Markedsrapport oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport oktober 2014"

Transkript

1 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens prisene på landbruksvarer steg. Langsiktige statsrenter ble enda lavere. Internasjonale aksjemarkeder var volatile, men steg i løpet av måneden. På Oslo Børs førte oljeprisfallet til at aksjekursene ble lavere, og verdien av NOK ble ytterligere svekket. Konjunkturer og råvarer I oktober utga IMF (Det internasjonale pengefondet) sin halvårlige rapport, «World Economic Outlook», om verdens økonomiske utsikter. I den omfattende makroøkonomiske gjennomgangen til IMF er hovedkonklusjonen den samme som i OECDs tilsvarende vurdering av verdensøkonomien i september. Den globale veksten fortsetter i et moderat oppgangstempo, men veksten er ujevnt fordelt mellom landene. I henhold til IMF forventes verdensøkonomien å vokse med 3,3% i år og med 3,8% i Begge års vekstforventninger er nedjustert fra april-rapporten, som anslo 3,7% vekst for Også for IMF er budskapet at strukturelle politiske reformer er nødvendig for å få til en sterkere global vekst. Landene må finne frem til politiske løsninger for å kvitte seg med den negative arven fra finanskrisen. Dette gjelder i særdeleshet problemene med høy gjeldsgrad og stor arbeidsløshet. Av land med utviklet økonomi synes særlig USA og Storbritannia å ha oppnådd en anstendig og god vekst. I Euro-området er det derimot knyttet store bekymringer til at veksten nesten helt har stagnert. Virkningene og etterdønningene av finanskrisen synes der å legge en klam hånd over vekstmulighetene.

2 Den kinesiske veksten er fortsatt høy. Selv om det kanskje kan være visse problemer med kvaliteten på økonomiske data fra Kina, er det antatt at økonomisk vekst fortsatt er høyere enn 7%. I Kina pågår det nå en vridning av vekstimpulsene fra å være investeringsdrevet til i større grad være rettet mot økt vekst i forbrukernes konsum av varer og tjenester. Rogers internasjonale råvareindeks falt med -1,75% i oktober, og har nå falt med -8,9% i USD fra årsskiftet. Regnet i NOK har imidlertid råvareindeksen steget med 1,4% fra årsskiftet på grunn av den svake utviklingen i NOK i forhold til USD. Prisen på olje og andre energiråvarer fortsatte å falle i oktober. Ved utgangen av måneden hadde prisen på Brent-olje (1. posisjon) falt til under 86 USD pr. fat. Dette er den laveste oljeprisen siden november måned i Nedgangen i oljeprisen i oktober ble -9,3%. Fra årsskiftet har oljeprisen nå falt med -22,5% i USD. Regnet i NOK er oljeprisen nå -13,7% lavere enn ved årets start. Det er nå stor spenning knyttet til om OPEC vil komme med tiltak på sitt medlemsmøte i november med sikte på å oppnå en høyere oljepris. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 Kilde: Bloomberg De lavere olje- og energiprisene som verden nå kan forholde seg til er til stor fordel for verdiskapning og levestandard for de fleste mennesker på jorda. Lavere energipriser kan gi et godt puff i den økonomiske veksten. De landene hvor oljeproduksjonen er bærebjelken i landets økonomi vil særlig bli negativt rammet av lavere oljepriser. Oljeprisnedgangen kan derfor få geopolitiske følger i befolkningsrike land som Russland, Venezuela, Algerie og Iran. Prisene på mais, soyabønner og hvete steg alle solid i oktober, men alle de nevnte landbruksproduktene har fortsatt en negativ prisutvikling hittil i år. Av priser på metaller kan vi merke oss at aluminiumsprisene fortsatte å stige. Aluminiumsprisene er nå 13% høyere i USD enn ved årets start. Prisene på sølv og gull falt derimot i oktober, og begge edelmetallene har hatt negativ prisutvikling fra årsskiftet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Renter og valuta Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) besluttet på sitt møte i oktober å avslutte tiltakene med de store kvantitative pengepolitiske lettelsene (QE3) via kjøp av verdipapirer fra bankene. Data for den økonomiske utviklingen i USA har generelt bedret seg, ikke minst er det blitt skapt nye arbeidsplasser, og arbeidsledigheten er gått ned. Sentralbankens oppmerksomhet forventes nå å være endret fra bekymring om arbeidsledigheten til bekymring om risikoen for inflasjon. En forventer likevel at den første rentehevningen i regi av Federal Reserve tidligst vil skje i juni måned Inntil da antas den amerikanske sentralbankrenten å forbli på lave 0,25%. Sveriges Riksbank valgte i slutten av oktober å senke sin signalrente (Reporenten) fra 0,25% til null%! I norsk språkdrakt var begrunnelsen for Riksbankens tiltak omtrent som følger: «Svensk økonomi er relativt sterk og konjunkturene fortsetter å bli bedre. Men inflasjonen er for lav. Riksbankens direktør har derfor besluttet at pengepolitikken behøver å bli enda mer ekspansiv for at inflasjonen skal nå målet på 2%.» I oktober ble det også en økende frykt for at økonomien i en del andre land i Europa kan bli utsatt for deflasjon, ettersom inflasjonen synes å være fraværende. Følgelig fikk man i obligasjonsmarkedene en kraftig nedgang i rentenivået på statsobligasjoner i mange land. Norske 10 års statsobligasjoner ga ved utløpet av oktober kun 2,05% årlig avkastning. Dette er nesten 1% lavere årlig avkastning i forhold til nivået ved årets start. Likevel gir norske statsobligasjoner nå sjenerøs avkastning i forhold til f.eks. sveitsiske, tyske og svenske statsobligasjoner. De sterke økonomiske signalene fra USA og erklæringene fra den amerikanske sentralbanken bidro til en videre styrking av den internasjonale verdien av USD. Fra årsskiftet har verdien av euro svekket seg med mer enn -9% mot USD. I oktober svekket verdien av NOK seg kraftig mot alle de store konvertible valutaslagene, herunder også mot lavt forrentede svenske kroner. Verdinedgangen for NOK sammenfalt med fallet i oljeprisen og en større kursnedgang på Oslo Børs. Det kan synes som om internasjonale valuta- og kapitalmarkedsaktører reduserte sin eksponering mot norsk økonomi i stor grad i løpet av oktober. Herunder skjedde det også en økning i de markedsmessige påslagene for norske kredittobligasjoner. Etter den store svekkelsen av verdien av NOK i oktober er det nå i hovedsak bare mot SEK at verdien av NOK har styrket seg i år, men bare med omlag 3%. Mot USD har verdien av NOK svekket seg med over 11% fra årsskiftet, og USD var verdsatt til 6,75 NOK ved utgangen av oktober. Den store kronesvekkelsen bidrar til å redusere virkningene for norsk økonomi av det store fallet i oljeprisen. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente USA 0,25 0,25 2,34 Euro 0,05 0,05 0,84 Sveri ge 0,00 0,18 1,19 UK 0,50 0,55 2,25 Svei ts 0,00 0,01 0,47 Norge 1,50 1,58 2,05 Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Oktober 10 års statsobl. %-endring 2014 USD 6,75 5,0 % 11,3 % EURO 8,46 4,2 % 1,2 % SEK 0,91 2,6 % -3,1 % GBP 10,79 3,5 % 7,5 % JPY 6,02 2,7 % 4,5 % CHF 7,01 4,2 % 2,8 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Noe av flyaktiviteten har også vært i retning av (ikke Nato-landene) Sverige og Finland. Sverige har i oktober muligens også hatt besøk av russiske militærstyrker under vann. I tillegg til USA tar stadig flere land nå del i motstanden mot IS i Irak. De religiøse og militære konfliktene i Syria og Irak synes å være svært uoversiktlige og tilnærmet uløselige. Det pågår nå i realiteten svært voldelige borgerkriger i begge land. Den norske regjeringen har vedtatt å sende militære instruktører til regjeringsstyrkene i Irak, men det forutsettes at de norske styrkene ikke skal delta i strid. Vi får derfor håpe at ingen skyter i deres retning. Over syrere, hvorav mange er kurdere, har krysset grensen til Tyrkia i det siste. Store tyrkiske militærstyrker er oppmarsjert langs grensen mot Syria. Fra grensen har de tyrkiske (Nato) soldatene kunnet bivåne den pågående heftige krigføringen mellom IS og kurdere i grensebyen Kobane. Uten de store amerikanske flyangrepene mot IS-styrkene i Kobane ville antagelig IS-styrkene ha lykkes i å erobre hele Kobane fra kurderne. I Kashmir har det vært militære stridigheter mellom India og Pakistan. I flere land, bl.a. Somalia, Afghanistan, Jemen og Egypt har det også i oktober blitt detonert bomber som har forårsaket til dels betydelige tap av menneskeliv. I Hong Kong fortsatte protestene med krav om frie valg i 2017, men opprørerne er til dels blitt stoppet av politiets inngripen. Geopolitiske forhold De globale geopolitiske spenningene har ikke avtatt i oktober. Den politiske ledelsen i Russland synes å ha blitt fornærmet av Nato-landenes økonomiske reaksjoner mot Russlands militære og politiske aktiviteter i Ukraina. Russland har i det siste derfor sendt ut både bombefly og jagerfly på lengre tokt langs fremmede grenser, herunder langs Norskekysten. Brasils president, Dilma Rousseff, lyktes i å bli gjenvalgt med en knapp margin etter en forutgående bitter valgkamp. Etter valget hevet Brasils sentralbank sentralbankrenten til 11,25%, for å bidra til å redusere inflasjonen i landet. Statsminister David Cameron har uttalt at Storbritannia ikke vil betale et ekstra bidrag på 1,7 milliarder pund til EUs budsjettet. EU- motstanden er stor i Storbritannia, og motstandspartiet UKIP er i ferd med å oppnå politisk makt. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Internasjonale aksjemarkeder I oktober viste de fleste internasjonale aksjemarkeder en positiv utvikling målt i lokal valuta. For de fleste økonomier uten egen oljeproduksjon vil det store fallet i oljeprisen være en merkbar vekstimpuls. Reduksjonen i regningene fra de oljeproduserende landene vil for importlandene ha omtrent samme effekt som en tilsvarende skattelette. Olje er dessuten en viktig innsatsfaktor i både industriproduksjon og samferdsel, slik at dette vil medføre lavere produksjonskostnader og reduserte priser. Regnet i USD steg verdens-indeksen (MSCI World Index) med 0,7% i oktober. Regnet i NOK tilsvarte det en oppgang på 5,7%. Fra årsskiftet har verdensindeksen steget med 5 % i USD, og med 16,9% i NOK. Indeksen for de store selskapene i sykliske sektorer som råvarer og energi falt 3-5% i måneden regnet i USD. Alle andre sektorer i verdensindeksen viste en positiv verdiutvikling i oktober. Beste sektor var «Forsyning», dvs. selskaper innenfor bl.a. kraft- og vannforsyning, med en oppgang på 4,0%. Den sentrale S&P 500-indeksen i USA steg 2,4% i oktober, og hadde sin høyeste månedsavslutning noensinne. Volatiliteten i amerikanske aksjekurser var imidlertid i oktober på det høyeste nivået hittil i år. Før kursstigningen i 2. halvdel av måneden hadde amerikanske aksjekurser et stort kursfall. Kursfallet fra den foregående toppen i september måned var -7,4 % i USD. Dette er den første store negative korreksjonen i aksjekursene i S&P 500 indeksen siden mai måned i Fra årsskiftet har S&P 500-indeksen steget med 11% i USD, tilsvarende 23,6% i NOK. Amerikanske aksjer har således hittil i år hatt en betydelig sterkere verdiutvikling enn verdensindeksen. Europeiske aksjer hadde, målt i euro, en negativ verdiutvikling i oktober. Målt i NOK var verdiutviklingen derimot positiv. Fra årsskiftet har Bloomberg European 500 indeksen steget med 6,7% målt i NOK, som er på linje med den norske hovedindeksen. Japanske aksjer hadde en positiv verdiutvikling i oktober med en oppgang på 1,5%. Fra årsskiftet har likevel japanske aksjer kun steget marginalt med 2,3% i JPY, tilsvarende 6,5% i NOK. I oktober steg verdien av aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi med 1,2%, målt i USD. «Emerging market» -indeksen har steget med 15,4% i NOK fra årsskiftet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 9

10 Norsk økonomi Lokal valuta I NOK Oktober YTD Oktober YTD MSCI World Index 0,7 % 5,0 % 5,7 % 16,9 % S&P 500 Index 2,4 % 11,0 % 7,6 % 23,6 % Bloomberg European 500-1,9 % 5,4 % 2,2 % 6,7 % Nikkei 225 1,5 % 2,3 % 4,2 % 6,5 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser 1,2 % 3,7 % 6,2 % 15,4 % -3,6 % 5,3 % -3,6 % 5,3 % Vi har i våre markedsrapporter i flere år omtalt norsk økonomi som bunnsolid. Det er nesten ingen andre land hvor økonomien er like sterk med hensyn til statsfinanser og overskudd på den valutariske driftsbalansen mot utlandet. De store inntektene fra petroleumsvirksomheten har avleiret seg i et gigantisk «oljefond» (Statens Pensjonsfond Utland), som er i ferd med å passere milliarder kroner ved kommende årsskifte. Dette relativt likvide fondet av utenlandske investeringer gir norske politikere en svært stor handlefrihet. Denne handlefriheten er dog blitt selvpålagt begrenset ved den såkalte handlingsregelen. Handlingsregelen sier at årlig skal maksimalt 4% av oljefondet kunne disponeres som tilførsel til norsk økonomi over statsregnskapet. I oktober ble Statsbudsjett for 2015 fremlagt. Dette er den sittende regjeringens første eget utarbeidede statsbudsjett. Budsjettet synes i hovedsak bare å være en videreføring av den økonomiske politikken som er ført i Norge i de siste årene. I regjeringens «fakta-ark» er også den første setningen at «Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter.» Dette kvantifiseres med at bruken av oljeinntekter i 2015 skal utgjøre 3,0% av anslått kapital i Statens Pensjonsfond utland ved inngangen til 2015, mot 2,8% i Skjebnen til budsjettet vil kunne være noe uviss, ettersom både Venstre og Kristelig Folkeparti vil kreve å sette sine rødblyanter på budsjettet før endelig vedtak i Stortinget. I sum kan vi antagelig ikke vente de helt store endringer, men det er vel rimelig å anta at kostnadssiden vil bli noe økt. Regjeringspartienes målsetting om å få fjernet formuesskatten synes ikke å bli gjennomført i dette statsbudsjettet. Formueskattens implisitte diskriminering av norske kapitaleiere i forhold til utlendinger ved eierskap av norske bedrifter vil derfor fortsette. Etter de siste månedenes kraftige fall i oljeprisen er det blitt større oppmerksomhet om sårbarheten for norsk økonomi ved en langvarig lav oljepris. Denne bekymringen er blitt ytterligere understreket ved de reduksjonene som nå forventes i oljeinvesteringene allerede til neste år. På Norges Banks rentemøte i oktober ble det vedtatt å opprettholde sentralbankens styringsrente på 1,5%. Vedtaket er bl.a. begrunnet av at konsumprisveksten holder seg nær 2,5% og at kronen har svekket seg i verdi siden september. Samtidig er den norske arbeidsledigheten fortsatt relativt lav og veksten i norsk økonomi utvikler seg om lag som forventet. En del økonomiske kommentatorer har i de siste månedene mast om at Norges Bank må redusere den norske sentralbankrenten, siden den er høyere enn styringsrentene i USA og Europa. Senest ble dette aktualisert ved at Sveriges Riksbank satte den svenske «reporenten» ned til null %. Så lenge Norge har valgt å ha norske kroner som en selvstendig valuta må Norges Banks pengepolitikk innrettes etter de styringsmål som sentralbanken er pålagt. For tiden er den norske inflasjonen høyere enn i Europa, og om lag på styringsmålet på 2,5%. I en slik situasjon ville det kunne være besynderlig å redusere den norske styringsrenten. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 En kunne heller argumentere for at det norske inflasjonsmålet burde ha vært satt likt med målet for europeisk pengepolitikk på 2%. I så fall skulle den norske sentralbankrenten i stedet ha blitt satt opp, med sikte på å bringe den norske inflasjonen ned til europeisk nivå. Hittil i år, og særlig i de siste månedene, har verdien av NOK svekket seg relativt betydelig. Vi kan derfor forvente oss at prisene på importerte varer og tjenester vil stige i tiden fremover, og derved bidra til videre norsk prisstigning. Kronesvekkelsen er imidlertid en betydelig stimulans til konkurranseevnen til norske produsenter av varer og tjenester. Flere økonomer argumenterer med at dersom norsk økonomi får et redusert aktivitetsnivå som følge av en lavere oljepris, så må sentralbankrenten bli redusert. Dette synes ikke å være opplagt. I motsetning til i de fleste europeiske land har norske politikere svært gode muligheter til å føre en egen motkonjunkturpolitikk gjennom finanspolitikken. Om ikke annet vil det være søkt å redusere sentralbankrenten så lenge verdien av NOK er så svak som den har vært i det siste. Norges Bank har i oktober også fremlagt en årlig rapport benevnt «Finansiell Stabilitet». I denne rapporten vurderer Norges Bank sårbarhet og risiko i det finansielle systemet i Norge. Som bankenes bank overvåker Norges Bank det norske finansielle systemet med særlig vekt på risiko for systemsvikt. For Norges Bank innebærer finansiell stabilitet at det finansielle systemet er robust overfor forstyrrelser, og at det er i stand til å formidle finansiering, utføre betalinger og omfordele risiko på en effektiv måte. Hovedmålet med en god finansiell stabilitet er at det understøtter økonomisk stabilitet. Norges Banks vurderinger i rapporten om finansiell stabilitet er at soliditeten i de norske bankene er god og at bankene har fått en forbedret finansieringsstruktur. Imidlertid anser Norges Bank at de norske husholdningenes gjeldsgrad synes å være i høyeste laget i forhold til verdiskapningen i fastlandsøkonomien. Verdiutvikling Fondsindeksen Det norske aksjemarkedet Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % oktober Verdiutvikling i % 2014 DNB 9,2 3,0 17,2 Telenor 9,0 7,5 10,0 Yara International 8,7-4,0 28,2 Statoil 8,5-12,7 25,1 Royal Caribbean Cruises 5,0 7,7 52,2 Norsk Hydro 5,0 5,0 35,9 Marine Harvest 4,6 7,5 34,1 Schibsted 4,5 2,3-12,1 Orkla 4,4-11,3 29,3 Gjensidige Forsikring 3,8-6,9 31,1 Seadrill 3,2-12,0-24,6 Subsea 7 3,0-20,8-18,5 TGS Nopec Geophysical 2,5-3,7 6,3 Storebrand 2,4-3,3-5,6 Opera Software 1,7-6,2 8,8 DNO 1,6-18,4-16,9 Kongsberg Gruppen 1,3-6,8 19,1 Bakkafrost 1,2 19,1 53,3 Pros afe 1,1-17,8-14,0 Petroleum Geo-Services 1,1-17,8-41,1 Veidekke 1,0 1,2 38,8 Aker Solutions 1,0 N/A N/A Nordic Semiconductor 1,0 0,3 36,8 Norwegian Air Shuttle 1,0-2,9 19,1 Salmar 1,0 7,0 66,9 Atea 1,0 6,6 26,2 Tomra Systems 0,9 3,1-11,2 Leroy Seafood Group 0,9 3,0 46,6 REC Silicon 0,8 4,4 5,8 Norwegian Property 0,8 7,2 32,2 Det Norske Oljeselskap 0,8-23,2-5,9 BW LPG 0,8-21,4 50,4 Aker 0,7-22,0 1,8 Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser i oktober en betydelig svakere verdiutvikling enn internasjonale aksjekurser. Hovedindeksen falt -4%, mens fondsindeksen var ned -3,6%. I første halvdel av oktober var kursfallet betydelig, og denne nedgangen var den første store kurskorreksjonen i det norske aksjemarkedet på flere år. Norske aksjekurser steg imidlertid i 2. halvdel av måneden, men månedsutviklingen ble likevel negativ. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Den store nedgangen i oljeprisen er hovedforklaringen til at verdiutviklingen i det norske aksjemarkedet var særlig svak i oktober. Verdien av selskaper innenfor oljeproduksjon og oljeservice-sektoren fikk kraftige kursfall. De fleste selskapene innenfor oljeservicenæringen har nå negativ verdiutvikling fra årsskiftet. Fra årsskiftet er verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs målt ved fondsindeksen betydelig svakere enn Morgan Stanley World Index (i felles valuta). Fondsindeksen har steget med 5,3% og Hovedindeksen ved Oslo Børs har en oppgang på 6,6% fra årsskiftet. Til sammenligning har Morgan Stanleys verdensindeks steget med 15,4% i NOK fra årsskiftet. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen ville stige i intervallet +5% til +15%, og vi har i alle markedsrapportene i år fastholdt denne forventningen. De fleste selskapene på Oslo Børs har nå har rapportert regnskaper for 3. kvartal i år. inntjeningen synes generelt å ha vært god, og bedriftenes finansielle balanser synes solide. Utsiktene er dessuten fortsatt gode for mange bedrifter. Den store verdisvekkelsen av NOK har ført til bedret konkurranseevne for norske eksportbedrifter. De fleste bankregnskapene for 3. kvartal har også vist god inntjening og lave tap, og norske banker synes ikke å ha problemer med å overholde de nye og strengere egenkapitalkravene. Til tross for nedgangen i oljeprisene i den siste tiden, anser vi at mange norske aksjer fortsatt er interessante og lønnsomme investeringsalternativ. Flere av selskapene på Oslo Børs gir en god løpende direkteavkastning. Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer bidrar også til at aksjeinvesteringer fortsett er attraktivt. Vi velger å opprettholde +5% til +15% som vårt forventningsnivå til Oslo Børs for Imidlertid vil vi gjenta vårt utsagn i markedsrapporten for september om at: «Investorene kan ikke regne med å få tilsvarende høy avkastning av sine aksjeinvesteringer i årene fremover, som de har fått i de siste årene.» De store kurssvingningene som vi har sett i de siste månedene for enkeltselskaper viser viktigheten av å ha en god spredning på eierskapet, og ikke konsentrere aksjeinvesteringene til noen få selskaper. I så måte bør aksjefond være det foretrukne investeringsvalget for de fleste investorer. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Oversikt over våre fonds historiske utvikling Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Farmasi Fondsfinans Energi Fondsfinans Kreditt Fondsfinans High Yield Våre fond: OSEFX MSWI (i NOK) Avkastning Oktober ,9 % -1,0 % 6,7 % -8,2 % -1,18 % -1,96 % -3,6 % 4,4 % Hittil i år 6,7 % 5,8 % 25,8 % -5,5 % 1,49 % -0,07 % 5,3 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 71 % 52 % 160 % 76 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 11 % 9 % 21 % 12 % 15 % Avkastning siste 10 år 301 % 226 % 246 % 161 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 15 % 13 % 13 % 10 % 6 % Avkastning siden oppstart* 597 % 262 % 134 % 7,12 % -0,07 % Standardavvik siste år 7 % 4 % 9 % 15 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 14 % 10 % 28 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,82 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Spar Oktober 2014 Den norske fondsindeksen hadde en nedgang på -3,6% i oktober. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 5,3%. Fondsfinans Spar hadde en negativ verdiutvikling på -2,9% i oktober. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 6,7%. Fondets avkastning er hittil i år noe høyere enn fondsindeksens. Fondsfinans Spar ble i sommer tildelt «Lipper Fund Awards» av Thomson Reuters for å ha vært beste norske aksjefond i de siste 10 årene. Av fondsindeksens 54 verdipapirer var det i oktober, som i september, en kursnedgang for om lag 60% av selskapene. Det var i oktober svært store kursbevegelser for enkelte selskaper. Hele 17 selskaper falt mer enn -10%, mens kun 3 selskaper viste en kursstigning som var større enn 10%. Generelt var det en stor kursnedgang for selskaper innenfor oljeservicenæringen på grunn av fallet i oljeprisene. Størst negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for Statoil (-13%), Orkla (-11%), Subsea 7 (-21%) og Seadrill (-12%). Selskaper med størst positiv indekspåvirkning var Telenor (+8%), DNB (+3%) og Norsk Hydro (+5%). I fondets portefølje var det om lag en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. Dessverre var det i oktober en ytterligere stor kursnedgang for noen av fondets investeringer i energisektoren som bidro til å trekke ned avkastningen. Størst positivt verdibidrag kom fra fondets investeringer i Borregaard (+27%), Marine Harvest (+7%), Norsk Hydro (+5%), DNB (+3%) og Entra (+11%). Størst negativt verdibidrag kom fra fondets investeringer i energisektoren: Det norske Oljeselskap (-23%), Aker (-22%), Subsea 7 (-21%), PGS (-18%) og Siem Offshore (-17%). I løpet av måneden har vi investert i 4 nye selskaper. Vi valgte å investere i Entra i forbindelse med børsnoteringen av dette eiendomsselskapet. Denne investeringen har allerede gitt god avkastning. Videre har vi investert i SRBank og Tomra etter at begge selskapene hadde fått en kraftig kursnedgang. Etter at Akastor ble skilt ut fra Aker Solutions har vi valgt å investere i dette nye selskapet. Dessuten er investeringene blitt noe økt i PGS og Det norske oljeselskap. I løpet av måneden har vi solgt ut investeringen i Schibsted. Videre har vi redusert investeringene i bl.a. DNB, Marine Harvest, Sparebanken Midt Norge og Golden Ocean. Videre er nye investeringer blitt finansiert ved at fondets bankinnskudd er redusert. Fondet var derved igjen nesten fullt investert i egenkapitalinstrumenter ved månedsskiftet. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene fordelt på 35 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 8,9 % Yara International 8,5 % Norsk Hydro 7,6 % Marine Harvest 5,9 % Storebrand 5,1 % Opera Software 4,3 % Borregaard 4,3 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Det norske oljeselskap 3,9 % W Wilhelmsen 3,1 % (55,7% av porteføljen) Andelsverdi: 6971,51 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Aktiv Oktober 2014 Den norske fondsindeksen hadde en nedgang på -3,6% i oktober. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 5,3%. Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond med en normal investeringsgrad i aksjer på rundt 60%. Fondsfinans Aktiv hadde en negativ verdiutvikling på -1% i september. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 5,8%, og fondets avkastning er følgelig også høyere enn utviklingen for fondsindeksen. Av fondsindeksens 54 verdipapirer var det i oktober, som i september, en kursnedgang for om lag 60% av selskapene. Det var i oktober svært store kursbevegelser for enkelte selskaper. Hele 17 selskaper falt mer enn -10%, mens kun 3 selskaper viste en kursstigning som var større enn 10%. Generelt var det en stor kursnedgang for selskaper innenfor oljeservicenæringen på grunn av fallet i oljeprisene. Størst negativ indekspåvirkning kom fra kursnedgangen for Statoil (-13%), Orkla (-11%), Subsea 7 (-21%) og Seadrill (-12%). Selskaper med størst positiv indekspåvirkning var Telenor (+8%), DNB (+3%), Norsk Hydro (+5%). I fondets aksjeportefølje var det om lag en jevn fordeling av selskaper med kursoppgang og kursnedgang. En kursnedgang for noen av fondets investeringer i energisektoren bidro til at avkastningen i måneden ble negativ. Størst positivt verdibidrag kom fra fondets investeringer i Borregaard (+27%), Norsk Hydro (+5%), Marine Harvest (+7%), DNB (+3%) Norwegian Property (+7 %), og Entra (+11%). Størst negativt verdibidrag kom fra fondets investeringer i Det norske Oljeselskap (-23%), Siem Offshore (-17%) og PGS (-18%).. I løpet av måneden er antall egenkapitalinvesteringer økt med 3 selskaper ved investeringer i SRBank, Entra og Veidekke. Vi valgte å investere i Entra i forbindelse med børsnoteringen av dette eiendomsselskapet. Denne investeringen har allerede gitt god avkastning. Aksjeinvesteringene er blitt noe redusert i bl.a. DNB, Marine Harvest og Norsk Hydro. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde 60% av fondets verdi, fordelt på 21 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Renteporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 6,2% p.a. Renteplasseringene er i 19 obligasjonslån i NOK, hvor alle låntagerne er norske banker eller aksjeselskaper som er notert på Oslo Børs. Selskapenes gjennomsnittlige kredittverdighet er høyere enn BB+. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,9 år og rentedurasjonen er 0,4 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,8 % Yara International 4,9 % Norsk Hydro 4,7 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Storebrand 4,1 % Opera Software 4,0 % Marine Harvest 3,7 % Borregaard 2,9 % W Wilhelmsen 2,7 % Siem Offshore 2,5 % (39,5% av porteføljen) Andelsverdi: 36214,98 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Oktober 2014 Selskaper i helsesektoren hadde også i oktober en verdiutvikling som var bedre enn Morgan Stanley verdensindeks. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren (Morgan Stanley World Health Care) steg med 2,5% i USD, tilsvarende 7,6% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med + 18% i USD, tilsvarende +31,3% i NOK. Helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +16,9% i NOK. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde en meget god verdiutvikling i oktober, og fondet steg med +6,7%. Fra årsskiftet har fondet steget med +25,8%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av oktober er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Valutabevegelsene for fondets investeringer bidro positivt til avkastningen i oktober. De store aktivitetene i helsesektoren mht. oppkjøp og fusjoner på tvers av landegrensene synes å ha stoppet noe opp. Amerikanske helsebedrifters skatteincitament til å fusjonere med utenlandske selskaper er blitt mindre. AbbVie har følgelig trukket sitt bud på det engelske selskapet Shire. Imidlertid har AbbVie måttet betale hele 1,6 milliarder USD i «break up fee» til Shire. Prisingen av flere av bioteknologiselskapene synes nå å ha blitt krevende. Amerikanske aksjer innenfor helsesektoren hadde også i oktober en sterkere utvikling enn helseselskaper i andre land. I oktober var det igjen en svært sterk utvikling for amerikanske selskaper innenfor bioteknologisektoren. I fondets portefølje var det i oktober en bred verdioppgang, og halvparten av investeringene steg med mer enn 10% i NOK. Størst verdistigning hadde det danske selskapet Bavarian Nordic (+69%), som bl.a. utvikler en vaksine mot Ebola. De andre sterke bidragsyterne til fondets avkastning var amerikanske selskaper: AmerisourceBergen(+16%), United Health (+16%), Zimmer Holdings (+16%), Mylan (+24%), Express Scripts (+14%), Wellpoint (+11%), Hologic (+13%) og Medtronic (+16%). Kun 6 selskaper falt i verdi, og bare et selskap falt mer enn -10%, franske Sanofi (-14%). I måneden har fondet investert i to nye selskaper innenfor medisinsk utstyr og teknologi, (nederlandske) Philips og (svenske) Elekta. Før kursfallet til Sanofi hadde vi redusert investeringen i selskapet, men de solgte aksjene ble kjøpt tilbake etter kursfallet. Sanofi er derfor fortsatt en av fondets større investeringer. I oktober har vi solgt ut investeringen i (finske) Orion og bl.a. redusert investeringene i Bavarian Nordic, Mylan, Bayer og Novartis. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på 36 selskaper. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør 4,6% av porteføljen. Øvrige investeringer er all notert på utenlandske børser i Europa og USA. Av de utenlandske investeringene er det 20 amerikanske selskaper. Ved månedsslutt var kontantandelen noe økt til 2,4%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Bayer 4,7 % Sanofi 4,3 % Amerisourcebergen Corp 4,2 % Wellpoint 4,2 % United Health Group 3,9 % Baxter 3,9 % Express Scripts Holding 3,8 % Community Health Systems 3,8 % Zimmer Holdings 3,7 % Hologic 3,6 % (40% av porteføljen) Andelsverdi: 23419,20 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

17 Fondsfinans Energi Oktober 2014 I oktober - som i september - hadde mange energiaksjer svært kraftig kursnedgang. Det var fortsatt fokus på oljeselskapenes generelle reduksjon av investeringer og kostnader. I tillegg falt oljeprisen kraftig gjennom måneden, fra 95 USD pr fat til 86 USD. Dermed rammes også oljeselskapene, og ikke bare oljeservicenæringen. Den meget urolige situasjonen i Midt-Østen har ikke påvirket produksjonen av råolje i særlig grad, og skiferoljeproduksjonen i USA fortsetter å stige. Det kommer svake tall for etterspørselen etter energi fra alle områder utenom USA og Midt-Østen. Dessuten virker det som om Saudi Arabia i denne omgang ikke vil redusere sin produksjon for å regulere tilbudssiden, men snarere kutter priser for å beskytte sin markedsandel. Håpet om at OPEC skal vedta betydelige markedsreguleringer på møtet den 27. november svinner, og oljeprisen svekkes. Energiindeksen til Oslo Børs var ned hele -13,5% i oktober, mens den amerikanske oljeservice-indeksen var ned -6,6%. MSCI World Energy-indeksen, som reflekterer det globale energi-universet, falt med -5,1% i USD i oktober, men var ned bare -0,3% i NOK. Fra årsskiftet har «verdens energiindeks» steget med 9,5% i NOK, men er ned -1,6% i USD. Fondsfinans Energi hadde i oktober en negativ verdiutvikling på -8,3%. I løpet av årets ti første måneder har fondet falt med -5,8%. I fondets portefølje steg kun 7 av 30 investeringer i verdi i oktober. Best kursutvikling, opp 8,5%, hadde ExxonMobil, verdens største børsnoterte oljeselskap. Med en porteføljevekt på 5,0% var aksjen også den beste bidragsyteren til fondets utvikling i oktober. Den andre positive bidragsyteren av betydning var USA-noterte FMC Technologies, som for øvrig har betydelig virksomhet på Kongsberg. Aksjen steg 8,1% etter å ha levert gode 3. kvartalstall. Størst negativt bidrag ga Det norske oljeselskap i Trondheim, som falt hele -23%. Usikkerhet rundt selskapets finansiering har øyensynlig skremt mange investorer til tross for at selskapet hevder at det er fullfinansiert frem til produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet starter. Seismikkaksjer har også totalt sett gitt et betydelig negativt bidrag denne måneden, ettersom de er blitt svært hardt rammet av investorenes oppfatning av innstrammingen i oljeselskapenes virksomhet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 30 selskaper. Av porteføljen var ca 50% notert i USD på New Yorkbørsen. Selskaper notert i NOK på Oslo Børs utgjorde ca 40%. De av Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har imidlertid det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres, og for oktober ga valutaeksponeringen et betydelig positivt verdibidrag. Kontantandelen var 4% ved utløpet av oktober, og fondet var således ikke fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: BW Offshore 6,7 % Schlumberger 6,1 % Dolphin Group 5,7 % Cameron International 5,5 % Det norske oljeselskap 5,3 % PGS 5,1 % ExxonMobil 5,0 % FMC Technologies 4,9 % Royal Dutch Shell 4,6 % Halliburton 4,3 % Fordeling på undergrupper: (53,1% av porteføljen) Andelsverdi: 2565,91 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 17

18 Fondsfinans Kreditt Oktober 2014 Avkastningen for Fondsfinans Kreditt var i oktober negativ med -1,18%. Fra årsskiftet har fondet steget med +1,49%. Siste 12 måneder er avkastningen +3,22%. DnBs high yield indeks (BB+ og lavere rating) falt siste måned med -3,1% og har hittil i år steget med 1%.Kredittpåslagene økte til dels kraftig i løpet av måneden, men sentimentet snudde i positiv retning ved utgangen av måneden. Kredittpåslagene økte mest for selskaper innen energisektoren, og selskapene med lavest kredittkvalitet ble hardest rammet. Reduksjonen mot energisektoren som vi gjennomførte i september samt den høye kontantandel i fondet ved inngangen til oktober gjorde at vi var relativt godt posisjoner og kunne benytte de svake markedene til å gjøre gode kjøp. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 56 utstedere og gjennomsnittlig løpende rente var 7,3%. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,5 år og 2,9 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. Avkastning Fondsfinans Kreditt Siste 1 år Hittil i år Oktober % Avkastning Portefølje 3,22 1,49-1,18 Indeks (ST1X) 1,41 1,10 0,13 Våre 10 største investeringer: Siem Offshore Inc 4,1 % Det Norske Oljeselskap 3,6 % North Atlantic Drilling 2,9 % Ainmt Scandinavia Holdin 2,8 % Sparebank 1 Smn 2,8 % Aker ASA 2,8 % Pioneer public property 2,8 % BW Offshore 2,8 % Sparebank 1 Sr Bank 2,8 % Salar Bidco As 2,8 % Fordeling på undergrupper: (30,3% av porteføljen) Andelsverdi: 10336,40 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 18

19 Fondsfinans High Yield Oktober 2014 Avkastningen for Fondsfinans High Yield var i oktober negativ med -1,96%. Siden oppstarten den 30. april i år har fondets avkastning vært negativ med-0,07%. DnBs high yield indeks (BB+ og lavere rating) falt siste måned med -3,1%. Kredittpåslagene økte til dels kraftig i løpet av måneden, men sentimentet snudde i positiv retning ved utgangen av måneden. Kredittpåslagene økte mest for selskaper innen energisektoren, og selskapene med lavest kredittkvalitet ble hardest rammet. Den høye kontantandel i fondet ved inngangen til måneden gjorde at vi var relativt godt posisjoner og kunne benytte de svake markedene til å gjøre gode kjøp. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 47 utstedere og gjennomsnittlig løpende rente var 9,4%. Gjennomsnittlig rente- og kredittdurasjon var henholdsvis 0,7 år og 2,7år. Gjennomsnittlig kredittrating var B+. Fondets minstetegning er 5 mill.kr. og i henhold til vedtektene skal gjennomsnittlig kredittrating være B eller bedre. Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart Oktober % Avkastning Portefølje -0,07-1,96 Indeks (ST1X) 0,65 0,13 Våre 10 største investeringer: World Wide Supply As 5,0 % Volstad Shipping As 4,8 % Selvaag Gruppen As 4,8 % E Forland As 4,7 % Bassdrill Alpha Ltd 4,6 % Volstad Subsea As 4,2 % Boa Offshore As 4,1 % Fjord Line As 3,7 % Wilh. Wilhelmsen Asa 3,5 % Rem Offshore Asa 3,2 % Fordeling på undergrupper: (42,6% av porteføljen) Andelsverdi: 9992,82 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 19

20 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 20

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer