Markedsrapport mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport mars 2015"

Transkript

1 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere i forhold til euro. Langsiktige statsrenter ble noe lavere i de fleste vestlige land, mens rentenivået steg i Norge. Samtidig svekket verdien av NOK seg mot de fleste valutaer. I de internasjonale aksjemarkedene var verdiutviklingen blandet. Konjunkturer og råvarer Det er fortsatt gode tegn til bedring i den økonomiske veksten i flere land. Særlig synes veksten å ta seg opp i USA, selv om landet har vært plaget av en kald vinter. I fjorårets siste kvartel var den amerikanske konsumveksten den sterkeste på åtte år, og arbeidsledigheten er nå på det laveste nivået siden mai Flere amerikanske arbeidsgivere, f.eks. Walmart, har endog i det siste begynt å tilby høyere lønninger for å tiltrekke seg ufaglært arbeidskraft. Enkelte europeiske land får nå også noe større fart på den økonomiske aktiviteten. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høy i Europa, og politikerne somler med å vedta nødvendige strukturelle endringer i arbeidsmarkedene. Vi tror ikke at et inflasjonsnivå som er lavere enn målsatt av vestlige sentralbanker, vil føre til resesjon og nedgang i den økonomiske veksten. Tvert i mot er nedgangen i prisnivået forårsaket av en reduksjon i råvareprodusentenes profitt som motsvares av en reell inntektsvekst hos konsumentene. Denne inntektsveksten vil kunne lede til ny og økt etterspørsel etter andre varer og tjenester. I sum forventes det en bedre global økonomisk vekst i 2015 enn 2014.

2 Den økonomiske utviklingenn i land med fremvoksende økonomi synes imidlertid å være relativtt blandet. Veksten i kinesisk økonomi i 2015 forventes å bli omlag 7 i henhold til en tale av landets statsminister, Li Keqiang. Dette er en lavere vekst enn i fjor. Kinas militære utgifter skal i år øke med 10. Rogers internasjonale råvareindeks falt med 5,5 i USD i mars. Etter årets første kvartal er utviklingen i råvareindeksen negativ med 8,6 i USD ( 1 i NOK) ). Et stort fall i oljeprisen var i mars den største bidragsyteren til nedgangen i råvareindeksen. Prisen på Brent oljen falt med nesten 12, fra snaue 63 USD til 55 USD ved utløpet av mars. I forhold til prisnivået for olje ved årets start var oljeprisen ved utgangen av mars 4,8 lavere i USD (+3,1 høyere i NOK). Svært mange andre råvarer hadde også en nedgang i prisene i mars. De fleste råvarer har også en prisnedgang i USD siden årsskiftet. Kilde: Bloomberg 2

3 Kilde: Bloomberg 3

4 Kronesvekkelse Kilde: Bloomberg 4

5 Renter og valuta Lave inflasjonstall som følge av nedgangen i råvarepriser, er blitt ledsaget av fortsatt store tilførsler av sentralbanklikviditet og slapp pengepolitikk. Dette har bidratt til enda større forventninger i finansmarkedene om at kortsiktige sentralbank og pengemarkedsrenter vil fortsette å holde seg svært lave i flere år fremover. Herunder er det antatte tidspunktet for når den amerikanske sentralbanken ( Federal Reserve) vil komme til å øke sentralbankrenten blitt ytterligere utsatt. Tidligeree er det blitt antatt juni 2015 som første tidspunkt med amerikansk rentehevning, men nå er nok konsensustidspunktet flyttet til september Som en følge av de forannevnte faktorene ble det markedsmessige nivået for langsiktige statsrenter enda lavere i mange land. Rentenivået for norske statsobligasjoner steg, og var et av unntakene fra trenden med ytterligere ny rentenedgang. I de fleste vestlige kapitalmarkeder er rentene for statspapirer på historiske bunn nivåer. Ved utgangen av mars kan en endog konstatere at det gis garantert negativ avkastning ved å investere i flere lands mellomlange statsobligasjoner. Etter kapitalistiske avkastningsmodeller synes det svært unaturlig å anbefale slike tapsbringende investeringer. Samtidig som norske renter steg noe i mars, utviklet også verdien av NOK seg svært svakt. I forhold til de store sentralee konvertiblee valutaene svekket verdien av NOK seg mot alle valutaer med unntak av brasilianske Real. Siden årsskiftet er imidlertid verdien av NOK blitt Sentrale rentenivåer (pr ) noe styrket mot euro og de to andre nordiske kronene. Sentralbank 3 mnd. 2 års 10 års rente rente statsobl. statsobl. Verdien av USD steg i mars mot de fleste valutaer, og USA 0,25 0,25 0,56 1,92 USD har i løpet av 1. kvartal også styrket seg i verdi mot de flestee andre valutaer. USD har herunder styrket Tyskland 0,05 0,05 0,25 0,18 seg fra ca. 1,22 USD pr. euro ved årets start til ca. 1,07 Sveri ge 0,25 0,10 0,32 0,42 USD pr. euro ved utgangen av 1. kvartal, som er en UK 0,50 0,57 0,42 1,58 endring på 11,8. Sveits 0,75 0,81 0,74 0,05 Eurosonens store utfordringer med forholdet til den Norge 1,25 1,47 0,87 1,49 nye regjeringen i Hellas synes ikke å ha kommet til Japan 0,08 0,01 0,04 0,41 noen løsning i løpet av mars. En bør ikke utelukke gresk utgang fra euroområdet («Grexit») i løpet av året. 5

6 Geopolitiske forhold Internasjonale aksjemarkeder Også i mars var en betydelig del av nyhetsbildet preget av voldelige konflikter i land i Nord Afrika og Midt Østen. For amerikanske politikere og militære kan det for tiden ikke være lett å vite hvem man skal samarbeide med i det politiske landskapet. I Irak og Syria er det blitt satt i gang større militær motstand mot IS og deres sunni muslimske krigere. Den militære innsatsen mot IS blir bl.a. drevet frem av den noe uvanlige konstellasjonen av USA og shiamuslimer støttet av Iran. I Jemen har borgerkrigen blusset opp, og presidenten har forlatt landet. Saudi Arabia, støttet av USA, og andre land har intervenert militært i Jemen. Herunder er det foretatt flere bombetokt mot de shiamuslimske opprørerne i Jemen, som blir støttet av Iran. Fra Nigeria fortsetter det å komme meldinger om grusomheter som er begått av jihadister fra Boko Haram mot sivile i landets nordlige områder. I Brasil er det blitt gjennomført store protestaksjoner mot regjeringen til President Dilma Rousseff. Grunnlaget for protestene er svak økonomisk utvikling og høy inflasjon, kombinert med store korrupsjonsskandaler knyttet til (oljeselskapet) Petrobras. I Russland forsvant President Putin i 10 dager i mars, uten at det var kjent hvor han var eller hva han holdt på med. Dette ledet til spekulasjoner om at det pågikk en politisk maktkamp i Kreml. Den lave oljeprisen og vestlige lands sanksjoner mot Russland har antagelig en viss effekt på den russiske økonomiske situasjonen. Likevel har Russland planer om en betydelig økning av de militære utgiftene, og landet foretar overraskende og store militærøvelser. Utenriksministrene fra Kina, Japan og Sør Korea møttes i Seoul (i Sør Korea)for felles politiske samtaler. Forrige gang som slike samtaler foregikk var for tre år siden. Territorielle konflikter om områder i Øst Kina havet har i de siste årene lagt begrensninger på de politiske kontaktene mellom landene. I globale aksjemarkeder var det i mars en noe blandet verdiutvikling. Europeiske og japanske aksjekurser steg, mens amerikanske aksjer viste kursnedgang. Regnet i USD var det derimot en verdinedgang i de fleste aksjemarkeder med unntak av det japanske. Regnet i felles valuta har også utviklingen i det japanske aksjemarkedet hittil i år vært blant de beste i verden. MSCI indeksen (verdensindeksen) falt med 1,5 i USD. Dette samsvarte omtrent med utviklingen i den amerikanske S&P 500 indeksen som falt 1,6 (i USD) og aksjeindeksen for fremvoksende markeder, MSCI Emerging Markets, som falt 1,4 (i USD). Innenfor fremvoksende markeder har det i 1. kvartal vært store forskjeller i verdiutviklingen for aksjer, og flere lokalmarkeder har falt mer enn 10 i USD. I felles valuta var verdiutviklingen for europeiske aksjer generelt noe sterkere enn for amerikanske aksjer. Oppgangen i europeiske aksjekurser er dels basert på forventninger om økende inntjening i bedriftene. For de forskjellige industrisektorene innenfor verdensindeksen var det (i USD) i mars en negativ verdiutvikling for alle sektorer med unntak av helsesektoren. Størst verdinedgang var det for selskaper innenfor sektorene materialer (råvarer), telekommunikasjon og energi. I 1. kvartal av 2015 har verdiutviklingen også vært best for aksjer innenfor helsesektoren. Selskaper i sektoren forbruksvarer («consumer discretionary») har også hatt en sterk utvikling hittil i år. Selskaper i finanssektoren har derimot knapt gitt avkastning i år. For selskaper i energisektoren har verdiutviklingen fra årsskiftet vært negativ, dels som en følge av nedgangen i oljeprisen. Flere aksjemarkeder har i løpet av 1.kvartal nådd nye rekordnoteringer. Hvorvidt aksjemarkedene skal anses som dyre eller fortsatt attraktive avhenger i stor grad av hvilke forutsetninger en legger til grunn for beregningene av avkastningskrav og selskapenes antatte (fremtidige) kapitalkostnad («cost of capital»). I dagens sentralbankregime som til dels impliserer garantert negativ avkastning av statspapirer, er det mulig at historiske pris/fortjeneste betraktninger for aksjeprising nettopp er blitt historiske. 6 TLF: , Faks: , Foretaksnummer: ,

7 Kilde: Bloomberg 7

8 Norsk økonomi Mars 2015 Mars 2015 MSCI World Index 1,5 1,8 3,4 10,2 S&P 500 Index 1,6 0,1 3,4 8,2 Bloomberg European 500 1,8 16,8 2,5 11,7 Nikkei 225 2,7 10,7 7,7 19,4 MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK 1,4 2,4 3,6 10,9 0,2 5,5 0,2 5,5 Den 18. mars avholdt Hovedstyret i Norges Bank et såkalt rentemøte, hvoretter den første av bankens fire såkalte pengepolitiske rapporter for 2015 ble fremlagt. Norges Bank vedtok på møtet i mars å holde styringsrenten uendret på 1,25. Samtidig ble det vedtatt at styringsrenten bør ligge i intervallet 0,5 til 1,5 i perioden frem til den neste pengepolitiske rapporten blir fremlagt den 18. juni i år, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Dette vedtaket om ikke å foreta en ny rentenedsettelse ble møtt med store protester fra noen (sjef)økonomer i bankvesenet. Ut fra ordbruken og stemmevolumet kan en nesten undre seg over hvilke finansielle posisjoner som de protesterende økonomene har tilrådd sine kunder og prinsipaler. Basert på den gjennomgangen som Norges Bank har gitt i Pengepolitisk Rapport nr. 1/2015 om de økonomiske utsiktene og strategien for pengepolitikken er vedtaket om å holde renten uendret godt begrunnet. Det eneste virkelig holdbare argumentet for en norsk rentereduksjon ville ha vært at den norske vekslingskursen hadde styrket seg betydelig som følge av at andre vestlige sentralbanker (dessverre) opprettholder lave og endog negative sentralbankrenter. Noen slik kraftig bedring av den norske vekslingskursen har imidlertid ikke skjedd i år, og valutakursutviklingen alene kan derfor ikke rettferdiggjøre noen norsk rentenedsettelse. Norsk økonomi ble bl.a. beskrevet slik i den pengepolitiske rapporten til Norges Bank: «En lavere oljepris vil gi seg utslag i en svakere utvikling i fastlandsøkonomien, men det vil trolig ta tid før virkningene fullt ut kommer til syne. Et fleksibelt arbeidsmarked ser ut til å begrense oppgangen i arbeidsledigheten, og så langt har ledigheten økt lite. Utviklingen i kronekursen den siste tiden har vært påvirket av endringene i oljeprisen. Svekkelsen av kronen vil bidra til å holde inflasjonen oppe den nærmeste tiden og dempe utslagene i norsk økonomi av en lavere oljepris. Så langt har imidlertid utslagene i realøkonomien av oljeprisfallet vært relativt små. Samtidig fortsetter boligprisene å stige mye. Det kan gjøre husholdningene mer sårbare og kan utløse eller forsterke et tilbakeslag i økonomien lenger fram i tid.» For konkurranseevnen til norsk næringsliv kan vi forøvrig merke oss at LO og NHO i mars ble enige om en ramme på 2,7 lønnsvekst for 2015, som er en nedgang fra fjorårets lønnsoppgjør som ga 3,3. Alle som heier på ytterligere rentenedsettelser bør minne seg om at inflasjonen ligger tett opp under det (altfor høye) norske inflasjonsmålet på 2,5. Med en slik inflasjon vil en styringsrente på 1,25 samtidig innebære at den norsk realrenten er negativ. Negative realrenter er normalt ikke noen god økonomisk politikk for et lands verdiskapning. Det norske aksjemarkedet Vurdert etter fondsindeksens sluttnotering ble den historiske toppnoteringen for norske aksjer registrert i juni måned i fjor. Denne rekordnoteringen sammenfalt med en meget høy oljepris. I mars i år var oljeprisen omtrent halvert i forhold til nivået tidlig i fjor sommer. Til tross for det snuste fondsindeksen på nye rekordnoteringer i mars.

9 Fondsindeksen steg med 0,2 i mars, og har derved steget med 5,5 i 1. kvartal. Hovedindeksen har i samme periode steget med 7,5. Sammenlignet med verdiutviklingen for de store aksjene som er notert i verdensindeksen (MSCI World) og aksjeindeksen for fremvoksende økonomier (MSCI emerging markets) har verdiutviklingen for norske aksjer i 1. kvartal vært svakere. I norske kroner er verdioppgangen for de to indeksene i overkant av 10. Vurdert i felles valuta har verdiutviklingen på den norske aksjebørsen i 1. kvartal dessuten også vært betydelig svakere enn utviklingen på de andre nordiske aksjebørsene. Noe av kursoppgangen for norske aksjer kan antagelig tilskrives økende risikovilje hos investorene, og således et resultat av ytterligere multippelekspansjon. Oppgangen kan også forklares ved den gode likviditeten i internasjonale kapitalmarkeder, og mange norske aksjer prises i en internasjonal sammenheng. Utlendingers eierandel av norske aksjer er fortsatt stor. Vårt basisestimat for verdiutviklingen på Oslo Børs i 2015 er at det vil bli en oppgang i fondsindeksen i intervallet 0 til +15. Etter utviklingen i årets første kvartal ser vi ingen grunn til å endre dette anslaget. Stor likviditetstilførsel til finansmarkedene, lavt rentenivå og få investeringsalternativer bidrar til at flere aksjeinvesteringer fortsatt bør være attraktive. Det er mulig at investorene i tiden fremover får en økende risikovilje og er villig til å akseptere høyere multipler for aksjenes pris i forhold til forventet inntjening. I så fall vil vårt mål for stigningspotensialet for fondsindeksen i 2015 på +15 kunne bli betydelig overskredet. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7 Selskap OSEFX vis Indeks vekt Verdiutvikling i Mars Verdiutvikling i 2015 Telenor 9,6 5,9 7,5 DNB 9,4 3,9 17,2 Statoil 8,9 1,2 10,2 Yara International 8,8 2,8 22,8 Schibsted 4,6 2,4 1,4 Orkla 4,6 1,2 19,2 Royal Caribbean Cruis es 4,5 11,6 6,4 Norsk Hydro 4,4 3,2 0,1 Marine Harvest 4,3 4,3 8,9 Gjensidige Forsikring 4,3 4,2 14,1 Subsea 7 2,8 8,8 9,4 TGS Nopec Geophysical 2,8 4,3 10,6 Seadrill 2,4 14,5 12,4 Storebrand 2,0 7,5 0,5 Veidekke 1,5 3,3 28,1 Kongs berg Gruppen 1,5 10,7 30,5 Petroleum Geo Services 1,4 4,1 2,1 Opera Software 1,3 9,5 31,8 Nordic Semiconductor 1,3 2,8 9,6 Bakkafrost 1,2 2,0 4,2 Tomra Systems 1,2 2,9 17,8 Atea 1,2 4,9 17,9 Norwegian Air Shuttle 1,1 2,9 13,1 Entra 1,1 1,8 9,5 DNO 1,0 29,6 34,0 Aker Solutions 1,0 2,4 1,0 Salmar 0,9 7,6 9,0 BW LPG 0,8 7,4 24,0 Prosafe 0,8 5,9 2,2 Olav Thon Eiendomssels 0,8 8,3 27,1 XXL 0,7 3,9 0,3 Det Norske Oljeselskap 0,7 13,9 11,5 9 TLF: , Faks: , Foretaksnummer: ,

10 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Fondsfinans Våre fond: Spar Avkastning Mars 1, ,5 Årsavkastning Årsavkastning Årsavkastning Årsavkastning Årsavkastning Avkastning siste 5 år 51 Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 9 Avkastning siste 10 år 239 Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 13 Avkastning siden oppstart* 626 Standardavvik siste år 9 Standardavvik siste 5 år 17 Standardavvik siste 10 år 22 Fondets størrelse (mill.kr.) 2101 Fondsfinans Aktiv 1,5 Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans OSEFX Farmasi Energi Kreditt High Yield MSWI (i NOK) 5,5 3,1 0, 74 0,64 0,2 3,5 0,4 13,9 6,5 1, 14 3,78 5,55 10, , 74 8, Netto andelsverdi pr , , , , , ,29 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinanss Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til nvesteringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør 10

11 Fondsfinans Spar Mars 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 0,2 i mars og har steget med 5,5 i årets første kvartal. Fondsfinans Spar hadde en meget god verdiutvikling i mars fondet steget med 2,5. og fondet steg med 1,9. I årets første kvartal har Av Fondsindeksens 51selskaper var det en jevn fordeling mellomm selskaper med verdioppgang og verdinedgang. Kursbevegelsene for de norske aksjene var samtidig relativt små. Tre selskaper steg med mer enn +10 og to selskaper hadde mer enn 10 verdinedgang. De fem selskapene med svakest verdiutvikling var alle innenfor energisektoren, med oljeselskapet DNO som svakeste selskap. Samtidig var det (oljeselskapet) Det norske oljeselskap som var det selskapet med størst verdioppgang. Størst positiv indekspåvirkning kom fra: Telenor (+6), RCCL (+12) og DNB (+ +4). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: DNO ( 30), Seadrill ( 14) og Subsea 7 ( 9). I fondets portefølje var det en overvekt av antall selskaper med positiv verdiutvikling. I forhold til fondsindeksen er fondet undervektet i energiselskaper, og fondet var ikke investert i de tre forannevnte selskapene som ga størst negativt bidrag til fondsindeksen. Samtidig er fondet godt investert i finanssektoren, og alle investeringer i denne sektoren ga i mars et positivt bidrag. De absolutt største positive verdibidragene til porteføljen i mars kom fra investeringene i: Borregaard (+23), Det norske Oljeselskap (+14), Storebrand (+8), Nordic America Tankers (+23), DNB (+ +4), WWASA (+9) og Opera Software (+9). De største negativee bidragene kom fra fondets investeringer i Kværner ( 23), Photocure ( 11) og Norsk Hydro ( 3). Som nytt selskap til porteføljen har vi foretatt en nvestering Mosaic, som er et stort internasjonalt gjødselselskap. I løpet av måneden har vi bl.a. økt investeringene i Lerøy Seafood, Storebrand, Sparebanken Midt Norge, SRBank og Det norske Oljeselskap. I løpet av månedenn har vi særlig redusert investeringene i Norsk Hydro, PGS og Marine Harvest. Videre er investeringene redusert noe i bl.a. Stolt Nielsen, Yara og Opera Software Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene fordelt på 34 selskaper, hvorav 30 selskaper er notert på Oslo Børs, 1 selskap er unotert og 3 er notert på utenlandske børser. Ved månedsslutt var fondet nesten fullt investert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 8,6 Yara International 8,3 Storebrand 7,5 Norsk Hydro 6,9 Det norske oljeselskap 5,1 Borregaard 4,8 Marine Harvest 4,6 SpareBank 1 SMN 3,5 Entra 3,5 W Wilhelmsen 3,4 Fordeling på undergrupper: (56,2 av porteføljen) Andelsverdi: 7 257,40 111

12 Fondsfinans Aktiv Mars 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 0,2 i mars og har steget med 5,5 i årets første kvartal. Fondsfinans Aktiv hadde en meget god verdiutvikling i mars fondet steget med 0,4. og fondet steg med 1,5. I årets første kvartal har Av Fondsindeksens 51selskaper var det en jevn fordeling mellomm selskaper med verdioppgang og verdinedgang. Kursbevegelsene for de norske aksjene var samtidig relativt små. Tre selskaper steg med mer enn +10 og to selskaper hadde mer enn 10 verdinedgang. De fem selskapene med svakest verdiutvikling var alle innenfor energisektoren, med oljeselskapet DNO som svakeste selskap. Samtidig var det (oljeselskapet) Det norske oljeselskap som var det selskapet med størst verdioppgang. Størst positiv indeksvirkning kom fra: Telenor (+6), RCCL (+12) og DNB (+4). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: DNO ( 30), Seadrill ( 14) og Subsea 7 ( 9). I fondets portefølje var det det en jevn fordeling mellom selskaper med verdioppgang og verdinedgang. I forhold til fondsindeksen er fondet undervektet i energiselskaper, og fondet var ikke investert i de tre forannevnte selskapene som ga størst negativt bidrag til fondsindeksen. Samtidig er fondet godt investert i finanssektoren, og alle investeringer i denne sektoren ga i mars et positivt bidrag. De absolutt største positive verdibidragenee til porteføljen i mars kom fra investeringene i: Borregaard (+23), Det norske Oljeselskap (+14), Storebrand (+8), WWASAA (+9) og Opera Software (+9). De største negative bidragene kom fra fondets nvesteringerr i Kværner ( 23) og Photocure ( 11). I måneden har vi investert i Lerøy Seafood Group som et nytt selskap til aksjeporteføljen. Videre er investeringene økt noe i Norsk Hydro og SRBank. Fondet har nå solgt ut sin investering i PGS. Videre er investeringene noe redusert i bl.a. Opera Software og Borregaard. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde drøye 60 av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper. Alle egenkapitalinvesteringene er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Obligasjonsporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 6,8 p.a. Obligasjonsplasseringene er i 19 obligasjonslån i NOK. Alle låntagerne er selskaper som er notert på Oslo Børs. Den gjennomsnittlige kredittverdigheten for likviditetspostene er BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,7 år og rentedurasjonen er 0,2 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Storebrand 5,3 Yara International 4,7 DNB 4,5 SpareBank 1 SMN 4,3 Norsk Hydro 4,3 Marine Harvest 4,0 Borregaard 3,9 W Wilhelmsen 3,5 Sparebank 1 SR Bank 3,3 Det norske oljeselskap 3,2 Fordeling på undergrupper: (40,9 av porteføljen) Andelsverdi: ,72 12

13 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi Mars 2015 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde også i mars en meget god verdiutvikling, og fondet steg med +5,,5. I 1.kvartal i år har verdioppgangen for fondet vært +13,9. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av måneden er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni I mars var det en sterk global verdiutvikling for selskaper i helsesektoren og Morgan Stanleys helsesektorindeks steg med 1,4 i USD (6,5 i NOK). Helsesektoren har både i mars og i 1.kvartal hatt den sterkeste verdiutviklingen av de 10 næringssektorene som grupperes i verdensindeksen. I 1. kvartal har oppgangen for MSCI World Helseindeks vært 7,7 i USD tilsvarende 16,7 i NOK. Amerikanske helseselskaper hadde i mars en verdiutvikling som var noe svakere enn andre store globale helseselskaper. Amerikanskee bioteknologiselskaper hadde derimot pånytt en noe bedre verdiutvikling enn indeksen for alle de store selskapene i helsesektoren. Nasdaqs bioteknologiindeks har stegett med 13 i USD fra årsskiftet, som tilsvarer hele +22,4 i NOK. Risikovilligheten for bioteknologiinvesteringer er meget stor. Aktivitetene med oppkjøp og fusjoner i helsesektoren fortsetter, godt understøttet av god likviditetstilgang. I fondets portefølje var det i mars en verdistigning for mer ennn ¾ deler av selskapene, og verdioppgangen var bredt basert. Av investeringene var det 12 selskaper som hadde en verdioppgangg i NOK som var større enn +10, mens 2 selskaper falt mer enn 10 i verdi. Størst bidrag til porteføljens tilvekst kom fra: (belgiske) Ion Beam Applications (27),(spanske) Almirall (+28), (amerikanske) Cooper Co. (+21), (amerikanske) Community Health Systems (+ +14), (amerikanske) Anthem (+12), (amerikanske) AmerisourceBergen (+17), (amerikanske) Quest Diagnostics (+ +16), (tyske) Bayer (+ +7), (amerikanske) United Health (+ +10), (amerikanske) HCA (+11) og (amerikanske) Bristol Myers Group (+12). Det var i hovedsak kun to investeringer som ga nevneverdig negativ avkastning i mars: (svenske) Medivir ( 14) og (norske) Photocure ( 11). Det vesentligste av fondets investeringerr er i utenlandsk valuta, som i henhold til vedtektene ikke blir valutasikret. I mars ga valutaeksponeringen et positivt bidrag til fondets avkastning. I mars har vi solgt ut investeringene i (svenske) Elekta og fondets minste investering i (finske) Biotie Therapies. Dessuten har vi redusert investeringene i Ion Beam Applications, Bayer, Sanofi, Hologic, Actavis, Anthem, Amerisourcebergen Corp, Medivir og UCB. I forbindelse med en større emisjon i Nordic Nanovector den 20. mars valgte vi på nytt å investere i selskapet. Ved månedsskiftet var kursoppgangenn nesten +18 i forhold til emisjonskursen. I mars har vi også investert i Abbvie, som er et stort amerikansk farmasiselskap. Videre har vi økt investeringene i bl.a. Baxer, Mylan, Merck og Philips. Fondet er for tiden lite investert i rene bioteknologiselskaper. Ved utgangen av måneden var fondets investeringer fordelt på 34 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør 5,7 av porteføljen. Øvrige investeringer er alle notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 21 amerikanske selskaper. Kontantandelenn er blitt økt til 2,4 ved månedsskiftet. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Bayer 4,4 Baxter 4,3 Merck & Co 4,2 Sanofi 4,2 Philips Electronics 3,9 United Health Group 3,7 Abbott Laboratories 3,4 Community Health Systemss 3,3 Express Scripts Holding 3,3 Anthem 3,3 (38,1 av porteføljen) Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: ,14 13

14 Fondsfinans Energi Mars 2015 Som vi antok i forrige månedsrapport, oljeprisen falt tilbake i mars. Offentliggjøringen av meget høye lagertall fra USA var dels skyld i at oljeprisen (Brent) falt 12. Produksjonen i USA har steget samtidig som antall landrigger i drift i USA har fortsatt å falle. Den globale oljeproduksjonen synes å være godt i overkant av etterspørselen til tross for betydelig uro i Midt Østen. Energiindeksen til Oslo Børs falt 3,0 i mars, mens oljeservice indeksen var ned hele 6,0. MSCI World Energy indeksen, som reflekterer det globale energi universet, falt 3, 6 i USD i måneden, men var opp 1,3 i NOK. Den amerikanske oljeservice indeksen, OSX, falt 4,6, målt i USD, i mars. Fondsfinans Energi hadde i mars en negativ verdiutvikling på 3,1. Så langt i år er fondet ned 6,5. I fondets portefølje steg 13 av 27 investeringer i verdi i mars. Best kursutvikling hadde Det norske oljeselskap etter at investorene fikkk økt tiltro til at selskapet kan finansiere sine fremtidige investeringer uten å måtte utstede nye aksjer. Aksjen steg 13, 9. Nest beste investering var Ocean Yield (12,7) som nyter stor tillit til at selskapet kan gi et godt utbytte over flere år med basis i mange inngåtte langsiktige kontrakter. Størst negativt bidrag ga Dolphin Geophysical Services, et lite selskap innenfor seismikksektoren, hvor kursnedgangen var 35,2. Generelt er investormarkedet for tiden lite interessert i små selskaper, og særlig dersom man fornemmer refinansieringsproblemer. Dolphin har et obligasjonslån som forfaller i november 2016, og som selskapet neppe kan nedbetale i sin helhet på det tidspunktet. Fondet er nå investert i 27 selskaper. Av selskapsverdiene er ca 50 notert i NOK på Oslo Børs, mens ca 35 er notert i USD på New York børsen. De resterende ca 15 av aksjene er notert på andre europeiske børser. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har det vesentligste av sine inntekter i USD. Iht. fondets vedtekter blir investeringene i utenlandsk valuta ikke valutasikret. Kontantandelenn var 4,4 ved månedens slutt. Fondet var dermed ikke fullt investert. Kontantandelen reflekterer at vi trorr på et fortsatt volatilt marked for energiaksjer med muligheter for gunstige kjøp. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: 2 312,70 14

15 Fondsfinans Kreditt Mars 2015 Fondsfinans Kreditt var i mars opp 0,74, og fondet er hittil i år opp 1,14. Det var økende etterspørsel etter papirer i high yield markedet i mars. Fondsfinans OSE High Yield Indeks endtee likevel måneden med en margin mot Nibor på 697 bp. Vi opplever at BB «ratede» papirer til dels gir meget god avkastning. Ved utløpet av måneden var fondet investertt i 48 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente etter forvaltningshonorar var 5,93. Som følge av store nytegninger rundt månedsskiftet var 13,6 av porteføljen i kontanter, og justert for dette var effektiv rentee på obligasjonene ca 6,6. Kontantene blir løpende omplassert i obligasjoner til god avkastning. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,3 år, mens gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,9 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB+ +. Fondets minstetegning er Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: 9 710,16 15

16 Fondsfinans High Yield Mars 2015 Fondsfinans High Yield var i mars ned med 0,64 og er hittil i år ned med 3,78. Fondsfinans OSE High Yield Indeks med «snittrating» BB endte måneden med en margin mot Nibor på 697 bp. I løpet av mars måneden var det også en bedring i sentimentet for de lavere «ratede» obligasjonene i highh yield segmentet. Porteføljen i Fondsfinans High Yield ble i mars straffet for sin investering i Otium, hvor et lån ble restukturert/forlenget som følge av manglende likviditet i selskapet. Vi opplever at det nå selektivtt begynner å bli god verdi også i de lavere «ratede» delene av high yield segmentet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 44 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente var 11,2. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligningg 7,0. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,7 år og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,7 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B+. Fondet var fullinvestert ved utgangen av måneden. Fondets minstetegning er 5 mill. Avkastning Fondsfinans High Yield Avkastning Portefølje Fra oppstart 8,19 Mars 0,64 Hittil i år 3,788 Indeks (ST1X) 1,,11 0,05 0,23 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: 8 981,29 16

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer