RUNDSKRIV BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE"

Transkript

1 RUNDSKRIV BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene for Vi forventer at innholdet i dette notatet legges frem for og blir gjennomgått med skolens personale, tillitsvalgte og driftsstyret. Den totale netto budsjettrammen til hele skoleområdet er på kr mill. Skolenes samlede budsjettramme er bygget opp ved å ta utgangspunkt i opprinnelig vedtatt budsjett fra foregående år. Ut over dette inkluderer budsjettrammen også ressurser til kompensasjon for kostnader knyttet til lønnsoppgjør i 2008, driftskonsekvenser av nye investeringer og inntekter på grunn av momskompensasjon. 1.1 Momskompensasjon Innarbeiding av momskompensasjon i den enkelte skoles driftsbudsjett, betyr at skolens inntektsbudsjett er styrket med verdien av momsinntektene for Konsekvensen av dette er at skolens netto budsjettramme reduseres tilsvarende størrelsen på momsinntekten. Det vil bli sendt ut et eget notat med beskrivelse av hvordan momskompensasjonen er håndtert i budsjettet for For å få innarbeidet momskompensasjonen må arten og parentesen rundt denne fjernes på linjen for art, ved kjøring av rapporten årets økonomirapport per dagens dato +/- 3% fra Web Unique. 1.2 Elektrisitet Budsjettet til elektrisitet er fremdeles plassert på den enkelte skole. Men ved beregning av resultat +/- 3% skal både elektrisiteten og den tilhørende momsen utelates. Begge disse kostnadene er merket med fri dim S100. Ved rapportering skal kostnader med fri dim S100 utelates fra skolens resultat +/- 3%. I praksis gjøres dette ved å sette parentes rundt S100 på linjen for fri dim. Linjen for fri dim velges under gruppering og summering, når det kjøres rapporter fra Web Unique. 1.3 Rapporter fra Web Unique Alle private rapporter i Web Unique fra 2008 må endres, for å få korrekt håndtering av elektrisitet og momskompensasjon. Inntil videre må også fellesrapportene i Web Unique korrigeres for disse to forholdene. SK-regnskap kommer til å korrigere fellesrapportene. Private rapporter må korrigeres av den som bruker disse rapportene. 1.4 Budsjettrammen for 2009 Hver skoles budsjettramme for 2009, som tildeles nå, er ikke påvirket av eventuelt mer- eller mindreforbruk i 2008 eller overføring av udisponerte, øremerkede prosjektmidler fra Skolenes budsjettrammer for 2009 inneholder blant annet følgende endringer i forhold til budsjettrammen for 2008: Kr 9,5 mill i økning på grunn av helårseffekten av økt timetall høsten Kr 9,7 mill i økning til forsterket opplæring på 1. til 4. trinn fra høsten. Kr 7,1 mill i reduksjon til læremidler Kunnskapsløftet, fordi disse budsjettmidlene nå inngår som en del av finansieringen av lønnsbudsjettet til forsterket opplæring på 1. til 4. trinn fra høsten. 1

2 Kr 1,0 mill i økning til fysisk aktivitet på de øverste trinnene på barnetrinnet. Kr 17,2 mill i momskompensasjonsinntekter. Lønnsbudsjettene som tildeles nå, er ikke økt som konsekvens av kostnader knyttet til lønnsoppgjør i løpet av I prinsippet skal dette dekkes av kommunens sentrale lønnsreserve for 2009, og tilføres skolene så snart resultatet av forhandlingene foreligger. Betaling for kjøp av undervisning fra Flerspråklig ressurssenter og for egenandel ved bruk av dagtilbud ved Lundsvågen naturskole, Ungdommens motorsenter og Engøyholmen vil bli gjennomført ved at SK-regnskap sender faktura til de skolene det gjelder. Fordeling av levekårsressursene mellom skolene er endret, fordi Kommunalavdeling Kultur og byutvikling har produsert nye levekårstall for 2008.Budsjettrammen til skolene for 2009 er fordelt slik at det blir tatt hensyn seniorenes reduserte leseplikt. Den gjennomsnittlig lønnen for 2009 er beregnet med basis i rapport over hver skoles snittlønn, tatt ut i januar Det opprinnelige høstbudsjettet for 2009, som sendes ut nå, er beregnet med utgangspunkt i antall ordinære elever og antall elever med spesielle behov ved skolene. Ressurstildelingen våren 2009 til elever med spesielle behov, er en videreføring av ressurstildelingen til disse elevene for høsten Tildelingen for høsten 2009, er basert på lister med kategoriserte elever for høsten 2009 fra avdeling Oppvekst. Høstbudsjettene vil bli justerte i løpet av våren. Den enkelte virksomhet har full frihet til å omfordele budsjettmidlene innenfor egen ramme. Dette betyr at virksomheten selv, i samarbeid med driftsstyret, fordeler den totale tildelte budsjettrammen mellom lønns- og driftsutgifter, og mellom ulike formål innen lønn og drift, slik at det gir en best mulig ressursutnyttelse for den enkelte skole. Virksomheten er ansvarlig for at det finnes en økonomisk reserve til å håndtere uforutsette utgifter. For at budsjettrammen som tildeles skolene skal bli størst mulig og mest mulig forutsigbar, er den sentralt plasserte reserven minimal. Tildeling av midler fra den sentralt plasserte reserven er kun ment å dekke kostnader ved tilflyttede elever fra andre kommuner med spesielt store behov, samt absolutte krisetiltak. 2. LØNN 2.1 Kontering Lønnsbudsjettet er registrert i økonomisystemet på de aktuelle ansvarene og tjenestene pluss arten lønn fast ansatte, pensjonsdel kommunalt ansatte/lærere og arbeidsgiveravgift. Budsjettet til ordinær undervisning og spesialundervisning inkluderer også ressursene til undervisning av elever med spesielle behov. 2.2 Utenbys elever Det er lagt budsjett på tjeneste til skoler med avtale om undervisning av elever fra andre kommuner i Hvis avtalene med de andre kommunene blir endret, vil budsjettet til disse skolene bli endret tilsvarende. For nye utenbys elever lager skolene selv, i samarbeid med Oppvekstservice, faktura til de andre kommunene. Når disse pengene er kommet inn i skolens regnskap, kan skolen sende budsjettendringsskjema til Økonomi-drift med beskjed om balansert budsjettendring, der utgifts- og inntektsbudsjettet økes tilsvarende. 2

3 2.3 Utviklingspermisjon Skoler der rektor har fått innvilget utviklingspermisjon, har fått styrket budsjettet på tjeneste utviklingspermisjon. 2.4 Ny telling av ordinære elever ved skolene høsten 2009 Ny telling av antall ordinære elever ved skolene for høsten 2009, vil bli gjort ved hjelp av IST torsdag Derfor er det viktig at elevtallene i IST til enhver tid er mest mulig oppdaterte. 2.5 Personalkostnadsregnearkene Endringene består i at pensjonssatsen for kommunalt ansatte er på 7,99% og for lærere 11,2% Husk å velge personalkostnadsregnearket for korrekt skoletype. 3. DRIFT 3.1 Ordinær driftsbudsjettramme til skolene for 2009 Grunnlaget for fordelingen av det ordinære driftsbudsjettet er gjennomsnittlig elevtall for Elevtallsendringer større enn elever vil kunne medføre endringer av driftsbudsjettet i løpet av året. Satsene er som i fjor. Hoveddelen av driftsbudsjettet er registrert på art lærebøker, resten er registrert på art kostnad merverdiavgift og inntekt merverdiavgift. 3.2 Frukt og grønt Fordelingen av midler til frukt og grønt er videreført med samme sats som i 2008, kr 800, til hver elev på ungdomstrinnet og på skoler med elever på 1. til 10. trinn. Dette budsjettet er registrert på art matvarer og prosjekt 2040 gratis frukt og grønt. 3.3 Kursbudsjettet Grunnlaget for fordeling av kommunalt finansierte kursmidler er et veid snitt av årsverkene ved skolene og SFO for våren og høsten Satsen for kursmidler er kr 600 pr. årsverk i ordinær skole og kr pr. årsverk i spesialavdelingene. Budsjettmidlene er registrert på art og skolens ansvar. 2.4 Egenandeler ved innbrudd eller tyveri Kontaktperson i forsikringssaker er Anders Torvik Hansen i Økonomi-drift. Egenandeler i forbindelse med innbrudd eller tyveri er kr inntil videre. Hvordan skjemaer skal fylles ut samt andre viktige opplysninger angående forsikring, skader, egenandeler m.m., ligger i forsikring under håndbøker på Intranettsiden til kommunen. I tillegg ligger alt om forsikring i Personalhåndboken. 4. SKOLEBYGG 4.1 Driftsbudsjett skolebygg Utgiftsarter hvor det skal beregnes merverdiavgift, er budsjettert med netto utgifter og merverdiavgiften er budsjettert på art og Budsjettet er registrert på tjeneste Siden alle tallene finnes i økonomisystemet, sender vi ikke ut dette regnearket. Vi har valgt å dele ut hele budsjettrammen til skolene. Det finnes dermed ingen sentralt plassert rest til drift av skolebygg. 3

4 For 2009 skal kjøp fra Byggdrift registreres på art 13804, renhold og vaktmestertjeneste utført av foretak. 4.2 Elektrisitet Budsjettet til elektrisitet er fremdeles plassert på den enkelte skole. Men ved beregning av resultat +/- 3% skal både elektrisiteten og den tilhørende momsen utelates. Begge disse kostnadene er merket med fri dim S100. Ved rapportering skal kostnader med fri dim S100 utelates fra skolens resultat +/- 3%. I praksis gjøres dette ved å sette parentes rundt S100 på linjen for fri dim. Linjen for fri dim velges under gruppering og summering, når det kjøres rapporter fra Web Unique. 4.3 Kompensasjon til skolene ved rehabilitering, utbygging etc. Kompensasjonen til skoler under rehabilitering/utbygging, er ikke beregnet ennå. Så snart beregningen av disse kostnadene er gjort, vil det bli registrert budsjettendringer og sendt melding til de aktuelle skolene. 5. SFO-Budsjett Budsjettet for hele året er fordelt på grunnlag av antall barn registrert i IST Høstbudsjettet vil bli omfordelt etter ny barnetelling i september Det er satt av en liten reserve på sentral konto for å dekke ekstraordinære utgifter og kostnader knyttet til nye barn med spesielle behov. 6.0 Budsjettendringsskjema Vedlagt følger ny utgave av budsjettendringsskjemaet, som skal brukes for Skoler som ønsker å foreta budsjettendringer fyller ut det vedlagte budsjettendringsskjema, og sender dette elektronisk til Økonomi-Drift for registrering. Mailen med budsjettendringsskjemaet skal enten sendes av rektor, eller med kopi til rektor. Vi minner igjen om at budsjettendringene registreres i hele kr og ikke må være mindre enn kr 5000, med unntak av prosjektmidler. Husk at prosjektnummer skal brukes både ved regnskapsføringer og ved budsjettendringer. Dette gjør arbeidet med overføring av øremerkede midler enklere. Saksbehandlere: Anders Torvik Hansen og Kjersti Hole 4

5 Vedlegg til grunnskolebudsjettet for 2009: 1. Elevtall ved barneskolene høsten Elevtall ved ungdomsskolene høsten Ordinær- og spesialundervisning 4. Seniorer 5. Undervisning av utenbys elever i ordinær skole 6. Undervisning av elever med minoritetsspråklig bakgrunn 7. Undervisning av elever med samisk 8. Undervisning i spesialavdelinger og forsterkede skoler, Stavangerelever 9. Undervisning av utenbys elever i spesialavdelinger og forsterkede skoler 10. Administrasjonsressurs til spesialavdelinger og forsterkede skoler 11. Driftsstyrehonorar 12. Driftsbudsjett til ordinære skoler 13. Driftsbudsjett til spesialavdelinger og forsterkede skoler 14. Frukt og grønt 15. Moms 16. Kursbudsjett til ordinære skoler, minoritetsspråklige og SFO, 17. Kursbudsjett til spesialavdelinger og forsterkede skoler 18. Lønns- og driftsbudsjett SFO 19. Nytt budsjettendringsskjema fra og med Personalkostnadsregnearkene med nye pensjonssatser 5

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 2) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.2014 14/6256-20 103216/14 18 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

2009/1520-1 27.02.2009

2009/1520-1 27.02.2009 Fosnes kommune Oppvekst og kultur Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Knut O. Dypvik Referanse 2009/1520-1 27.02.2009 Dato Årsmelding oppvekst og kultur 2008 1: BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN - ENDRINGER 1.1.

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer