Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering..."

Transkript

1 Innholdsoversikt kapittel 1 innledning kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett kapittel 3 utenrettslig inkasso kapittel 4 utlegg kapittel 5 tvangsdekning i løsøre kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering kapittel 7 tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m.m kapittel 8 tvangsdekning i fast eiendom kapittel 9 tvangsauksjon over fast eiendom kapittel 10 tvangsdekning i adkomstdokument til leierett til bolig kapittel 11 tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger. fravikelse kapittel 12 arrest kapittel 13 midlertidig forføyning

2 Innhold kapittel 1 innledning Tema for fremstillingen Rettskilder Lover og lovforarbeider Forskrifter Rundskriv Rettspraksis Juridisk teori kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett Hovedregel om beslagsretten Beslagsretten i formuesgoder Formuesgoder Formuesgoder som tilhører skyldneren Tilhører skyldneren på beslagstiden Formuesgoder som kan omgjøres i penger Beslagsfrihet for personlige eiendeler Ting til personlig bruk Innbo, utstyr og lignende løsøre til hjemmet Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler Ting som har særlig personlig verdi Sykdom eller uførhet Beslagsfrihet for forsikringssum Eiendeler som skyldnerens ektefelle eller barn har Skyldnerens rett til kompensasjon av salgssummen Beslagsfrihet for stipender og offentlige bidrag Stipend eller lignende bidrag Bidrag fra offentlig organ eller institusjon med allmennyttig formål Bidrag som har karakter av personlig lønn Beslag når det som bidraget er gitt til er utført

3 14 innhold 5 Skyldnerens penger, bankinnskudd, fordringer og forråd av varer Beslagsfriheten ved enkeltforfølgning Beslagsfrihet ved konkurs Beslagsfrihet ved offentlig skifte av insolvent dødsbo Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller Særlige tilfeller og når det finnes rimelig Krav på erstatning eller oppreisning Krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt Krav på skatt og avgift Krav på kjøpesum, krav sikret ved pant eller krav med tilbakeholdsrett Bidrag som nevnt i dekningsloven Gjeldsforhandling og konkurs hos skyldneren Utlegg i lønnskrav mv Krav på forfalt og uforfalt lønn Utlegg i tilsvarende ytelser Utleggsfrihet hvor skyldneren gjør hva han evner Prioriteten for flere utlegg i lønnskrav mv Avkall på beslagsfriheten Tvangsdekning som truer skyldnerens rett til bolig Anvendelsesområde Skyldneren og dennes familie Vernet bolig Tap av rett til nødvendig bolig Erstatningsbolig må kreves. Preklusiv frist Tingrettens beslutning Erstatningsbolig som tilfredsstiller «rimelige krav» Unntak fra retten til erstatningsbolig Avkall på retten til erstatningsbolig Skyldnerens erverv under konkurs Lønnsinntekter m.m. under konkurs Arv og gave som tilfaller skyldneren under konkursen Skyldnerens øvrige erverv under konkursen Beslutning om avkall på boets rett etter 2-11 til Private beslagsforbud Oversikt Private beslagsforbud for eldre gjeld Private beslagsforbud for fremtidig gjeld Rettsvern Tillitsmann ved beslagsforbud Omdannelse av bestemmelser om forvaltningen av beslagsfrie formuesgoder Utbetalinger til erververen Klage og omgjøring av tillitsmannens avgjørelser Sperring av bidrags- og erstatningsbeløp Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående

4 innhold 15 kapittel 3 utenrettslig inkasso Definisjon av inkasso Vilkår for inkasso Oversikt Formålet må være inndrivelse. Omtvistet krav Kravet må gå ut på penger Kravet må være forfalt og misligholdt God inkassoskikk Hva som er god inkassoskikk Vernet personkrets God inkassoskikk. Eksempler Inndrivelsesprosessen Betalingspåminnelse og purringer Inkassovarsel og betalingsfrist Den utenrettslige inkasso. Betalingsoppfordring Plikter før rettslig inndrivelse Skyldnerens ansvar for inndrivelsesomkostningene Saksomkostningsansvaret Gebyrmessig erstatning for varsler Gebyrmessig erstatning for inndrivelse av egne pengekrav ved advokat Skyldnerens maksimale erstatningsansvar for inndrivelseskostnadene Unntak fra skyldnerens erstatningsplikt Kostnader ved regningsutstedelse kapittel 4 utlegg Vilkår for å oppnå utlegg. Oversikt Saksøker må ha et tvangsgrunnlag Alminnelige og særlige tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag for utlegg Særlig tvangsgrunnlag for utlegg Utenlandske tvangsgrunnlag Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig Kompetent namsmyndighet Namsmyndigheten på saksøktes hjemsted Namsmyndigheten på annet sted enn saksøktes hjemting Utleggstrekk Utenlandsk tvangsgrunnlag Hva en begjæring om utlegg må inneholde Formkrav Begjæringens innhold Begjæring i fire eksemplarer med vedlegg. Eksempler Bruk av skjema ved begjæring om utlegg Rettsgebyr for en utleggssak Flere pengekrav eller flere samskyldnere Flere pengekrav mot samme saksøkte Flere saksøkte forpliktet i fellesskap

5 16 innhold 7 Namsmannens foreløpige prøving av begjæringen Innholdet av prøvingen Namsmannens foreløpige beslutning Feil eller mangler ved utleggsbegjæringen Foreleggelse av begjæringen for saksøkte Hvordan saksøkte forelegges begjæringen Hva meddelelsen til saksøkte skal inneholde Når meddelelse til saksøkte kan unnlates Innvendinger mot tvangsfullbyrdelsen Innvendinger mot alminnelige tvangsgrunnlag Innvending mot særlige tvangsgrunnlag Motregningsinnsigelse Namsmannens behandling av saksøktes innvendinger Preklusjon av adgangen til å reise innvendinger Begjæring om utsettelse Saksøker begjærer utsettelse Saksøkte begjærer utsettelse Utsettelse ved betalingsvansker Beslutning om utlegg. Klage Gjennomføring av utleggsforretningen Sted for utleggsforretningen Varsel om utleggsforretningen Innledning av utleggsforretningen Gjenstand for utlegg Beslutning om utleggspant Underretning om utleggspant. Klage Avslutning av utleggsforretningen. Rettsvern Utleggstrekk Beslutning om utleggstrekk Hvem som er trekkpliktig Endring av utleggstrekk Utlegg blir ikke tatt Klage over utleggstrekk og utleggspant Utleggsbegjæring tas ikke til følge Utleggspant blir besluttet Utleggstrekk blir besluttet Bortfall av utlegg Opphevelse av utlegg kapittel 5 tvangsdekning i løsøre Vilkår for å begjære tvangssalg av løsøre Tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag

6 innhold 17 3 Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Fremsettelse av begjæring om tvangsdekning Kompetent namsmyndighet Hvem begjæringen skal rettes mot Hva begjæringen skal inneholde Eksempel på begjæring om tvangssalg av løsøre Rettsgebyr for begjæring om tvangssalg av løsøre Namsmannens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Hva varselet til saksøkte skal inneholde Utsettelse Etter begjæring fra saksøkte Etter begjæring fra saksøker Innvendinger mot tvangssalget Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Særlig om motregningsinnsigelse Namsmannens behandling av saksøktes innvendinger Preklusjon av adgangen til å reise innvendinger Gjennomføring av tvangssalget Namsmannens beslutning Pant i ideell del av løsøret Tvangssalg av flere løsøregjenstander Beslutning om salgsmåte Avhenting av løsøret Tvangssalg ved medhjelper Medhjelper Medhjelpers godtgjørelse Medhjelperens oppgaver. Sikkerhetsstillelse Gjennomføring av salget Forholdet til rettighetshavere med bedre prioritet. Dekningsprinsippet Virkningen av tvangssalget Mislighold fra kjøperen Fordeling av kjøpesummen Mangler Rettsmangler Uriktig utbetaling av kjøpesummen Auksjonssalg Hvilke regler som gjelder Sted for auksjonen Tidspunkt for auksjonen Auksjonen

7 18 innhold kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering Tvangsdekning ved tilbakelevering Vilkår for tilbakelevering Oversikt Gyldig salgspant i løsøre Tvangskraftig tvangsgrunnlag Manglende oppfyllelse fra kjøper. Fortidig forfallsgrunn Kompetent namsmyndighet Hvem begjæringen skal rettes mot Eieren av løsøret Hovedskyldneren er en annen enn eieren Tredjeperson er i besittelse av løsøret Tvil om hvem som eier løsøret Kumulasjon Hva begjæringen skal inneholde. Eksempel Rettsgebyr Namsmannens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Hva varselet til saksøkte skal inneholde Utsettelse Begjæring fra saksøkte Utsettelse ved betalingsvansker Begjæring fra saksøker Innvendinger mot tvangsdekningen Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Namsmannens beslutning om tilbakelevering Avhenting av løsøret Når avhenting kan besluttes Forhåndsvarsel om avhenting Klage Gjennomføring av tilbakeleveringen Stedet for tilbakeleveringen Varsel Møteplikt Beregning av saksøkerens krav Verdsettelse av løsøret Tilbakeleveringen Virkning av tilbakeleveringen Utbetalinger Klage Klagefrist Gjenstand for klage Klage over verdsettelsen Klage over den skjønnsmessige verdsettelsen Behandling av klagen Anke

8 innhold 19 kapittel 7 tvangsdekning i finansielle instrumenter, pengekrav m.m Felles regler om tvangsdekningen Hvilke formuesgoder som omfattes av reglene Felles vilkår for tvangsdekning Kompetent namsmyndighet Hvem begjæringen rettes mot Hva begjæringen skal inneholde Rettsgebyret Foreleggelse av begjæringen Namsmannens beslutning om tvangsdekning Gjennomføring av tvangsdekning i finansielle instrumenter Dekningsmåten Medhjelper Forberedelse av salget Medhjelperens oppgave Medhjelperens godtgjørelse Gjennomføring av salget Mislighold fra kjøper Tvangsdekning i pengekrav Dekningsmåten Hvilke krav som kan anvises Beslutning om anvisning til innkreving Sikkerhetsstillelse som vilkår Underretning til saksøkte Virkning av anvisningen Saksøkerens ansvar Opphevelse av anvisningen Tvangsdekning i penger Tvangsdekning i andre formuesgoder Hvilke formuesgoder som omfattes Dekningsalternativene Beslutning om dekningsmåte Dekningsalternativene kapittel 8 tvangsdekning i fast eiendom Vilkår for tvangsdekning i fast eiendom Former for tvangsdekning Tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Kompetent namsmyndighet. Rett saksøkt Distriktet hvor eiendommen ligger

9 20 innhold 5.2 Hvem begjæringen skal rettes mot Hva begjæringen skal inneholde Eksempel på en begjæring om tvangsdekning Rettsgebyr for begjæring om tvangsdekning Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Hva varselet skal inneholde. Erstatningsbolig Utsettelse Begjæring fra saksøkte Begjæring fra saksøker Innvendinger mot tvangsdekningen Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Særlig om motregningsinnsigelse Tingrettens behandling av saksøktes innvendinger Preklusjon av adgangen til å reise innvendinger Beslutning om å gjennomføre tvangsdekning Beslutning om tvangssalg Beslutning om tvangsbruk Beslutning om erstatningsbolig Virkning av tingrettens beslutning om tvangsdekning Flere begjæringer om tvangsdekning. Inntreden Gjennomføring av tvangssalget Beslutning om salgsmåte Medhjelper Medhjelpers oppgaver Gjenstand for tvangssalg Fravikelse mot saksøkte under salget Budgivning Minstekrav til budene. Dekningsprinsippet Stadfestelse av bud Foreleggelse av bud Begjæring om stadfestelse Overbud Tingrettens stadfestelse. Nektelse Rettsmidler mot avgjørelse om stadfestelse Virkning av stadfestelse Virkning av at kjøperen blir eier Utøvelse av forkjøpsrett Utstedelse av skjøte Kjøper må begjære skjøte utstedt Skjøteutstedelse på begjæring av medhjelper Skjøte fra saksøkte og direkte til tredjeperson Fordeling og utbetaling av kjøpesummen Mangler

10 innhold Tvangsbruk Innledning Gjenstand for tvangsbruk Varigheten av tvangsbruken Vilkår for tvangsbruk Bestyrer ved tvangsbruk Driften av formuesgodet Tilsidesettelse av andre heftelser enn pengeheftelser Fordeling av inntektene Opphør av tvangsbruken kapittel 9 tvangsauksjon over fast eiendom Hvem som holder tvangsauksjonen Forberedelse av auksjonsmøtet Underretning til saksøkte og andre Hva auksjonssalget skal omfatte Innhentelse av konsesjonspris Utarbeidelse av auksjonsvilkår Underretning og kunngjøring om auksjonsmøtet Avholdelse av auksjonsmøtet Møteprotokoll Offentlighet Fastsetting av auksjonsvilkårene Budgivningen Avslutningen av auksjonsmøtet Stadfestelse Når stadfestelse besluttes Vilkår for stadfestelse. Dekningsprinsippet Rettsmidler mot avgjørelse om stadfestelse Virkning av stadfestelse Virkning av at kjøperen blir eier Overbud Utøvelse av forkjøpsrett Utstedelse av skjøte Fordeling av kjøpesummen Fordelingen Rettsmidler Mangler Ny auksjon Vilkår for å begjære ny auksjon Flere auksjoner Heving av saken

11 22 innhold kapittel 10 tvangsdekning i adkomstdokument til leierett til bolig Adkomstdokumenter til leierett til bolig Vilkår for tvangsdekning Tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Tvangskraftig tvangsgrunnlag Kompetent namsmyndighet Hva begjæringen skal inneholde Rettsgebyr Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig kontroll Foreleggelse av begjæringen Uttalefrist Hva meddelelsen skal inneholde Beslutning om tvangsdekning Flere begjæringer. Inntreden Gjennomføring av tvangssalget Beslutning om salgsmåte Medhjelpersalg Auksjonssalg Avslutning av tvangsdekningen Mangler kapittel 11 tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger. fravikelse Innledning Tvangsgrunnlag Tvangskraftig tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag Særlig tvangsgrunnlag Kompetent namsmyndighet Hva begjæringen må inneholde Krav til begjæringens innhold Formkrav Rettsgebyr Eksempel på en begjæring om fravikelse Hvem begjæringen skal rettes mot Forpliktet i tvangsgrunnlaget Andre enn den forpliktede etter tvangsgrunnlaget Varsel om tvangsfullbyrdelse Namsmyndighetens behandling av begjæringen Foreløpig prøving Foreleggelse av begjæringen

12 innhold Underretning til andre Saksøktes uttalelse. Innsigelser mot begjæringen Begjæring om utsettelse Beslutning om fullbyrdelse. Klage og anke Fullbyrdelsen Namsmannens varsel om fravikelse. Berammelse Fullbyrdelsesmåte kapittel 12 arrest Hva er arrest Hva begjæringen skal inneholde Formkrav. Telefaks. E-post Nærmere om hva en arrestbegjæring skal inneholde Rettsgebyret Kompetent domstol Hvem begjæringen skal rettes mot Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig prøving. Avvisning Begjæringen forkastes Begjæringen tas til følge uten muntlig forhandling Innkalling til muntlig forhandling Materielle vilkår for å beslutte arrest Oversikt Saksøkeren må ha et pengekrav mot saksøkte Hovedkravet må sannsynliggjøres Sannsynliggjøring av sikringsgrunn Tingrettens beslutning om arrest Angivelse av arrestbeløpet Valg av formuesgode Pålegg til saksøker om å stille sikkerhet Saksøktes adgang til å avverge arrest ved sikkerhetsstillelse Pålegg om å reise søksmål eller begjære tvangsfullbyrdelse Rett til å kreve muntlig forhandling Gjennomføring av arrest. Forkynnelse Virkning av arresten Når virkningene inntrer Virkning for saksøkte Rettsvern for arrest Rett til å kreve tvangsdekning Etterfølgende muntlig forhandling Når muntlig forhandling kan kreves. Oppsettende virkning Hvem som kan kreve muntlig forhandling Gjenstand for muntlig forhandling Rettens avgjørelse

13 24 innhold 11 Saksomkostninger Alminnelige vilkår for saksomkostningsansvar Saksomkostningsansvaret ved arrest Etterfølgende muntlig forhandling. Rettsmidler Anke Opphevelse av arrest Bortfall av arrest Utreiseforbud Når utreiseforbud kan besluttes Saksbehandlingsreglene Hva begjæring om utreiseforbud må inneholde Sikringsgrunn for utreiseforbud Sannsynliggjøring av krav og sikringsgrunn Kompetent namsmyndighet Rettens beslutning om utreiseforbud Opphevelse av reiseforbud Bortfall av reiseforbud Arrest i skip Hvilke regler som gjelder Hvilke krav som kan sikres ved arrest i skip Hvilket skip det kan tas arrest i Kompetent namsmyndighet Sikringsgrunn Beslutning om og gjennomføring av arrest i skip Virkning av arrest i skip Erstatning ved arrest Vilkår for erstatning Erstatningsutmåling Samtidig pådømmelse av hovedkravet kapittel 13 midlertidig forføyning Hva midlertidig forføyning er Hva begjæringen skal inneholde Formkrav. Telefaks. E-post Nærmere om hva begjæringen skal inneholde Rettsgebyret Kompetent domstol Hvem begjæringen skal rettes mot Tingrettens behandling av begjæringen Foreløpig prøving Innkalling til muntlig forhandling Begjæringen forkastes uten muntlig forhandling Begjæringen tas til følge uten muntlig forhandling

14 innhold 25 6 Materielle vilkår for å beslutte midlertidig forføyning Oversikt over materielle vilkår Krav på annet enn penger Hovedkravet må sannsynliggjøres Sannsynliggjøring av sikringsgrunn Oversikt Forfølgning av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort Midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold Saksøktes adferd Forholdsmessighetsvurdering Tingrettens beslutning om midlertidig forføyning Hva en midlertidig forføyning kan gå ut på Unnlate en handling Foreta en handling Tåle en handling Formuesgode tas ut av saksøktes besittelse Forbudet mot å beslutte fengsling Hva avgjørelsen skal inneholde Etterfølgende muntlig forhandling Når muntlig forhandling kan kreves. Oppsettende virkning Hvem som kan kreve muntlig forhandling Hva det kan kreves muntlig forhandling om Rettens avgjørelse Saksomkostningsavgjørelsen Alminnelige regler om saksomkostninger Saksomkostningsansvaret ved midlertidig forføyning Etterfølgende muntlig forhandling. Rettsmidler Anke. Oppsettende virkning Opphevelse av midlertidig forføyning m.m Nye bevis eller endrede forhold Nye bestemmelser om gjennomføring mv Saksbehandlingen Bortfall av midlertidig forføyning Erstatning ved midlertidig forføyning Samtidig pådømmelse av hovedkravet litteraturliste domsregister stikkord

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven

SÆ RTRYKK. Gjeldsordningsloven. samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven SÆ RTRYKK Gjeldsordningsloven samt enkelte bestemmelser i panteloven, foreldelsesloven og finansavtaleloven med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven mv. * *

Detaljer

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2003 Side 1 172 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2003 Side 1 172 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1-2003 Utgitt 31. januar 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Jan. 10. Lov nr. 1 om

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2012 16.10.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Nytt fra styremøtene side 5 Nytt fra Inkassoklagenmndas møter side 7 Tvangssalg fast eiendom en oversikt

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot

OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE. Avsagt: 1. februar 2013 I 2-083299TVA-OBYF/2. Advokat Magnus Hellesylt. Bygdøy Alle 53 AS. mot OSLO BYFOGDEMBETE KJENNELSE Avsagt: 1. februar 2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: I 2-083299TVA-OBYF/2 dommer Rune Klausen Klage over utlegg Bygdøy Alle 53 AS Advokat Magnus Hellesylt mot Carita AS Advokat

Detaljer

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010)

Lovvedtak 47. (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) Lovvedtak 47 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 211 L (2009 2010), jf. Prop. 65 L (2009 2010) I Stortingets møte 29. april 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

Del II Rettsstillingen under samlivet 5

Del II Rettsstillingen under samlivet 5 INNHOLD SIDE Del I Innledning 3 Del II Rettsstillingen under samlivet 5 1. Eierforhold/Rådighet 5 1.1 Eierforholdets betydning 5 1.2 Rådigheten over eiendelen under samlivet 6 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett

Innfordring mot dødsbo og arvinger. Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Innfordring mot dødsbo og arvinger Liv Johanne Ro Dommerfullmektig Lofoten tingrett Hva skjer med avdødes gjeld? Uskifte Privat skifte Offentlig skifte "Flytende bo" Kreditor har tvangsgrunnlag overfor

Detaljer

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS

NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS NYE VEDTEKTER KOLSRUD AS Fastsatt i konstituerende generalforsamling den 2. november 1955 med endringer, senest 6. mai 2002, 8. mai 2003, 11. mai 2005 og 9. mai 2012. 1 Formål. Selskapets formål er forvaltning

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Kursdokumentasjon 2010

Kursdokumentasjon 2010 Kursdokumentasjon 2010 Forretningsjus 2010 - Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller,

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Rett stiftet ved avtale?

Rett stiftet ved avtale? Rett stiftet ved avtale? Omfatter tinglysingsloven 23 fusjoner og fisjoner? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 560 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 14883 ord 23.11.2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2010 Side 917 1146 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 9. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 7. Lov nr. 15 om endr.

Detaljer