gutt Jente Går du på? Videregående Ungdomsskole Dersom du går på Videregående, vil du få spørsmål om du bor i Mandal kommune eller ikke. Dersom du går på ungdomsskolen blir du ledet videre i undersøkelsen. Bor du i Mandal kommune? Foreldre / Foresatte Hvilke voksne bor du sammen med? Mor og far Mor Far Delvis hos mor og far Andre voksne Hvor kommer din mor fra? Norge Et vesteuropeisk land Andre land Hvor kommer din far fra? Norge

46 Side 2 av Et vesteuropeisk land Andre land Foreldres utdanning Niårig grunnskole, folkeskole Videregående, yrkesskole, gymnas Høgskole eller universitet Jeg vet ikke Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin?) Framtidstro, fritidsaktiviteter og annet Tror du at du vil få en jobb som du vil trives med? Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Er du vanligvis andre steder enn i nabolaget ditt når du har fri? Pleier du å oppholde deg i Øvre byen om kvelden? Spiser du frokost? Av og til Kryss av for de aktivitetene du pleier å være med på i fritida. (Du trenger ikke være medlem for å krysse av her.) Sett gjerne flere kryss. Lagspill som fotball, håndball, basket? Sett kryss (1) Kampsport Helsestudio Svømming Turn Skateboard, rollerblades Spiller musikkinstrument, klassisk

47 Side 3 av Spiller musikkinstrument, rock, band,? Kristent foreningsliv Dyr Går på diskotek Friluftsliv Annen aktivitet Hvis du krysser av for "annen aktivitet" vil du få spørsmål om hvilken type aktivitet. Ellers vil du bli ledet videre i undersøkelsen. Hvilken type aktivitet deltar du på? Alkohol NB! Du må ha drukket så mye som én alkoholenhet ved en drikkeanledning for å svare ja på at du har drukket alkohol. En alkoholenhet = 1 liten øl, 1 glass vin, en rusbrus eller en liten drink Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Hvis du svarer at du har prøvd alkohol, vil du få noen oppfølgingsspørsmål - ellers vil du bli ledet videre i undersøkelsen. Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? Alder år Hvor prøvde du alkohol første gang? (Så mye som en liten pils, eller et glass vin, eller en flaske rusbrus eller en liten drink med brennevin) På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Vet ikke Hvor ofte drikker du alkohol Flere ganger i uka 1 gang i uka 1? 2 ganger i måneden Toppen 3? 4 ganger i året Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? Øl Vin Sprit Rusbrus Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er?

48 Side 4 av Har du drukket hjemmebrent sprit (HB) noen gang? Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? FORKLARING: En alkoholenhet er lik: En liten pils eller ett glass vin eller en rusbrus eller en liten drink. 6 små ølflasker er 6 enheter 1 flaske vin = 6 enheter. ½ flaske sprit = 10 enheter Legg sammen og sett tallet i ruta til høyre --> Alkoholenheter Hvem drikker du sammen med? (Sett gjerne flere kryss) Alene Med venner Med søsken Med foreldre / foresatte Med andre voksne Sett kryss (1) Hvordan får du tak i alkohol? (Sett gjerne flere kryss) Får av foreldre/foresatte Får av søsken Får av venner Får andre til å kjøpe for meg. Kjøper selv i butikk Tar hjemme Lager selv Stjeler i butikk Sett kryss (1) Vet dine foreldre at du drikker? Vet ikke ULOVLIGE RUSMIDLER Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? Cannabis Ecstasy Andre piller for å få rus Sett kryss (1)

49 Side 5 av Sniffing Amfetamin Andre narkotiske stoffer Hvis du har prøvd Cannabis, vil du få noen oppfølgingsspørsmål. Ellers vil du bli ledet videre i undersøkelsen. Alder første gang du prøvde cannabis år Hvor mange ganger har du brukt cannabis? 1 gang Under 5 ganger Mellom 5?20 ganger Over 20 ganger Hvor ofte bruker du cannabis? Flere ganger i uka 1 gang i uka 1?2 ganger i måneden Maksimum 3? 4 ganger i året Har prøvd 1 gang Når brukte du cannabis sist? Under en uke siden I løpet av den siste måneden Det er mer enn en måned siden Hvor prøvde du cannabis første gang? På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder Rus i vennekretsen Brukes det alkohol i vennekretsen din? Vet ikke Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Vet ikke Tobakk - sigaretter - snus Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Hvis du svarte at du røyker, får du spørsmål om alder. - Ellers blir du ledet videre i undersøkesen Hvor gammel var du da du røykte din første hele sigarett? Alder år Bruker du snus?

50 Side 6 av Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Ulovlig aktivitet Har du i løpet av de siste 12 månedene begått : (Sett 0? 6 kryss) Tagging eller grafitti 0-6 kryss (1) Hærverk Tyveri verdi under 100 kroner Tyveri verdi over 100 kroner Innbrudd Vold mot andre Spilling Hvor mye tid bruker du til mobil og dataspill hver dag? Antall timer Timer per dag Spiller du pengespill på Internett? Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka Hvor mye penger bruker du på spill hver gang du spiller? 0-50 kroner kroner kroner Over 300 kroner Føler du at spillingen har skapt problemer for deg? Takk for hjelpen! Powered by Corporater AS

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon: 06.11.2009 Innhold Sammendrag

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL Enhet for sosiale og forebyggende tjenester SOFOT RUSVANER BLANT UNGDOM SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av SOFOT HOVEDFUNN De som debuterer

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Voss 2010

Ungdom og rusmidler i Voss 2010 RAPPORT 2011 Ungdom og rusmidler i Voss 2010 En undersøkelse i Voss kommune om bruk av rusmidler blant elever i ungdomsskolen og videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen Kompetansesenter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 22 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 1858 Svarprosent: 67 Standardrapport kjønn (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ruskartlegging Verdal 2009

Ruskartlegging Verdal 2009 1 Ruskartlegging Verdal 2009 Kartlegging av rusbruken blant 7. 10. klassingene i Verdal høsten 2009. Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2010:1 2 Tittel : RUSKARTLEGGING VERDAL 2009. Kartlegging

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene

Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Ungdom og rusmidler. Undersøkelse om rusvaner til elever i ungdomsskole og videregående skole i kommunene Vanylven Selje Vågsøy. Undersøkelsen er et prosjekt i tilknytning til kommunenes SLT samarbeid..september

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing

Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009. Håkon Sivertsen. mobbing Kartlegging av rus og digital mobbing blant ungdom i Verran 2009 Håkon Sivertsen mobbing Arbeidsnotat 2010:5 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV RUS OG DIGITAL MOBBING BLANT UNGDOM I VERRAN 2009 : Håkon

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008

UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 2008 Erik Iversen, Arvid Skutle, Anne Bolstad og Randi V. Knoff UNGDOM OG RUSMIDLER I BERGEN 8 En undersøkelse i Bergen kommune om 8. og. klassingers forhold til rusmidler Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Porsanger kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1-15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 17 Svarprosent: 91 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i Verdal 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer