F O R L I K S R Å D E T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F O R L I K S R Å D E T"

Transkript

1 F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett

2 Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen/lensmannen. Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av 3 valgte lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunens innbyggere for fire år av gangen. Forliksrådet har en sekretær som forestår ekspedisjon og saksbehandling. Hvilke saker behandles? Sivile rettstvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet før de eventuelt kan fremmes tingretten. Det er likevel en del saker som ikke behandles i forliksrådet. De viktigste unntakene er: - saker om ekteskap, skifte og barnefordeling, - saker om patenter, varemerker og lignende, - saker som er avgjort i Forbrukertvistutvalget - enkelte saker mot staten eller kommunen (det er åpnet for at en del saker mot stat og kommune kan behandles i forliksrådet lov 28. april 2000 nr. 34). Det er også en del saker hvor partene kan unnlate å nytte forliksrådet. De viktigste tilfellene er: - saker hvor begge parter har vært bistått av advokat og saksøker og dennes advokat - finner det uten hensikt å bringe saken inn for forliksrådet, - saker hvor innklagede ikke har kjent bopel, arbeidssted eller forretningssted, - saker med flere parter hvor noen kan unntas etter loven eller p.g.a. tidligere megling. Forliksrådet nyttes ellers for tvisteløsning i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister, tvister i forretningsforhold o.a. Dersom forliksrådet finner saken for vanskelig å pådømme, kan saken henvises til tingretten.

3 4 5 Det er bedre å gjøre noe enn intet Det å kunne snakke sammen Hvordan inngi forliksklage? En forliksklage behandles vanligvis av forliksrådet i den kommune hvor innklagede bor eller har forretningssted. Man trenger ikke å bruke advokat. Det er en fordel at forliksklagen inngis skriftlig, men det er også adgang til å framsette den muntlig ved personlig fremmøte. I forliksklagen må det kort angis hva som kreves og grunnlaget for dette, samt utførlig navn og adresse til innklagede. Viktig dokumentasjon, for eksempel faktura, betalingsavtale og lignende vedlegges. Forliksrådet forkynner klagen for innklagede. I de fleste sakene vil innklagede få pålegg om å svare på klagen, såkalt tilsvar. Dette skal vise hvilket standpunkt innklagede har til saken og må gis innen en bestemt frist. Godtar innklagede klagerens påstand, avsier forliksrådet dom på dette grunnlag. Bestrides påstanden, innkalles det til megling. Unnlater innklagede å svare, kan forliksrådet avsi uteblivelsesdom i samsvar med klagerens påstand hvis det er krevet. I noen saker vil forliksrådet innkalle partene til megling uten forutgående pålegg om tilsvar. Det gjelder for eksempel hvor dom ikke er krevet i forliksklagen. Partenes møteplikt. Dersom du blir innkalt til møte må du som hovedregel møte personlig, såfremt du ikke bor eller har forretningssted utenfor kommunen eller har gyldig forfall. I de fleste saker kan en part likevel alltid møte ved ektefelle, barn eller svigerbarn som fullmektig. Næringsdrivende, selskap, foreninger og lignende kan gi møtefullmakt til et styremedlem eller en ansatt. Både advokater, inkassobevillingshavere og kommunale hovedstevnevitner har adgang til å være møtefullmektig for de som bor utenfor kommunen eller har gyldig forfall. Andre personer kan ikke være fullmektig hvis det gjøres i ervervs øyemed. Dersom innklagede eller lovlig fullmektig ikke møter etter innkalling, kan forliksrådet avsi uteblivelsesdom dersom klageren krever det.

4 6 Evne og vilje til å forstå hverandre 7 Konflikter kan løses Forliksmegling og domsforhandling Når partene møter for forliksrådet vil det først bli forsøkt megling. Blir det forlik, settes det opp en forliksavtale (rettsforlik), det underskrives av både partene og forliksrådmed- lemmene. Saken avsluttes med dette. Forliket er untatt offentlighet. Et forlik har lik rettskraft som en dom og kan, i likhet med dommer, tvangsfullbyrdes dersom det ikke blir innfridd etter avtalen. Kommer ikke forlik i stand, kan forliksrådet avsi dom hvis en av partene forlanger det. Domsforhandlingene skjer som regel i samme møte. Det er visse begrensninger i domsmyndigheten for enkelte saker. Finner forliksrådet saken for vanskelig, kan den etter oppfordring fra en av partene henvises til tingretten. Forliksmeglingen foregår bak lukkede dører. Unntaksvis gis det adgang for andre til å være tilstede. Det gjelder også for advokater eller andre medhjelpere som ønsker å være tilstede samtidig med parten. Når forliksrådet skal avgjøre om en medhjelper skal kunne være tilstede, legges blant annet vekt på jevnbyrdigheten i forholdet, herunder om motparten har advokat. Blir megling avsluttet uten resultat og saken går til domsforhandlinger i forliksrådet, er møtene som hovedregel åpne for alle. Ingen begrensning for bruk av medhjelper (prosessfullmektig). Hvilke rettsmidler gjelder? Oppfriskning Når det blir avsagt uteblivelsesdom har innklagede rett til å be om ny behandling (oppfriskning) i forliksrådet innen 1 måned etter forkynnelsen av dommen. Idømte sakskostnader må i tilfelle normalt betales til klager evt. deponeres hos forliksrådet før saken kan tas opp igjen. Anke Alle dommer kan ankes til tingretten. Det er en frist på 1 måned for anke. Kjennelser Kjennelser som nekter å henvise eller avviser en sa kan påkjæres innen 1 måned fra forkynnelsen. Kjæremålet skal fremsettes for forliksrådet..

5 F O R L I K S R Å D E T Hva koster forliksrådsbehandlingen? Den som ønsker en sak behandlet for forliksrådet, må betale ett rettsgebyr. Rettsgebyret justeres jevnlig og er for 2007 kr. 860,-. Gebyret innkreves av Statens Innkrevingssentral. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. Dette kan i tillegg til gebyret være godtgjørelse for arbeid med forliksklagen og møte godtgjørelse. I tillegg kommer eventuelle inkassokostnader. Det er fastsatt forskrifter om dette. Skjema for forliksklager kan kjøpes hos mange bok- og papirforhandlere eller fåes ved enkelte lensmannskontor. Politiet er forliksrådsekreteriat i den enkelte kommune, og kan gi mer informasjon og veiledning. Nord-Trøndelag Politidistrikt Telefon: Grafisk design, bilder: akkurath design.

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR

REISEKOSTNADER VED SAMVÆR REISEKOSTNADER VED SAMVÆR Barn som har foreldre som bor langt fra hverandre, må ut å reise for å ha samvær. Reglene om reisekostnader ved samvær finnes i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven)

Detaljer

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven)

Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) Dato LOV-2012-01-27-9 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret Publisert I 2012 hefte 3 Ikrafttredelse 01.03.2012 Endrer LOV-1927-05-05-1 Kunngjort

Detaljer

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 36. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 36 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 91 L (2011 2012), jf. Prop. 134 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. januar 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om arbeidstvister

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp.

LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Kap. I. Alminnelige bestemmelser. 1. Hvilken bistand kan gis som fri rettshjelp. 2. Hvem kan gi fri rettshjelp. Advokaters plikt til å orientere om ordningen.

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland.

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04. Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 10.02.2014 i Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Krav om sikkerhetsstillelse Steingrim Wolland mot Arnt

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning

Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Har du gjeldsproblemer? en veileder for deg som kan ha behov for gjeldsordning Gjeldsordningsloven gir deg som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over din økonomi. Dersom du er varig

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008

Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner. Gangen i forlikssak etter tvl. Storefjell 2008 Sekretariatsarbeid i forliksrådet - enkelte utvalgte emner Svein-Harald Stavnes, juridisk rådgiver ved Namsfogden i Oslo Anne Grethe Vonsyld, senior rådgiver ved Forliksrådet i Drammen Gangen i forlikssak

Detaljer

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Arne Trondrud 3630 Rødberg Kongsberg tingrett Rødberg 19. januar 2010 Postboks 454 3604 Kongsberg STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Saksnummer : F2009-093317 Nore og Uvdal forliksråd Saksøker Prosessfullmektig

Detaljer

Stevning. Hvis flere saksøkere, må informasjon om alle oppgis. Ved for lite plass bør man legge ved egen oversikt over partene Fullt navn

Stevning. Hvis flere saksøkere, må informasjon om alle oppgis. Ved for lite plass bør man legge ved egen oversikt over partene Fullt navn Stevning Er saken behandlet i forliksrådet? For å kunne reise sak for tingretten må saken først ha vært behandlet av forliksrådet. Ett unntak er at NEI begge parter har vært bistått av advokat og tvistebeløpet

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN

BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN BARNEBORTFØRINGSSAKER FOR DOMSTOLEN En veileder Anne Marie Selvaag Forord Hvis et barn bortføres fra en annen stat til Norge, er det tingrettene her som avgjør om barnet skal tilbakeleveres eller ikke.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.

VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG. Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01. VEDTEKTER FOR FRYDENBERG 2 BORETTSLAG Vedtatt på stiftelsesmøte den 15 mai 2007. 3, 5. ledd endret i ekstraordinær generalforsamling 18.01.2009 1 Borettslagets navn Borettslagets navn (foretaksnavn) er

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen

Advokat Ole Christian Høie v/advokatfullmektig Andre Mathias Carlsen -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 8. mai 2009 i Oslo tingrett 09-010608TVI-OTIR/06 Tingrettsdommer Dyrehold i borettslag Mette Hertzberg Hovin Borettslag Advokat Torbjørn Fjeldstad

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137

VEDTEKTER FOR. BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137 VEDTEKTER FOR BEVERVEIEN BORETTSLAG Org. nr: 951 980 137 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt i ordinær generalforsamling 25. april 2006, med senere og sist ved ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2012 Side 339 533 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 22. mars 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2012 Jan. 27. Lov nr. 9 om arbeidstvister

Detaljer