Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning"

Transkript

1 Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning

2 Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med mandat til å investere en andel av fondet i det vi mener er attraktive utenlandske statsobligasjoner Den norske delen av porteføljen kan plasseres i norske statsobligasjoner, kredittsikre bankpapirer og bankinnskudd på særvilkår Basert på grundig undersøkelse og omfattende overvåkning av globale markeder leter vi etter obligasjoner som er feilpriset i globale markeder og som vil gi andelseierne en høyere risikofri avkastning enn kun å være plassert i norske obligasjoner og sertifikater. Alle utenlandsinvesteringene er for tiden valutasikret. Det betyr at endringer i kronekursen ikke påvirker utviklingen i fondskursen. Indeksen er ST4X (indeksen for 3 årig norsk statsobligasjon) Fondet forvaltes av Jane Tvedt. Jane har embetseksamen i samfunnsøkonomi og har mange år jobbet med makroøkonomi og renter, blant annet i Norges Bank og Statoil. Jane overtok forvalteransvaret for SKAGEN Avkastning i desember 2010.

3 Hovedpunkter SKAGEN Avkastning sin fondskurs økte med 0,2 prosent i januar, mens referanseindeksen, som måler avkastningen på norske statsobligasjoner med en durasjon på 3 år, falt med 0,3 prosent. Absoluttavkastningen i januar var begrenset, men fondet gjorde det bra sammenlignet med indeksen. Kursene på den newzealandske og greske obligasjonen i porteføljen økte i januar og bidro til å løfte kursen. SKAGEN Avkastning gjorde det relativt bedre enn indeksen fordi fondet for tiden har en betydelig lavere rentedurasjon enn indeksen. Det betyr at kursen til SKAGEN Avkasting blir mindre påvirket av en økning i de lange rentene enn indeksen. Indeksen falt som følge av renteøkning på 3-årig norsk statsobligasjon (se graf på neste side) Målsettingen til SKAGEN Avkastning de neste to årene er en årlig avkastning på ca 4,5 prosent. Andelseiere må ta høyde for at det er risiko forbundet med investeringer i obligasjoner og at avkastningen i perioder kan være negativ.

4 Norske renter i januar Basispunkter Den norske rentekurven (statsobligasjoner) Basispunkter Figuren viser den norske rentekurven ved utgangen av januar (rød) og utgangen av desember (blå) De grå søylene viser endringene i rentene for ulike løpetider målt i basispunkter. Den norske rentekurven ble litt brattere i januar, med størst økning i rentene for obligasjoner med omkring 3 og 5 års løpetid. 3M 6M 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y 10Y Endring (h-a) Yieldkurven Yieldkurven Kilde: Bloomberg

5 Kursendringer på obligasjonsporteføljen i januar Prosent 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 New Zealand Hellas Sør-Afrika Figuren viser prisendinger på statsobligasjonene SKAGEN Avkastning eide per 31. januar. Prisen på obligasjonen er invers relatert til renten, dvs. at kursen på obligasjonen øker når renten faller og motsatt Hvis obligasjonen er kjøpt i løpet av januar vises prisendringen fra kjøpsdato Obligasjoner som har blitt solgt i løpet av måneden har også påvirket avkastningen til fondet, men disse er ikke tatt med i figuren

6 Hva tror vi om internasjonale renter i 2011? I slutten av 2010 og begynnelsen av 2011 har vi sett sterke nøkkeltall i USA og Europa. Dette tyder på at økonomien er i bedring. Vekstutsiktene er fortsatt gode for framvoksende økonomier. Bedring av vekstutsiktene har ført til en økning i rentene i USA og Europa, drevet i hovedsak av en økning i realrentene. De siste ukene har renteøkningen også vært drevet av høyere inflasjonsforventninger. Rentene i framvoksende økonomier har økt som følge av frykt for at de stigende råvareprisene vil slå ut i høyere inflasjon. Vi tror sterkere vekst både i USA og andre industrialiserte land vil drive de lange rentene videre opp i De lange rentene i framvoksende økonomier vil øke som følge fortsatt økning i råvareprisene som etter hvert blir synlig i økt inflasjon. Økt pris på for eksempel bomull vil slå rett ut i en økt kjerneinflasjon. I sum betyr dette at potensialet for kursgevinster på obligasjoner vil være begrenset i Det finnes fortsatt feilprisede obligasjoner som vil være attraktive investeringer for Avkastning. Et eksempel er den greske obligasjonen Råvarepriser, 1. jan 2000= Metaller Bomull Kobber Olje Mat Metaller og mat er fra Economist sin råvareindeks

7 Porteføljeendringer i januar Porteføljeendringene i januar var drevet av troen på at de lange rentene i mange av landene SKAGEN Avkastnings investeringsunivers skal videre opp. Rentedurasjonen på fondet ble redusert fra 1,2 til 0,7. Vi kjøpte: En newzealandsk lang statsobligasjon. Den newzealandske risikofrie realrenten er veldig høy. Vi tror renten skal falle framover Mer av den greske korte statsobligasjonen. Vi mener at risikoen til obligasjonen er mye lavere enn det som er priset inn i markedet. Obligasjonen har en veldig høy yield sammenlignet med andre obligasjoner med lav durasjon. Vi solgte: Den meksikanske statsobligasjonen. Høye mat- og råvarepriser vil etter hvert slå sterkere ut inflasjonen, og det vil føre til at lange renter øker videre, spesielt i framvoksende økonomier. Endringer i amerikanske statsrenter har også stor betydning for renten i Mexico. En økning i lange amerikanske statsrenter vil derfor også kunne trekke opp lange meksikanske renter. En lang norsk statsobligasjon. Vi tror at en sterk norsk økonomi og stigende lange renter i Europa vil trekke opp lange norske statsrenter framover.

8 Porteføljens sammensetning 31 januar 2011 Den norske delen av porteføljen utgjør nå 86,5 prosent av fondet Resten av porteføljen (13,5 prosent av fondet) er fordelt på 3 utenlandske statsobligasjoner som vi mener vil kunne gi god risikojustert meravkastning i forhold til kun å være investert i norske rentepapirer. Verdipapir Forfall Rente Valutasikrings -kostnad Valutasikring Valuta S&P-rating Andel av porteføljen Bankpapirer i norske kroner med flytende rente 1,7 år 3,2% ,7% Gresk stat ,7% -1,0% 100% EUR BB+ 6,7% Newzealandsk stat ,6% 1,2% 100% NZD A 3,3% Sørafrikansk ,9% 4,0% 100% ZAR A+ 3,5% Kontantbeholdning i NOK ,8% Porteføljens markedsverdi 31. januar var kroner Effektiv rente (direkteavkastningen) etter valutasikringskostnader og forvaltningshonorar var 3,4 prosent. Rentedurasjonen på fondet var 0,7 år. Valutasikringskostnad er rentesats på valutakonto minus rentesats på kronekonto.

9 De 10 største investeringene i norske banker 31. januar Verdipapir Rentepapir Rente Forfall Andel av porteføljen Sparebanken Vest Innskudd med flytende rente 3,0 % Ingen bindingstid 8,6 % Sparebanken Sogn og Fjordane Sparebank 1 Sparebanken Midt-Norge Kredittforeningen for Sparebanker Sparebanken Sør Pareto Bank ASA Helgeland Sparebank 2,7 % 2,9 % 3,1 % 3,5% 3,4% 3,4% 3,5% 3,2% 3,3% 2,9% 3,4% 3,2% 3,3% 3,8% 2,8% 3,2% Skandinaviska Enskilda Banken 2,9% ,5% Bolig- og Næringskreditt ASA 2,6% ,5% 8,3 % 8,2 % 7,8 % 7,3 % 4,2% 4,2% Aurskog Sparebank 2,7% 3,4% ,5%

10 Potensialet i porteføljen den norske delen De norske papirene i porteføljen har ved utgangen av januar en rente på 3,2 prosent. Det er flytende rente på alle norske bankpapirer. Durasjonen på de norske bankpapirene er 0,1, dvs. at det kun tar en måned før en endring i 3 måneders pengemarkedsrente får fullt gjennomslag i rentene på fondets papirer. Det betyr at en tilstramming i pengepolitikken raskt slår ut i høyere rente på fondets investeringer i norske bankpapirer. Kredittdurasjonen, gjennomsnittlig tid til forfall, på de norske bankpapirene er 1,7 år. Forskjellig rente- og kredittdurasjon skyldes at vi har kjøpt rentepapirer med flytende rente.

11 Potensialet i porteføljen - samlet Fondets direkteavkastning den effektive renten er 3,4 prosent etter at forvaltningshonorar og valutasikringskostnader er trukket fra. Hva er potensialet utover dette? Om kursmålene på alle våre obligasjoner innfris gradvis i løpet av de kommende 2 årene, øker fondets avkastning med ca. 0,5 prosentpoeng per år. Om det legges til grunn en heving av pengemarkedsrentene i Norge i tråd med den siste rentebanen til Norges Bank, øker i tillegg avkastningen med ca. 0,5 prosentpoeng per år. I sum betyr dette at vi arbeider for en årlig avkastning på ca. 4,5 prosent per år de to neste årene. Husk at man kan ikke oppnå meravkastning uten å ta risiko, noe som kan slå begge veier. Risikoen på nedsiden er et uventet fall i kursen på de utenlandske obligasjonene. (Obligasjonskursene synker om markedsrentene stiger.) Andelseiere i SKAGEN Avkastning må derfor ha toleranse for at fondskursen kan svinge på kort sikt, og at avkastningen i perioder kan bli negativ.

12 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Siste rapport om makroøkonomisk utsikter, Verden sett fra SKAGEN Informasjon om SKAGEN Avkastning på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. * Effektiv rente (direkteavkastning) er uttrykk for den løpende rente som fondet mottar på sine renteplasseringer målt i prosent av fondets verdi. Effektiv rente er fratrukket fondets forvaltningshonorar. Fondets fremtidige avkastning vil være en funksjon av den løpende rente fondet mottar, kursgevinst og -tap på fondets plasseringer i obligasjoner og rentesertifikater, samt eventuell kursgevinst og -tap på valutaeksponering knyttet på utenlandske plasseringer. På obligasjoner hvor hovedstolen justeres med konsumprisindeksen, er forventet inflasjon satt til null. Fondets fremtidige avkastning må derfor forventes å være forskjellig fra fondets effektiv rente.

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2008

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august

Finansrapport Fredrikstad kommune. Rapport 2014 1 januar til 31 august Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 1 januar til 31 august Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Fordeling

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember

Finansrapport Fredrikstad kommune. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler. Rapport 2014 1 januar til 31 desember Finansrapport Fredrikstad kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2014 1 januar til 31 desember Fredrikstad kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport august 2007 Kredittkrisen hva vet vi? Det verste bør være over men tilstanden var så ille midt i måneden at jeg så det hensiktsmessig å skrive en ekstra rapport for SKAGEN

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer