Vedlegg A. Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7. Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A. Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7. Vedlegg til Økonomiplan 2011-2014 Balsfjord kommune"

Transkript

1 Vedlegg A Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7 Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune Innhold: Utdyping /beskrivelse av de element som er satt opp i økonomiplanens kapittel 7 (konsekvensjusteringer/vasking budsjett/nye tiltak). Bakgrunn: Som ledd i budsjettprosess fikk enhetsledere- med økonomiplan som referanse- i oppdrag å melde inn innspill til budsjett. Kriteriet for innspill var satt opp i avgrensende forstand, og definert å gjelde momenter som: o politiske vedtak, herunder helårseffekt av tidligere vedtak o ekstraordinære forhold (f.eks endring strømpris) o endrede forutsetninger (feks elevtallsutvikling) o "feil" i eksisterende ramme Med denne tilnærrning skal innspillene i utgangspunktet reflektere hva som skal til for å videreføre ei nøktern drift, og ikke en synliggjøring av hva man mener budsjettet burde vært i en idealsituasjon. Som ledd i budsjettprosess fikk enhetsledere også i oppdrag å melde inn innspill til "nye tiltak". Viktig: Vedlegget er ment som utdyping/bakgrunn til de ulike moment i økonomiplanens kapittel 7. Det fremgår ikke av dette vedlegget hvorvidt de ulike innspill/forhold er baket inn i rådmannens forslag- dette fremgår av kapittel 7 i økonomiplan

2 Innholdsforte nelse RO. Politisk styring 3 R11. Rådmannen med støttegruppe 3 R12. Økonomikontoret 4 R13. Interntjenesten 5 R14. Nærings-og forvaltningsservice 7 R16. Brann og redning 10 R19. Fellesutgifter sentraladm 12 R20. Laksvatn Oppvekstsenter 15 R21. Nordkjosbotn skole 16 R 22. Storsteinnes skole, SFO, VO 17 R 23. Sand skole 19 R24. Malangseidet skole/barnehage 21 R29. Fellesutg. skole, SFO og VO 23 R30. Storsteinnes Barnehage 23 R31. Meistervik Barnehage 24 R32. Nordkjosbotn Barnehage 25 R33. Hamnvåg barnehage 27 R34. Skrållan barnehage 29 R35 Fuglelia barnehage 30 R39 Fellesområde barnehager 32 R41. Hjemmetjenesten Laksvatn 33 R42. Hjemmetjenesten Nordkjosbotn 34 R50. Omsorgsregion Malangen 35 R51. Balsfjord Bo og Servicesenter 36 R52. Boenhet Storsteinnes 42 R60. NAV 43 R61. Legetjenesten 43 R62. Ergo-og fysioterapitjenesten 46 R63. Helsesøster/jordmortjenesten 47 R64. Psykiatri og ReHabilitering 48 R65. Barnevern 51 R69. Fellesområde helse 51 R70. Folkebibliotek 53 R71. Kulturskolen 53 R80. Byggforvaltning 53 2

3 RO. Politisk styring Nr 1. Justering budsj ett kontrollorganer Justering budsjett kontrollorganer ihht kontrollutvalgssak 27/10. Er i praksis prisjustering av revisjonstjenester o sekretæriatsf enester....x Ansvarsnummer 0503 Nr 2. Nedjustering kostnader valg Kostnader velg ligger inne i økonomiplan med kr 322' (inkl ref.mva) hvert annet år. Ut fra kostnader de siste to val kan buds'ett reduseres til 300'. - Innsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer R11. Rådmannen med støttegruppe Nytt tiltak: Enhet: Omsorgstjenesten Nr. 3. Stillinger i hht Kreftplan under behandling av kreftplanen ble det dokumentert behov for økt stillingsresurs. Rådmannen velger i første omgang å legge inn forslag om 40 % i 2011 og det samme i Effekt av samhandlingsreformen vil bidra til hvordan vurdere videre økning i tråd med forslagene fra plandokumentet. Ansvarsnummer: Må defineres nærmere 3

4 R12. Økonomikontoret Vasking: (1000 kr - nettobele ) Nr. 4. Uttrekk fra folkeregister Kostnader i forbindelse med uttrekk fra folkeregistret til bruk i IST barnehagesyste. Kostnaden lø er uansett....x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobele ) Nr.5. Eiendomsskatt-eiendomsmodul Det er avdekket at Komtek ikke har fakturert oss årlige kostnader for bruk av Komtek eiendomsmodul. Kostnaden lø er uansett....x Ansvarsnummer Nye behov: Tiltald moment Nr. 6. Brukerkonferanse Ergogroup Vi har ikke prioritret dette og ser at et ikke er heldig. Anbefaler at to reiser på brukerkonferansen hvert år. Konferansen har paralle seanser for hvilket fagfelt som man representerer. Viktig å være tilstede for å hente inn nye impulser både fra fagmiljøet og ikke minst andre kommuner som bruker Agresso...x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobelø Nr. 7 ferievikar Dagens situasjon hvor vi ikke tar inn ferievikar er uholdbar. Det er mye ekstra arbeid med lønn pga alle ferievikarer i helsesektor og særavtaler som inngåes for ferien. I tillegg kommer det nytt skole- og barnehageår som alltid føres med seg endringer for lønn. Ny ansatte, nye tillegg, nytt arbeidssted osv. Selv om vi lærer opp intern ansatte til også å jobbe med lønnsarbeid holder det ikke. De faste ansatte har rett til ferie og vi unngår ikke å være så på jobb i sommermånedene. : x... Ansvarsnummer:

5 Nr. 8 Kassaapparat, jfr ny bokføringslov Ny bokføringslov gjeldende fra setter i praksis nye krav til kassaapparat. Det vil være behov for følgende apparat: 3 stk å 10' (m/integrering mot bankterminal) til rådhus og legekontorene. 1 stk å 5' u/integrering bankterminal til Bula. Tilpasningskostnader anslått til 5'. Sum kostnad anslåes til kr 40'. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer. flere R13. Internfienesten Nr. 9. Prisøkning serviceavtaler/porto/materiell Det har vært økninger på forbruksmateriell/porto/serviceavtaler IT. Økning porto har det siste året vært på hele 13,3%, med virkning fra 1/ Melding om økning kom sent på høsten 2009, og var ikke tatt med i budsjett for Det er ikke kommet signaler om økning for Øvrige poster er økt ifht kalkulert/forventet prisstigning fra 2010 til 2011 Økningene fordeler seg slik Porto Vedlikehold/service IKT Kontormateriell/toner Stillingsannonser Serviceavtaler telefoni IKAT kontin ent Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer. 1302/1304 Nr. 10. Oppdatering vedr offentlig anskaffelser Kursing av innkjøpsansvarlig i forbindelse med offentlig anskaffelser, og innføring av anskaffelsesrutiner o anskaffelsesre lement i Balsfjord. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer:1300 Nr. 11. Ny IKT medarbeider I forbindelse med tiltak i IKT lan o overførin av skole/elev til felles server å rådhuset, o rettes det 5

6 en IKT medarbeider med fokus på skole. Ansettelse høst : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt). Ansvarsnummer: 1302 Nr.12 Intem inntekter Havn/feiing Inntekter/overføringer fra selvkostområdene Havn og Feiingng som tidligere ikke har vært fanget opp i budsj ettet. Ansvar 1302-IT-drift -26 Ansvar 1304-Fellesutgifter -45 Sum 71 Innsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer. 1302/ Nr.13 IKT-plan drift Det har vært foretatt en gjennomgang av IKT utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Videre er det lagt inn noen tiltak i en 4 årsplan med oppstart fra Med denne planen vil det bli en mer forutsigbar situasjon for å ivareta og opprettholde daglig drift. Planen blir behandlet i formannskapet 24/11, og Kommunestyret 15/ Planen vil reguleres årlig. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1302 Nr. 14 Besparelse papirløse politiske utvalg Innføring av papirløse politiske møter ble vedtatt i k-sak 10/73, med formannskapet som pilot våren 2011 og evaluering før dette eventuelt innføres for kommunestyret høsten I forprosjektet som var vedlagt saken fremkom det en potensiell årlig besparelse på 177' kr (eks.mva) dersom ordningen innføres i alle politiske utvalg. Forventet besparelse i oppstart/pilotåret er 45' kr. hmsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer: 1302/1304 6

7 R14. Nærings-og forvaltningsservice (1000 kr - nettobele ) Nr.15 Økning vegvedlikehold sommer/vinter Faste vegvedlikeholdskontrakter pr utgjør ,-. Rammene for vintervedlikehold og sommervedlikehold bør økes for å dekke opprustningsbehov etter vinteren samt for å kunne gi et bedre sommervedlikehold, jfr. her årets ekstrabevilgning på kr ,- i K-styret juni Økningen i veivedlikehold inkluderer kr ,- for finansiering av skifting av rekkverk, fartsdum er Sko eien samt tiltak for siktforbedrin er. : -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1406 Nr.16 Strøm veilys Årets regnskap viser at 75 % av budsjettposten på ,- for veilys er disponert ved inngangen til oktober. For å justere budsjettet til et mer reelt nivå som følge av at oktober, november og desember er tunge utgiftsmåneder for denne posten, bør budsjettet for 2011 økes med kr ,-. -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 1406 Nr.17 Oppmåling kontingenter/lisenser Næring og forvaltning har pr kontraktfestede kontingenter/lisenskontrakter, (GiS-Line, ArkView), på årlig kr ,-. I tillegg må det legges inn ressurser for oppdatering av kartverk for kr ,-. Dette betyr at rammen på dette artsområdet må økes med kr ,- -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1401 Nr. 18 Oppmåling økte inntekter Erfaring fra driftsåret 2010 viser at dagens kapasitet på oppmålingssiden er for lav. Det ble derfor fattet vedtak om å kjøpe inn ekstern konsulentbistand for å øke produksjon og ferdigstillelse. Som følge av at innleiingen vil øke produksjonen, og dermed også inntektene, ble det fra økonomienheten anbefalt at de økte kostnadene ble dekket med de økte inntektene, og ikke gjennom ekstraordinær bevilgning fra formannskapet. For 2011 tilrådes det at det legges inn slakk for videreføring av eksternt engasjement i Dette skjer gjennom å øke inntektsbudsjettet på oppmåling for : -Innsparing/økte inntekter: X -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer:

8 Nr. 19 Byggesak gebyrinntekter (ordinære) Erfaring fra driftsåret 2010 viser at dagens kapasitet på byggsaksbehandlingssiden er for lav. Det ble derfor fattet vedtak om å engasjere ekstern bistand for å øke produksjon og ferdigstillelse. Som følge av at innleiingen vil øke produksjonen, og dermed også inntektene, ble det fra økonomienheten anbefalt at de økte kostnadene ble dekket med de økte inntektene, og ikke gjeimom ekstraordinær bevilgning fra formannskapet. For 2011 tilrådes det at det legges inn slakk for videreføring av eksternt engasjement. Dette skjer gjennom å øke inntektsbudsjettet på byggesak for : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtakisak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 1403 Nr. 20 Havn økning av vedlikeholdsbudsjett Regnskapsutgiftene for Bergneset for 2008 og 2009 viser hhv. kr ,- og kr ,- for de to årene. Budsj ett for 2010 viser kr ,-, mens reelle kostnader for 2010 tom. august viser ca ,- i forbruk. Konklusjonen er at budsjettet for vedlikehold på havn bør økes med ,- til kr ,-. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1405 Nr. 21 Leasing oppmålingsbil I budsjettet for 2010 ble det bevilget penger til kjøp av tidligere leasingbil for oppmålingstjenesten. Bilen kunne ikke/ble ikke kjøpt som forutsatt. Leasingkostnaden må derfor innarbeides i buds'ettet. : -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kornmentarfelt) Ansvarsnummer: 1401 X Nr.22 Oppmåling leasing GPS Oppmålingsutstyret i kommunen er 8 år, og modent for utskiftning for å sikre problemfri drift. Etter interne drøftinger tilrådes det at kommunen leaser utstyr for de neste tre årene. Årlig kostnad for leasing beregnes til kr ,-. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): Ansvarsnummer

9 Nr.23 Havn - reguleringsplan Kommunal egenandel for ny reguleringsplan for Bergneset. I tillegg kommer bidrag fra andre aktører på Bergneset, (EWOS har allerede overført kr ,- som er avsatt til fond i kommunens regnskap). Total kostnad for ny reguleringsplan for ny reguleringsplan forventes å være maksimum kr ,- inkl. mva. Reguleringsplanarbeidet er nødvendig ledd for utvidelse av kaianle et. Drøftes om tiltaket finansieres over drift eller over havnefondet. : Ansvarsnummer Nr24 Havn forprosjekt kaiutbygging Kommunal egenandel for gjennomføring av forprosjektstudie for kaiutbygging på Bergneset Havn. I tillegg kommer bidrag fra andre aktører på Bergneset. Total kostnad for et forprosjekt stipuleres til kr ,- inkl. mva. Forprosjektstudien er nødvendig ledd i forbindelse med utvidelse av kaianlegget, og fungerer som beslutningsgrunnlag, (tekniske løsninger, kostnadsberegninger, finansieringsplan), for igangsetting av hovedprosjektet. Avhengig av den pågående forstudiens detaljeringsgrad, vil dette arbeidet imidlertid også kunne fungere som beslutningsgrunnlag for igangsetting av et hovedprosjekt dersom detaljeringsgraden er god nok. Drøftes om tiltaket finansieres over drift eller over havnefondet. : X Ansvarsnummer: 1405 I 2010 skulle en 40 %-stilling på landbruksavdelingen holdes vakent. Dette ble imidlertid uteglemt ved detaljbudsjetteringen og de ledige lønnsmidlene har således saldert diverse andre drifts oster å ramme 14. : Ansvarsnummer : Ansvarsnummer: 1409 X 9

10 Nr.27 Havn Budsjett i null Konunentar: Havn er selvkost og skal således budsjetteres i null med unntak av inntekter/kostnader knyttet til havnelagret (er ikke definert som en del av selvkostområdet). Inneværende år har Havn vært budsjettert med et overskudd på 450', hvorav 230' kan knyttes til havn og 220' til lagret. Overskuddet knyttet til Havn har således saldert øvrige driftsposter på ramme 14 (buds'ettmessi, ikke å re ska ). : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer 1405 R16. Brann og redning Nr.28. Økning av vakttillegg befalsvakt Øknin i vakt od 'ørelse for befalsvakt fra 86' til 127' r/år/befal, jfr SFS : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer 1600 Nr.29 Økning av utrykningsgodtgjørelse Basert på to siste års utrykningsatktivitet og hendelser bør "utrykningsbudsjettet" styrkes med 60' kr. Disse to år har medgått tid på utrykninger beløpet seg til 130'-145' (esk. Sos.kostn). I budsjettet for 2010 ligger det 86' (eks. sos.kostn). Alle brannmannskapene er ansatt i 1% stilling. På hovedstasjonen er det 16 stk, mens det er 7 stk på hvert depot. Bemanningen er minimumsbemanningen DSB krever. x... Ansvarsnummer: 1600 Nr.30 Befalskurs 1 for et befal Etter krav fra DSB trengs vakthavende befal befalskurs 1 for å være utrykningsleder i Balsfjord Brann og redning. Frikjøp lønn it-avd Kost/losji brannskolen : x... Ansvarsnummer:

11 Nr.31 Lysbj elketak/blålys Dårlig/defekt lys på barnnbilen gjør at vi heletiden må skifte innmat og lysdioder, dette til en kostnad av 3.600kr pr. stk. Ny lysbjelke med LED-lys ønskes derfor kjøpt. Robust som tåler røffe forhold bedre en dagens lys. : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer Nr.32 lbaykdykkerutstyr komplette sett til kr 67' inkl.mva. Per i dag har vi for lite røykdykkerutstyr. Dette gir kapasitetsproblemer med å gjennomføre ordinært søk ved f.eks husbranner. : x... Ansvarsnummer Nr.33 Leasing arbeidsbil brannmannskap og utrykningsleder Nå bruks privatbiler til frakting av skittent utstyr f.eks pulver, bark, røykskadet utstyr, brannklær etc. : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: 1600 (1000 kr - nettobelei ) Nr.34 Direktevarsling brann til 110, kommunale bygg Direktevarslin an brann alarmer til 110 sentral, kommunale bygg. : Ansvarsnummer

12 Nr.35 Feiing Budsjett i null Feiing er selvkost og skal budsjetteres i null. Inneværende år ble imidlertid feiing budsjettert med et overskudd på 125'. Da området ikke er budsjettert i null har overskuddet fra feiing saldert øvri e drifts oster å ramme 16 (budsjettmessi ; ikke i re ska ). Ansvarsnummer R19. Fellesutgifter sentraladm Nr.37 Botiltak Målselv- videreføre bevilgning I økonomiplan ble budsjettet vedr Botiltak Målselv styrket med 200'. Bevilgningen ligger i gjeldende økonomiplan bare frem tom. 2010, og søkes med dette rettet. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: 1109 Nr.38 Botiltak Målselv-manko budsj Underdekning budsjett 2010, jfr tertialrapporter. (rapportert avvik 2010 er 110', men når inntekt flyttes til rammeområdet vil dette dekke noe av avviket. For øvrig er også egenandelen (20%) på kostnadsvekst 2011 regnet inn). Ansvarsnummer: 1109 Nr.39 Økning driftsutg. N.botn idrettshall Driftsutgiftene for Nordkjosbotn idrettshall deles 50/50 mellom fylket og kommunen. I budsjettet for 2010 er det budsjettert 330'. Prognosen for 2010 tilsier 465' budsjetteres det med 479'. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer:

13 Nr.40 Økning tilskudd BASVO I hht driftsavtalen med BASVO gir kommunen tilskudd tilsvarende 42,8 av tilskuddet BASVO mottar fra NAV. Tilskuddet for 2010 er 692' for 12 plasser, for 2011 forslås det 712' (692*2,8%). I budsjettet er det dekning for 619' + slakk på 50' slik at økningen som le es inn er 43'. : x... Ansvarsnummer: 1700 Nr.42 Seniorpolitisk plan K-sak 10/46. Seniorpolitisk plan for ansatte i Balfjord kommune hvor mål er å få eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Virkemidler er gavesjekk Kr ,- r år, ferieda er, redusert arbeidstid vikarbruk o studier....x Ansvarsnummer Nr.43 Kompetanseplan K-sak i desember møtet Kompetanseplan må ivaretas i alle kommuner, jfr Hovedtariffavtalen. Planen skal være et styringsdokument for å sikre en fremtidsretta og planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens oppgaver og mål. Virkemidler er stipend og tilskudd til utdanning og lønnskompensasjon etter endt videreutdanning....x Ansvarsnummer Nr.44 Isfiskeløypa Harkinn-Finndalsvatnet I hht formannskapets vedtak i sak 10/120 opprettholdes isfiskeløypa Harkinn-Finndalsvatnet i Tamokdalen. Bevilgningen er for dekning av kostnader for drift av isfiskeløypa og utbetales etter hver endt seson....x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobeløp) 13

14 Nr 46 Risiko- og sårbarhetsanalyse I fbm ny lov om samfunnssikkerhet og kommunal beredskap er kommunene nå pålagt å ha gjennomført en overordnet Risiko Og Sårbarhetsanalyse med tilhørende tiltaksplan. Pga pågående arbeid med arealplan er plankapasiteten sterkt redusert, men administrasjon er i kontakt med leverandør for kjøp av tjenester for å få planverket på plass. Planprosessen er tenkt å gå over høst/vinter 2010/11. Kostnadene kan dermed dekkes av resterende bevilgning på årets budsjett + på kommende årsbudsjett. I den fbm ber en om at budsjettposten for kommunalt beredskap på ansvar 1107 for 2011 økes fra kr 100' til kr. 150' - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer 1107 Nr.47 hmtak av flere lærlinger På bakgrunn av økt behov for helsefagarbeidere pga endring i hvor tjenesten ytes og avgang pga pensjon. Deltidsstillinger i omsorgstjenesten omgjøres til lærlingstillinger etter prosess med TV. Balsfjord kommune tar imot 5 lærlinger hver høst. Har tidligere budsjettert med inntak av 2 3. Lærlingtilskudd fordeles å enhetene som har lærlinger. : Ansvarsnummer 1101 (1000 kr - nettobelø Nr.48. Krisesenter som nytt tiltak og lovpålagt o ave innlemmet i rammeoverførin en. Det er under utarbeidelse et interkommunalt samarbeid evt et interkommunalt selskap. Tiltaket er lagt inn i rammeoverføringen fra 2011, tidligere ga kommunen et tilskudd på til krisesenteret i Tromsø. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer 1700? 14

15 R20. Laksvatn Oppvekstsenter Nr.49 Utvidelse av barnehage fra 24 til plasser. Gjennomført fra og med Nå har vi utvidet med ei halv stilling da barnegruppa er slik. Det kan forandre seg litt fra år til år. Men en kan ta høyde for at utvidelsen vil ligge mellom en halv til en assistentstilling i året. Har la inn 150 % assistentstillin med sosiale ut ifter. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer. Leirskole er en stor utgiftspost som vi må ta av egen ramme. Dersom vi hadde fått et fast beløp la inn å budsjettet vårt, ville vi fått dekt ut iftene vedr. leirskole. Ansvarsnummer: 2000 Bevilgningene til skolebøker/datautstyr har stått på stedet hvil i en årrekke nå. Det er aldri blitt tatt høyde for prisstigning på lærebøker. Vi har fått bevilget engangsbeløp fra kommunestyret til innkjøp av lærebøker, men året etter har det vært tilbake på "gammelt" nivå igjen. Forslaget mitt er i tillegg til det vi nå har på budsjettet. Ansvarsnummer: 2000 Øremerket statstilskudd for drift av barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra og med Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer:

16 Nr. 53 Seniortiltak, helårseffekt Helårseffekt av seniortiltak for lærer fra og med skoleåret skoleåret 10/11 (87/12*7=51*). Tiltaket lig er inne i vedattat økonomi lan med 5/12-effekt. x... Ansvarsnummer: 2000 Nr.54. Økt foreldrebetaling Endring i foreldrebetaling basert på kjent barnetall pr 20/9-10 x... Ansvarsnummer 2000 R21. Nordkjosbotn skole 2011: To lærere over 60 år. En av disse lærerne går i 50% stilling. Dette utgjør 18,75% stilling. (Ei 100% stilling beregnet etter kr ,-.) Pluss ekstra ferieuke for begge lærerne. (Stipulert til kr ,-.) Usikkert hvor lenge begge disse to blir stående i jobb, men har tatt høyde for at begge to blir ut perioden. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer 2100 Ny elev som trenger 100% oppfølging, alle timer (18 klokketimer per uke), samt friminutt. 7,5 klokketimer spesialundervisning, 10,5 klokketimer med assistent. 1 klokketime undervisning koster kr per år (mot tidligere kr ved 45 minutters timer) Beregnet halv kostnad ved assistenttimer. Red.anm: Tiltaket legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot fordelingen av t-timer mellom skolene. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer:

17 Nr. 57 Leirskole 15 elever: 30 8 elever:16 14 elever:28 9 elever:18 Lærer/reise: Ut fra nåværende politiske vedtak om at det skal gjennomføres leirskole med konsekvens at foreldrebetaling ikke kan kreves, vil 1 leirskoleplass koste kr. 2000,- per elev. Ved en eventuell oppheving av dette vedtaket, kan foreldrebetaling igjen bli aktuelt. Da vil 1 leirskoleplass koste skolen kr. 1040,- per elev. I tillegg kommer ekstra kostnader for medfølgende lærer/ assistent. Denne kostnaden vil variere i forhold til om leirskoleopplegget faller på "rød- dager" eller ikke. Utgifter for medfølgende lærer, samt reiseutgifter satt til kr ,-. Kostnadene for de ulike årene avhenger av klassestørrelsen. I rubrikkene ovenfor har jeg forholdt meg til dagens politiske vedtak der skolen må betale alle kostnadene. Ved en eventuell endring, må tallet for elevkostnader justeres ned med kr. 960,- per elev. : Ansvarsnummer: 2100 R 22. Storsteinnes skole, SFO, VO 1000 kr - nettobelø ) Tiltal<7 moment Nr.58. HelskoleART Skolen har problemer med utagerende elever. Dette preger skolehverdagen for alle elevene. Vi ble anbefalt, av ungdomskontakten i politiet, å se på ART som en metode for og arbeide med dette. Vi er nå i gang i de mest belastede klassene, men må arbeide i hele skolen for at prosjektet skal forankres. Dette vil koste tid og penger. Ansvarsnummer: 2200 (1000 kr - nettobe1ø ) moment Nr.59 ADL-leiligheten Multifunksjonshemmet elev gir ekstra driftsutgifter til ekstra personale, "medisinsk utstyr" og pedagogisk utstyr. Red.anm: Ekstra personale legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot ordelin en av t-timer mellom skolene. Ansvarsnummer:

18 Nr. 60 Leirskole Merutgift skolen får ved at elever sendes til leirskole. Summen vi får refundert av det beløpet er max kr. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 2200 Nr. 61 Nedtrekk Storsteinnes skole jfr. ny skole, vedtak Tidligere vedtatt innsparingsmål for Storsteinnes skole knyttet til overgang til base-skole elimineres og ses i sammenheng med utviklingen av en ressurstildelingsmodell for alle skolene i Balsfjord, jfr utredning 3 og 4 (nedtrekk st.nes skole 1.000' og nedtrekk øvrige skoler 500') i rosjekt økonomisk omstillin. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2200 (1000 kr - nettobele ) Nr.62. Pcskj erm + data til kontorpersonale Spesialskjerm til merkantilt ansatt. Har i dag en liten og dårlig skjerm. Samme type pc som annen ansatt hadde krasjet like før sommeren. Ansvarsnummer kr - nettobelø Nr.63. Læreverk i engelsk, mellomtrinnet 120 Mellomtrinnet mangler oppdatert læreverk for alle elevene i engelsk. Vi har et læreverk som er fra før1997, det læreverket er ikke mulig å oppdatere siden det er gått ut av produksjon. Vi er i den situasjon at 1/3 av klassen er uten bøker. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer:

19 Nr.64 Læreverk i naturfag, rle og samfunnsfag for mellomtrirmet, totalt 3 verk Samme situsajon som for engelskverket i mellomtrinnet. Gammelt verk som er ute av produksjon og ikke mulig og oppdatere. Ansvarsnummer: 2200 R 23. Sand skole Tiltak ("must") Nr 650kt lønn lærer Lærer ved enheten har fått en lønnsforhøyelse på kr fra 01.aug.d.å. Ansvarsnummer Tiltak ("must") Nr.66 Økt rammetimetall 1.4.trinn Økt timetall for 1.-4.trinn med helårseffekt pålydende kr. Merknad Cato: Økt lærertetthet 1-4 trinn ble finansiert gjennom egen bevilgning på kr 49', resterende 90' ble dekt av frukt/grøntpengene. : - Politisk vedtak i løpet av året (henvis i så fall til vedtak/sak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 2300 Tiltak ("must" Nr 67 Ekstra lønnsutgift Tidligere rektor ved Storsteinnes skole ble overført til Sand skole som lærer fra høsten Fikk beholde rektorlønnen kr er «mellomværet» mellom rektorlønna og lærerlønn. Ansvarsnummer:

20 Tiltak ("must") Nr 68 Ekstra utgifter enkeltelev Økt lærertetthet med 2 lærertimerp å enkeltelev 1.klasse + ekstra skyssutgifter (ledsager på skolebussen). Red.anm: Tiltaket legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot fordelin en av t-timer mellom skolene. : Ansvarsnummer: 2300 Tiltak ("must") Nr 69 Seniortillegg I 2011 vil seniortillegget utgjøre 14,5 % stilling I 2012 vil seniortillegget utgjøre 26,55 % stilling I 2013 vil seniortillegget utgjøre 36,15% stilling I 2014 vil seniotillegget utgjøre 36,15 % stilling Forutsetter at gjeldende arbeidstakere fortsetter ved enheten. Ansvarsnummer : 2300 Tiltak Nr 70 Ekstra stilling Tidligere rektor ved Storstehmes skole ble overført til Sand skole som lærer fra høsten : Ansvarsnummer : 2300 Tiltak ("must") Nr 71 Lærebøker Innkjøp av nye lærerbøker i tråd med ny Læreplan - K06 Ansvarsnummer : 2300 Tiltak ("must") Nr 72 Leirskoleutgifter Politisk vedtak i løpet av året (henvis i så fall til vecitak/sak i kommentarfelt) Ansvarsnummer : 2300 X X 20

21 R24. Malangseidet skole/barnehage Vasking: Nr. 74. Vikarbudsjett, skole På grunn av at enhetsleder er mye borte på kurs/møter blir enhetens vikarbudsjett for lite. For å kunne drifte forsvarlig, er det som oftest nødvendig å sette inn vikar. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2400 Nr. 75. Økt inntekt foreldrebetaling På grunn av økt barnetall, vil også foreldrebetalinga øke. Også her er det regnet ut fra satser for Innsparing/økte inntekter: X Ansvarsnummer: 2401 Øremerket statstilskudd for drift av barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra og med x... Ansvarsnummer Nr.77. Økt matbudsjett På grunn av økt barnetall, vil også vil matbudsjettet måtte økes : Ansvarsnummer Nr. 78. Økt kjøregodtgjørelse Flere barn gir større utgifter. I tillegg har satsene økt. Møtevirksomhet for enhetsleder skal også dekkes. Ansvarsnummer:

22 Nr.79. Økte utgifter renhold På grunn av økt barnetall o flere ansatte. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: Nr. 80. Økt vikarbudsjett Vi har fått flere ansatte uten at vikarbudsjettet er økt nevneverdig i barnehagen. Ansvarsnummer Nr. 81. Økte utgifter lek og 30 sysselsettingsmateriell På grunn av økt barnetall, vil også behovet for leker og sysselsettingsmateriell bli større. Posten har vært den samme siden vi hadde 9 barn. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2401 N e behov: Nr.83. PC og utstyr til PC 10 Vi trenger PC og programvare til avdelinga. I tillegg må det kjøpes ny skriver. Ansvarsnummer Nr. 82. Ekskursjoner/annen transport Dette har vi tidligere ikke hatt budsjett til, men det har vært tatt ut av andre budsjettposter. : Ansvarsnummer:

23 R29. Fellesutg. skole, SFO og VO Vaskin Tiltak/ moment Nr. 84. Gratis leksehjelp SFO, justert helårseffekt Etter oppstart høsten 2010 var det behov for 2 timer fagarbeider pr. skole med unntak av Storsteines hvor det var behov for 6, totalt 14 timer. I budsjetter li er det inne 10 timer. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: Nr. 85. Elev forsikring Elevforsikringen belastes ansvar 2900, tidligere har det ikke vært avsatt midler til elevforsikring i budsjettet. x... Ansvarsnummer: Nr.86. Økning spesialundervisning skole Spesialundervisning gitt i kommunale skoler dekkes over ansvar Prognoser for 2011 viser at denne bør økes fra 289' til 350 x... Ansvarsnummer: R30. Storsteinnes Barnehage Nr. 88. Ny bærbar PC og prosjektor Bærbar PC for ped.ledere / for bruk i pedagogisk arbeid med barna...x Ansvarsnummer: 23

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Torbergsen OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4807-1 Arkiv: G27 Saksbehandler: Ingunn Torbergsen Sakstittel: OPPTRAPPINGSPLAN FOR FYSIOTERAPI I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådet for

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT OVERSIKT BEVEGELSER KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT FRA FORMANNSKAP 05.11.08 Samlet oversikt OVERSIKT BEVEGELSER - BUDSJETT 2008/BUDSJETT 2009 Område Endring i tusen Merknader FRIE INNTEKTER Økte rammeoverføringer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT 2015 - DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6904-3 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: DETALJERING AV BUDSJETT 2014 - TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE VEILEDNING VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE Ikke-kommunale barnehager kan søke om midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknaden vil bli

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN BUDSJETT ØKONOMIPLAN - 2014 Opplysningshefte for beslutningstakere Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Budsjett - fordelt på rammeområde og enhet RO 10 Politisk styring 10 Politisk styring 25 232

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr Drift. Saksnr. 15/223 Journalnr /15 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Drift Saksnr. 15/223 Journalnr. 16285/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2015» fram for vedtak i formannskap og kommunestyre.

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

DELUTREDNING - OU

DELUTREDNING - OU DELUTREDNING - OU 2016-2019 Tema/Navn: Innføring av ubetalt spisepause. Relaterer seg til OU-rapport tiltak SA02 og kap. 7.1.4. foreløpig svar (usikker innsparing på ca. kr. 1,5 mill., mest i OR og TDE).

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte. Onsdag den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte Onsdag den 18.01.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage.

Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. NOTAT 04.11.11 Til: Formannskapets møte 15.11.11 Ideskisse vedr. boliger innenfor Tilrettelagte tjenester, samordnet tilbud innen psykisk helse og utvidelse Roa barnehage. I forbindelse med budsjett for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer