Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering..."

Transkript

1 Innholdsoversikt kapittel 1 innledning kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett kapittel 3 utenrettslig inkasso kapittel 4 utlegg kapittel 5 tvangsdekning i løsøre kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering kapittel 7 tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m.m kapittel 8 tvangsdekning i fast eiendom kapittel 9 tvangsauksjon over fast eiendom kapittel 10 tvangsdekning i adkomstdokument til leierett til bolig kapittel 11 tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger. fravikelse kapittel 12 arrest kapittel 13 midlertidig forføyning

2 Innhold kapittel 1 innledning Tema for fremstillingen Rettskilder Lover og lovforarbeider Forskrifter Rundskriv Rettspraksis Juridisk teori kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett Hovedregel om beslagsretten Beslagsretten i formuesgoder Formuesgoder Formuesgoder som tilhører skyldneren Tilhører skyldneren på beslagstiden Formuesgoder som kan omgjøres i penger Beslagsfrihet for personlige eiendeler Ting til personlig bruk Innbo, utstyr og lignende løsøre til hjemmet Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler Ting som har særlig personlig verdi Sykdom eller uførhet Beslagsfrihet for forsikringssum Eiendeler som skyldnerens ektefelle eller barn har Skyldnerens rett til kompensasjon av salgssummen Beslagsfrihet for stipender og offentlige bidrag Stipend eller lignende bidrag Bidrag fra offentlig organ eller institusjon med allmennyttig formål Bidrag som har karakter av personlig lønn Beslag når det som bidraget er gitt til er utført

3 14 innhold 5 Skyldnerens penger, bankinnskudd, fordringer og forråd av varer Beslagsfriheten ved enkeltforfølgning Beslagsfrihet ved konkurs Beslagsfrihet ved offentlig skifte av insolvent dødsbo Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller Særlige tilfeller og når det finnes rimelig Krav på erstatning eller oppreisning Krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt Krav på skatt og avgift Krav på kjøpesum, krav sikret ved pant eller krav med tilbakeholdsrett Bidrag som nevnt i dekningsloven Gjeldsforhandling og konkurs hos skyldneren Utlegg i lønnskrav mv Krav på forfalt og uforfalt lønn Utlegg i tilsvarende ytelser Utleggsfrihet hvor skyldneren gjør hva han evner Prioriteten for flere utlegg i lønnskrav mv Avkall på beslagsfriheten Tvangsdekning som truer skyldnerens rett til bolig Anvendelsesområde Skyldneren og dennes familie Vernet bolig Tap av rett til nødvendig bolig Erstatningsbolig må kreves. Preklusiv frist Tingrettens beslutning Erstatningsbolig som tilfredsstiller «rimelige krav» Unntak fra retten til erstatningsbolig Avkall på retten til erstatningsbolig Skyldnerens erverv under konkurs Lønnsinntekter m.m. under konkurs Arv og gave som tilfaller skyldneren under konkursen Skyldnerens øvrige erverv under konkursen Beslutning om avkall på boets rett etter 2-11 til Private beslagsforbud Oversikt Private beslagsforbud for eldre gjeld Private beslagsforbud for fremtidig gjeld Rettsvern Tillitsmann ved beslagsforbud Omdannelse av bestemmelser om forvaltningen av beslagsfrie formuesgoder Utbetalinger til erververen Klage og omgjøring av tillitsmannens avgjørelser Sperring av bidrags- og erstatningsbeløp Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående

4 innhold 15 kapittel 3 utenrettslig inkasso Definisjon av inkasso Vilkår for inkasso Oversikt Formålet må være inndrivelse. Omtvistet krav Kravet må gå ut på penger Kravet må være forfalt og misligholdt God inkassoskikk Hva som er god inkassoskikk Vernet personkrets God inkassoskikk. Eksempler Inndrivelsesprosessen Betalingspåminnelse og purringer Inkassovarsel og betalingsfrist Den utenrettslige inkasso. Betalingsoppfordring Plikter før rettslig inndrivelse Skyldnerens ansvar for inndrivelsesomkostningene Saksomkostningsansvaret Gebyrmessig erstatning for varsler Gebyrmessig erstatning for inndrivelse av egne pengekrav ved advokat Skyldnerens maksimale erstatningsansvar for inndrivelseskostnadene Unntak fra skyldnerens erstatningsplikt Kostnader ved regningsutstedelse kapittel 4 utlegg Vilkår for å oppnå utlegg. Oversikt Saksøker må ha et tvangsgrunnlag Alminnelige og særlige tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag for utlegg Særlig tvangsgrunnlag for utlegg Utenlandske tvangsgrunnlag Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig Kompetent namsmyndighet Namsmyndigheten på saksøktes hjemsted Namsmyndigheten på annet sted enn saksøktes hjemting Utleggstrekk Utenlandsk tvangsgrunnlag Hva en begjæring om utlegg må inneholde Formkrav Begjæringens innhold Begjæring i fire eksemplarer med vedlegg. Eksempler Bruk av skjema ved begjæring om utlegg Rettsgebyr for en utleggssak Flere pengekrav eller flere samskyldnere Flere pengekrav mot samme saksøkte Flere saksøkte forpliktet i fellesskap

5 16 innhold 7 Namsmannens foreløpige prøving av begjæringen Innholdet av prøvingen Namsmannens foreløpige beslutning Feil eller mangler ved utleggsbegjæringen Foreleggelse av begjæringen for saksøkte Hvordan saksøkte forelegges begjæringen Hva meddelelsen til saksøkte skal inneholde Når meddelelse til saksøkte kan unnlates Innvendinger mot tvangsfullbyrdelsen Innvendinger mot alminnelige tvangsgrunnlag Innvending mot særlige tvangsgrunnlag Motregningsinnsigelse Namsmannens behandling av saksøktes innvendinger Preklusjon av adgangen til å reise innvendinger Begjæring om utsettelse Saksøker begjærer utsettelse Saksøkte begjærer utsettelse Utsettelse ved betalingsvansker Beslutning om utlegg. Klage Gjennomføring av utleggsforretningen Sted for utleggsforretningen Varsel om utleggsforretningen Innledning av utleggsforretningen Gjenstand for utlegg Beslutning om utleggspant Underretning om utleggspant. Klage Avslutning av utleggsforretningen. Rettsvern Utleggstrekk Beslutning om utleggstrekk Hvem som er trekkpliktig Endring av utleggstrekk Utlegg blir ikke tatt Klage over utleggstrekk og utleggspant Utleggsbegjæring tas ikke til følge Utleggspant blir besluttet Utleggstrekk blir besluttet Bortfall av utlegg Opphevelse av utlegg kapittel 5 tvangsdekning i løsøre Vilkår for å begjære tvangssalg av løsøre Tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag

6 innhold 17 3 Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Fremsettelse av begjæring om tvangsdekning Kompetent namsmyndighet Hvem begjæringen skal rettes mot Hva begjæringen skal inneholde Eksempel på begjæring om tvangssalg av løsøre Rettsgebyr for begjæring om tvangssalg av løsøre Namsmannens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Hva varselet til saksøkte skal inneholde Utsettelse Etter begjæring fra saksøkte Etter begjæring fra saksøker Innvendinger mot tvangssalget Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Særlig om motregningsinnsigelse Namsmannens behandling av saksøktes innvendinger Preklusjon av adgangen til å reise innvendinger Gjennomføring av tvangssalget Namsmannens beslutning Pant i ideell del av løsøret Tvangssalg av flere løsøregjenstander Beslutning om salgsmåte Avhenting av løsøret Tvangssalg ved medhjelper Medhjelper Medhjelpers godtgjørelse Medhjelperens oppgaver. Sikkerhetsstillelse Gjennomføring av salget Forholdet til rettighetshavere med bedre prioritet. Dekningsprinsippet Virkningen av tvangssalget Mislighold fra kjøperen Fordeling av kjøpesummen Mangler Rettsmangler Uriktig utbetaling av kjøpesummen Auksjonssalg Hvilke regler som gjelder Sted for auksjonen Tidspunkt for auksjonen Auksjonen

7 18 innhold kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering Tvangsdekning ved tilbakelevering Vilkår for tilbakelevering Oversikt Gyldig salgspant i løsøre Tvangskraftig tvangsgrunnlag Manglende oppfyllelse fra kjøper. Fortidig forfallsgrunn Kompetent namsmyndighet Hvem begjæringen skal rettes mot Eieren av løsøret Hovedskyldneren er en annen enn eieren Tredjeperson er i besittelse av løsøret Tvil om hvem som eier løsøret Kumulasjon Hva begjæringen skal inneholde. Eksempel Rettsgebyr Namsmannens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Hva varselet til saksøkte skal inneholde Utsettelse Begjæring fra saksøkte Utsettelse ved betalingsvansker Begjæring fra saksøker Innvendinger mot tvangsdekningen Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Namsmannens beslutning om tilbakelevering Avhenting av løsøret Når avhenting kan besluttes Forhåndsvarsel om avhenting Klage Gjennomføring av tilbakeleveringen Stedet for tilbakeleveringen Varsel Møteplikt Beregning av saksøkerens krav Verdsettelse av løsøret Tilbakeleveringen Virkning av tilbakeleveringen Utbetalinger Klage Klagefrist Gjenstand for klage Klage over verdsettelsen Klage over den skjønnsmessige verdsettelsen Behandling av klagen Anke

8 innhold 19 kapittel 7 tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m.m Felles regler om tvangsdekningen Hvilke formuesgoder som omfattes av reglene Felles vilkår for tvangsdekning Kompetent namsmyndighet Hvem begjæringen rettes mot Hva begjæringen skal inneholde Rettsgebyret Foreleggelse av begjæringen Namsmannens beslutning om tvangsdekning Gjennomføring av tvangsdekning i finansielle instrumenter Dekningsmåten Medhjelper Forberedelse av salget Medhjelperens oppgave Medhjelperens godtgjørelse Gjennomføring av salget Mislighold fra kjøper Tvangsdekning i pengekrav Dekningsmåten Hvilke krav som kan anvises Beslutning om anvisning til innkreving Sikkerhetsstillelse som vilkår Underretning til saksøkte Virkning av anvisningen Saksøkerens ansvar Opphevelse av anvisningen Tvangsdekning i penger Tvangsdekning i andre formuesgoder Hvilke formuesgoder som omfattes Dekningsalternativene Beslutning om dekningsmåte Dekningsalternativene kapittel 8 tvangsdekning i fast eiendom Vilkår for tvangsdekning i fast eiendom Former for tvangsdekning Tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Kompetent namsmyndighet. Rett saksøkt Distriktet hvor eiendommen ligger

9 20 innhold 5.2 Hvem begjæringen skal rettes mot Hva begjæringen skal inneholde Eksempel på en begjæring om tvangsdekning Rettsgebyr for begjæring om tvangsdekning Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Hva varselet skal inneholde. Erstatningsbolig Utsettelse Begjæring fra saksøkte Begjæring fra saksøker Innvendinger mot tvangsdekningen Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Særlig om motregningsinnsigelse Tingrettens behandling av saksøktes innvendinger Preklusjon av adgangen til å reise innvendinger Beslutning om å gjennomføre tvangsdekning Beslutning om tvangssalg Beslutning om tvangsbruk Beslutning om erstatningsbolig Virkning av tingrettens beslutning om tvangsdekning Flere begjæringer om tvangsdekning. Inntreden Gjennomføring av tvangssalget Beslutning om salgsmåte Medhjelper Medhjelpers oppgaver Gjenstand for tvangssalg Fravikelse mot saksøkte under salget Budgivning Minstekrav til budene. Dekningsprinsippet Stadfestelse av bud Foreleggelse av bud Begjæring om stadfestelse Overbud Tingrettens stadfestelse. Nektelse Rettsmidler mot avgjørelse om stadfestelse Virkning av stadfestelse Virkning av at kjøperen blir eier Utøvelse av forkjøpsrett Utstedelse av skjøte Kjøper må begjære skjøte utstedt Skjøteutstedelse på begjæring av medhjelper Skjøte fra saksøkte og direkte til tredjeperson Fordeling og utbetaling av kjøpesummen Mangler

10 innhold Tvangsbruk Innledning Gjenstand for tvangsbruk Varigheten av tvangsbruken Vilkår for tvangsbruk Bestyrer ved tvangsbruk Driften av formuesgodet Tilsidesettelse av andre heftelser enn pengeheftelser Fordeling av inntektene Opphør av tvangsbruken kapittel 9 tvangsauksjon over fast eiendom Hvem som holder tvangsauksjonen Forberedelse av auksjonsmøtet Underretning til saksøkte og andre Hva auksjonssalget skal omfatte Innhentelse av konsesjonspris Utarbeidelse av auksjonsvilkår Underretning og kunngjøring om auksjonsmøtet Avholdelse av auksjonsmøtet Møteprotokoll Offentlighet Fastsetting av auksjonsvilkårene Budgivningen Avslutningen av auksjonsmøtet Stadfestelse Når stadfestelse besluttes Vilkår for stadfestelse. Dekningsprinsippet Rettsmidler mot avgjørelse om stadfestelse Virkning av stadfestelse Virkning av at kjøperen blir eier Overbud Utøvelse av forkjøpsrett Utstedelse av skjøte Fordeling av kjøpesummen Fordelingen Rettsmidler Mangler Ny auksjon Vilkår for å begjære ny auksjon Flere auksjoner Heving av saken

11 22 innhold kapittel 10 tvangsdekning i adkomstdokument til leierett til bolig Adkomstdokumenter til leierett til bolig Vilkår for tvangsdekning Tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Tvangskraftig tvangsgrunnlag Kompetent namsmyndighet Hva begjæringen skal inneholde Rettsgebyr Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Uttalefrist Hva meddelelsen skal inneholde Beslutning om tvangsdekning Flere begjæringer. Inntreden Gjennomføring av tvangssalget Beslutning om salgsmåte Medhjelpersalg Auksjonssalg Avslutning av tvangsdekningen Mangler kapittel 11 tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger. fravikelse Innledning Tvangsgrunnlag Tvangskraftig tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Kompetent namsmyndighet Hva begjæringen må inneholde Krav til begjæringens innhold Formkrav Rettsgebyr Eksempel på en begjæring om fravikelse Hvem begjæringen skal rettes mot Forpliktet i tvangsgrunnlaget Andre enn den forpliktede etter tvangsgrunnlaget Varsel om tvangsfullbyrdelse Namsmyndighetens behandling av begjæringen Foreløpig prøving Foreleggelse av begjæringen

12 innhold Underretning til andre Saksøktes uttalelse. Innsigelser mot begjæringen Begjæring om utsettelse Beslutning om fullbyrdelse. Klage og anke Fullbyrdelsen Namsmannens varsel om fravikelse. Berammelse Fullbyrdelsesmåte kapittel 12 arrest Hva er arrest Hva begjæringen skal inneholde Formkrav. Telefaks. E-post Nærmere om hva en arrestbegjæring skal inneholde Rettsgebyret Kompetent domstol Hvem begjæringen skal rettes mot Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig prøving. Avvisning Begjæringen forkastes Begjæringen tas til følge uten muntlig forhandling Innkalling til muntlig forhandling Materielle vilkår for å beslutte arrest Oversikt Saksøkeren må ha et pengekrav mot saksøkte Hovedkravet må sannsynliggjøres Sannsynliggjøring av sikringsgrunn Tingrettens beslutning om arrest Angivelse av arrestbeløpet Valg av formuesgode Pålegg til saksøker om å stille sikkerhet Saksøktes adgang til å avverge arrest ved sikkerhetsstillelse Pålegg om å reise søksmål eller begjære tvangsfullbyrdelse Rett til å kreve muntlig forhandling Gjennomføring av arrest. Forkynnelse Virkning av arresten Når virkningene inntrer Virkning for saksøkte Rettsvern for arrest Rett til å kreve tvangsdekning Etterfølgende muntlig forhandling Når muntlig forhandling kan kreves. Oppsettende virkning Hvem som kan kreve muntlig forhandling Gjenstand for muntlig forhandling Rettens avgjørelse

13 24 innhold 11 Saksomkostninger Alminnelige vilkår for saksomkostningsansvar Saksomkostningsansvaret ved arrest Etterfølgende muntlig forhandling. Rettsmidler Anke Opphevelse av arrest Bortfall av arrest Utreiseforbud Når utreiseforbud kan besluttes Saksbehandlingsreglene Hva begjæring om utreiseforbud må inneholde Sikringsgrunn for utreiseforbud Sannsynliggjøring av krav og sikringsgrunn Kompetent namsmyndighet Rettens beslutning om utreiseforbud Opphevelse av reiseforbud Bortfall av reiseforbud Arrest i skip Hvilke regler som gjelder Hvilke krav som kan sikres ved arrest i skip Hvilket skip det kan tas arrest i Kompetent namsmyndighet Sikringsgrunn Beslutning om og gjennomføring av arrest i skip Virkning av arrest i skip Erstatning ved arrest Vilkår for erstatning Erstatningsutmåling Samtidig pådømmelse av hovedkravet kapittel 13 midlertidig forføyning Hva midlertidig forføyning er Hva begjæringen skal inneholde Formkrav. Telefaks. E-post Nærmere om hva begjæringen skal inneholde Rettsgebyret Kompetent domstol Hvem begjæringen skal rettes mot Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig prøving Innkalling til muntlig forhandling Begjæringen forkastes uten muntlig forhandling Begjæringen tas til følge uten muntlig forhandling

14 innhold 25 6 Materielle vilkår for å beslutte midlertidig forføyning Oversikt over materielle vilkår Krav på annet enn penger Hovedkravet må sannsynliggjøres Sannsynliggjøring av sikringsgrunn Oversikt Forfølgning av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort Midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold Saksøktes adferd Forholdsmessighetsvurdering Tingrettens beslutning om midlertidig forføyning Hva en midlertidig forføyning kan gå ut på Unnlate en handling Foreta en handling Tåle en handling Formuesgode tas ut av saksøktes besittelse Forbudet mot å beslutte fengsling Hva avgjørelsen skal inneholde Etterfølgende muntlig forhandling Når muntlig forhandling kan kreves. Oppsettende virkning Hvem som kan kreve muntlig forhandling Hva det kan kreves muntlig forhandling om Rettens avgjørelse Saksomkostningsavgjørelsen Alminnelige regler om saksomkostninger Saksomkostningsansvaret ved midlertidig forføyning Etterfølgende muntlig forhandling. Rettsmidler Anke. Oppsettende virkning Opphevelse av midlertidig forføyning m.m Nye bevis eller endrede forhold Nye bestemmelser om gjennomføring mv Saksbehandlingen Bortfall av midlertidig forføyning Erstatning ved midlertidig forføyning Samtidig pådømmelse av hovedkravet litteraturliste domsregister stikkord

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter.

Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Jussen som våpen og forsvar: Midlertidig forføyning, arrest og beslag, samt rettslige rammer for disse institutter. Advokat Thomas Smedsvig Artntzen de Besche Advokatfirma Stavanger DA Rosenkildehuset

Detaljer

Gjeldsordningsloven i praksis

Gjeldsordningsloven i praksis Ernst Moe Gjeldsordningsloven i praksis GYLDENDAL AKADEMISK Kapittel 1 Innledning 23 1 Emnet 23 2 Rettskilder 24 2.1 Lovforarbeider 24 2.2 Forskrifter 25 2.3 Rundskriv 26 2.4 Rettspraksis 26 2.5 Juridisk

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder

Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer. Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder GUDBRANDSDAL POLICE DISTRIKCT Forliksrådet i Lillehammer Namsmannen i Lillehammer av: Berit Bråtesveen, forliksrådsekretær Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder FOR FYLKESMANNEN I OPPLAND 24.11.15 GUDBRANDSDAL

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18

Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 [start innfort] Innhold Del I Introduksjon... 15 Kapittel 1 Innledning... 16 Kapittel 2 «Brukerveiledning» herunder oversikt over bokens oppbygging... 18 Kapittel 3 Enkeltforfølgning og fellesforfølgning...

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK

Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK Vibeke Løvold UTLEGGSTREKK utleggstrekk vibeke løvold utleggstrekk Gyldendal Norsk Forlag AS 2008 1. utgave, 1. opplag 2008 ISBN 978-82-05-47399-7 Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Alle henvendelser

Detaljer

Juridiske og økonomiske begreper

Juridiske og økonomiske begreper Juridiske og økonomiske begreper Utskriftsdato: 12.12.2017 02:39:45 Status: Gjeldende Dato: 1.9.2002 Utgiver: Kommuneforlaget Dokumenttype: Veileder Innholdsfortegnelse Juridiske og økonomiske begreper

Detaljer

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro Ressurser Fakultetets

Detaljer

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Lønnsgarantiordningen.

Lønnsgarantiordningen. Juridisk avdeling 31.12.12 Lønnsgarantiordningen. Momentliste - framgangsmåte når arbeidstaker må begjære arbeidsgiver konkurs Etter reglene i Statens lønnsgarantiordning må det være åpnet konkurs hos

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge

Gjeldsrådgivning. - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Gjeldsrådgivning - Min tilnærming til tunge økonomiske saker som verge Klassifisering økonomiproblemer Forebygging / Betalingsvansker Normalt bare tiltak på skyldnersiden Får ikke endene til å møtes Midlertidig

Detaljer

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden

KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE i Kongsberg tingrett, mot. Kirsten Leikny Femundsenden KONGSBERG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 11.11.2014 i Kongsberg tingrett, 12-138194TVA-KONG Benita Tjørn Tvangssalg fast eiendom Ørland Sparebank Inkassotjenester AS mot Kirsten

Detaljer

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31

Vadsø,22. mars 2012. Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 1 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 2 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 3 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 4 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 5 av 31 Vadsø,22. mars 2012 Side 6 av 31 Vadsø,22.

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL NOTAT Til Fra Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal Dato 18. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KONTROLL AV

Detaljer

Besl. O. nr. 51. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 51. Jf. Innst. O. nr. 63 ( ) og Ot.prp. nr. 18 ( )

Besl. O. nr. 51. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 51. Jf. Innst. O. nr. 63 ( ) og Ot.prp. nr. 18 ( ) Besl. O. nr. 51 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 51 Jf. Innst. O. nr. 63 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 18 (2004-2005) År 2005 den 17. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2013-00545-U, (sak nr. 2013/184), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, Radiv AS (advokat Erik Eriksen til prøve) mot AS Hafnor, dets konkursbo

Detaljer

MEDHJELPERSALG AV PRIVATEID ENEBOLIG

MEDHJELPERSALG AV PRIVATEID ENEBOLIG MEDHJELPERSALG AV PRIVATEID ENEBOLIG - Herunder særskilt om tilfeller der det er eller hevdes å være flere eiere og da med hovedvekt på ekteskaps- og samboerforhold Kandidatnummer: 593 Veileder: Professor

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Bårdsen, Matheson og Ringnes i HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet) ~ OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Sendes kun i scannet utgave til lovavdelingen@jd. dep. no Deres referanse 15/7963 EP KHR/AMSL/mk Vår referanse Dato 01.02.2016

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

nou 1992:35 side 1 av 6

nou 1992:35 side 1 av 6 Dokumenttype nou 1992:35 Dokumentdato 1992-11-01 Tittel Effektivisering av betalingsfordring mv Utvalgsnavn Betalingsinnfordringsutvalget Utvalgsleder Mikalsen, Geir Utgiver Finans-og tolldepartementet

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19

Innhold. Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Innhold Første del - Lovens formål. Grunnleggende forutsetninger for behandling av sivile saker 19 Kapittel 1 Lovens formål og anvendelse 21 1-1. Lovens formål 21 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Innst. O. nr. 71 (2000-2001)

Innst. O. nr. 71 (2000-2001) Innst. O. nr. 71 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i l ov 8.februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven).

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). /d: LOV-2005-06-17-90 :d/ Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Side 1 av 7 udi 3 Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). Kapittel 6. Behandlingen i forliksrådet

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

Kommunal innfordring - formuesrettslige krav

Kommunal innfordring - formuesrettslige krav Kommunal innfordring - formuesrettslige krav Utskriftsdato: 16.12.2017 01:53:27 Status: Gjeldende Dato: 1.7.2004 Utgiver: Kommuneforlaget Dokumenttype: Veileder Ikrafttredelse: 1.7.2004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pant og tilbakeholdsrett. Mats E. Sæther Advokat Mars 2015

Pant og tilbakeholdsrett. Mats E. Sæther Advokat Mars 2015 Pant og tilbakeholdsrett Mats E. Sæther Advokat Mars 2015 Oversikt 1. Fartøyet som sikkerhetsobjekt 2. Panterett Kontraktspant Sjøpant (legalpant) 2 Utlegg 3. Arrest 4. Tilbakeholdsrett 1: Fartøyet som

Detaljer

TILSVAR. Til. Sunnhordiand tingrett. Sak nr TVI-SUHO 28. september 2010 * * *

TILSVAR. Til. Sunnhordiand tingrett. Sak nr TVI-SUHO 28. september 2010 * * * THO MIV ESSEN ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS Strandgaten 209 Postboks 1970 Nordnes, N0-5817 Bergen Telefon +47 55 30 61 00 Telefaks +47 55 30 61 01 Foretaksregisteret Org nr NO 957 423 248 MVA www.thommessen.no

Detaljer

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget

Konkursloven. Hävard Wiker og Knut Ro. Kommentarutgave ved. Universitetsforlaget Konkursloven Kommentarutgave ved Hävard Wiker og Knut Ro Universitetsforlaget Innhold Forord 5 DEL I GJELDSFORHANDLING 15 Kapittel I: Äpning av gjeldsforhandling 17 1 Gjeldsforhandlingens formal 17 2 Begjamng

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Når er avtalen misligholdt? Mislighold = unnlatelse av å oppfylle

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 30. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Endresen og Matheson i HR-2013-01132-U, (sak nr. 2013/556), sivil sak, anke over kjennelse: I. A II.

Detaljer

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 KNUT KAASEN: INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 I. Program 0. Formål med oversiktsforelesningen II. Kort oversikt over de tre fagene 1. Formål med det følgende 2. Hva er

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning.

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avholde utleggsforretning. il STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 0055680301130001000561 BERAMMELSE Forretningen avholdes ved den 10.12.2012 kl. 08:00 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

A Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling.

A Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. JURIDISK ORDLISTE FRA www.domstol.no A Advokat Juridisk utdannet person som innehar advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til ervervsmessig å yte juridisk bistand i rettssaker. Advokatbevilling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00194-A, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse, Mikhail Shintiakov Aleksandr Afansiev Oleg Moisev Jan Åge Sørheim

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i

NORGES HØYESTERETT. Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Møse i HR-2011-01306-U, (sak nr. 2011/897), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

STATENS IN NK REVING SSENTRAL

STATENS IN NK REVING SSENTRAL 7 STATENS IN NK REVING SSENTRAL www.sism.n Organisasjnsnummer 971 648 198 5568020199010394 RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat 03.11.2014 Vår referanse: 06125537993 AVHOLDT UTLEGGSFORRETNING

Detaljer

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN

KAP. 2 AVHENDINGSLOVA OG AVHENDINGSAVTALEN Innholdsfortegnelse FORORD.............................................. 11 KAP. 1 INNFØRING.................................... 13 1.0 Innledning. Avhendingsrett og formuerett............... 13 1.1 Kort

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 1. februar 2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: I 2-083299TVA-OBYF/2 dommer Rune Klausen Klage over utlegg Bygdøy Alle 53 AS Advokat Magnus Hellesylt mot Carita AS Advokat

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Tvangssalg av bolig gjennom medhjelper

Tvangssalg av bolig gjennom medhjelper Tvangssalg av bolig gjennom medhjelper Kandidatnummer: 529 Leveringsfrist: 25.04.2008 Til sammen 17.995 ord 09.09.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 2 RETTSKILDESITUASJONEN 2 2.1 Særlig om rettskildesituasjonen

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Rettsgebyrforskriften

Rettsgebyrforskriften Rettsgebyrforskriften Utskriftsdato: 3.1.2018 04:46:09 Status: Gjeldende Dato: 15.2.1983 Nummer: FOR-1983-02-15-86 Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel: Forskrift

Detaljer

BERGEN TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: TVA-BBYR/02. Dommerfullmektig André Lamark Ueland

BERGEN TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: TVA-BBYR/02. Dommerfullmektig André Lamark Ueland BERGEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 02.09.2016 Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 15-162600TVA-BBYR/02 Dommerfullmektig André Lamark Ueland Begjæring om tvangssalg Kjennelse med beslutning om medhjelpersalg

Detaljer

Etterfølgende fellespanthavers dekningsrett ved kreditorforfølgelse

Etterfølgende fellespanthavers dekningsrett ved kreditorforfølgelse Etterfølgende fellespanthavers dekningsrett ved kreditorforfølgelse I de tilfeller verdien av saksøktes eiendeler samlet overstiger foranstående panthavers pantekrav Kandidatnummer: 615 Leveringsfrist:

Detaljer

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN REGLER FOR ALMINNELIG VOLDGIFT NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN 1 VOLDGIFTSFULLMAKTEN. 1.1 Når en tvist er henvist til voldgift etter disse regler skal voldgiftsretten (heretter Retten ), i mangel

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I TINGLYSINGSLOVEN,

HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I TINGLYSINGSLOVEN, Justis- og beredskapsdepartementet Deres referanse: 15/7963 Vår referanse: 168/2015 Sted, dato Oslo, 31.01.2016 HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I TINGLYSINGSLOVEN, TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN OG INKASSOLOVEN

Detaljer

Mislighold. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat NBBL

Mislighold. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat NBBL Mislighold Jus for nyansatte Oslo 6. 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat NBBL Hva er mislighold? Det finnes en rekke skrevne og uskrevne regler en andelseier/sameier må forholde seg til.

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

NORSK CIVILPROSESS. ANNEN UTG.fVE I KOMMISJON HOS AKADEMISK FORLAG

NORSK CIVILPROSESS. ANNEN UTG.fVE I KOMMISJON HOS AKADEMISK FORLAG P E R A U G D A H L NORSK CIVILPROSESS ANNEN UTG.fVE I KOMMISJON HOS AKADEMISK FORLAG Innhold. Iste avsnitt. Innledning. Kap. 1. Innledning 1 2net avsnitt. Domstolene og deres tjenestemenn. Kap. 2. Domstolene.

Detaljer

MADS HENRY ANDENÆS. Konkurs. 3. utgave

MADS HENRY ANDENÆS. Konkurs. 3. utgave MADS HENRY ANDENÆS Konkurs 3. utgave OSLO 2009 Innhold DEL I INNLEDNING KAPITTEL 1 Emne, kilder og litteratur 3 1.1. Emne 3 1.2. Kilder 3 1.2.1. Dekningsloven, konkursloven og tvangsfullbyrdelsesloven

Detaljer

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010

Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom. Oppdragsgiver. Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Avtale om fordringsadministrative tjenester mellom Oppdragsgiver og Conecto AS (heretter kalt Leverandør) Org.nr : 952 226 010 Versjon 1.0-104 - KONFIDENSIELT - Innholdsfortegnelse 1 Om avtalen... 3 2

Detaljer

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget Jens Edvin A. Skogh0y Panterett 2. utgave Universitetsforlaget Innhold Forkortelser 19 (a) Litteratur 19 (b) Forarbeider 20 (c) Domssamlinger 20 (d) Domstoler 21 (e) Tidsskrifter 21 Kap. 1 Introduksjon

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Avsagt: i Oslo byfogdembete, Oslo.

Avsagt: i Oslo byfogdembete, Oslo. i OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 27.02.2014 i Oslo byfogdembete, Oslo. Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 14-035576TV1-OBYF/1 Dommer Leif Villars-DahI Midlertidig forføyning Wilfrem AS mot Folk Er Folk

Detaljer

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23.

Retningslinjene gjelder for behandling av tvister som er underlagt nemndsbehandling etter ASA 4313 punkt 8 og 12.3, jf. punkt 23. VEDLEGG 4 Retningslinjer for nemndsbehandling av vilkår for overdragelse og innløsning av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale 1. Virkeområde Retningslinjene er

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning.

1 Avtalens omfang Avtalen omfatter alle saker som er til innfordring, herunder til oppfølgning, inkasso, rettslig inkasso og overvåkning. Standardvilkår for INKASSOAVTALE mellom kunde og Kredeni AS - for tjenester levert av Kredeni AS, orgnr 914 153 131, med inkassobevilling i medhold av inkassoloven av 13.mai 1988 nr.2624 annet ledd, jf.

Detaljer

Vadsø, 14. desember 2012

Vadsø, 14. desember 2012 Vadsø, 14. desember 2012 1 Vadsø, 14. desember 2012 2 Vadsø, 14. desember 2012 3 Vadsø, 14. desember 2012 4 Vadsø, 14. desember 2012 5 Vadsø, 14. desember 2012 6 Vadsø, 14. desember 2012 7 Vadsø, 14. desember

Detaljer

688-Forliksraadet.book Page 5 Monday, June 16, 2008 1:15 PM. Innhold

688-Forliksraadet.book Page 5 Monday, June 16, 2008 1:15 PM. Innhold 688-Forliksraadet.book Page 5 Monday, June 16, 2008 1:15 PM Innhold Del 1 Introduksjon................................................... 11 Kapittel 1 Oversikt...................................................

Detaljer

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon Panterett 2001V Erik Røsæg Epost: Tel: 2285 9752 Kontor: Opp aulatrappen og til venstre (Sjøretten) Vev: Oversiktsdisposisjon

Detaljer

Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger

Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger Realisasjon av legalpant og pålegg om sal i burettslag og seksjonsameiger Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo Legalpanteretten i burettslag og seksjonsameiger Burettslagslova 5-20; eigarseksjonslova 25

Detaljer

MADS HENRY ANDEN^S. Konkurs

MADS HENRY ANDEN^S. Konkurs MADS HENRY ANDEN^S Konkurs OSLO 1999 Innhold DELI INNLEDNING KAPITTEL 1 Emne, kilder og litteratur 1 1.1. Emne 1 1.2. Kilder 2 1.3. Litteratur 3 KAPITTEL 2 Insolvens som vilkär for ä äpne konkurs 5 2.1.

Detaljer

Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing

Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing Inngrep Hva nå? En oversikt over enkelte prosessuelle grep for å avdekke og forfølge immaterialrettskrenkelser v/ Ida Gjessing Inngrep hva nå? Prosessuelle grep Få frem de riktige opplysningene og bevisene

Detaljer

STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198

STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 STATENS INNKREVINGSSENTRAL www.sismo.no Organisasjonsnummer 971 648 198 i K i i i i i M i i i n i i i i 0055680301700001000687 971 RUNE LEANDER HANSEN TINDELAND 5568 VIKEBYGD Dato: Vår ref: 29.10.2013

Detaljer

SØR-TRØNDELAG TINGRETT

SØR-TRØNDELAG TINGRETT SØR-TRØNDELAG TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 27.05.2013 i Sør-Trøndelag tingrett Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 13-072303TVI-STRO og 13-067076TVA-STRO Dommerfullmektig Lars Inderberg Vodal, med alm. fullmakt

Detaljer