Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets"

Transkript

1 Forord Av forordet til 1. utgave (1988): Lov og Rett for næringslivet er en juridisk lærebok og håndbok på næringslivets rettsområder. Hensikten med boken er å gi en bred oversikt over de mer sentrale rettsområder som griper regulerende inn i vår yrkesaktive hverdag og som berører oss på forskjellige måter. Den henvender seg til studenter som har rettslære i fagkretsen og yrkesaktive som daglig må ta avgjørelser med rettslige virkninger. Både form og innhold er bestemt utfra denne hensikten, og det er derfor lagt særlig vekt på å gi frem stillingen et praktisk tilsnitt uten tung juridisk språkbruk. De emner og spørsmål som behandles er sentrale innenfor økono miskadministrativ virksomhet, så vel i handel som i tjenesteytende næringer. Oppblomstringen av lover og regler som har funnet sted de senere år har gjort det påkrevet å ha basiskunnskaper på de fleste av disse rettsområder for å unngå konflikter. Vi håper med dette å kunne bidra til et mer fortrolig forhold mellom leseren og rettsreglene. Fr. Fr. Gundersen Sverre F. Langfeldt Til 22. utgave: Betydelige endringer har funnet sted siden første utgave i 1988, ikke minst gjennom EØS-avtalen og tilpasning av det norske lovverket til EUs regelverk. I løpet av disse årene er verket blitt utvidet med en bred behandling av markedsretten i vid forstand. Forfatterne retter en stor takk til professor dr. juris Fr. Fr. Gundersen for hans betydelig bidrag til boken, og som fortsatt består i denne utgaven. I denne utgaven er det foretatt nødvendige oppdateringer på grunnlag av lovendringer og rettspraksis. Særlig er kapittel 3 Immaterialrett og Konkurransebeskyttelse, kapittel 6 Kjøpsrett, kapittel 9 Arbeidsrett og kapittel 12 Penge- og kredittrett oppdatert og til dels omstrukturert. Vi vil rette en stor takk til våre kolleger Morten Kinander og Roy Kristensen og til tidligere sivilombudsmann, høyesterettsadvokat Arne Fliflet for deres innsats. De øvrige kapitlene står for undertegnedes regning.

2 VI Forord Alle henvisninger til de enkelte ledd i lovbestemmelser (paragrafer) er nå samordnet med systematikken i lovsamlingen slik at «1. ledd» nå skrives (1) eller <1>, og 1. ledd bokstav a) skrives (1a) eller <1a>, osv. På Focus Forlags hjemmeside: finnes en kontinuerlig oppdatering av boken frem til neste års utgave, henvisning til relevante rettskilder, postkasse for spørsmål og svar, mm. Oslo i juni 2015 Sverre F. Langfeldt Tore Bråthen Monica Viken Stine Winger Minde

3 Innholdsoversikt Forord... V Nøkkeltall... VIII Lovforkortelser... IX Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1 Kapittel 2 Markedsføringsrett... 7 Kapittel 3 Immaterialrett og konkurransebeskyttelse Kapittel 4 Selskapsrett Kapittel 5 Avtalerett Kapittel 6 Kjøpsrett Kapittel 7 Produktansvar og produktkontroll Kapittel 8 Leie av næringslokaler Kapittel 9 Arbeidsrett Kapittel 10 Erstatningsrett Kapittel 11 Kreditorbeslag i ekteskap og samboerforhold Kapittel 12 Penge- og kredittrett Kapittel 13 Garanti- og panterett Kapittel 14 Tingsrett og godtroerverv Kapittel 15 Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og konkurs Kapittel 16 Forvaltningsrett Kapittel 17 Pris- og konkurranserett Kapittel 18 Økonomisk kriminalitet Lovregister Register

4 Nøkkeltall Forsinkelsesrenten er endret til 9,00 prosent fra 1. juli 2015, jf. rentel. 3, 1. pkt.: (Finans-)Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst åtte prosentpoeng. Ytterligere informasjon finnes på www/regjeringen.no/finansdepartementet/renter. Folketrygdens grunnbeløp (G) er kr fra 1. mai Grunnbeløpets størrelse til enhver tid finnes på Rettsgebyret er kr. 860, uendret siden 1. januar 2006, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr 1, 2. ledds 2. punktum. Tinglysingsgebyrene er endret med virkning fra 1. januar 2014 og er fastsatt i FOR For tinglysing av skjøte, pantedokument, m.fl. er gebyret kr For tinglysing av borettslagandel er gebyret kr Inkassosatsen er kr. 650 kroner fra 1. januar 2015, Inkassosatsen justeres årlig av Justisdepartementet på grunnlag av utviklingen i konsumprisindeksen. Purregebyret er kr. 65 fra 1. januar Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen.

5 Lovforkortelser Aal. Arveavgiftsloven 19. juni 1964 nr 14 Adopl. Adopsjonsloven 28. feb.1986 nr 8 Agl. Agenturloven 19. juni 1992 nr 56 Asl. Aksjeloven 13. juni 1997 nr 44 Alkhl. Alkoholloven 2. juni 1989 nr 27 Almgjl. Allmenngjøringsloven 4. juni 1993 nr 58 Almtariffl. Allmenntariffloven 22. sept 1996 nr 63 Aml. Arbeidsmiljøloven 17. juni 2005 nr 62 Anskl. Anskaffelsesloven 16. juli 1999 nr 69 A-oppl. A-opplysningsloven 22. juni 2012 nr 43 Arboppfl. Arbeidstakeroppfinnelsesloven 17. april 1970 nr 21 Arbtvl. Arbeidstvistloven 27. jan 2012 nr 9 Angrl. Angrerettloven 21. des 2000 nr 105 Arbml. Arbeidsmarkedsloven 10. des 2004 nr 76 Arvel. Arveloven 3. mars 1972 nr 5 Asal. Allmennaksjeloven 13. juni 1997 nr 45 Avhl. Avhendingsloven 3. juli 1992 nr 93 NAVl. Arbeids- og velferds forv. loven 16. juni 2006 nr 20 Avtl. Avtaleloven 31. mai 1918 nr 4 Bal. Bilansvarsloven 3. feb.1961 Bokfl. Bokføringsloven 19. nov 2004 nr 73 Brl. Borettslagloven 6. juni 2003 nr 39 Buofl. Bustadoppføringsloven 13. juni 1997 nr 43 Deknl. Dekningsloven 8. juni 1984 nr 59 Depl. Deponeringsloven 17. feb.1939 nr 2 Designl. Designloven 14. mars 2003 nr 15 Diskrl. Diskrimineringsloven 21. juni 2013 nr 60 Diskombl. Diskrimineringsombudsl. 10. juni 2005 nr 40 Eiersl. Eierseksjonsloven 23. mai 1997 nr 31 E hl. Ehandelsloven 23. mai 2005 nr 35 Ekredl. Eksportkredittloven 22. juni 2012 nr 57 El. Ekteskapsloven 4. juli 1991 nr 47 Emgll. Eiendomsmeglingsloven 29. juni 2007 nr 73 Enhregl. Enhetsregisterloven 3. juni1994 nr 15 EØSl. EØS-loven (-avtalen) 27. nov 1992 nr 10 EØS-krrl. EØS-konkurranseloven 5. mars 2004 nr 11 Feriel. Ferieloven 29. april 1988 nr 21

6 X Lovforkortelser Finavtl. Finsikl. Fintil. Fl. Ftnavnl. FoK Forbrkjl. Forbrtvl. Forsvl. Fregl. Ftrl. Fvl. Gbl. Gol. Ekstl. Helligdl. Hevdl. Husfskl. Husll. Hvitvl. Hvtjl. Finansavtaleloven 25. juni 1999 nr 46 Finanssikkerhetsloven 26. mars 2004 nr 17 Finanstilsynsloven 7. des 1956 Foreldelsesloven 18. mai 1979 nr 18 Foretaksnavneloven 21. juni 1985 nr 79 Kringkastingsforskriften 28. feb.1997 nr 153 Forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr 34 Forbrukertvistloven 28. april 1978 nr 18 Forsvinningsloven 12. mai 2015 nr 27 Foretaksregisterloven 21. juni 1985 nr 78 Folketrygdloven 28. feb nr 19 Forvaltningsloven 10. feb Gjeldsbrevloven 17. feb nr 1 Gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 Ekstinksjonsloven 2. juni 1978 nr 37 Helligdagsloven 24. feb.1995 nr 12 Hevdsloven 9. des 1966 nr 1 Husstandsfellesskapsloven 4. juli 1991 nr 45 Husleieloven 26. mars 1999 nr 17 Hvitvaskingsloven 9. mars 2009 nr 11 Håndverkertjenesteloven 16. juni 1989 nr 63 Inkassol. Inkassoloven 13. mai 1988 nr 26 Kjl. Kjøpsloven 13. mai 1988 nr 27 Kkl. Konkursloven 8. juni 1984 nr 58 Komml. Kommisjonsloven 30. juni 1916 nr 1 Konsl. Konsesjonsloven 28 nov 2003 nr 98 Kretsml. Kretsmønsterloven 15. juni 1990 nr 27 Kringkl. Kringkastingsloven 4. des 1992 nr 127 Krrl. Konkurranseloven 5. mars 2004 nr 12 Legeml. Legemiddelloven 4. des 1992 nr 132 Lignl. Ligningsloven 13. juni 1980 nr 24 Likestl. Likestillingsloven 21. juni 2013 nr 59 Lnemndl. Lønnsnemndloven 27. jan 2012 nr 10 Lønnsgarl Lønnsgarantiloven 14. des 1973 nr 61 Lpl. Lønnspliktloven 6. mai 1988 nr 22 Mfl. Markedsføringsloven 9. jan nr 2 Mval. Merverdiavgiftsloven 19. juni 2009 nr 58 Nabol. Granneloven (naboloven) 16. juni 1961 nr 15 N.L. Kong Christian Vs Norske Lov 15. april 1687 Offl. Offentlegloven 19. mai 2006 nr 16 Ombml. Ombudsmannsloven 22. juni 1962 nr 8 Omstl. Omstillingsloven 6. juni 2008 nr 38

7 Lovforkortelser XI Pakkerl. Pakkereiseloven 25. aug 1995 nr 57 Pantel. Panteloven 8. feb.1980 nr 2 Patl. Patentloven 15. desember 1967 nr 9 Poppl. Personopplysningsloven 14. april 2000 nr 31 Pristl. Pristiltaksloven 11. juni 1993 nr 66 Prodansvl. Produktansvarsloven 23. des 1988 nr 104 Prodktrl. Produktkontrolloven 11. juni 1976 nr 79 Prokl. Prokuraloven 21. juni 1985 nr 80 Regnskfl. Regnskapsførerloven 18. juni 1993 nr 109 Rskl. Regnskapsloven 17. juli 1998 nr 56 Rentel. Forsinkelsesrenteloven 17. des 1976 nr 100 Revl. Revisorloven 15. jan.1999 nr 2 Rgl.ikrl. Lov om rettergangsordningens ikrafttreden. 14. august 1918 nr 4 Saml. Sameieloven 18. juni 1965 nr 6 Sel. Selskapsloven 21. juni 1985 nr 83 Serverl. Serveringsloven 13. juni 1997 nr 55 Servituttl. Servituttloven 19. nov SI-loven Lov om Statens Innkrevingssentral 11. jan Sl. Skifteloven 21 feb Skl. Skadeserstatningsloven 13. juni 1969 nr 26 Sktbl. Skattebetalingsloven 17. juni 2005 nr 67 Strl Straffeloven 20. mai 2005 nr 28 Strl.ikrl. Straffeloven ikrafttredelseslov 22. mai 1902 nr 11 Svbl. Svartebørsloven 29. juni 2007 nr 86 Tgl. Tinglysingsloven 7. juni 1935 Tidspl. Tidspartloven 25. mai 2012 nr 27 Tjl. Tjenesteloven 19. juni 2009 nr 103 Tjml. Tjenestemannsloven 3. mars 1983 nr 3 Tjtvl. Tjenestetvistloven 18. juli 1958 nr 2 Tobskl. Tobakkskadeloven 9. mars 1973 nr 14 Tvangsl. Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 Tvl. Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 Varemerkl. Varemerkingsloven 18. des 1981 nr 90 Vgml. Vergemålsloven 26. mars 2010 nr 9 Vml. Varemerkeloven 26. mars 2010 nr 8 Vphl. Verdipapirhandelloven 29. juni 2007 nr 75 Vprl. Verdipapirregisterloven 5. juli 2002 nr 64 Åvl. Åndsverkloven 12. mai 1961 nr 2

8

9 Innhold Forord... V Nøkkeltall... VIII Lovforkortelser... IX Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1 Kapittel 2 Markedsføringsrett Introduksjon Hva er markedsføringsrett? Oversikt over markedsføringsretten Markedsføringslovens formål og oppbygning Vern av kollektive forbrukerinteresser Den kommersielle ytringsfrihet Sentrale begreper i markedsføringsretten Markedsføring og handelspraksis Forbruker Næringsdrivende og næringsvirksomhet Ytelse Håndhevingsorganene Oversikt Forbrukerombudet Markedsrådet Domstolene Næringslivets Konkurranseutvalg Forholdet til kjøpsrett og avtalerett Offentligrettslig vern Kontraktsrettslig beskyttelse Kjøpsrettslig mangelsansvar Reklamens bindende virkning Prosessuell beskyttelse Kravet til «god markedsføringsskikk» Generalklausulen i praksis Miljøhensyn... 24

10 XIV Innhold Særlig påtrengende reklame Kjønnsdiskriminerende reklame Dokumentasjonsplikten Forbud mot skjult reklame Forbud mot urimelig handelspraksis Generalklausulen om urimelig handelspraksis Kravet til «god forretningsskikk» Kravet om vesentlig endring av økonomisk adferd Særlige målgrupper Villedende handelspraksis er alltid urimelig Forskrift om urimelig handelspraksis (Svartelisten) Villedende handlinger Oversikt Påvirkningskravet Villedende om produktets hovedegenskaper Villedende produktmerking og emballasje Villedende og mangelfull prisopplysning Villedende utsalg Sammenlignende reklame Villedende utelatelser Grensen for informasjonsplikt Opplysningsplikten ved «oppfordring til kjøp» Prismerking mv Forbud mot negative salgsmetoder Begrensning ved bruk av visse kommunikasjonsmetoder Uadressert reklame og gratis aviser Reservasjon mot markedsføring ved telefon og adressert post Salgsfremmende tiltak lokkemidler Markedsføring overfor mindreårige Markedsføringsloven a) Oppfordring til lovbrudd, farlig adferd eller brudd med vanlige sikkerhetsnormer b) Spill på sosial usikkerhet, dårlig samvittighet eller dårlig selvtillit c) Bruk av skremmende virkemidler eller virkemidler som er egnet til å skape frykt eller angst d) Bruk av aggressive virkemidler som vold, seksualitet eller rusmidler Vergemålsloven Kringkastingsloven Personopplysningsloven Lovregulering av reklame i skolen Retningslinjer for markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn... 56

11 Innhold XV 2.19 Kontroll med avtalevilkår Garantier Forbudet mot reklame for alkohol Reklameforbudet mot apparater, tilsetningsmidler mv Reklameforbudet mot alkoholholdig drikk Forbudet mot indirekte reklame for alkohol Forbudet mot reklame for tobakk Reklameforbudet Forbud mot indirekte reklame for tobakk Varslingsplikt om helsefare Aldersgrense og selvbetjente automater Reklame via TV, radio og audiovisuelle bestillingstjenester Kringkastingslovens virkeområde Generelle betingelser for reklamen Sponsing Sendingenes innhold Produktplassering Markedsføring i e-handel E-handelslovens virkeområde Opplysningsplikt og markedsføring Inngrepsmyndighet Beskyttelse av næringsdrivende Krav om god forretningsskikk Villedende markedsføring og sammenlignende reklame Utilstrekkelig veiledning og uvedkommende forhold Beskyttelse mot etterligninger Håndheving av lovbrudd Håndhevingsorganenes vedtakskompetanse Forbud Påbud Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr Straff Erstatning og vederlag Kapittel 3 Immaterialrett og konkurransebeskyttelse Introduksjon Hva er immaterialrett og konkurransebeskyttelse? Håndheving og tvisteløsning Samspillet mellom konkurransebeskyttelse og forbrukerbeskyttelse Forholdet mellom immaterialrett, konkurransebeskyttelse og konkurranserett Immaterialrett... 84

12 XVI Innhold Oversikt over immaterialretten Opphavsrett Oversikt over opphavsrett Rett til fotografi og den avbildedes personvern Generelt om unntak fra eneretten Fremstilling til privat bruk Undervisningsvirksomhet og lisensordning Spesielt om opphavsrettskrenkelser på Internett Tiltak rettet mot nettsted Sanksjoner Designrett Patentrett Kjennetegnsrett Varemerkerett og foretaksnavnerett Kjennetegnsrettens funksjoner Stiftelse av varemerke og foretaksnavn Nærmere om særpreg og forvekslingsfare Overdragelse av kjennetegnsrett Inngrep i kjennetegnsretten Sanksjoner Internasjonal immaterialrett Konsumpsjon og parallellimport Territorial begrensning EØS-regional konsumpsjon og parallellimport Markedsføringslovens regler om konkurransebeskyttelse Oversikt over markedsføringslovens regler om konkurransebeskyttelse Forholdet til avtalestridig konkurranse (konkurranseklausuler) Brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom Generalklausulens virkeområde Nedvurdering av konkurrenter Renommésnylting Illojal etablering av konkurrerende virksomhet Etterligning i strid med god forretningsskikk Villedende forretningsmetoder og sammenlignende reklame

13 Innhold XVII Bedriftshemmeligheter og betrodde tekniske hjelpemidler Særlig om knowhow Urimelig etterligning Hva er etterligning? Urimelig utnyttelse av innsats og resultater Fare for forveksling Villedende geografiske opprinnelsesbetegnelser for vin og brennevin Sanksjoner Kapittel 4 Selskapsrett Innledning Enkeltpersonforetak Oversikt Registreringsplikt i Foretaksregisteret Registreringsberettigede foretak Overdragelse av enkeltpersonforetak Generasjonsskifte Forskjellige former for generasjonsskifte Planlagt generasjonsskifte Overdragelse ved død Aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) Oversikt Konsern Stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap Oversikt Stifterne Stiftelsesdokumentet Vedtektene Tegning av aksjekapital Innskudd i form av annet enn penger «tingsinnskudd» mv Innbetaling av aksjekapital Særskilte rettigheter i selskapet Kontraktsforpliktelser som er forutsetninger for selskapsetableringen Dekning av stiftelsesutgifter Åpningsbalansen Styre og revisor Registrering Tiden mellom stiftelse og registrering Fristoversittelse og registreringsnektelse Registreringsvilkår

14 XVIII Innhold Plikten til å melde endringer Selskapets foretaksnavn Forretningskontor mv Selskapets virksomhet Egenkapital, aksjekapital og overkurs Generelt om aksjekapitalen Minstekravet til aksjekapital og egenkapital Styrets handleplikt Transaksjoner mellom selskapet og aksjonær mv Aksjer, aksjeklasser og stemmerett Aksjer, aksjeeierbok og aksjebevis Aksjeklasser Meldeplikt ved salg og erverv av aksje Omsetning og innløsning av aksje Samtykke ved overdragelse Særlige krav til aksjeerverver og aksjonær («personklausuler») Forkjøpsrett Innløsning av aksjer Retten til å tre ut av selskapet Utelukkelse av en aksjonær Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer og innløsning av små aksjeposter i allmennaksjeselskap Generalforsamlingen Generalforsamlingens myndighet og oppgaver Innkalling til generalforsamling Forenklet generalforsamlingsbehandling, skriftlig stemmegivning og elektronisk deltakelse på generalforsamlingen Møterett og møteplikt mv Fullmektig og rådgiver Ledelse og formalia Stemmerett og stemmerettsbegrensninger Alminnelige stemmerettsregler Personvalg Vedtektsendringer Andre vedtak med krav om kvalifisert flertall Vedtak som krever tilslutning fra samtlige aksjonærer Ugyldige generalforsamlingsvedtak

15 Innhold XIX Ekstraordinær generalforsamling Styrets opplysningsplikt Granskning og opplysningsplikt Styret og daglig leder Sammensetning av styret Varamedlemmer og observatører Valg av styreleder og styremedlemmer Valgperiode Personlige krav til styremedlemmene Styrets myndighet og tilsynsansvar Styrets arbeidsform Styrevedtak og protokoll Godtgjørelse til styret Daglig leder («administrerende direktør») Selskapets forhold utad Forskjellige representasjonsregler Selskapets representasjon Delegert signaturrett Begrensninger i signaturretten Tilbakekall av signatur Overskridelse av myndighet Inhabilitet og ugyldige vedtak Inhabilitet Godtgjørelse og gaver fra utenforstående Bedriftsforsamlingen Revisor Utdeling, gave, lån eller sikkerhetsstillelse fra selskapet Ordinært aksjeutbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte Gaver fra selskapet Kreditt og sikkerhetsstillelse Tegning og tilbakekjøp av selskapets egne aksjer Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse Generelt om kapitalforhøyelse Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer Fondsemisjon Konvertering av gjeld til aksjekapital Nedsetting av aksjekapitalen Oppløsning og avvikling Erstatningsansvar og straffansvar Gjeldsforhandling, akkord og konkurs Ansvarlig selskap (ANS og DA) Innledning

16 XX Innhold Hva som anses som ansvarlig selskap Deltakeransvaret (eieransvaret) Næringsrettslig stilling Registrering av ANS og DA Deltakerne i et ansvarlig selskap Selskapsavtalen Selskapets foretaksnavn Deltakernes navn og bosted Selskapets formål Forretningskontoret Innskudd Fordeling av oppgaver Selskapets organer Oversikt Selskapsmøtet Styret Ansattes representasjon Daglig leder Representasjon og selskapsfullmakt Selskapsdeltakernes representasjon Den enkelte selskapsdeltakers forvaltningsmyndighet Styrets representasjonsrett Daglig leders representasjonsrett Overskridelse av representasjons og selskapsfullmakt Forbud mot konkurrerende virksomhet Fordeling av overskudd og underskudd Delingsnormen Rentegodtgjørelse og arbeidsgodtgjørelse Dekning av utlegg Utbetaling av overskudd Overdragelse av selskapsandel Uttreden etter oppsigelse Vilkårene for uttreden Utløsningssummen Ansvar etter uttreden Utelukkelse Grunnlaget for utelukkelse av selskapsdeltaker Fremgangsmåten ved utelukkelse Oppløsning og avvikling Overgang til annen selskaps eller eierform Kreditorenes beslagsrett

17 Innhold XXI Beslagsretten i selskapsmidlene Beslagsretten i deltakernes særboer Kapittel 5 Avtalerett Oversikt Noen avtalerettslige grunnbegreper Hvordan avtalen kommer i stand Avtaler med offentlige myndigheter Inngåelse av avtaler Generelt Tilbud Tilbakekall Akseptfrist Forsinket aksept Svar på tilbud Taus aksept Avtalt skriftform Etterfølgende bekreftelse Forbehold Tolkning av avtaler Generelt om tolkning og utfylling Tolkningsdata (tolkningsmomenter) Grunnleggende krav Ordlyden Partenes forutgående kontakt Partenes etterfølgende opptreden Tolkningsregler Ugyldighet og lemping Generelt om ugyldighet mv Mangler ved avgivers habilitet De mindreårige Voksen person under vergemål Sinnssykdom Mangler ved formen Mangler ved tilblivelsen Uredelighet Avtaleloven Tvang Nødstilstand Svik og opplysningsplikt Falsk og forfalskning Feilskrift og annen feiltakelse Tidspunktet for den gode tro Mangler ved innholdet Generelt

18 XXII Innhold Avtaleloven 36 og Forutsetningslæren Fullmakt Forskjellige former for representasjon Fullmaktsreglenes formål Generelt om fullmakters innhold I fullmaktsgiverens navn Fullmaktens grenser Generelt Selvstendig fullmakt Uselvstendig fullmakt («oppdragsfullmakt») Ugyldig viljeserklæring Ansvar for fullmektigen ved overskridelse av fullmakt Fullmaktens opphør Tilbakekall av fullmakten Fullmaktsgivers tap av rettslig handleevne Fullmaktsgivers konkurs Fullmaktsgivers død Foretakets representasjon utad Standardkontrakten Generelt Vedtakelse av standardvilkår Tolkning av standardvilkår Ugyldighet og lemping av standardkontrakter Markedsrettslig kontroll med standardvilkår Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen Kapittel 6 Kjøpsrett Introduksjon Hva er kjøpsrett? Oversikt over kjøpsrettslige lover og deres anvendelsesområde Forholdet mellom lov og avtale i kjøpsretten Nærmere om forbrukerkjøp og forbrukervern Særlig om internasjonale løsørekjøp Oversikt over avviklingen av et kjøp Innledning Samtidighetsprinsippet (tilbakeholdsrett) Oversikt over selgers plikter ved avviklingen av et kjøp Innledning Selgers plikt til å levere tingen på rett sted Selgers plikt til å levere tingen til rett tid Selgers plikt til å levere rett ting Selgers plikt til å levere andre ytelser

19 Innhold XXIII Oversikt over kjøpers plikter ved avviklingen av et kjøp Innledning Kjøpers plikt til å betale på rett sted Kjøpers plikt til å betale til rett tid Kjøpers plikt til å betale rett kjøpesum Kjøpers plikt til å medvirke til avvikling av kjøpet Risikoens overgang Hva er «risikoens overgang»? Hovedregel om risikoens overgang Unntak fra hovedregelen om risikoens overgang Nærmere om betydningen av begrepet «levering» Forsinkelse Innledning Når foreligger det en forsinkelse? Oversikt over kjøpers rettigheter ved forsinkelse Innledning Kjøpers rett til å holde kjøpesummen tilbake Kjøpers rett til å kreve oppfyllelse Kjøpers rett til å heve kjøpet Kjøpers rett til erstatning Reklamasjonsfrister ved forsinkelse Mangler ved tingen Innledning Når foreligger det en mangel? Innledning Kjøpsavtalens betydning for mangelsvurderingen Generelle krav til tingens egenskaper Særlig om betydningen av rettsmangel Betydningen av selgers manglende og uriktige opplysninger Betydningen av kjøpers onde tro eller forundersøkelse Salg med forbehold for mangler («som den er» eller «as is») Tidspunktet for mangelen Oversikt over kjøpers rettigheter ved mangel Innledning Kjøpers rett til å holde tilbake kjøpesummen

20 XXIV Innhold Kjøpers rett til å kreve retting og omlevering (avhjelp) Selgers rett til å kreve retting eller omlevering Kjøpers rett til prisavslag Kjøpers rett til heving Kjøpers rett til erstatning Krav mot tidligere salgsledd Innledning Kjøpslovens regler om krav mot tidligere salgsledd Forbrukerkjøpslovens regler om krav mot tidligere salgsledd Reklamasjonsfrister ved mangel Innledning Relativ og absolutt reklamasjonsfrist Nøytral og spesifikk reklamasjon Forholdet mellom reklamasjon og garanti Kontraktsbrudd fra kjøpers side Innledning Selgers rettigheter ved avbestilling Selgers rett til å heve kjøpet Innledning Selgers hevingsrett ved manglende betaling («betalingsmislighold») Selgers hevingsrett når kjøpesummen er betalt Selgers hevingsrett ved manglende medvirkning Selgers hevingsrett ved levering etter hvert Selgers rett til erstatning og rente Selgers rett til å holde tilbake tingen Reklamasjonsfrister ved kjøpers kontraktsbrudd Fellesregler ved kontraktsbrudd Innledning Kontraktsbrudd ved del av tingen og ved levering etter hvert («suksessiv levering») Forventet kontraktsbrudd Insolvensbehandling Fellesregler om heving og omlevering Omsorg for tingen Angrerettloven Innledning Angrerettlovens anvendelsesområde

21 Innhold XXV Angrerettlovens oppbygging Unntak fra angrettlovens anvendelsesområde Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen og i avtalen Begrensninger i angreretten Særlig om telefonsalg Utøvelse av angrerett Oppgjøret mellom partene Avhendingsloven Innledning Når foreligger det en mangel? Kjøpers krav ved mangler Reklamasjonsfrist Kontraktsbrudd fra kjøpers side Håndverkertjenesteloven Innledning Oppdraget Forbrukerens avbestillingsrett Forsinkelse og mangel Tvisteløsning Kapittel 7 Produktansvar og produktkontroll Generelt Produktansvar Generelt om produktansvar Ansvarsgrunnlaget Ansvarsfraskrivelse Produktkontroll Behovet for produktkontroll Oversikt over hovedtrekkene i loven Lovens anvendelsesområde Aktsomhets- og meldeplikt Forskriftsbestemmelser og enkeltvedtak om produktkontroll Generelt Forskriftsbestemmelser om forebygging av virkninger som nevnt i prodktrl Enkeltvedtak om opplysningsplikt Forskriftsbestemmelser om tilsyn Kapittel 8 Leie av næringslokaler Innledning Lovgivning Husleielovens virkefelt Begrepene «husrom», «bolig» og «lokale». 350

Forord. Til 22. utgave 2015:

Forord. Til 22. utgave 2015: Forord Lovteksten er den fremste av rettskildene. Derfor må lovens ord alltid være nærværende i bevisstheten når juridiske spørsmål drøftes og løses. All god juridisk argumentasjon tar utgangspunkt i lover

Detaljer

Innhold. Forord... Nøkkeltall... Lovforkortelser... VIII. Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1

Innhold. Forord... Nøkkeltall... Lovforkortelser... VIII. Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1 Innhold Forord... Nøkkeltall... V VII Lovforkortelser.... VIII Kapittel 1 Jus og juridisk metode... 1 Kapittel 2 Markedsføringsrett... 7 2.1 Introduksjon.... 7 2.1.1 Hva er markedsføringsrett?.... 7 2.1.2

Detaljer

8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER

8 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER Innholdsoversikt KAPITTEL 1 Innføring... 22 1.1 Hva jus er... 22 1.2 Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes, og rettsspørsmål løses... 28 1.3 Juridiske grunnprinsipper og utgangspunkter...

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

10 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER

10 JUS FOR ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE STUDIER [start innover] Innholdsoversikt KAPITTEL 1 Innføring... 25 1.1 Hva jus er... 25 1.2 Hvor rettsreglene finnes, hvordan rettskildene tolkes og vektes 32 1.3 Litt om løsning av rettsspørsmål... 47 1.4 Juridiske

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug

6 forord. Oslo, 1. juli 2016 Morten Grandal og Frode Elton Haug Forord Markedsføringsretten oppstiller bestemmelser for næringsdrivendes handelspraksis og markedsføring overfor forbrukere og konkurrenter. Formålet med denne boken er å gi en innføring i markedsføringslovens

Detaljer

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK

MARTINUSSEN. Kjøpsrett. 6. utgave DAMM AKADEMISK MARTINUSSEN Kjøpsrett 6. utgave DAMM AKADEMISK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Kapittel 1 Innføring 13 1.0 Innledning 13 1.1 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i kjøpsretten 1.2 Kjøpslovenes virkeområde 21

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord... 11

Innholdsfortegnelse. Forord... 11 Innholdsfortegnelse Forord...................................................... 11 Kapittel 1 Innføring........................................... 13 1.0 Innledning...............................................

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2005 (12. utgave) i forhold til 11. utgave (2004) Lov Dato/Nr Endret/tilføyet Endringslov I kraft nr. Aksjeloven 13. juni 1997 3-6 (overskrift), 2004 nr 81

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis

INNLEDNING 1 Emneområde 2 Arbeidsrettens rettskilder 3 Begreper og særtrekk 4 Arbeidsrettsreglene i praksis Innhold KAPITTEL I INNLEDNING 1 Emneområde.................................... 17 1.1 Arbeidsrett i kommunesektoren.................. 17 1.2 Individuell arbeidsrett.......................... 19 1.3 Kollektiv

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP

KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP Innholdsfortegnelse FORORD... 11 KAP. 1 INNFØRING I FORBRUKERKJØP... 1.1 Innledning......................................... 1.2 Kort om rettsgrunnlag og rettskilder i forbrukerkjøpsretten... 1.3 Forbrukerkjøpslovens

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21

Innhold. del i grunnleggende selskapsrett... 21 Innhold del i grunnleggende selskapsrett........................... 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene................................ 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering.............................

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 7. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord til 7. utgave 5 DEL I INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning

Detaljer

Detaljert innholdsfortegnelse

Detaljert innholdsfortegnelse Detaljert innholdsfortegnelse Forord............................................. 5 Innholdsoversikt..................................... 9 Problemer og utfordringer med regelverket om lokalleie.......

Detaljer

Dokument Bedrift

Dokument Bedrift Dokument Bedrift 2017.2 Innholdsoversikt ANSVARLIG SELSKAP ANS/ DA S2000 Selskapsavtale ANS/ DA S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA S2007 Referat første styremøte ANS/ DA S2685 Innkalling styremøte

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon

Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Forelesninger i obligasjonsrett - introduksjon Sverre Blandhol, Institutt for Privatrett Obligasjonsrettens plass i rettssystemet Privatretten Personrett Familie- og arverett Formuerett Formueretten Tingsretten

Detaljer

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro Ressurser Fakultetets

Detaljer

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag

Per Arne Larsen. Arbeidsmilj 0loven. kommentarer praksis veiledning. 2. reviderte utgave. Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag Per Arne Larsen Arbeidsmilj 0loven kommentarer praksis veiledning 2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk Tiden Norsk Forlag nnhold Kap. I Lovens mälsetting og virkeomräde ( 1-6) 13 1. Mälsetting 13 2.

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall

marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall marion holthe hirst og sven ivar lønneid arbeidsrett i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2015 1. utgave, 1. opplag 2015 ISBN 978-82-05-46298-4 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Formuerett Sentral del av privatretten Privatrett Formuerett Familie / arverett Personrett Formuerettigheters

Detaljer

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA

Jan Tormod Dege. Arbeidsrett. Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA Jan Tormod Dege Arbeidsrett Rettigheter og plikter i arbeidsforhold MINERVA INNHOLD Fullstendig innholdsoversikt XI DEL I DEN ARBEIDSRETTSLIGE PROBLEMSTILLING. ARBEIDSAVTALENS ETABLERING OG ORGANISERING

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21

Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 Innhold DEL I GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 21 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 23 1.1 Selskapsretten: Rettslig piassering 23 1.2 Selskapsrettslig lovgivning og rammelovgivning 25 1.3 Selskapsrettens

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Når er avtalen misligholdt? Mislighold = unnlatelse av å oppfylle

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs. Dato: 24. februar 2009

PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs. Dato: 24. februar 2009 PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs Dato: 24. februar 2009 Pantsettelse av immaterialrettigheter Temaets aktualitet Immaterialrettigheters økende betydning Lite kunnskap på tvers av fagene

Detaljer

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 [start innfort] Innhold Del I Introduksjon... 15 Kapittel 1 Innledning... 16 Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 Kapittel 3 Enkeltforfølgning og fellesforfølgning...

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I

INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I INNFØRINGSFORELESNINGER FOR MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP: FORMUERETT I professor dr juris Geir Woxholth I SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT 1. Offentlig rett - Statsrett, forvaltningsrett, strafferett

Detaljer

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor

Arbeidsrett. Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Arbeidsrett Gila-samling 26. november 2010 Advokat Monica Christie Tekna, juridisk kontor Hvorfor arbeidsrett i GILA? Kjennskap om grunnleggende arbeidsrett nødvendig for enhver leder Arbeidsrett er en

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger Innhold 1. Lovens virkeområde 1.1 Innledning 1.2 Forarbeidene til loven og andre rettskilder 1.3 Nærmere om lovens anvendelsesområde 1.4 Partene 1.5 Grensen mot håndverkertjenesteloven 1.6 Grensen mot

Detaljer

III. Vern mot diskriminering

III. Vern mot diskriminering Forord... 5 I. Innledning... 19 1 Emneområde... 19 1.1 Arbeidsrett i offentlig sektor... 19 1.2 Individuell arbeidsrett... 21 1.3 Kollektiv arbeidsrett... 22 2 Arbeidsrettens rettskilder... 24 2.1 Rettslig

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013

Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Ordre@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Tlf.: 55 38 88 38 Alfabetisk oversikt over alle særtrykk i salg fra Fagbokforlaget, oppdatert per 26.11.2013 Våre særtrykk inneholder både faglige og historiske

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Ansettelser - Juridisk rammeverk

Ansettelser - Juridisk rammeverk Ansettelser - Juridisk rammeverk Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 02.06.2014 Det er viktig å gjøre ansettelser i tråd med lovgivningen og samtidig på en måte som skaper en forutsigbar løsning for

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett,

Forelesninger i selskapsrett, Disposisjon Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høst 2010 Professor Mads Andenæs (foreleser over 8 og 12-14 i disposisjonen), førsteamanuensis Beate Sjåfjell (1-3), stipendiat Tore Fjørtoft (4-7) og

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

Ansvarlige selskaper og indre selskaper

Ansvarlige selskaper og indre selskaper Magnus Aarbakke Ansvarlige selskaper og indre selskaper 6. utgave ved Magnus Aarbakke og Asle Aarbakke Universitetsforlaget Innhold DEL I. INNLEDNING 15 Kapittel 1 Emneavgrensning 17 Kapittel 2 Rettsstoffet

Detaljer

S2000 Selskapsavtale ANS/ DA. S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA. S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA

S2000 Selskapsavtale ANS/ DA. S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA. S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA ANSVARLIG SELSKAP MS2000 Case stifte ANS/ DA S2000 Selskapsavtale ANS/ DA S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA S2005 Revisors villighetserklæring ANS/

Detaljer

LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven).

LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven). LOV 1999-03-26 nr 17: Lov om husleieavtaler (husleieloven). DATO: LOV-1999-03-26-17 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) IKRAFTTREDELSE: 2000-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-01-16-6 fra 2009-09-01

Detaljer

NOU 1993:4. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:4 Dokumentdato 1993-02-09 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver

NOU 1993:4. side 1 av 6. Dokumenttype NOU 1993:4 Dokumentdato 1993-02-09 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1993:4 Dokumentdato 1993-02-09 Tittel Utvalgsnavn Utvalgsleder Utgiver Lov om husleieavtaler Husleielovutvalget Lilleholt, Kåre Kommunal-og arbeidsdepartementet Oppnevnt 1990-02-09 Sider

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Hans Jacob Bull Innledning

Hans Jacob Bull Innledning Hans Jacob Bull Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen 7.1. Innledning 7.11. Utgangspunktet: Forsikringsavtalen en avtale mellom to parter forsikringstager og selskapet 7.12. Problemstilling: i hvilken

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon Panterett 2001V Erik Røsæg Epost: Tel: 2285 9752 Kontor: Opp aulatrappen og til venstre (Sjøretten) Vev: Oversiktsdisposisjon

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp Fagplan 3. studieår Tredje studieår utgjør det siste året på Bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette studieåret er bygget opp rundt de sentrale formuerettsfagene, og består av fagene rettskildelære (15

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT PRIVATRETTEN BESTÅR AV ARVERETT, FAMILIERETT, PERSONRETT OG FORMUERETT

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer