UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL"

Transkript

1 MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET En undersøkelse i alle 10. klassene og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Ann Opheim Jørgensen Versjon:

2 Innhold Sammendrag 3 Innledning 4 Analyse av niende trinn 6 - Hvem deltar 6 - Foreldre 6 - Framtidstro og fritid 6 - Alkohol 8 - Rusvaner ut fra foreldresignaler 14 - Sammenheng alkohol deltakelse i organisert fritidsaktivitet 16 - Sammenheng alkohol og alkoholvaner i vennekretsen 16 - Røyk og snus 17 - Ulovlige rusmidler 18 - Spill 20 - Frokost 20 Analyse Vg Hvem deltar 21 - Foreldre 21 - Framtidstro og fritid 21 - Alkohol 23 - Rusvaner ut fra foreldresignaler 29 - Opphold i Øvrebyen 31 - Røyk og rus 31 - Ulovlige rusmidler 33 - Ulovlige aktiviteter 36 - Spill 36 - Frokost 37 1

3 Hovedfunn Over 90 % på tiende trinn og Vg 2 har tro på at de vil få en jobb de vil trives med. Mange deltar i en organisert fritidsaktivitet. 71% på tiende trinn og 60% Vg 2. En økning av bruk av alkohol fra niende trinn til tiende trinn. 60% på tiende trinn har ikke drukket alkohol og 19% på Vg2 har ikke drukket alkohol. På Vg 2 har antall som drikker vært omtrent uendret fra Vg1. Debutalder på alkohol på tiende trinn er 13,4 år. Debutalder på Vg 2 er 14,6 år. Øl og rusbrus er de vanligste rusmidlene blant tiende trinn. På Vg 2 er det øl og sprit som er vanligst. 2% på tiende trinn drikker flere gang i uka mens 10% drikker en gang i uka. 5,8% på Vg 2 drikker flere gang i uka mens 25,6 drikker en gang i uka. De som får lov av foresatte å drikke på Vg 2 drikker oftest. En øking i bruk av Nikotin fra fjorårets undersøkelse i niende trinn. 13 elever røykte Nikotin på niende trinn, nå røyker 18 elever på tiende trinn. På Vg 2 har det ikke vært noen endring på røyking av Nikotin. Det er kun jenter på tiende trinn som røyker Nikotin daglig. Guttene røyker av og til. På Vg 2 er det dobbelt så mange gutter som jenter som røyker daglig. De som røyker Nikotin ruser seg mest. Vi ser en liten økning i bruk av snus på tiende trinn og på Vg 2 er antallet som bruker snus nesten halvert. Mindre snus enn Nikotin. De som røyker Hasj røyker også Nikotin. Der er en økning i røyking av hasj blant ungdomskoleelevene fra i fjor. Minst rus blant elever som deltar i organisert fritidstilbud. De fleste som bruker ulovlige rusmidler har også venner som bruker piller eller stoff. En liten nedgang blant den alvorligste kriminaliteten (vold mot andre og innbrudd) både på tiende trinn og Vg 2. Veldig få spiller pengespill på internett. 15% av ungdommen bruker mer en 5 timer på data og mobilspill hver dag. 2

4 UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL Skoleåret Innledning Ungdomsundersøkelsen i Mandal er produsert av Utviklingsenheten i Mandal kommune. Det er andre året undersøkelsen gjennomføres og den bygger på tall fra tiende trinn i Mandal kommunes ungdomsskole samt Vg 2 ved Mandal videregående skole. Forrige skoleår ble samme undersøkelse gjennomført blant niende trinn og Vg 1. Vi kan derfor sammenligne og se utviklingen blant de samme elevene over ett år. Elever er som folk flest. De er forskjellige. De har ulik bakgrunn, ulike interesser og de gjør ulike valg. De valg de gjør påvirkes av andre og påvirker andre. Rapporten er i stor grad fokusert på rene rustall, i tillegg har vi også sett på rus i sammenheng med faktorer som fritidsvalg, ulovlige handlinger og foreldresignaler. Ved å gripe fatt i de elementene som synes å virke forebyggende kan vi som enkeltpersoner, familie, vennekrets, nærmiljø, fritidsorganisasjon, skole eller kommune være med på å gjøre Mandal til en stadig bedre plass å vokse opp. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å få et bilde av hvor stor eller liten del av elevflokkensom har prøvd ulike rusmidler, og hvordan dette varierer over tid. I hovedtrekk kan man si at de tall man finner i Mandal følger tendensen man finner ellers i landet. For å belyse dette henviser vi til tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Forskning viser at personer som debuterer tidlig med alkohol drikker oftere og mer ved hver drikkeanledning enn andre som debuterer seinere. Denne undersøkelsen viser det samme. Alkoholdebutalder på 13,4 på tiende trinn og 14,5 år på Vg 2 i denne undersøkelsen er bare regnet ut blant de elevene som faktisk har drukket så mye som en alkoholenhet. Elevene som ikke har debutert påvirker dermed ikke dette tallet! Ut fra tanken om at voksne har betydning for valg ungdom treffer, har vi sett på om det er noen sammenheng mellom de valg foreldre selv gjør og barnas rusbruk. Undersøkelsen viser at det er mest rus blant elever der foreldrene også bruker noe alkohol og blant de få elevene som mener de får lov finner vi dem som drikker oftest. Mange foreldre er redd for at ungdommen skal begynne med Hasj. Undersøkelsen viser at alkohol er det vanligste rusmidlet og at fire elevene på tiende trinn har røkt hasj og femten elever i Vg 2 har røkt hasj. Av de som har drukket flere ganger er det 30 % blant tiende trinn og 75% på Vg 2. Vi ser derfor en betydelig endring i alkoholvaner og bruk av hasj fra tiende trinn til videregående skole. Sammenligner vi med fjorårets undersøkelse ser vi at rusvaner blant ungdom nesten ikke har endret seg fra Vg 1 til Vg 2. Vi antar derfor at de største endringer i bruk av rus skjer i overgangen mellom grunn og videregående skole. Vi ser også en klar sammenheng mellom bruk av alkohol og om elevene har forsøkt andre illegale stoffer. De av ungdommen på videregående, Vg2, som velger å prøve seg på illegale stoffer røyker som oftest allerede Nikotin og drikker mer alkohol enn annen ungdom. 3

5 Når vi forebygger er det veldig viktig at vi er gode forebyggere tidlig og spesielt i ungdomsårene. De fleste elever på tiende trinn og Vg 2 er med i en eller flere organiserte fritidstilbud. Fjorårets undersøkelse viste at de som er med i et slikt tilbud ruser seg mindre. Denne undersøkelsen viser det samme. Forteller undersøkelsen sannheten? Gitt at vi kan stole på at elevene mener det de svarer, er skoleundersøkelser på grunnskolenivå svært representative. Men en skal heller ikke se bort fra at enkelte legger litt på og at andre trekker litt fra. Alt ut fra om man ønsker å skryte på seg en bedrift eller at man ikke føler seg helt trygg i forhold til anonymitet. Vi mener imidlertid at vi gjennom undersøkelsen har et godt grunnlag for å studere elever på 10. trinn og andre kull ved Mandal videregående skole sett i forhold til alkoholvaner og bruk av illegale stoffer. Det vi finner i denne undersøkelsen ser vi faller sammen med de trender vi finner i andre nasjonale undersøkelser og det vi ser i andre kommuner og byer i Norge. Presentasjon av resultatene: I rapporten presenteres resultater fra undersøkelsen på ungdomstrinnet og videregående skole med korte kommentarer. I første del av rapporten går vi gjennom hvordan tiernde trinn har svart på undersøkelsen og i den andre delen av rapporten ser vi på hvordan Vg 2 har svart. Vi har også i rapporten kommentert noen forskjeller mellom tiende trinn og videregående, samt endringer fra i fjor. Deltakelse i undersøkelsen. Undersøkelsen er gjennomført på tiende trinn i Mandal og på Mandal videregående skole, Vg 2. Vi har fått svar fra 106 elever på videregående skole og 126 elever i grunnskolen. Vi håper rapporten vil gi elever, skolefolk, foreldre, politikere, media og andre som er opptatt av forebyggende arbeid et felles utgangspunkt for refleksjon og forebygging. 4

6 Analyse tiende trinn: Hvem deltar? På tiende trinn deltar 126 elever i undersøkelsen (59 gutter og 67 jenter) av totalt 202 elever. De fleste bor sammen med begge foreldre og har foreldre som kommer fra Norge, 9% har mor fra et annet land og 9% har far fra et annet land. Hvor kommer din mor fra? Norge Et vesteuropeisk land Andre land Hvor kommer din far fra? Hvor kommer din far fra? Antall Norge Et vesteuropeisk land Andre land Framtidstro og Fritid: Tror du at du vil få en jobb som du vil trives med? ja nei De fleste har en optimistisk holdning til sin egen jobbsituasjon i framtiden, 98% tror at de vil få en jobb de vil trives med. 5

7 Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Antall Prosent 36 28, ,4 Total ,0 71,4 % er medlem i et organisert fritidstilbud. Hvilken type aktivitet deltar du på? Lagspill som fotball, håndball, basket? 37 Svømming 11 Turn 15 Helsestudio 29 Skateboard, rollerblades 13 Spiller musikkinstrument, klassisk 26 Spiller musikkinstrument, rock, band,? 24 Kristent foreningsliv 35 Dyr 41 Går på diskotek 20 Friluftsliv 41 Annen aktivitet 64 (Elevene har krysset av for flere aktiviteter) De fleste har dyr som hobby, deltar i en friluftslivsaktivitet eller en form for lagspill. Deretter er det kristent foreningsliv som aktiviserer mest. 6

8 Alkohol: Definisjon av å ha drukket alkohol: Ulike undersøkelser opererer med ulike begreper. Har prøvd, har smakt, har drukket alkohol. For de som svarer, og for dem som bruker en rapport er det viktig å ha klarhet i dette punktet, i vår undersøkelse bruker vi begrepet DRUKKET ALKOHOL, grensen er satt til en alkoholenhet som er: Et glass vin En liten øl En rusbrus En liten drink (5cl) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) 76 ungdommer (60%) ungdommer har ikke drukket alkohol 11 ungdommer (8,73) har drukket bare en gang 39 ungdommer (31%) har drukket flere ganger Antall, men bare en gang I Norge er det i aldersklassen år 64% som har drukket alkohol. SIRUS undersøkelse 2008, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol For de som har begynt å drikke på tiende trinn er alkoholdebutalderen 13,4 år. Det er 18 års aldersgrense for kjøp av alkohol og vi vet at tidlig debut øker risikoen for alkoholrelaterte skader. Da tenker en ikke bare på skader som oppstår ved langvarig bruk men også skader og episoder som skjer i fylla ved den enkelte drikkeanledning. 7

9 Kjønnsfordelt: Tabell: 1 Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Gutt Kjønn Jente Total Total Kjønnsfordelt er drikkemønsteret mye likt, likevel ser vi at jenter er de som har drukket flest ganger. Drikkehyppighet: Her ser vi på hvor ofte de 50 elevene som har drukket alkohol drikker alkohol. Elevene har ulike drikkemønstre. 1 gang i uka 1 2 ganger i måneden Toppen 3 4 ganger i året Flere gang i uka Vi ser at det er 22 elever som drikker en til to ganger i måneden, det er også 22 elever som drikker 3-4 ganger i året. Det er 5 elever som drikker en gang i uka og en som drikker flere ganger i uka. Vi ser at 12 % av elevene på tiende trinn drikker en eller flere gang i uka. Det er viktig å huske at 76 ungdommer (60%) ungdommer ikke har drukket alkohol. 8

10 Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Antall Vet ikke Det er ikke vanlig at elever på tiende trinn får lov å drikke av sine foreldre. Det er likevel 4 elever som svarer at de får lov å drikke av sine foreldre og 14 elever som svarer at de ikke vet om de får lov. En kan lure på om dette skyldes at det snakkes lite om alkohol hjemme. Det er 32 elever av 50 elever som drikker som sier at de ikke får lov å drikke av foreldrene. Det er 20 elever som tror at foreldrene vet at de drikker. Tabell 2: Hvem drikker du sammen med? Alene 4 Med venner 48 Med søsken 5 Med foreldre / foresatte 1 Med andre voksne 3 De fleste debuterer med alkohol på hjemme-alenefester. De fleste drikker sammen med venner, det er likevel 4 elever som svarer at de drikker sammen med foreldre eller sammen med andre voksne. 9

11 Hvordan får du tak i alkohol? Serie1 Får av foreldre/foresatte Får av søsken Får av venner Får andre til å kjøpe for meg. Kjøper selv i butikk Tar hjemme Lager selv Stjeler i butikk De fleste får andre til å kjøpe alkohol til seg eller de kjøper selv. Det er også mange som tar alkohol hjemme. Men det er også noen som får alkohol hos foreldre/foresatte og søsken. Tabell 3 :Brukes det alkohol i vennekretsen din? / Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Brukes det alkohol i vennekretsen din? Vet ikke Total De som har drukket har også venner som drikker. Av 50 elever som drikker er det 42 som har venner som drikker alkohol. Tabell 4 : Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å drikke / kjønn Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? Kjønn Gutt Jente Total Øl Sprit Rusbrus Total Vi ser at gutter drikker mest øl og jentene drikker rusbrus. 10

12 Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er? Antall Av de 50 som har drukket er det 64 % som har drukket alkohol som de ikke vet hva er. Har du drukket hjemmebrent eller smuglersprit noen gang? Antall Ved salg av hjemmebrent og smuglersprit trenger en ikke ta hensyn til aldersgrense. 28% har forsøkt hjemmebrent eller smuglersprit. Hvor prøvde du alkohol første gang? På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder De som har drukket alkohol prøvde alkohol første gang hjemme hos en i vennekretsen eller andre steder. 11

13 Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ,4 6,0 6, ,3 16,0 22, ,0 10,0 32, ,3 16,0 48, ,8 2,0 50, ,8 12,0 62, ,6 4,0 66, ,6 14,0 80, ,4 6,0 86, ,4 6,0 92, ,6 4,0 96, ,8 2,0 98,0 Total 49 38,9 Missing Not 76 60,3 answered Total ,0 Gjennomsnittet drikker ungdom på tiende trinn 5.2 alkoholenheter pr. drikkeanledning. Tabellen viser oss også at 50% drikker mindre enn 5 alkoholenheter pr. drikkeanledning og at det er noen få som drikker mye som derfor trekker opp gjennomsnittet. 12

14 Rusvaner ut fra foreldresignaler Tabell 5: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total Total Av de 76 elevene som ikke drikker alkohol er det 25 elever som har foreldre som ikke drikker alkohol. Av de 50 elevene som har drukket alkohol er det 6 som har foreldre som ikke drikker alkohol. Det er altså mer vanlig å ha foreldre som ikke drikker om en selv ikke drikker alkohol. Vi finner derfor minst rus blant elever som har foreldre som ikke bruker alkohol. Tabell 6: Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? * Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger Total Vet ikke Total Det er som tidligere nevnt få av elevene som får lov å drikke alkohol av sine foresatte. Kun fire elever får lov og de har drukket alkohol flere ganger. 13

15 Tabell 7: Vet dine foreldre at du drikker? * Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger Total Vet dine foreldre at du drikker? Vet ikke Total Av de 39 ungdommene som har drukket flere ganger er det 17 som tror at foreldre kjenner til at de drikker. Av de 11 som bare har dukket en gang er det 3 som tror foreldre kjenner til den ene gangen. Tabell 8 : Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? * Får du lov å drikke av dine foresatte? Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Vet ikke Total Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? Total Det er kun 4 som får av foresatte å drikke. To av de som får lov å drikke, drikker mye. 14

16 Sammenheng mellom alkohol og at en deltar i en organisert fritidsaktivitet Det er mange årsaker til at en ungdom velger å ruse seg eller lar det være. Mange voksne er opptatt av om det å være med i organisert fritidsaktivitet virker forebyggende. Denne undersøkelsen viser at det er små forskjeller mellom å ha drukket alkohol eller ikke blant organisert- eller uorganisert ungdom. Det er likevel en signifikant forskjell og vi kan derfor si at det er positivt å være organisert i en fritidsaktivitet i forhold til bruk av alkohol. Tabell 9 : Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning)/ Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? No Yes Total Total Av de 36 elevene som ikke deltar i en organisert fritidsaktivitet har 18 drukket (50%) alkohol. Av de 90 som deltar i en organisert fritidsaktivitet har 32 drukket (28%) alkohol. Sammenheng mellom alkohol og alkoholvaner i vennekretsen Tabell 10: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Brukes det alkohol i vennekretsen din? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Brukes det alkohol i vennekretsen din? Vet ikke Total Total Av de 50 elevene som drikker alkohol er det 42 som har venner som også drikker. Av de som ikke drikker, 76 elever, er det 24 elever som har venner som drikker. 15

17 Røyk og snus : Debutalder for røyking på tiende trinn er 12,8 år. Tabell 11: Røyker du tobakk / sigaretter? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Røyker du Daglig tobakk / sigaretter? Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Total Det er kun jenter som røyker daglig. Guttene røyker av og til. Tabell 12: Bruker du snus? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Bruker du Daglig snus? Av og til Jeg snuser ikke Har sluttet Total Det er få som snuser fast og ingen store forskjell mellom kjønnene. Tabell 13: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Røyker du tobakk / sigaretter? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Daglig Røyker du tobakk / sigaretter? Jeg røyker Av og til ikke Har sluttet Total Total Vi ser at de som røyker daglig og av og til, også har drukket flere ganger De som ikke drikker røyker heller ikke. 16

18 Ulovlige rusmidler Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? Cannabis Ecstasy Andre piller for å få rus Sniffing Amfetamin Andre narkotiske stoffer Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? De fleste har ikke prøvd andre rusmidler Det er 4 som har prøvd hasj og 4 som har brukt piller for å få rus. Av de som røyker hasj (5%) er det en som røyker hasj jevnlig. De andre 3 har bare forsøkt en gang. I Norge har 10% av aldersklassen år røkt hasj. SIRUS undersøkelse 2008 Ulovlig aktiviteter: Prosent Hærverk Tagging eller grafitti Tyveri under 100 kroner Tyveri over 100 kroner Innbrudd Vold mot andre Ulovlig mopedkjøring De fleste elever har ikke begått ulovlige aktiviteter: 14 har begått hærverk 9 har tagget 6 har begått Tyveri under 100 kroner 6 har begått Tyveri over 100 kroner 3 har begått innbrudd 6 har begått vold mot andre 27 har drevet med ulovlig mopedkjøring 17

19 Tabell 14: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Vold mot andre Vold mot andre Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Sett kryss Total Total 6 6 Vi ser et sammenfall mellom å ha begått vold mot andre og ha drukket flere ganger. Tabell 15: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Hærverk Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Hærverk Sett kryss Total Total Vi ser et sammenfall mellom å ha begått hærverk og ha drukket flere ganger Tabell 16: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Innbrudd Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), flere ganger Innbrudd Sett kryss Total 3 3 Total 3 3 Det er også et sammenfall mellom de som drikker og begått innbrudd. 18

20 Spill Spiller du pengespill på Internett? Antall Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka Total Det er svært få som spiller pengespill på internett flere gang i uka (1,6%). Hvor mye tid bruker du til mobil og dataspill hver dag? Antall timer Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid ,7 16,7 16, ,4 25,4 42, ,0 19,0 61, ,7 16,7 77, ,3 6,3 84, ,1 7,1 91, ,8,8 92, ,6 1,6 93, ,8,8 94, ,8,8 95, ,6 1,6 96, ,8,8 97, ,8,8 98, ,8,8 99, ,8,8 100,0 Total ,0 100,0 De fleste bruker under 3 timer hver dag på spill men vi ser at noen få bruker veldig mye tid på dataspill.i gjennomsnitt bruker ungdom på tiende trinn 4,5 timer hver dag på data og mobilspill. Spiser du frokost? Av og til 5 stk spiser aldri frokost mens 18 spiser av og til. Det betyr at mange går på skolen uten å ha spist frokost. 19

21 Analyse Vg 2 Mandal videregående skole Hvem deltar? Totalt var det 106 elever som svarte på undersøkelsen, 60 gutter og 46 jenter av totalt 240 elever. Antall Mor og far Mor Far Delvis hos mor og far Andre voksne Antall 70 % bor sammen med begge foreldre. Hvor kommer din mor fra? Antall Prosent Norge 98 92,5 Et vesteuropeisk land 2 1,9 Andre land 6 5,7 Total ,0 Hvor kommer din far fra? Antall Prosent Norge 93 87,7 Et vesteuropeisk land 4 3,8 Andre land 9 8,5 Total ,0 7,6 har ikke etnisk norsk mor 12,4 har ikke etnisk norsk far Framtidstro og fritid Tror du at du vil få en jobb du vil trives med? 97 % tror de vil få en jobb de vil trives med. 20

22 Er du medlem i kor, klubb, Idrettslag el. l. 60 % er med i et organisert fritidstilbud Lagspill som fotball, håndball, basket? 41 Kampsport 9 Helsestudio 39 Svømming 12 Turn 6 Skateboard, rollerblades 8 Spiller musikkinstrument, klassisk 9 Spiller musikkinstrument, rock, band,? 10 Kristent foreningsliv 14 Dyr 11 Går på diskotek 9 Friluftsliv 23 Annen aktivitet 52 De fleste driver en form for lagspill, deretter er det helsestudio og friluftsliv som aktiviserer mest. 21

23 Alkohol Har drukket alkohol noen gang? Antall, men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol I Norge har 86% av ungdom, år, drukket alkohol. Tall er hentet fra SIRUS undersøkelse % har ikke drukket 75,5 % har drukket flere ganger 5,5 % har drukket bare en gang Tabell 17: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Kjønn Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Gutt Kjønn Jente Total Total Gutter drikker minst Drikkehyppighet Antall Prosent Flere ganger i uka 5 5,8 1 gang i uka 22 25,6 1 2 ganger i måneden 41 47,7 Toppen 3 4 ganger i året 18 20,9 Total ,0 De fleste drikker 1-2 ganger i måneden. På Vg 2 drikker 31.4% en eller flere gang i uka. Debutalderen på Vg 2 er 14,6 år. 22

24 Får du lov av dine foreldre å drikke alkohol? Vet ikke 54 % får lov å drikke av foreldre - selv om de er under 18 år. 34 % får ikke lov. 11,5 % vet ikke om de får lov. Vet dine foreldre at du drikker? Antall Prosent 66 76, ,3 Vet ikke 6 7,0 Total ,0 76,7 sier at foreldrene vet at de drikker Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å drikke? Antall Øl Vin Sprit Rusbrus Vi ser at øl og sprit er det som drikkes mest. 23

25 Tabell 18: Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Hva slags Øl alkoholholdige Vin drikker pleier du å bruke? Sprit Rusbrus Total Drikkemønsteret er noe ulikt mellom kjønnene, sprit er likt fordelt mellom kjønnene mens guttene drikker mest øl og jentene drikker mest rusbrus. Har du drukket alkohol du ikke vet hva er? 45% har drukket noe de ikke vet hva er. Har du drukket hjemmeprent/smuglersprit? 36% har drukket HB/smuglersprit 24

26 Hvor prøvde du alkohol første gang? På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder Over halvparten forsøkte alkohol første gang hjemme hos noen i vennekretsen. Hvem drikker du sammen med? Alene Med venner Med søsken Med foreldre / foresatte Med andre voksne Serie1 De fleste drikker sammen med venner (80%), men noen drikker også sammen med foreldre. Vet dine foreldre at du drikker? Serie Vet ikke 76% svarer at foreldrene vet at de drikker 25

27 Hvordan får du tak i alkohol? Serie1 Får av foreldre/foresatte Får av søsken Får av venner Får andre til å kjøpe for meg. Kjøper selv i butikk Tar hjemme Lager selv Stjeler i butikk De fleste får alkohol ved at de får andre til å kjøpe eller at de får av venner, men det er også noen som får av foreldre og søsken. Det er også en del som kjøper selv i butikk selv om de fleste på Vg 2 er under 18 år. Brukes det alkohol i vennekretsen din? Vet ikke De fleste har noen venner som drikker De fleste ( 56%) drikker under 10alkoholenheter pr. drikkeanledning men da noen drikker veldig mye pr. drikkeanledning gir det utslag på gjennomsnittet og vi får et gjennomsnitt på 10 alkoholenheter pr drikkeanledning. Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? 84 % svarer at den / de voksne som en bor sammen med drikker alkohol. 26

28 Tabell 19: Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? * Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Vet ikke Total Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? Total Vi ser at mange av de som sier at de får en lov å drikke av foreldre begynte å drikke tidlig. 24 som får lov å drikke av foreldrene begynte å drikke før de fylte 14 år. 8 som ikke får lov av foreldrene begynte å drikke før de fylte 14 år. Tabell 20: Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? * Hvor ofte drikker du alkohol Hvor ofte drikker du alkohol Flere ganger i uka 1 gang i uka 1 til 2 ganger i måneden Toppen 3 til 4 ganger i året Total Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? Total Vi ser at av 29 elevene som begynte å drikke da de var 13 eller 14 år så drikker 14 elever en gang i uka. Av 51 elever som debuterer senere enn 15 år drikker 6 elever en gang i uka. Det ser ut til at tidlig debut gjør at elevene drikker oftere. 27

29 Kan en se sammenheng mellom foreldre som drikker og barns alkoholvaner? Tabell 21: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total Total De fleste som drikker alkohol har foreldre som drikker alkohol. Tabell 22: Hvor ofte drikker du alkohol * Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) Hvor ofte drikker du alkohol Flere ganger i uka Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin ) No Yes Total gang i uka til 2 ganger i måneden Toppen 3 til ganger i året Total De som drikker ofte har også foreldre som drikker alkohol 28

30 Tabell 23: Hvor ofte drikker du alkohol * Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Hvor ofte drikker du alkohol Flere ganger i uka Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Vet ikke Total gang i uka til 2 ganger i måneden Toppen 3 til ganger i året Total De som får lov å drikke, drikker også oftest. Tabell 24: Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? * Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total No Yes Total Av 64 som deltar aktivt i en fritidsaktivitet er det 47 som har drukket Av 42 som ikke er medlem i en organisert fritidsaktivitet er det 39 som har drukket. Prosentvis er det flere av de som ikke deltar i en organisert fritidsaktivitet som drikker. 29

31 Opphold i Øvrebyen? Tabell 25: Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) * Pleier du å oppholde deg i Øvrebyen om kvelden? Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Pleier du å oppholde deg i Øvrebyen om kvelden? No Yes Total Total I Mandal er det mange foreldre som ikke liker at ungdom oppholder seg i Øvrebyen om kveldene. Vil en ungdom som gjør dette være mer ruseksponert enn de som ikke oppholder seg i Øvrebyen om kvelden. Som vi ser er det veldig få av elevene som oppholder seg i Øvrebyen, men alle de elevene som pleier å oppholde seg i Øvrebyen om kvelden har også drukket alkohol flere ganger. Røyk og snus Røyker du tobakk / sigaretter? Antall Prosent Valid Daglig 18 17,0 Av og til 17 16,0 Jeg røyker ikke 71 67,0 Har sluttet 0 0, ,0 Det er 67% som ikke røyker Nikotin. 17% røyker daglig Nikotin. Tabell 26: Røyker du tobakk / sigaretter? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Røyker du Daglig tobakk / sigaretter? Av og til Jeg røyker ikke Total % røyker ikke Dobbelt så mange gutter som jenter røyker daglig. 30

32 Debutalderen på å røyke Nikotin er 14,1 år. Bruker du snus? Antall Prosent Daglig 11 10,4 Av og til 17 16,0 Jeg røyker ikke 73 68,9 Har sluttet 5 4,7 Total ,0 27 elever bruker snus. Tabell 27: Bruker du snus? * Kjønn Kjønn Gutt Jente Total Bruker du Daglig snus? Av og til Jeg snuser ikke Har sluttet Total Det er nesten ingen forskjell mellom kjønnene. Tabell 28: Røyker du tobakk / sigaretter? * Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning) Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Total Røyker du Daglig tobakk / sigaretter? Av og til Jeg røyker ikke Total Alle elever som røyker daglig har drukket flere ganger. 31

33 Ulovlige rusmidler Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? 85 Hasj 15 Ecstasy 3 Andre piller for å få rus 4 Sniffing 3 Amfetamin 1 Andre narkotiske stoffer 3 De fleste elevene har ikke brukt andre rusmidler 15 elever har røkt Hasj. Gjennomsnittsalderen for de som har forsøkt hasj er 13,5 år Hvor ofte bruker du Hasj? Antall Prosent Flere ganger i uka 2 13,3 En til to ganger i måneden 1 6,7 Maksimum 3 4 ganger i året 5 33,3 Har prøvd 1 gang 7 46, ,0 Noen få bruker Hasj flere ganger i uka Av de 15 elevene som har forsøkt eller bruker hasj er det få som røyker ofte. 7 ungdommer har forsøkt en gang. Noen få, 3 stk, røyker jevnlig hasj. Bruker Noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Antall Prosent 16 15, ,8 Vet ikke 16 15,9 Total ,6 70% elever sier at de ikke har venner som bruker stoff eller piller. 16% elever sier de har venner som ruser seg på piller og stoff. 32

34 Er det sammenheng mellom å røyke Hasj og røyke Nikotin? Tabell 30: Røyker du tobakk / sigaretter? * Hasj eller marihuana Hasj eller marihuana Sett kryss Total Røyker du Daglig tobakk / sigaretter? Av og til 1 1 Jeg røyker 3 3 ikke Total Av de 15 elevene som røyker Hasj ser vi at de fleste røyker nikotin daglig. Er det de samme som bruker stoff som har venner som bruker piller og stoff? Tabell 31: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? * jeg bruker ikke stoff Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Vet ikke Total Av 85 elever som ikke bruker stoff er det 7 som har venner som bruker Tabell 32:Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? * Jeg bruker Hasj eller marihuana Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Hasj eller marihuana Sett kryss Total Vet ikke 2 2 Total AV 15 elever som røyker Hasj er det 8 som har venner som bruker piller eller stoff. 33

35 Tabell 33: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? * Jeg bruker Ecstasy Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Ecstasy Sett kryss Total 3 3 Total 3 3 De som har forsøkt Ecstasy har også venner som har forsøkt piller eller stoff Tabell 34: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? * Jeg bruker Andre piller for å få rus Andre piller for å få rus Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sett kryss Total Total 4 4 Av 4 elever som sier at de bruker piller for å få rus er det 3 som også har venner som gjør det samme. Tabell 35: Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? * Jeg har forsøkt Sniffing Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Sniffing Sett kryss Total Total 3 3 Av 3 elever som har sniffet er det 2 som har venner som bruker piller og stoff 34

36 Ulovlige aktiviteter Har du i løpet av de siste 12 måneder begått: Hærverk Tagging eller grafitti Tyveri under 100 kroner Tyveri over 100 kroner Innbrudd Vold mot andre ulovlig mopedkjøring 15 har begått hærverk 4 har begått grafitti 13 har begått tyveri under 100 kr. 7 har begått tyveri over 100 kr. 1 har begått innbrudd 10 har utøvd vold mot andre 45 har begått ulovlig mopedkjøring Spill Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka De fleste spiller ikke pengespill på internett 2% spiller en til to ganger i måneden. Av 106 elever som er spurt er det kun en person som mener pengespill har blitt et problem. 35

37 Hvor mye tid bruker du til mobil og dataspill hver dag? Antall timer Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid ,3 11,3 11, ,6 23,6 34, ,2 14,2 49, ,3 11,3 60, ,5 7,5 67, ,3 12,3 80, ,7 5,7 85, ,9 1,9 87, ,7 4,7 92, ,8 2,8 95, ,9 1,9 97, ,9,9 98, ,9,9 99, ,9,9 100,0 Total ,0 100,0 De fleste bruker mindre enn 4 timer dataspill hver dag. Det er noen få som bruker veldig mange timer på dataspill. I gjennomsnitt bruker Vg 2 elever 9 timer på data og mobilspill hver dag. Spiser du frokost Av og til Det er 35 elever på Vg 2 som i stor grad starter skoledagen uten frokost 36

38 Side 1 av Gruppe: Ungdomsundersøkelse i Mandal 2009 Kjære elev. Du skal nå være med i en undersøkelse om ungdommens oppvekst, fritidsvaner og forhold til rusmidler. Ingen skal vite hva nettopp du svarer. Undersøkelsen er helt anonym og er uten navn, klasse eller skole. Du skal krysse av for kun ett av svaralternativene for hvert spørsmål, hvis det ikke er angitt at du skal sette flere kryss. Kryss av for det svaralternativet som er nærmest det som passer for deg. Det er viktig at alle svarer ærlig. Undersøkelsen gjennomføres i alle 10. klasser i Mandal og 2. trinn ved Mandal videregående skole. Undersøkelsen skal gi oss noen svar på hvordan ungdommens oppvekstvilkår er i Mandal. Siden du har den beste forutsetning for å kunne si noe om hvordan det er å vokse opp i Mandal vil du gjennom undersøkelsen kunne gi oss svar på noe av det vi lurer på. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på skolen. I etterkant av undersøkelsen vil blant annet Barne- og ungdomsrådet i Mandal samarbeide med kommunen i hvordan vi videre kan arbeide med å gjøre Mandal til et godt sted å bo i for barn og unge. Bakgrunnsspørsmål Kjønn Gutt Jente Går du på? Videregående Ungdomsskole Dersom du går på Videregående, vil du få spørsmål om du har gått på ungdomsskole i Mandal eller ikke. Dersom du går på ungdomsskolen blir du ledet videre i undersøkelsen. Har du gått på ungdomsskole i Mandal? Foreldre / Foresatte Hvilke voksne bor du sammen med? Mor og far Mor Far Delvis hos mor og far Andre voksne Hvor kommer din mor fra? Norge Et vesteuropeisk land Andre land

39 Side 2 av Hvor kommer din far fra? Norge Et vesteuropeisk land Andre land Foreldres utdanning Niårig grunnskole, folkeskole Videregående, yrkesskole, gymnas Høgskole eller universitet Jeg vet ikke Hender det at den / de voksne du bor sammen med drikker alkohol? (Øl, vin, rusbrus, brennevin?) Framtidstro, fritidsaktiviteter og annet Tror du at du vil få en jobb som du vil trives med? Er du medlem i kor, klubb, idrettslag eller lignende? Er du vanligvis andre steder enn i nabolaget ditt når du har fri? Pleier du å oppholde deg i Øvrebyen om kvelden? Spiser du frokost? Av og til Kryss av for de aktivitetene du pleier å være med på i fritida. (Du trenger ikke være medlem for å krysse av her.) Sett gjerne flere kryss. Lagspill som fotball, håndball, basket? Sett kryss (1) Kampsport

40 Side 3 av Helsestudio Svømming Turn Skateboard, rollerblades Spiller musikkinstrument, klassisk Spiller musikkinstrument, rock, band,? Kristent foreningsliv Dyr Går på diskotek Friluftsliv Annen aktivitet Hvis du krysser av for "annen aktivitet" vil du få spørsmål om hvilken type aktivitet. Ellers vil du bli ledet videre i undersøkelsen. Hvilken type aktivitet deltar du på? Alkohol NB! Du må ha drukket så mye som én alkoholenhet ved en drikkeanledning for å svare ja på at du har drukket alkohol. En alkoholenhet = 1 liten øl, 1 glass vin, en rusbrus eller en liten drink Har du drukket alkohol noen gang? (d.v.s. så mye som en alkoholenhet ved en drikkeanledning), men bare en gang, flere ganger, jeg har ikke drukket alkohol Hvis du svarer at du har prøvd alkohol, vil du få noen oppfølgingsspørsmål - ellers vil du bli ledet videre i undersøkelsen. Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet? Alder år Hvor prøvde du alkohol første gang? (Så mye som en liten pils, eller et glass vin, eller en flaske rusbrus eller en liten drink med brennevin) På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder Får du lov av dine foresatte å drikke alkohol? Vet ikke Hvor ofte drikker du alkohol Flere ganger i uka 1 gang i uka 1 til 2 ganger i måneden Toppen 3 til 4 ganger i året

41 Side 4 av Hva slags alkoholholdige drikker pleier du å bruke? Øl Vin Sprit Rusbrus Har du drukket alkohol som du ikke vet hva er? Har du drukket hjemmebrent sprit (HB) noen gang? Hvor mange alkoholenheter pleier du å drikke ved hver drikkeanledning? FORKLARING: En alkoholenhet er lik: En liten pils eller ett glass vin eller en rusbrus eller en liten drink. 6 små ølflasker er 6 enheter 1 flaske vin = 6 enheter. ½ flaske sprit = 10 enheter Legg sammen og sett tallet i ruta til høyre --> Alkoholenheter Hvem drikker du sammen med? (Sett gjerne flere kryss) Alene Sett kryss (1) Med venner Med søsken Med foreldre / foresatte Med andre voksne Hvordan får du tak i alkohol? (Sett gjerne flere kryss) Får av foreldre/foresatte Sett kryss (1) Får av søsken Får av venner Får andre til å kjøpe for meg. Kjøper selv i butikk Tar hjemme Lager selv Stjeler i butikk Vet dine foreldre at du drikker? Vet ikke

42 Side 5 av ULOVLIGE RUSMIDLER Har du prøvd andre rusmidler enn alkohol i løpet av de siste 12 månedene? Sett kryss (1) Hasj eller marihuana Ecstasy Andre piller for å få rus Sniffing Amfetamin Andre narkotiske stoffer I tilfelle hvilke narkotiske stoffer? Hvis du har prøvd Hasj, vil du få noen oppfølgingsspørsmål. Ellers vil du bli ledet videre i undersøkelsen. Alder første gang du prøvde Hasj år Hvor mange ganger har du brukt Hasj? 1 gang Under 5 ganger Mellom 5 til 20 ganger Over 20 ganger Hvor ofte bruker du Hasj? Flere ganger i uka 1 gang i uka 1 til 2 ganger i måneden Maksimum 3 til 4 ganger i året Har prøvd 1 gang Når brukte du Hasj sist? Under en uke siden I løpet av den siste måneden Det er mer enn en måned siden Hvor prøvde du Hasj første gang? På skolen Der jeg bor I byen Hjemme hos en i vennekretsen Andre steder Rus i vennekretsen Brukes det alkohol i vennekretsen din?

43 Side 6 av Vet ikke Bruker noen i vennekretsen din piller eller stoff for å få rus? Vet ikke Tobakk - sigaretter - snus Røyker du tobakk / sigaretter? Daglig Av og til Jeg røyker ikke Har sluttet Hvis du svarte at du røyker, får du spørsmål om alder. - Ellers blir du ledet videre i undersøkesen Hvor gammel var du da du røykte din første hele sigarett? Alder år Bruker du snus? Daglig Av og til Jeg snuser ikke Har sluttet Ulovlig aktivitet Har du i løpet av de siste 12 månedene begått : Du kan sette flere kryss) Tagging eller grafitti Sett kryss (1) Hærverk Tyveri verdi under 100 kroner Tyveri verdi over 100 kroner Innbrudd Vold mot andre Ulovlig mopedkjøring Spilling Hvor mye tid bruker du til mobil og dataspill hver dag? Antall timer Timer per dag Spiller du pengespill på Internett? Sjelden eller aldri 1-2 ganger i måneden En eller flere ganger i uka Hvor mye penger bruker du på spill hver gang du spiller? 0-50 kroner kroner kroner

44 Side 7 av Over 300 kroner Føler du at spillingen har skapt problemer for deg? Takk for hjelpen! Powered by Corporater AS

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL

UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL MANDAL KOMMUNE UNGDOMSUNDERSØKELSEN I MANDAL SKOLEÅRET 2008-2009 En undersøkelse i alle 9. klassene og 1. trinn ved Mandal videregående skole. 1 Innhold Side Innledning 3 Sammendrag 4 Deltakelse i undersøkelsen

Detaljer

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune

Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Resultater fra ungdomsundersøkelsen for 9. og 10. klassetrinn i Birkenes kommune Høsten 2011 1 INNLEDNING Årets ungdomsundersøkelse er, som tidligere år, basert på RISKs rusundersøkelse (RISK er nå en

Detaljer

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt?

57 elever, eller 6,1% har egenerfaring med cannabis. 43 gutter. 14 jenter. Nei 4 % Ja 96 % Henger alt sammen med alt? seminar Kristiansand. november Noen tall fra Rusvaner blant ungdom Tiende trinn skole 7- v / Kjell Th. Adolfsen 1 9 7 3 99 Gutter Jenter Totalt Henger alt sammen med alt? Bor sammen med Mor og far kommer

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL RISK - rustjenesten RUSVANER BLANT UNGDOM Skoleåret 2005-2006 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av Bearbeidelse ved Kjell Th. Adolfsen HOVEDFUNN Nedgang i bruk

Detaljer

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014

Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 HELSE OG SOSIAL Oppfølgingstjenester Informasjons- og forebyggingsteamet Rusvaner blant ungdom Skoleåret 2013-2014 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Hovedfunn Ytterligere reduksjon i bruk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011

Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal ruskartlegging 2010-2011 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på 2.kl

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler VGS. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler VGS Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler

Tobakk og rusmidler U-skole. Tobakk, alkohol og andre rusmidler Tobakk og rusmidler U-skole Tobakk, alkohol og andre rusmidler Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 5 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ruskartlegging i Hvaler 2008

Ruskartlegging i Hvaler 2008 Ruskartlegging i Hvaler 2008 Tabeller og sammendrag Håkon Sivertsen 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 K O G E S G A T E 42 7729 S T E I K J E R SAMMEDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008

Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Ruskartlegging i Tjøme kommune 2008 Tabeller og sammendrag Gunnar Nossum 2008 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger i Tjøme kommune

Detaljer

Ruskartlegging i Horten

Ruskartlegging i Horten Ruskartlegging i Horten 2007 Tabeller og sammendrag Robert Bye 2007 S E R V I C E B O K S 2 5 0 1 7729 S T E I N K J E R SAMMENDRAG Svarprosent Alle 8.-, 9.- og 10.-klassinger ved Borre, Holtan og Orerønningen,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012

Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 Et samarbeid mellom Åseral, Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Sirdal kommune Interkommunal levekårsundersøkelse 2011-2012 En interkommunal ungdomsundersøkelse gjennomført blant: 10. klasse Ungdommer på

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

RUSVANER BLANT UNGDOM

RUSVANER BLANT UNGDOM HELSE OG SOSIAL Enhet for sosiale og forebyggende tjenester SOFOT RUSVANER BLANT UNGDOM SKOLEÅRET 2009-2010 En undersøkelse i alle 10. klassene i Kristiansand Gjennomført av SOFOT HOVEDFUNN De som debuterer

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson

Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg. Foto: Carl-Erik Eriksson Ungdomsundersøkelsen «Ung i Trondheim» Kghåpkdfgg Foto: Carl-Erik Eriksson 2 Bakgrunn og formål Ungdomsundersøkelsen er politisk forankret, og gjennomføres hvert 4. år. Ungdomsundersøkelsen Ung i Trondheim

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling...

2. Deltakelse...6. 3. Fordelinger...6 3.1. Kjønnsfordeling totalt...6 3.2. Kjønnsfordeling klassetrinn...8 3.3. Alders og kjønnsfordeling... 1. Om undersøkelsen...4 Innledning...4 Generelt om undersøkelsen...4 Frivillighet og anonymitet...4 Sammenligningsgrunnlag...5 Presentasjon av resultater...5 1.1. Del 1 Ungdomstrinnet...5 1.2. Del 2 Videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg:

VEDLEGG. Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting. Innhold i vedlegg: VEDLEGG Vedlegget viser nedbrytinger etter bakgrunnsvariabler og signifikanstesting Innhold i vedlegg: Side Konsentrere deg om skolefag 1 Motstå press fra jevnaldrende om å drikke øl, vin eller sprit 2

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 22 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 1858 Svarprosent: 67 Standardrapport kjønn (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013.

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen, Ung i Trondheim 2013. Høsten 2013 gjennomførte Trondheim kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, en undersøkelse blant ungdom i Trondheim med mål å kartlegge

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent: 82% Skole

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdom og rus - Steinkjer 2005

Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Ungdom og rus - Steinkjer 2005 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Steinkjer kommune i 2005 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2005:3 Tittel : Forfatter UNGDOM OG RUS STEINKJER

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 197 Svarprosent: 79 Presentasjon 26.mai 2016 Kommunestyret HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt

Detaljer

Foreldrekonferanser november 2016

Foreldrekonferanser november 2016 Foreldrekonferanser november 2016 Hvordan kan vi sammen støtte ungdommens læring og utvikling? Vi er kjempestolte av elevene våre! Ny rekord Nairobi-prosjektet! Innspill fra foreldremøtet vg1 og vg2 i

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika

Tittel : Ruskartlegging i Verdal kommune : Rus, alkohol, ungdom, narkotika www.tfou.no Arbeidsnotat 2013:2 Ruskartlegging i Verdal kommune 2012 : ) Gunnar Nossum Arbeidsnotat 2013:2 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 1890-6818 Kongensgt.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Kjønn Er du gutt eller jente? Gutt Jente Skoletrinn 10 9 8 7 6 4 3 2 1 67,7 % Går du på 32,3 % Ungdomsskole Videregående 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Trivsel

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdom og rusmidler i etne 2009

Ungdom og rusmidler i etne 2009 erik iversen og randi Vartdal Knoff Ungdom og rusmidler i etne 29 en undersøkelse i etne kommune om bruk av rusmidler blandt elever i ungdomsskolen og på videregående skole Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006

Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant klassinger i Haram kommune i 2006 Ungdom og rus Haram 2006 Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Haram kommune i 2006 Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel : Forfatter UNGDOM OG

Detaljer

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011

Prosjektnavn : Ungdomsundersøkelsen i Vefsn 2011 www.tfou.no Arbeidsnotat 2011:10 Ungdomsundersøkelse i Vefsn i 2011 Håkon Sivertsen Arbeidsnotat 2011:10 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post: post@tfou.no ISSN: 0809-9634 Kongensgt.

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. - 10.- klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NTF-arbeidsnotat 2004:7 Bruk av rusmidler blant unge

Detaljer

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum

Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum www.tfou.no Ruskartlegging Tjøme våren 2010 Bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant 8., 9. og 10. klassingene i Tjøme kommune Gunnar Nossum Notat 2010:11 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer

Detaljer

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007

Ungdom og rusmidler i Stord kommune 2007 Ungdom og rusmidler i Stord kommune 27 En undersøkelse i Stord kommune om bruk av rusmidler i 8. og 1. klasse, og 2. klasse i videregående skole. Utført av Stiftelsen Bergensklinikkene, Forsknings- og

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010

Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN 2010 Stiftelsen BERGENSKLINIKKENE FORSKNINGS- OG DOKUMENTASJONSAVDELINGEN WWW.BERGENSKLINIKKENE.NO ...4...5...6... 6...7... 7... 7...8... 8...... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 22... 23...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer