Budsjett 2013 Investeringsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17"

Transkript

1 Budsjett 2013 Investeringsplan Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan stenge.

2 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer Driftsbudsjett Investeringsplan Kirkebygg og kirkegårder Prosjekt kirkegårder Side 2 av 11

3 1. Kommentarer Sør-Varanger menighetsråd har i 2012, i tillegg til normal drift og vedlikehold, gjennomført rehabiliteringer og tatt del i arbeid med nasjonale reformer. Menighetsrådet har blant annet utarbeidet lokal grunnordning for Sør-Varanger menighet, og er i gang med det lokale arbeidet med trosopplæringsreformen. Dette har vært mulig å gjennomføre på grunn av at menigheten har hatt alle stillingene besatt, og ved hjelp av et stort antall frivillige som bidrar til å holde aktivitetsnivået oppe. Sør-Varanger menighetsråd vedtok den 25. oktober 2012 budsjett 2013 og investeringsplan for Det totale driftsbudsjettet for 2013 er på kr ,- Det er en økning på kr ,- fra i fjor, svarende til en økning på 0,53 prosent. Sør-Varanger menighetsråd ber om et driftstilskudd for 2013 fra Sør-Varanger kommune på kr ,- Dette er en økning på kr ,- fra de kr ,- som kommunen bevilget til drift i Sør-Varanger menighetsråd legger nå frem et driftsbudsjett der forpliktelsene knyttet til de lovpålagte oppgavene er forsøkt ivaretatt. Med bevilgningene fra Sør-Varanger kommune er menighetsrådet kommet langt i rehabiliteringsprosessen, og resultatene begynner å bli synlige for befolkningen. Menighetsrådet har lagt planer for utbedring på de resterende områdene i tilstandsrapportene, og er avhengig av at Sør-Varanger kommune viderefører bevilgningene til ferdigstillelse. Sør-Varanger menighetsråd har vedtatt og presenterer en investeringsplan som omfatter rehabilitering av kirkebygg og rehabilitering av kirkegårdene. I tilstandsrapportene framkommer behov for vedlikehold og rehabilitering av både kirkebygg og kirkegårder, og også behov for nyetablering og utvidelser av kirkegårder. I investeringsplanen som legges frem er utvidelser og nyetablering av kirkegårder dratt ut som egne prosjekter. I investeringsplanen ber Sør-Varanger menighetsråd om bevilgninger fra Sør-Varanger kommune på til sammen kr ,- i Av dette er kr ,- til vedlikehold av kirkebygg. Med denne bevilgningen vil menighetsrådet kunne gjennomføre ferdigstillelse av rehabilitering av Svanvik kapell, starte det gjenstående rehabiliteringsarbeidet på Kirkenes kirke og oppdatere et tilfredsstillende brannsikkerhetssystem i alle kirkebygg. Menighetsrådet vil også kunne sette i verk en del av forprosjekteringen av de nødvendige utvidelsene og oppgraderingene av kirkegårdene. Dette er skissert som egne prosjekter og vil for 2013 utgjøre kr ,- av de kr ,- Side 3 av 11

4 2. Driftsbudsjett 2013 Avdeling: 1100 KIRKELIG Budsjett 2012 Endring Budsjett 2013 ADMINISTRASJON Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger Lønnstillegg, faste stillinger Lønn, vikar Lønn, overtid Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsutgifter Trekkpliktige fors.ordn Kontorutgifter Bevertning Annet forbruksmateriell Telefon og datalinjer Gebyrer Øreregulering Annonser, reklame info Representasjon og gaver Opplæring og kurs Andre utgifter Møteutgifter Reiseutgifter Kjøregodtgjørelse, oppg.pl Telefongodtgj, flyttegodt, oppgpl Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Serviceavtaler og reparasjoner Revisjon av regnskap Kalk.utg.kommunal tjenesteyting Mva pliktig ansk Egenkapitalinnskudd, klp Sum Utgifter Inntekter: 1711 Ref. sykepenger Komp for mva, utg.ført i driftsr Refusjon fra andre Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statl.inst Tilskudd fra komm/komm.inst Tilskudd fra mhr Renteinntekter Sum Inntekter Side 4 av 11

5 Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett Budsjett 2012 Endring Utgifer: 1011 Lønn faste stillinger 1013 Faste tillegg Lønnstillegg faste stillinger Lønn vikarer Lønn overtid Honorarer prester Pensjonsutgifter Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Aktivitetsrelatert forbruk Bevertning Annet forbruksmateriell Salmebøker/min kirkebok Telefon/datalinjer Gebyrer Annonser, reklame, info Opplæring/kurs Andre utgifter Reisutg. opplæring, ikke oppgpl Utgifter/godtgj, reise, diett, bil Kjøregodtgjørelse, oppgpl Telefon/flyttegodtgj, oppgpl Energi/strøm Forsikring Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Vedlikehold kirkebygg Vedlikehold teknisk anlegg Serviceavtaler og reparasjoner Snørydding Vedlikehold orgel og piano Renholdstjenester/vaskeritjenester Konsulenttjenester Kalk.utg. kommunal tjenesteyting Mvapliktig anskaffelse Utbetalt kollekt til andre 1467 Utbet. kollekt til barne/ungd.arb Side 5 av 11

6 Sum Utgifter Inntekter: 1620 Inntekt, vigsler Utleie av kirker Komp for mva, utgiftsf. i inv.r Komp for mva, utgi.ført i driftsr Refusjoner fra andre Tilskudd fra andre Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra staten/statlige inst Tilskudd fra komm/ komm inst Kollekt menighetsarbeid Kollekt barne og ungdomsarbeid Kollekt andre til utbet. (ref art 4) Gaver fra andre Renteinntekter Bruk av fond Overskudd, drift Sum Inntekter Avdeling: 1250 KONFIRMASJON Budsjett Budsjett 2012 Endring Utgifter: 1101 Kontorutgifter Forbruksmateriell Bevertning Andre utgifter Renholdstjenester Refusjon til andre (fellesråd) Mva pliktig anskaffelser Sum Utgifter Inntekter: 1611 Egenandel konfirmanter Komp mva, utgf. i driftsr Tilskudd fra kommunale inst Sum Inntekter Side 6 av 11

7 Avdeling: 1300 KIRKEGÅRDER Budsjett Budsjett 2012 Endring Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger Lønnstillegg faste stillinger Lønn gravere i distriktet Lønn vikarer Lønn overtid Pensjonsutgifter Trekkpliktige forsikringsordinger Kontorutgifter Annet forbruksmateriell Telefon og datalinjer Opplæring/kurs Andre utgifter Reiseutg. oppl.ikke oppg.pl Utg./ godtgj. reise, diett, bil Kjøregodtgjørelse, oppgpl Telefon/Flyttegodtj, oppg.pl Driftsutgift transportmidler avg.fri Energi/strøm Forsikring Avgifter, gebyr og lisenser Inventar og utstyr Leie av transportmidler Vedlikehold kirkegårder Serviceavtaler og reparasjoner Drift maskiner og utstyr Snørydding Vedlikehold, transpormidler Renholdstjenester Kalk.utg.kommunal tjenesteyting Mva på anskaffelse Sum Utgifter Inntekter: 1630 Gravfesteavgift Ref. sykepenger Komp. For mva utgiftsf. i driftsr Kalk.innt.kommunal tjenesteyting Tilskudd fra kommunale inst Sum Inntekter SUM BUDSJETT Side 7 av 11

8 SUM BUDSJETT 2012 Endring Sum Egenfinansiering/tilskudd Sum 1831 Tilskudd fra kommunen Sum Avd 1100 Administrasjon Sum Avd 1200 Kirker Sum Avd 1250 Konfirmasjon Sum Avd 1300 Kirkegårder SUM 1831 Tilskudd fra kommunen TOTALT BUDSJETT Driftsbudsjettet 2013 Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av menighetsrådets driftskostnader. Det er foretatt en del justeringer og i det følgende kommenteres de økninger og reduksjoner som er lagt inn. Avdeling 1100 Kirkelig administrasjon Fast lønn er beregnet til kr ,- Dette gir en økning på kr ,- Det er også lagt inn en økning på art 1015 lønnstillegg på kr 2 950,- til sammen kr ,- denne endringen er en følge av tariffoppgjøret i Lønnsoppgjøret gjør også utslag på pensjonsutgifter og trekkpliktige forsikringsordninger. Det er ikke lagt opp til vikarbruk eller overtid for kirkelig administrasjon. Det er lagt inn økning på kr på avgifter, gebyrer og lisenser. Dette kommer av prisøkning og overforbruk i Det er lagt inn reduksjoner på artene kontorutgifter, bevertning, annonser, reklame og info, representasjon og gaver, opplæring og kurs, møteutgifter, reiseutgifter, inventar og utstyr. Disse betydelige reduksjonene er lagt inn som et ledd i å tilpasse driften til de bevilgningene og signalene kommunen gir. På de øvrige artene er det ingen endringer. Totalt utgjør dette en reduksjon på kr ,- Avdeling 1200 Kirker Fast lønn og faste tillegg er i budsjett for 2013 slått sammen, da dette er mest hensiktsmessig for lønnsmottakerne. Lønn er beregnet til kr ,- som er en økning på kr ,- Endringene er en følge av tariffoppgjøret i 2012 og gjør også utslag på pensjonsutgifter og trekkpliktige forsikringsordninger. Det er lagt inn reduksjon på artene bevertning, annet forbruksmateriell, salmebøker/min kirkebok, telefon/datalinjer, annonser, reklame og info, andre utgifter, leie av lokaler, inventar og utstyr, vedlikehold kirkebygg, vedlikehold orgel og piano, renholds og vasketjenester, og konsulenttjenester. Reduksjonene er basert på regnskapstallene fra 2012 og vurdering av de reelle mulighetene til å få ned utgiftene i driften. Det er lagt inn økninger på følgende arter; aktivitetsrelatert forbruk, gebyrer, opplæring og kurs, kjøregodtgjørelse. Disse økningene er lagt inn på bakgrunn av en vurdering av det driftsnivået som er nødvendig. På grunn av prisøkning er også lagt inn økninger på avgifter, gebyrer og lisenser og på snørydding. Side 8 av 11

9 Kompensasjon for mva, utgiftsført i investeringsregnskapet er beregnet til kr ,- (Summen utgjør 20 % av kr ,- påløpt av investeringer knyttet til rehabiliteringsprosjektene på kirkebygg.) På art inntekt vigsler ventes det en reduksjon i inntekter på kr 4 000,-, dette er en justering basert på erfaringer fra de siste år. Totalt utgjør disse endringene en økning på kr ,-. Avdeling 1250 Konfirmasjon Det er lagt inn reduksjon på bevertning og andre utgifter til konfirmasjoner. Dette er justering etter de reelle behov som gjenspeiles i regnskapstallene. Det lages eget budsjett på konfirmasjon for å synliggjøre utgiftene og hvordan det finansieres. Totalt utgjør endringene en reduksjon på kr ,- Avdeling 1300 Kirkegårder Fast lønn er beregnet til kr ,- en økning på kr ,- lønnstillegg er beregnet til kr ,-, som er en økning på kr 1 766,- Dette er økninger som følge av lønnsoppgjøret i Lønnsoppgjøret gjør også utslag på pensjonsutgifter og trekkpliktige forsikringsordninger. Det er ikke lagt opp til vikarbruk, men det er lagt inn en økning på kr ,- på lønn gravere i distriktet. Dette er et tiltak for effektivisering av gravertjenesten. På kirkegårder er det lagt inn økninger på driftsutgifter transportmidler, på avgifter, gebyrer og lisenser, og på vedlikehold transportmidler. Disse økningene er lagt inn på grunn av prisøkninger. Det er samtidig lagt inn reduksjoner på opplæring/kurs, andre utgifter, reiseutgifter, kjøregodtgjørelse, energi/strøm, inventar og utstyr, leie av transportmidler, serviceavtaler og reparasjoner, drift maskiner og utstyr, renholdstjenester og snørydding, dette tilpasset de regnskapsførte utgiftene for Totalt utgjør disse endringene en reduksjon på kr 9 446,- Side 9 av 11

10 3. Investeringsplan Det vises til egne rapporter og prosjektplaner for hhv.: - Rehabilitering av kirkebygg i Sør-Varanger menighet (2007, oppdatert i 2011), - Oppdatert statusrapport kirkegårder i Sør-Varanger (2010 prisjustert 2012) 3.1 Kirkebygg og kirkegårder Investeringsplan for kirkebygg Investering Svanvik kapell Kirkenes kirke Neiden kapell Oscar II kapell Bugøynes kapell Prestestua, Grensen Kirkenes gravkapell Sandnes kapell Brannvern Kirkegårder Lastebil Sum investeringer inkl. mva Mva Sum investeringer eksl. Mva Investeringsbudsjett for kirkebygg Tilskudd SVK Mva tilbake til drift Mva kompensasjon tilbake til invest Overført fra tidligere år Bruk av midler SVK Overføres til neste år Investeringsbudsjett Sør-Varanger menighetsråd legger fram investeringsplan som skal sikre framtidig vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder som menighetsrådet forvalter. Denne planen er lagt opp med tanke på videreføring av den årlige bevilgningen fra kommunen på kr ,- fram til I 2013 planlegges Svanvik kapell ferdigstilt. Dette omfatter i hovedsak heving av terreng i forbindelse med universell adkomst og elektrisk arbeid, samt noe resterende overflatebehandling utvendig. På Kirkenes kirke planlegges det reparasjoner av taket og etablering av brannsikkerhetssystem. Menighetsrådet har vedtatt en investeringsplan der rehabiliteringen av de resterende kirkebyggene, og også rehabilitering av kirkegårdene er slått sammen. Fra og med 2014 er det foreslått satt av midler til vedlikehold av kirkegårder jfr tilstandsrapport for kirkegårder fra Side 10 av 11

11 2010. Her er utvidelse av Sandnes kirkegård og etablering av ny kirkegård på Bugøynes dratt ut som egne prosjekter. 3.2 Prosjekt kirkegårder Investeringsplan for prosjekt kirkegårder Investering Forprosjektering Prosjekt ny kirkegård Bugøynes Prosjekt rehab. Sandnes kirkegård Sum investering inkl mva Mva Sum investeringer eksl mva Investeringsbudsjett for prosjekt kirkegårder Sum invest inkl mva Mva tilbake til drift Mva tilbake til invest Tilskudd SVK Prosjekter kirkegårder Ved siden av behovet for vedlikehold på kirkebygg og kirkegårder er det et klart behov for utvidelser av Sandnes kirkegård, og etablering av ny kirkegård på Bugøynes. For å sikre at dette behovet blir ivaretatt har menighetsrådet vedtatt å skille ut utvidelsen og nyetableringen som egne prosjekter i investeringsplanen. Det fremlegges derfor en plan der det i 2013 er oppstart på forprosjektering. Videre er det tenkt at Bugøynes kirkegård skal etableres i 2014, og utvidelse av Sandnes kirkegård skal skje i Side 11 av 11

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer