Markedsrapport januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport januar 2015"

Transkript

1 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige pengepolitiske stimulansetiltak, og langsiktige statsrenter falt videre til rekordlave nivåer. Verdien av sveitserfranc og amerikanske dollar steg kraftig. Det var blandet utvikling i aksjemarkedene. Konjunkturer og råvarer Forventninger til konjunkturutviklingen er beskrevet i vår nylig utgitte publikasjon «Økonomiske utsikter for 2015». I sum forventes det en noe bedre økonomisk vekst i 2015 enn 2014, og den globale veksten vil være omlag 3,5% (kjøpekraftsparitet). Dette vekstnivået er omtrent som gjennomsnittet for de siste 8 årene. Veksten er skjevt fordelt, USAs økonomi vil ha en vekst over gjennomsnittet. De fleste økonomer har i sine forventninger til 2015 ikke tatt høyde for at den store oljeprisnedgangen skal vedvare ut Vi tror effekten av oljeprisnedgangen er undervurdert i globale vekstforventninger. Dette gjelder særlig i forventningene til europeisk vekst. Politisk uro i noen av de oljeproduserende landene kan dog være negativt for kortsiktige vekstmuligheter. Rogers internasjonale råvareindeks falt med -5,4% i USD i januar etter å ha falt med hele -22,2% i Et stort bidrag til nedgangen i råvareindeksen kom også i januar fra et ytterligere fall i råoljeprisene. I januar falt oljeprisen (Brent B) til snaue 53 USD, som var en nedgang på -7,6%. De toneangivende medlemmene av OPEC- kartellet har ennå ikke vist interesse for å redusere produksjonen med sikte på å stoppe fallet i oljeprisen. Andre råvarer med stor negativ prisutvikling i januar var hvete, kobber og kull. Gullprisene steg, og aluminiumsprisene var omtrent uendret i USD.

2 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Kronesvekkelse Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Renter og valuta I januar var det ytterligere nedgang i statsrenter i de fleste land. Dette skyldes at inflasjonsforventningene er redusert, og frykten for deflasjon har blitt større i noen land. Videre vedtok den europeiske sentralbanken (ECB) på sitt møte i januar en svært stor pakke med likviditetsmessige stimulanser til euroområdet. Herunder vil ECB kunne foreta månedlige tilførsler av 60 milliarder euro gjennom obligasjonskjøp fra og med mars måned. I flere land ble langsiktige statspapirer notert til historisk rekordlave nivåer. Rentenivået på norske statspapirer ble også enda lavere, og 10 års norske statsobligasjoner gir nå lavere avkastning enn de tilsvarende amerikanske obligasjonene. I noen land ble endog enkelte løpetider notert til negative renter! Uken før sentralbankmøtet til ECB ble det avholdt sentralbankmøte i Sveits. Da vedtok den sveitsiske Nasjonalbanken at det tilnærmede fastkursforholdet mellom euro og sveits skulle opphøre. Øyeblikkelig styrket verdien av CHF seg kraftig, fra omlag 1,2 CHF pr euro til 1 CHF pr euro. Etter denne valutakursendringen ble også det markedsmessige rentenivået på sveitsiske statspapirer enda lavere. Ved utgangen av januar måned ble endog 10 års sveitsiske statsobligasjoner priset slik at den årlige avkastningen var negativ med -0,04%. Det er i utgangspunktet ganske absurd at en slik investering skal ha noen særlig appell til investorer; lån bort pengene dine i 10 år og du er garantert negativ avkastning! I januar var det forøvrig en kraftig oppvurdering av verdsettelsen av JPY, som styrket seg mot alle de vesentlige valutaslagene med unntak av CHF. Et hovedtema i valutamarkedene i januar var at det var fortsatt oppgang i verdien av USD. Forholdet mellom Euro og USD endret seg med -6,7%, og euroen ble notert til 1,1288 USD ved utgangen av januar. Noe av svekkelsen av euro kan antagelig også tilskrives at det ble økende fokus på euroens fremtid etter det siste parlamentsvalget i Hellas. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Valgets vinner ble det venstrepopulistiske partiet Syriza, hvor fanesaken er at Hellas ikke skal betale statsgjelden og se vekk fra de innstrammingstiltakene som landet er blitt pålagt av EU. Antagelig vil euroen overleve som valuta, selv om Hellas skulle bryte ut/ bli kastet ut av eurosamarbeidet og gå tilbake til drachmer. Den politiske smitteeffekten kan imidlertid bli stor ved at populistpartier i andre land med stor statsgjeld nå vil forsøke å kopier de greske politikernes valgsuksess. Verdien av NOK fulgte bare delvis med på den siste svekkelse av euro mot USD. I løpet av januar ble euroen følgelig lavere notert mot NOK, fra 9,06 til 8,75 NOK, samtidig med USD ble høyere verdsatt, fra 7,49 NOK til 7,75 NOK. Geopolitiske forhold Voldelige konflikter og hendelser fylte også nyhetsmedias forsider i januar. I global sammenheng er antagelig den politiske og militære utvikling i Ukrainas østlige grenseområder mot Russland mest problematisk og urovekkende. Russlands adferd i forhold til Ukraina og verdenssamfunnet i løpet av 2014 markerer at forsvarspolitikken i Europa har kommet tilbake på et spor hvor militærefforsvarsutgifter vil komme til å øke. I denne sammenheng kan vi merke oss at Russland har vedtatt et stort og kostbart moderniseringsprogram for militære investeringer, til tross for svak utvikling i russisk økonomi. Ellers fremstår den formen for krigføring og terror som islamistgruppen Boko-Haram bedriver i Nigeria og islamistgruppen IS i Syria og Irak som svært voldelig og barbarisk. For siviliserte og moderne demokratier er det vanskelig å forholde seg til denne typen religiøs fanatisme som medfører nedslakting av sivile offere. Det ser ut til at arverekkefølgen i denne omgang ikke har medført indre uro, til tross for fallende oljeinntekter. Vi kan således fortsatt forvente oss at politikken med offentlige piskinger og halshugginger samt forbud mot kvinners bilkjøring vil bli videreført. Internasjonale aksjemarkeder I januar viste de fleste internasjonale aksjemarkeder en negativ utvikling. Regnet i USD falt verdensindeksen (MSCI World Index) med -1,8%. Regnet i NOK tilsvarte det derimot en oppgang på 1,6%. Målt i NOK var det også en positiv verdiutvikling i alle andre aksjemarkeder av betydning i desember. Oljeprisen (Brent) startet januar på 57 USD/fat, men falt kraftig til ca. 45 USD/fat før den steg igjen til 53 USD/fat ved månedsslutt. Dette er en indikasjon på at oljeprisen kan forventes å svinge fremover. Internasjonale energiaksjer falt -5,4% i USD i januar. Indeksen for de store selskapene innenfor finanssektoren falt med -5% i måneden i USD. Nedgangen kom særlig i amerikanske bankaksjer der forventningene til fremtidig inntjening ble redusert. De fleste andre sektorer i «verdensindeksen» viste i januar kun små verdiendringer, men helsesektoren var igjen beste sektor. Den sentrale S&P 500-indeksen i USA falt med -3% i januar, men steg 0,4% målt i NOK. Europeiske aksjer hadde en positiv verdiutvikling i januar på hele 7%, målt i euro, etterat den europeiske sentralbanken besluttet å stimulere økonomien med 60 mrd euro pr måned i vel et år fremover. Målt i NOK var verdiutviklingen positiv med 3,3%. Japanske aksjer hadde en oppgang i januar på 1,3%, målt i yen. I NOK utgjorde det hele 7,3%. I januar falt verdien av aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi med -0,6%, målt i USD, men steg med 4,1% målt i NOK. I diktaturet Saudi-Arabia døde landets konge og en av de mange hundre prinsene er blitt utnevnt til ny konge. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Norsk økonomi Til tross for at oljeprisen ble lavere i januar måned etter å ha halvert seg i 2014, er det få tegn til stor krisestemning i norsk økonomi. På mikronivå synes nesten de eneste tegnene til redusert aktivitet å være at det er blitt flere ledige oljeingeniører og at eiendomsprisene har stagnert i Stavanger-regionen. Når det gjelder problemstillinger om norsk økonomi forøvrig viser vi denne gangen til vårt skriv om økonomiske utsikter for 2015 og markedsrapporten for desember Kursstigningen i årene etter finanskrisen har i stor grad nettopp vært en følge av økningen i multippelprisingen av aksjer. Den forventede avkastningen ved å investere i aksjer synes ennå å være positiv. Flere av selskapene på Oslo Børs gir en relativt god løpende direkteavkastning. Stor likviditetstilførsel til finansmarkedene, lavt rentenivå og få investeringsalternativer bidrar til at aksjeinvesteringer fortsatt er attraktivt. Dersom en vurderer norsk aksjeprising etter en såkalt «earnings yield gap» -modell fremstår norske aksjer som økonomisk attraktive investeringer. Om det norske aksjemarkedet ikke lenger skal kunne bli betraktet som en gunstig investering må minst en (eller en kombinasjon) av følgende tre forhold inntreffe med en viss tyngde: (1) bedriftenes inntjening faller, (2) investorenes krav til risikopremie øker, (3) avkastningen av lange statsobligasjoner stiger. Aksjeanalytikerne tenderer normalt til å være for optimistiske mht. anslag på bedriftenes resultater. Konsensusestimatene for de selskapene som inngår i fondsindeksen er muligens også noe for høye ved inngangen til Det norske aksjemarkedet Vi tror at volatiliteten i de fleste finansielle markeder vil bli høyere i 2015 enn i de to foregående årene. Dette gjelder også for volatiliteten i de aksjer som omsettes på Oslo Børs. Ved inngangen til 2015 kan investeringer i aksjer fremstå som mer risikabelt enn ved inngangen til de siste tre årene. I flere av våre markedsrapporter i slutten av 2014 har vi uttalt at investorene ikke kan regne med å få tilsvarende høy avkastning av sine aksjeinvesteringer i årene fremover som de har fått i de siste årene. Dette skyldes at i et kapitalmarked med svært lave rentenivåer vil en oppnådd årlig avkastning ved aksjeinvesteringer i intervallet 5% til 10% etter hvert bli ansett som svært tilfredsstillende. Følgelig bys aksjeverdiene opp til det kursnivået som vil gi 5% til 10% avkastning. I dagens situasjon med svært lave renter har det vært naturlig med en noe lavere risikopremie for investeringer i aksjer, men det er mulig at denne vil øke dersom rentenivået for statsobligasjoner stiger. Vi tror det er god sannsynlighet for at det markedsmessige rentenivået på norske statsobligasjoner vil stige noe i løpet av Denne norske renteøkningen vil skje fordi de kortsiktige og langsiktige amerikanske statsrentene stiger, som følge av et høyt aktivitetsnivå i amerikansk økonomi. Vi tror således at alle de forannevnte tre punktene som kan redusere aksjemarkedets positive «earnings yield gap» kan inntreffe i 2015, men i sum ikke i tilstrekkelig grad til at aksjeavkastningen blir negativ Vårt basisestimat for utviklingen på Oslo Børs i 2015 er at det vil bli en oppgang i fondsindeksen i intervallet 0% til +15%.

9 Noen av forutsetningene for vårt estimat om utviklingen på Oslo Børs i 2015 er som følger: 1. Global økonomisk vekst rundt 3,5% (kjøpekraftsparitet) 2. Internasjonale aksjemarkeder faller ikke vesentlig tilbake 3. Ingen (vesentlig) ytterligere multippelekspansjon for norske aksjer 4. Gjennomsnittlig oljepris er i intervallet 40 USD til 60 USD, og oljeprisen ved årets utgang er under 60 USD. 5. Verdien av NOK svekker seg mot USD, men styrker seg litt mot EUR. 6. Kortsiktige og langsiktige norske rentesatser stiger noe over nivået ved utgangen av 2014, men vil fortsatt være lave sett i historisk sammenheng. Av fondsindeksens 53 selskaper var det 8 selskaper som steg mer enn +10% og tilsvarende var det 8 selskaper som falt mer enn -10%. Det var noe flere selskaper med kursoppgang enn kursnedgang. Det vesentligste av indeksoppgangen i januar kunne tilskrives en kursoppgang for fire av børsens største og mest indekstunge selskaper. Størst positivt bidrag til indeksoppgangen i januar kom således fra kursoppgangen for Telenor (+10%), Yara (+21%), Norsk Hydro (+7%) og Orkla (+12%). Dersom oljeprisen og/eller valutakursutviklingen skulle avvike vesentlig fra våre antagelser, kan man risikere at fondsindeksen får en betydelig annerledes verdiutvikling. Både -10% og +25% er innenfor det sannsynlige utfallsrommet for avkastningen på Oslo Børs i Når det gjelder prisingen av norske aksjer må en heller aldri glemme at prisingen skjer i en relativ verden mot både andre aksjemarkeder og andre investeringsmuligheter. Utenlandske investorer eier dessuten en relativ stor andel av selskapsverdiene på Oslo Børs. Dette utenlandske eierskapet er i stor grad konsentrert til store internasjonale finansinvestorer, som ofte agerer i takt og med store beløp. Norske aksjer er derfor ofte volatile. Regnet i felles valuta, var det i januar en noe bedre verdiutvikling for aksjer notert på Oslo Børs enn utviklingen i verdensindeksen. Oslo Børs fondsindeks steg med 3% og hovedindeksen steg med 3,5%. Kursoppgangen var relativt jevnt fordelt over måneden. De fleste aksjer innenfor energisektoren viste en kursnedgang. Generelt var kursutslagene likevel relativt lave i januar. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Oversikt over våre fonds historiske utvikling * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

11 Fondsfinans Spar Januar 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 3% i januar. Fondsfinans Spar hadde en svak verdiutvikling i januar og fondsverdiene falt med -0,7%. I Fondsindeksen var det i januar litt flere selskaper med positiv verdiutvikling enn antallet med negativ verdiutvikling. Størst positiv indekspåvirkning kom fra noen få store selskaper: Telenor (+10%), Yara (+21%), Norsk Hydro (+7%) og Orkla (+12%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra utviklingen i Subsea 7 (-14%) og Storebrand (-20%). I fondets portefølje var det litt flere selskaper med negativ verdiutvikling enn med positiv verdiutvikling. De absolutt største positive verdi-bidragene til porteføljen i januar kom fra fondets investeringer i Yara (+21%), Photocure (+38%), Norsk Hydro (+7%), Opera (+8%) og Entra (+9%). De største negative bidragene kom fra investeringene i Storebrand (-20%), Siem Offshore (-47%), Det norske Oljeselskap (-19%), Odfjell A (-25%) og Subsa 7 (-14%). I løpet av måneden har vi solgt ut investeringene i Tomra og Hafslund. Videre har vi redusert investeringene i Yara, og nedskaleringen har dels skjedd i takt med kursoppgangen på grunn av fondets maksimumsregel om 10% i en enkelt aksje. Videre har vi redusert investeringene noe i bl.a. Subsea 7, Atea og Norsk Hydro. I løpet av måneden har fondet investert i (den europeiske storbanken) Deutsche Bank. Videre er investeringene økt i DNB og Storebrand, samt noen mindre økninger i bl.a. Tanker Investments, Høegh LNG og Entra. Ved utgangen av januar var egenkapitalinvesteringene fordelt på 34 selskaper, hvorav 31 selskaper er notert på Oslo Børs, 1 selskap er unotert og 2 er notert på utenlandske børser. Fondet var fullt investert i egenkapitalinstrumenter ved utgangen av måneden. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Norsk Hydro 9,2 % Yara International 8,7 % DNB 6,3 % Marine Harvest 5,2 % Opera Software 5,1 % Storebrand 4,9 % Borregaard 4,7 % PGS 3,9 % Entra 3,4 % Det norske oljeselskap 3,4 % Fordeling på undergrupper: (55% av porteføljen) Andelsverdi: 7 029,87 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Aktiv Januar 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 3% i januar. Fondsfinans Aktiv hadde en svak verdiutvikling i januar og fondsverdiene falt med -1%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond med en normal investeringsandel i aksjer på rundt 60%. I Fondsindeksen var det i januar litt flere selskaper med positiv verdiutvikling enn antallet med negativ verdiutvikling. Størst positiv indekspåvirkning kom fra noen få store selskaper: Telenor (+10%), Yara (+21%), Norsk Hydro (+7%) og Orkla (+12%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra utviklingen i Subsea 7 (-14%) og Storebrand (-20%). I fondets akseportefølje var det litt flere selskaper med negativ verdiutvikling enn med positiv verdiutvikling. De absolutt største positive verdibidragene til porteføljen i januar kom fra fondets investeringer i Yara (+21%), Photocure (+38%), Entra (+9%), Opera (+8%) og Norsk Hydro (+7%). De største negative bidragene kom fra investeringene i Siem Offshore (-47%), Storebrand (-20%), Det norske Oljeselskap (-19%), Odfjell A (-25%) og WWASA (-6%). I løpet av måneden har vi solgt ut investeringen i B2 Holding og redusert investeringene i Yara og Photocure. Vi har foretatt en ny og mindre investering i Akastor. Dessuten er investeringene blitt økt noe i bl.a. Sparebanken Midt- Norge, DNB, Storebrand, Tanker Investments og Entra. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde 63% av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper. Alle selskapene er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Obligasjonsporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 7,2% p.a. Obligasjonsplasseringene er i 18 obligasjonslån i NOK. Alle låntagerne er selskaper som er notert på Oslo Børs. Den gjennomsnittlige kredittverdigheten for likviditetspostene er BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,7 år og rentedurasjonen er 0,2 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Yara International 5,0 % Norsk Hydro 4,6 % Opera Software 4,4 % DNB 4,3 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Borregaard 4,2 % Marine Harvest 3,9 % Entra 3,9 % Storebrand 3,6 % W Wilhelmsen 3,3 % Fordeling på undergrupper: (41,5% av porteføljen) Andelsverdi: ,15 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Januar 2015 Selskaper i helsesektoren hadde i årets første måned, som i hele fjoråret, en vesentlig sterkere verdiutvikling enn Morgan Stanley verdensindeks. Helsesektoren ble også i januar den beste sektoren mht. verdiutvikling. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren steg med 2,3% i USD mot en negativ utvikling på -1,8% i USD for verdensindeksen. Omgjort til NOK hadde den globale helseindeksen en oppgang på +5,8% i NOK. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde også en meget god verdiutvikling i januar, og fondet steg med +5,2%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av måneden er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Det vesentligste av fondets investeringer er i utenlandsk valuta, som i henhold til vedtektene ikke blir valutasikret. I januar var valutabidraget til fondets avkastning blandet. For fondets amerikanske aksjer var USD oppgangen positiv, mens de europeiske aksjene fikk en negativ påvirkning av den svakere utviklingen for euro og SEK og DKK. Amerikanske helseselskaper hadde en svakere verdiutvikling enn indeksen for de store globale helseselskapene. Amerikanske bioteknologiselskaper hadde derimot en vesentlig bedre utvikling, og Nasdaqs bioteknologiindeks steg med 5,9% i USD. I fondets portefølje var det også i januar en bred verdioppgang. Omlag 25% av investeringene hadde negativ verdiutvikling, men ingen falt mer enn -10%. Av investeringene var det sju selskaper som hadde en verdioppgang i NOK som var større enn +10%. Størst bidrag til porteføljens tilvekst i januar kom fra: (norske) Photocure (+38%), Hologic (+17%), Anthem (+11%), (tyske) Bayer (+9%), AmerisourceBergen (+9%), United Health Group (+9%), (svenske) Elekta (+9%) og Quest Diagnostics (+10%). I januar har vi redusert investeringen i Elekta. Vi har i løpet av måneden investert i Ion Beam Applications, som er et belgisk selskap innenfor medisinsk utstyr. Videre har vi økt investeringsgraden i noen europeiske helseselskaper. Dette gjelder de svenske selskapene Medivir og Swedish Orphan Biovitrum samt Philips Electronics. Ved utgangen av januar var fondets investeringer fordelt på 35 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør noe over 5% av porteføljen. Øvrige investeringer er alle notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 20 amerikanske selskaper. Ved utgangen av måneden var investeringsgraden noe økt, og kontantandelen var 3%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Bayer 4,4 % Amerisourcebergen Corp 4,4 % Philips Electronics 4,3 % Anthem 4,2 % United Health Group 4,1 % Sanofi 4,0 % Hologic 3,9 % Photocure 3,8 % Express Scripts Holding 3,7 % Baxter 3,6 % Fordeling på undergrupper: (40,4% av porteføljen) Andelsverdi: ,30 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Energi Januar 2015 Etterat den synkende oljeprisen startet året på 57 USD/fat, akselererte fallet i januar, og prisen nådde en bunn på 45 USD/fat 13. januar. Deretter steg den til 53 USD/fat ved månedsslutt. Ukentlige meldinger om reduksjon i antall rigger i drift i USA bærer bud om at skiferolje-produksjonen i USA vil falle på et tidspunkt seks-ni måneder frem i tid. Nøyaktig når og hvor mye gjenstår å se. Det er også spørsmålstegn knyttet til utviklingen i oljeetterspørselen gjennom året, og til hva som skjer i andre oljeproduserende land gjennom Disse usikkerhetsmomentene vil gi større svingninger i oljeprisen enn det vi har vært vant til de siste tre årene. Meldinger om reduserte investeringer i 2015 kommer på løpende bånd fra så godt som alle store og små oljeselskaper. I tillegg har korrupsjonsanklager stanset mye av virksomheten i Petrobras, som er den viktigste oppdragsgiveren innenfor offshorevirksomhet. Den lave oljeprisen har gitt støtet til at oljeselskaper presser på for å reforhandle riggkontrakter der dette synes mulig. Fokus på oljeselskapenes generelle innsparing i investeringer og kostnader med etterfølgende svak inntjening hos både produsenter og leverandører i sektoren vil vedvare, og særlig i resultatperioder, men aksjemarkedet synes likevel fullt ut å ha tatt den nåværende situasjonen i oljemarkedet inn over seg. Daglige, kraftige svingninger i oljeprisen gir tilsvarende opp-/nedgang i kursene for energirelaterte aksjer. Energiindeksen til Oslo Børs var ned -3,2% i januar, mens oil service-indeksen falt -6,6%. MSCI World Energy-indeksen, som reflekterer det globale energi-universet, falt med -5,4% i USD i måneden, og var ned -2,1% i NOK. Den amerikanske oljeservice-indeksen, OSX, falt -11,2%, målt i USD, i januar. Fondsfinans Energi hadde i januar en negativ verdiutvikling på -6,5%. I fondets portefølje steg 10 av 27 investeringer i verdi i januar. Best kursutvikling hadde Ocean Yield, et utbyttefokusert selskap i Aker-sfæren med lange kontrakter, opp 6,8%. Nest best, opp 6,4%, var DNO International som fikk noe bedre trygghet for fremtidig betaling for sin oljeproduksjon i Kurdistan. Størst negativt bidrag, ned hele -46,5%, ga offshore support-selskapet Siem Offshore, som dog hadde en god kursoppgang frem mot årsskiftet. Fondet er nå investert i 27 selskaper. Av selskapsverdiene er ca 60% notert i NOK på Oslo Børs, mens ca 30% er notert i USD på New York-børsen. De resterende ca 10% av aksjene er notert på andre europeiske børser. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs, har det vesentligste av sine inntekter i USD. Kontantandelen var 5,6% ved årets slutt, og fondet var dermed ikke fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: BW Offshore 8,1 % Dolphin Group 7,0 % Schlumberger 6,0 % PGS 5,1 % ExxonMobil 4,9 % Kvaerner 4,8 % Det norske oljeselskap 4,8 % Royal Dutch Shell 4,6 % Cameron International 4,3 % Aker 4,0 % Andelsverdi: 2313,80 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Kreditt Januar 2014 Fondsfinans Kreditt var i januar opp med 0,47%. DnBs high yield indeks (BB+ og lavere rating) er til sammenligning siste måned ned med -2,9%. High yield markedet er fortsatt todelt hvor det er stor forskjell i prisingen mellom selskaper som har eksponering mot olje og dem som ikke har det. Likviditeten i markedet var i januar mye bedre enn i desember, og vi opplever at det begynner å bli god verdi innen enkelte oljerelaterte papirer. Den 22. Januar gikk Seadrill ut og garanterte for et av North Atlantic Drilling sine lån, hvilket gjorde at kursen på NADL obligasjonen umiddelbart steg fra ca 65% til 79%. Vi benyttet denne reprisingen av NADL til å redusere vår NADL eksponering. Porteføljen har drøyt 30% eksponering mot energirelaterte selskaper. Fondsfinans OSE High Yield Indeks med snittrating BB viste en spreadutgang på 20 bp i løpet av januar. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 53 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente var 7,7%, etter kostnader. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning på 5,8%. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,3 år, mens gjennomsnittlig kredittdurasjon var 3,4 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Kontantandelen var på 4% ved utgangen av måneden. Fondets minstetegning er Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: 9 646,39 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 Fondsfinans High Yield Januar 2014 Avkastningen for Fondsfinans High Yield var i januar negativ med -1,67%. DnBs high yield indeks (BB+ og lavere rating) er til sammenligning siste måned ned med -2,9%. High yield markedet er fortsatt todelt hvor det er stor forskjell i prisingen mellom selskaper som har eksponering mot olje og de som ikke har det. Likviditeten i markedet var i januar mye bedre enn i desember, og vi opplever at det begynner å bli god verdi innen enkelte oljerelaterte papirer. Porteføljen har ca 60% eksponering mot energirelaterte selskaper. I følge ABG Sundal Colliers high yield indeks så var spreadutgangen for B-ratede selskaper på ca 85bp i januar, betydelig mer enn for BB-ratede selskaper som kun opplevde en spreadutgang på 15-20bp. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 44 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente var 13,9%. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning på 7,3%. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,7 år og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,5 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B+. Fondets var fullinvestert ved utgangen av måneden. Fondets minstetegning er 5 mill. Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: 9 177,83 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Oslo 17. januar 2012 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2012 Aktivaallokering per januar 2012 Det er fortsatt en betydelig makrousikkerhet ved inngangen til 2012. Den europeiske gjeldskrisen,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer