Vedlegg A. Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7. Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A. Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7. Vedlegg til Økonomiplan 2011-2014 Balsfjord kommune"

Transkript

1 Vedlegg A Utdyping /beskrivelse av de element i økonomiplanens kap. 7 Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune Innhold: Utdyping /beskrivelse av de element som er satt opp i økonomiplanens kapittel 7 (konsekvensjusteringer/vasking budsjett/nye tiltak). Bakgrunn: Som ledd i budsjettprosess fikk enhetsledere- med økonomiplan som referanse- i oppdrag å melde inn innspill til budsjett. Kriteriet for innspill var satt opp i avgrensende forstand, og definert å gjelde momenter som: o politiske vedtak, herunder helårseffekt av tidligere vedtak o ekstraordinære forhold (f.eks endring strømpris) o endrede forutsetninger (feks elevtallsutvikling) o "feil" i eksisterende ramme Med denne tilnærrning skal innspillene i utgangspunktet reflektere hva som skal til for å videreføre ei nøktern drift, og ikke en synliggjøring av hva man mener budsjettet burde vært i en idealsituasjon. Som ledd i budsjettprosess fikk enhetsledere også i oppdrag å melde inn innspill til "nye tiltak". Viktig: Vedlegget er ment som utdyping/bakgrunn til de ulike moment i økonomiplanens kapittel 7. Det fremgår ikke av dette vedlegget hvorvidt de ulike innspill/forhold er baket inn i rådmannens forslag- dette fremgår av kapittel 7 i økonomiplan

2 Innholdsforte nelse RO. Politisk styring 3 R11. Rådmannen med støttegruppe 3 R12. Økonomikontoret 4 R13. Interntjenesten 5 R14. Nærings-og forvaltningsservice 7 R16. Brann og redning 10 R19. Fellesutgifter sentraladm 12 R20. Laksvatn Oppvekstsenter 15 R21. Nordkjosbotn skole 16 R 22. Storsteinnes skole, SFO, VO 17 R 23. Sand skole 19 R24. Malangseidet skole/barnehage 21 R29. Fellesutg. skole, SFO og VO 23 R30. Storsteinnes Barnehage 23 R31. Meistervik Barnehage 24 R32. Nordkjosbotn Barnehage 25 R33. Hamnvåg barnehage 27 R34. Skrållan barnehage 29 R35 Fuglelia barnehage 30 R39 Fellesområde barnehager 32 R41. Hjemmetjenesten Laksvatn 33 R42. Hjemmetjenesten Nordkjosbotn 34 R50. Omsorgsregion Malangen 35 R51. Balsfjord Bo og Servicesenter 36 R52. Boenhet Storsteinnes 42 R60. NAV 43 R61. Legetjenesten 43 R62. Ergo-og fysioterapitjenesten 46 R63. Helsesøster/jordmortjenesten 47 R64. Psykiatri og ReHabilitering 48 R65. Barnevern 51 R69. Fellesområde helse 51 R70. Folkebibliotek 53 R71. Kulturskolen 53 R80. Byggforvaltning 53 2

3 RO. Politisk styring Nr 1. Justering budsj ett kontrollorganer Justering budsjett kontrollorganer ihht kontrollutvalgssak 27/10. Er i praksis prisjustering av revisjonstjenester o sekretæriatsf enester....x Ansvarsnummer 0503 Nr 2. Nedjustering kostnader valg Kostnader velg ligger inne i økonomiplan med kr 322' (inkl ref.mva) hvert annet år. Ut fra kostnader de siste to val kan buds'ett reduseres til 300'. - Innsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer R11. Rådmannen med støttegruppe Nytt tiltak: Enhet: Omsorgstjenesten Nr. 3. Stillinger i hht Kreftplan under behandling av kreftplanen ble det dokumentert behov for økt stillingsresurs. Rådmannen velger i første omgang å legge inn forslag om 40 % i 2011 og det samme i Effekt av samhandlingsreformen vil bidra til hvordan vurdere videre økning i tråd med forslagene fra plandokumentet. Ansvarsnummer: Må defineres nærmere 3

4 R12. Økonomikontoret Vasking: (1000 kr - nettobele ) Nr. 4. Uttrekk fra folkeregister Kostnader i forbindelse med uttrekk fra folkeregistret til bruk i IST barnehagesyste. Kostnaden lø er uansett....x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobele ) Nr.5. Eiendomsskatt-eiendomsmodul Det er avdekket at Komtek ikke har fakturert oss årlige kostnader for bruk av Komtek eiendomsmodul. Kostnaden lø er uansett....x Ansvarsnummer Nye behov: Tiltald moment Nr. 6. Brukerkonferanse Ergogroup Vi har ikke prioritret dette og ser at et ikke er heldig. Anbefaler at to reiser på brukerkonferansen hvert år. Konferansen har paralle seanser for hvilket fagfelt som man representerer. Viktig å være tilstede for å hente inn nye impulser både fra fagmiljøet og ikke minst andre kommuner som bruker Agresso...x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobelø Nr. 7 ferievikar Dagens situasjon hvor vi ikke tar inn ferievikar er uholdbar. Det er mye ekstra arbeid med lønn pga alle ferievikarer i helsesektor og særavtaler som inngåes for ferien. I tillegg kommer det nytt skole- og barnehageår som alltid føres med seg endringer for lønn. Ny ansatte, nye tillegg, nytt arbeidssted osv. Selv om vi lærer opp intern ansatte til også å jobbe med lønnsarbeid holder det ikke. De faste ansatte har rett til ferie og vi unngår ikke å være så på jobb i sommermånedene. : x... Ansvarsnummer:

5 Nr. 8 Kassaapparat, jfr ny bokføringslov Ny bokføringslov gjeldende fra setter i praksis nye krav til kassaapparat. Det vil være behov for følgende apparat: 3 stk å 10' (m/integrering mot bankterminal) til rådhus og legekontorene. 1 stk å 5' u/integrering bankterminal til Bula. Tilpasningskostnader anslått til 5'. Sum kostnad anslåes til kr 40'. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer. flere R13. Internfienesten Nr. 9. Prisøkning serviceavtaler/porto/materiell Det har vært økninger på forbruksmateriell/porto/serviceavtaler IT. Økning porto har det siste året vært på hele 13,3%, med virkning fra 1/ Melding om økning kom sent på høsten 2009, og var ikke tatt med i budsjett for Det er ikke kommet signaler om økning for Øvrige poster er økt ifht kalkulert/forventet prisstigning fra 2010 til 2011 Økningene fordeler seg slik Porto Vedlikehold/service IKT Kontormateriell/toner Stillingsannonser Serviceavtaler telefoni IKAT kontin ent Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer. 1302/1304 Nr. 10. Oppdatering vedr offentlig anskaffelser Kursing av innkjøpsansvarlig i forbindelse med offentlig anskaffelser, og innføring av anskaffelsesrutiner o anskaffelsesre lement i Balsfjord. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer:1300 Nr. 11. Ny IKT medarbeider I forbindelse med tiltak i IKT lan o overførin av skole/elev til felles server å rådhuset, o rettes det 5

6 en IKT medarbeider med fokus på skole. Ansettelse høst : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt). Ansvarsnummer: 1302 Nr.12 Intem inntekter Havn/feiing Inntekter/overføringer fra selvkostområdene Havn og Feiingng som tidligere ikke har vært fanget opp i budsj ettet. Ansvar 1302-IT-drift -26 Ansvar 1304-Fellesutgifter -45 Sum 71 Innsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer. 1302/ Nr.13 IKT-plan drift Det har vært foretatt en gjennomgang av IKT utstyr og programvare i alle sektorene i kommunen. Videre er det lagt inn noen tiltak i en 4 årsplan med oppstart fra Med denne planen vil det bli en mer forutsigbar situasjon for å ivareta og opprettholde daglig drift. Planen blir behandlet i formannskapet 24/11, og Kommunestyret 15/ Planen vil reguleres årlig. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1302 Nr. 14 Besparelse papirløse politiske utvalg Innføring av papirløse politiske møter ble vedtatt i k-sak 10/73, med formannskapet som pilot våren 2011 og evaluering før dette eventuelt innføres for kommunestyret høsten I forprosjektet som var vedlagt saken fremkom det en potensiell årlig besparelse på 177' kr (eks.mva) dersom ordningen innføres i alle politiske utvalg. Forventet besparelse i oppstart/pilotåret er 45' kr. hmsparing/økte inntekter: Ansvarsnummer: 1302/1304 6

7 R14. Nærings-og forvaltningsservice (1000 kr - nettobele ) Nr.15 Økning vegvedlikehold sommer/vinter Faste vegvedlikeholdskontrakter pr utgjør ,-. Rammene for vintervedlikehold og sommervedlikehold bør økes for å dekke opprustningsbehov etter vinteren samt for å kunne gi et bedre sommervedlikehold, jfr. her årets ekstrabevilgning på kr ,- i K-styret juni Økningen i veivedlikehold inkluderer kr ,- for finansiering av skifting av rekkverk, fartsdum er Sko eien samt tiltak for siktforbedrin er. : -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1406 Nr.16 Strøm veilys Årets regnskap viser at 75 % av budsjettposten på ,- for veilys er disponert ved inngangen til oktober. For å justere budsjettet til et mer reelt nivå som følge av at oktober, november og desember er tunge utgiftsmåneder for denne posten, bør budsjettet for 2011 økes med kr ,-. -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 1406 Nr.17 Oppmåling kontingenter/lisenser Næring og forvaltning har pr kontraktfestede kontingenter/lisenskontrakter, (GiS-Line, ArkView), på årlig kr ,-. I tillegg må det legges inn ressurser for oppdatering av kartverk for kr ,-. Dette betyr at rammen på dette artsområdet må økes med kr ,- -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1401 Nr. 18 Oppmåling økte inntekter Erfaring fra driftsåret 2010 viser at dagens kapasitet på oppmålingssiden er for lav. Det ble derfor fattet vedtak om å kjøpe inn ekstern konsulentbistand for å øke produksjon og ferdigstillelse. Som følge av at innleiingen vil øke produksjonen, og dermed også inntektene, ble det fra økonomienheten anbefalt at de økte kostnadene ble dekket med de økte inntektene, og ikke gjennom ekstraordinær bevilgning fra formannskapet. For 2011 tilrådes det at det legges inn slakk for videreføring av eksternt engasjement i Dette skjer gjennom å øke inntektsbudsjettet på oppmåling for : -Innsparing/økte inntekter: X -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer:

8 Nr. 19 Byggesak gebyrinntekter (ordinære) Erfaring fra driftsåret 2010 viser at dagens kapasitet på byggsaksbehandlingssiden er for lav. Det ble derfor fattet vedtak om å engasjere ekstern bistand for å øke produksjon og ferdigstillelse. Som følge av at innleiingen vil øke produksjonen, og dermed også inntektene, ble det fra økonomienheten anbefalt at de økte kostnadene ble dekket med de økte inntektene, og ikke gjeimom ekstraordinær bevilgning fra formannskapet. For 2011 tilrådes det at det legges inn slakk for videreføring av eksternt engasjement. Dette skjer gjennom å øke inntektsbudsjettet på byggesak for : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtakisak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 1403 Nr. 20 Havn økning av vedlikeholdsbudsjett Regnskapsutgiftene for Bergneset for 2008 og 2009 viser hhv. kr ,- og kr ,- for de to årene. Budsj ett for 2010 viser kr ,-, mens reelle kostnader for 2010 tom. august viser ca ,- i forbruk. Konklusjonen er at budsjettet for vedlikehold på havn bør økes med ,- til kr ,-. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 1405 Nr. 21 Leasing oppmålingsbil I budsjettet for 2010 ble det bevilget penger til kjøp av tidligere leasingbil for oppmålingstjenesten. Bilen kunne ikke/ble ikke kjøpt som forutsatt. Leasingkostnaden må derfor innarbeides i buds'ettet. : -Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kornmentarfelt) Ansvarsnummer: 1401 X Nr.22 Oppmåling leasing GPS Oppmålingsutstyret i kommunen er 8 år, og modent for utskiftning for å sikre problemfri drift. Etter interne drøftinger tilrådes det at kommunen leaser utstyr for de neste tre årene. Årlig kostnad for leasing beregnes til kr ,-. : - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): Ansvarsnummer

9 Nr.23 Havn - reguleringsplan Kommunal egenandel for ny reguleringsplan for Bergneset. I tillegg kommer bidrag fra andre aktører på Bergneset, (EWOS har allerede overført kr ,- som er avsatt til fond i kommunens regnskap). Total kostnad for ny reguleringsplan for ny reguleringsplan forventes å være maksimum kr ,- inkl. mva. Reguleringsplanarbeidet er nødvendig ledd for utvidelse av kaianle et. Drøftes om tiltaket finansieres over drift eller over havnefondet. : Ansvarsnummer Nr24 Havn forprosjekt kaiutbygging Kommunal egenandel for gjennomføring av forprosjektstudie for kaiutbygging på Bergneset Havn. I tillegg kommer bidrag fra andre aktører på Bergneset. Total kostnad for et forprosjekt stipuleres til kr ,- inkl. mva. Forprosjektstudien er nødvendig ledd i forbindelse med utvidelse av kaianlegget, og fungerer som beslutningsgrunnlag, (tekniske løsninger, kostnadsberegninger, finansieringsplan), for igangsetting av hovedprosjektet. Avhengig av den pågående forstudiens detaljeringsgrad, vil dette arbeidet imidlertid også kunne fungere som beslutningsgrunnlag for igangsetting av et hovedprosjekt dersom detaljeringsgraden er god nok. Drøftes om tiltaket finansieres over drift eller over havnefondet. : X Ansvarsnummer: 1405 I 2010 skulle en 40 %-stilling på landbruksavdelingen holdes vakent. Dette ble imidlertid uteglemt ved detaljbudsjetteringen og de ledige lønnsmidlene har således saldert diverse andre drifts oster å ramme 14. : Ansvarsnummer : Ansvarsnummer: 1409 X 9

10 Nr.27 Havn Budsjett i null Konunentar: Havn er selvkost og skal således budsjetteres i null med unntak av inntekter/kostnader knyttet til havnelagret (er ikke definert som en del av selvkostområdet). Inneværende år har Havn vært budsjettert med et overskudd på 450', hvorav 230' kan knyttes til havn og 220' til lagret. Overskuddet knyttet til Havn har således saldert øvrige driftsposter på ramme 14 (buds'ettmessi, ikke å re ska ). : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer 1405 R16. Brann og redning Nr.28. Økning av vakttillegg befalsvakt Øknin i vakt od 'ørelse for befalsvakt fra 86' til 127' r/år/befal, jfr SFS : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer 1600 Nr.29 Økning av utrykningsgodtgjørelse Basert på to siste års utrykningsatktivitet og hendelser bør "utrykningsbudsjettet" styrkes med 60' kr. Disse to år har medgått tid på utrykninger beløpet seg til 130'-145' (esk. Sos.kostn). I budsjettet for 2010 ligger det 86' (eks. sos.kostn). Alle brannmannskapene er ansatt i 1% stilling. På hovedstasjonen er det 16 stk, mens det er 7 stk på hvert depot. Bemanningen er minimumsbemanningen DSB krever. x... Ansvarsnummer: 1600 Nr.30 Befalskurs 1 for et befal Etter krav fra DSB trengs vakthavende befal befalskurs 1 for å være utrykningsleder i Balsfjord Brann og redning. Frikjøp lønn it-avd Kost/losji brannskolen : x... Ansvarsnummer:

11 Nr.31 Lysbj elketak/blålys Dårlig/defekt lys på barnnbilen gjør at vi heletiden må skifte innmat og lysdioder, dette til en kostnad av 3.600kr pr. stk. Ny lysbjelke med LED-lys ønskes derfor kjøpt. Robust som tåler røffe forhold bedre en dagens lys. : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer Nr.32 lbaykdykkerutstyr komplette sett til kr 67' inkl.mva. Per i dag har vi for lite røykdykkerutstyr. Dette gir kapasitetsproblemer med å gjennomføre ordinært søk ved f.eks husbranner. : x... Ansvarsnummer Nr.33 Leasing arbeidsbil brannmannskap og utrykningsleder Nå bruks privatbiler til frakting av skittent utstyr f.eks pulver, bark, røykskadet utstyr, brannklær etc. : -Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: 1600 (1000 kr - nettobelei ) Nr.34 Direktevarsling brann til 110, kommunale bygg Direktevarslin an brann alarmer til 110 sentral, kommunale bygg. : Ansvarsnummer

12 Nr.35 Feiing Budsjett i null Feiing er selvkost og skal budsjetteres i null. Inneværende år ble imidlertid feiing budsjettert med et overskudd på 125'. Da området ikke er budsjettert i null har overskuddet fra feiing saldert øvri e drifts oster å ramme 16 (budsjettmessi ; ikke i re ska ). Ansvarsnummer R19. Fellesutgifter sentraladm Nr.37 Botiltak Målselv- videreføre bevilgning I økonomiplan ble budsjettet vedr Botiltak Målselv styrket med 200'. Bevilgningen ligger i gjeldende økonomiplan bare frem tom. 2010, og søkes med dette rettet. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: 1109 Nr.38 Botiltak Målselv-manko budsj Underdekning budsjett 2010, jfr tertialrapporter. (rapportert avvik 2010 er 110', men når inntekt flyttes til rammeområdet vil dette dekke noe av avviket. For øvrig er også egenandelen (20%) på kostnadsvekst 2011 regnet inn). Ansvarsnummer: 1109 Nr.39 Økning driftsutg. N.botn idrettshall Driftsutgiftene for Nordkjosbotn idrettshall deles 50/50 mellom fylket og kommunen. I budsjettet for 2010 er det budsjettert 330'. Prognosen for 2010 tilsier 465' budsjetteres det med 479'. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer:

13 Nr.40 Økning tilskudd BASVO I hht driftsavtalen med BASVO gir kommunen tilskudd tilsvarende 42,8 av tilskuddet BASVO mottar fra NAV. Tilskuddet for 2010 er 692' for 12 plasser, for 2011 forslås det 712' (692*2,8%). I budsjettet er det dekning for 619' + slakk på 50' slik at økningen som le es inn er 43'. : x... Ansvarsnummer: 1700 Nr.42 Seniorpolitisk plan K-sak 10/46. Seniorpolitisk plan for ansatte i Balfjord kommune hvor mål er å få eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Virkemidler er gavesjekk Kr ,- r år, ferieda er, redusert arbeidstid vikarbruk o studier....x Ansvarsnummer Nr.43 Kompetanseplan K-sak i desember møtet Kompetanseplan må ivaretas i alle kommuner, jfr Hovedtariffavtalen. Planen skal være et styringsdokument for å sikre en fremtidsretta og planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens oppgaver og mål. Virkemidler er stipend og tilskudd til utdanning og lønnskompensasjon etter endt videreutdanning....x Ansvarsnummer Nr.44 Isfiskeløypa Harkinn-Finndalsvatnet I hht formannskapets vedtak i sak 10/120 opprettholdes isfiskeløypa Harkinn-Finndalsvatnet i Tamokdalen. Bevilgningen er for dekning av kostnader for drift av isfiskeløypa og utbetales etter hver endt seson....x Ansvarsnummer (1000 kr - nettobeløp) 13

14 Nr 46 Risiko- og sårbarhetsanalyse I fbm ny lov om samfunnssikkerhet og kommunal beredskap er kommunene nå pålagt å ha gjennomført en overordnet Risiko Og Sårbarhetsanalyse med tilhørende tiltaksplan. Pga pågående arbeid med arealplan er plankapasiteten sterkt redusert, men administrasjon er i kontakt med leverandør for kjøp av tjenester for å få planverket på plass. Planprosessen er tenkt å gå over høst/vinter 2010/11. Kostnadene kan dermed dekkes av resterende bevilgning på årets budsjett + på kommende årsbudsjett. I den fbm ber en om at budsjettposten for kommunalt beredskap på ansvar 1107 for 2011 økes fra kr 100' til kr. 150' - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer 1107 Nr.47 hmtak av flere lærlinger På bakgrunn av økt behov for helsefagarbeidere pga endring i hvor tjenesten ytes og avgang pga pensjon. Deltidsstillinger i omsorgstjenesten omgjøres til lærlingstillinger etter prosess med TV. Balsfjord kommune tar imot 5 lærlinger hver høst. Har tidligere budsjettert med inntak av 2 3. Lærlingtilskudd fordeles å enhetene som har lærlinger. : Ansvarsnummer 1101 (1000 kr - nettobelø Nr.48. Krisesenter som nytt tiltak og lovpålagt o ave innlemmet i rammeoverførin en. Det er under utarbeidelse et interkommunalt samarbeid evt et interkommunalt selskap. Tiltaket er lagt inn i rammeoverføringen fra 2011, tidligere ga kommunen et tilskudd på til krisesenteret i Tromsø. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer 1700? 14

15 R20. Laksvatn Oppvekstsenter Nr.49 Utvidelse av barnehage fra 24 til plasser. Gjennomført fra og med Nå har vi utvidet med ei halv stilling da barnegruppa er slik. Det kan forandre seg litt fra år til år. Men en kan ta høyde for at utvidelsen vil ligge mellom en halv til en assistentstilling i året. Har la inn 150 % assistentstillin med sosiale ut ifter. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett:...x Ansvarsnummer. Leirskole er en stor utgiftspost som vi må ta av egen ramme. Dersom vi hadde fått et fast beløp la inn å budsjettet vårt, ville vi fått dekt ut iftene vedr. leirskole. Ansvarsnummer: 2000 Bevilgningene til skolebøker/datautstyr har stått på stedet hvil i en årrekke nå. Det er aldri blitt tatt høyde for prisstigning på lærebøker. Vi har fått bevilget engangsbeløp fra kommunestyret til innkjøp av lærebøker, men året etter har det vært tilbake på "gammelt" nivå igjen. Forslaget mitt er i tillegg til det vi nå har på budsjettet. Ansvarsnummer: 2000 Øremerket statstilskudd for drift av barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra og med Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: x... Ansvarsnummer:

16 Nr. 53 Seniortiltak, helårseffekt Helårseffekt av seniortiltak for lærer fra og med skoleåret skoleåret 10/11 (87/12*7=51*). Tiltaket lig er inne i vedattat økonomi lan med 5/12-effekt. x... Ansvarsnummer: 2000 Nr.54. Økt foreldrebetaling Endring i foreldrebetaling basert på kjent barnetall pr 20/9-10 x... Ansvarsnummer 2000 R21. Nordkjosbotn skole 2011: To lærere over 60 år. En av disse lærerne går i 50% stilling. Dette utgjør 18,75% stilling. (Ei 100% stilling beregnet etter kr ,-.) Pluss ekstra ferieuke for begge lærerne. (Stipulert til kr ,-.) Usikkert hvor lenge begge disse to blir stående i jobb, men har tatt høyde for at begge to blir ut perioden. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer 2100 Ny elev som trenger 100% oppfølging, alle timer (18 klokketimer per uke), samt friminutt. 7,5 klokketimer spesialundervisning, 10,5 klokketimer med assistent. 1 klokketime undervisning koster kr per år (mot tidligere kr ved 45 minutters timer) Beregnet halv kostnad ved assistenttimer. Red.anm: Tiltaket legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot fordelingen av t-timer mellom skolene. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer:

17 Nr. 57 Leirskole 15 elever: 30 8 elever:16 14 elever:28 9 elever:18 Lærer/reise: Ut fra nåværende politiske vedtak om at det skal gjennomføres leirskole med konsekvens at foreldrebetaling ikke kan kreves, vil 1 leirskoleplass koste kr. 2000,- per elev. Ved en eventuell oppheving av dette vedtaket, kan foreldrebetaling igjen bli aktuelt. Da vil 1 leirskoleplass koste skolen kr. 1040,- per elev. I tillegg kommer ekstra kostnader for medfølgende lærer/ assistent. Denne kostnaden vil variere i forhold til om leirskoleopplegget faller på "rød- dager" eller ikke. Utgifter for medfølgende lærer, samt reiseutgifter satt til kr ,-. Kostnadene for de ulike årene avhenger av klassestørrelsen. I rubrikkene ovenfor har jeg forholdt meg til dagens politiske vedtak der skolen må betale alle kostnadene. Ved en eventuell endring, må tallet for elevkostnader justeres ned med kr. 960,- per elev. : Ansvarsnummer: 2100 R 22. Storsteinnes skole, SFO, VO 1000 kr - nettobelø ) Tiltal<7 moment Nr.58. HelskoleART Skolen har problemer med utagerende elever. Dette preger skolehverdagen for alle elevene. Vi ble anbefalt, av ungdomskontakten i politiet, å se på ART som en metode for og arbeide med dette. Vi er nå i gang i de mest belastede klassene, men må arbeide i hele skolen for at prosjektet skal forankres. Dette vil koste tid og penger. Ansvarsnummer: 2200 (1000 kr - nettobe1ø ) moment Nr.59 ADL-leiligheten Multifunksjonshemmet elev gir ekstra driftsutgifter til ekstra personale, "medisinsk utstyr" og pedagogisk utstyr. Red.anm: Ekstra personale legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot ordelin en av t-timer mellom skolene. Ansvarsnummer:

18 Nr. 60 Leirskole Merutgift skolen får ved at elever sendes til leirskole. Summen vi får refundert av det beløpet er max kr. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X - Helårseffekt av tidligere politisk vedtak (henvis i så fall også til vedtak/sak i kommentarfelt): X Ansvarsnummer: 2200 Nr. 61 Nedtrekk Storsteinnes skole jfr. ny skole, vedtak Tidligere vedtatt innsparingsmål for Storsteinnes skole knyttet til overgang til base-skole elimineres og ses i sammenheng med utviklingen av en ressurstildelingsmodell for alle skolene i Balsfjord, jfr utredning 3 og 4 (nedtrekk st.nes skole 1.000' og nedtrekk øvrige skoler 500') i rosjekt økonomisk omstillin. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2200 (1000 kr - nettobele ) Nr.62. Pcskj erm + data til kontorpersonale Spesialskjerm til merkantilt ansatt. Har i dag en liten og dårlig skjerm. Samme type pc som annen ansatt hadde krasjet like før sommeren. Ansvarsnummer kr - nettobelø Nr.63. Læreverk i engelsk, mellomtrinnet 120 Mellomtrinnet mangler oppdatert læreverk for alle elevene i engelsk. Vi har et læreverk som er fra før1997, det læreverket er ikke mulig å oppdatere siden det er gått ut av produksjon. Vi er i den situasjon at 1/3 av klassen er uten bøker. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer:

19 Nr.64 Læreverk i naturfag, rle og samfunnsfag for mellomtrirmet, totalt 3 verk Samme situsajon som for engelskverket i mellomtrinnet. Gammelt verk som er ute av produksjon og ikke mulig og oppdatere. Ansvarsnummer: 2200 R 23. Sand skole Tiltak ("must") Nr 650kt lønn lærer Lærer ved enheten har fått en lønnsforhøyelse på kr fra 01.aug.d.å. Ansvarsnummer Tiltak ("must") Nr.66 Økt rammetimetall 1.4.trinn Økt timetall for 1.-4.trinn med helårseffekt pålydende kr. Merknad Cato: Økt lærertetthet 1-4 trinn ble finansiert gjennom egen bevilgning på kr 49', resterende 90' ble dekt av frukt/grøntpengene. : - Politisk vedtak i løpet av året (henvis i så fall til vedtak/sak i kommentarfelt) X Ansvarsnummer: 2300 Tiltak ("must" Nr 67 Ekstra lønnsutgift Tidligere rektor ved Storsteinnes skole ble overført til Sand skole som lærer fra høsten Fikk beholde rektorlønnen kr er «mellomværet» mellom rektorlønna og lærerlønn. Ansvarsnummer:

20 Tiltak ("must") Nr 68 Ekstra utgifter enkeltelev Økt lærertetthet med 2 lærertimerp å enkeltelev 1.klasse + ekstra skyssutgifter (ledsager på skolebussen). Red.anm: Tiltaket legges inn for vårhalvåret, ut over dette sees tiltaket opp mot fordelin en av t-timer mellom skolene. : Ansvarsnummer: 2300 Tiltak ("must") Nr 69 Seniortillegg I 2011 vil seniortillegget utgjøre 14,5 % stilling I 2012 vil seniortillegget utgjøre 26,55 % stilling I 2013 vil seniortillegget utgjøre 36,15% stilling I 2014 vil seniotillegget utgjøre 36,15 % stilling Forutsetter at gjeldende arbeidstakere fortsetter ved enheten. Ansvarsnummer : 2300 Tiltak Nr 70 Ekstra stilling Tidligere rektor ved Storstehmes skole ble overført til Sand skole som lærer fra høsten : Ansvarsnummer : 2300 Tiltak ("must") Nr 71 Lærebøker Innkjøp av nye lærerbøker i tråd med ny Læreplan - K06 Ansvarsnummer : 2300 Tiltak ("must") Nr 72 Leirskoleutgifter Politisk vedtak i løpet av året (henvis i så fall til vecitak/sak i kommentarfelt) Ansvarsnummer : 2300 X X 20

21 R24. Malangseidet skole/barnehage Vasking: Nr. 74. Vikarbudsjett, skole På grunn av at enhetsleder er mye borte på kurs/møter blir enhetens vikarbudsjett for lite. For å kunne drifte forsvarlig, er det som oftest nødvendig å sette inn vikar. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2400 Nr. 75. Økt inntekt foreldrebetaling På grunn av økt barnetall, vil også foreldrebetalinga øke. Også her er det regnet ut fra satser for Innsparing/økte inntekter: X Ansvarsnummer: 2401 Øremerket statstilskudd for drift av barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra og med x... Ansvarsnummer Nr.77. Økt matbudsjett På grunn av økt barnetall, vil også vil matbudsjettet måtte økes : Ansvarsnummer Nr. 78. Økt kjøregodtgjørelse Flere barn gir større utgifter. I tillegg har satsene økt. Møtevirksomhet for enhetsleder skal også dekkes. Ansvarsnummer:

22 Nr.79. Økte utgifter renhold På grunn av økt barnetall o flere ansatte. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: Nr. 80. Økt vikarbudsjett Vi har fått flere ansatte uten at vikarbudsjettet er økt nevneverdig i barnehagen. Ansvarsnummer Nr. 81. Økte utgifter lek og 30 sysselsettingsmateriell På grunn av økt barnetall, vil også behovet for leker og sysselsettingsmateriell bli større. Posten har vært den samme siden vi hadde 9 barn. : - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: X Ansvarsnummer: 2401 N e behov: Nr.83. PC og utstyr til PC 10 Vi trenger PC og programvare til avdelinga. I tillegg må det kjøpes ny skriver. Ansvarsnummer Nr. 82. Ekskursjoner/annen transport Dette har vi tidligere ikke hatt budsjett til, men det har vært tatt ut av andre budsjettposter. : Ansvarsnummer:

23 R29. Fellesutg. skole, SFO og VO Vaskin Tiltak/ moment Nr. 84. Gratis leksehjelp SFO, justert helårseffekt Etter oppstart høsten 2010 var det behov for 2 timer fagarbeider pr. skole med unntak av Storsteines hvor det var behov for 6, totalt 14 timer. I budsjetter li er det inne 10 timer. - Ny kostnad/dekning av kostnad uten budsjett: Ansvarsnummer: Nr. 85. Elev forsikring Elevforsikringen belastes ansvar 2900, tidligere har det ikke vært avsatt midler til elevforsikring i budsjettet. x... Ansvarsnummer: Nr.86. Økning spesialundervisning skole Spesialundervisning gitt i kommunale skoler dekkes over ansvar Prognoser for 2011 viser at denne bør økes fra 289' til 350 x... Ansvarsnummer: R30. Storsteinnes Barnehage Nr. 88. Ny bærbar PC og prosjektor Bærbar PC for ped.ledere / for bruk i pedagogisk arbeid med barna...x Ansvarsnummer: 23

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

44 Balsfjord kommune. Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011

44 Balsfjord kommune. Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 44 Balsfjord kommune.114 for framtida Rådmannens forslag til: Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 t Foto: Øving småtrinn Storsteinnes skole Politisk behandlin Sak nr Formannska 10/150 Offentli etters

Detaljer

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210):

Her er det kun ført lønn til rådmann. Lønn personalkonsulent er overført til ansvar 1210. Stabseksjonen (ansvar 1210): Kommentarrapport: Prosjekter Kommentarer til konsekvensjustert budsjett: I det følgende kommeteres konsekvensjustert budsjett. Dette er et budsjett hvor driften videreføres i 2010 som i 2009, i hovedsak

Detaljer

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Mål for 2015... 3 a) Felles mål for alle tjenester... 3 b) Sentraladministrasjonen... 3 c) Kultur og undervisning... 4 d) Helse og omsorg... 5 e) Teknisk...

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016

Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 Politiske spørsmål og Rådmannens svar Spørsmål 1: Fra May Ødegård (AP) Jeg viser til Budsjettabellene på side 90 i Budsjettforslaget og ønsker å få en nærmere forståelse

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING

MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING MELØY KOMMUNE ARBEIDSHEFTE HELHETLIG ØKONOMISK OMSTILLING TREDJE ØKONOMISAMLING 23. OKTOBER 2013 Innholdsfortegnelse 1. Inntekter Rammetilskudd etter forslag til statsbudsjett... 3 Driftsinntekter - samlede

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09. SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.2012, sak 59/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag/handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer