Markedsrapport desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport desember 2014"

Transkript

1 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig også betydelig redusert. I Europa ble de langsiktige statsrentene enda lavere. Regnet i USD var det en kursnedgang i de fleste aksjemarkeder. Konjunkturer og råvarer Den globale økonomiske utviklingen fortsetter etter den trenden som vi har rapportert om i de siste månedene. Økonomisk vekst er fortsatt ujevnt fordelt mellom landene. Det er svært små forventninger til den økonomiske veksten i Europa. Det er utviklingen i den amerikanske økonomien som er den store motoren for økt verdiskapning. De absolutt største bidragene til økt verdiskapning i verden kommer fra USA og Kina, verdens to største økonomier. Det er antatt at året 2015 i sum vil kunne gi en noe sterkere global vekst enn De fleste globale vekstforventninger synes ikke å ta hensyn til den store oljeprisnedgangen som har skjedd i de siste månedene. En betydelig lavere oljepris vil kunne være en sterk stimulans for økonomien i de fleste land i verden, som følge av bedrede valutabalanser og økt kjøpekraft hos konsumentene. Vi tror denne effekten av oljeprisnedgangen kan være undervurdert i globale vekstforventninger. Politisk uro i store oljeproduserende land kan imidlertid være negativt for kortsiktige vekstmuligheter. Rogers internasjonale råvareindeks falt med -8,7% i USD i desember, og råvareindeksen har falt -22,2% i Regnet i NOK har indeksen for råvarepriser hatt en nedgang på bare -3,9% i 2014.

2 Det største bidraget til nedgangen i råvareprisene kom også i desember fra det kraftige fallet i råoljeprisene. Ved årets utgang var prisen på Brent-olje (1. posisjon) noe over 57 USD. Dette tilsvarte en nedgang i oljeprisen på mer enn -18% i desember. I forhold til prisene ved årets start er oljeprisen i 2014 derved blitt nesten halvert, ettersom prisfallet har vært nesten 50%. Oljeprisen ved årets utgang var den laveste prisen i løpet av de siste 5 årene. De toneangivende medlemmene av OPEC- kartellet (organisasjonen for oljeeksporterende land) har foreløpig ikke vist nevneverdig interesse for å redusere produksjonen med sikte på å stoppe fallet i oljeprisen. Den kraftige nedgangen i oljeprisen begynner nå å bli svært merkbar økonomisk for flere av de store oljeproduserende landene. En stor del av råvarene har i 2014 hatt en solid prisnedgang. Noen metallpriser, som nikkel og aluminium, har steget i Ved årets slutt var gullprisen bare noe lavere enn ved årets start. For de fleste større landbruksprodukter har de internasjonale råvareprisene falt i Kaffe - og kakaoprisene har imidlertid steget. I desember så vi også tegn til prisøkning for store vareslag som mais og hvete. Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Kronesvekkelse Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Kilde: Bloomberg Renter og valuta I desember var det generelt en ytterligere nedgang i rentenivåene for statsobligasjoner i Euroområdet. Denne rentenedgangen var forårsaket av bl.a. lav prisstigning og stadig økende frykt for deflasjon i noen europeiske land. I USA var det derimot i desember en oppgang i rentene for amerikanske statsobligasjoner. Årsaken til den amerikanske renteoppgangen er at det antatte tidspunktet for den første rentehevningen til sentralbanken (Federal Reserve) har rykket nærmere. Dette skyldes at den amerikanske arbeidsledigheten faller på grunn av en sterkere utvikling i amerikansk økonomi. Norske statsobligasjoner prises nå til et lavere rentenivå enn tilsvarende 10 års statsobligasjoner utstedt av Storbritannia (1,76% p.a.), USA (2,17% p.a.) og Australia (2,74% p.a.). I forhold til rentenivået for tyske 10 års statsobligasjoner på 0,54% p.a. kan norske statsobligasjoner likevel kanskje fremstå som attraktive? I de internasjonale valutamarkedene var hovedtemaet i desember den kraftige styrkingen av verdien av USD. Verdien av USD har i 2014 i særlig grad styrket seg mot Euro. Denne valutakursutviklingen er dels en følge av områdenes forskjellige økonomiske veksttakt. Verdiutviklingen for NOK har i de siste månedene vært svært svak. Svekkelsen har skjedd parallelt med nedgangen i oljeprisen. Etter at Norges Bank på styremøtet den 10. desember vedtok å sette ned styringsrenten med 0,25%-poeng til 1,25%, fulgte det i de etterfølgende ukene en kraftig rentenedgang for norske statspapirer kombinert med en sterk svekkelse av verdien av NOK. For hele 2014 har nedgangen i nivået for norske statsrenter vært større enn de tilsvarende reduksjoner for både tyske og amerikanske statspapirer. Ved utgangen av 2014 ga 10 års norske statsobligasjoner en avkastning på magre 1,54% p.a., som er på linje med spanske statsobligasjoner. I løpet av 2014 har verdien av USD styrket seg med 23,5 % i forhold til NOK, og USD-kursen ved årets utgang var 7,49. En tilsvarende høy verdi på USD ble sist registrert i Verdien av euro har styrket seg med 8,4 % mot NOK. Eurokursen ved årets utgang var 9,06 NOK, og dette er et nivå som sist ble registrert i Selv i forhold til svenske kroner har verdien av NOK svekket seg i år, til tross for at den svenske sentralbankrenten er 0 (null) %! Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Det er nesten bare verdiutviklingen for den russiske rubelen som har vært svakere enn NOK i år. Russerne har dog satt opp sentralbankrenten kraftig for å unngå en ytterligere svekkelse av valutakursen. Verdisvekkelsen og de daglige svingningene for verdien av NOK ble særlig stor i dagene etter at Norges Bank satte ned sentralbankrenten f.o.m. den 11. desember. De store kursbevegelsene kan også være forårsaket av at Norges Bank hadde valgt å unnlate å ta del i det norske valutamarkedet med sine daglige salg av valuta etter 12. desember. Den 16.desember ble derfor også svingningene i verdien av NOK sjeldent store. Verdien av euro svingte bare i løpet av denne dagen mellom 9.25 NOK og 9,89 NOK som ytterpunkter. Verdien av USD svingte samtidig mellom 7,43 NOK og 7,88 NOK. I desember var det nok mange valutahandlere, finansdirektører og kunder med valutalån som savnet tilstedeværelsen av en sentralbank i det norske valutamarkedet. Norges Bank burde kunne ha intervenert med sikte på en roligere og mer oversiktlig utvikling i markedsverdien av NOK. Ut fra svingningene i det norske valutamarkedet i siste del av desember skulle en tro at Norge var en «banan-republikk», hvor sentralbanken hadde forlatt landet. Etter den store svekkelsen av verdien av NOK i 2014 er næringslivets konkurranseevne betydelig styrket. Den høyere norske lønnsutviklingen i de siste årene er derved til dels blitt kompensert. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 2,17 Euro 0,05 0,05 0,54 Sveri ge 0,00 0,25 0,93 UK 0,50 0,56 1,76 Svei ts -0,25-0,06 0,32 Norge 1,25 1,48 1,52 Japan 0,00-0,05 0,33 Sentrale valutaer mot NOK %-endring 2014 USD 6,06 7,49 23,5 % EURO 8,35 9,06 8,4 % SEK 0,94 0,96 1,8 % GBP 10,02 11,66 16,2 % JPY 5,75 6,25 8,5 % CHF 6,79 7,53 10,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Geopolitiske forhold Det ble i måneden for julefeiring (og fred på jord) ingen særlige lettelser i de globale geopolitiske spenningene i verden. Militær voldsbruk skjer fortsatt i stor utstrekning i flere regionale konflikter, hvorav de fleste konfliktene har problemstillinger av religiøs karakter. I de fleste av de tyngre konfliktene, hvorav en stor del er i Midtøsten og Afrika, synes det svært vanskelig å finne noen løsninger på problemene. Inngripen av vestlige land i regionale konflikter synes ofte bare å gjøre den politiske situasjonen enda mer uoversiktlig og voldelig. Halveringen av oljeprisen i det siste halvåret vil antagelig kunne forårsake ny geopolitisk uro, og også eventuelt politisk omveltning i noen av de store oljeproduserende landene. I de fleste store oljeeksporterende landene vil det på grunn av nedgangen i oljeinntektene måtte skje en betydelig nedgang i det økonomiske aktivitetsnivået, og i enkelte land vil nedgangen i levestandard kunne ramme hardt. Om oljeprisen skulle holde seg under 60 USD i 2015, er det grunn til å tro at flere regjerende ledere (både despoter og politikere) i oljeproduserende land vil bli utfordret av andre innenlandske ledere. Nye politikere vil ved hjelp av såkalte misfornøyde innbyggere kreve politiske endringer, og eventuelt tilrane seg makten med bruk av vold. Noen av de landene hvor reduksjonen i oljeinntektene vil kunne få omfattende politiske følger er bl.a.: Venezuela, Russland, Algerie, Nigeria, Angola, Irak, Iran og endog (storprodusenten) Saudi-Arabia. Internasjonale aksjemarkeder I desember viste de fleste internasjonale aksjemarkeder en negativ utvikling. Regnet i USD falt verdensindeksen (MSCI World Index) med -1,6%. Regnet i NOK tilsvarte det derimot en oppgang på 5,1%. Målt i NOK var det også en positiv verdiutvikling i de fleste andre aksjemarkeder i desember. Året 2014 ble et tilfredsstillende år for internasjonale aksjeinvestorer. Morgan Stanleys verdensindeks ga en avkastning på 5,5% målt i USD, som tilsvarte hele 30,4% målt i NOK. Fallet i oljeprisen i desember forårsaket bare et lite ytterligere kursfall for internasjonale energiaksjer. Indeksen for de store selskapene innenfor telekommunikasjonssektoren falt med vel 5% i måneden, målt i USD. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 De fleste andre sektorer i «verdensindeksen» viste i desember kun små verdiendringer. For hele 2014 ga aksjer i helsesektoren best avkastning, med en oppgang på 18,7% i USD. Aksjer i energisektoren hadde den svakeste utviklingen, med en nedgang på -10,9%. Den sentrale S&P 500-indeksen i USA falt med -0,3% i desember, og endte marginalt under nivåene for historiske rekordnoteringer. I løpet av 2014 steg S&P 500-indeksen med 13,8% i USD, tilsvarende hele 40,4% i NOK. Amerikanske aksjer har således i 2014 hatt en merkbart sterkere verdiutvikling enn verdensindeksen. Europeiske aksjer hadde en negativ verdiutvikling i desember på -1,2% i euro, men målt i NOK var verdiutviklingen positiv med 2,6%. Fra årsskiftet har Bloomberg European 500 indeksen steget med 7,6% i euro, og 16,7% målt i NOK, som er betydelig bedre enn utviklingen for norske aksjer. Japanske aksjer hadde en flat verdiutvikling i desember med en oppgang på 0,05%, målt i yen. I 2014 steg japanske aksjer med 8,9% i JPY, tilsvarende 17,3% i NOK. I desember falt verdien av aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi med -4,7%, målt i USD. «Emerging market» -indeksen falt med -2,2% målt i USD i 2014, men steg med 20,8%, målt i NOK. Store Svingninger Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Norsk økonomi Lokal valuta I NOK Desember YTD Desember YTD MSCI World Index -1,6 % 5,5 % 5,1 % 30,4 % S&P 500 Index -0,3 % 13,7 % 6,5 % 40,4 % Bloomberg European 500-1,2 % 7,6 % 2,6 % 16,6 % Nikkei 225 0,0 % 8,9 % 5,4 % 17,3 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser -4,7 % -2,2 % 1,7 % 20,8 % 2,2 % 5,7 % 2,2 % 5,7 % I motsetning til mange andre vestlige land har norske politikere anledning til å bruke finanspolitikken til å stimulere aktivitetsnivået i økonomien. Norge er ikke avhengig av å måtte føre den samme liberale pengepolitikken som for tiden føres av land med stor statsgjeld, for å stimulere den økonomiske aktiviteten. Aktiviteten i norsk økonomi vært svært høy i de siste årene, og antagelig ikke vært langt fra kapasitetstaket. I internasjonal sammenheng er den norske arbeidsledigheten svært lav, og Norge har vært avhengig av en betydelig arbeidsinnvandring for at lønnsveksten ikke skulle gå helt amok. Regjeringen legger ikke til grunn at statsregnskapet for 2015 skal behøve å bli saldert med en bruk av oljeinntekter som overskrider handlingsregelens 4% begrensning. Etter nedgangen i oljeprisen forventes det et stort fall i norske oljeinntekter i Videre antas det at oljeinvesteringene blir betydelig redusert fra de siste årenes rekordhøye investeringsnivåer. Aktivitetsnivået i norsk oljenæring vil derved kunne bli vesentlig lavere og gi negative ringvirkninger for mange norske næringer. Imidlertid er det flere norske næringer som ikke har fått ønsket kapital og arbeidskraft i de siste årene. Dette er på grunn av oljenæringens (tidligere) gode lønnsomhet og evne til å utkonkurrere andre næringer. Betydelige norske infrastrukturinvesteringer har også måttet vike for oljeinvesteringene. Som foran nevnt, fant Norges Bank ut at den ville sette ned sentralbankrenten med 0,25% -poeng til 1,25% p.a. med virkning fra 11. desember. Siste gang Norges Bank vedtok en renteendring var i mars Norges Banks rentenedsettelse i desember var i realiteten et vedtak om å forsøke å føre en pengepolitikk med sikte på å møte antatt fremtidige konjunkturelle problemer for norsk økonomi. Sentralbankens hovedargumenter for å foreta rentenedsettelsen i desember var også ønsket om å komme eventuelle negative ringvirkninger av oljeprisnedgangen i forkjøpet. Mange økonomer har også «heiet» på og krevd en slik rentenedsettelse i de siste månedene. Sentralbankens ledelse kunne derved ved vedtaket samtidig vise en form for økonomisk handlekraft. Vi mener at denne rentenedsettelsen var overilet, og vil kunne være et unødvendig og skadelig vedtak for norsk økonomi. Dessuten var vedtaket antagelig delvis i strid med Norges Banks mandat for pengepolitikken, som ble fastsatt i Der heter det at: «Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakurs-utviklingen. Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting...norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med første ledd rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5%.» Ved rentenedsettelsen ble det tilsynelatende kun lagt vekt på å understøtte finanspolitikken, mens Norges Bank valgte å se bort fra sine formål om stabilitet i valutakursutviklingen og det operative målet om å holde inflasjonen på det oppsatte målet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 De økonomiske følgene av rentenedsettelsen vil i første rekke være en svekkelse av verdien av NOK. Dette var vi også vitne til at skjedde i stor stil i andre halvdel av desember, og på en måte som langt fra bidro til formålet om stabilitet i valutakursutviklingen. Denne valutasvekkelsen vil kunne bedre konkurranseevnen til norsk næringsliv, men den ledige kapasiteten er i utgangspunktet ikke veldig stor. Den norske inflasjonen har i de siste månedene ligget i nærheten av målet på 2,5% som Norges Bank skal styre etter, og den norske prisstigningen ligger også over nivået i de fleste europeiske land. Den store svekkelsen av verdien av NOK i 2014 vil helt sikkert føre til en ytterligere prisstigning for en betydelig andel importerte varer og tjenester. Det er derfor svært påregnelig at Norges Banks hovedmål om 2,5% prisstigning vil bli overskredet i løpet av de nærmeste månedene. Det vil da bli interessant å se om styringsrenten blir hevet. Med dagens lave rentenivå fremstår investeringer i norske statsobligasjoner og ordinære bankinnskudd som svært lite attraktive for norske investorer. For (norske) privatpersoner vil det ved slike investeringer holde hardt å oppnå positiv nominell avkastning etter skatt, og forventninger om positiv realavkastning fremstår som virkelighetsfjernt. Det norske aksjemarkedet Det var en god oppgang i de brede norske aksjeindeksene i desember. Oslo Børs fondsindeks steg med 2,2% og Oslo Børs hovedindeks steg med 1,7%. Regnet i USD var det imidlertid en kursnedgang på Oslo Børs i desember, og de to norske aksjeindeksenes utvikling var også svakere enn Morgan Stanleys verdensindeks. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen ville stige i intervallet +5% til +15%. Vi har i alle markedsrapportene i år også fastholdt denne oppfatningen. Til tross for en betydelig negativ verdiutvikling for energiaksjer i 2014 endte verdiutviklingen for de brede norske indeksene med positivt fortegn. Oslo Børs fondsindeks fikk en oppgang på 5,7% og Oslo Børs hovedindeks fikk en oppgang på 5,0% i Regnet i felles valuta var verdiutviklingen for aksjer notert på Oslo Børs i 2014 likevel av de svakeste i verden, og målt i USD var verdiutviklingen negativ. Denne svakere verdiutviklingen for de brede indeksene på Oslo Børs skyldes i hovedsak den store andelen av aksjer innenfor energisektoren, som generelt har hatt en elendig kursutvikling. Verditilveksten for fondsindeksen har vært svært skjev i Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % Desember Verdiutvikling i % 2014 Norsk Hydro 9,2 3,3 60,5 Telenor 9,1 2,3 9,9 Statoil 8,8-1,0-5,2 DNB 8,5-5,0 4,7 Royal Caribbean Cruises 4,7 20,3 119,0 Marine Harvest 4,6 3,4 55,3 Schibsted 4,6 2,6 19,4 Yara International 4,5 11,9 32,6 Orkla 4,4-2,0 13,8 Gjensidige Forsikring 3,8 1,4 21,6 Subsea 7 3,2 9,5-32,0 Seadrill 2,8-14,0-62,2 TGS Nopec Geophysical 2,6 3,7 5,1 Storebrand 2,1-10,6-23,0 Opera Software 2,0 6,0 14,9 DNO 1,5-0,4-34,0 Petroleum Geo-Services 1,4 23,2-38,7 Norwegian Air Shuttle 1,3 4,3 46,8 Veidekke 1,2 11,3 58,1 Bakkafrost 1,2-3,5 85,4 Nordic Semiconductor 1,2 16,0 70,4 Kongsberg Gruppen 1,2-5,4 0,0 Tomra Systems 1,1 16,6 4,3 Salmar 1,0 5,8 87,5 Atea 1,0 5,5 40,6 Entra 1,0 2,3 17,7 Aker Solutions 1,0-1,3 N/A Pros afe 0,9 0,0-46,7 XXL 0,7-7,6 26,3 BW LPG 0,7 2,7-3,0 Aker 0,7 7,9-20,7 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 De vesentligste positive indeksbidragene kom fra god verdiutvikling for åtte store selskaper: RCL (+119%), Norsk Hydro (+60%), Yara (+33%), Marine Harvest (+55%), Schibsted (+19%),Telenor (+10%), Gjensidige (+22%) og Orkla (+14%). En kan dessuten merke seg at det positive indeksbidraget fra bare de to «beste» selskapene, RCL og Norsk Hydro, var like stort som fondsindeksens verdiutvikling i I så henseende kan det kanskje være et tankekors at RCL vanskelig kan sies å være et «norsk» selskap, tilknytningen til norsk økonomi er ikke noe særlig mer enn at norske investorer eier noen aksjer i selskapet. Negative bidrag til indeksutviklingen kom i hovedsak fra selskaper innenfor energisektoren: Seadrill (-62%), Subsea 7 (-32%), PGS (-39%), Fred Olsen Energy (-69%), DNO (-34%), Prosafe (-47%), Storebrand (-23%) og Aker Solutions (-36%). Det negative indeksbidraget fra Seadrill var nesten like stort som det positive indeksbidraget fra RCL. Til tross for det store fallet i oljeprisen i 2014 var den negative verdiutviklingen for Statoil relativt beskjeden med -5,2%. De store kurssvingningene som vi har sett i de siste månedene for enkeltselskaper viser betydningen av å ha en god spredning på investeringene. Oversikt over våre fonds historiske utvikling Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield Våre fond: OSEFX MSWI (i NOK) Avkastning Desember ,0 % 1,9 % 5,4 % 5,1 % -2,21 % -4,33 % 2,2 % 6,1 % ,4 % 6,3 % 39,9 % -8,9 % -0,96 % -4,59 % 5,7 % 24,2 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 54 % 39 % 156 % 57 % 114 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 9 % 7 % 21 % 9 % 16 % Avkastning siste 10 år 264 % 197 % 275 % 133 % 132 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 14 % 11 % 14 % 9 % 9 % Avkastning siden oppstart* 608 % 264 % 160 % 4,53 % -4,59 % Standardavvik siste år 9 % 4 % 8 % 20 % 8 % Standardavvik siste 5 år 18 % 14 % 10 % 28 % 9 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,33 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Spar Desember 2014 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 2,2% i desember. I 2014 har fondsindeksen (OSEFX) steget med 5,7% og hovedindeksen (OSEBX) har steget med 5%. Fondsfinans Spar hadde en meget god verdiutvikling i desember og fondsverdiene steg med 5%. I 2014 har fondets verdioppgang vært 8,4%. Avkastningen i 2014 har således vært betydelig bedre enn referanseindeksens utvikling. Samtidig er avkastningen i 2014 innenfor de forventningsrammene vi hadde ved årets start. Fondsfinans Spar er ikke et indeksfond, og porteføljesammensetningen avviker i stor grad fra fondsindeksen. Fondsfinans Spar ble i sommer tildelt «Lipper Fund Awards» av Thomson Reuters som beste norske aksjefond i siste 10 årsperiode. Fondsindeksen fikk en noe endret sammensetning fra 1. desember og omfatter nå 53 verdipapirer. Omlag 65% av indeksselskapene viste en verdioppgang i desember. I desember var verdiendringene noe mer spredd innenfor sektorene enn i de foregående månedene. Selv noen oljeserviceselskaper kunne vise en sterk positiv korreksjon fra de siste månedenes negative verdiutvikling. Størst positiv indekspåvirkning kom fra noen få store selskaper: RCL (+20%), Yara (+12%), Norsk Hydro (+3%), Subsea 7 (+10%) og PGS (+23%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: DNB (-5%), Seadrill (-14%), Storebrand (-11%) og REC Silicon (-26%). I fondets portefølje hadde relativt få investeringer negativ verdiutvikling i desember, og de største negative bidragene kom fra investeringene i Storebrand (-11%), REC Silicon (-26%) og DNB (-5%). De absolutt største positive verdibidragene kom fra investeringene i Yara (+12%), Borregaard (+20%), PGS (+23%), Photocure (+31%), Odfjell A (+24%), Stolt-Nielsen (+17%), Norsk Hydro (+3%), Opera (+6%), Det norske oljeselskap (+7%), WWASA (+10%), Lerøy Seafood (+12%), NAT (+17%), Subsea 7 (+10%), Tomra (+17%) og Aker (+8%). I løpet av måneden har vi foretatt to mindre investeringer i tankrederier, som begge allerede i desember ga god avkastning: (amerikanske) NAT og Tanker International. Dessuten er investeringene blitt økt noe i bl.a. Marine Harvest, Storebrand og Norsk Hydro. I løpet av måneden har vi kraftig redusert investeringen i DNB. Dessuten har vi solgt ut de resterende aksjene i Norwegian Property, Veidekke og Archer. I 2014 har de største (absolutte) verdibidragene til fondets avkastning kommet fra investeringene i Norsk Hydro, Marine Harvest, Borregaard, Yara, Norwegian Property og Cermaq. De største negative bidragene skyldes investeringene i Siem Offshore og Det norske oljeselskap. Ved årets slutt var egenkapitalinvesteringene fordelt på 35 selskaper, hvorav 33 selskaper er notert på Oslo Børs. Fondet var fullt investert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Norsk Hydro 8,9 % Yara International 8,9 % Marine Harvest 5,4 % Storebrand 5,1 % Opera Software 4,9 % Borregaard 4,8 % DNB 4,7 % Det norske oljeselskap 4,1 % PGS 4,0 % W Wilhelmsen 3,1 % Fordeling på undergrupper: (53,9% av porteføljen) Andelsverdi: 7082,96 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Aktiv Desember 2014 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 2,2% i desember. I har fondsindeksen (OSEFX) steget med 5,7% og hovedindeksen (OSEBX) har steget med 5%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond med en normal investeringsandel i aksjer på rundt 60%. Fondsfinans Aktiv hadde en god verdiutvikling på 1,9% i desember. I 2014 har fondets verdioppgang vært 6,3%, og fondets avkastning er følgelig også høyere enn utviklingen for fondsindeksen. Fondsindeksen fikk noe endret sammensetning fra 1. desember og omfatter nå 53 verdipapirer. Omlag 65 % av indeksselskapene viste en verdioppgang i desember. I desember var verdiendringene noe mer spredd innenfor sektorene enn i de foregående månedene. Selv noen oljeserviceselskaper kunne vise en sterk positiv korreksjon fra de siste månedenes negativ verdiutvikling. Størst positiv indekspåvirkning kom fra noen få store selskaper: RCL (+20%), Yara (+12%), Norsk Hydro (+3%), Subsea 7 (+10%) og PGS (+23%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: DNB (-5%), Seadrill (-14%), Storebrand (-11%) og REC Silicon (-26%). I fondets akseportefølje var det kun tre investeringer med negativ verdiutvikling i desember, og de negative bidragene fra aksjeinvesteringene kom fra Storebrand (-11%)og DNB (-5%). De absolutt største positive verdi-bidragene kom fra aksjeinvesteringene i Borregaard (+20%), Photocure (+31%), Yara (+12%),, Odfjell A (+24%) og PGS (+23%). På grunn av en markedsmessig økning i kredittpåslagene, bidro obligasjonsinvesteringene negativt i desember. I løpet av måneden har vi foretatt en mindre investering i Tanker International. Dessuten er investeringene blitt økt noe i bl.a. PGS. I løpet av måneden har vi redusert investeringen i DNB. Dessuten har vi solgt ut de resterende aksjene i Norwegian Property og Atea. I 2014 har de største absolutte verdibidragene til fondets avkastning kommet fra investeringene i Norsk Hydro, Marine Harvest, Borregaard, Yara, Norwegian Property og Opera. De største negative bidragene skyldes investeringene i Siem Offshore og Det norske oljeselskap. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde 61% av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper, som alle, utenom et selskap, er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Obligasjonsporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 6,9% p.a. Obligasjonsplasseringene er i 15 obligasjonslån i NOK. Alle låntagerne er aksjeselskaper notert på Oslo Børs. Den gjennomsnittlige kredittverdigheten for likviditetspostene er høyere enn BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,9 år og rentedurasjonen er 0,3 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Yara International 4,7 % Borregaard 4,3 % Norsk Hydro 4,3 % Opera Software 4,1 % Marine Harvest 4,0 % Storebrand 3,8 % DNB 3,4 % W Wilhelmsen 3,2 % SpareBank 1 SMN 3,2 % Det norske oljeselskap 3,1 % Fordeling på undergrupper: (38% av porteføljen) Andelsverdi: ,10 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Desember 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i desember en svakere verdiutvikling enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren falt -2,5% i USD, som imidlertid var en oppgang på +4,1% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +18,7% i USD, tilsvarende +46,6% i NOK. Av sektorindeksene er det indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren som i 2014 viste sterkest verdiutvikling. Utviklingen er vesentlig bedre enn verdensindeksen, som har steget med 5,5% i USD, tilsvarende +30,4% i NOK. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde også en meget god verdiutvikling i desember, og fondet steg med +5,4%. Fra årsskiftet har fondet steget med +39,9%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av året er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Det vesentligste av fondets investeringer er i utenlandsk valuta, som i henhold til vedtektene ikke blir valutasikret. Den svake utviklingen for NOK bidro positivt til fondets verdsettelse i desember. Amerikanske aksjer i helsesektoren hadde også i desember en sterkere utvikling enn helseselskaper i andre land. Amerikanske selskaper i bioteknologisektoren hadde dessuten i desember på nytt en sterkere utvikling enn amerikanske helseaksjer generelt. Fra årsskiftet har den amerikanske Nasdaq bioteknologi-indeksen steget med nesten 66% regnet i NOK. I fondets portefølje var det også i desember en svært bred verdioppgang. Svært få selskaper hadde negativ verdieffekt, og ingen over -10%. Hele 9 av selskapene hadde en verdioppgang i NOK som var større enn +10%. Størst bidrag til porteføljens tilvekst i desember kom fra: Photocure (+31%), Community Health Sytstems (+23%), Genmab (+27%), United Health Group (+10%), HCA Holdings (+13%), Express Scripts (+9%). Generelt ga fondets investeringer i amerikanske helseselskaper en bedre avkastning i desember enn avkastningen av fondets europeiske helseselskaper. I 2014 har nesten alle fondets investeringer gitt positivt bidrag til fondets solide avkastning. Av de 10 investeringene med størst positivt resultatbidrag er 9 selskaper amerikanske. De største resultatbidragene i 2014 kom fra investeringene i AmerisourceBergen (+75%), (danske) Bavarian Nordic (+141%), Anthem (tidl. Wellpoint) (+69%), United Health (+69%), Community Health (+70%), HCA (+90%), Express Scripts (+49%), Humana (+73%), Hologic (+48%) og Zimmer Holdings (+52%). I løpet av måneden har vi solgt ut fire selskaper av porteføljen: de to store sveitsiske farmasikonsernene Roche og Novartis, og to mindre danske selskaper, Ambu og Bavarian Nordic. Videre er investeringen i (danske) Genmab blitt redusert. I løpet av måneden har vi investert i to nye (svenske) selskaper, Orexo og Swedish Orphan Biovitrum. Videre har vi økt investeringene i Medivir og Elekta, som begge også er svenskregistrerte selskaper. Ved årets slutt var fondets investeringer fordelt på 34 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør 5% av porteføljen. Øvrige investeringer er alle notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 20 amerikanske selskaper. Ved årets utgang var kontantandelen økt til noe over 5%, og fondet var ikke fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Bayer 4,4 % Amerisourcebergen Corp 4,3 % Sanofi 4,2 % Express Scripts Holding 4,1 % United Health Group 4,1 % Anthem 4,0 % Baxter 3,9 % Philips Electronics 3,9 % Zimmer Holdings 3,6 % Abbott Laboratories 3,6 % (40,1% av porteføljen) Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: ,78 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Energi Desember 2014 Til tross for at oljeprisen også i desember falt svært kraftig, med nesten -20% til 57 USD pr. fat. ved månedens slutt, stoppet fallet i energiaksjer nesten helt opp. Saudi Arabias beslutning om å utfordre skiferoljeprodusentene i USA ga ganske raskt resultater. Meldinger om kraftig reduserte investeringer for 2015 og problemer med videre finansiering kom på løpende bånd fra oljeskiferprodusenter i USA. Det forhindret ikke det nevnte fallet i oljeprisen, som skyldes den løpende overproduksjonen av råolje målt mot den globale etterspørselen. Aksjemarkedet synes nå fullt ut å ha tatt den nåværende situasjonen i oljemarkedet inn over seg. Fokus på oljeselskapenes generelle innsparing i investeringer og kostnader med etterfølgende svak inntjening hos både produsenter og leverandører i sektoren vil vedvare. Dette vil gi seg utslag i tidvis negativt sentiment, men mye er utvilsomt diskontert i dagens aksjekurser. Spørsmålet er hvor lenge oljeprisen vil bli liggende på et dagens lave nivå. De kraftig nedskalerte investeringstallene fra USA kan indikere at den lave oljeprisen vil få effekt på markedsbalansen i løpet av inneværende år. Energiindeksen til Oslo Børs var ned -1,1% i desember, mens oil service-indeksen var opp 3,2%. MSCI World Energyindeksen, som reflekterer det globale energi-universet, falt med -1,0% i USD i desember, men var opp 5,7% i NOK. Den amerikanske oljeservice-indeksen, OSX, falt -2,1% i USD i desember. For 2014 som helhet har «verdens energiindeks» steget 10,0% i NOK, men har hatt en nedgang på -11,0% i USD. Fondsfinans Energi hadde i desember en positiv verdiutvikling på 5,1%. I løpet av 2014 har fondet falt med -8,9%, mens Oslo Børs energiindeks er ned -18,9%. Fondets verdiutvikling i desember er blitt positivt påvirket av svekkelsen av NOK. I fondets portefølje steg 26 av 29 investeringer i verdi i desember. Best kursutvikling hadde seismikkselskapet PGS (+23%), som også var beste bidragsyter i november, for øvrig etter mange måneder med svak kursutvikling. De neste på listen var to amerikanske oljeselskaper, Anadarko og Chevron, med 10-12% kursoppgang målt i NOK. Størst negativt bidrag, ned -6,9%, ga et lite seismikkselskap, Spectrum, etterat det ble forsinkelser i planlagte blokkutlysninger som er viktige for selskapet. Beste aksje i 2014 blant de som fortsatt er i fondet, var Ocean Yield, et utbyttefokusert selskap i Aker-sfæren med lange kontrakter, opp 26,2%. Svakest var Siem Offshore, ned -53,9%. Ved utløpet av året er fondet investert i 29 selskaper. Av selskapsverdiene er ca 60% notert i NOK på Oslo Børs, mens ca 30% er notert i USD på New York-børsen. De resterende ca 10% av aksjene er notert på andre europeiske børser. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs, har det vesentligste av sine inntekter i USD. Kontantandelen var 2,9% ved årets slutt, og fondet var dermed nesten fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: BW Offshore 7,7 % Dolphin Group 7,0 % Schlumberger 5,6 % PGS 4,8 % ExxonMobil 4,7 % Det norske oljeselskap 4,6 % Royal Dutch Shell 4,6 % Cameron International 4,3 % FMC Technologies 4,3 % Aker Solutions 4,2 % Fordeling på undergrupper: (51,6% av porteføljen) Andelsverdi: 2474,32 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 Fondsfinans Kreditt Desember 2014 Avkastningen for Fondsfinans Kreditt var i desember negativ med -2,21%. For året samlet er fondet ned med -0,96%. DnBs high yield indeks (BB+ og lavere rating) er til sammenligning siste år ned med -5,2%. High yield markedet var i desember preget av lav likviditet og betydelig spreadutgang. Oljerelaterte selskaper gjorde det svakest som følge av det kraftige fallet i oljeprisen. Porteføljen har ca 30% eksponering mot energirelaterte selskaper. Fondsfinans OSE High Yield Indeks med snittrating BB viste en spreadutgang på 150 bp i løpet av desember, og for året samlet var spreadutgangen på ca 260 basispunkter. Mens mange high yield fond opplevde uttak av midler i desember, var det positiv netto nytegning i Fondsfinans Kreditt. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 54 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente var 8,02%. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning på 5,9%. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,4 år, mens gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,8 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Kontantandelen ved inngangen til det nye året var drøyt 7%. Fondets minstetegning er Avkastning Fondsfinans Kreditt 2014 Desember % Avkastning Portefølje -0,96-2,21 Indeks (ST1X) 1,33 0,10 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Siem Offshore Inc 4,1 % Det Norske Oljeselskap 3,4 % Ainmt Scandinavia Holdin 3,1 % Sparebank 1 Smn 2,9 % Norwegian Air Shuttle As 2,8 % Bw Offshore 2,8 % Pioneer Public Properties 2,8 % Salar Bidco As 2,8 % Aker Asa 2,6 % Fred Olsen Energy Asa 2,5 % (29,7% av porteføljen) Andelsverdi: ,00 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

18 Fondsfinans High Yield Desember 2014 Avkastningen for Fondsfinans High Yield var i desember negativ med -4,33%. Siden oppstarten den 30. april i år har fondets avkastning vært negativ med 4,59%. DnBs high yield indeks (BB+ og lavere rating) er til sammenligning siste år ned med -5,2%. High yield markedet var i desember preget av lav likviditet og betydelig spreadutgang. Oljerelaterte selskaper gjorde det svakest som følge av det kraftige fallet i oljeprisen. Porteføljen har ca 60% eksponering mot energirelaterte selskaper. Fondsfinans OSE High Yield Indeks med snittrating BB viste en spreadutgang på 150 bp i løpet av desember, og for året samlet var spreadutgangen på ca 260 basispunkter. Spreadutgangen har vært betydelig høyere for selskaper med B-rating som er hovedvekten i Fondsfinans High Yield. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 43 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente var 11,6%. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning på 7,14%. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,7 år og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,5 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B+. Fondets kontantandel var drøyt 3% ved inngangen til det nye året. Fondets minstetegning er 5 mill. Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart Desember % Avkastning Portefølje -4,59-4,33 Indeks (ST1X) 0,87 0,10 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Andelsverdi: 9541,33 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 18

19 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 19