Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets"

Transkript

1 Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale rettsområder som griper regulerende inn i vår yrkesaktive hverdag og som berører oss på forskjellige måter. Den henvender seg til studenter som har rettslære i fagkretsen og yrkesaktive som daglig må ta avgjørelser med rettslige virkninger. Både form og innhold er bestemt utfra denne hensikten, og det er derfor lagt særlig vekt på å gi frem stillingen et praktisk tilsnitt uten tung juridisk språkbruk. De emner og spørsmål som behandles er sentrale innenfor økono miskadministrativ virksomhet, så vel i handel som i tjenesteytende næringer. Oppblomstringen av lover og regler som har funnet sted de senere år har gjort det påkrevet å ha basiskunnskaper på de fleste av disse rettsområder for å unngå konflikter. Vi håper med dette å kunne bidra til et mer fortrolig forhold mellom leseren og rettsreglene. Fr. Fr. Gundersen Sverre F. Langfeldt Til 22. utgave: Betydelige endringer har funnet sted siden første utgave i 1988, ikke minst gjennom EØS-avtalen og tilpasning av det norske lovverket til EUs regelverk. I løpet av disse årene er verket blitt utvidet med en bred behandling av markedsretten i vid forstand. Forfatterne retter en stor takk til professor dr. juris Fr. Fr. Gundersen for hans betydelig bidrag til boken, og som fortsatt består i denne utgaven. I denne utgaven er det foretatt nødvendige oppdateringer på grunnlag av lovendringer og rettspraksis. Særlig er kapittel 3 Immaterialrett og Konkurransebeskyttelse, kapittel 6 Kjøpsrett, kapittel 9 Arbeidsrett og kapittel 12 Penge- og kredittrett oppdatert og til dels omstrukturert. Vi vil rette en stor takk til våre kolleger Morten Kinander og Roy Kristensen og til tidligere sivilombudsmann, høyesterettsadvokat Arne Fliflet for deres innsats. De øvrige kapitlene står for undertegnedes regning.

2 VI Forord Alle henvisninger til de enkelte ledd i lovbestemmelser (paragrafer) er nå samordnet med systematikken i lovsamlingen slik at «1. ledd» nå skrives (1) eller <1>, og 1. ledd bokstav a) skrives (1a) eller <1a>, osv. På Focus Forlags hjemmeside: finnes en kontinuerlig oppdatering av boken frem til neste års utgave, henvisning til relevante rettskilder, postkasse for spørsmål og svar, mm. Oslo i juni 2015 Sverre F. Langfeldt Tore Bråthen Monica Viken Stine Winger Minde

3 Innholdsoversikt Forord... V Nøkkeltall... VIII Lovforkortelser... IX Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1 Kapittel 2 Markedsføringsrett... 7 Kapittel 3 Immaterialrett og konkurransebeskyttelse Kapittel 4 Selskapsrett Kapittel 5 Avtalerett Kapittel 6 Kjøpsrett Kapittel 7 Produktansvar og produktkontroll Kapittel 8 Leie av næringslokaler Kapittel 9 Arbeidsrett Kapittel 10 Erstatningsrett Kapittel 11 Kreditorbeslag i ekteskap og samboerforhold Kapittel 12 Penge- og kredittrett Kapittel 13 Garanti- og panterett Kapittel 14 Tingsrett og godtroerverv Kapittel 15 Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og konkurs Kapittel 16 Forvaltningsrett Kapittel 17 Pris- og konkurranserett Kapittel 18 Økonomisk kriminalitet Lovregister Register

4 Nøkkeltall Forsinkelsesrenten er endret til 9,00 prosent fra 1. juli 2015, jf. rentel. 3, 1. pkt.: (Finans-)Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst åtte prosentpoeng. Ytterligere informasjon finnes på www/regjeringen.no/finansdepartementet/renter. Folketrygdens grunnbeløp (G) er kr fra 1. mai Grunnbeløpets størrelse til enhver tid finnes på Rettsgebyret er kr. 860, uendret siden 1. januar 2006, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 1, 2. ledds 2. punktum. Tinglysingsgebyrene er endret med virkning fra 1. januar 2014 og er fastsatt i FOR For tinglysing av skjøte, pantedokument, m.fl. er gebyret kr For tinglysing av borettslagandel er gebyret kr Inkassosatsen er kr. 650 kroner fra 1. januar 2015, Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Purregebyret er kr. 65 fra 1. januar Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen.

5 Lovforkortelser Aal. Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 Adopl. Adopsjonsloven 28. feb.1986 nr 8 Agl. Agenturloven 19. juni 1992 nr 56 Asl. Aksjeloven 13. juni 1997 nr 44 Alkhl. Alkoholloven 2. juni 1989 nr 27 Almgjl. Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 Almtariffl. Allmenntariffloven 22. sept 1996 nr 63 Aml. Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr 62 Anskl. Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr 69 A-oppl. A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr 43 Arboppfl. Arbeidstakeroppfinnelsesloven 17. april 1970 nr 21 Arbtvl. Arbeidstvistloven 27. jan 2012 nr 9 Angrl. Angrerettloven 21. des 2000 nr 105 Arbml. Arbeidsmarkedsloven 10. des 2004 nr 76 Arvel. Arveloven 3. mars 1972 nr 5 Asal. Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr 45 Avhl. Avhendingsloven 3. juli 1992 nr 93 NAVl. Arbeids- og velferds forv. loven 16. juni 2006 nr 20 Avtl. Avtaleloven 31. mai 1918 nr 4 Bal. Bilansvarsloven 3. feb.1961 Bokfl. Bokføringsloven 19. nov 2004 nr 73 Brl. Borettslagloven 6. juni 2003 nr 39 Buofl. Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr 43 Deknl. Dekningsloven 8. juni 1984 nr 59 Depl. Deponeringsloven 17. feb.1939 nr 2 Designl. Designloven 14. mars 2003 nr 15 Diskrl. Diskrimineringsloven 21. juni 2013 nr 60 Diskombl. Diskrimineringsombudsl. 10. juni 2005 nr 40 Eiersl. Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr 31 E hl. Ehandelsloven 23. mai 2005 nr 35 Ekredl. Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr 57 El. Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr 47 Emgll. Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr 73 Enhregl. Enhetsregisterloven 3. juni1994 nr 15 EØSl. EØS-loven (-avtalen) 27. nov 1992 nr 10 EØS-krrl. EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr 11 Feriel. Ferieloven 29. april 1988 nr 21

6 X Lovforkortelser Finavtl. Finsikl. Fintil. Fl. Ftnavnl. FoK Forbrkjl. Forbrtvl. Forsvl. Fregl. Ftrl. Fvl. Gbl. Gol. Ekstl. Helligdl. Hevdl. Husfskl. Husll. Hvitvl. Hvtjl. Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr 17 Finanstilsynsloven 7. des 1956 Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr 18 Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr 79 Kringkastingsforskriften 28. feb.1997 nr 153 Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr 34 Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr 18 Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr 27 Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr 78 Folketrygdloven 28. feb nr 19 Forvaltningsloven 10. feb Gjeldsbrevloven 17. feb nr 1 Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr 37 Helligdagsloven 24. feb.1995 nr 12 Hevdsloven 9. des 1966 nr 1 Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr 45 Husleieloven 26. mars 1999 nr 17 Hvitvaskingsloven 9. mars 2009 nr 11 Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr 63 Inkassol. Inkassoloven 13. mai 1988 nr 26 Kjl. Kjøpsloven 13. mai 1988 nr 27 Kkl. Konkursloven 8. juni 1984 nr 58 Komml. Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr 1 Konsl. Konsesjonsloven 28 nov 2003 nr 98 Kretsml. Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr 27 Kringkl. Kringkastingsloven 4. des 1992 nr 127 Krrl. Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 Legeml. Legemiddelloven 4. des 1992 nr 132 Lignl. Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24 Likestl. Likestillingsloven 21. juni 2013 nr 59 Lnemndl. Lønnsnemndloven 27. jan 2012 nr 10 Lønnsgarl Lønnsgarantiloven 14. des 1973 nr 61 Lpl. Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 Mfl. Markedsføringsloven 9. jan nr 2 Mval. Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr 58 Nabol. Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr 15 N.L. Kong Christian Vs Norske Lov 15. april 1687 Offl. Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 Ombml. Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr 8 Omstl. Omstillingsloven 6. juni 2008 nr 38

7 Lovforkortelser XI Pakkerl. Pakkereiseloven 25. aug 1995 nr 57 Pantel. Panteloven 8. feb.1980 nr 2 Patl. Patentloven 15. desember 1967 nr 9 Poppl. Personopplysningsloven 14. april 2000 nr 31 Pristl. Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr 66 Prodansvl. Produktansvarsloven 23. des 1988 nr 104 Prodktrl. Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr 79 Prokl. Prokuraloven 21. juni 1985 nr 80 Regnskfl. Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr 109 Rskl. Regnskapsloven 17. juli 1998 nr 56 Rentel. Forsinkelsesrenteloven 17. des 1976 nr 100 Revl. Revisorloven 15. jan.1999 nr 2 Rgl.ikrl. Lov om rettergangsordningens ikrafttreden. 14. august 1918 nr 4 Saml. Sameieloven 18. juni 1965 nr 6 Sel. Selskapsloven 21. juni 1985 nr 83 Serverl. Serveringsloven 13. juni 1997 nr 55 Servituttl. Servituttloven 19. nov SI-loven Lov om Statens Innkrevingssentral 11. jan Sl. Skifteloven 21 feb Skl. Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr 26 Sktbl. Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr 67 Strl Straffeloven 20. mai 2005 nr 28 Strl.ikrl. Straffeloven ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr 11 Svbl. Svartebørsloven 29. juni 2007 nr 86 Tgl. Tinglysingsloven 7. juni 1935 Tidspl. Tidspartloven 25. mai 2012 nr 27 Tjl. Tjenesteloven 19. juni 2009 nr 103 Tjml. Tjenestemannsloven 3. mars 1983 nr 3 Tjtvl. Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr 2 Tobskl. Tobakkskadeloven 9. mars 1973 nr 14 Tvangsl. Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 Tvl. Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 Varemerkl. Varemerkingsloven 18. des 1981 nr 90 Vgml. Vergemålsloven 26. mars 2010 nr 9 Vml. Varemerkeloven 26. mars 2010 nr 8 Vphl. Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr 75 Vprl. Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr 64 Åvl. Åndsverkloven 12. mai 1961 nr 2

8

9 Innhold Forord... V Nøkkeltall... VIII Lovforkortelser... IX Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1 Kapittel 2 Markedsføringsrett Introduksjon Hva er markedsføringsrett? Oversikt over markedsføringsretten Markedsføringslovens formål og oppbygning Vern av kollektive forbrukerinteresser Den kommersielle ytringsfrihet Sentrale begreper i markedsføringsretten Markedsføring og handelspraksis Forbruker Næringsdrivende og næringsvirksomhet Ytelse Håndhevingsorganene Oversikt Forbrukerombudet Markedsrådet Domstolene Næringslivets Konkurranseutvalg Forholdet til kjøpsrett og avtalerett Offentligrettslig vern Kontraktsrettslig beskyttelse Kjøpsrettslig mangelsansvar Reklamens bindende virkning Prosessuell beskyttelse Kravet til «god markedsføringsskikk» Generalklausulen i praksis Miljøhensyn... 24

10 XIV Innhold Særlig påtrengende reklame Kjønnsdiskriminerende reklame Dokumentasjonsplikten Forbud mot skjult reklame Forbud mot urimelig handelspraksis Generalklausulen om urimelig handelspraksis Kravet til «god forretningsskikk» Kravet om vesentlig endring av økonomisk adferd Særlige målgrupper Villedende handelspraksis er alltid urimelig Forskrift om urimelig handelspraksis (Svartelisten) Villedende handlinger Oversikt Påvirkningskravet Villedende om produktets hovedegenskaper Villedende produktmerking og emballasje Villedende og mangelfull prisopplysning Villedende utsalg Sammenlignende reklame Villedende utelatelser Grensen for informasjonsplikt Opplysningsplikten ved «oppfordring til kjøp» Prismerking mv Forbud mot negative salgsmetoder Begrensning ved bruk av visse kommunikasjonsmetoder Uadressert reklame og gratis aviser Reservasjon mot markedsføring ved telefon og adressert post Salgsfremmende tiltak lokkemidler Markedsføring overfor mindreårige Markedsføringsloven a) Oppfordring til lovbrudd, farlig adferd eller brudd med vanlige sikkerhetsnormer b) Spill på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit c) Bruk av skremmende virkemidler eller virkemidler som er egnet til å skape frykt eller angst d) Bruk av aggressive virkemidler som vold, seksualitet eller rusmidler Vergemålsloven Kringkastingsloven Personopplysningsloven Lovregulering av reklame i skolen Retningslinjer for markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn... 56

11 Innhold XV 2.19 Kontroll med avtalevilkår Garantier Forbudet mot reklame for alkohol Reklameforbudet mot apparater, tilsetningsmidler mv Reklameforbudet mot alkoholholdig drikk Forbudet mot indirekte reklame for alkohol Forbudet mot reklame for tobakk Reklameforbudet Forbud mot indirekte reklame for tobakk Varslingsplikt om helsefare Aldersgrense og selvbetjente automater Reklame via TV, radio og audiovisuelle bestillingstjenester Kringkastingslovens virkeområde Generelle betingelser for reklamen Sponsing Sendingenes innhold Produktplassering Markedsføring i e-handel E-handelslovens virkeområde Opplysningsplikt og markedsføring Inngrepsmyndighet Beskyttelse av næringsdrivende Krav om god forretningsskikk Villedende markedsføring og sammenlignende reklame Utilstrekkelig veiledning og uvedkommende forhold Beskyttelse mot etterligninger Håndheving av lovbrudd Håndhevingsorganenes vedtakskompetanse Forbud Påbud Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr Straff Erstatning og vederlag Kapittel 3 Immaterialrett og konkurransebeskyttelse Introduksjon Hva er immaterialrett og konkurransebeskyttelse? Håndheving og tvisteløsning Samspillet mellom konkurransebeskyttelse og forbrukerbeskyttelse Forholdet mellom immaterialrett, konkurransebeskyttelse og konkurranserett Immaterialrett... 84

12 XVI Innhold Oversikt over immaterialretten Opphavsrett Oversikt over opphavsrett Rett til fotografi og den avbildedes personvern Generelt om unntak fra eneretten Fremstilling til privat bruk Undervisningsvirksomhet og lisensordning Spesielt om opphavsrettskrenkelser på Internett Tiltak rettet mot nettsted Sanksjoner Designrett Patentrett Kjennetegnsrett Varemerkerett og foretaksnavnerett Kjennetegnsrettens funksjoner Stiftelse av varemerke og foretaksnavn Nærmere om særpreg og forvekslingsfare Overdragelse av kjennetegnsrett Inngrep i kjennetegnsretten Sanksjoner Internasjonal immaterialrett Konsumpsjon og parallellimport Territorial begrensning EØS-regional konsumpsjon og parallellimport Markedsføringslovens regler om konkurransebeskyttelse Oversikt over markedsføringslovens regler om konkurransebeskyttelse Forholdet til avtalestridig konkurranse (konkurranseklausuler) Brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom Generalklausulens virkeområde Nedvurdering av konkurrenter Renommésnylting Illojal etablering av konkurrerende virksomhet Etterligning i strid med god forretningsskikk Villedende forretningsmetoder og sammenlignende reklame

13 Innhold XVII Bedriftshemmeligheter og betrodde tekniske hjelpemidler Særlig om knowhow Urimelig etterligning Hva er etterligning? Urimelig utnyttelse av innsats og resultater Fare for forveksling Villedende geografiske opprinnelsesbetegnelser for vin og brennevin Sanksjoner Kapittel 4 Selskapsrett Innledning Enkeltpersonforetak Oversikt Registreringsplikt i Foretaksregisteret Registreringsberettigede foretak Overdragelse av enkeltpersonforetak Generasjonsskifte Forskjellige former for generasjonsskifte Planlagt generasjonsskifte Overdragelse ved død Aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) Oversikt Konsern Stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap Oversikt Stifterne Stiftelsesdokumentet Vedtektene Tegning av aksjekapital Innskudd i form av annet enn penger «tingsinnskudd» mv Innbetaling av aksjekapital Særskilte rettigheter i selskapet Kontraktsforpliktelser som er forutsetninger for selskapsetableringen Dekning av stiftelsesutgifter Åpningsbalansen Styre og revisor Registrering Tiden mellom stiftelse og registrering Fristoversittelse og registreringsnektelse Registreringsvilkår

14 XVIII Innhold Plikten til å melde endringer Selskapets foretaksnavn Forretningskontor mv Selskapets virksomhet Egenkapital, aksjekapital og overkurs Generelt om aksjekapitalen Minstekravet til aksjekapital og egenkapital Styrets handleplikt Transaksjoner mellom selskapet og aksjonær mv Aksjer, aksjeklasser og stemmerett Aksjer, aksjeeierbok og aksjebevis Aksjeklasser Meldeplikt ved salg og erverv av aksje Omsetning og innløsning av aksje Samtykke ved overdragelse Særlige krav til aksjeerverver og aksjonær («personklausuler») Forkjøpsrett Innløsning av aksjer Retten til å tre ut av selskapet Utelukkelse av en aksjonær Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer og innløsning av små aksjeposter i allmennaksjeselskap Generalforsamlingen Generalforsamlingens myndighet og oppgaver Innkalling til generalforsamling Forenklet generalforsamlingsbehandling, skriftlig stemmegivning og elektronisk deltakelse på generalforsamlingen Møterett og møteplikt mv Fullmektig og rådgiver Ledelse og formalia Stemmerett og stemmerettsbegrensninger Alminnelige stemmerettsregler Personvalg Vedtektsendringer Andre vedtak med krav om kvalifisert flertall Vedtak som krever tilslutning fra samtlige aksjonærer Ugyldige generalforsamlingsvedtak

15 Innhold XIX Ekstraordinær generalforsamling Styrets opplysningsplikt Granskning og opplysningsplikt Styret og daglig leder Sammensetning av styret Varamedlemmer og observatører Valg av styreleder og styremedlemmer Valgperiode Personlige krav til styremedlemmene Styrets myndighet og tilsynsansvar Styrets arbeidsform Styrevedtak og protokoll Godtgjørelse til styret Daglig leder («administrerende direktør») Selskapets forhold utad Forskjellige representasjonsregler Selskapets representasjon Delegert signaturrett Begrensninger i signaturretten Tilbakekall av signatur Overskridelse av myndighet Inhabilitet og ugyldige vedtak Inhabilitet Godtgjørelse og gaver fra utenforstående Bedriftsforsamlingen Revisor Utdeling, gave, lån eller sikkerhetsstillelse fra selskapet Ordinært aksjeutbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte Gaver fra selskapet Kreditt og sikkerhetsstillelse Tegning og tilbakekjøp av selskapets egne aksjer Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse Generelt om kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer Fondsemisjon Konvertering av gjeld til aksjekapital Nedsetting av aksjekapitalen Oppløsning og avvikling Erstatningsansvar og straffansvar Gjeldsforhandling, akkord og konkurs Ansvarlig selskap (ANS og DA) Innledning

16 XX Innhold Hva som anses som ansvarlig selskap Deltakeransvaret (eieransvaret) Næringsrettslig stilling Registrering av ANS og DA Deltakerne i et ansvarlig selskap Selskapsavtalen Selskapets foretaksnavn Deltakernes navn og bosted Selskapets formål Forretningskontoret Innskudd Fordeling av oppgaver Selskapets organer Oversikt Selskapsmøtet Styret Ansattes representasjon Daglig leder Representasjon og selskapsfullmakt Selskapsdeltakernes representasjon Den enkelte selskapsdeltakers forvaltningsmyndighet Styrets representasjonsrett Daglig leders representasjonsrett Overskridelse av representasjons og selskapsfullmakt Forbud mot konkurrerende virksomhet Fordeling av overskudd og underskudd Delingsnormen Rentegodtgjørelse og arbeidsgodtgjørelse Dekning av utlegg Utbetaling av overskudd Overdragelse av selskapsandel Uttreden etter oppsigelse Vilkårene for uttreden Utløsningssummen Ansvar etter uttreden Utelukkelse Grunnlaget for utelukkelse av selskapsdeltaker Fremgangsmåten ved utelukkelse Oppløsning og avvikling Overgang til annen selskaps eller eierform Kreditorenes beslagsrett

17 Innhold XXI Beslagsretten i selskapsmidlene Beslagsretten i deltakernes særboer Kapittel 5 Avtalerett Oversikt Noen avtalerettslige grunnbegreper Hvordan avtalen kommer i stand Avtaler med offentlige myndigheter Inngåelse av avtaler Generelt Tilbud Tilbakekall Akseptfrist Forsinket aksept Svar på tilbud Taus aksept Avtalt skriftform Etterfølgende bekreftelse Forbehold Tolkning av avtaler Generelt om tolkning og utfylling Tolkningsdata (tolkningsmomenter) Grunnleggende krav Ordlyden Partenes forutgående kontakt Partenes etterfølgende opptreden Tolkningsregler Ugyldighet og lemping Generelt om ugyldighet mv Mangler ved avgivers habilitet De mindreårige Voksen person under vergemål Sinnssykdom Mangler ved formen Mangler ved tilblivelsen Uredelighet Avtaleloven Tvang Nødstilstand Svik og opplysningsplikt Falsk og forfalskning Feilskrift og annen feiltakelse Tidspunktet for den gode tro Mangler ved innholdet Generelt

18 XXII Innhold Avtaleloven 36 og Forutsetningslæren Fullmakt Forskjellige former for representasjon Fullmaktsreglenes formål Generelt om fullmakters innhold I fullmaktsgiverens navn Fullmaktens grenser Generelt Selvstendig fullmakt Uselvstendig fullmakt («oppdragsfullmakt») Ugyldig viljeserklæring Ansvar for fullmektigen ved overskridelse av fullmakt Fullmaktens opphør Tilbakekall av fullmakten Fullmaktsgivers tap av rettslig handleevne Fullmaktsgivers konkurs Fullmaktsgivers død Foretakets representasjon utad Standardkontrakten Generelt Vedtakelse av standardvilkår Tolkning av standardvilkår Ugyldighet og lemping av standardkontrakter Markedsrettslig kontroll med standardvilkår Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen Kapittel 6 Kjøpsrett Introduksjon Hva er kjøpsrett? Oversikt over kjøpsrettslige lover og deres anvendelsesområde Forholdet mellom lov og avtale i kjøpsretten Nærmere om forbrukerkjøp og forbrukervern Særlig om internasjonale løsørekjøp Oversikt over avviklingen av et kjøp Innledning Samtidighetsprinsippet (tilbakeholdsrett) Oversikt over selgers plikter ved avviklingen av et kjøp Innledning Selgers plikt til å levere tingen på rett sted Selgers plikt til å levere tingen til rett tid Selgers plikt til å levere rett ting Selgers plikt til å levere andre ytelser

19 Innhold XXIII Oversikt over kjøpers plikter ved avviklingen av et kjøp Innledning Kjøpers plikt til å betale på rett sted Kjøpers plikt til å betale til rett tid Kjøpers plikt til å betale rett kjøpesum Kjøpers plikt til å medvirke til avvikling av kjøpet Risikoens overgang Hva er «risikoens overgang»? Hovedregel om risikoens overgang Unntak fra hovedregelen om risikoens overgang Nærmere om betydningen av begrepet «levering» Forsinkelse Innledning Når foreligger det en forsinkelse? Oversikt over kjøpers rettigheter ved forsinkelse Innledning Kjøpers rett til å holde kjøpesummen tilbake Kjøpers rett til å kreve oppfyllelse Kjøpers rett til å heve kjøpet Kjøpers rett til erstatning Reklamasjonsfrister ved forsinkelse Mangler ved tingen Innledning Når foreligger det en mangel? Innledning Kjøpsavtalens betydning for mangelsvurderingen Generelle krav til tingens egenskaper Særlig om betydningen av rettsmangel Betydningen av selgers manglende og uriktige opplysninger Betydningen av kjøpers onde tro eller forundersøkelse Salg med forbehold for mangler («som den er» eller «as is») Tidspunktet for mangelen Oversikt over kjøpers rettigheter ved mangel Innledning Kjøpers rett til å holde tilbake kjøpesummen

20 XXIV Innhold Kjøpers rett til å kreve retting og omlevering (avhjelp) Selgers rett til å kreve retting eller omlevering Kjøpers rett til prisavslag Kjøpers rett til heving Kjøpers rett til erstatning Krav mot tidligere salgsledd Innledning Kjøpslovens regler om krav mot tidligere salgsledd Forbrukerkjøpslovens regler om krav mot tidligere salgsledd Reklamasjonsfrister ved mangel Innledning Relativ og absolutt reklamasjonsfrist Nøytral og spesifikk reklamasjon Forholdet mellom reklamasjon og garanti Kontraktsbrudd fra kjøpers side Innledning Selgers rettigheter ved avbestilling Selgers rett til å heve kjøpet Innledning Selgers hevingsrett ved manglende betaling («betalingsmislighold») Selgers hevingsrett når kjøpesummen er betalt Selgers hevingsrett ved manglende medvirkning Selgers hevingsrett ved levering etter hvert Selgers rett til erstatning og rente Selgers rett til å holde tilbake tingen Reklamasjonsfrister ved kjøpers kontraktsbrudd Fellesregler ved kontraktsbrudd Innledning Kontraktsbrudd ved del av tingen og ved levering etter hvert («suksessiv levering») Forventet kontraktsbrudd Insolvensbehandling Fellesregler om heving og omlevering Omsorg for tingen Angrerettloven Innledning Angrerettlovens anvendelsesområde

21 Innhold XXV Angrerettlovens oppbygging Unntak fra angrettlovens anvendelsesområde Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen og i avtalen Begrensninger i angreretten Særlig om telefonsalg Utøvelse av angrerett Oppgjøret mellom partene Avhendingsloven Innledning Når foreligger det en mangel? Kjøpers krav ved mangler Reklamasjonsfrist Kontraktsbrudd fra kjøpers side Håndverkertjenesteloven Innledning Oppdraget Forbrukerens avbestillingsrett Forsinkelse og mangel Tvisteløsning Kapittel 7 Produktansvar og produktkontroll Generelt Produktansvar Generelt om produktansvar Ansvarsgrunnlaget Ansvarsfraskrivelse Produktkontroll Behovet for produktkontroll Oversikt over hovedtrekkene i loven Lovens anvendelsesområde Aktsomhets- og meldeplikt Forskriftsbestemmelser og enkeltvedtak om produktkontroll Generelt Forskriftsbestemmelser om forebygging av virkninger som nevnt i prodktrl Enkeltvedtak om opplysningsplikt Forskriftsbestemmelser om tilsyn Kapittel 8 Leie av næringslokaler Innledning Lovgivning Husleielovens virkefelt Begrepene «husrom», «bolig» og «lokale». 350

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips line ravlo-losvik, trude gran m.fl. 100 næringseiendomstips Wikborg Rein 2014 Redaktører: Line Ravlo-Losvik og Trude Gran Design og sats: Ferskvann Reklamebyrå as Omslagsfoto: Ilja Hendel Trykk: Rolf

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord Juridisk håndbok for innvandrere i Norge er produsert av Jushjelpa I Midt-Norge. Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak.

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2014-20. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2014-20. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Kursdokumentasjon 2010

Kursdokumentasjon 2010 Kursdokumentasjon 2010 Forretningsjus 2010 - Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2010-16. årgang. Tema Hverdagsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2010-16. årgang Tema Hverdagsjuss Eurojuris Informerer Innhold I dette nummeret av Eurojuris Informerer har våre artikkelforfattere skrevet om temaer som berører dere klienter

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene

Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Styremedlem så langt det passer om varamedlemmers rettsstilling etter aksjelovene Av Trygve Sørensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 1

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer