Markedsrapport oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport oktober 2013"

Transkript

1 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i Internasjonale aksjemarkeder steg videre i oktober, samtidig som både råvarepriser og langsiktige statsrenter ble noe lavere. Verdien av NOK ble litt sterkere i oktober, men norske kroner har fortsatt en svak verdiutvikling siden årsskiftet. Konjunkturer og råvarer Pengefondet (IMF International Monetary Fund) utga i oktober sin halvårlige publikasjon World Economic Outlook. Tittelen på rapporten var denne gangen transitions and tensions, som på norsk omtrent tilsvarer «endringer og spenninger». Endringene i verdensøkonomien refererer seg i hovedsak til at det forventes økt vekst i de modne økonomiene, samtidig som veksten avtar i noen land med fremvoksende økonomi. Slike endringer i økonomisk vekst vil måtte lede til nye økonomiskpolitiske beslutninger og tiltak. Det vil kunne være en utfordring for noen av landene med fremvoksende økonomi å måtte forholde seg til en lavere vekst, samtidig som de internasjonale finansmarkedene forventes å bli strammere.

2 30 % 20 % 20 % Landbruksprodukter Prisendring i USD Oktober Hittil i år 10 % 0 % 10 % 20 % 1 % 7 % 5 % 10 % 3 % 1 % 1 % 5 % 6 % 0 % 2 % 1 % 10 % 14 % 7 % 3 % 30 % 25 % 27 % Kilde: Bloomberg 30 % Metaller & Energi Prisendring i USD Oktober Hittil i år 20 % 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 7 % 4 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 1 % 9 % 10 % 10 % 5 % 14 % 0 % 21 % 1 % 28 % Kilde: Bloomberg I utgangspunktet er den økonomiske veksten for tiden relativt lav. IMFs anslag for global vekst i år er nå 2,9%. Arbeidsledigheten er fortsatt høy i flere befolkningsrike land, og det er samtidig ledig kapasitet i mange næringer. Det bør således kunne være gode muligheter for økt verdiskapning i verden i årene fremover. Veksten i 2014 vil bli ledet an av USA, med en vekst på 2,6%. I Euro sonen forventes det at veksten på nytt vil bli positiv med 1% i 2014, etter negative veksttall i de to siste årene. Herunder kan vi merke oss at i oktober ble det offentliggjort økonomiske data som underbygger at resesjonsperioden nå er over i Spania. IMF forventer således også at den økonomiske veksten øker til 3,6% i Siden vekstfokuset er i ferd med å bli endret, kan det imidlertid være en viss nedsiderisiko i vekstestimatene for neste år. I de modne økonomiene antas det en vekst i verdiskapning en på 2% i 2014, som er en oppgang på 0,75% i forhold til i år. Den økonomiske veksten i Japan har i år vært relativt sterk (2%), pga. kraftige offentlige stimulanser. Det forventes at den japanske veksten vil måtte avta noe til neste år pga. et behov for innstramminger i finanspolitikken. Japans offentlige gjeldsgrad er den høyeste i noe land med moden økonomi, anslagsvis 250% av landets brutto nasjonalprodukt. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 I april neste år vil merverdiavgiften i Japan bli satt opp til 8% fra dagens 5%, så det er vel fortsatt noen ubrukte beskatningsmåter som kan finansiere gjelden. For land med fremvoksende økonomi antas veksten i 2014 å bli omlag 5%. En avmatning i veksttakten i land med fremvoksende økonomi kan dels henføres til stagnerende råvarepriser og tilstramminger i internasjonale finansmarkeder, og dels henføres til at vekstpotensialet er blitt redusert etter flere år med høy økonomisk vekst. Den kinesiske veksten antas å bli redusert noe fra svært høye nivåer i de siste årene, og endog kunne bli lavere enn myndighetenes mål setting om 7,5% vekst. For å øke vekstpotensialet ytterligere er det behov for nye politiske reformer i flere land med fremvoksende økonomi. Herunder bør Kina antagelig stimulere privat konsum til fortrengsel for økte investeringer, og Brasil og India må fjerne noen lovmessige hindringer som begrenser investeringsmulighetene. I Brasil er det høy inflasjon, og sentralbanken økte den offisielle renten for daglig likviditet mellom banker til 9,5% i oktober. De landene som for tiden står for de absolutt største bidragene til veksten i verdensøkonomien antas å være: Kina, USA, India, Japan og Indonesia. Amerikanske politikere har på nytt utsatt de nødvendige vedtakene for å finansiere underskuddene i statsregnskapet, denne gangen til februar neste år. Så langt har de manglende budsjettvedtakene kun gitt kortvarige og relativt små negative impulser for den økonomiske veksten i USA. I det lange løp kan ikke verdens finansmarkeder fungere med tilnærmet nullrente i pengemarkedene og høy statsgjeld i de fleste land med moden økonomi. Amerikansk pengepolitikk er i ferd med å være ved et vendepunkt. Markedsaktørene er overbevist om at sentralbanken (Federal Reserve) snart vil avslutte sine store pengepolitiske stimulansepakker. Dette er også årsaken til den stigningen som har vært i de langsiktige rentesatsene i år. Avslutningen av de pengepolitiske tiltakene i USA er kanskje bare delvis diskontert i internasjonale finansmarkeder. I så fall er det en risiko for at verdsettelsene og svingningene i valuta, penge og kapitalmarkeder vil kunne bli påvirket mer enn hva man i dag legger til grunn. Store svingninger i finansmarkedene vil derfor på nytt kunne påvirke den økonomiske veksten i en negativ retning. I oktober måned var de internasjonale råvarepriser generelt noe svakere. De fleste prisendringene var imidlertid svært små. Rogers råvareindeks falt med 1,8%, og er nå 4,9% lavere enn ved årets start regnet i USD. Regnet i NOK viser denne råvareindeksen likevel en oppgang på 1,7% fra årsskiftet. Oljeprisen var omtrent uendret i oktober, og prisen på Brent oljen sluttet måneden på snaue 109 USD. Regnet i NOK er oljeprisen nå 4% høyere enn ved årets start. Renter og valuta De langsiktige statsrentene i Tyskland og USA ble litt lavere i oktober, men langsiktige rentenivåer er fortsatt betydelig høyere enn ved årets start. Korte 3 måneders rentee falt også noe i USA og Tyskland. Rentenedgangen for langsiktige statsobligasjoner kan derfor skyldes en lavere forventet rentebane for sentralbankrenter; dvs. at markedet tror at sentralbankene vil drøye med tidspunktet for rentehevning. I Norge var alle statsrenter omtrent uendret, til tross for en nedgang i nivået for kortsiktige norske FRA (fremtidige rentesats avtaler). FRA kontraktene for 3 måneders Nibor (norsk interbankrente) for september 2014 falt for eksempel med 0,27% poeng til 1,82%. Til sammenligning var 3 måneders Nibor ved utgangen av oktober 1,66%. Nivået for statsrenter i de gjeldsbelastede europeiske landene Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania falt kraftig i oktober. Vurdert ut fra de siste rentenivåene for statsgjeld kan det virke som om gjeldskrisen nå er løst i de nevnte landene, med mulig unntak av Hellas. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 3,20 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 0,20 0,30 Rentekurve endringer i oktober 0,03 0,05 0,00 0,08 0,01 0,13 0,06 0,11 0,00 US Tysk Nor US 31/10 US 30/9 Tysk 31/10 Tysk 30/9 Nor 31/10 Nor 30/9 Kilde: Bloomberg 2 År 5 År 10 År 3,5 10 års statsrenter i ,5 3,0 3,0 2,5 2,0 1,5 2,5 2,0 1,5 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,0 1,0 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 Kilde: Bloomberg Sentrale rentenivåer (pr.31.10) Sentralbankrente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,24 2,55 Euro 0,50 0,23 1,67 UK 0,50 0,51 2,62 Sverige 1,00 1,08 2,27 Norge 1,50 1,66 2,81 Den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Bernanke, valgte på sentralbankmøtet den 30. oktober å opprettholde det eksisterende kjøpsprogrammet av amerikanske statsobligasjoner. Pga. den politiske konflikten om gjeldstaket i USA var dette som forventet. Konsensus er nå at utfasingen av kjøpsprogrammet vil starte i første halvdel av neste år. Det forventede tidspunktet for sentralbankens første renteheving er derved også utsatt. Det kom lite nytt fra møtet i den europeiske sentralbanken (ECB) i oktober. Etter det siste ECBmøtet har det vært et uventet fall i europeisk inflasjon. Det antydes nå at den europeiske sentralbankens styringsrente kan bli satt ned fra 0,50% til 0,25% før årets slutt. Europeiske inflasjonstall har vært overraskende lave i de siste 3 månedene. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 10 års statsrente i PIIGS siste 4 måneder 5,5 5 4, Irland 10y Italia 10y Spania 10y , Port 10y (høyre akse) Greece 10y (høyre akse) Kilde: Bloomberg Oktober Hittil i år Danske Kroner Euro Sveitsiske Franc Svenske Kroner New Zealandske Dollar US Dollar Syd Koreanske Won Mexikanske Peso Britiske Pund Taiwanske Dollar Singapore Dollar Canadiske Dollar Brasilianske Real Australske Dollar Japanske Yen Syd Afrikanske Rand Kilde: Bloomberg Valutakurser Endring mot NOK 0,7 % 0,7 % 1,2 % 1,9 % 1,8 % 1,2 % 0,3 % 0,1 % 2,0 % 0,8 % 0,1 % 2,5 % 1,6 % 2,0 % 2,5 % 1,3 % 5,8 % 1,0 % 9,7 % 2,0 % 0,2 % 10,2 % 10,2 % 8,2 % 7,6 % 7,0 % 6,9 % 6,7 % 6,1 % 5,7 % 5,5 % 5,3 % I oktober styrket verdien av norske kroner seg. Verdistigningen for NOK var imidlertid relativt moderat, med en styrkelse på 0,7% mot EUR og 1,2% mot USD. I forhold til valutakursene ved årets start har verdien av NOK svekket seg til dels betydelig mot de fleste store valutaslag. Av valutaslag som har vist en svakere utvikling enn NOK hittil i år er bl.a. JPY (japanske yen) og AUD (australske dollar). CHF 6,57 1,2 % 8,2 % Kilde: Bloomberg Geopolitiske forhold Sentrale valutaer mot NOK % endring i oktober % endring YTD USD 5,94 1,2 % 6,9 % EURO 8,08 0,7 % 10,2 % SEK 0,92 1,9 % 7,6 % GBP 9,54 2,0 % 5,7 % JPY 6,05 1,3 % 5,8 % Borgerkrigen i Syria har fortsatt i oktober. Intensiteten i krigføringen mellom partene synes kanskje å ha avtatt noe. Etter at regimet har lovet å ødelegge Syrias kjemiske våpen, synes omverdenens interesse for konflikten å ha blitt mindre. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 I Irak har det i oktober vært mangfoldige bombeangrep. Flere tusen mennesker er drept i bombeangrepene i de siste månedene. Også i den autonome kurdiske regionen i Irak har det i oktober vært tilfeller av bombesprengninger. I Egypt har det også i oktober vært blodige uroligheter mellom militærstyrkene og tilhengerne av det muslimske brorskapet. Den avsatte presidenten Muhammad Morsi skal for retten i november. Et uighurisk ektepar, med svigermor i baksetet, kjørte inn i en folkemengde på Tiananmen plassen i Beijing, og drepte 2 og skadet 38 personer. Dette ble straks stemplet som et terroristangrep av kinesiske myndigheter. Uighurene er en muslimsk befolkningsgruppe som er i etnisk konflikt med kineserne i vest Kina. Kinesiske myndigheter synes å være svært opptatt av å unngå uroligheter i forkant av et planlagt møte i kommunistpartiets sentralkomite i november. Kinas president Xi Jinping har hintet til utenlandske statsledere om at det kommende møtet i sentralkomiteen vil bli det viktigste for Kina siden Det var nettopp sentralkomiteens møter i desember 1978 som banet veien for de store forandringene som siden har skjedd i kinesisk økonomisk politikk. Vedtakene på det kommende møtet i den kinesiske sentralkomiteen (om lag 370 representanter) i november vil kunne få stor betydning for utviklingen i både kinesisk økonomi og i verdensøkonomien. Kinesisk økonomi er fortsatt relativt tungt sentralstyrt. For å få i stand en ny form for vekst i Kina, som i større grad tilgodeser befolkningen, vil det antagelig være et behov for mer liberale økonomiske reformer. Kinas utenrikspolitiske og militære ambisjoner synes dessverre å være økende, og vi får håpe at dette ikke blir hovedtemaet på møtet. I oktober har en stor del av nyhetsbildet dreid seg om den overvåkingsaktiviteten som har vært drevet (og drives) av forskjellige amerikanske etteretningsorganer mot land og ledere i land som antas å skulle være USAs allierte. I særdeleshet synes det å være svært delikat at selv den tyske statslederen Angela Merkels mobiltelefon skal ha blitt avlyttet av amerikanske National Security Agency (NSA). Etter at det ble avslørt at samme NSA hadde spionert på e posten til Brasils president Dilma Rousseff og landets statsoljeselskap, avlyste hun et planlagt offisielt statsbesøk til Washington. President Rousseff ønsker å avholde et internasjonalt møte om internettsikkerhet til neste år, og hun forsøker samtidig få i stand et sikkert og avlyttingsfritt e mail system. Ved den måten som de statsfinansielle problemene i USA ble forsøkt løst i Kongressen, har amerikanske politikere mistet noe respekt og troverdighet i velgermassen. Republikanerne, ledet an av «tea party bevegelsen», tvang gjennom en offentlig nedstengning av statlige virksomheter for første gang på 17 år. Dette var angivelig fordi Demokratene ikke ville endre president Obamas vedtatte helsereform (Obamacare). Etter 16 dager ble det oppnådd en enighet om å øke det vedtatte gjeldstaket. Denne enigheten ble oppnådd kun timer før den fristen som var satt for at det amerikanske Finansdepartementet kunne fortsette å betale USAs regninger. Vedtaket i oktober var imidlertid bare en utsettelse av utfordringen med å måtte foreta reelle beslutninger. Det vil derfor måtte bli en ny runde med politisk tautrekking i februar måned neste år, for å finne løsninger på USAs offentlige budsjetter. Internasjonale aksjemarkeder De globale aksjemarkedene fortsatte å stige i oktober. En stor del av oppgangen skjedde etter at de amerikanske politikerne i kongressen ble enige om en midlertidig utvidelse av det amerikanske gjeldstaket, og etter fremleggelsen av positive data for økonomisk vekst. Frykten for virkningene av sentralbankenes fremtidige innstramminger har avtatt. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Kilde: Oslo Børs Aksjonærstruktur Oslo Børs Utlendingers eierandel har ikke vært høyere siden før finanskrisen okt.13 Utenlandske investorer Private, Fond, Livsforsikring Andre (i hovedsak norske bedrifter) Norsk offentlig forvaltning Svingningene (volatiliteten) i aksjemarkedene har derved blitt enda mindre, og har kommet ned fra et allerede historisk svært lavt nivå. Nedsidesikring av posisjoner er relativt sett blitt billigere, og investorenes risikoappetitt har økt. Tross nye rekordnoteringer for aksjeindeksene i flere land er de internasjonale aksjemarkedene generelt normalt priset. Trolig vil den økte risikoappetitten, eller mangelen på gode alternative investeringer, gjøre aksjemarkedene dyrere. Vi vil derfor kunne nå nye rekordnivåer også i tiden fremover. Forskjellen i aksjekursutviklingen mellom modne og fremvoksende økonomier, som hittil i år har vært stor i de modne markedenes favør, avtok i oktober. Innenfor de fremvoksende økonomiene var det likevel store forskjeller. I aksjemarkedene i India, Indonesia og Tyrkia var det en solid oppgang. Det kinesiske aksjemarkedet var derimot svakere, med tilnærmet flat kursutvikling i oktober. Morgan Stanleys verdensindeks steg i oktober med 4,0% i USD (2,7% i NOK), og har i 2013 steget med 22,6% i USD (31,1% i NOK). Sammenlignet var Morgan Stanleys indeks for fremvoksende økonomier opp 4,9% i USD (3,7% i NOK) i oktober, men har hittil i år bare steget med 0,5 % i USD (7,5% i NOK). Det amerikanske aksjemarkedet, målt ved S&P 500 indeksen, steg 4,6% i USD (3,4% i NOK). Fra årsskiftet har denne indeksen steget med 25,4% i USD (34% i NOK). Den brede europeiske indeksen (Bloomberg European 500 index) steg med 3,8% i EUR (3,1% i NOK) i oktober og har for året gitt en avkastning på 18,9% i EUR eller 31% i NOK. I Europa var det børsene i de forgjeldede landene Italia og Spania som steg mest. Verdiutviklingen i det japanske aksjemarkedet var litt svakere i oktober. MSCI World Index Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK Oktober YTD Oktober YTD 3,9 % 22,5 % 2,7 % 31,0 % S&P 500 Index 4,6 % 25,3 % 3,4 % 34,0 % Bloomberg European 500 3,8 % 18,9 % 3,1 % 31,0 % Nikkei 225 0,9 % 39,9 % 2,2 % 30,3 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks 6,3 % 0,5 % 3,6 % 7,4 % 6,3 % 20,2 % 6,3 % 20,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX Norge Kilde: Bloomberg Prosentvis endring i aksjemarkedene hittil i år (regnet i NOK) des. 31. jan. 28. feb. 31. mar. 30. apr. 31. mai. 30. jun. 31. jul. 31. aug. 30. sep. 31. okt. BE500 Europa NKY Japan S&P 500 USA Kilde: Bloomberg Det var positiv utvikling i alle næringssektorer i de viktigste aksjemarkedene i oktober. Aksjer innenfor telekommunikasjon ga best avkastning i modne markeder, med kraftig oppgang i både Europa og USA. I de fremvoksende økonomiene hadde aksjer i telekommunikasjonssektoren imidlertid den svakeste verdiutviklingen. Investeringer i store selskaper hadde generelt en bedre verdiutvikling enn investeringer i små selskaper. I oktober steg omsetningsvolumene av aksjer markert i både USA og Europa, etter noen foregående måneder med laber omsetning. Norsk økonomi Vi har i de siste markedsrapportene beskrevet situasjonen i norsk økonomi relativt utførlig. Av nye makroøkonomiske data som ble presentert i oktober er det særlig lavere norske inflasjonstall og en svak nedgang i boligprisene som har vakt oppmerksomhet. Norges Bank sendte den 24. oktober ut en pressemelding etter det foregående rentemøtet, hvor det ble vedtatt å holde den norske styringsrenten uendret på 1,5%. Begrunnelsen for vedtaket var som følger: «Prisveksten i september var lavere enn ventet, men Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 samtidig har kronen svekket seg siden forrige rentemøte. For øvrig har den økonomiske utviklingen både ute og hjemme vært om lag som ventet.» I oktober gikk den «rød grønne» Stoltenberg regjeringen av etter åtte år med regjeringsmakten. Den 16. oktober ble den nye Høyre Fremskrittspartiet regjeringen under ledelse av Erna Solberg utnevnt i statsråd. Den nye regjeringen har 18 statsråder, som bare er en reduksjon på 2. Antall statssekretærer er nesten samme antall som i den forrige regjeringen, og trofaste partislitere blir nå belønnet. I utgangspunktet er det relativt begrenset hvilke endringer som Regjeringen kan sette i verk i norsk økonomi på kort sikt. Det foreslåtte statsbudsjettet for 2014 er dessuten arvet av den gamle regjeringen. De vedtakene som skal fattes nå om Statsbudsjettet for 2014 vil antagelig innebære en noe større bruk av oljepenger og mer satsing på veiutbygging i sentrale strøk av landet. Forøvrig er det spenning knyttet til vedtakene om formuesskatt og arveavgift. Et viktig tall å huske er at anslaget for verdien av oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) ved kommende årsskiftet er hele milliarder kroner. For å foreta større endringer i offentlig styringsstruktur og norsk samfunnsoppbygging må det skje lovendringer av Stortinget. Den nye regjeringen vil da være avhengig av støtte fra minst et av støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Stortinget vil igjen kunne bli en betydningsfull politisk arena. Det norske aksjemarkedet Ut i fra historiske hendelser er oktober måned blitt demonisert som skrekkens måned i aksjemarkedene, både internasjonalt og på Oslo Børs. I år var oktober måned derimot både mild og lite lunefull. Verdiutviklingen i internasjonale aksjemarkeder var god, og investeringer notert på Oslo Børs var blant de beste i den vestlige verden. Fondsindeksen steg med 6,3%, og hovedindeksen steg med 6,1%. Dermed ble oktober den måneden hittil i år med størst verdioppgang på Oslo Børs, og aksjeindeksene er i ferd med å sette historiske toppnoteringer. På Oslo Børs var oppgangen i oktober bredt basert, og omlag 70% av indeksselskapene viste en positiv utvikling. I løpet av oktober har en stor del av de børsnoterte bedriftene levert resultater for 3. kvartal. Generelt har resultatene vært omlag som forventet, eller noe bedre. Særlig har norske banker og forsikringsselskaper levert gode resultater. Siden årsskiftet er oppgangen 20,2% for fondsindeksen og 19,9% for hovedindeksen. Verdioppgangen på Oslo Børs i år er imidlertid svakere enn den generelle oppgangen i verdensindeksen (MSCI World Index), som har steget med 31,1% i NOK. På den annen side har utviklingen på Oslo Børs hittil i år vært bedre enn aksjeindeksen for store selskaper i fremvoksende markeder, som bare har steget med 7,4% i NOK. Vi kan forøvrig legge merke til at i høst har utlendingenes eierandel på Oslo Børs økt, og er på det høyeste nivået siden før finanskrisen. På Oslo Børs er det notert en del store selskaper i sektorene råvarer og energi, hvor kursutviklingen er blitt dempet av lavere råvarepriser. Eksempelvis har verdiutviklingen for det største selskapet på børsen, Statoil, vært under 7%. Dessuten har investeringer i store selskaper som Yara og Norsk Hydro hittil i år gitt negativ avkastning. Om lag halvparten av oppgangen i fondsindeksen i år kan tilskrives verdiøkningen for fire indekstunge selskaper; DNB (+53%), Telenor (+33%), Schibsted (+57%) og Seadrill (+41%). Historisk har det norske aksjemarkedets bevegelser ofte kommet i store klumper, både opp og ned. Oslo Børs har således vært regnet som en relativt volatil børs. Kursbevegelsene for norske aksjer har i år vært Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 lite volatile, og årets stort sett jevne kursoppgang er historisk sett nesten et unntakstilfelle. Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % i oktober Verdiutvikling i % hittil i år Pr. 31. oktober DNB 9,5 15,6 53,2 Statoil 9,0 3,3 6,7 Telenor 8,4 4,1 33,4 Seadrill 7,3 2,1 41,2 Schibsted 4,7 17,4 56,8 Orkla 4,7 10,2 4,5 Yara International 4,5 3,5 1,4 Subsea 7 4,3 0,7 1,4 Norsk Hydro 3,9 6,7 1,9 Gjensidige Forsikring Royal Caribbean Cruises 3,6 22,4 50,2 3,2 9,6 38,5 Marine Harvest 3,1 8,7 39,7 TGS Nopec Geophysical Co Petroleum Geo Services 2,7 7,5 6,0 2,5 2,8 22,8 Storebrand 2,2 15,4 43,3 Aker Solutions 2,1 2,5 24,3 Prosafe 1,9 6,4 13,1 DNO International 1,6 26,3 81,1 Algeta 1,4 1,9 52,8 Fred Olsen Energy 1,3 6,1 12,0 Opera Software 1,3 12,9 129,0 Tomra Systems 1,1 3,1 11,4 Kongsberg Gruppen Det Norske Oljeselskap Norwegian Air Shuttle 1,1 5,5 3,1 1,1 4,2 2,8 1,0 12,7 70,2 Ved årets start la vi til grunn som vårt hovedsyn for utviklingen i det norske aksjemarkedet i 2013 at oppgangen i fondsindeksen ville være i intervallet +10% til +20%. Denne oppfatningen om en verdioppgang for Oslo Børs i 2013 har vi holdt uendret i alle markedsrapporter hittil i år. Ved den siste sterke kursoppgangen i oktober ble dette intervallet brutt. At det norske aksjemarkedet har krysset vårt anslag ved årets start er ikke noe godt argument for å ta penger vekk fra det norske aksjemarkedet. Vi vil her minne om at vi i vårt dokument «økonomiske utsikter for 2013» fremholdt at det mulige utfallsrommet for indeksutviklingen i år var i intervallet 10% til +40%, selv om +10% til +20% var vårt hovedsyn. Ved en vurdering av aksjeprising sett mot risiko er det fortsatt ytterligere stigningspotensiale i dagens norske aksjemarked. Om investorenes økende risikovilje medfører en såkalt multippelekspansjon for norske aksjer, vil oppgangen endog kunne bli svært betydelig. For tiden synes den vesentlige trusselen for aksjekursene på Oslo Børs å være om det skulle skje overraskende og store negative geopolitiske hendelser eller en brå og kraftig nedgang i oljeprisen. Vurdert etter historiske prisingskriteringer for pris/inntjening eller pris/bokført verdi av egenkapitalen synes det norske aksjemarkedet fortsatt ikke å være krevende priset, til tross for den siste store kursoppgangen. Dessuten har kursoppgangen som før nevnt vært relativt skjev. Flere enkeltselskaper synes å ha et godt verdistigningspotensiale, ikke minst ved bedrede internasjonale konjunkturer. Det globale risikobildet synes i år også å ha blitt noe bedre. Gjeldsproblemene i euroområdet er mindre problematiske, og geopolitiske forhold tynger ikke markedene i særlig grad. Med forventninger om høyere global økonomisk vekst til neste år bør flere norske bedrifter kunne opprettholde eller øke inntjeningen. Ikke minst er flere norske eksportbedrifters konkurranseevne blitt bedre, som følge av svekkelsen av verdien av NOK. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Aksjekurser er bl.a. basert på bedriftenes nåværende og fremtidige inntjening vurdert i mot investorenes oppfatning av risikoen ved å eie aksjer. Årets kursoppgang synes å kunne henføres til en bedring av begge faktorene, både inntjening og risiko. Til neste år forventes inntjeningen i norske bedrifter å bli høyere enn i år. Samtidig har bedriftenes finansielle balanser generelt blitt bedre. De faktorene som har løftet aksjemarkedet i år synes derfor også å kunne gi muligheter for betydelig høyere aksjekurser i det nærmeste året. Så langt har det dessuten vært relativt beskjedent med oppkjøp og fusjoner på Oslo Børs, som normalt bidrar til oppgang i aksjemarkedet. Det er fåfengt å spå når en ny kursstigning vil skje, men dersom man ikke er investert er man garantert å gå glipp av verdioppgangen når den kommer. Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Avkastning oktober 2013 Årsavkastning 2013 Fondsfinans Spar 4,3% 16,0% Fondsfinans Aktiv 3,6% 11,6% Fondsfinans Farmasi 2,2% 37,2% Fondsfinans Alt. Energi 2,8% 28,1% Fondsfinans Kreditt 0,7% 3,8%* OSEFX 6,3% 20,2% MSWI (i NOK) 2,7% 31,0% Årsavkastning % 15% 12% 4% 21% 9% Årsavkastning % 14% 4% 32% 19% 3% Årsavkastning % 17% 9% 14% 22% 14% Årsavkastning % 55% 19% 2% 70% 9% Årsavkastning % 42% 8% 51% 57% 23% Avkastning siste 5 år 144% 93% 111% 31% 131% 72% Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 19% 14% 16% 7% 18% 11% Avkastning siste 10 år 349% 263% 147% 239% 82% Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 16% 14% 9% 13% 6% Avkastning siden oppstart 540% 239% 74% 63% Standardavvik siste år 10% 8% 5% 8% 11% 10% Standardavvik siste 5 år 20% 17% 10% 20% 20% 17% Standardavvik siste 10 år 23% 20% 12% 25% 16% Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,5957 * Siden oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Spar Oktober 2013 Kursoppgangen på Oslo Børs i oktober har vært den sterkeste hittil i år. Fondsindeksen steg med 6,3% og hovedindeksen steg med 6, 1%. Etter årets 10 første måneder er kursoppgangen for de to norske indeksene hhv. 20,2% og 19,9%. Fondsfinans Spar hadde en god verdiutvikling i oktober, og fondet steg med 4,3% i verdi. Hittil i år er verdioppgangen for fondet 16%. Dette anser vi som tilfredsstillende, og i tråd med våre forventninger ved årets start. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av oktober er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 54 verdipapirer hadde nesten 70% en positiv verdiutvikling. I oktober var kurssvingningene noe større enn i de foregående månedene. Flere selskaper viste en svært sterk kursstigning. Hele 12 selskaper steg mer enn 10% i verdi. Sterkest kursstigning viste Kongsberg Automotive (+58%) og DNO International (+26%). Kun 1 av fondsindeksens selskaper falt mer enn 10%; BWG Homes ( 13%). Størst positiv indekspåvirkning i oktober hadde DNB (+16%), Schibsted (+17%), Gjensidige (+22%) og Orkla (+10%). Mer enn ¾ deler av selskapene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i oktober. Det var en særlig god kursutvikling for våre investeringer innenfor bank og forsikring. Best % vis verdiutvikling hadde investeringene i: Schibsted (+17%), DNB (+16%), Storebrand (+15%), Opera Software (+13%), SRBank (+12%), Orkla (+10%), Sparebanken Midt Norge (+10%), RCL (+10%), (danske) Alm Brand (+9%) og Sparebanken Vest (+9%). Våre to svakeste investeringer var to av de minste investeringene i porteføljen, Songa Ofshore ( 15%) og BWG Homes ( 13%). Vi har i oktober i hovedsak kun foretatt mindre porteføljetilpasninger, dels i forbindelse med innløsninger og tegninger. Herunder har vi solgt oss helt ut av fondets minste investering ViZRT. I løpet av måneden har vi økt investeringene noe i bl.a. Norsk Hydro, Borregaard, Opera Software og WWASA. Vi har redusert investeringene i bl.a. Atea, Statoil, Orkla, Yara, Schibsted og (danske) Alm Brand. Egenkapitalinvesteringene var ved månedsslutt fordelt på 31 selskaper, hvorav 29 er notert på Oslo Børs og 2 på utenlandske børser (3% av fondet). Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Yara 6,9% Statoil 6,7% Storebrand 6,4% Norsk Hydro 4,9% Subsea 7 4,8% Siem Offshore 4,4% DNB 3,9% Odfjell A 3,7% Det Norske Oljeselskap 3,7% Schibsted 3,6% (Til sammen 49,2% av porteføljen) Andelsverdi: 6 404,8951 Materialer & Industri 28,3 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,8 % IT/Telecom 4,2 % Bankinnskudd 0,5 % Finans 23,4 % Energi 31,9 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Aktiv Oktober 2013 Kursoppgangen på Oslo Børs i oktober har vært den sterkeste hittil i år. Fondsindeksen steg med 6,3% og hovedindeksen steg med 6, 1%. Etter årets 10 første måneder er kursoppgangen for de to norske indeksene hhv. 20,2% og 19,9%. Fondsfinans Aktiv hadde en god verdiutvikling i oktober, og fondet steg med 3,6% i verdi. Hittil i år er verdioppgangen for fondet 11,6%. Dette anser vi som tilfredsstillende, ettersom fondet er et kombinasjonsfond. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av oktober er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 54 verdipapirer hadde nesten 70% en positiv verdiutvikling. I oktober var kurssvingningene noe større enn i de foregående månedene. Flere selskaper viste en svært sterk kursstigning. Hele 12 selskaper steg mer enn 10% i verdi. Sterkest kursstigning viste Kongsberg Automotive (+58%) og DNO International (+26%). Kun 1 av fondsindeksens selskaper falt mer enn 10%; BWG Homes ( 13%). Størst positiv indekspåvirkning i oktober hadde DNB (+16%), Schibsted (+17%), Gjensidige (+22%) og Orkla (+10%). Mer enn ¾ deler av selskapene i fondets portefølje hadde en positiv verdiutvikling i oktober. Det var en særlig god kursutvikling for våre investeringer innenfor bank og forsikring. Best % vis verdiutvikling hadde investeringene i: Schibsted (+17%), DNB (+16%), Storebrand (+15%), Opera Software (+13%), SRBank (+12%), Orkla (+10%), Sparebanken Midt Norge (+10%), RCL (+10%), og Sparebanken Vest (+9%). Våre to svakeste investeringer var to av de minste investeringene i porteføljen, Songa Ofshore ( 15%) og BWG Homes ( 13%). Vi har i oktober i hovedsak kun foretatt mindre porteføljetilpasninger. Herunder har vi solgt oss helt ut av fondets minste investering ViZRT. I løpet av måneden har vi økt investeringene i Norsk Hydro. Vi har redusert investeringene i bl.a. Atea, DNB, Norwegian Property, Aker og Orkla. Egenkapitalinvesteringene var ved månedsslutt fordelt på 30 selskaper som alle er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av måneden var om lag 78% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en liten nedgang fra foregående måned. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Yara 5,4% Statoil 5,0% Storebrand 4,8% Siem Offshore 4,0% Norsk Hydro 3,9% Subsea 7 3,8% Aker 3,0% Schibsted 2,9% Odfjell A 2,8% Sparebank 1 SR Bank 2,8% (Til sammen 38,6% av porteføljen) Andelsverdi: ,5115 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 11,7 % IT/Telecom 2,8 % Fordeling på undergrupper: Materialer & Industri 22,7 % Finans 17,7 % Sertifikater og obligasjoner 9,4 % Energi 23,3 % Bankinnskudd 12,4 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Årsrapport 2013. Verdipapirfond

Årsrapport 2013. Verdipapirfond Årsrapport 2013 Verdipapirfond Innhold Bakgrunn og kort om vår investeringsfilosofi... 2 Kapitalforvaltningsmiljøet i Fondsfinans... 2 Årsberetning for 2013... 3 Markedsutviklingen i 2013 og utsikter

Detaljer

Økonomiske utsikter for 2013

Økonomiske utsikter for 2013 Økonomiske utsikter for 2013 Oslo, 16. januar 2013 Innledning I stor grad handler investeringsbeslutninger om å vurdere sannsynlighetene for bedriftenes kontantstrømmer og inntjening. Derfor kommer man

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst

Månedsrapport. September 2014. Svakere global vekst Månedsrapport September 2014 Svakere global vekst Verdens aksjemarkeder tok seg en pust i bakken i slutten av september måned. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 0,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Oktober 2014

Månedsrapport. Oktober 2014 Månedsrapport Oktober 2014 Volatile markeder Verdens aksjemarkeder falt kraftig i første halvdel av oktober, men tok seg opp igjen mot slutten av måneden. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,6

Detaljer

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond

Halvårsrapport 2011 - Verdipapirfond c Halvårsrapport - Verdipapirfond Innhold Markedsutviklingen første halvår 1 Carnegie Aksje Norge 5 Carnegie Aksje Norden 6 Carnegie Aksje Europa 7 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Etisk II 9 Carnegie

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 07 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2007 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 2002 2003 2004 2005 2006 2007 07 4.1 Utøvelse av eierskap...

Detaljer