Markedsrapport april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport april 2015"

Transkript

1 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter og aksjeindekser. USD svekket seg mot europeiske valutaer. Verdien av NOK ble betydelig styrket, og samtidig ble oljeprisen høyere i april enn ved årets start. Konjunkturer og råvarer Økonomiske indikatorer har gitt til dels forskjellige signaler om veksten i verdensøkonomien. Vi velger fortsatt å tro at den økonomiske veksten i 2015 vil bli litt sterkere enn i det foregående året. En svakere amerikansk økonomisk vekst i vintermånedene synes å være av en forbigående karakter. Utviklingen i kinesisk økonomi er fortsatt den store usikkerhetsfaktoren i vekstbildet. I Europa synes den økonomiske situasjonen generelt å være under sakte bedring, godt hjulpet av lavere energiregninger. Vi tror ikke at utfallet av EUs problemer med den greske statsgjelden vil bremse den økonomiske utviklingen i Europa i noen særlig grad. Tvert i mot vil en tøff holdning fra EU og IMF i forhold til greske politikere kunne medføre at andre land med stor statsgjeld i større grad vil foreta nødvendige strukturelle tilpasninger. I de siste årene har Storbritannias økonomiske utvikling vært bedre enn i Euroområdet. Utfallet av parlamentsvalget den 7. mai synes ikke å medføre endringer i den økonomiske politikken i Storbritannia, ettersom det konservative partiet har fått rent flertall.

2 Rogers internasjonale råvareindeks steg med 7,6% i USD i april (+0,7% i NOK). Etter årets fire første måneder er utviklingen i råvareindeksen fortsatt negativ med 1,7% i USD ( 0,4% i NOK). Det største bidraget til oppgangen i råvareindeksen var en meget sterk prisoppgang på råolje. Prisen på Brentoljen steg til snaue 67 USD, en oppgang på 21% i løpet av måneden. Dette er også årets høyeste nivå for oljeprisen. Fra årsskiftet har oljeprisen steget med nesten 17% regnet i NOK. Oljeanalytikere hevder at en oljepris i overkant av 70USD er en terskel for lønnsomhet for mange av de nye amerikanske oljeskiferfeltene. Ytterligere oljeprisoppgang kan derfor bli begrenset ved at nedstengte oljeskiferbrønner startes opp. Samtidig er det fortsatt frykt for at store geopolitiske rystelser i Midt Østen kan føre til prisoppgang på olje. I april var det en solid prisoppgang (i USD) for en del metaller, herunder aluminium og kobber. For en rekke landbruksprodukter som de viktige matvarene hvete, ris og mais var det derimot en prisnedgang i april. Fra årsskiftet har de samme matvarene også hatt en betydelig prisnedgang i USD. For store befolkningsgrupper i land med fremvoksende økonomi er dette gode nyheter om billigere mat og muligheter til bedret levestandard. Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 Kronesvekkelse Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 2 års statsobl. 10 års statsobl. USA 0,25 0,25 0,57 2,03 Tyskland 0,05 0,05 0,22 0,37 Sverige 0,25 0,28 0,28 0,47 UK 0,50 0,57 0,54 1,83 Sveits 0,75 0,80 0,82 0,03 Norge 1,25 1,50 0,86 1,56 Japan 0,06 0,09 0,01 0,34 Renter og valuta I april var bevegelsene i internasjonale rente og valutamarkeder relativt store. Den økende volatiliteten er kanskje en følge av at store markedsaktører er i ferd med å trekke seg vekk fra det store «kjedebrev» spillet med nullrente som er satt i verk av sentralbankene. Hensikten med den ekstreme lavrentepolitikken og sentralbankenes likviditetsdoping av pengemarkedene er at investorene skal føle seg presset til høyere risikovilje, og derved bidra til økt økonomisk aktivitet i samfunnet. Herunder har det blitt ansett at det å kjøpe lavt forrentede langsiktige statsobligasjoner, som blir finansiert til tilnærmet null rentekostnad, har vært «penger på gaten». Etter prinsippet om «bigger fool theory» har en antatt at sentralbanken vil komme og kjøpe obligasjonene til en høyere pris på grunn av de kvantitative tiltakene som gjennomføres. Denne markedsmekanismen har vært drivkraften til det kraftige fallet som vi har sett i langsiktige statsrenter i de siste årene. Alle kjedebrev tar en gang slutt. På et eller annet tidspunkt vil en komme til det punktet hvor ingen nye markedsdeltagere vil påta seg ytterligere risiko og delta i det manipulerte (lavrente)spillet. Sentralbankenes nåværende pengepolitikk kan forøvrig ikke opprettholdes i det lange løp uten at det får svært ødeleggende følger for verdensøkonomien. Ikke minst mister renten sin funksjon som signal for tidsverdien av penger. Ved negative renter blir en straffet for å utsette konsum til et senere tidspunkt. Varige og fornuftige pensjonsordninger vil heller ikke kunne etableres i en situasjon med negative renter. For politikerne vil det senere kunne by på store utfordringer å trappe ned de boblene som et ekstremt lavrente regime skaper, det være seg innenfor eiendom eller verdipapirer. De normale forretningsmessige prinsippene som må ligge til grunn for en sunn økonomistyring og verdiskapning blir således satt til side i en verden med negative nominelle renter. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 Av den grunn bør de store sentralbankene snart redusere den store markedsmanipulasjonen før skadene blir for store. I så måte kan vi håpe på at den amerikanske sentralbanken hever sentralbankrenten med 0,25% poeng på sitt rentemøte i juni måned, selv om dette i dag ikke er markedskonsensus. For første gang på flere måneder var det i april en kraftig økning i nivået på langsiktige statsrenter i de aller fleste land. Ut i fra bevegelsene i langsiktige statsrenter i april kan en derfor kanskje få inntrykk av at markedsaktørene nå er i ferd med å trekke seg vekk fra «rentespillet», og har redusert risikoviljen. Vi har i denne markedsrapporten laget en særskilt tabell som viser nivået og oppgangen i langsiktige statsrenter i siste måned i mange land, hvor også valutaendringene mot USD er registrert. Det er bemerkelsesverdig at langsiktige statsrenter i april har steget i de fleste land som inngår i tabellen, uten at det har skjedd noen økning i sentralbankrentene. For kuriositetens skyld, av denne tabellen kan en implisitt slutte at en av de beste investeringene i år ville ha vært å kjøpe langsiktige russiske statsobligasjoner og finansiere investeringen ved «shorting» av tilsvarende lange tyrkiske obligasjoner. Hvem ville ha foretatt slike veddemål ved årets start? Sentralbankenes lavrentepolitikk har dels vært begrunnet med at landenes inflasjon har vært lavere enn de fastsatte inflasjonsmålene. En lavere inflasjon enn 2% burde ikke bekymre sentralbankene. Lavere inflasjon skyldes for en stor del lavere priser på olje og andre importerte energiprodukter. Denne prisnedgangen kan være av forbigående natur. Siden august måned i fjor har verdien av USD jevnt og trutt steget mot euro. I april måned ble denne dollarstyrkingen delvis reversert. Sammenlignet med valutakursene ved årets start er verdien av euro likevel 7,8% mindre verdt i forhold til USD. Før april måned var det en relativt laber utvikling i verdien av NOK. Parallelt med økningen i oljeprisen i april skjedde det imidlertid en betydelig bedring av den norske vekslingskursen. Følgelig styrket NOK seg mot de aller fleste valutaer i april. Verdien av USD er nå bare svakt høyere mot NOK enn ved årets start. I samme periode er verdien av euro og tilknyttede valutaer som SEK og DKK blitt lavere. 10 års statsrenter valuta måned (bps) i år (bps) vs USD Sveits 0,01 % ,9 % Japan 0,34 % 6 1 0,1 % Tyskland 0,36 % ,3 % Sverige 0,45 % ,4 % Danmark 0,47 % ,6 % Frankrike 0,64 % ,3 % Spania 1,46 % ,3 % Italia 1,50 % ,3 % Norge 1,55 % 8 4 0,7 % Canada 1,58 % ,1 % UK 1,83 % ,6 % USA 2,03 % Polen 2,62 % ,7 % Australia 2,65 % ,3 % Kina 3,39 % ,1 % New Zealand 3,47 % ,3 % India 7,86 % ,6 % Tyrkia 9,13 % ,5 % Russland * 10,66 % ,9 % Brasil 12,80 % ,9 % * 8 års russiske renter Geopolitiske forhold Også i årets påskemåned hersket stor ufred i mange områder på jorden. I deler av Nord Afrika, Midt Østen og i et stort geografisk belte av land sør for Sahara blusser det stadig opp nye og gamle religiøse og etniske konfliktene som krever mange menneskeliv. Den blodigste konflikten pågår fortsatt i Syria, men i Jemen krever Saudi Arabias bombing av opprørsgrupper nye ofre. Tilstanden av vold og elendighet, samt generelt dårlige økonomiske levekår, gjør at tallet på migranter øker kraftig. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Dette medfører nye tragedier, og i april har det vært mange flyktninger som har omkommet i Middelhavet i sin flukt nordover mot Europa. Hvordan denne flyktningestrømmen fra Sør og Sør Øst for Europa skal tas imot og eventuelt integreres, er en stor humanitær og politisk utfordring for et Europa som selv har en stor arbeidsledig befolkning og anstrengte statsfinanser. Nepal ble rammet av kraftige jordskjelv som krevde mange dødsofre og forårsaket store materielle ødeleggelser. Fremtiden for dette fattige landet som ligger mellom stormaktene Kina og India vil bli enda mer utfordrende. I California har en langvarig tørke skapt stor vannmangel. Tørken bidrar til økt oppmerksomhet om de økonomiske og menneskelige følgene av klimaproblemer. Med Californias politiske stilling i USA er det mulig at tørken vil kunne bidra til endringer i USAs klima og energipolitikk. Internasjonale aksjemarkeder I de fleste store aksjemarkeder var det i april en god positiv verdiutvikling målt i lokal valuta. Regnet i NOK ble det imidlertid en negativ verdiutvikling for mange markeder på grunn av den sterke verdiutviklingen for NOK. MSCI indeksen (verdensindeksen) steg 2,4% i USD, men falt med 4,2% målt i NOK. Generelt hadde selskaper innenfor fremvoksende økonomier en bedre utvikling enn verdensindeksen. På den annen side var det i april en svakere verdiutvikling for amerikanske aksjer enn både verdensindeksen og sentrale indekser for europeiske aksjer. Vi kan særlig merke oss at kinesiske selskaper og selskaper notert i Hong Kong hadde en sterk kursutvikling i april, til tross for bekymring for en noe lavere vekst i Kina. Alle sentrale indekser for det amerikanske aksjemarkedet (Dow Jones, Nasdaq og S&P 500) ligger likevel i nærheten av historiske toppnivåer. For de forskjellige sektorene i verdensindeksen var det (i USD) en positiv utvikling for alle sektorer med unntak av helsesektoren. Størst verdioppgang var det for selskaper i energisektoren som økte med 8,7%. Dette kan i stor grad tilskrives den kraftige oljeprisutviklingen i april. Helsesektorens nedgang på 0,1% er antagelig bare en korreksjon i den kraftige kursoppgangen i de siste årene. Helsesektoren er fortsatt den beste sektoren så langt i år, med en oppgang på 7,6%, målt i USD. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Kilde: Bloomberg Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK April 2015 April 2015 MSCI World Index 2,4 % 4,2 % 4,2 % 5,6 % S&P 500 Index 1,0 % 0,9 % 5,5 % 2,2 % Bloomberg European 500 0,1 % 16,9 % 2,1 % 9,3 % Nikkei 225 1,6 % 12,7 % 4,7 % 14,0 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks 7,7 % 10,3 % 0,8 % 11,8 % 3,3 % 9,0 % 3,3 % 9,0 % Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 Norsk økonomi Norges Bank avholdt et nytt rentemøte den 6. mai. Konklusjonen på møtet var den samme som på hovedstyremøtet den 18. mars, og den norske styringsrenten ble holdt uendret på 1,25%. Denne beslutningen er basert på en avveining av en rekke forskjellige faktorer som dels spriker i noe forskjellig retning. Ut i fra Norges Banks hovedmål om 2,5% konsumprisvekst bør styringsrenten ikke settes ned, ettersom den registrerte norske inflasjonen ligger tett opp til målet. Utviklingen i norsk økonomi har også vært omlag som Norges Bank tidligere har forventet, og som vi har beskrevet i tidligere markedsrapporter. Videre burde innenlandske norske kredittforhold kunne rettferdiggjøre en økning i styringsrenten, ettersom boligprisene har fortsatt å stige og husholdningenes gjeld har økt mer enn ønskelig. For tiden begrenses imidlertid Norges Banks handlingsmuligheter til å foreta en renteøkning av de lave rentenivåene i andre land og tilhørende utvikling i valutakurser. I pengemarkedene er det fortsatt forventninger om at Norges Bank vil sette ned sentralbankrenten i juni, men det er blitt noen flere tvilere. Ved fremleggelsen av revidert statsbudsjett senere i mai vil regjeringen, med basis i oljefondet, ha tilstrekkelig handlefrihet til å benytte finanspolitiske stimulansetiltak om det skulle være nødvendig. Oppgangen i oljeprisen i april er selvsagt positivt for norsk økonomi. Det er likevel grunn til å tro at den pågående konsolideringen og nedbemanningen i deler av oljeservice og oljenæringen ikke vil bli reversert som følge av denne prisoppgangen. Vi kan derfor regne med at det norske arbeidsmarkedet vil være noe mindre stramt i tiden fremover. Det norske aksjemarkedet I april var det færre børsdager enn i en vanlig måned, pga. påsken i starten av måneden. I de to første ukene av april var det en meget sterk kursoppgang på Oslo Børs. Den 16.april ble det satt en ny rekordnotering for fondsindeksen, som sluttet dagen på 640,9 punkter. I de to neste ukene skjedde en korrigerende kursnedgang, og OSEFX indeksen sluttet april måned på 620,5 poeng. Kursoppgangen i løpet av måneden ble derved på 3,3%. En stor del av oppgangen i april kan tilskrives en sterk økning i kursene på selskaper innenfor olje og oljeservicenæringen. Dette sammenfalt med den tidligere nevnte økningen i oljepriser. Den mer oljetunge (Statoil) hovedindeksen nådde også nye rekordnoteringer i april, og har steget med 11% fra årsskiftet. En kan her merke seg at Statoil har steget med snaue 23% i år samtidig som oljeprisen har steget med nesten 17%. Verdioppgangen på Oslo Børs i april var av de høyeste for aksjebørser i land med velutviklet økonomi. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9%. Regnet i felles valuta har verdiutviklingen på Oslo Børs fra årsskiftet nå vært bedre enn verdensindeksen, og på linje med den brede europeiske indeksen Bloomberg European 500. Som følge av en svak utvikling på den svenske aksjebørsen i april har det norske aksjemarkedet nå steget mer enn det svenske fra årsskiftet. I forhold til verdiutviklingen for aksjer i land med fremvoksende økonomi er verdiutviklingen på Oslo Børs derimot lavere. Noe av kursoppgangen for norske aksjer i år kan tilskrives økende risikovilje hos investorene, og er således et resultat av ytterligere multippelekspansjon. Oppgangen kan også forklares ved den gode likviditeten i internasjonale kapitalmarkeder, og mange norske aksjer prises i en internasjonal sammenheng. Utlendingers eierandel av norske aksjer er fortsatt stor. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 Vårt basisestimat for verdiutviklingen på Oslo Børs i 2015 er at det vil bli en oppgang i fondsindeksen i intervallet 0% til +15%. Etter utviklingen hittil i år endrer vi ikke dette anslaget, selv om det er stor sannsynlighet for at kursoppgangen overskrider vårt estimat. Stor likviditetstilførsel til finansmarkedene, lavt rentenivå og få investeringsalternativer bidrar til at aksjeinvesteringer fortsatt er attraktivt. Den videre kursutviklingen for mange selskaper på Oslo Børs vil være avhengig av utviklingen i oljeprisen. Som en følge av den pågående lavrentepolitikken er det svært mulig at investorene i tiden fremover får en økende risikovilje og er villig til å akseptere høyere multipler for aksjenes pris i forhold til forventet inntjening. I så fall vil vårt mål for stigningspotensialet for fondsindeksen i 2015 på +15% kunne bli betydelig overskredet. Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % April Verdiutvikling i % 2015 Telenor 9,8 4,5 12,4 Statoil 9,7 11,3 22,7 DNB 9,5 6,2 24,4 Yara International 8,1 5,8 15,8 Schibsted 4,5 0,4 0,9 Orkla 4,3 0,9 20,3 Marine Harvest 4,2 0,5 9,4 Gjensidige Forsikring 3,9 1,7 12,2 Norsk Hydro 3,6 16,0 16,1 Royal Caribbean Cruises 3,4 21,5 16,4 Subsea 7 3,3 20,6 9,3 Seadrill 3,0 26,1 10,4 TGS Nopec Geophysical 2,9 7,0 18,4 Storebrand 1,8 9,1 8,7 Petroleum Geo Services 1,6 20,3 17,8 Veidekke 1,5 2,1 25,4 Opera Software 1,5 13,4 22,7 Kongs berg Gruppen 1,5 0,9 31,7 Norwegian Air Shuttle 1,4 31,7 14,4 Nordic Semiconductor 1,4 11,1 21,8 Tomra Systems 1,3 10,2 29,9 DNO 1,3 34,1 11,5 Bakkafrost 1,2 5,3 9,7 Atea 1,0 3,9 13,2 Aker Solutions 1,0 12,6 13,7 Entra 1,0 4,8 4,2 Prosafe 0,9 20,7 18,1 Salmar 0,9 5,6 3,9 Det Norske Oljeselskap 0,8 23,6 37,8 BW LPG 0,8 2,6 27,2 Olav Thon Eiendomssels 0,8 3,4 31,5 XXL 0,7 9,2 8,9 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Norge Fondsfinans Aktiv 60/40 Fondsfinans Global Helse Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield (i NOK) Avkastning Mars 1,9 % 3,2 % 4,2 % 8,1 % 1,37 % 0,48 % 3,3 % 4,2 % ,4 % 3,5 % 9,1 % 1,0 % 2,52 % 3,32 % 9,0 % 5,7 % Årsavkastning % 6 % 40 % 9 % 1 % 6 % 24 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % 14 % 4 % 19 % 3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Avkastning siste 5 år 45 % 33 % 168 % 62 % 117 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 8 % 6 % 22 % 10 % 17 % Avkastning siste 10 år 258 % 195 % 287 % 150 % 149 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 14 % 11 % 14 % 10 % 10 % Avkastning siden oppstart* 640 % 277 % 184 % 7,19 % 7,75 % Standardavvik siste år 9 % 5 % 10 % 2,4 % 3,5 % 8 % 10 % Standardavvik siste 5 år 17 % 14 % 10 % 16 % 9 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 12 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,38 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra OSEFX MSWI Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Norge April 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 3,3% i april og har steget med 9% fra årsskiftet. Fondsfinans Spar har i april endret navn til Fondsfinans Norge for å markere at det er aksjer som er notert på Oslo Børs som er fondets hovedsakelige investeringsunivers. Navneendringen innebærer ingen endringer i fondets strategi. Fondet hadde en positiv verdiutvikling i april, og fondet steg med 1,9%. Fra årsskiftet har fondet steget med 4,4%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av Fondsindeksens 52 selskaper var det 15 selskaper med negativ verdiutvikling. Hele 19 selskaper steg imidlertid mer enn +10% i verdi, samtidig som bare 3 selskaper falt mer enn 10%. Særlig god verdiutvikling var det for mange av selskapene innenfor energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra: Statoil (+11%), Seadrill (+26%), DNB (+6%), Subsea 7 (+21%), Telenor (+5%), Norwegian Air (+32%), DNO(+34%), PGS (+20%) og TGS (+7%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: RCL ( 21%), Norsk Hydro ( 16%), Yara ( 6%) og Storebrand ( 9%). I fondets portefølje var det også en overvekt av antall selskaper med positiv verdiutvikling. Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet fond, og porteføljesammensetningen kan avvike betydelig fra fondsindeksen. I forhold til fondsindeksen er fondet for tiden undervektet i energiselskaper, og fondet var lite investert i de selskapene som ga størst bidrag til fondsindeksen i april. De absolutt største positive verdibidragene til porteføljen i april kom fra investeringene i: Det norske Oljeselskap (+24%), DNB (+6%), Siem Offshore (+44%), Sparebanken Midt Norge (+13%), Photocure (+15%), Opera Software (+13%) og Stolt Nielsen (+17%). De største negative verdibidragene i fondets investeringer i april kom fra Norsk Hydro ( 16%), Storebrand ( 9%) og Yara ( 6%). Fondet har i april økt investeringsgraden i havbruksselskapene Marine Harvest og Lerøy Seafood. Dessuten har vi foretatt en mindre investering i Austevoll Seafood som et nytt selskap til porteføljen. I løpet av måneden har vi ytterligere særlig redusert investeringene i Norsk Hydro og PGS. Dessuten er investeringene noe redusert i bl.a. Det norske oljeselskap, Opera Software, Storebrand og B2 Holding. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene fordelt på 35 selskaper, hvorav 31 selskaper er notert på Oslo Børs, 1 selskap er unotert og 3 er notert på utenlandske børser. Ved månedsslutt var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 9,1 % Yara International 8,1 % Storebrand 6,5 % Det norske oljeselskap 5,4 % Marine Harvest 5,3 % Borregaard 4,7 % Norsk Hydro 4,2 % SpareBank 1 SMN 3,9 % W Wilhelmsen 3,5 % Entra 3,4 % Fordeling på undergrupper: (54,1% av porteføljen) Andelsverdi: 7 395,96 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Aktiv 60/40 April 2015 Den norske fondsindeksen hadde en oppgang på 3,3% i april og har steget med 9% fra årsskiftet. Fondsfinans Aktiv har i april endret navn til Fondsfinans Aktiv 60/40 for en bedre markering av at fondet er et kombinasjonsfond. Navneendringen innebærer ingen endringer i fondets strategi. Fondet hadde en meget positiv verdiutvikling i april og fondet steg med 3,2%. Fra årsskiftet har fondet steget med 3,5%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av april er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av Fondsindeksens 52 selskaper var det 15 selskaper med negativ verdiutvikling. Hele 19 selskaper steg imidlertid mer enn +10% i verdi, samtidig som bare 3 selskaper falt mer enn 10%. Særlig god verdiutvikling var det for mange av selskapene innenfor energisektoren. Størst positiv indekspåvirkning kom fra: Statoil (+11%), Seadrill (+26%), DNB (+6%), Subsea 7 (+21%), Telenor (+5%), Norwegian Air (+32%), DNO(+34%), PGS (+20%) og TGS (+7%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra: RCL ( 21%), Norsk Hydro ( 16%), Yara ( 6%) og Storebrand ( 9%). I fondets aksjeportefølje var det en overvekt av antall selskaper med positiv verdiutvikling. Fondsfinans Aktiv 60/40 er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond, og porteføljesammensetningen i aksjedelen kan avvike betydelig fra fondsindeksen. I forhold til fondsindeksen er fondet for tiden undervektet i energiselskaper, og fondet var lite investert i de selskapene som ga størst bidrag til fondsindeksen i april. De absolutt største positive verdibidragene til aksjeporteføljen i april kom fra investeringene i: Det norske Oljeselskap (+24%), Siem Offshore (+44%), Sparebanken Midt Norge (+13%), Photocure (+15%), Opera Software (+13%), DNB (+6%) og Tanker Investments (+8%). De største negative verdibidragene i april kom fra Norsk Hydro ( 16%), Storebrand ( 9%) og Yara ( 6%). Fondet har i april foretatt en mindre ny aksjeinvestering i Rec Silicon. Videre er investeringen økt i bl.a. Lerøy Seafoods, Tanker Investments og Sparebanken Møre. Fondet har solgt aksjeinvesteringen i Odfjell. Videre er investeringsgraden blitt redusert i bl.a. Norsk Hydro og Storebrand. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde litt under 60% av fondets verdi, fordelt på 20 selskaper. Alle egenkapitalinvesteringene er notert på Oslo Børs. Renteporteføljen bidro i april svært positivt til fondets avkastning. For flere av fondets investeringer i obligasjoner i energisektoren skjedde det en god kursstigning i april, ettersom de markedsmessige kredittpåslagene ble redusert. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Obligasjonsporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 7,2% p.a. Obligasjonsplasseringene er i 20 obligasjonslån i NOK. Alle låntagerne er selskaper som er notert på Oslo Børs. Den gjennomsnittlige kredittverdigheten for likviditetspostene er BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,7 år og rentedurasjonen er 0,2 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: DNB 4,5 % Yara International 4,3 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Storebrand 4,1 % Borregaard 4,1 % Marine Harvest 3,9 % Det norske oljeselskap 3,8 % Sparebank 1 SR Bank 3,5 % Tanker Investments 3,3 % W Wilhelmsen 3,1 % Fordeling på undergrupper: (38,8% av porteføljen) Andelsverdi: 37675,25 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Global Helse April 2015 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi har i april endret navn til Fondsfinans Global Helse for bedre å markere at det er internasjonale aksjer innenfor hele helsesektoren som er fondets investeringsunivers. Navneendringen innebærer ingen endringer i fondets strategi. Fondets investeringer fikk i april en negativ verdiutvikling på 4,2% pga. valutakursutviklingen. Dette var første måneden på et år med negativ verdiutvikling for fondet. Fra årsskiftet har verdioppgangen for fondet vært +9,1%. I april var det en svak verdiutvikling for selskaper i helsesektoren. Morgan Stanleys helsesektorindeks falt med 0,1% i USD som tilsvarte en negativ utvikling på 6,5% i NOK. I april hadde aksjer i helsesektoren den svakeste utviklingen av undersektorene i verdensindeksen. Fra årsskiftet er imidlertid fortsatt helsesektoren den sektoren med sterkest verdiutvikling, og MSCI World Health Care indeksen har steget med 7,6% i USD som tilsvarer 9,1% i NOK. Amerikanske helseselskaper hadde også i april en verdiutvikling som var noe svakere enn andre store globale helseselskaper. For undersektorene merker vi oss at bioteknologiselskaper hadde den svakeste verdiutviklingen i april. Nedgangen for bioteknologiselskaper kan kanskje tas som et tegn på en begynnende lavere risikovillighet hos investorene, som er påvirket av et noe høyere rentenivå for langsiktige plasseringer. I fondets portefølje ble verdiutviklingen sterkt rammet av den sterke valutakursutviklingen for NOK, ettersom investeringene ikke skal valutasikres. I april falt verdien av USD med 6,4% mot NOK. Det var bare 6 selskaper med verdioppgang regnet i NOK, men 4 av dem steg med mer enn 10%. Størst positivt bidrag til fondets utvikling i april kom fra investeringene i Swedish Orphan Biovitrum (+42%), Mylan (+14%), Photocure (+15%) og Medivir (+12%). For de to førstnevnte selskapene kan en stor del av kursoppgangen tilskrives aktiviteter mht. oppkjøp og fusjoner. Fondet er for tiden lite investert i rene bioteknologiselskaper, og fondets verdiutvikling var i april også bedre enn MSCI Health Care indeks. Størst negativt bidrag til verdiutviklingen i april kom fra investeringene i United Health ( 12%) og Bayer ( 9%). I løpet av måneden er det blitt investert i et nytt selskap (amerikanske) Becton Dickinson som arbeider innenfor undergruppen medisinsk utstyr og diagnostika. Videre er investeringene økt i ABBVIE. I løpet av måneden har vi redusert investeringen i Mylan etter den sterke kursoppgangen og solgt ut nesten hele restinvesteringen i Orexo. Videre er investeringen i Nordic Nanovector blitt noe redusert. Ved utgangen av måneden var fondets investeringer fordelt på 35 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør 6% av porteføljen. Øvrige investeringer er alle notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 22 amerikanske selskaper. Kontantandelen er uendret på 2,4%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Merck & Co 4,3 % Baxter 4,2 % Sanofi 4,2 % Bayer 4,2 % Swedish Orphan Biovitrum 4,1 % Philips Electronics 3,8 % United Health Group 3,4 % Abbott Laboratories 3,3 % Photocure 3,3 % ABBVIE 3,3 % Fordeling på undergrupper: (38,2% av porteføljen) Andelsverdi: ,62 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Energi April 2015 Oljeprisen viste en meget kraftig oppgang, opp 21% til 67 USD pr fat, i april. Antallet landrigger i drift i USA faller uke for uke. Selv om oljelagrene i USA viser oppgang og er på et historisk toppnivå, så er det såpass mye uro i Midt Østen at tradere har ønsket å posisjonere seg i råolje. Månedsproduksjonen fortsetter å stige i USA, men takten er avtagende, og april, eventuelt mai, forventes å vise at oljeproduksjonen i USA har toppet for denne gang. Den globale oljeproduksjonen er antagelig fortsatt godt i overkant av etterspørselen. Energiindeksen til Oslo Børs steg hele 12,0% i april, mens oljeservice indeksen var opp 11,8%. MSCI World Energyindeksen, som reflekterer det globale energi universet, steg med 8,7% i USD i måneden, og var bare opp 1,7% målt i NOK. Den amerikanske oljeservice indeksen, OSX, steg med 17,2%, målt i USD, i april, som tilsvarte 9,6% i NOK. Fondsfinans Energi hadde i april en positiv verdiutvikling på 8,3%. Så langt i år har fondet steget med 1,2%. I fondets portefølje steg 20 av 26 investeringer i verdi i april, mens 2 var uendret og 4 falt. Best kursutvikling hadde Siem Offshore (+44%), som er ett av flere mindre selskaper som har hatt en meget god utvikling siste måned etter en lang periode med svak kursutvikling. Den kraftig positive utviklingen i oljeprisen har bidratt til en generelt større interesse for slike aksjer.nest beste investering var BG Group (+39%), der tidligere Statoilsjef Helge Lund er CEO. Selskapet mottok et oppkjøpstilbud fra Shell som var nesten 40% over foregående dags børskurs. Størst negativt bidrag ga faktisk Exxon Mobil ( 4%), til tross for oljeprisoppgangen. Dette reflekterer nok at investorer har skiftet sin eksponering innenfor sektoren fra en sikker aksje, Exxon, til aksjer som har falt mer og som kan ha større oppside når oljeprisen stiger. Fondet er investert i 26 selskaper. Av selskapsverdiene er ca 50% notert i NOK på Oslo Børs, mens nesten 40% er notert i USD på New York børsen. De resterende ca 10% av aksjene er notert på andre europeiske børser. Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har det vesentligste av sine inntekter i USD. Iht. fondets vedtekter blir investeringene i utenlandsk valuta ikke valutasikret. Kontantandelen var 4,5% ved månedslutt, og fondet var dermed ikke fullt investert en refleksjon av at vi mener at oljeprisen har steget for raskt, gitt utviklingen i tilbud av og etterspørsel etter olje. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Schlumberger 9,3 % Cameron International 5,1 % Tanker Investments 5,1 % Halliburton 5,0 % ExxonMobil 4,8 % Royal Dutch Shell 4,7 % Det norske oljeselskap 4,6 % Lundin Petroleum 4,6 % Hexagon Composites 4,6 % FMC Technologies 4,4 % (52,3% av porteføljen) Andelsverdi: 2 499,71 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Kreditt April 2015 Fondsfinans Kreditt var i april opp med hele 1,37 %, og fondet er hittil i år opp med 2,52 %. Det var meget god etterspørsel etter papirer i high yield markedet i april, spesielt i BB segmentet. Gode selskaper innen oljesektoren opplevde en betydelig reprising, og våre beholdninger av PGS obligasjoner og obligasjoner i Det Norske Oljeselskap, bidro positivt til avkastningen. Markedet for å utstede nye lån i high yield segmentet har våknet til live igjen. DnB High yield indeks (BB+ og lavere rating) var opp med 3,3 % siste måned og er hittil i år opp med 1,3 %. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 45 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente, etter forvaltningshonorar, var 6,35 %. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,3 år, mens gjennomsnittlig kredittdurasjon var 3,1 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Fondet var fullinvestert per utgangen av måneden. Fondets minstetegning er Avkastning Fondsfinans Kreditt Siste 1 år Mars Hittil i år % Avkastning Portefølje 1,17 1,37 2,52 Indeks (ST1X) 1,18 0,07 0,30 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Dnb Bank Asa 4,0 % Ocean Yield Asa 3,7 % Selvaag Bolig Asa 3,6 % Det Norske Oljeselskap 3,5 % Hoegh Lng Holdings 3,5 % Bw Offshore Ltd 3,5 % Norwegian Air Shuttle As 3,4 % Storebrand Livsforsikrin 3,4 % Rec Silicon Asa 3,4 % Nordea Bank Ab 3,4 % (35,5% av porteføljen) Andelsverdi: 9 842,88 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 16

17 Fondsfinans High Yield April 2015 Fondsfinans High Yield var i april opp med 0,48 % og er hittil i år ned med 3,32 %. Det var meget god etterspørsel etter papirer i high yield markedet i april, spesielt i BB segmentet, men dette spredte seg gradvis også ned i B segmentet. Gode selskaper innen oljesektoren opplevde en betydelig reprising, og våre beholdninger av PGSobligasjoner og obligasjoner i Det Norske Oljeselskap bidro positivt til avkastningen. Markedet for å utstede nye lån i high yield segmentet har våknet til live igjen. DnB High yield indeks (BB+ og lavere rating) var opp med 3,3 % siste måned og er hittil i år opp med 1,3 %. Vi opplever at det nå begynner å bli god verdi også i de lavere «ratede» delene av high yield segmentet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 44 utstedere, og gjennomsnittlig løpende rente etter forvaltningshonorar var 11,4%. Gjennomsnittlig kupong for obligasjonene i porteføljen var til sammenligning 7,1 %. Gjennomsnittlig rentedurasjon var 0,6 år og gjennomsnittlig kredittdurasjon var 2,7 år. Gjennomsnittlig kredittrating var B+. Fondet var fullinvestert ved utgangen av måneden. Fondets minstetegning er 5 mill. Avkastning Fondsfinans High Yield Fra oppstart April Hittil i år % Avkastning Portefølje 7,75 0,48 3,32 Indeks (ST1X) 1,11 0,05 0,23 Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: World Wide Supply As 5,0 % Volstad Shipping As 4,9 % E Forland As 4,8 % Pioneer Pb Prop 4,4 % Odfjell Se 4,2 % Bassdrill Alpha Ltd 4,0 % Stolt Nielsen Ltd 3,6 % Rec Silicon Asa 3,6 % Fjord Line As 3,4 % Boa Offshore As 3,4 % (41,2% av porteføljen) Andelsverdi: 9 024,38 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 17

18 Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 18

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f

MARKEDSRAPPORT APRIL 2015 f 220 200 1 1 140 120 Aksjemarkedene siste 5 år Indeksert til ved starten av perioden 2010 2011 2012 2013 2014 13 Utvikling i statsrenter 10 års løpetid 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 NIKKEI500 S&P500

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer