Vedlegg A. Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7. Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A. Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7. Vedlegg til Økonomiplan 2011-2014 Balsfjord kommune"

Transkript

1 Vedlegg A Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7 Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune Innhold: Utdyping /beskrivelse av de element som er satt opp i økonomiplanens kapittel 7 (konsekvensjusteringer/vasking budsjett/nye tiltak). Bakgrunn: Som ledd i budsjettprosess fikk enhetsledere- med økonomiplan som referanse- i oppdrag å melde inn innspill til budsjett. Kriteriet for innspill var satt opp i avgrensende forstand, og definert å gjelde momenter som: o politiske vedtak, herunder helårseffekt av tidligere vedtak o ekstraordinære forhold (f.eks endring strømpris) o endrede forutsetninger (feks elevtallsutvikling) o "feil" i eksisterende ramme Med denne tilnærrning skal innspillene i utgangspunktet reflektere hva som skal til for å videreføre ei nøktern drift, og ikke en synliggjøring av hva man mener budsjettet burde vært i en idealsituasjon. Som ledd i budsjettprosess fikk enhetsledere også i oppdrag å melde inn innspill til "nye tiltak". Viktig: Vedlegget er ment som utdyping/bakgrunn til de ulike moment i økonomiplanens kapittel 7. Det fremgår ikke av dette vedlegget hvorvidt de ulike innspill/forhold er baket inn i rådmannens forslag- dette fremgår av kapittel 7 i økonomiplan

2 Innholdsforte nelse RO. Politisk styring 3 R11. Rådmannen med støttegruppe 3 R12. Økonomikontoret 4 R13. Interntjenesten 5 R14. Nærings-og forvaltningsservice 7 R16. Brann og redning 10 R19. Fellesutgifter sentraladm 12 R20. Laksvatn Oppvekstsenter 15 R21. Nordkjosbotn skole 16 R 22. Storsteinnes skole, SFO, VO 17 R 23. Sand skole 19 R24. Malangseidet skole/barnehage 21 R29. Fellesutg. skole, SFO og VO 23 R30. Storsteinnes Barnehage 23 R31. Meistervik Barnehage 24 R32. Nordkjosbotn Barnehage 25 R33. Hamnvåg barnehage 27 R34. Skrållan barnehage 29 R35 Fuglelia barnehage 30 R39 Fellesområde barnehager 32 R41. Hjemmetjenesten Laksvatn 33 R42. Hjemmetjenesten Nordkjosbotn 34 R50. Omsorgsregion Malangen 35 R51. Balsfjord Bo og Servicesenter 36 R52. Boenhet Storsteinnes 42 R60. NAV 43 R61. Legetjenesten 43 R62. Ergo-og fysioterapitjenesten 46 R63. Helsesøster/jordmortjenesten 47 R64. Psykiatri og ReHabilitering 48 R65. Barnevern 51 R69. Fellesområde helse 51 R70. Folkebibliotek 53 R71. Kulturskolen 53 R80. Byggforvaltning 53 2

3 RO. Politisk styring Nr 1. Justering budsj ett kontrollorganer Justering budsjett kontrollorganer ihht kontrollutvalgssak 27/10. Er i praksis prisjustering av revisjonstjenester o sekretæriatsf enester....x Ansvarsnummer 0503 Nr 2. Nedjustering kostnader valg Kostnader velg ligger inne i økonomiplan med kr 322' (inkl ref.mva) hvert annet år. Ut fra kostnader de siste to val kan buds'ett reduseres til 300'. - Innsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer R11. Rådmannen med støttegruppe Nytt tiltak: Enhet: Omsorgstjenesten Nr. 3. Stillinger i hht Kreftplan under behandling av kreftplanen ble det dokumentert behov for økt stillingsresurs. Rådmannen velger i første omgang å legge inn forslag om 40 % i 2011 og det samme i Effekt av samhandlingsreformen vil bidra til hvordan vurdere videre økning i tråd med forslagene fra plandokumentet. Ansvarsnummer: Må defineres nærmere 3

4 R12. Økonomikontoret Vasking: (1000 kr - nettobele ) Nr. 4. Uttrekk fra folkeregister Kostnader i forbindelse med uttrekk fra folkeregistret til bruk i IST barnehagesyste. Kostnaden lø er uansett....x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobele ) Nr.5. Eiendomsskatt-eiendomsmodul Det er avdekket at Komtek ikke har fakturert oss årlige kostnader for bruk av Komtek eiendomsmodul. Kostnaden lø er uansett....x Ansvarsnummer Nye behov: Tiltald moment Nr. 6. Brukerkonferanse Ergogroup Vi har ikke prioritret dette og ser at et ikke er heldig. Anbefaler at to reiser på brukerkonferansen hvert år. Konferansen har paralle seanser for hvilket fagfelt som man representerer. Viktig å være tilstede for å hente inn nye impulser både fra fagmiljøet og ikke minst andre kommuner som bruker Agresso...x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobelø Nr. 7 ferievikar Dagens situasjon hvor vi ikke tar inn ferievikar er uholdbar. Det er mye ekstra arbeid med lønn pga alle ferievikarer i helsesektor og særavtaler som inngåes for ferien. I tillegg kommer det nytt skole- og barnehageår som alltid føres med seg endringer for lønn. Ny ansatte, nye tillegg, nytt arbeidssted osv. Selv om vi lærer opp intern ansatte til også å jobbe med lønnsarbeid holder det ikke. De faste ansatte har rett til ferie og vi unngår ikke å være så på jobb i sommermånedene. : x... Ansvarsnummer:

5 Nr. 8 Kassaapparat, jfr ny bokføringslov Ny bokføringslov gjeldende fra setter i praksis nye krav til kassaapparat. Det vil være behov for følgende apparat: 3 stk å 10' (m/integrering mot bankterminal) til rådhus og legekontorene. 1 stk å 5' u/integrering bankterminal til Bula. Tilpasningskostnader anslått til 5'. Sum kostnad anslåes til kr 40'. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer. flere R13. Internfienesten Nr. 9. Prisøkning serviceavtaler/porto/materiell Det har vært økninger på forbruksmateriell/porto/serviceavtaler IT. Økning porto har det siste året vært på hele 13,3%, med virkning fra 1/ Melding om økning kom sent på høsten 2009, og var ikke tatt med i budsjett for Det er ikke kommet signaler om økning for Øvrige poster er økt ifht kalkulert/forventet prisstigning fra 2010 til 2011 Økningene fordeler seg slik Porto Vedlikehold/service IKT Kontormateriell/toner Stillingsannonser Serviceavtaler telefoni IKAT kontin ent Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer. 1302/1304 Nr. 10. Oppdatering vedr offentlig anskaffelser Kursing av innkjøpsansvarlig i forbindelse med offentlig anskaffelser, og innføring av anskaffelsesrutiner o anskaffelsesre lement i Balsfjord. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer:1300 Nr. 11. Ny IKT medarbeider I forbindelse med tiltak i IKT lan o overførin av skole/elev til felles server å rådhuset, o rettes det 5

6 en IKT medarbeider med fokus på skole. Ansettelse høst : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt). Ansvarsnummer: 1302 Nr.12 Intem inntekter Havn/feiing Inntekter/overføringer fra selvkostområdene Havn og Feiingng som tidligere ikke har vært fanget opp i budsj ettet. Ansvar 1302-IT-drift -26 Ansvar 1304-Fellesutgifter -45 Sum 71 Innsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer. 1302/ Nr.13 IKT-plan drift Det har vært foretatt en gjennomgang av IKT utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Videre er det lagt inn noen tiltak i en 4 årsplan med oppstart fra Med denne planen vil det bli en mer forutsigbar situasjon for å ivareta og opprettholde daglig drift. Planen blir behandlet i formannskapet 24/11, og Kommunestyret 15/ Planen vil reguleres årlig. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1302 Nr. 14 Besparelse papirløse politiske utvalg Innføring av papirløse politiske møter ble vedtatt i k-sak 10/73, med formannskapet som pilot våren 2011 og evaluering før dette eventuelt innføres for kommunestyret høsten I forprosjektet som var vedlagt saken fremkom det en potensiell årlig besparelse på 177' kr (eks.mva) dersom ordningen innføres i alle politiske utvalg. Forventet besparelse i oppstart/pilotåret er 45' kr. hmsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer: 1302/1304 6

7 R14. Nærings-og forvaltningsservice (1000 kr - nettobele ) Nr.15 Økning vegvedlikehold sommer/vinter Faste vegvedlikeholdskontrakter pr utgjør ,-. Rammene for vintervedlikehold og sommervedlikehold bør økes for å dekke opprustningsbehov etter vinteren samt for å kunne gi et bedre sommervedlikehold, jfr. her årets ekstrabevilgning på kr ,- i K-styret juni Økningen i veivedlikehold inkluderer kr ,- for finansiering av skifting av rekkverk, fartsdum er Sko eien samt tiltak for siktforbedrin er. : -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1406 Nr.16 Strøm veilys Årets regnskap viser at 75 % av budsjettposten på ,- for veilys er disponert ved inngangen til oktober. For å justere budsjettet til et mer reelt nivå som følge av at oktober, november og desember er tunge utgiftsmåneder for denne posten, bør budsjettet for 2011 økes med kr ,-. -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 1406 Nr.17 Oppmåling kontingenter/lisenser Næring og forvaltning har pr kontraktfestede kontingenter/lisenskontrakter, (GiS-Line, ArkView), på årlig kr ,-. I tillegg må det legges inn ressurser for oppdatering av kartverk for kr ,-. Dette betyr at rammen på dette artsområdet må økes med kr ,- -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1401 Nr. 18 Oppmåling økte inntekter Erfaring fra driftsåret 2010 viser at dagens kapasitet på oppmålingssiden er for lav. Det ble derfor fattet vedtak om å kjøpe inn ekstern konsulentbistand for å øke produksjon og ferdigstillelse. Som følge av at innleiingen vil øke produksjonen, og dermed også inntektene, ble det fra økonomienheten anbefalt at de økte kostnadene ble dekket med de økte inntektene, og ikke gjennom ekstraordinær bevilgning fra formannskapet. For 2011 tilrådes det at det legges inn slakk for videreføring av eksternt engasjement i Dette skjer gjennom å øke inntektsbudsjettet på oppmåling for : -Innsparing/økte inntekter: X -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer:

8 Nr. 19 Byggesak gebyrinntekter (ordinære) Erfaring fra driftsåret 2010 viser at dagens kapasitet på byggsaksbehandlingssiden er for lav. Det ble derfor fattet vedtak om å engasjere ekstern bistand for å øke produksjon og ferdigstillelse. Som følge av at innleiingen vil øke produksjonen, og dermed også inntektene, ble det fra økonomienheten anbefalt at de økte kostnadene ble dekket med de økte inntektene, og ikke gjeimom ekstraordinær bevilgning fra formannskapet. For 2011 tilrådes det at det legges inn slakk for videreføring av eksternt engasjement. Dette skjer gjennom å øke inntektsbudsjettet på byggesak for : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtakisak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 1403 Nr. 20 Havn økning av vedlikeholdsbudsjett Regnskapsutgiftene for Bergneset for 2008 og 2009 viser hhv. kr ,- og kr ,- for de to årene. Budsj ett for 2010 viser kr ,-, mens reelle kostnader for 2010 tom. august viser ca ,- i forbruk. Konklusjonen er at budsjettet for vedlikehold på havn bør økes med ,- til kr ,-. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1405 Nr. 21 Leasing oppmålingsbil I budsjettet for 2010 ble det bevilget penger til kjøp av tidligere leasingbil for oppmålingstjenesten. Bilen kunne ikke/ble ikke kjøpt som forutsatt. Leasingkostnaden må derfor innarbeides i buds'ettet. : -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kornmentarfelt) Ansvarsnummer: 1401 X Nr.22 Oppmåling leasing GPS Oppmålingsutstyret i kommunen er 8 år, og modent for utskiftning for å sikre problemfri drift. Etter interne drøftinger tilrådes det at kommunen leaser utstyr for de neste tre årene. Årlig kostnad for leasing beregnes til kr ,-. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): Ansvarsnummer

9 Nr.23 Havn - reguleringsplan Kommunal egenandel for ny reguleringsplan for Bergneset. I tillegg kommer bidrag fra andre aktører på Bergneset, (EWOS har allerede overført kr ,- som er avsatt til fond i kommunens regnskap). Total kostnad for ny reguleringsplan for ny reguleringsplan forventes å være maksimum kr ,- inkl. mva. Reguleringsplanarbeidet er nødvendig ledd for utvidelse av kaianle et. Drøftes om tiltaket finansieres over drift eller over havnefondet. : Ansvarsnummer Nr24 Havn forprosjekt kaiutbygging Kommunal egenandel for gjennomføring av forprosjektstudie for kaiutbygging på Bergneset Havn. I tillegg kommer bidrag fra andre aktører på Bergneset. Total kostnad for et forprosjekt stipuleres til kr ,- inkl. mva. Forprosjektstudien er nødvendig ledd i forbindelse med utvidelse av kaianlegget, og fungerer som beslutningsgrunnlag, (tekniske løsninger, kostnadsberegninger, finansieringsplan), for igangsetting av hovedprosjektet. Avhengig av den pågående forstudiens detaljeringsgrad, vil dette arbeidet imidlertid også kunne fungere som beslutningsgrunnlag for igangsetting av et hovedprosjekt dersom detaljeringsgraden er god nok. Drøftes om tiltaket finansieres over drift eller over havnefondet. : X Ansvarsnummer: 1405 I 2010 skulle en 40 %-stilling på landbruksavdelingen holdes vakent. Dette ble imidlertid uteglemt ved detaljbudsjetteringen og de ledige lønnsmidlene har således saldert diverse andre drifts oster å ramme 14. : Ansvarsnummer : Ansvarsnummer: 1409 X 9

10 Nr.27 Havn Budsjett i null Konunentar: Havn er selvkost og skal således budsjetteres i null med unntak av inntekter/kostnader knyttet til havnelagret (er ikke definert som en del av selvkostområdet). Inneværende år har Havn vært budsjettert med et overskudd på 450', hvorav 230' kan knyttes til havn og 220' til lagret. Overskuddet knyttet til Havn har således saldert øvrige driftsposter på ramme 14 (buds'ettmessi, ikke å re ska ). : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer 1405 R16. Brann og redning Nr.28. Økning av vakttillegg befalsvakt Øknin i vakt od 'ørelse for befalsvakt fra 86' til 127' r/år/befal, jfr SFS : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer 1600 Nr.29 Økning av utrykningsgodtgjørelse Basert på to siste års utrykningsatktivitet og hendelser bør "utrykningsbudsjettet" styrkes med 60' kr. Disse to år har medgått tid på utrykninger beløpet seg til 130'-145' (esk. Sos.kostn). I budsjettet for 2010 ligger det 86' (eks. sos.kostn). Alle brannmannskapene er ansatt i 1% stilling. På hovedstasjonen er det 16 stk, mens det er 7 stk på hvert depot. Bemanningen er minimumsbemanningen DSB krever. x... Ansvarsnummer: 1600 Nr.30 Befalskurs 1 for et befal Etter krav fra DSB trengs vakthavende befal befalskurs 1 for å være utrykningsleder i Balsfjord Brann og redning. Frikjøp lønn it-avd Kost/losji brannskolen : x... Ansvarsnummer:

11 Nr.31 Lysbj elketak/blålys Dårlig/defekt lys på barnnbilen gjør at vi heletiden må skifte innmat og lysdioder, dette til en kostnad av 3.600kr pr. stk. Ny lysbjelke med LED-lys ønskes derfor kjøpt. Robust som tåler røffe forhold bedre en dagens lys. : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer Nr.32 lbaykdykkerutstyr komplette sett til kr 67' inkl.mva. Per i dag har vi for lite røykdykkerutstyr. Dette gir kapasitetsproblemer med å gjennomføre ordinært søk ved f.eks husbranner. : x... Ansvarsnummer Nr.33 Leasing arbeidsbil brannmannskap og utrykningsleder Nå bruks privatbiler til frakting av skittent utstyr f.eks pulver, bark, røykskadet utstyr, brannklær etc. : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: 1600 (1000 kr - nettobelei ) Nr.34 Direktevarsling brann til 110, kommunale bygg Direktevarslin an brann alarmer til 110 sentral, kommunale bygg. : Ansvarsnummer

12 Nr.35 Feiing Budsjett i null Feiing er selvkost og skal budsjetteres i null. Inneværende år ble imidlertid feiing budsjettert med et overskudd på 125'. Da området ikke er budsjettert i null har overskuddet fra feiing saldert øvri e drifts oster å ramme 16 (budsjettmessi ; ikke i re ska ). Ansvarsnummer R19. Fellesutgifter sentraladm Nr.37 Botiltak Målselv- videreføre bevilgning I økonomiplan ble budsjettet vedr Botiltak Målselv styrket med 200'. Bevilgningen ligger i gjeldende økonomiplan bare frem tom. 2010, og søkes med dette rettet. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: 1109 Nr.38 Botiltak Målselv-manko budsj Underdekning budsjett 2010, jfr tertialrapporter. (rapportert avvik 2010 er 110', men når inntekt flyttes til rammeområdet vil dette dekke noe av avviket. For øvrig er også egenandelen (20%) på kostnadsvekst 2011 regnet inn). Ansvarsnummer: 1109 Nr.39 Økning driftsutg. N.botn idrettshall Driftsutgiftene for Nordkjosbotn idrettshall deles 50/50 mellom fylket og kommunen. I budsjettet for 2010 er det budsjettert 330'. Prognosen for 2010 tilsier 465' budsjetteres det med 479'. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer:

13 Nr.40 Økning tilskudd BASVO I hht driftsavtalen med BASVO gir kommunen tilskudd tilsvarende 42,8 av tilskuddet BASVO mottar fra NAV. Tilskuddet for 2010 er 692' for 12 plasser, for 2011 forslås det 712' (692*2,8%). I budsjettet er det dekning for 619' + slakk på 50' slik at økningen som le es inn er 43'. : x... Ansvarsnummer: 1700 Nr.42 Seniorpolitisk plan K-sak 10/46. Seniorpolitisk plan for ansatte i Balfjord kommune hvor mål er å få eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Virkemidler er gavesjekk Kr ,- r år, ferieda er, redusert arbeidstid vikarbruk o studier....x Ansvarsnummer Nr.43 Kompetanseplan K-sak i desember møtet Kompetanseplan må ivaretas i alle kommuner, jfr Hovedtariffavtalen. Planen skal være et styringsdokument for å sikre en fremtidsretta og planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens oppgaver og mål. Virkemidler er stipend og tilskudd til utdanning og lønnskompensasjon etter endt videreutdanning....x Ansvarsnummer Nr.44 Isfiskeløypa Harkinn-Finndalsvatnet I hht formannskapets vedtak i sak 10/120 opprettholdes isfiskeløypa Harkinn-Finndalsvatnet i Tamokdalen. Bevilgningen er for dekning av kostnader for drift av isfiskeløypa og utbetales etter hver endt seson....x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobeløp) 13

14 Nr 46 Risiko- og sårbarhetsanalyse I fbm ny lov om samfunnssikkerhet og kommunal beredskap er kommunene nå pålagt å ha gjennomført en overordnet Risiko Og Sårbarhetsanalyse med tilhørende tiltaksplan. Pga pågående arbeid med arealplan er plankapasiteten sterkt redusert, men administrasjon er i kontakt med leverandør for kjøp av tjenester for å få planverket på plass. Planprosessen er tenkt å gå over høst/vinter 2010/11. Kostnadene kan dermed dekkes av resterende bevilgning på årets budsjett + på kommende årsbudsjett. I den fbm ber en om at budsjettposten for kommunalt beredskap på ansvar 1107 for 2011 økes fra kr 100' til kr. 150' - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer 1107 Nr.47 hmtak av flere lærlinger På bakgrunn av økt behov for helsefagarbeidere pga endring i hvor tjenesten ytes og avgang pga pensjon. Deltidsstillinger i omsorgstjenesten omgjøres til lærlingstillinger etter prosess med TV. Balsfjord kommune tar imot 5 lærlinger hver høst. Har tidligere budsjettert med inntak av 2 3. Lærlingtilskudd fordeles å enhetene som har lærlinger. : Ansvarsnummer 1101 (1000 kr - nettobelø Nr.48. Krisesenter som nytt tiltak og lovpålagt o ave innlemmet i rammeoverførin en. Det er under utarbeidelse et interkommunalt samarbeid evt et interkommunalt selskap. Tiltaket er lagt inn i rammeoverføringen fra 2011, tidligere ga kommunen et tilskudd på til krisesenteret i Tromsø. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer 1700? 14

15 R20. Laksvatn Oppvekstsenter Nr.49 Utvidelse av barnehage fra 24 til plasser. Gjennomført fra og med Nå har vi utvidet med ei halv stilling da barnegruppa er slik. Det kan forandre seg litt fra år til år. Men en kan ta høyde for at utvidelsen vil ligge mellom en halv til en assistentstilling i året. Har la inn 150 % assistentstillin med sosiale ut ifter. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer. Leirskole er en stor utgiftspost som vi må ta av egen ramme. Dersom vi hadde fått et fast beløp la inn å budsjettet vårt, ville vi fått dekt ut iftene vedr. leirskole. Ansvarsnummer: 2000 Bevilgningene til skolebøker/datautstyr har stått på stedet hvil i en årrekke nå. Det er aldri blitt tatt høyde for prisstigning på lærebøker. Vi har fått bevilget engangsbeløp fra kommunestyret til innkjøp av lærebøker, men året etter har det vært tilbake på "gammelt" nivå igjen. Forslaget mitt er i tillegg til det vi nå har på budsjettet. Ansvarsnummer: 2000 Øremerket statstilskudd for drift av barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra og med Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer:

16 Nr. 53 Seniortiltak, helårseffekt Helårseffekt av seniortiltak for lærer fra og med skoleåret skoleåret 10/11 (87/12*7=51*). Tiltaket lig er inne i vedattat økonomi lan med 5/12-effekt. x... Ansvarsnummer: 2000 Nr.54. Økt foreldrebetaling Endring i foreldrebetaling basert på kjent barnetall pr 20/9-10 x... Ansvarsnummer 2000 R21. Nordkjosbotn skole 2011: To lærere over 60 år. En av disse lærerne går i 50% stilling. Dette utgjør 18,75% stilling. (Ei 100% stilling beregnet etter kr ,-.) Pluss ekstra ferieuke for begge lærerne. (Stipulert til kr ,-.) Usikkert hvor lenge begge disse to blir stående i jobb, men har tatt høyde for at begge to blir ut perioden. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer 2100 Ny elev som trenger 100% oppfølging, alle timer (18 klokketimer per uke), samt friminutt. 7,5 klokketimer spesialundervisning, 10,5 klokketimer med assistent. 1 klokketime undervisning koster kr per år (mot tidligere kr ved 45 minutters timer) Beregnet halv kostnad ved assistenttimer. Red.anm: Tiltaket legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot fordelingen av t-timer mellom skolene. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer:

17 Nr. 57 Leirskole 15 elever: 30 8 elever:16 14 elever:28 9 elever:18 Lærer/reise: Ut fra nåværende politiske vedtak om at det skal gjennomføres leirskole med konsekvens at foreldrebetaling ikke kan kreves, vil 1 leirskoleplass koste kr. 2000,- per elev. Ved en eventuell oppheving av dette vedtaket, kan foreldrebetaling igjen bli aktuelt. Da vil 1 leirskoleplass koste skolen kr. 1040,- per elev. I tillegg kommer ekstra kostnader for medfølgende lærer/ assistent. Denne kostnaden vil variere i forhold til om leirskoleopplegget faller på "rød- dager" eller ikke. Utgifter for medfølgende lærer, samt reiseutgifter satt til kr ,-. Kostnadene for de ulike årene avhenger av klassestørrelsen. I rubrikkene ovenfor har jeg forholdt meg til dagens politiske vedtak der skolen må betale alle kostnadene. Ved en eventuell endring, må tallet for elevkostnader justeres ned med kr. 960,- per elev. : Ansvarsnummer: 2100 R 22. Storsteinnes skole, SFO, VO 1000 kr - nettobelø ) Tiltal<7 moment Nr.58. HelskoleART Skolen har problemer med utagerende elever. Dette preger skolehverdagen for alle elevene. Vi ble anbefalt, av ungdomskontakten i politiet, å se på ART som en metode for og arbeide med dette. Vi er nå i gang i de mest belastede klassene, men må arbeide i hele skolen for at prosjektet skal forankres. Dette vil koste tid og penger. Ansvarsnummer: 2200 (1000 kr - nettobe1ø ) moment Nr.59 ADL-leiligheten Multifunksjonshemmet elev gir ekstra driftsutgifter til ekstra personale, "medisinsk utstyr" og pedagogisk utstyr. Red.anm: Ekstra personale legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot ordelin en av t-timer mellom skolene. Ansvarsnummer:

18 Nr. 60 Leirskole Merutgift skolen får ved at elever sendes til leirskole. Summen vi får refundert av det beløpet er max kr. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 2200 Nr. 61 Nedtrekk Storsteinnes skole jfr. ny skole, vedtak Tidligere vedtatt innsparingsmål for Storsteinnes skole knyttet til overgang til base-skole elimineres og ses i sammenheng med utviklingen av en ressurstildelingsmodell for alle skolene i Balsfjord, jfr utredning 3 og 4 (nedtrekk st.nes skole 1.000' og nedtrekk øvrige skoler 500') i rosjekt økonomisk omstillin. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2200 (1000 kr - nettobele ) Nr.62. Pcskj erm + data til kontorpersonale Spesialskjerm til merkantilt ansatt. Har i dag en liten og dårlig skjerm. Samme type pc som annen ansatt hadde krasjet like før sommeren. Ansvarsnummer kr - nettobelø Nr.63. Læreverk i engelsk, mellomtrinnet 120 Mellomtrinnet mangler oppdatert læreverk for alle elevene i engelsk. Vi har et læreverk som er fra før1997, det læreverket er ikke mulig å oppdatere siden det er gått ut av produksjon. Vi er i den situasjon at 1/3 av klassen er uten bøker. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer:

19 Nr.64 Læreverk i naturfag, rle og samfunnsfag for mellomtrirmet, totalt 3 verk Samme situsajon som for engelskverket i mellomtrinnet. Gammelt verk som er ute av produksjon og ikke mulig og oppdatere. Ansvarsnummer: 2200 R 23. Sand skole Tiltak ("must") Nr 650kt lønn lærer Lærer ved enheten har fått en lønnsforhøyelse på kr fra 01.aug.d.å. Ansvarsnummer Tiltak ("must") Nr.66 Økt rammetimetall 1.4.trinn Økt timetall for 1.-4.trinn med helårseffekt pålydende kr. Merknad Cato: Økt lærertetthet 1-4 trinn ble finansiert gjennom egen bevilgning på kr 49', resterende 90' ble dekt av frukt/grøntpengene. : - Politisk vedtak i løpet av året (henvis i så fall til vedtak/sak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 2300 Tiltak ("must" Nr 67 Ekstra lønnsutgift Tidligere rektor ved Storsteinnes skole ble overført til Sand skole som lærer fra høsten Fikk beholde rektorlønnen kr er «mellomværet» mellom rektorlønna og lærerlønn. Ansvarsnummer:

20 Tiltak ("must") Nr 68 Ekstra utgifter enkeltelev Økt lærertetthet med 2 lærertimerp å enkeltelev 1.klasse + ekstra skyssutgifter (ledsager på skolebussen). Red.anm: Tiltaket legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot fordelin en av t-timer mellom skolene. : Ansvarsnummer: 2300 Tiltak ("must") Nr 69 Seniortillegg I 2011 vil seniortillegget utgjøre 14,5 % stilling I 2012 vil seniortillegget utgjøre 26,55 % stilling I 2013 vil seniortillegget utgjøre 36,15% stilling I 2014 vil seniotillegget utgjøre 36,15 % stilling Forutsetter at gjeldende arbeidstakere fortsetter ved enheten. Ansvarsnummer : 2300 Tiltak Nr 70 Ekstra stilling Tidligere rektor ved Storstehmes skole ble overført til Sand skole som lærer fra høsten : Ansvarsnummer : 2300 Tiltak ("must") Nr 71 Lærebøker Innkjøp av nye lærerbøker i tråd med ny Læreplan - K06 Ansvarsnummer : 2300 Tiltak ("must") Nr 72 Leirskoleutgifter Politisk vedtak i løpet av året (henvis i så fall til vecitak/sak i kommentarfelt) Ansvarsnummer : 2300 X X 20

21 R24. Malangseidet skole/barnehage Vasking: Nr. 74. Vikarbudsjett, skole På grunn av at enhetsleder er mye borte på kurs/møter blir enhetens vikarbudsjett for lite. For å kunne drifte forsvarlig, er det som oftest nødvendig å sette inn vikar. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2400 Nr. 75. Økt inntekt foreldrebetaling På grunn av økt barnetall, vil også foreldrebetalinga øke. Også her er det regnet ut fra satser for Innsparing/økte inntekter: X Ansvarsnummer: 2401 Øremerket statstilskudd for drift av barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra og med x... Ansvarsnummer Nr.77. Økt matbudsjett På grunn av økt barnetall, vil også vil matbudsjettet måtte økes : Ansvarsnummer Nr. 78. Økt kjøregodtgjørelse Flere barn gir større utgifter. I tillegg har satsene økt. Møtevirksomhet for enhetsleder skal også dekkes. Ansvarsnummer:

22 Nr.79. Økte utgifter renhold På grunn av økt barnetall o flere ansatte. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: Nr. 80. Økt vikarbudsjett Vi har fått flere ansatte uten at vikarbudsjettet er økt nevneverdig i barnehagen. Ansvarsnummer Nr. 81. Økte utgifter lek og 30 sysselsettingsmateriell På grunn av økt barnetall, vil også behovet for leker og sysselsettingsmateriell bli større. Posten har vært den samme siden vi hadde 9 barn. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2401 N e behov: Nr.83. PC og utstyr til PC 10 Vi trenger PC og programvare til avdelinga. I tillegg må det kjøpes ny skriver. Ansvarsnummer Nr. 82. Ekskursjoner/annen transport Dette har vi tidligere ikke hatt budsjett til, men det har vært tatt ut av andre budsjettposter. : Ansvarsnummer:

23 R29. Fellesutg. skole, SFO og VO Vaskin Tiltak/ moment Nr. 84. Gratis leksehjelp SFO, justert helårseffekt Etter oppstart høsten 2010 var det behov for 2 timer fagarbeider pr. skole med unntak av Storsteines hvor det var behov for 6, totalt 14 timer. I budsjetter li er det inne 10 timer. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: Nr. 85. Elev forsikring Elevforsikringen belastes ansvar 2900, tidligere har det ikke vært avsatt midler til elevforsikring i budsjettet. x... Ansvarsnummer: Nr.86. Økning spesialundervisning skole Spesialundervisning gitt i kommunale skoler dekkes over ansvar Prognoser for 2011 viser at denne bør økes fra 289' til 350 x... Ansvarsnummer: R30. Storsteinnes Barnehage Nr. 88. Ny bærbar PC og prosjektor Bærbar PC for ped.ledere / for bruk i pedagogisk arbeid med barna...x Ansvarsnummer: 23

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE Ikke-kommunale barnehager kan søke om midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknaden vil bli

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Tidligere reduksjoner

Tidligere reduksjoner Tidligere reduksjoner Oppbemanning Kjerjaneset 1997 og Lundeåne 2002 gjennomført med reduksjoner i andre avdelinger. Reduksjonsrunde i 2000 Sparepakke 1 og 2 i 2003/2004 Ingen inflasjonskompensasjon i

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET V/MANNDALEN SKOLE 23.02.07 KL 11.30

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET V/MANNDALEN SKOLE 23.02.07 KL 11.30 HOVEDUTSKRIFT AV MØTEBOK FOR SAMARBEIDSUTVALGET/SKOLEMILJØUTVALGET V/MANNDALEN SKOLE 23.02.07 KL 11.30 Tilstede: Lisa Mo, Hege Ballovarre, Unni S. Brøndbo, Åge B. Pedersen, Anne Lise Fredlund, Einar Brøndbo,

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet

Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet Arkivsaknr: 2016/703 Arkivkode: Saksbehandler: Marianne Stranden Saksgang Møtedato Formannskapet 08.06.2016 Kommunestyret 22.06.2016 Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg.

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg. Kapittel : SENTRALADMININSTRASJON Backupløsning Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer