Markedsrapport april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport april 2015"

Transkript

1 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter og aksjeindekser. USD svekket seg mot europeiske valutaer. Verdien av NOK ble betydelig styrket, og samtidig ble oljeprisen høyere i april enn ved årets start. Konjunkturer og råvarer Økonomiske indikatorer har gitt til dels forskjellige signaler om veksten i verdensøkonomien. Vi velger fortsatt å tro at den økonomiske veksten i 2015 vil bli litt sterkere enn i det foregående året. En svakere amerikansk økonomisk vekst i vintermånedene synes å være av en forbigående karakter. Utviklingen i kinesisk økonomi er fortsatt den store usikkerhetsfaktoren i vekstbildet. I Europa synes den økonomiske situasjonen generelt å være under sakte bedring, godt hjulpet av lavere energiregninger. Vi tror ikke at utfallet av EUs problemer med den greske statsgjelden vil bremse den økonomiske utviklingen i Europa i noen særlig grad. Tvert i mot vil en tøff holdning fra EU og IMF i forhold til greske politikere kunne medføre at andre land med stor statsgjeld i større grad vil foreta nødvendige strukturelle tilpasninger. I de siste årene har Storbritannias økonomiske utvikling vært bedre enn i Euroområdet. Utfallet av parlamentsvalget den 7. mai synes ikke å medføre endringer i den økonomiske politikken i Storbritannia, ettersom det konservative partiet har fått rent flertall.

2 Rogers internasjonale råvareindeks steg med 7,6% i USD i april (+0,7% i NOK). Etter årets fire første måneder er utviklingen i råvareindeksen fortsatt negativ med 1,7% i USD ( 0,4% i NOK). Det største bidraget til oppgangen i råvareindeksen var en meget sterk prisoppgang på råolje. Prisen på Brentoljen steg til snaue 67 USD, en oppgang på 21% i løpet av måneden. Dette er også årets høyeste nivå for oljeprisen. Fra årsskiftet har oljeprisen steget med nesten 17% regnet i NOK. Oljeanalytikere hevder at en oljepris i overkant av 70USD er en terskel for lønnsomhet for mange av de nye amerikanske oljeskiferfeltene. Ytterligere oljeprisoppgang kan derfor bli begrenset ved at nedstengte oljeskiferbrønner startes opp. Samtidig er det fortsatt frykt for at store geopolitiske rystelser i Midt Østen kan føre til prisoppgang på olje. I april var det en solid prisoppgang (i USD) for en del metaller, herunder aluminium og kobber. For en rekke landbruksprodukter som de viktige matvarene hvete, ris og mais var det derimot en prisnedgang i april. Fra årsskiftet har de samme matvarene også hatt en betydelig prisnedgang i USD. For store befolkningsgrupper i land med fremvoksende økonomi er dette gode nyheter om billigere mat og muligheter til bedret levestandard. Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 Kronesvekkelse Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 2 års statsobl. 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 0,57 2,03 Tyskland 0,05 0,05 0,22 0,37 Sverige 0,25 0,28 0,28 0,47 UK 0,50 0,57 0,54 1,83 Sveits 0,75 0,80 0,82 0,03 Norge 1,25 1,50 0,86 1,56 Japan 0,06 0,09 0,01 0,34 Renter og valuta I april var bevegelsene i internasjonale rente og valutamarkeder relativt store. Den økende volatiliteten er kanskje en følge av at store markedsaktører er i ferd med å trekke seg vekk fra det store «kjedebrev» spillet med nullrente som er satt i verk av sentralbankene. Hensikten med den ekstreme lavrentepolitikken og sentralbankenes likviditetsdoping av pengemarkedene er at investorene skal føle seg presset til høyere risikovilje, og derved bidra til økt økonomisk aktivitet i samfunnet. Herunder har det blitt ansett at det å kjøpe lavt forrentede langsiktige statsobligasjoner, som blir finansiert til tilnærmet null rentekostnad, har vært «penger på gaten». Etter prinsippet om «bigger fool theory» har en antatt at sentralbanken vil komme og kjøpe obligasjonene til en høyere pris på grunn av de kvantitative tiltakene som gjennomføres. Denne markedsmekanismen har vært drivkraften til det kraftige fallet som vi har sett i langsiktige statsrenter i de siste årene. Alle kjedebrev tar en gang slutt. På et eller annet tidspunkt vil en komme til det punktet hvor ingen nye markedsdeltagere vil påta seg ytterligere risiko og delta i det manipulerte (lavrente)spillet. Sentralbankenes nåværende pengepolitikk kan forøvrig ikke opprettholdes i det lange løp uten at det får svært ødeleggende følger for verdensøkonomien. Ikke minst mister renten sin funksjon som signal for tidsverdien av penger. Ved negative renter blir en straffet for å utsette konsum til et senere tidspunkt. Varige og fornuftige pensjonsordninger vil heller ikke kunne etableres i en situasjon med negative renter. For politikerne vil det senere kunne by på store utfordringer å trappe ned de boblene som et ekstremt lavrente regime skaper, det være seg innenfor eiendom eller verdipapirer. De normale forretningsmessige prinsippene som må ligge til grunn for en sunn økonomistyring og verdiskapning blir således satt til side i en verden med negative nominelle renter. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 Av den grunn bør de store sentralbankene snart redusere den store markedsmanipulasjonen før skadene blir for store. I så måte kan vi håpe på at den amerikanske sentralbanken hever sentralbankrenten med 0,25% poeng på sitt rentemøte i juni måned, selv om dette i dag ikke er markedskonsensus. For første gang på flere måneder var det i april en kraftig økning i nivået på langsiktige statsrenter i de aller fleste land. Ut i fra bevegelsene i langsiktige statsrenter i april kan en derfor kanskje få inntrykk av at markedsaktørene nå er i ferd med å trekke seg vekk fra «rentespillet», og har redusert risikoviljen. Vi har i denne markedsrapporten laget en særskilt tabell som viser nivået og oppgangen i langsiktige statsrenter i siste måned i mange land, hvor også valutaendringene mot USD er registrert. Det er bemerkelsesverdig at langsiktige statsrenter i april har steget i de fleste land som inngår i tabellen, uten at det har skjedd noen økning i sentralbankrentene. For kuriositetens skyld, av denne tabellen kan en implisitt slutte at en av de beste investeringene i år ville ha vært å kjøpe langsiktige russiske statsobligasjoner og finansiere investeringen ved «shorting» av tilsvarende lange tyrkiske obligasjoner. Hvem ville ha foretatt slike veddemål ved årets start? Sentralbankenes lavrentepolitikk har dels vært begrunnet med at landenes inflasjon har vært lavere enn de fastsatte inflasjonsmålene. En lavere inflasjon enn 2% burde ikke bekymre sentralbankene. Lavere inflasjon skyldes for en stor del lavere priser på olje og andre importerte energiprodukter. Denne prisnedgangen kan være av forbigående natur. Siden august måned i fjor har verdien av USD jevnt og trutt steget mot euro. I april måned ble denne dollarstyrkingen delvis reversert. Sammenlignet med valutakursene ved årets start er verdien av euro likevel 7,8% mindre verdt i forhold til USD. Før april måned var det en relativt laber utvikling i verdien av NOK. Parallelt med økningen i oljeprisen i april skjedde det imidlertid en betydelig bedring av den norske vekslingskursen. Følgelig styrket NOK seg mot de aller fleste valutaer i april. Verdien av USD er nå bare svakt høyere mot NOK enn ved årets start. I samme periode er verdien av euro og tilknyttede valutaer som SEK og DKK blitt lavere. 10 års statsrenter valuta måned (bps) i år (bps) vs USD Sveits 0,01 % ,9 % Japan 0,34 % 6 1 0,1 % Tyskland 0,36 % ,3 % Sverige 0,45 % ,4 % Danmark 0,47 % ,6 % Frankrike 0,64 % ,3 % Spania 1,46 % ,3 % Italia 1,50 % ,3 % Norge 1,55 % 8 4 0,7 % Canada 1,58 % ,1 % UK 1,83 % ,6 % USA 2,03 % Polen 2,62 % ,7 % Australia 2,65 % ,3 % Kina 3,39 % ,1 % New Zealand 3,47 % ,3 % India 7,86 % ,6 % Tyrkia 9,13 % ,5 % Russland * 10,66 % ,9 % Brasil 12,80 % ,9 % * 8 års russiske renter Geopolitiske forhold Også i årets påskemåned hersket stor ufred i mange områder på jorden. I deler av Nord Afrika, Midt Østen og i et stort geografisk belte av land sør for Sahara blusser det stadig opp nye og gamle religiøse og etniske konfliktene som krever mange menneskeliv. Den blodigste konflikten pågår fortsatt i Syria, men i Jemen krever Saudi Arabias bombing av opprørsgrupper nye ofre. Tilstanden av vold og elendighet, samt generelt dårlige økonomiske levekår, gjør at tallet på migranter øker kraftig. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Dette medfører nye tragedier, og i april har det vært mange flyktninger som har omkommet i Middelhavet i sin flukt nordover mot Europa. Hvordan denne flyktningestrømmen fra Sør og Sør Øst for Europa skal tas imot og eventuelt integreres, er en stor humanitær og politisk utfordring for et Europa som selv har en stor arbeidsledig befolkning og anstrengte statsfinanser. Nepal ble rammet av kraftige jordskjelv som krevde mange dødsofre og forårsaket store materielle ødeleggelser. Fremtiden for dette fattige landet som ligger mellom stormaktene Kina og India vil bli enda mer utfordrende. I California har en langvarig tørke skapt stor vannmangel. Tørken bidrar til økt oppmerksomhet om de økonomiske og menneskelige følgene av klimaproblemer. Med Californias politiske stilling i USA er det mulig at tørken vil kunne bidra til endringer i USAs klima og energipolitikk. Internasjonale aksjemarkeder I de fleste store aksjemarkeder var det i april en god positiv verdiutvikling målt i lokal valuta. Regnet i NOK ble det imidlertid en negativ verdiutvikling for mange markeder på grunn av den sterke verdiutviklingen for NOK. MSCI indeksen (verdensindeksen) steg 2,4% i USD, men falt med 4,2% målt i NOK. Generelt hadde selskaper innenfor fremvoksende økonomier en bedre utvikling enn verdensindeksen. På den annen side var det i april en svakere verdiutvikling for amerikanske aksjer enn både verdensindeksen og sentrale indekser for europeiske aksjer. Vi kan særlig merke oss at kinesiske selskaper og selskaper notert i Hong Kong hadde en sterk kursutvikling i april, til tross for bekymring for en noe lavere vekst i Kina. Alle sentrale indekser for det amerikanske aksjemarkedet (Dow Jones, Nasdaq og S&P 500) ligger likevel i nærheten av historiske toppnivåer. For de forskjellige sektorene i verdensindeksen var det (i USD) en positiv utvikling for alle sektorer med unntak av helsesektoren. Størst verdioppgang var det for selskaper i energisektoren som økte med 8,7%. Dette kan i stor grad tilskrives den kraftige oljeprisutviklingen i april. Helsesektorens nedgang på 0,1% er antagelig bare en korreksjon i den kraftige kursoppgangen i de siste årene. Helsesektoren er fortsatt den beste sektoren så langt i år, med en oppgang på 7,6%, målt i USD. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Kilde: Bloomberg Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK April 2015 April 2015 MSCI World Index 2,4 % 4,2 % 4,2 % 5,6 % S&P 500 Index 1,0 % 0,9 % 5,5 % 2,2 % Bloomberg European 500 0,1 % 16,9 % 2,1 % 9,3 % Nikkei 225 1,6 % 12,7 % 4,7 % 14,0 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks 7,7 % 10,3 % 0,8 % 11,8 % 3,3 % 9,0 % 3,3 % 9,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 Norsk økonomi Norges Bank avholdt et nytt rentemøte den 6. mai. Konklusjonen på møtet var den samme som på hovedstyremøtet den 18. mars, og den norske styringsrenten ble holdt uendret på 1,25%. Denne beslutningen er basert på en avveining av en rekke forskjellige faktorer som dels spriker i noe forskjellig retning. Ut i fra Norges Banks hovedmål om 2,5% konsumprisvekst bør styringsrenten ikke settes ned, ettersom den registrerte norske inflasjonen ligger tett opp til målet. Utviklingen i norsk økonomi har også vært omlag som Norges Bank tidligere har forventet, og som vi har beskrevet i tidligere markedsrapporter. Videre burde innenlandske norske kredittforhold kunne rettferdiggjøre en økning i styringsrenten, ettersom boligprisene har fortsatt å stige og husholdningenes gjeld har økt mer enn ønskelig. For tiden begrenses imidlertid Norges Banks handlingsmuligheter til å foreta en renteøkning av de lave rentenivåene i andre land og tilhørende utvikling i valutakurser. I pengemarkedene er det fortsatt forventninger om at Norges Bank vil sette ned sentralbankrenten i juni, men det er blitt noen flere tvilere. Ved fremleggelsen av revidert statsbudsjett senere i mai vil regjeringen, med basis i oljefondet, ha tilstrekkelig handlefrihet til å benytte finanspolitiske stimulansetiltak om det skulle være nødvendig. Oppgangen i oljeprisen i april er selvsagt positivt for norsk økonomi. Det er likevel grunn til å tro at den pågående konsolideringen og nedbemanningen i deler av oljeservice og oljenæringen ikke vil bli reversert som følge av denne prisoppgangen. Vi kan derfor regne med at det norske arbeidsmarkedet vil være noe mindre stramt i tiden fremover. Det norske aksjemarkedet I april var det færre børsdager enn i en vanlig måned, pga. påsken i starten av måneden. I de to første ukene av april var det en meget sterk kursoppgang på Oslo Børs. Den 16.april ble det satt en ny rekordnotering for fondsindeksen, som sluttet dagen på 640,9 punkter. I de to neste ukene skjedde en korrigerende kursnedgang, og OSEFX indeksen sluttet april måned på 620,5 poeng. Kursoppgangen i løpet av måneden ble derved på 3,3%. En stor del av oppgangen i april kan tilskrives en sterk økning i kursene på selskaper innenfor olje og oljeservicenæringen. Dette sammenfalt med den tidligere nevnte økningen i oljepriser. Den mer oljetunge (Statoil) hovedindeksen nådde også nye rekordnoteringer i april, og har steget med 11% fra årsskiftet. En kan her merke seg at Statoil har steget med snaue 23% i år samtidig som oljeprisen har steget med nesten 17%. Verdioppgangen på Oslo Børs i april var av de høyeste for aksjebørser i land med velutviklet økonomi. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9%. Regnet i felles valuta har verdiutviklingen på Oslo Børs fra årsskiftet nå vært bedre enn verdensindeksen, og på linje med den brede europeiske indeksen Bloomberg European 500. Som følge av en svak utvikling på den svenske aksjebørsen i april har det norske aksjemarkedet nå steget mer enn det svenske fra årsskiftet. I forhold til verdiutviklingen for aksjer i land med fremvoksende økonomi er verdiutviklingen på Oslo Børs derimot lavere. Noe av kursoppgangen for norske aksjer i år kan tilskrives økende risikovilje hos investorene, og er således et resultat av ytterligere multippelekspansjon. Oppgangen kan også forklares ved den gode likviditeten i internasjonale kapitalmarkeder, og mange norske aksjer prises i en internasjonal sammenheng. Utlendingers eierandel av norske aksjer er fortsatt stor. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 Vårt basisestimat for verdiutviklingen på Oslo Børs i 2015 er at det vil bli en oppgang i fondsindeksen i intervallet 0% til +15%. Etter utviklingen hittil i år endrer vi ikke dette anslaget, selv om det er stor sannsynlighet for at kursoppgangen overskrider vårt estimat. Stor likviditetstilførsel til finansmarkedene, lavt rentenivå og få investeringsalternativer bidrar til at aksjeinvesteringer fortsatt er attraktivt. Den videre kursutviklingen for mange selskaper på Oslo Børs vil være avhengig av utviklingen i oljeprisen. Som en følge av den pågående lavrentepolitikken er det svært mulig at investorene i tiden fremover får en økende risikovilje og er villig til å akseptere høyere multipler for aksjenes pris i forhold til forventet inntjening. I så fall vil vårt mål for stigningspotensialet for fondsindeksen i 2015 på +15% kunne bli betydelig overskredet. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % April Verdiutvikling i % 2015 Telenor 9,8 4,5 12,4 Statoil 9,7 11,3 22,7 DNB 9,5 6,2 24,4 Yara International 8,1 5,8 15,8 Schibsted 4,5 0,4 0,9 Orkla 4,3 0,9 20,3 Marine Harvest 4,2 0,5 9,4 Gjensidige Forsikring 3,9 1,7 12,2 Norsk Hydro 3,6 16,0 16,1 Royal Caribbean Cruises 3,4 21,5 16,4 Subsea 7 3,3 20,6 9,3 Seadrill 3,0 26,1 10,4 TGS Nopec Geophysical 2,9 7,0 18,4 Storebrand 1,8 9,1 8,7 Petroleum Geo Services 1,6 20,3 17,8 Veidekke 1,5 2,1 25,4 Opera Software 1,5 13,4 22,7 Kongs berg Gruppen 1,5 0,9 31,7 Norwegian Air Shuttle 1,4 31,7 14,4 Nordic Semiconductor 1,4 11,1 21,8 Tomra Systems 1,3 10,2 29,9 DNO 1,3 34,1 11,5 Bakkafrost 1,2 5,3 9,7 Atea 1,0 3,9 13,2 Aker Solutions 1,0 12,6 13,7 Entra 1,0 4,8 4,2 Prosafe 0,9 20,7 18,1 Salmar 0,9 5,6 3,9 Det Norske Oljeselskap 0,8 23,6 37,8 BW LPG 0,8 2,6 27,2 Olav Thon Eiendomssels 0,8 3,4 31,5 XXL 0,7 9,2 8,9 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Norge Fondsfinans Aktiv 60/40 Fondsfinans Global Helse Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield (i NOK) Avkastning Mars 1,9 % 3,2 % 4,2 % 8,1 % 1,37 % 0,48 % 3,3 % 4,2 % ,4 % 3,5 % 9,1 % 1,0 % 2,52 % 3,32 % 9,0 % 5,7 % Årsavkastning % 6 % 40 % 9 % 1 % 6 % 24 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % 14 % 4 % 19 % 3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Avkastning siste 5 år 45 % 33 % 168 % 62 % 117 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 8 % 6 % 22 % 10 % 17 % Avkastning siste 10 år 258 % 195 % 287 % 150 % 149 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 14 % 11 % 14 % 10 % 10 % Avkastning siden oppstart* 640 % 277 % 184 % 7,19 % 7,75 % Standardavvik siste år 9 % 5 % 10 % 2,4 % 3,5 % 8 % 10 % Standardavvik siste 5 år 17 % 14 % 10 % 16 % 9 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,38 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra OSEFX MSWI Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Norge April 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 3,3% i april og har steget med 9% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar har i april endret navn til Fondsfinans Norge for å markere at det er aksjer som er notert på Oslo Børs som er fondets hovedsakelige investeringsunivers. Navneendringen innebærer ingen endringer i fondets strategi. Fondet hadde en positiv verdiutvikling i april, og fondet steg med 1,9%. Fra årsskiftet har fondet steget med 4,4%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av Fondsindeksens 52 selskaper var det 15 selskaper med negativ verdiutvikling. Hele 19 selskaper steg imidlertid mer enn +10% i verdi, samtidig som bare 3 selskaper falt mer enn 10%. Særlig god verdiutvikling var det for mange av selskapene innenfor energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra: Statoil (+11%), Seadrill (+26%), DNB (+6%), Subsea 7 (+21%), Telenor (+5%), Norwegian Air (+32%), DNO(+34%), PGS (+20%) og TGS (+7%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: RCL ( 21%), Norsk Hydro ( 16%), Yara ( 6%) og Storebrand ( 9%). I fondets portefølje var det også en overvekt av antall selskaper med positiv verdiutvikling. Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet fond, og porteføljesammensetningen kan avvike betydelig fra fondsindeksen. I forhold til fondsindeksen er fondet for tiden undervektet i energiselskaper, og fondet var lite investert i de selskapene som ga størst bidrag til fondsindeksen i april. De absolutt største positive verdibidragene til porteføljen i april kom fra investeringene i: Det norske Oljeselskap (+24%), DNB (+6%), Siem Offshore (+44%), Sparebanken Midt Norge (+13%), Photocure (+15%), Opera Software (+13%) og Stolt Nielsen (+17%). De største negative verdibidragene i fondets investeringer i april kom fra Norsk Hydro ( 16%), Storebrand ( 9%) og Yara ( 6%). Fondet har i april økt investeringsgraden i havbruksselskapene Marine Harvest og Lerøy Seafood. Dessuten har vi foretatt en mindre investering i Austevoll Seafood som et nytt selskap til porteføljen. I løpet av måneden har vi ytterligere særlig redusert investeringene i Norsk Hydro og PGS. Dessuten er investeringene noe redusert i bl.a. Det norske oljeselskap, Opera Software, Storebrand og B2 Holding. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene fordelt på 35 selskaper, hvorav 31 selskaper er notert på Oslo Børs, 1 selskap er unotert og 3 er notert på utenlandske børser. Ved månedsslutt var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 9,1 % Yara International 8,1 % Storebrand 6,5 % Det norske oljeselskap 5,4 % Marine Harvest 5,3 % Borregaard 4,7 % Norsk Hydro 4,2 % SpareBank 1 SMN 3,9 % W Wilhelmsen 3,5 % Entra 3,4 % Fordeling på undergrupper: (54,1% av porteføljen) Andelsverdi: 7 395,96 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Aktiv 60/40 April 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 3,3% i april og har steget med 9% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv har i april endret navn til Fondsfinans Aktiv 60/40 for en bedre markering av at fondet er et kombinasjonsfond. Navneendringen innebærer ingen endringer i fondets strategi. Fondet hadde en meget positiv verdiutvikling i april og fondet steg med 3,2%. Fra årsskiftet har fondet steget med 3,5%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av Fondsindeksens 52 selskaper var det 15 selskaper med negativ verdiutvikling. Hele 19 selskaper steg imidlertid mer enn +10% i verdi, samtidig som bare 3 selskaper falt mer enn 10%. Særlig god verdiutvikling var det for mange av selskapene innenfor energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra: Statoil (+11%), Seadrill (+26%), DNB (+6%), Subsea 7 (+21%), Telenor (+5%), Norwegian Air (+32%), DNO(+34%), PGS (+20%) og TGS (+7%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: RCL ( 21%), Norsk Hydro ( 16%), Yara ( 6%) og Storebrand ( 9%). I fondets aksjeportefølje var det en overvekt av antall selskaper med positiv verdiutvikling. Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond, og porteføljesammensetningen i aksjedelen kan avvike betydelig fra fondsindeksen. I forhold til fondsindeksen er fondet for tiden undervektet i energiselskaper, og fondet var lite investert i de selskapene som ga størst bidrag til fondsindeksen i april. De absolutt største positive verdibidragene til aksjeporteføljen i april kom fra investeringene i: Det norske Oljeselskap (+24%), Siem Offshore (+44%), Sparebanken Midt Norge (+13%), Photocure (+15%), Opera Software (+13%), DNB (+6%) og Tanker Investments (+8%). De største negative verdibidragene i april kom fra Norsk Hydro ( 16%), Storebrand ( 9%) og Yara ( 6%). Fondet har i april foretatt en mindre ny aksjeinvestering i Rec Silicon. Videre er investeringen økt i bl.a. Lerøy Seafoods, Tanker Investments og Sparebanken Møre. Fondet har solgt aksjeinvesteringen i Odfjell. Videre er investeringsgraden blitt redusert i bl.a. Norsk Hydro og Storebrand. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde litt under 60% av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper. Alle egenkapitalinvesteringene er notert på Oslo Børs. Renteporteføljen bidro i april svært positivt til fondets avkastning. For flere av fondets investeringer i obligasjoner i energisektoren skjedde det en god kursstigning i april, ettersom de markedsmessige kredittpåslagene ble redusert. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Obligasjonsporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 7,2% p.a. Obligasjonsplasseringene er i 20 obligasjonslån i NOK. Alle låntagerne er selskaper som er notert på Oslo Børs. Den gjennomsnittlige kredittverdigheten for likviditetspostene er BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,7 år og rentedurasjonen er 0,2 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 4,5 % Yara International 4,3 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Storebrand 4,1 % Borregaard 4,1 % Marine Harvest 3,9 % Det norske oljeselskap 3,8 % Sparebank 1 SR Bank 3,5 % Tanker Investments 3,3 % W Wilhelmsen 3,1 % Fordeling på undergrupper: (38,8% av porteføljen) Andelsverdi: 37675,25 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Global Helse April 2015 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi har i april endret navn til Fondsfinans Global Helse for bedre å markere at det er internasjonale aksjer innenfor hele helsesektoren som er fondets investeringsunivers. Navneendringen innebærer ingen endringer i fondets strategi. Fondets investeringer fikk i april en negativ verdiutvikling på 4,2% pga. valutakursutviklingen. Dette var første måneden på et år med negativ verdiutvikling for fondet. Fra årsskiftet har verdioppgangen for fondet vært +9,1%. I april var det en svak verdiutvikling for selskaper i helsesektoren. Morgan Stanleys helsesektorindeks falt med 0,1% i USD som tilsvarte en negativ utvikling på 6,5% i NOK. I april hadde aksjer i helsesektoren den svakeste utviklingen av undersektorene i verdensindeksen. Fra årsskiftet er imidlertid fortsatt helsesektoren den sektoren med sterkest verdiutvikling, og MSCI World Health Care indeksen har steget med 7,6% i USD som tilsvarer 9,1% i NOK. Amerikanske helseselskaper hadde også i april en verdiutvikling som var noe svakere enn andre store globale helseselskaper. For undersektorene merker vi oss at bioteknologiselskaper hadde den svakeste verdiutviklingen i april. Nedgangen for bioteknologiselskaper kan kanskje tas som et tegn på en begynnende lavere risikovillighet hos investorene, som er påvirket av et noe høyere rentenivå for langsiktige plasseringer. I fondets portefølje ble verdiutviklingen sterkt rammet av den sterke valutakursutviklingen for NOK, ettersom investeringene ikke skal valutasikres. I april falt verdien av USD med 6,4% mot NOK. Det var bare 6 selskaper med verdioppgang regnet i NOK, men 4 av dem steg med mer enn 10%. Størst positivt bidrag til fondets utvikling i april kom fra investeringene i Swedish Orphan Biovitrum (+42%), Mylan (+14%), Photocure (+15%) og Medivir (+12%). For de to førstnevnte selskapene kan en stor del av kursoppgangen tilskrives aktiviteter mht. oppkjøp og fusjoner. Fondet er for tiden lite investert i rene bioteknologiselskaper, og fondets verdiutvikling var i april også bedre enn MSCI Health Care indeks. Størst negativt bidrag til verdiutviklingen i april kom fra investeringene i United Health ( 12%) og Bayer ( 9%). I løpet av måneden er det blitt investert i et nytt selskap (amerikanske) Becton Dickinson som arbeider innenfor undergruppen medisinsk utstyr og diagnostika. Videre er investeringene økt i ABBVIE. I løpet av måneden har vi redusert investeringen i Mylan etter den sterke kursoppgangen og solgt ut nesten hele restinvesteringen i Orexo. Videre er investeringen i Nordic Nanovector blitt noe redusert. Ved utgangen av måneden var fondets investeringer fordelt på 35 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør 6% av porteføljen. Øvrige investeringer er alle notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 22 amerikanske selskaper. Kontantandelen er uendret på 2,4%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Merck & Co 4,3 % Baxter 4,2 % Sanofi 4,2 % Bayer 4,2 % Swedish Orphan Biovitrum 4,1 % Philips Electronics 3,8 % United Health Group 3,4 % Abbott Laboratories 3,3 % Photocure 3,3 % ABBVIE 3,3 % Fordeling på undergrupper: (38,2% av porteføljen) Andelsverdi: ,62 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Energi April 2015 Oljeprisen viste en meget kraftig oppgang, opp 21% til 67 USD pr fat, i april. Antallet landrigger i drift i USA faller uke for uke. Selv om oljelagrene i USA viser oppgang og er på et historisk toppnivå, så er det såpass mye uro i Midt Østen at tradere har ønsket å posisjonere seg i råolje. Månedsproduksjonen fortsetter å stige i USA, men takten er avtagende, og april, eventuelt mai, forventes å vise at oljeproduksjonen i USA har toppet for denne gang. Den globale oljeproduksjonen er antagelig fortsatt godt i overkant av etterspørselen. Energiindeksen til Oslo Børs steg hele 12,0% i april, mens oljeservice indeksen var opp 11,8%. MSCI World Energyindeksen, som reflekterer det globale energi universet, steg med 8,7% i USD i måneden, og var bare opp 1,7% målt i NOK. Den amerikanske oljeservice indeksen, OSX, steg med 17,2%, målt i USD, i april, som tilsvarte 9,6% i NOK. Fondsfinans Energi hadde i april en positiv verdiutvikling på 8,3%. Så langt i år har fondet steget med 1,2%. I fondets portefølje steg 20 av 26 investeringer i verdi i april, mens 2 var uendret og 4 falt. Best kursutvikling hadde Siem Offshore (+44%), som er ett av flere mindre selskaper som har hatt en meget god utvikling siste måned etter en lang periode med svak kursutvikling. Den kraftig positive utviklingen i oljeprisen har bidratt til en generelt større interesse for slike aksjer.nest beste investering var BG Group (+39%), der tidligere Statoilsjef Helge Lund er CEO. Selskapet mottok et oppkjøpstilbud fra Shell som var nesten 40% over foregående dags børskurs. Størst negativt bidrag ga faktisk Exxon Mobil ( 4%), til tross for oljeprisoppgangen. Dette reflekterer nok at investorer har skiftet sin eksponering innenfor sektoren fra en sikker aksje, Exxon, til aksjer som har falt mer og som kan ha større oppside når oljeprisen stiger. Fondet er investert i 26 selskaper. Av selskapsverdiene er ca 50% notert i NOK på Oslo Børs, mens nesten 40% er notert i USD på New York børsen. De resterende ca 10% av aksjene er notert på andre europeiske børser. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har det vesentligste av sine inntekter i USD. Iht. fondets vedtekter blir investeringene i utenlandsk valuta ikke valutasikret. Kontantandelen var 4,5% ved månedslutt, og fondet var dermed ikke fullt investert en refleksjon av at vi mener at oljeprisen har steget for raskt, gitt utviklingen i tilbud av og etterspørsel etter olje. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Schlumberger 9,3 % Cameron International 5,1 % Tanker Investments 5,1 % Halliburton 5,0 % ExxonMobil 4,8 % Royal Dutch Shell 4,7 % Det norske oljeselskap 4,6 % Lundin Petroleum 4,6 % Hexagon Composites 4,6 % FMC Technologies 4,4 % (52,3% av porteføljen) Andelsverdi: 2 499,71 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt April 2015 Fondsfinans Kreditt var i april opp med hele 1,37 %, og fondet er hittil i år opp med 2,52 %. Det var meget god etterspørsel etter papirer i high yield markedet i april, spesielt i BB segmentet. Gode selskaper innen oljesektoren opplevde en betydelig reprising, og våre beholdninger av PGS obligasjoner og obligasjoner i Det Norske Oljeselskap, bidro positivt til avkastningen. Markedet for å utstede nye lån i high yield segmentet har våknet til live igjen. DnB High yield indeks (BB+ og lavere rating) var opp med 3,3 % siste måned og er hittil i år opp med 1,3 %. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 45 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente, etter forvaltningshonorar, var 6,35 %. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,3 år, mens gjennomsnittlig kredittdurasjon var 3,1 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Fondet var fullinvestert per utgangen av måneden. Fondets minstetegning er Avkastning Fondsfinans Kreditt Siste 1 år Mars Hittil i år % Avkastning Portefølje 1,17 1,37 2,52 Indeks (ST1X) 1,18 0,07 0,30 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Dnb Bank Asa 4,0 % Ocean Yield Asa 3,7 % Selvaag Bolig Asa 3,6 % Det Norske Oljeselskap 3,5 % Hoegh Lng Holdings 3,5 % Bw Offshore Ltd 3,5 % Norwegian Air Shuttle As 3,4 % Storebrand Livsforsikrin 3,4 % Rec Silicon Asa 3,4 % Nordea Bank Ab 3,4 % (35,5% av porteføljen) Andelsverdi: 9 842,88 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 16

17 Fondsfinans High Yield April 2015 Fondsfinans High Yield var i april opp med 0,48 % og er hittil i år ned med 3,32 %. Det var meget god etterspørsel etter papirer i high yield markedet i april, spesielt i BB segmentet, men dette spredte seg gradvis også ned i B segmentet. Gode selskaper innen oljesektoren opplevde en betydelig reprising, og våre beholdninger av PGSobligasjoner og obligasjoner i Det Norske Oljeselskap bidro positivt til avkastningen. Markedet for å utstede nye lån i high yield segmentet har våknet til live igjen. DnB High yield indeks (BB+ og lavere rating) var opp med 3,3 % siste måned og er hittil i år opp med 1,3 %. Vi opplever at det nå begynner å bli god verdi også i de lavere «ratede» delene av high yield segmentet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 44 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente etter forvaltningshonorar var 11,4%. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning 7,1 %. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,6 år og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,7 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B+. Fondet var fullinvestert ved utgangen av måneden. Fondets minstetegning er 5 mill. Avkastning Fondsfinans High Yield Fra oppstart April Hittil i år % Avkastning Portefølje 7,75 0,48 3,32 Indeks (ST1X) 1,11 0,05 0,23 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: World Wide Supply As 5,0 % Volstad Shipping As 4,9 % E Forland As 4,8 % Pioneer Pb Prop 4,4 % Odfjell Se 4,2 % Bassdrill Alpha Ltd 4,0 % Stolt Nielsen Ltd 3,6 % Rec Silicon Asa 3,6 % Fjord Line As 3,4 % Boa Offshore As 3,4 % (41,2% av porteføljen) Andelsverdi: 9 024,38 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 17

18 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 18

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 Aksjekommentar for november Aksjemarkedene steg videre i november og oppgangen for norske

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport september 2015

Markedsrapport september 2015 Markedsrapport september 2015 Oslo, 7. oktober 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var en global nedgang i aksjekurser i september. Kursfallet kan henføres til geopolitisk uro

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 10/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 10/13 Markedskommentar September måned ble sterkt preget av BNP tallene som ble sluppet i slutten av august. Den kvartalsvise BNP veksten ble 0,8 % mot markedets forventning på 1,0 %. Dette

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer