Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt"

Transkript

1 Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes

2 Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene i et kontraktsforhold (leieforhold) som bryter en eller flere av de forpliktelser som følger av avtalen Ulike typer mislighold Mislighold på både utleiers og leietakers side 2

3 Rettskildebilde Husleieloven av nr. 17 med senere endringer Kap 2 bestemmelser om både mislighold og misligholdsbeføyelser Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Loven er fravikelig (ikke bolig), men de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper står seg. Rettspraksis oppstiller noen terskler for hva som er å betrakte som mislighold 3

4 Nærmere om misligholdsbegrepet Mislighold = unnlatelse av å oppfylle en forpliktelse på kontraktsmessig måte synonymt med kontraktsbrudd Kontrakten bestemmer hva som er å betrakte som mislighold avtalefrihet Er ethvert avvik fra avtalen å betrakte som mislighold? Mislighold kan finne sted på både utleiers og leietakers side Felles for utleier/leietaker: det inntrådte mislighold utstyrer både utleier og leietaker med sanksjonsmuligheter/misligholdsbeføyelser 4

5 Mislighold Kan inntre på alle stadier i en leiekontrakt Før overtakelse av leieobjektet Ved overtakelse Under leieforholdet Ved leieforholdets opphør 5

6 Ulike typer mislighold Fokus på tre hovedtyper mislighold Forsinkelse Betalingsmislighold Feil/mangler 6

7 Forsinkelse Forsinkelse vil kunne opptre både på utleiers og leietakers side. På Utleiersiden forsinket overlevering av leieobjektet = mislighold av leiekontrakten - Når foreligger det forsinkelse? Hva er avtalt? avtalen er styrende Husll 2-1 er subsidiær i forhold til avtalen og oppstiller hovedregelen for de tilfeller hvor overleveringstidspunktet ikke er avtalt Uhindret adkomst = overlevering 7

8 Forsinkelse Husll 2-1 (3) Leietaker kan kreve å overta leieobjektet etter en angitt tid Leietakers avvisningsrett av lokalet (hvem har risikoen?) Hel og delvis forsinkelse Overleveringstidspunktet er sentralt som skjæringstidspunkt for rettigheter/forpliktelser 8

9 Betalingsmislighold Forsinkelse på leietakersiden resulterer i betalingsmislighold Forsinket eller helt uteblitt betaling Manglende betaling av avtalt leiebeløp (eller andre ytelser) til avtalt tid Avtalen også her styrende Husll 3-2 har bestemmelser om forfallstid når ikke dette er angitt i avtalen Utleier kan etter loven kreve forskuddsbetaling Begrenset til 1 mnd (tidligere 3 mnd i gammel lov). Betalingsplikten suspenderes ved hindringer som umuliggjør eller sterkt vanskeliggjør betalingen. Tolkes strengt! Betaling av felleskostnader garantistillelse 9

10 Feil og mangler Kontrakten er styrende og avgjørende for hvorvidt det vil foreligge feil eller mangler Tolking av kontrakten Avvik fra kontraktsmessig standard = mislighold Husll 2-2 inneholder bestemmelser om generelle krav til tilstand Avtaleprinsippet stadfestes jfr 2-2 (1) Tilfeller hvor avtalen er taus: Ryddig, rengjort og vanlig god stand (1) Passe til vanlige formål (2) a) Passe til det avtalte formål (2) b) Reservasjon i siste ledd gjelder for de tilfeller hvor leietaker ikke har bygd på utleiers kunnskap eller vurdering 10

11 Feil og mangler Særlig om as is lokaler Husll 2-5 total ansvarsfraskrivelse Modifiseres av bestemmelsene i 2-3 utleiers uriktige opplysninger 2-4 manglende opplysninger 2-6 leietakers opplysningsplikt Forholdet mellom opplysningsplikt og undersøkelsesplikt 11

12 Feil og mangler Særlig om nye lokaler Mangelsvurderingen baserer seg ofte på en fremforhandlet kravspesifikasjon Normalt strengere krav til vurderingen 12

13 Kort om mislighold under leietiden Utleiers mislighold under kontrakten Vedlikeholdsansvar Utskiftninger Spesielt vedr næringsforhold? - Ulike typer kontrakter mange varianter (bare house) 13

14 Mislighold under leietiden forts Leietakers mislighold Manglende vedlikehold Brudd på ordensregler Skader på leieobjektet 14

15 Mislighold ved avslutning av leieforholdet Tilfeller hvor leietaker ikke tilbakeleverer leieobjektet til avtalt tid Tilfeller hvor leietaker ikke tilbakeleverer leieobjektet til avtalt stand 15

16 Sanksjonsmuligheter ved mislighold av leiekontrakt Sanksjonsmuligheter = misligholdsbeføyelser Hvorfor sanksjonsmuligheter? For å gjenopprette kontraktsmessig ytelse Den av partene som påberoper seg misligholdet skal ikke stilles dårligere enn dersom kontrakten var oppfylt ordinært 16

17 Sanksjoner Utleiers Leietakers 17

18 Leietakers sanksjoner Tilfelle hvor det konstateres forsinkelse fra utleiers side Følgende sanksjonsmuligheter inntrer for leietaker: Husll 2-9 fastholde avtalen og kreve oppfyllelse Kan kreve oppfyllelse om nødvendig ved hjelp av tvangsmyndighetene Unntak; for de tilfeller hvor oppfyllelseskravet er urimelig tyngende for utleier (kostnad + ulempe er vurderingskriteriene) avtl 36 setter grenser Leietaker må reagere for å ha kravet i behold Alminnelig passivitetsprinsipp 18

19 Leietakers sanksjonsmuligheter Leietakeren kan kreve avslag i leien jfr bestemmelsen i husll 2-11 Gjelder både forsinkelse (hel og delvis) og mangler Beregningen av avslaget Bestemmelsen er ikke til hinder for alternative sanksjoner som f eks heving, retting Husll 2-12 hjemler leietakers hevingsrett både ved forsinkelse og mangler 19

20 Leietakers sanksjonsmuligheter Leietakers rett til å holde tilbake leie husll 2-15 Omfanget av tilbakeholdsretten hva er nødvendig for å sikre kravet Lite praktisk i næringsforhold ofte fraveket i kontrakt 20

21 Leietakers sanksjonsmuligheter Erstatningskrav som sanksjonsmulighet husll 2-13 Gjelder både forsinkelse og mangler Må foreligge ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, årsakssammenheng og adekvans Kontrollansvaret som ansvarsgrunnlag Indirekte tap ved feil eller forsømmelse 21

22 Leietakers sanksjonsmuligheter Hvor det konstateres feil/mangler som følge av forhold utleier er ansvarlig for De ulike misligholdsbeføyelser er hjemlet i husll 5-7 Avslag i leie husll Retting husll 2-10 Tilbakehold av leie husll 2-12 Erstatning husll 2-13 Heving av leiekontrakten husll 2-12 Særlig om tidspunktet for mangelsvurderingen husll 2-7 Overleveringstidspunktet som utgangspunkt 22

23 Leietakers sanksjonsmuligheter Felles for alle beføyelser: Leietaker må reklamere husll 2-8 Reklamasjonen må fremsettes innen rimelig tid etter at leietaker oppdaget eller burde oppdaget kontraktsbruddet Aktsomhetskrav Kreves det reklamasjon også ved erstatningskrav? 23

24 Utleiers sanksjonsmuligheter Oppsigelse husll 9-5 litra c) Utkastelse/Fravikelse - tvfbl Heving husll 9-9 Erstatning husll

25 Særlig om oppsigelse Oppsigelse ikke vanligvis knyttet til mislighold Kan også være en del av sanksjonsmulighetene. Hjemmel blant annet husleielovens 9-5 litra c) I hvilke tilfeller kan oppsigelse som sanksjonsmulighet være aktuelt? Betalingsmislighold Annet mislighold fra leietakers side 25

26 Oppsigelse forts Hva skal til for at utleier kan gå til oppsigelse som følge av mislighold? Loven snakker kun om kontraktsbrudd Misligholdet må ha inntruffet 26

27 Oppsigelse forts. Formkrav hva skal til? Konsekvensen av at formkravene ikke er oppfylt? Konsekvensen av at leieforhold er oppsagt? Fraflytting Hva hvis leietaker ikke flytter ut? 27

28 Fravikelse (Utkastelse) Leietakers mislighold kan hjemle tvangsfravikelse Reguleres i tvangsfullbyrdelseslovens 13-2 (3) ikke husleieloven Forskjellige grunnlag som kan hjemle en utkastelse Manglende betaling må være hjemlet i leieavtalen Leiekontrakten har løpt ut må være hjemlet i leieavtalen 28

29 Fravikelse (Utkastelse) Særlig om betalingsmislighold Leietaker kan alltid unngå fravikelse ved å betale forfalt leie Krav om varsel tvangsl 4-18 En fravikelse må alltid varsles på forhånd Fravikelsesbegjæringen formkrav 29

30 Heving av kontrakten Krav om vesentlig kontraktsbrudd det skal en del til Hva er vesentlig? Hva med forventet (antesipert mislighold)? Formkrav ved heving? Konsekvensen av heving 30

31 Heving forts Vesentlig kontraktsbrudd på leietakers side utleiers hevingsadgang husll. 9-9 Vesentlig mislighold definert i husll 9-9 Krav om hevingserklæring Vesentlig kontraktsbrudd på utleiers side leietakers hevingsadgang husll 2-12 Forsinkelse Mangler 31

32 Heving forts Hevingsoppgjøret Husleieloven ingen bestemmelser om gjennomføringen av hevingen Beror på en konkret vurdering Hevingen virker i utg. pkt bare fremover 32

33 Mislighold konkurs hos leietaker Mislighold ja Ofte oppsigelsesgrunn i leieavtale, men Dekningsloven ( nr. 59) gir særlige rettigheter til boet (som går foran leieavtale) Boets inntrederett deknl 7-10 Boets overføringsrett deknl 7-10, siste ledd 33

34 Boets inntrederett del 1 Deknl 7-10 Gjelder all næringsleie leieavtale inngått i forbindelse med ervervsvirksomhet. - Hovedleie, fremleie, grunnleie og tomtefeste mv - Bruken må være tiltrådt før konkursåpning - Boet trer automatisk inn (må ikke erklære) - I andre tilfelle må man benytte hovedregelen i 7-3 som forutsetter erklæring krav om inntreden 34

35 Boets inntrederett del 2 Boet blir masseforpliktet for leien fra konkursåpning (dvs at bostyret får et særlig ansvar for å kunne oppfylle) Men boet kan erklære innen 4 uker at det ikke vil tre inn og stiller lokale til rådighet innen fristen (Må fjerne løsøre eller abandonere til panthaver etc, men boet ikke plikt til å vaske, utbedre skader etc.) NB! Leie frem til erklæringen fremsettes blir masseforpliktet som betyr at boet bør handle raskt 35

36 Boets inntrederett del 3 Men boet kan i tillegg benytte seg av den ekstraordinære oppsigelsesretten i 7-6 første ledd med 3 mnd varsel uansett leieavtalens bestemmelser om avtaletid og oppsigelsesregler Boets inntrederett (7-10) avskjæres hvis utkastelsesbegjæring er mottatt av namsmyndighetene før konkursåpning 36

37 Boets overføringsrett Hovedregel i 7-4 om boets rett til å tre inn i avtaler på de samme vilkår, men; Unntak for næringsleie i 7-10, siste ledd om at;.. avtalebestemmelse om at en leieavtale ikke kan overføres samme med overføring av den virksomhet som skal drives i lokale, er ikke bindende for boet. 37

38 Anmeldelse av fordring i boet Konkursloven 109 men få formkrav om å melde krav i boet 4 ukers fristen er ikke preklusiv dvs kan melde senere men ikke vent for lenge! Boet vil prøve fordringene som også kan endres underveis av kreditor 38

39 Hvilke krav kan meldes i boet? Allerede oppståtte leietap fra før og etter konkursåpning. Fremtidig leietap Andre kostnader påført ved misligholdet (rydding, utbedring, utleiemegler, mv) Husk masseansvaret for boets periode! Utleier har en tapsbegrensningsplikt må forsøke å leie ut til andre m.v. 39

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig

Oslo, mai 2008 Jørgen Løvdal, Mari Holst Langseth, Mette Grøvdal, Eirinn Landgrenn, Camilla Berg og Johannes Bakkevig Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss har sett et stort behov for lett tilgang til informasjon om husleieretten. Derfor har vi laget denne nettutgave av husleiebrosjyren vår som vi har utgitt

Detaljer

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven

Praktisk husleierett. Forord til nettutgaven Viktig informasjon: Denne brosjyren gjelder kun for husleiekontrakter inngått før 01.09.09. For leieforhold inngått etter 01.09.09, ta kontakt med Juss-Buss. Forord til nettutgaven Husleiegruppen på Juss-Buss

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene

Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene Partenes vedlikeholdsansvar og tilbakeleveringen av lokalene Advokat Roar R. Lillebergen roar.r.lillebergen@foyen.no Copyright 2011 Foyen All Rights Reserved. 1. Kort om tema Vedlikehold Felleskostnader

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Juss Eiendom. 6. mai 2008. Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1

Juss Eiendom. 6. mai 2008. Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 Juss Eiendom 6. mai 2008 Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 Når blir leietaker bundet? Advokat Kristoffer Aasebø Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 2 Når blir leietaker bundet? 1. Hvem

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.03.1999 som gjelder fra 01.01.2000. Den kan du lese i sin helhet på nettsidene til Lovdata (www. lovdata.no) eller kjøpe

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG JUSS-BUSS LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten. Teksten i boksene utgjør kontraktsteksten. Fyll ut de stiplede linjene. Ved uthevet skrift, stryk det som

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker]

AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Eier. For [Leietaker] AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSEIENDOM Eier BERGEN KOMMUNE og Leietaker [leietaker/org.nr.] Avtalen gjelder: Leie av Mathallen og torgflaten gnr/bnr 165/1122 med påstående bygning, og del av gnr/bnr 166/446

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro. 1 LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Utleier/Eier : Dypro Eiendom AS, Kirkeveien 43, 0368 Oslo Tlf/faks/e-post : 23 27 40 20 / 23 27 40 30 / post@dypro.no Leietaker : Arbeidsgiver : Tlf. : Personnr. : 1 Leieforholdet

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

Konkursrettslige temaer knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler

Konkursrettslige temaer knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler Konkursrettslige temaer knyttet til fast eiendom og borettslagsandeler Foredrag hos Statens Kartverk Advokat Leif Petter Madsen 11. september 2014 1 Innhold 1. Innledning fast eiendom og konkurs 2. Eiendom

Detaljer