5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum"

Transkript

1 Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 % 1,9 % 1,5 % 3,7 % 4,5 % 5,9 % 0,6 % 8,1 % 7,5 % 5,9 % 2,8 % 0,3 % 4,3 %,0 % MSCI US MSCI Japan FTSE 0 UK MSCI World MSCI Europe MSCI Emerging Markets OSEBX 9,5 % 15,0 % 12,9 % 4. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 Nedgangen g i aksjemarkedet i 2. kvartal ble snudd til en oppgang g i de fleste markedene i 3. kvartal. Kronen styrket seg markant mot de fleste valutaer i løpet av perioden. Dette er med på å forklare den sterke utviklingen på Oslo Børs i tredje kvartal i forhold til de andre aksjemarkedene i oversikten. Avkastningen internasjonalt var altså høyere målt i lokal valuta enn målt i NOK. Eksempelvis styrket MSCI USA seg med ca 11% i kvartalet målt i USD. Avkastningsforskjellene skyldes imidlertidikkeikke valutakursutviklingen alene. Grafen over er et godt eksempel på at investorer ser store gevinstmuligheter, men også store tapsmuligheter i det norske aksjemarkedet. Når det er utsikter for gode tider tiltrekker det norske aksjemarkedet seg mange investorer, noe som driver kursene opp. På den annen side trekker disse investorene seg fort ut når det er usikkerhet i aksjemarkedene. Dette gjør at det norske aksjemarkedet er svært volatilt. 20 Gabler Wassum AS

2 Aksjer 15,0 % Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK,0 % MSCI World OSEBX 6,8 % 7,5 % 92% 9,2 8,2 % 5,0 % 1,0 % 1,7 % 1,1 % 2,0 % 00% 0,0 5,0 % 2,0 % 2,4 % 3,4 % 0,6 % 1,2 % 2,8 % 4,7 % 0,3 % 1,6 %,0 %,1 % 15,0 % jan. mar. mai. jul. sep. Oslo Børs, målt ved OSEBX, gav som vist på forrige side en avkastning på 16,2 % i tredje kvartal. Hittil i år har avkastningen på Oslo Børs vært på 2,7 %. I likhet med Oslo Børs ga også verdensindeksenen en positiv avkastning i 3. kvartal med en oppgang på 2,8% %. Makroøkonomiske tall som har vært bedre enn ventet i mange land har bidratt til denne utviklingen. Så langt i år har verdensindeksen hatt en avkastning på 3,9 %. I perioder hvor markedene er preget av stor usikkerhet, slik som de to foregående kvartalene, opplever en ofte at mange investorer legger stor vekt på makroøkonomiske indikatorer. Avkastningen i aksjemarkedene varierer derfor i stor grad med hvorvidt publiserte makroøkonomiske indikatorer svarer til forventningene. I tillegg bidro solid selskapsrapportering for andre kvartal, og bedre utfall av stresstesting av europeiske banker enn fryktet til god aksjeavkastning i tredje kvartal. 20 Gabler Wassum AS

3 Renter Utvikling i korte norske renter siste to år 8,0 7,0 Styringsrenten 3 mnd NIBOR 3 mnd statskasseveksler 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0 nov. jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. mar. mai. jul. sep. Ved det siste rentemøtet i Norges Bank den 22. september, ble det bestemt å holde styringsrenten uendret. Veksten i den norske økonomien er omtrent som Norges Bank forventet i den siste pengepolitiske rapporten. Norges Bank påpekte imidlertid at det fortsatt er en lav kapasitetsutnyttelse både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har prisveksten avtatt noe mer enn ventet, og forventet prisvekst er nå også lavere enn den tidligere forventede prisveksten. Hensynet til å holde prisveksten nær 2,5 %, samt hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting, gjorde at Norges Bank valgte å holde renten uendret. Dt Det var knyttet ten viss spenning til rapporten fra Regional lntt Nettverk som ble lagt tfrem 13. oktober. Regional lntt Nettverk kbestår av bdift bedrifter, organisasjoner og kommuner over hele landet. Disse rapporterer blant annet om faktisk og forventet produksjon, og fungerer derfor som et av Norges Bank mange styringsverktøy. Nettverket kunne rapportere om at det har vært en markert produksjonsvekst. Samtidig ventes det en noe lavere vekst det neste halve året. 20 Gabler Wassum AS

4 Renter Utvikling i internasjonale styringsrenter Norge Sverige USA UK EU nov. jan. mar. mai. jul. sep. nov. jan. mar. mai. jul. sep. Densvenske Riksbanken valgte å øke styringsrentenmed0 0,25 prosentpoeng den2 2. september. Begrunnelsenfor dette var en sterk utvikling i svensk økonomi. Selv om inflasjonstrykket i Sverige fortsatt er lavt så valgte Riksbanken å sette opp renten for å fremme en stabil utvikling i den reelle økonomien. Den svenske Riksbanken viser også til at gjeninnhentingen i USA kommer til å ta lenger tid enn tidligere antatt. I tillegg forventes det at den veksten man har sett i flere europeiske land vil avta som følge av finansielle innstramminger grunnet gjeldskrisen. Dette mener de vil gjøre at veksten i Sverige vil dempes noe fremover og at rentenivået derfor kan holdes noe nede. I rentemøtet 21. september besluttet den amerikanske sentralbanken å holde renten uendret. Begrunnelsen her var at tempoet på gjeninnhentingen etter finanskrisen har avtatt noe de senere månedene. 20 Gabler Wassum AS

5 Renter Kvartalsvis avkastning for norske renteindekser 4,0 % 3,5 % ST1X ST4X ST5X 34% 3,4 3,6 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 1,5 % 1,0 % 0,3 % 0,4 % 0,1 % 20% 2,0 2,0 % 05% 0,5 05% 0,5 0,7 % 06% 0,6 0,5 % 0,5 % 1,0 % 0,6 % 3. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 20 I løpet av perioden har 3 og 5 årig rente gått marginalt opp. Dette har gjort at man ikke har fått tilsvarende avkastning i 3. kvartal som i de foregående kvartal, som var kjennetegnet med fall i de lange rentene. Samtidig som det var en marginal økning i 3 og 5 årig rente, så falt årig rente noe i perioden. Fortsatt fall i lange statsobligasjonsrenter kan tyde på at mange investorer ser på norske statsobligasjoner som en god investering i en tid med usikkerhet knyttet til fremtidig økonomisk vekst. 20 Gabler Wassum AS

6 Renter Kvartalsvis avkastning for sentrale globale obligasjonsindekser, valutasikret til NOK 16,0 % 14,0 % 12,0 %,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Globale statsobligasjoner Globale aggregerteobligasjoner Globale høyrente obligasjoner Fallende statsrenter og fallende kredittpremier på foretaksobligasjoner av både god og dårligere kvalitet, har ført til at internasjonale obligasjoner er en vinner blant aktivaklassene hittil i år. Den brede obligasjonsindeksen Barclays Capital Global Aggregate har hittil i år gitt en avkastning på 7,9%. 0,0 % Den nederste figuren viser CDS 3. kvartal l20 4. kvartal l20 1. kvartal l kvartal l kvartal l200 spread for noen utvalgte lands Kilde: Morningstar/Nordea/Gabler Wassum statsgjeld. Enkelt forklart kan dette betegnes som prisen på en forsikring CDS-spread for 5-årig statsgjeld, målt i basispunkter hvor selger garanterer for det 180 Norge UK underliggende instrumentets 160 Danmark Sverige kredittverdighet. En høy CDS spread 140 USA betyr derfor at det underliggende instrumentet har en lav 120 kredittverdighet. Siden CDS spreaden 0 sier noe om sikkerheten til 80 rentepapirene vil det også være en sammenheng mellom CDS spread og 60 avkastning til det aktuelle 40 rentepapiret. Figuren viser at det har 20 vært en tendens i perioden til at 0 spreadene har gått noe inn. 20 Gabler Wassum AS

7 Makro Arbeidsledighetsrater, nasjonalt og internasjonalt Norge Euroområdet USA UK Sverige Japan 0 jan. jul. jan. jul. jan. jul. Ser man på de siste tilgjengelige tallene for arbeidsledighet, så kan det se ut til at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg. Arbeidsledigheten er imidlertid fortsatt høy i flere av landene i oversikten. I Norge ser det ut til å ha vært en økning i sysselsettingen, og arbeidsledigheten har vært noe lavere enn anslått. Norges Bank mener imidlertid at kapasitetsutnyttelsen i Norge fortsatt ligger under et normalt nivå. Sesongjusterte PMI-tall for Norge I figuren under gjengir vi siste tall Total Nye ordre Lagerav av innkjøpte varer Produksjon Sysselsetting fra Manufacturing Purchasing Manager Index, PMI. Tall over 50 innebærer vekst, mens tall under 50 innebærer en nedgang. I det siste kvartalet har det vært en økning i produksjonen i industrien. i De totale t tallene ligger rett over 50 for to av kvartalets tre måneder, noe som betyr at det har vært en liten økning i aktiviteten. Sysselsettingen ser ut til å ha falt i de to første månedene, mens den økte i september mars 20 april 20 mai 20 juni 20 juli 20 august 20 september Gabler Wassum AS

8 Kvartalsvis BNP-vekst nasjonalt og internasjonalt 2,5 2 1, ,5 0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 03 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,9 1,2 1,5 1,2 0,9 3. kvartal kvartal kvartal kvartal 20 KPI-vekst (alle varer) i utvalgte land 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 200% 2,00 1,00 % 0,00 % 1,00 % 2,00, % 3,00 % UK USA Japan Euroområdet Norge Sverige UK Japan USA Norge Euroområdet 1,0 0,1 1,9 1,2 0,4 0,4 Makro Den øverste figuren viser kvartalsvis sesongjustert vekst i BNP. Tallene for Norge inkluderer utvinning av olje og gass (her er det litt forsinkelse i datarapporteringen, noe som medfører at det ikke er gjort innrapporteringer etter andre kvartal). Dersom en kun ser på BNP for fastlandet, så steg denne med 0,5 prosent i 2. kvartal. Differansen kommer som en følge av en nedgangi oljevirksomhet og utenrikssjøfart sjøfart. Sverige har som tidligere nevnt hatt en svært sterk utvikling så langt i 20. Denne utviklingen er med på å forklare hvorfor Riksbanken har valgt å øke styringsrenten to ganger så langt ti år, med totalt t lt50 basispunkter. I figuren under er KPI veksten for fem utvalgte land gjengitt. Det ser ut til at den langvarige nedgangen i KPI vekst som man opplevde etter finanskrisen har snudd. KPIveksten fra august 20 til august 20 var på 1,9 % for Norge, noe som plasserer oss høyt i sammenligningen med andre økonomier. Tilsvarende var KPI veksten justert for avgiftsendringer og uten energipriser i samme periode 1,6 prosent. Veksten i konsumprisene var noe lavere enn anslått i siste it pengepolitiske rapport. Ifølge Perducos forventningsundersøkelse falt de langsiktige inflasjonsforventningene noe i tredje kvartal. 20 Gabler Wassum AS

9 Valuta Daglig utvikling i valuta siste to år USD/NOK EUR/NOK 0 JPY/NOK GBP/NOK jan. jul. jan. jul. I det siste kvartalet har kronen styrket seg mot dollar, japanske yen og britiske pund, mens den har holdt seg relativt stabil mot euro. Kronen har svekket seg med 5 % mot den svenske kronen som ikke er med i oversikten. Denne styrkingen kan forklares med den solide veksten som har vært i Sverige så langt i år. Dollaren har hatt en svak utvikling mot yen og euro. Japanske yen styrket seg i de første to månedene av kvartalet, både mot norske kroner og annen utenlandsk valuta. Valutaen styrket seg blant annet med 8 % mot norske kroner i august. Den japanske sentralbanken valgte på grunnlag av den sterke yenen å selge yen i et forsøk på å svekke kursen. Den amerikanske sentralbanken har valgt å gjennomføre kvantitativelettelser for å stimulere økonomien, men det kan også ses på som en valutaintervensjon for å holde dollaren lav. I tillegg til disse to landene så har det også vært en kapitalinnstrømming til fremvoksende økonomier som følge av lav rente i vestlige land. For å opprettholde konkurranseevnen har disse landenes sentralbanker valgt å intervenere i valutamarkedet for å svekke egen valuta. Dette har ført til at mange frykter en valutakrig, hvor sentralbankene stadig vekk intervenerer i markedet for å svekke landets valuta. 20 Gabler Wassum AS

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013

Saksframlegg. Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-29216/20 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato:.09.20 Saksframlegg Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 20 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/ Formannskapet

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009

Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Norsk Investorbarometer Norsk Investorbarometer fra Danske Capital, mars 2009 Vedlagt finner du analysen av Norsk Investorbarometer fra Danske Capital. Undersøkelsen er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2010 27. AUGUST 2010 OFFENTLIG VERSJON Innhold 1 Hovedinntrykk 3 2 Makroøkonomisk bakgrunn 5 3 Banker 7 4 Finansieringsforetak 15 5 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Markedet og økonomien i 2013

Markedet og økonomien i 2013 Markedet og økonomien i 213 Globalt ble vekstanslagene nedjustert. I Norge kom stadig sterkere advarsler om at de gode tidene var over. Og aksjemarkedet steg til nye toppnoteringer. 213 var et helt vanlig

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer